Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale...

29
Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie Menno Lambooij, adviseur ICT Lambooy Logistiek Maart 2018 [email protected] Onderzoek naar optimale toepassing en implementatie van TLN standaarden in de deelmarkt TLN Distributie

Transcript of Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale...

Page 1: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

PapierloosTransportindeelmarktTLNDistributie

MennoLambooij,adviseurICTLambooyLogistiek

[email protected]

OnderzoeknaaroptimaletoepassingenimplementatievanTLNstandaardenindedeelmarktTLNDistributie

Page 2: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

1ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

Documentinformatie

Titel : PapierloostransportindeelmarktDistributie

Subtitel : OnderzoeknaaroptimaletoepassingenimplementatievanTLNstandaardenindedeelmarktTLNDistributie

Inopdrachtvan : TransportenLogistiekNederland(Anne-MarieNelck)

Auteur : MennoLambooij

Medewerkingvan : TLNenvervoerdersdeelmarktdistributie

Versie : 1.3

Datum : Maart2018

File : EindrapportagePapierloos–TLNdistributiev1.3.docx

Project : TLN/DeelmarktDistributie

NLIPProjectnr. : PTL01.040

Documentversies:

Nr. Datum Status Auteur(s)projectplan Aardvandewijziging

1.0 13-03-2018 Concept MennoLambooij 1eversietercontrole

1.1 19-03-2018 Concept MennoLambooij Concepteindrapport

1.2 20-03-2018 Concept MennoLambooij AanpassingennaopmerkingenAnne-MarieNelckenWoutv.d.Heuvel

1.3 23-03-2018 Definitief MennoLambooij Laatsteaanpassingenstuurgroepverwerkt

Aanditprojecthebbenactiefmeegewerktinverschillenderollen:

• Anne-MarieNelck–TransportenLogistiekNederland• WoutvandenHeuvel–TransportenLogistiekNederland• BasKoopmanschap-Nextpage• PeterdeRooy–deRooyTransportBV• NielsVerdel–DobbeTransport• BenHendriks–V&MManagementConsultingBemmelb.v.• IvonneDerksen–TLNConsultancy• MennoLambooij–LambooyLogistiek

Page 3: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

2ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

Samenvatting

Indelogistiekesectorisveeltedoenrondomhetthemadatadelen.Eriseenontwikkelinggaandenaartoenemendgebruikvanstandaarden.Alindejaren60werdElectronicDataInterchange(EDI)ontwikkeldmetalsdoelhetversnelduitwisselenvantransportgegevensenbijbehorendedocumenten.Hetgebruikervanisnooitvolledigdoorgedrongen.Nieuwetechniekenenhetontstaanvannieuwetoolsalscontroltowersenplatformszorgenookvooreentoegenomenbehoefteaanstandaarden.

HetbestuurvandedeelmarktTLNDistributieonderkendealineenvroegstadiumdenoodzaakvanstandaarden.HiervoorishetprojectPapierloosTransportbinnendezedeelmarktinhetlevengeroepen.Dedoelstellingwerdalsvolgtgeformuleerd:HetinformerenenbegeleidenvanvervoerdersindedeelmarktTLNDistributiebijdeimplementatievandeTLNstandaardenvoordigitalegegevensuitwisselingvandetransportopdracht,factuurenvrachtbrief.Alseindresultaatmoetenbegin2018minstens20uniekekoppelingenopbasisvandeTLNstandaardengerealiseerdzijn.

Uitditonderzoekisvastgestelddatdemeestebedrijvenpositiefstaantegenoverhetgebruikvandestandaarden.TegelijkertijdgafookeendeelvandeTMSleveranciersaandestandaardenoptenemeninhunsoftware.Hierligtookeenbelangrijkdeelvanhetsucces.

Bijdeimplementatiesisduidelijkgeworden,datdedocumentatienietaanmoedigttotsnelleacceptatievandestandaarden.Netalsdestandaardenzelfisdedocumentatieerguitgebreid.Ditisnietdeenigeredendatdeimplementatieslangzaamopgangzijngekomen.TMSleveranciersblijkenookergafwachtend,hebbenhetdrukenreagerenvooraleerstopconcreteklantvragen.GroterebedrijvenmeteigenICTkennisblijkenwelsneltekunnenschakelen.

QuafunctionaliteitblijkendeTLNstandaardengeschiktvoordedeelmarktTLNDistributie.Naeenstroevestartlijkthetvliegwielopganggekomentezijn.Weliseenaantalverzoekentotaanpassingenuitbreidingvandestandaardgeformuleerd.Dezehebbeno.a.temakenmetaansluitingopTransfollow,uitbreidingvanfunctionaliteitvoorstatusberichten,vereenvoudigingvandestructuurrondgoederenregelsenverduidelijkingvanrestrictiesenlocatiecodes.

HetbestuurvanTLNDistributiekanhetsuccesvolleprojectvervolggevendoordepositieveresultatengoedovertedragenaandeleden,nieuwepilotsaantejagenenhetinitiërenvanaansluitingmetdeStichtingUniformeTransportCode(SUTC)waardeverdereontwikkelinggecoördineerdgaatworden.Voordelangeretermijndienthetbestuurhetonderwerpteagenderenomaanteblijvenhakenopalleontwikkelingen.Duidelijkisdatbestpracticesideaalblijkenomdevertalingtemakennaarconcreteaangrijpingspuntenvoordeledenvandedeelmarkt.

Page 4: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

3ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

Inhoudsopgave

Samenvatting.........................................................................................................2

1.Inleiding.............................................................................................................41.1Aanleiding...........................................................................................................................41.2Doelstelling..........................................................................................................................51.3Aanpakproject....................................................................................................................51.5Leeswijzer............................................................................................................................6

2.Statusendebehoeftetotstandaardisering........................................................72.1Inleiding...............................................................................................................................72.2Voorgeschiedenis................................................................................................................72.3Inventarisatieindedeelmarkt............................................................................................72.4Bevindingenindedeelmarkt..............................................................................................8

2.4.1Resultateninventarisatie.............................................................................................82.4.2Reactieopinzetstandaarden.......................................................................................92.4.3Interfacingindepraktijk............................................................................................10

2.5Conclusies..........................................................................................................................10

3.TLNstandaardeningebruik..............................................................................123.1Inleiding.............................................................................................................................123.2TMSenintegratie..............................................................................................................123.3TLNenpapierloostransport.............................................................................................123.4Impulsenvoorimplementatie...........................................................................................133.5Vertragendefactoren........................................................................................................143.6Koplopersgaanvoorstandaarden....................................................................................153.7Conclusies..........................................................................................................................17

4.Gebruikerservaringenbijimplementatie..........................................................194.1Inleiding.............................................................................................................................194.2StructuurTLNtransportopdracht......................................................................................194.3Praktischezakenbijimplementatie..................................................................................204.4Conclusies..........................................................................................................................25

5.Aanbevelingen.................................................................................................265.1Inleiding.............................................................................................................................265.2AanbevelingenbestuurTLNDistributie............................................................................26

BijlageA:Overzichtimplementaties.....................................................................28

Page 5: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

4ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

1.Inleiding

1.1AanleidingIndelogistiekesectorisveeltedoenrondomhetthemauitwisselingvangegevensstromen.Eriseenontwikkelingwaarneembaarnaartoenemendgebruikvanstandaarden.Standaardisatieisnietnieuw.Alindejaren60werdElectronicDataInterchange(EDI)ontwikkeldmetalsdoelhetversnelduitwisselenvantransportgegevensenbijbehorendedocumenten.Ditheeftzichverderontwikkeldtotelektronischeuitwisselingo.a.inkooporders,bevestigingenenfacturen.IndetransportsectorisEDIeenbekendestandaard,maarhetgebruikervanisnooitvolledigdoorgedrongentotalleschakelsindewegtransportketens.

Papierloostransport

MededankzijhettopsectorenbeleidheeftTLNdestandaardisatieindigitaleuitwisselingin2013nieuwleveningeblazenmethetprojectpapierloostransport.Hetdoelwasomstandaardenendatadienstenteontwikkelen,diealletransportondernemersinstaatsteltomvrachtbrieven,facturenentransportopdrachtenelektronischmetelkaaruittewisselen.Nietgerichtopeenspecifiekebranche,maarbreedtoepasbaarvoordegehelesector.

TLNstimuleertmetditinitiatiefondernemersinhetinnoverenbinnendeketenomnogefficiëntertewerken,kostentebesparenenadministratievelastenteverlichten.DestandaardenzijnontwikkeldmetafgevaardigdenvandesectorenTNO.Ennietalleenmaarberichtstandaarden,wanthetheeftookgeleidtoteenplatformwaarmeeberichtenkunnenwordenuitgewisseld.DestandaardtransportopdrachtenfactuurzijndoorTLNzelfopgepakt,destandaarddigitalevrachtbriefisindemarktvooraldankzijTransfollowbekendgeworden.

Uitrolstandaarden

OnderdeimpulsenvanTLNneemthetaantalimplementatiesvandestandaardenlangzaamtoeindebranche.SteedsmeerTMSleveranciersnemendestandaardenopinhunsoftware.Ditbetekentdatvervoerdersbijhetonderlinguitwisselennietmeerafhankelijkzijnvanhetzelfdesysteemoftijdrovendmaatwerk.Nietalleendetransportopdrachten,maarookdestatusberichtentijdensennauitvoeringvanhettransportkunnengedeeldworden.Inmiddelszijnookandereschakelsindelogistiekeketenbezigomdestandaardenoptenemen.ZowilSynplemethunplatformvoorslimmevrachtuitwisselingopdrachtenaankunnenbiedenvolgensdeTLNtransportopdracht.EnpartijenzoalsZETSolutionsenTransport-infodiezorgdragenvoorconversievandigitalebestandenhebbendestandaardeninmiddelsinhunsystemenopgenomen.

StichtingUniformeTransportCode

HetverdertoepassenvandestandaardenpastookuitstekendindeactiviteitenvandeSUTC.DebestuurdersvanTLNenevofenedexhebbensamenmetdeTopsectorLogistiekbeslotenomdeSUTCweerteactiveren.Destichtinggaatfungerenalseenbeheers-enexpertisecentrumvoorstandaardenindelogistiekwaaronderdestandaardenvanpapierloostransportenhetOpenTripModel(OTM).

Page 6: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

5ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

StimuleringgebruikindeelmarktTLNDistributie

HetbestuurvandedeelmarktTLNDistributieonderkendealineenvroegstadiumdenoodzaakommeergebruiktemakenvanstandaarden.NietalleenomhetITbeheereninterneprocessenvandeledenteoptimaliseren.Ookdesamenwerkingtussendeledenkaneenstukefficiënter.Erwordtonderlingimmersveeluitgewisseldendatgaatvaaknogopdetraditionelemanierenpertelefoonene-mail.Terstimuleringvanstandaardisatieishetprojectpapierloostransportvoordezedeelmarktontstaan.

1.2DoelstellingHetprojectPapierloosTransportbinnendeTLNdeelmarktDistributieisdustotstandgekomenomdestandaardenindeelektronischegegevensuitwisselingtepromotenuitterollen.Alsdoelstellingisgeformuleerd:

HetinformerenenbegeleidenvanvervoerdersindedeelmarktTLNDistributiebijdeimplementatievandeTLNstandaardenvoordigitalegegevensuitwisselingvandetransportopdracht,factuurenvrachtbrief.Alseindresultaatmoetenbegin2018minstens20uniekekoppelingenopbasisvandeTLNstandaardengerealiseerdzijn.

Erisooknogeenaantalafgeleidedoelengeformuleerd,teweten:

• OvertuigenenbegeleidenvanTMSleveranciersinhetontwikkelenvandeTLNstandaardeninhunstandaardsoftware,zodathunklantenhiergebruikvankunnenmaken.

• ToetsenofdeTLNstandaardenwerkbaarzijnvoordedeelmarktTLNDistributie.VoorgesteldewijzigingenwordenverzameldenterbeoordelingenmogelijkeaanpassingenvandestandaardenovergedragenaandeSUTC.

1.3AanpakprojectDeopzetvanhetprojectisverdeeldineenaantalstappen.Dezezijnalsvolgtbepaald:

1 Promotieenuitleg(veldwerk)

VanafdestartvanhetprojectzijnzowelTMSleveranciersalsvervoerdersbenaderdvooruitlegenstimuleringomdeTLNstandaardentoetepassen.Omdedrempelvanacceptatieenigszinsteverlagenzijnvouchersbeschikbaargesteld,diedebenodigdeinspanningenvoorhetimplementeren(ontwikkeling,projectmanagement)deelsvergoeden.

2 Implementatiebegeleidingenprojectmanagement

Bijiedereusecase,waarindeTLNstandaardentoegepastzijn,isbinnenditprojectopgetredenalsintermediairtussendebetrokkenpartijen(TMSleverancier,vervoerderenopdrachtgever).Derolvandestuurgroepliephieruiteenvanadviserenenorganiserentothetzorgendatonverwachteproblemensneleneffectiefwordenopgepakt.Belangrijketaken:

Page 7: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

6ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

• Aanspreekpuntvoordeimplementaties(zowelbijdevervoerdersalsbijTMSleveranciers);

• Hetopstellen,realiserenenbewakenvandeafsprakensamenmethetaanspreekpuntvandeleverancierenoverigebetrokkenen.

• Uitvoerenvanconsultancydienstenm.b.t.hetgebruikvandestandaardeneninrichting.

3 Analyseentoetsingvandestandaarden

Despecifiekeeisenenwensenbijiedereimplementatiezijnbijiedereimplementatieverzameldenbeoordeeld.Ineengrootdeelvandegevallenzijndezebinnendemogelijkhedenvandestandaardenopgelost.Inenkelegevallenzijnhebbendezeverzoekengeleidtoteenno-go(geenpassendefunctionaliteit)ofeenwijzigingsverzoekvandestandaardenindienditeenaantoonbareverrijkingenbreedtoepasbaarblijkttezijn.

4 Rapportage

Hetonderzoekwordtafgeslotenmeteeneindrapportagemetdeervaringen,resultateneneenadviesaanhetbestuurvandedeelmarkt.

1.5LeeswijzerNadezeinleidingvolgtinhoofdstuk2eenbeschrijvingvandeactuelestandvanzakenophetgebiedvanICTindezedeelmarkt.Erisbijeenrepresentatievegroeponderzoekgedaannaardematevanautomatisering,ICTbeheerendevormenvaninterfacing.Deresultatenkomenindithoofdstukaanbod.Hoofdstuk3gaatinopdeTLNstandaarden,deinspanningenvanTMSleveranciersomdezeintebouwenendeimplementatieshiervanbijkoplopersindemarkt.Inhoofdstuk4wordendepraktischeervaringenuitdeimplementatiesuitgebreidbeschreven.Bovendienkomenhierdeaangetoondeverbeterpuntenvandestandaardenaandeorde.Hoofdstuk5sluitafmetdebelangrijksteconclusieseneenadviesaanhetbestuurvanTLNDistributievoordekorte,middellangeenlangetermijn.

Page 8: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

7ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

2.Statusendebehoeftetotstandaardisering

2.1InleidingErwordtdoorvervoerdersinhetalgemeen,maarzekerookindedeelmarktDistributie,alveeldigitaaluitgewisseldmetopdrachtgevers.Hetgaatdanmetnameomdeontvangstvantransportorders,maarsteedsvakerookmeldingenoverdeuitvoeringterug.Ditzijnvooraleigeninitiatievenen,insamenwerkingmetdeICTleverancier,zelfontwikkeldetoepassingen.Omdeuitwisselingtevereenvoudigenenbeterbeheersbaartemakenishetinitiatiefpapierloostransportopgestart:hetontwikkelenvanstandaardenvoordebelangrijkstedocumentstromenintransport.

Binnendedeelmarktdistributieishettoepassenvanstandaardeneenbelangrijkaandachtspunt.Destuurgroep“Implementatiestandaardenindistributie”wilookechttotimplementatiehiervankomen.Hiervoorwaseeninventarisatienoodzakelijk.Eénvandevragendieindestuurgroepisgesteld:VoegtdeTLNstandaardwelietstoealseralzoveelgebruikwordtgemaaktvandigitaleuitwisseling?Enzekerook:voldoetdestandaardofwordenerinde(stads-)distributiespecifiekezakengevraagd,dienietindestandaardenvanTLNzijnopgenomen.Beslotenisomdeinventarisatieuittevoerenbijeenrepresentatievegroepuitdezedeelmarkt.Verderindithoofdstukwordendebelangrijkstebevindingenbeschreven.

2.2VoorgeschiedenisAlvorenshetproject“papierloosvoorTLNDistributie”isopgestart,zijnaldiverseactiesopgepaktomdeTLNstandaardenbranchebreedgeaccepteerdengeïmplementeerdtekrijgen.Inhetkorteenstukjevoorgeschiedenis:

• Eenaantalbetrokkenen,diedestijdsaandeontwikkelingvandestandaardenhebbenbijgedragen,hebbendezeookgeïmplementeerd.Hierondero.a.NeeleVatLogistics,diedestandaardopdrachtbijeenaantalonderaannemersheeftdraaien.

• DeTMSleveranciersCentricenTANSzijnookvanafhetbeginbetrokkengeweestenhebbendestandaardeninhunbasisversieopgenomen.

• BijdiversevervoerdersenandereTMSleveranciersistoelichtinggegevenopdemogelijkhedenvanpapierloostransport.Hieruitzijndiverseinitiatievengestart.

2.3InventarisatieindedeelmarktInsamenspraakmethetprojectteamiseenuitgebreideinventarisatielijstopgesteldmetalsdoelinzichttekrijgenindematevanautomatiseringbijtransportbedrijven.Inhoofdlijnenzijndevolgendeaspectenmeegenomen:

1. AlgemeenWatzijndecontactgegevensendebelangrijkekengetallen(aantalorders,vrachtbrievenetc.)?

Page 9: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

8ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

2. OrganisatieIsereenIT-afdeling,hoeisdezeopgebouwd,welkeverantwoordelijkheidligtinternenwatwordtuitbesteed?

3. TechniekWelkeapplicatieszijningebruikenwelkevormenvandigitaleuitwisselingkomenervoor?

4. ProcesWelkeinformatiewordtuitgewisseld(opdrachten,vrachtbrieven,facturen)enopwelkewijzewordtdatgedaan?

5. CommerciëleinvloedenWelkeinformatiewordtgevraagddoorklanten?

6. FinancieelWatzijndejaarlijkseuitgavenvoorITenisereenbudget?

IndestuurgroepisdelijstmetledenvandedeelmarktTLNdistributiedoorgenomen.Opbasisvanbestaandecontactenbijdebedrijveneneenglobaleclassificatie(opbasisvangrootte,automatiseringsgraadenmogelijkdaarmeeeeninteressantepartijvoorgebruikvanstandaarden)zijndenamenvandetebezoekenbedrijvenopgesteld.Deelnemendebedrijvenwareno.a.:Ploeger,Dobbe,Rotra,Peeters,BrinkXL,Noordendorp,Bakker&Schilder,Veenstra|Fritom,HaCas,vanCaemTransportenenMartinSlangen.

Deinventarisatielijstistervoorbereidingophetbezoeknaardecontactpersoonvanhetbetreffendebedrijfopgestuurd.Tijdensdeafspraakisdevragenlijstdoorgenomen,zijndevragentoegelichtenzijnervanuitdebedrijvenvoorbeeldenaangedragen.Deresultatenzijnuiteindelijkineentotaaloverzichtverzameld.

2.4BevindingenindedeelmarktHetafnemenvandevragenlijsttenbehoevevandeICTinventarisatieisoverhetalgemeenbijzonderpositiefontvangendoordevervoerders.Eenaantalkereniszelfsgeopperd,dathetbesprekenenuitzoekenvandevragentotmeerinzichtheeftgeleid.Bijvoorbeeld:Demeestebedrijvenkondendoorgaansnietdirectaangevenwelkdeelvandeordersinmiddelsdigitaalontvangenwordt.Eenkleinonderzoekhiernaarleverdeineenaantalgevallenverrassendeinzichtenop.Inhetvervolgeenoverzichtvandebelangrijkstebevindingen.

2.4.1ResultateninventarisatieIntotaalzijn13bedrijvenondervraagd.Dezebedrijvenvallenquaomvangindecategorieënmiddelgroot(van50tot150voertuigen)totgroot(>150voertuigen).Inhetalgemeenkondendevolgendezakengeconcludeerdworden:

• HetbelangvanICTwordtsteedsgrotervoortransportbedrijven.DegrotebedrijvenhebbeneeneigenICT-afdelingmetéénofenkeleapplicatiebeheerders,technischebeheerdersensomszelfsontwikkelaars.IndecategoriemiddelgrootzijnernogvoldoendebedrijvenzonderICTmensenindienst.Deverantwoordelijkheidligtvaakwelbijeenmedewerker(nietdedicated),dushieriszekernogsprakevaneengroteafhankelijkheidbijdeleverancier.Hettechnischbeheer(onderhoudhardwareennetwerk)wordthetmeestuitbesteed.

Page 10: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

9ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

• AllebedrijvenzijninmiddelsvoorzienvaneenTransportManagementSysteem(TMS),boordcomputers,WarehouseManagementSysteem(WMS),softwarevoordigitalisatievandocumenten(scanning)enverloning.EenCRMapplicatieeneenpersoneelsinformatiesysteemzijnmindervertegenwoordigd.Erwordtmeergebruikgemaaktvantoepassingenindecloud.

• Erwordtsteedsmeergebruikgemaaktvanstandaardsoftwaretenopzichtevanmaatwerkapplicaties.

• OpvallendwasdathetTMS“TranspasEnterprise”vanArtSystemshetmeestgebruiktwerdbinnendedeelmarktTLNdistributie.DezeleverancierhadnoggeenactieondernomenomdeTLNstandaardeninhunsysteemoptenemen.

• Degebruiktesystemenzijnindemeestegevallenookaanelkaargekoppeldmiddelsinterfaces,iniedergevaltussenhetTMSenboordcomputers,hetTMSenhetfinancieelpakket(boekhouding).

• Demeestebedrijvenhebbenookeenwebportalalsverlengstukvanhuninterneautomatisering.Enerzijdswordtditgebruiktvoorinvoervanopdrachten,maarindemeestegevallenookvoorhetbeschikbaarstellenvanstatusinformatie(ETA’senrealisatie)endocumenten(getekendevrachtbrieven,POD’s).

• Erwordtbinnendedeelmarktdistributieookveelsamengewerkttussendevervoerdersonderling.StandaardiseringinuitwisselingtussendeverschillendeTMSsystemenmoetdusvoordelenopleveren.

• BedrijvengevenjaarlijksmeeruitaanICT.Bedragenliepenhieruiteenvan20/25ktotenkeletonnenopjaarbasis.Belangrijkstekostenpostenzijndejaarlijkseonderhoudskosten(15-20%vandelicentiekosten)enexterneinhuur(leveranciers).

2.4.2ReactieopinzetstandaardenHetonderwerpstandaardenisheelactueel.Datbleekuitdemeestereacties.Vrijweliedereenstaatpositieftegenoverhetgebruikvanstandaarden.Hetzijndevoordehandliggendevoordelen,dieveelalgenoemdworden:

1. Snelleimplementatie2. Geenaanpassingen/maatwerkbenodigd3. Minderafhankelijkheidvandeleverancier4. Makkelijkerbeheer

Uitdeinventarisatieisiniedergevalgebleken,datdebedrijvenalveelervaringhebbeninhetinlezenvandigitaletransportorders.Ophetgebiedvanfacturenwordtvakernogvoordeoudemaniervanversturengekozen(somsnogpapier,maarsteedsvakeralsPDFpermail).Deechtedigitalefactuurmoetz’nechteentreenogdoen.Veelkoppelingenmetklantenzijnnietzonderslagofstoottotstandgekomen.EendergelijkprocesverlooptdoorgaansmoeizaamvanwegeafstemmingmetdeopdrachtgeverendeeigenICTleverancier.Bovendienisdeervaring,dateendergelijkekoppelingnahetnodigetestwerkooknietgelijkgoedwerkt.Ditveroorzaaktzekerwatscepsisomtrentderealiseerbaarheidvanéénuniformestandaard.

Page 11: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

10ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

2.4.3InterfacingindepraktijkBijeentransportondernemingmetgemiddeldeomvangkomenalsneléénofmeerdere backofficekoppelingenomdehoekkijken.Klantenmoetennatuurlijkdemogelijkheidhebbenomordersdigitaalaantebieden,degegevensonlinekunneninzienofvrachtdocumentenenfacturenkunnenopvragen.

Demethodiekenomtekoppelenwordensteedsslimmerenbeter;vanascii,txt,csvfilesnaarxmloverdrachten tegenwoordighebbendemeesteleveranciersaldemogelijkheidomopbasisvanwebservicestekoppelen.

Zoalshiervooralbeschreven,wordtbijdeondervraagdetransportbedrijvenalopgroteschaalgebruikgemaaktvandigitaalinlezenvantransportorders.Debelangrijkstebevindingenuitdeinventarisatiezijn:

• Bijdemiddelgrotebedrijvenwordtongeveer50%vandeordersingelezen;deoverige50%wordtnoghandmatigingevoerd.Bijdegroterebedrijvenligthetpercentagedigitaalingelezenordersopminimaal85%.

• Erisbijiederbedrijfeengrotevariëteitaanbestandsformaten,diewordeningelezen:weborders,maarookdirecteordersuithetsysteemvandeklantintxt,csvofxmlformaten.DaarnaastwordenExceldocumenten(veelalvastetemplates)ingelezen,diedoorklantenwordengeëxporteerdofhandmatiggevuldworden.

• Demeestebedrijvenhebbenvooriedereklanteeneigenimportdefinitiegemaaktoflatenbouwen.Zowarenerbedrijvenbijmetminimaal50verschillendeimportdefinities.Slechtseenkleindeelvandebeschikbaredefinitieswordtvoormeerdereklantengebruikt.Dezemoetenallemaalbeheerdworden.

• DemiddelgrotebedrijvenlatendeimportdefinitiesveelaldoordeTMSleveranciermaken.Degemiddeldeontwikkeltijdis1tot2dagen.DegrotebedrijvenkunnenzelfontwikkelenofhebbeneigenEDI/fileconvertersomdeklantenfilesomtezettennaareenleesbaarformatofeeneigen“standaard”.

2.5ConclusiesVastgesteldis,datdemeestedistributiebedrijvenpositiefstaantegenoverhetgebruikvandestandaarden.TegelijkertijdheeftookeengrootdeelvandeTMSleveranciersaangegevendezestandaardenoptenemenenteontwikkelen.

Tijdensdeinventarisatiewerdduidelijkdatdemeestebedrijvenhetinternalredelijkgoedgeregeldhebben.Demeesteorderswordendigitaalontvangenenvanuitdeeigenboordcomputerswordenstatusmeldingenontvangen,dieuiteindelijkviaeenwebportalookzichtbaarzijnvoordeklant.Kijkendnaardekoppelingenmetklantenwordtdesituatieindemeestegevallenaleenstukcomplexer.Vervoerdersstellenzichdienstbaaropenconformerenzichveelalaandebestandsformatendieopdrachtgeversaankunnenleveren.Ditzorgtervoordatiederekoppelingspecifiekwordtmetextrawerkzaamhedenenlastigerbeheertotgevolg.Indienmeneenondervervoerder(charter)inschakelt,isdeinformatievoorzieningvaakookminder.Orderswordenindemeestegevallenpere-mailverstuurdenautomatischeterugmeldingisvaaknietaanwezig.Erblijktduseenduidelijkebehoefteaaneengestandaardiseerdemaniervanonderlingeopdrachtuitwisselingen

Page 12: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

11ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

terugkoppelingvanstatusmeldingen.DesleutelvansuccesligtookbijdeTMSleveranciers.Indienzijdestandaardenopnemeninhunapplicatiekunnenvervoerdershiertenalletijdengebruikvanmaken.UitwisselingtussenvervoerderskandanlaagdrempeligenonafhankelijkvanhetgebruikteTMSsysteemopgezetworden.

Page 13: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

12ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

3.TLNstandaardeningebruik

3.1InleidingZoalsinhetvorigehoofdstukalduidelijkwerd,iserveelsteunindebranchevoorhetstandaardiserenvandebelangrijkstedocumentstromen.Ondanksdezeinteresseblijvendemeestevervoerderskiezenvoorklantspecifiekekoppelingen.HoedeTMSleveranciershiertegenaankijkenenwelkeervaringenwordenopgedaanbijhetimplementerenvandeTLNstandaardenkomtindithoofdstukaanbod.

3.2TMSenintegratieArchitecturenentechnologieënvolgenelkaarineensteedssnellertempoop.Daarnaastisdebehoefteaanintegratieismetdeopkomstvancloud,InternetofThings,mobileenBigDataalleenmaargrotergeworden.IntegratiebinnenTMSsystemenbegintvaakmeteeneersteeenvoudigekoppelingdieprimadoordeontwikkelaarskanwordengeschrevenindeoriginelesoftware.Ditkaninitieeleenvoudiggerealiseerdworden,omdaterinditstadiumnognietuitgebreidisnagedachtoverdenietfunctioneleeisen.Veiligheid,schaalbaarheid,testbaarheid,flexibiliteit,beschikbaarheid,ontkoppelingenbeheersbaarheidzijnvaaknognietaandeordeinditstadium.Vaakwordendezepasmeegenomenalserietsmisgaat.Danvergthetaanzienlijkveelprogrammeerenergieomditalsnogindesoftwarevoorelkaartekrijgen.Decomplexiteitvandekoppelingenheeftdusdeneigingtoetenemen.

Daarnaastishetnogvrijeenvoudigwanneermenstartmetdeeerstekoppeling.Erisoverzichtengewensteaanpassingenzijnsnelaantebrengen.Hetwordtmoeilijkerindienermeerdereinterfacesgerealiseerdmoetenwordenendaarmeehetoverzichteenstukminderwordt.Erzijnbedrijvendiealtientalleninterfaceshebbendraaienenmoetenbeheren.Hetisdusduidelijk:hoeminderinterfaces,hoebeter.Gebruikvanstandaardendus.

3.3TLNenpapierloostransportIn2013isTLNgestartmethetprojectpapierloostransport,datisvoortgekomenuithetTopsectorenbeleid.Hetdoelwasomstandaardenendatadienstenteontwikkelen,diealletransportondernemersinstaatsteltomvrachtbrieven,facturenentransportopdrachtenelektronischmetelkaaruittewisselen.

TLNstimuleertmetditinitiatiefondernemersinhetinnoverenbinnendeketenomnogefficiëntertewerken,kostentebesparenenadministratievelastenteverlichten.

TLNheeftdestandaardenontwikkeldmetafgevaardigdenvandesectorenTNO.Hetheeftgeleidtotberichtstandaardeneneenplatformwaarmeeberichtenkunnenwordenuitgewisseld.

Page 14: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

13ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

Afbeelding3.1:OnderdelenTLNPapierloostransport

DestandaardenvanPapierloosTransportzijnhierbovenafgebeeld,teweten:detransportopdracht,defactuurendedigitalevrachtbrief(Transfollow).

3.4ImpulsenvoorimplementatieInhetprojectPapierloosTransportbinnendedeelmarktTLNDistributieisdestuurgroepin2017enbegin2018actiefbeziggeweestmethetpromotenenverderuitrollenvandestandaarden.Daarbijzijndevolgendeactiviteitenuitgevoerd:

• UitgebreidcontactmetdebelangrijksteTMSleveranciers,zodatzijdestandaardeninhunbasisversievanhetTMSopnemen.DezeinspanningenhebbenopgeleverddatdeTLNstandaardenzijntoegevoegdindesoftwarevandevolgendeleveranciers:

o ArtSystems–Groningen(TMS:TranspasEnterprise)o Centric–Gouda(TMS:Plan&Go)o RainbowSolutions–Geldermalsen(TMS:Navitrans)o TANS–Eindhoven(TMS:TALIS)

• Opzettenvanusecasesbijvervoerdersomdekoppelingenopbasisvande

standaardeninwerkingtekrijgen.Erwordteenoverzichtbijgehoudenvandelopendeimplementaties.Opditmomentzijner32specifiekekoppelingeninbehandelingofreedsgereedgemeld.

• Promotieentoelichtingoverdemogelijkhedenvandestandaardenbijvervoerders.Hetcontacthieroverkomtvooraltotstanddankzij:

o Lopendeusecases.Demeestebedrijvendiereedsbezigzijnmetdeimplementatievandestandaardenwillenhetaantalkoppelingenuitbreiden.

o TMSleveranciers.DeTMSleveranciersdiedestandaardenhebbentoegevoegd,promotenhetgebruikhiervanbijhunklanten.

Page 15: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

14ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

o Promotieviaanderekanalen.Erontstaatmeervraagnaartoepassingvandestandaardendooro.a.publicatiesindevakbladenenaandachtvooranderestandaardenzoalsTransfollowenhetOpenTripModel(OTM).

• Werkenaanaansluitingmetanderestandaardenenplatforms.ErzijngesprekkengevoerdomdeaansluitingtussenTransfollowendestandaardtransportopdrachtteverbeteren.VerderheeftookSynple,initiatiefnemervanhetplatformvoorslimmevrachtuitwisseling,eenmogelijkheidingebouwdomdestandaardtransportopdrachttegebruiken.

3.5VertragendefactorenDeontwikkelingvandestandaardenindebasissoftwarebijTMSleveranciersiszekernietsnellerverlopendanverwacht.Debelangrijksteredenenvoordelangereontwikkeltijdzijn:

1. Uitgebreidedefinitieenbranche-breedopgezet

Destandaardenzijnuitgebreiderdandegemiddeldemaatwerkkoppelingdiemendoorgaansmaakt.Ditkomtvooralomdatdestandaardenontwikkeldzijnvoorbranche-bredetoepassing,dusnietalleenspecifiekvoordistributiemaarbijvoorbeeldookvoorinternationalegroepageofcontainervervoer.

2. VerschilleninopbouwenstructuurTMS-en

IngrotelijnenisdestructuurenopbouwvandemeesteTransportManagementSystemengelijk.Datbetekentnietzondermeer,datdeimplementatievandestandaardenvooriedereleverancierhetzelfdeofevenmakkelijkis.OpdetailniveauziterweldegelijkverschilindewijzewaaropTMSsystemenmetbelangrijkeonderdelenalsdossier,zending,rit,trajectenengoederenregelsomgaan.Hetenepakketlaatbovendienmeerruimtetoteigeninterpretatiedananderepakketten.Zelfsinsituatieswaarbijvervoerdershebbengekozenvoorstandaardsoftwareiseraltijdwelietsvanmaatwerktevinden.Ditmaaktvrijweliedereimplementatievaneenstandaardinterfacetoteenuitdaging.

3. Pasactienaconcreteklantvraag

Veelleverancierskomenpasinactiealsereenconcreteklantvraagligt.Metanderewoorden:zolangklanten(lees:vervoerders)nietvragenomeenkoppelingopbasisvandestandaard,wordtervanuitdeleverancierweinigtotgeenactieondernomen.

4. Overvolleontwikkelagenda’s

Deeconomiezitindeliftenmeervervoerdersdurvenweerteinvesteren,zekerookopICTgebied.DitbetekentdatdemeesteICTleveranciersaanhunmaximalecapaciteitzittenendeontwikkelagenda’svoordekomendetijdovervolzitten.Ditstaatdeontwikkelingophetgebiedvandestandaardenookzekerindeweg.

Page 16: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

15ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

5. Interfacingisverdienmodel

Sommigeleveranciersmoetennogovertuigdworden.NogaltijdishetbouwenvanklantspecifiekeinterfaceseenbelangrijkverdienmodelvoorICTleveranciers.Sommigenzijn(nog)huiverigvoorhetinbouwenvanstandaarden,waardoorzeinhunogeneendeelvandeverwachteomzetverlorenziengaan.Enkeleleveranciersdiedestandaardenalwelhebbeningebouwd,waaronderTANSenCentric,blijvenvoorzichtiginhetaanbiedenvaneenvoorstelvoorimplementatievandeTLNstandaard.Vervoerdersziennogteweinigfinancieelvoordeeltenopzichtehetbouwenvaneenklantspecifiekekoppeling.RedenisdatvervoerdersmogelijkvooreenvrijeinrichtingvanhunTMShebbengekozen,waardooreralsnogaanpassingennodigzijnomdestandaardentegaangebruiken.

6. Klantbindingdankzijmaatwerk

NietalleenICTleveranciersmoetenovertuigdworden.Ookeenaantalvervoerdersgelooftnietdirectintoepassingvanstandaarden.Zijzienhetbouwenvanspecifiekeinterfacesmetklantenalseentoegevoegdewaarde.Sommigenzijnookbangvoordeminderhechtebindingmetopdrachtgevers.Theoretischzoudeopdrachtgevermeteenstandaardkoppelingsnellerinstaatmoetenzijnomtewisselenvanvervoerder.Hetiseenaanneembaarargument,maartevensookeenkortetermijnvisie.

7. Verladersmoeilijkteovertuigen

DematevanacceptatiebijvervoerdersenICTleverancierswordtbeïnvloeddoordemoeilijkheidomverladersteovertuigen.Hethelptweldatpartijen,diezorgenvoorconversiesvandigitalebestandenindeuitwisselingtussenverladerenvervoerder,ookkiezenomdestandaardenintebouwen.EenvoorbeeldhiervanisTransport-infoB.V.

3.6KoplopersgaanvoorstandaardenGedurendedeprojectperiodehebbendiversevervoerdersvoorimplementatievandeTLNstandaardengekozen.Hierondereenaantalvoorbeeldenmetdaarbijeenkortereactieopdeimplementatie.Vooreencompleetoverzicht,ziebijlageA.

Vervoerder: Implementatievan: Toelichting:

HaCasTransport(Gilze)

Transportopdracht(TMS:TranspasEnterprise)

Koppelingtotstandgebrachtmetcollega-vervoerdersClaassenLogisticsenVersteijnenLogistics(Tilburg).Koppelingenwerkenbeidekanten.HaCasTransportisvoorstandervandeTLNstandaardenenisvoornemenshetaantalverbindingenopbasisvandezespecificatieverderuittebreiden.

VersteijnenLogistics(Tilburg)

Transportopdracht(TMS:Plan&Go)

DankzijHaCasisVersteijnenaandeslaggegaanmetdestandaardtransportopdracht.HierbijismenbijgestaandoorleverancierCentric.ZijzijnalvanafdeontwikkelingvandestandaardenbijPapierloosTransportbetrokken.

Page 17: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

16ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

ClaassenLogistics(Tilburg)

Transportopdracht(TMS:RGB+)

VergelijkbaarmetVersteijnenLogistics.ClaassenheeftmetbehulpvaneeneigenmappingtooldeTLNstandaardingebruikkunnennemen.ZegaanervanuitdatzedeTLNstandaardnogmetmeerderebedrijvenkunnengaangebruiken.

Bakker&Schilder(’tZand)

Transportopdracht(TMS:Navitrans)

Bakker&SchilderheeftdeTLNstandaardineigenbeheerinNavitranstoegevoegd.Zewillendezespecificatievoor5collega-vervoerdersingaanzetten.DeconnectiemetSanders|Fritomisgereed;bijdeanderevervoerders(DGO,Houtman,DobbeenVanDooren)wordtnogaandekoppelinggewerkt.

VanDoorenTransport(Hillegom)

Factuur(TMS:TranspasEnterprise)

VanDoorenheeftdeTLNstandaardfactuurlatenbouwendoorleverancierArtSystems.Voor1opdrachtgeverisdezeinmiddelsingebruik.Meerdereklantenvolgen.ArtSystemsheeftdedefinitiegelijkmetdetransportopdrachtinhunTMSingebouwd.VooralleTMSgebruikerskomendestandaardenindenieuwstereleasebeschikbaar.NaastdefactuurwordtinmiddelsookgewerktaandekoppelingmetBakker&Schilder(opdrachten).

Sanders|Fritom(Uden)

Transportopdracht(TMS:TranspasEnterprise)

DeFritomGroepheefteeneigenstandaardontwikkeldvooruitwisselingvandigitaleinformatie,zoalstransportorders,statusemballage.ZehebbenechteraangegevenookdeTLNstandaardentewillenhanteren.OmdieredenisdedefinitiebijSandersingebruikgenomen.OokdeandereFritombedrijven,waaronderVeenstra|FritomwildeTLNstandaardingaanzetten.

Post&ZonenB.V.(Pijnacker)

Transportopdrachtenfactuur(TMS:iXolution)

Post&ZonenB.V.isactiefinmeerderesegmentenwaarondervervoervanbouwmaterialenen(zee-)containers.Inbeidesegmentenheeftmendetransportopdrachtinmiddelsdraaien.InhetcontainervervoerwasPostzelfsdeeerste.OokheeftmeninmiddelseenpilotgedaanmetTransfollow.Post&ZonenismetaldezeinspanningenzekereenvandeambassadeursvanPapierloosTransport.

WesselsTransport(Rijssen)

Transportopdracht(TMS:TranspasEnterprise)

WesselsTransportinRijssenheeftinsamenwerkingmetTMSleverancierArtSystemsdetransportopdrachtontwikkeldvooropdrachtgeverVolkerWessels.DetransportopdrachtisvoordezeopdrachtgeveringebruikinsamenwerkingmetE.Lafeber

Page 18: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

17ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

3.7ConclusiesDedoelstellingwasomminimaal20koppelingenopbasisvandeTLNstandaardenterealiserenvoordeeinddatumvanhetproject.Begin2018staathetaantalop27succesvolleimplementaties.

Daarnaastwordtnogaanmeerderekoppelingengewerkt.MetdesteunvaneenaantalTMSleveranciersiseenvoorzichtigetrendwaarneembaar,datookzijhunklantenpositiefinformerenoverhetgebruikvandeTLNstandaarden.Hoewelhetindemeestegevallennogaltijdgeen“plugandplay”koppelingenzijn,iswelduidelijkgewordendatmenmetminder

Nr. Onderdeelpapierloos Afzender TMSafzender Ontvanger TMSontvanger1 Transportopdracht HaCas ArtSystems(Transpas) Claassen RGB+2 Transportopdracht Claassen RGB+ HaCas ArtSystems(Transpas)3 Transportopdracht HaCas ArtSystems(Transpas) Versteijnen Centric(Plan&Go)4 Transportopdracht Versteijnen Centric(Plan&Go) HaCas ArtSystems(Transpas)7 Factuur PostPijnacker Ixolution ADBCool EigenERP8 Transportopdracht Steinweg ERPverlader PostPijnacker Ixolution9 Transportopdracht BMN ERPverlader PostPijnacker Ixolution14 Factuur VanDooren ArtSystems(Transpas) WarmerdamSpoelbedrijf Fin.systeem15 Transportopdracht Wessels ArtSystems(Transpas) Lafeber TANS(Talis)18 Transportopdracht Bakker&Schilder Rainbow(Navitrans) Sanders|Fritom ArtSystems(Transpas)21 Transportopdracht Bakker&Schilder Rainbow(Navitrans) VanDooren ArtSystems(Transpas)27 Transportopdracht Pultrum ArtSystems(Transpas) Melis ArtSystems(Transpas)28 Transportopdracht OutdoorLifeGroupNederlandArtSystems(Transpas) PultrumRijssen ArtSystems(Transpas)29 Transportopdracht OutdoorLifeGroupNederlandArtSystems(Transpas) AddinkZutphen MendriXTMS30 Transportopdracht OutdoorLifeGroupNederlandArtSystems(Transpas) SwijnenburgWerkendam MendriXTMS31 Transportopdracht OutdoorLifeGroupNederlandArtSystems(Transpas) LCWGroningen ArtSystems(Transpas)32 Transportopdracht OutdoorLifeGroupNederlandArtSystems(Transpas) St.vandenBrinkErmelo ArtSystems(Transpas)33 Transportopdracht Emergo ERP PultrumRijssen ArtSystems(Transpas)34 Transportopdracht Barenbrug ERP PultrumRijssen ArtSystems(Transpas)37 Transportopdracht TransportInfo Portal VanDoesburg TANS(Talis)38 Transfollow RoyalLemkes ERPverlader Gist ArtSystems(Transpas)39 Transfollow RoyalLemkes ERPverlader Oldenburger ArtSystems(Transpas)42 Transportopdracht Synpleplatform Portal Div.Vervoerders n.v.t.46 Transportopdracht VervoerderXX ViaTransportinfo KlantTANS TANS(Talis)47 Transfollow Klant EigenERP Baetsen TANS(Talis)48 Transfollow Klant EigenERP Lafeber TANS(Talis)49 Transfollow Klant EigenERP VanHooft TANS(Talis)

Transport.Mooieaandezekoppelingisdatookdeterugmeldingen(status)geïmplementeerdzijn.

E.LafeberInt.Transporten(Hillegom)

Transportopdracht(TMS:TALIS)

ZiehiervoorookdeomschrijvingbijWesselsRijssen.E.Lafeberkandetransportopdrachtlezenenstatusberichtenretoursturen.VerderheeftE.LafeberinmiddelsookeenvolledigeintegratiemetTransfollowgerealiseerd.

PultrumRijssenB.V.(Rijssen)

Transportopdracht(TMS:TranspasEnterprise)

PultrumheeftvooropdrachtgeverOutdoorLifeGroupNederlandderegieoveralletransporteninBelgiëenNederland.Hiervooriseensamenwerkingmetmeerderecollega-vervoerdersaangegaan.Met5vervoerdersisinmiddelseenkoppelinggerealiseerdopbasisvandeTLNstandaard.Daarnaastdraaitdestandaardvoorzeker3opdrachtgeversintestfase.

Page 19: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

18ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

inspanningeenkoppelingkanrealiserenalsdestandaardenopgenomenzijninhunstandaardsoftware(TMS).

Kortsamengevatzijndealgemeneconclusiesnadelopendepilotsenimplementatiesalsvolgt:

• Desamenstellingvandestandaardtransportopdrachtistamelijkuitgebreid.Concreetbetekentdit:veelbeschikbarevelden,waarvanslechtseendeeldaadwerkelijkgebruiktwordt.

• DeopbouwvanhetbestandisnietaltijdovereenkomstigdestandaardopbouwbinnenhetTMSsysteem:Dossier,order,zending,rit,opdrachtgever,laad-enlosgegevens,ladinginformatieetc.Vooralsnogheeftditnietgeleidtotechtmissendevelden.Eerderleverthetvertragingopdoorafstemmingoverwaardeinformatieexactondergebrachtdientteworden.

• Debijgeleverdedocumentatie(TNO)iszouitgebreid,dathetvervoerdersafschriktomzichhierinteverdiepen.Menkiestdaneerdervoordepragmatischewegdooreenvergelijkbaarvoorbeeldnaardeopdrachtgevertesturenindehoop,datmenhiermeedekoppelingtotstandkanbrengen.

• DestandaardvoorDuitsenetwerken(Fortras)iseveneenserguitgebreid,maarineenaantalopzichtenverderdoorontwikkeld.DoordegroteafstandenendestructuurvandistributienetwerkeninDuitslandheeftmenhiereengrotevoorspronginhetgebruikvanstandaarden.DeFortrasdocumentatieisgebruiktomtebeoordelenofdestandaardentevergelijkenzijn.Detransportopdrachtisvergelijkbaar,maarvoordestatusmeldingenkanhetgoedzijndaterelementenuitdeDuitsevariantvoorgedragengaanworden.LeverancierArtSystemsheeftinmiddelsbeidestandaardeninhetsysteemopgenomen,waardoorzijeenbelangrijkepartijgewordenzijninhetoptimaliserenvandeTLNstandaard.Ditwordtindelopendepilotsverderopgepakt.

Tenaanzienvandedaadwerkelijkeimplementatiesishetvolgendeduidelijkgeworden:

• Implementatieszijnlangzaamopganggekomen;• DemeestebedrijvenzijnafhankelijkvanhunTMSleverancier.Dekeuzeomdeze

leveranciersallereerstteovertuigenvandestandaardeniseengoedestapgeweest.• TMSleveranciersondersteunenhetgebruikvanstandaarden,maarmenisnog

behoudendindedaadwerkelijkeontwikkeling,adviseringenuitrolonderklanten;• Alsdestandaardeneenmaalonderdeelzijnvandestandaardsoftware(zoalsbijArt

Systems)komenimplementatiessnelleropgang;• EersteimplementatieszijnuitgevoerdbijbedrijvenmeteigenICTkennisinhuis.

VervoerdersmeteigenICTexpertsnemenookhierineenvoorsprong.• QuafunctionaliteitzijndeTLNstandaardenookgeschiktvoordedeelmarktTLN

Distributie.Eenaantaltoevoegingenisraadzaam.Ziehiervoorhetvolgendehoofdstuk;

• Nuhetvliegwielopgangisgebracht,lijkennieuweimplementatiesvanzelfopgangtekomen.

Page 20: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

19ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

4.Gebruikerservaringenbijimplementatie

4.1InleidingMetdebeschrevenimplementatiesuithetvorigehoofdstukendaarnaastalleinitiatievendienoglopen,isveelervaringopgedaanmetdeinzetvandeTLNstandaarden.Demeestgesteldevragenenopmerkingenwordenindithoofdstukbehandeld.Demeesteimplementatieshaddenbetrekkingopdetransportopdracht,dusvrijwelalleverzameldepuntenindithoofdstukgaanhierover.OverdefactuurisnietsnoemenswaardiggemeldendevragenoverTransfollowzijndirectdoordeimplementatiedeskundigenvanhunopgepakt.Depuntendiealsverzoektotwijzigingofuitbreidinggeclassificeerdzijn,wordenovergedragenaandeSUTC.

4.2StructuurTLNtransportopdrachtErzijnverschillendekoppelingenopbasisvandestandaardtransportopdrachtgerealiseerd.InallesituatiesisuitgegaanvandeTransportExecutionPlanRequest(TEPR).HetTEPR,ookweldetransportopdracht,wordtgebruiktvoorgevenvaneenopdrachttothetverlenenvaneentransportdienst.

Destructuurvandestandaardtransportopdrachtisweergegeveninonderstaandefiguur.

Afbeelding4.1:StructuurTLNtransportopdracht

Bijhetgebruikvandetransportopdrachtgeldteenaantalbasisvoorwaardendievooriedereengelden:

• Detransportopdrachtisverdeeldin1ofmeerdereConsignments(zendingen);• 1assignmentbestaatuit1Transporthandlingunit;

Page 21: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

20ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

• Deafmetingen(MeasurementDimensions)vandetransporthandlingunitomvattendemeasurementdimensionsvandegeheleconsignment.

Dezelfdepartijkanmeerdererollenvervullen.Bijvoorbeeld:deopdrachtgever(TransportUserParty)istevensdeverzender(Consignor)vandegoederenvanafheteigenmagazijn(RequestedPickupTransportEvent/Location).Hierkomendanookdezelfdegegevensvoor.

4.3PraktischezakenbijimplementatieOpbasisvandeervaringenenopgelostevraagstukkenbijdeimplementatieskangesteldwordendatdestandaardtransportopdrachtbruikbaarisinde(stedelijke)distributie.Hierondervolgteenaantalpraktischezaken,waaroverdemeestevragentijdensdeimplementatiesgesteldzijn.Degekozenvolgordeiswillekeurigenzegtnietsoverheteffectofprioriteit.

1.Laadmetersinvoegen

Destandaardtransportopdrachtlaattoedaterverschillendemeasurementsopgevenkunnenworden.HierinisLOADLENGTookéénvandecodesdiejekuntopgeven.Bijveeldistributiebedrijvenishetaantallaadmetersdeuniformeplaneenheid.

2.Opmerkingen(bijladen/lossen)

Dezewordenindestandaardopdrachtnubijderemarks(opmerkingen)opconsignment(zending)niveaugeplaatst.Depraktijkisechterwel,dathierookweerteveelinformatieinwordtgeplaatst,bijvoorbeeldtijdenentransporttypeofrestricties.Nuiservaaktochnogeenhandmatigecontroleslagnodigomdezeinformatienaardejuisteveldenteverplaatsen.Veeldistributiebedrijvenwerkenmeteenautomatischritplanningssysteem.Vooreenjuisteverwerkingenplanningvandeordersineendergelijksysteemdienenderestrictiesindejuisteveldentestaan.

Inhetvoorbeeldhierbovenisdetekst“ACHTERUITDESTRAATINRIJDEN”alsextraadresregelinhetTMSopgenomen.Dithoortbijopmerkingenlossenthuis.Bijdeopmerkingenstaat“bakwagenmetklep”.Ditiseigenlijkeenrestrictie.HetblijftdusmoeilijkomdataineenstandaardtransportopdrachtteversturenterwijldeinformatienietopdejuisteplaatsinhetTMSvandeverzenderstaat.

Page 22: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

21ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

3.Laad-enlosreferenties

Laad-enlosreferentiesdienentewordengeplaatstbijdeConsigneeAssignedID(ontvanger)enConsignorAssignedID(verzender).Eenvoorbeeld:

<cbc:ID>XYZ987</cbc:ID>

<cbc:CarrierAssignedID>B00001</cbc:CarrierAssignedID>

<cbc:ConsigneeAssignedID>A123789</cbc:ConsigneeAssignedID>

<cbc:ConsignorAssignedID>Z987321</cbc:ConsignorAssignedID>

4.Extraadresgegevens(telefoonnummer,e-mailadresetc.)

BijdeverschillendepartyelementenindeXMLzittenmogelijkhedenomextracontactgegevensoptenemen.Ditzitookopconsignmentniveau.

5.Kilogrammen(gewicht)invullen

Diversekerenisaangegeven,datergeengewichtmeegestuurdwerd.Ditblijktgeentekortkomingindestandaardtezijn,maardezegegevenswerdennietmeegestuurdvanafdebronoferstond0kg.Indatgevalwordterooknietsverstuurd.

6. Openingstijdentoevoegen

DeopeningstijdenzijntoetevoegenaaneenRequestedPickupTransportEvent(laadactie)eneenRequestedDeliveryTransportEvent(losactie),Hierkanooknogeen(validityPeriod)periodeaantoewordengevoegd,waarbinnendezetijdenvantoepassingzijn.

7. Typezendingtoevoegen(afhaleroflevering)

SommigevervoerdersmakeninhunTMSofritplanningspakketonderscheidinhettypezending,metanderewoorden:ofheteenafhaal-ofleverzendingis.Ditisgeenfunctionaliteitindestandaardtransportopdracht.Indepraktijkisditopgelostdoortekijkennaarhetlaad-enleveradres.Insommigegevallenheeftdevervoerderzelflogicatoegevoegd,dushettypezendingwordtdanbepaaldviahetlaad-oflosadres.

8. Problematiekbijgoederenregels

Zoalsuitdeuitgangspuntenvandestransporttransportopdrachtblijkt,bestaateenConsignment(zending)uit1TransportHandlingUnit.BinneneenTransportHandlingUnitkunnennogdriegelaagdeeenhedenvoorkomen:

• TransportEquipment

• Package

• GoodsItem

Dezeeenhedenkunnentevensgenestworden;zokaneenTransportEquipmentxaantalPackagesenxaantalGoodsItemsbevatten,eneenPackagekantevensxaantalGoodsItems

Page 23: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

22ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

bevatten.Ditconceptisgoeddoordachtenhiermeeisdewerkelijkheidprimaovertenemen.

DemeesteTMS’enwerkenechtermeteeneenvoudigegoederenregel,waaropslechtséénofenkeleeenhedenvastgelegdworden.Ookdatisprimawerkbaarmetbovenstaandconcept;iederegoederenregelis1danTransportHandlingUnitmet1TransportEquipmenteneventueelnog1Packageen/of1GoodsItem.

HetprobleemontstaatalserwélcomplexeTransportHandlingUnitswordengevormd.Hiervolgteensimpelvoorbeeldconformdestandaard:

• TransportHandlingUnit

• TransportEquipment(2Poolpallets,1laadmeter)

• GoodsItem(Bananen)

• Package(40Dozen,omgerekend0,8laadmeter,wantnormaalgaaner25dozenopeenblokpallet)

• GoodsItem(Bananen)

Watisnudewerkelijkelaadlengtevandegoederen?1laadmeter,0,8laadmeterofmogelijkzelfs1,8laadmeter?

Erzijnverschillendemogelijkheden,dusdekansblijftaanwezigdatinterpretatievanheteneTMSnietaansluitopdeinterpretatievaneenanderTMS.Kortgezegd:Demogelijkhedenvangoederenregelsindestandaardtransportopdrachtzijneigenlijkzogroot,datereenstandaardbinnendestandaardafgesprokenmoetworden.

9. Statusberichtenmetvrijeinterpretatie

Indedocumentatievandestandaardtransportopdrachtzijnookstatusmeldingenopgenomen.Hetgaathieromvrijbeperkteinformatieoverdeuitvoeringvaneentransportorder.

EenaantalledenvandedeelmarktDistributieisaangeslotenbijNetwerkBenelux(NBX).Zijwerkensindseenkleinjaarmeteennieuwsysteem,datafkomstigisuitDuitslandenookgebruikmaaktvanDuitsestandaarden.VoorhetstatusberichtbinnendeTLNstandaardisgoedgekekennaarhetNBXstatusbericht.

Opverzoekvaneenaantaldistributiebedrijvenisdaarnogeenaanvullingopvoorgesteld.Erzijnvervoerders(enopdrachtgevers)dieextrainformatienodighebbenvaneenlevering.Bijvoorbeeld:hoelangheeftdezegeduurdenhoelangwasermontagetijd.Ditisfeitelijkeenweerspiegelingvanhetvragenpadvandeboordcomputer.Ditismoeilijktestandaardiseren,aangezieniedervragenpadandersis.Erisdaaromvoorgesteldomhiereenextra“vrij”elementvooroptenemen.Ditvrijeelementbevatdeinformatievaneenextraactiviteitofbewerking.Eenvoorbeeldvanzo’nstatusbericht:

Page 24: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

23ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

<xmlStat xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<dateTime type="AT">20170228105214</dateTime>

<senderId>150</senderId>

<receiverId>161</receiverId>

<codeList>NBX</codeList>

<consignmentStat>

<id type="NOC" datatype="CON">N00161.125546_1</id>

<status>L00</status>

<dateTime type="AT">20170228104700</dateTime>

<name />

<note />

<signature />

<poa type="NBX">

<checkpoint>L</checkpoint>

<action>L</action>

<object type="TOU">BP-LP-74</object>

</poa>

<extra>&lt;starttime&gt;2017-02-28T15:33:24.553&lt;/starttime&gt;&lt;endtime&gt;2017-02-28T16:33:24.553&lt;/endtime&gt;&lt;contructionduration&gt;0.5&lt;/contructionduration&gt;</extra>

</consignmentStat>

</xmlStat>

In element “extra” staat in dit voorbeeld:

<starttime>2017-02-28T15:35:16.013</starttime>

<endtime>2017-02-28T16:35:16.013</endtime>

<contructionduration>0.5</contructionduration>

Verderishetvanbelang,datercode-tabelopgenomengaatwordenvoordestatussen.

10. JuisteIDvoorkoppelingstatusberichtaanorderenkentekenvoertuig

BijdekoppelingtussenWesselsTransportenLafeberTransportwordtaleenkentekenvanhetgeplandevoertuigmeegestuurd.Ditisnormaalnietvoorzienindestandaard.DitisuiteindelijkopgelostmethetveldCarrierAssignedID.Zieonderstaandvoorbeeld:

Page 25: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

24ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

In"cbc:ID"staathettechnischenummervandezendingmeteen'_'gevolgddoorhetdossiernummerenhetdossiervolgnummer.Ditisdeuniekeidentificatieomdekoppelingtussenhetstatusberichtendeoorspronkelijkeopdrachtjuisttelatenverlopen.

In"cbc:CarrierAssignedID"staatdushetkenteken.Ditisdetruckwaarmeedezendinggelostwordt.Alsermeteenanderetruckgeladenwordt,danwordtdezenietmeegestuurd.Deonderstetweeveldenzijndelaad-enlosreferentiedieinditvoorbeeldnietgevuldzijn(ziepunt3).

11. Lijstmetlocatiecondities(bijv.laadklep,kooiaap,milieuzone)gebruikenMeerdereklantenhebbenaangegevenomonderstaandelijstmetlocatieconditiesindetransportopdrachttegebruiken.

IndeXMLdefinitiestaatinhet"Location"segmentdetag"Conditions".Dezekanmeerderekerenvoorkomen,maarerwordtindetoelichtingnaareenvrijtekstveldverwezenennietspecifieknaardezecodelijst.Ditmoetverduidelijktworden.

Page 26: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

25ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

4.4ConclusiesUitbovenstaandepuntenblijkt,datdestandaardtransportopdrachtgoedvoldoetindedeelmarktDistributie.Voordemeestevraagstukkeniseenoplossinggevondenbinnendemogelijkhedenvandestandaard.Deaandachtspuntenvoorverbeteringenuitbreidingvanstandaardzijn:

1. AansluitingvindenmetTransfollow.GebruikersvanTransfollowmeteenkoppelingnaarhetTMSgebruikendedigitalevrachtbrieftevensalstransportopdracht.Logischwanthierzitveeloverlapindegebruiktegegevens.

2. Duidelijkheidverschaffenincomplexestructuurvangoederenregels.Dehuidigeopzetwordtin9vande10gevallennietgebruikt.BovendienlaathetnuteveelruimtevooreigeninterpretatiebijTMSleveranciersenanderegebruikersvandestandaarden.

3. Uitbreidingstatusdefinitiesindestandaardmethetvoorbeelduitpunt9.Dit

voorbeeldheeftdemogelijkheidomdestatusvanextrawerkzaamhedeninde(stedelijke)distributieteregistreren,zoalsbijvoorbeeldhetinstallerenvaneenwasmachinetijdensdelevering.

4. Verduidelijkinginhetgebruikvandecodetabelvoorrestrictiesofwel

locatiecondities,zoalsdeinzetvanlaadklep,kooiaap,euronormenetc.IndeXMLdefinitieentoelichtingishiervooreenvrijtekstveldbenoemd,terwijleenaantalvervoerdersheeftaangegevendecodetabel(punt11,vorigeparagraaf)tewillengebruiken.

Page 27: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

26ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

5.Aanbevelingen

5.1InleidingDirectenindirectzijninhetprojectPapierloosvoorTLNDistributiegoedestappengezetinderichtingvanacceptatievandeTLNstandaarden.ErisintensiefcontactgeweestmetdeTMSleveranciers,belangrijkestappenindeontwikkelingenmetsuccesvolleusecasesisaangetoonddatdestandaardenwerkenindepraktijk.IndezeperiodeisookindirectbijgedragenaandenoodzaakomdeSUTCnieuwleveninteblazen.Bovendienisereenvliegwielopganggekomenomdestandaardenbredertoetegaanpassen.Hetisbelangrijkdatdezepositievelijndoorgezetgaatworden,ookbinnendedeelmarktTLNDistributie.Opkorte,middellangeenlangeretermijniseenaantalactiepuntentebenoemen;dezewordenindevolgendeparagraafuiteengezet.

5.2AanbevelingenbestuurTLNDistributieOpkortetermijnishetvoorTLNDistributiebelangrijkom:

• Deresultatenuitditonderzoekendevoorbeeldenvandesuccesvolleimplementatiesaandeledenvandedeelmarktovertebrengen.Essentieelishetvertalenvandezekennisenbestpracticesnaarconcreteaangrijpingspuntenvoordeleden.

• Hetaantalnoglopendeusecases,dietijdenshetprojectzijnopgestart,ookmetsuccesafteronden.DedirecteaansturinghiervanzalwordenovergedragenaandeSUTC.

• Opregelmatigebasisaandachtteblijvengevenaannieuwe,succesvolleimplementaties.Vervoerderskijkenimmersveelnaarelkaarenbewezenfunctionaliteitwordtgraagovergenomen.Erzijnwelgroteverschillentussendekleinevervoerdersendegroepmiddelgroteengrotevervoerders.Dekleinevervoerdersmissenvaakkennisenvisiemaarhebbenjuistbaatbijdestandaarden,omdatmenhiermeedeeerstedigitaleconnectieskanrealiseren.Bovendienwordthiermeebelangrijkeervaringmetpapierloostransportopgedaan.DegroepmiddelgroteengrotevervoerdersomarmtdestandaardenomjuistmeeroverzichtenbeterICTbeterbeheertotstandtebrengen.MetdegestegenacceptatiegraadonderTMSleveranciersencollega-vervoerdersnemendemogelijkhedentoeomlaagdrempeligensnelnieuweconnectiesterealiseren.

• NieuweusecasesaantemoedigenenovertedragenaandeSUTC.

Opmiddellangetermijnishetzaakom:

• StructurelecommunicatieoptezettenvanSUTCnaardedeelmarkt.HiermeehoudenledenaansluitingmetdeSUTC.DewijzigingsverzoekendiebijdeSUTCbinnenkomenendeoplossingendiedaarvoordoorgevoerdworden,dienenopregelmatigewijzetewordengecommuniceerdmetdedeelmarkt.Hiermeehoudendeledenbindingmethetonderwerpenblijvenzeopdehoogtevandelaatsteontwikkelingenensuccessen.

Page 28: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

27ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

• StructurelecommunicatieoptezettenvandedeelmarktnaardeSUTC.Depraktischeervaringenvandeledenindedeelmarkt,positiefennegatief,moetenteallentijdegedeeldkunnenwordenmetdeSUTC.Hetisaanhetbestuurofmenhetonderwerp“ICTpapierloos”structureelteruglaatkerenindebijeenkomstenofmogelijkzelfseenICTexpertgroepinhetlevenroept.

• Nieuweusecasesaantemoedigenmetkoplopersvooruitbreidingvanfunctionaliteitindegebruiktestandaarden,metnamedoortoepassingvanstatusberichten.Ditdeelisalwelgeïmplementeerdtijdensdepilotsinditprojectmaarvooralsnogtekleinschalig.Eriswelgrotebehoefteaandezefunctionaliteitindedistributiesector.

• Eenverkennendonderzoekoptezettenvoorgebruikvanstandaardenindedeelmarktincombinatiemeteenplatformvoorslimmesamenwerking.Synpleishiereenvoorbeeldvan,maarmogelijkookanderenieuweinitiatievenkunnenhieroplossingbieden.Slimmesamenwerkingstimuleertimmersookdeonderlingeuitwisseling.

Opdelangeretermijnishetvoordedeelmarktvanbelangdat:

• Dedeelmarktaanblijftsluitenopnieuweontwikkelingenzoalsdigitalevrachtbrief,platforms,controltowers,datadelingmetopenstandaardenzoalshetOpenTripModel.Hiervoordienteenroadmaptekomenomprojectenals“Papierloostransport”ookoplangeretermijnuitteblijvenvoeren.GoedevervoerdersmakennualhetverschilmetjuisteICTbeslissingenendatgaatindetoekomstalleennogmaarbelangrijkerworden.HetinitiatiefPapierloosheeftaangetoonddatdekennisbijvervoerderstoeneemt,evenalshetbesefomactievermetICTaandeslagtegaan.Bovendienleidtdetoegenomenaandachtenbetrokkenheidtotsnelleredoorontwikkelingvanstandaardenennieuwefunctionaliteit.

Page 29: Papierloos Transport in deelmarkt TLN Distributie · 2019. 12. 16. · Toepassing digitale standaarden voor TLN Distributie 1 23-03-2018 Documentinformatie Titel : Papierloos transport

28ToepassingdigitalestandaardenvoorTLNDistributie

23-03-2018

BijlageA:Overzichtimplementaties

StatusimplementatiestandaardenTLNSamenvatting Status Aantal:

Operationeel 27MedioQ2-18gereed 6

Nr. OnderdeelpapierloosAfzender TMSafzender Ontvanger TMSontvanger Status1 Transportopdracht HaCas ArtSystems(Transpas)Claassen RGB+ Operationeel2 Transportopdracht Claassen RGB+ HaCas ArtSystems(Transpas)Operationeel3 Transportopdracht HaCas ArtSystems(Transpas)Versteijnen Centric(Plan&Go) Operationeel4 Transportopdracht Versteijnen Centric(Plan&Go) HaCas ArtSystems(Transpas)Operationeel5 Transportopdracht Sanders ArtSystems(Transpas)v.d.Heuvel ArtSystems(Transpas)Inuitvoering(2x)6 Transportopdracht v.d.Heuvel ArtSystems(Transpas)Sanders ArtSystems(Transpas)Inuitvoering(2x)7 Factuur PostPijnacker Ixolution ADBCool EigenERP Operationeel8 Transportopdracht Steinweg ERPverlader PostPijnacker Ixolution Operationeel9 Transportopdracht BMN ERPverlader PostPijnacker Ixolution Operationeel10 Transportopdracht BMN ERPverlader v.d.Werff Centric(Plan&Go) Inuitvoering(2x)11 Transportopdracht BMN ERPverlader Combex Centric(Plan&Go) Inuitvoering(2x)12 Transportopdracht Monier(verlader) ERPverlader v.dWerff Centric(Plan&Go) Inuitvoering(2x)13 Transportopdracht Klant(portal) Portal WoutersTransp. TANS(Talis) Ingepland14 Factuur VanDooren ArtSystems(Transpas)WarmerdamSpoelbedrijfFin.systeem Operationeel15 Transportopdracht Wessels ArtSystems(Transpas)Lafeber TANS(Talis) Operationeel16 Transportopdracht Sanders|Fritom ArtSystems(Transpas)HaCas ArtSystems(Transpas)Ontvangergereed17 Transportopdracht Bakker&Schilder Rainbow(Navitrans) Dobbe VanBoxtel(TMS) Verzendergereed18 Transportopdracht Bakker&Schilder Rainbow(Navitrans) Sanders|Fritom ArtSystems(Transpas)Operationeel19 Transportopdracht Bakker&Schilder Rainbow(Navitrans) DGOHoogeveen ArtSystems(Transpas)Verzendergereed20 Transportopdracht Bakker&Schilder Rainbow(Navitrans) HoutmanHeerde TANS(Talis) Verzendergereed21 Transportopdracht Bakker&Schilder Rainbow(Navitrans) VanDooren ArtSystems(Transpas)Operationeel22 Transportopdracht Dobbe VanBoxtel(TMS) VanReenen ArtSystems(Transpas)Ingepland23 Transportopdracht HaCas ArtSystems(Transpas)Dobbe EigenTMS Verzendergereed24 Transportopdracht DeRooy EigenTMS NVO ArtSystems(Transpas)Ontvangergereed25 Transportopdracht Veenstra|Fritom ArtSystems(Transpas)Braanker TANS(Talis) Ingepland26 Transportopdracht Veenstra|Fritom ArtSystems(Transpas)? ? Ingepland27 Transportopdracht Pultrum ArtSystems(Transpas)Melis ArtSystems(Transpas)Operationeel28 Transportopdracht OutdoorLifeGroupNederlandArtSystems(Transpas)PultrumRijssen ArtSystems(Transpas)Operationeel29 Transportopdracht OutdoorLifeGroupNederlandArtSystems(Transpas)AddinkZutphen MendriXTMS Operationeel30 Transportopdracht OutdoorLifeGroupNederlandArtSystems(Transpas)SwijnenburgWerkendamMendriXTMS Operationeel31 Transportopdracht OutdoorLifeGroupNederlandArtSystems(Transpas)LCWGroningen ArtSystems(Transpas)Operationeel32 Transportopdracht OutdoorLifeGroupNederlandArtSystems(Transpas)St.vandenBrinkErmeloArtSystems(Transpas)Operationeel33 Transportopdracht Emergo ERP PultrumRijssen ArtSystems(Transpas)Operationeel34 Transportopdracht Barenbrug ERP PultrumRijssen ArtSystems(Transpas)Operationeel35 Transportopdracht NijhuisBouw ERP PultrumRijssen ArtSystems(Transpas)Ontvangergereed36 Transportopdracht SchreursEx-TraB.V. TANS(Talis) Steenbergen ArtSystems(Transpas)Ingepland37 Transportopdracht TransportInfo Portal VanDoesburg TANS(Talis) Operationeel38 Transfollow RoyalLemkes ERPverlader Gist ArtSystems(Transpas)Operationeel39 Transfollow RoyalLemkes ERPverlader Oldenburger ArtSystems(Transpas)Operationeel40 Transportopdracht Klant ERPverlader KampsTransportB.V.TANS(Talis) Ingepland41 Transportopdracht PostPijnacker Ixolution KampsTransportB.V.TANS(Talis) Verzendergereed42 Transportopdracht Synpleplatform Portal Div.Vervoerders n.v.t. Operationeel43 Transportopdracht DeRooy EigenTMS Smilda ArtSystems(Transpas)Ontvangergereed44 Transportopdracht DeRooy EigenTMS Deij ArtSystems(Transpas)Ontvangergereed45 Transportopdracht Koller(Amersfoort) TANS(Talis) DeRooy EigenTMS Ingepland46 Transportopdracht VervoerderXX ViaTransportinfo KlantTANS TANS(Talis) Operationeel47 Transfollow Klant EigenERP Baetsen TANS(Talis) Operationeel48 Transfollow Klant EigenERP Lafeber TANS(Talis) Operationeel49 Transfollow Klant EigenERP VanHooft TANS(Talis) Operationeel50 Transfollow VDL(klant) EigenERP GehlenSchols TANS(Talis) Ingepland51 Transportopdracht WebportalCerfontaineEigenontwikkeling TransportbedrijfCerfontaineBVTANS(Talis) Verzendergereed52 Transportopdracht WebportalCerfontaineEigenontwikkeling ExpeditorBV TANS(Talis) Verzendergereed53 Maakkeuze Onbekend54 Maakkeuze Onbekend