P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL...

of 32 /32
TWEEMAANDELIJKS - 7,70 Frankrijk/België/Nederland/Luxemburg 7,70 / Duitsland/Spanje/Italië 11,55 / Switzerland 13,3 CHF / Canada 13,3 $ / USA 10 $ / AFS 38,5 / Australië 11 $ P708338 December 2011/Januari 2012 n r 151 IVV Travel MENDOZA (1) IVV Travel MENDOZA (1) Dossier CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) Dossier CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) • 1990, TWINTIG JAAR TERUG IN DE TIJD • NIEUWIGHEDEN • COTEAUX DU VENDÔMOIS • 1990, TWINTIG JAAR TERUG IN DE TIJD • NIEUWIGHEDEN • COTEAUX DU VENDÔMOIS ALSACE, GRIGNAN-LES-ADHÉMAR ALSACE, GRIGNAN-LES-ADHÉMAR

Transcript of P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL...

Page 1: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

TWEE

MA

AN

DEL

IJKS

- 7,7

0€

Fran

krijk

/Be

lgië

/N

eder

land

/Lu

xem

burg

7,7

0 €

/ D

uits

land

/Sp

anje

/It

alië

11,5

5 €

/ S

wit

zerl

and

13,3

CH

F /

Can

ada

13,3

$ /

USA

10 $

/ A

FS 3

8,5

/ A

ustr

alië

11 $

P70

833

8

Decem

ber 2

011/Ja

nuari

2012

nr 151

IVV Travel

MENDOZA (1)

IVV Travel

MENDOZA (1)

Dossier

CORSICA VANHET NOORDEN (AFLEVERING 1)

Dossier

CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1)

• 1990, TWINTIG JAAR TERUG IN DE TIJD

• NIEUWIGHEDEN

• COTEAUX DU VENDÔMOIS

• 1990, TWINTIG JAAR TERUG IN DE TIJD

• NIEUWIGHEDEN

• COTEAUX DU VENDÔMOIS

ALSACE, GRIGNAN-LES-ADHÉMARALSACE, GRIGNAN-LES-ADHÉMAR

IVV151NLCover 13/12/11 11:29 Page 3

Page 2: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

IVV151NLCover 13/12/11 11:29 Page 4

Page 3: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

1

December2011/Januari 2012 nr 151

EDITORIAAL INHOUD

IVV Dossie: Corsica van het noorden

Mendoza, een wijnoase

Vier Elzasdomeinen

Grignan-les-Adhémar

1990, twintig jaar terug in de tijd

Nieuwigheden

Coteaux du Vendômois

Agenda : Percée du Vin Jaune

� REDACTIE - ADMINISTRATIE - ABONNEMENT :A.P.I.C. - Dieweg 294 - 1180 Brussel - België - Tel : +32(0)2.375.44.44 - Fax : +32(0)2.375.52.51

� BANK : 210.0461297-17 - [email protected]� HOOFDREDACTEUR : Philippe STUYCK

� REDACTIESECRETARIS : Hervé LALAU

� PUBLICITEIT : A.P.I.C. - Dieweg 294 - 1180 Brussel - België - Tél : +32(0)2.375.44.44 - Fax : +32(0)2.375.52.51� BANK : 210.0461297-17 - [email protected]� VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : Philippe Stuyck, Dieweg 294, B-1180 Brussel� JOURNALISTEN I.V.V : Bernard ARNOULD, Fabian BARNES, Johan DE GROEF, Gérard DEVOS,

Jean-Yves HINDLET, Guido JANSEGERS, Hervé LALAU, Fiona MORRISON, Youri SOKOLOW, Philippe STUYCK, Marc VANHELLEMONT, Ann VAN STEENBERGEN

verschijnt 6 maal per jaar. De artikels en mededelingen verbinden slechts de auteurs en de adverteerders.ISSN 0779-2557

www.invinoveritas.apic.be • http://ivv-vl.skynetblogs.be/

Onze NEUZEN

2-6

7-10

11-14

15-16

17-18

20-22

23-25

26Be

rnar

d AR

NO

ULD

Fabi

an B

ARN

ES

Joha

n DE

GRO

EF

Her

vé L

ALAU

Your

i SO

KOLO

W

Phili

ppe

STU

YCK

Mar

c VA

NH

ELLE

MO

NT

Fran

k VA

NDE

NBO

GAE

RT

Tim

VAN

DEPU

TAn

n VA

NST

EEN

BERG

ENJé

rôm

e VA

NDE

RPU

TT

IN VINO VERITAS, PROBABLY THE MOST MODEST WINE MAGAZINE IN BELGIUM.

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 1

Page 4: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

2DECEMBER 2011/JANUARI 2012

Cap Corse en Patrimonio zijn de twee grote herkomstbenamingen van het Corsicaanse noorden.

De eerste is een onderafdeling van de AOC Vin deCorse (behalve voor de Muscats die hun eigen AOC

hebben). De tweede herkomstbenaming staat volledigop zich en is niet zo maar een AOC, het is de meest

gereputeerde van heel het Île de Beauté. Ondanks hunnabijheid zijn ze toch heel verschillend. Hervé Lalauen Marc Vanhellemont namen de proef op de som.

Kaap richting Cap CorseEen eiland aan een eiland, zo kun je Cap Corse best omschrijven.Apart vooral. Ook apart is hun manier van wijn maken. Voor drogewijnen hebben we de Coteaux du Cap Corse. In zoet (op voor-waarde dat er muscat gebruikt wordt) zijn het de Muscats du CapCorse. De wijnbouwers die zich hier op dit uiterste puntje vestig-den, daar waar het altijd waait, zijn slechts met vijf. We ontmoettenze bijna allemaal.

Een piek, wat zeg ik? Een heel voorgebergte is het! 40 km lang en 15 tot 20 km breed, dat is niet immens. En toch lijktalles ver. Een bergrug met pieken van meer dan 1000 meter verdeeltdit schiereiland zowat in twee, wat de communicatie er niet makkelij-ker op maakt. De wijngaarden liggen versnipperd en tekenen hetlandschap. Ze klimmen tegen een helling op of storten zich in de zee.De oostkust is beter bereikbaar met wijngaarden langsheen de kust-lijn, zoals in Santa Severa, terwijl de wijngaarden naar het binnenlandtoe hoger liggen, zoals in Cagnano en Rogliano. De westkust, ruw ensteil, wordt getekend door enkele percelen tot in het uiterste noor-

IVV DOSSIER

CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1)

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2

Page 5: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria.De kelders zijn hoger gelegen, in een oudgebouw dat door een Corsicaan werdgebouwd die uit Amerika terugkeerde, zowordt beweerd. Nicrosi, dat is traditie. Zozijn zij een van de laatsten die voor hun mus-cats hun druiven door de zon laten indrogen(passerillage) en dat volgens de traditioneleCorsicaanse methode. Een procedé waardoorde suikers geconcentreerder worden maardat ook de zuren doet toenemen. Vandaag aan het roer staan Jean-Noël Luigien diens zoon Sébastien.

Clos Nicrosi Blanc de blancs 2010Intens geel met groenachtige schijn.Gegrilde neus met florale en fruitige tonenmet daaraan een hint van krenten gekop-peld. De smaak is een tikje mineraal, watvoor een aangenaam reliëf zorgt in deze

3

ter, in goede jaren dan nog. In deze uithoek van Cap Corse wonen enwerken drie generaties: Antoine, Daniel enAntoine. Ook maken ze uitstekende likeuren.

Casa Angeli Muscat du Cap CorseZeste van bittere sinaas, sukade, een vleugjemunt dat de smaak verfrist, smeuïg en volmaar niet klef, bijna delicaat zoet. CapCorse is prachtig, maar ook ruig en desolaat.Het etiket is heerlijk ouderwets. Het te zien,de wijn te drinken met op de achtergrondhet prachtige landschap… Soms is het fijndat bepaalde dingen niet snel veranderen.

CLOS NICROSI

Een van de oudste domeinen van Cap Corseis het, gesticht in 1850 door DominiqueNicrosi. De 20 hectare wijngaarden situerenzich onderaan het dorp Rogliano maar ook

den van Patrimonio, rustend op de schoudervan Corsica, daar waar het schiereiland bre-der wordt aan de Golf van Saint-Florent. Deaangeplante oppervlakte is heel bescheiden,slechts 60 ha. Verbazend als men weet dat inde 14de eeuw deze regio een van de grootstewijngebieden van het eiland bezat, goed voor5000 ha. De huidige productie draait rond de850 hl.

Oude buren Terwijl Patrimonio hoofdzakelijk kalkachtigis, vinden we in Cap Corse glanzende schistmet insluitsels van gabbro, een stollingsge-steente, en serpentijn dat afkomstig is vanhet zogeheten Corse Alpine-gebied. De kal-klagen van Patrimonio zijn maritieme afzet-tingen uit het secundair tijdperk die meege-sleurd werden en tevoorschijn kwamen tij-dens de stijging op het eind van het tertiair.Deze bewegingen hebben enkelerotsachtige ineenstrengelingen veroorzaakt,de reden waarom we insluitsels van schistrond Oletta vinden. Daarnaast wordt hetvoormalig bassin van de Nebbiu-rivier, dieSaint-Florent bevloeit, bedekt met rolkeien.

Interessant om weten is dat er ook Muscatdu Cap Corse geproduceerd wordt in eendeel van de appellation Patrimonio.

De domeinen van Cap CorseCASA ANGELI

Het kleinste domein van Corsica is het, min-der dan één hectare op een helling vanschist en klei in Stoppione, in de gemeenteTomino. Om er te geraken nemen we deslingerende weg langs de oostkust van CapCorse richting Campiano. Er wordt enkelMuscat gemaakt… du Cap Corse uiteraard!De productie zit nooit hoger dan 15 hectoli- � JEAN-NOËL LUIGI

EN DE MUSCAT ?Muscat du Cap Corse is de jongste AOC van Corsica en onstond in 1993. Nochtansbestaat de productie reeds lange tijd. Het productiegebied strekt zich uit over 17 gemeenten, geografisch bijna allemaalin het gebied van Cap Corse gelegen, maar ook, en helemaal niet anekdotisch, vin-den we een groot deel in de regio van Patrimonio (ten oosten van de Alisu-rivier). Qua volume worden de producenten in het gebied van Patrimonio tot de belang-rijkste gerekend. De totale productie zit rond de 2800 hl voor een oppervlaktevan 98 ha met enkel muscat aangeplant, goed voor een rendement van 28 hl/ha. Traditioneel werden de Muscats du Cap Corse verkregen door het indrogen vande druiven (passerillage) op platte leistenen. Nog een paar producenten makengebruik van deze techniek, andere passen eerder de techniek van het versterkentoe zoals bij een VDN van het vasteland. Muscat du Cap Corse moet een minimaal suikergehalte hebben van 95 g/l.

�YVES LECCIA

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 3

Page 6: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

juist te zijn. De bodem is klei-schistachtig, met veel keien. JeanPieretti, die onlangs overleed, was een bekend figuur in deCorsicaanse wijnwereld. Ze noemden hem ‘le piocheur’, zodanigheeft hij gewroet in de keien. Hij was ook de oprichter van de Foirede Luri, een jaarlijkse wijnbijeenkomst begin juli waar het beste wij-nen van Corsica geproefd worden. Dé wijntoeristische trekpleistervan het eiland overigens. Vandaag is het zijn dochter Lina die de leiding heeft. In droge wijnen zijn er twee lijnen: Classique en Marine.

� IVV DOSSIER

smeuïge materie gekruid met jasmijn en dille. De frisheid doet den-ken aan opspattend zeewater, met zout dat zich op algen vastzet. 100% vermentinu.

Muscatellu 2010 Muscat du Cap CorseMet druiven ingedroogd op leisteen lijkt hij heel delicaat te zijn engeeft hij de indruk dat zijn fragiel karakter enkele jaren nodig heeftom te ontdooien en tot een harmonie te komen. Een muscat om tebewaren, krokant zoet maar pittig. Dezelfde wijn maar dan in 2006 lijkt helemaal ontdooid te zijn entooit zich met een mooie oranje kleur, gedroogde abrikozen quageur en gedroogde tomaat qua smaak. Een karaktervolle en origine-le cocktail, opgefrist door citruszeste en geaccentueerd met eenschitterend bittertje van zoethout. De 2001 is prachtig goudgeel en ruikt naar munt, gedroogde abriko-zen, rozen en mirabellen, met daarbovenop een vluchtige frisheiddie al deze parfums verheerlijken en zuiverder maken. Maar hetmeest extravagante moet nog komen wanneer we verrast wordendoor een aards bitter van gentiaan, in evenwicht gehouden doorwitte chocolade, waardoor de zoete indruk dunner wordt, de geu-ren geconcentreerder, de textuur smeuïger en het fruit meer gekon-fijt. Is deze wijn voortaan perfect op dronk? Zeer zeker, maar zelfsnog enkele jaartjes meer schrikken hem niet af. Bijhouden dus !

DOMAINE PIERETTI

In Santa Severa, ongeveer tussen Bastia en de uiterste punt van CapCorse, is Pieretti een van de zeldzame domeinen van het eiland diewijngaarden heeft tot aan de kust, tot aan de Tyrreense Zee om

Importateurs Torres Belux :

La Cave du sommelier (Saint-Hubert) - Bernard Massard (Grand-Duché de Luxembourg) - Velu Vins (Brussels) - De Clerck wijnen(Kortrijk) - Bollaert (Gent) - Global Wineries(Antwerpen) - ISPC (Liège & Gent)

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 4

Page 7: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

5

Blanc Classique 2010 Coteaux du Cap Corse100% vermentinu, witgeel, florale neus, zo ookin de smaak met een minerale korreligheid.

Marine blanc 2010 Coteaux du Cap CorseGeoogst aan de kust lijkt deze wijn vetter envermengd met jodiumachig opspattend zee-water. De zon verduidelijkt de textuur, waar-bij de schist van deze kustpercelen weinigplaats laat voor de klei en zo voor een struc-turele rondheid zorgt. In rood springen er twee wijnen uit:

A Murteta 2009 Coteaux du Cap Corse,100% alicante, een grenache aangepast aanCorsica, en de Sélection Vieilles Vignes2008 op basis van gelijke delen niellucciuen alicante. De eerste ademt geuren van tijm en muskaat-noot uit, mineraal van smaak en met eenronde fruitigheid waarin we framboos, wildeaardbei en granaatappelzaden herkennen metstrakke en ronde tannines, sappig en fris. De tweede wijn is donkerder met een hintvan bister, het fruit is donker en doet den-ken aan zwarte bes, braambes en aardbeimet chocolade en zoethout. In de afdronkkomen er heerlijke toetsen van mirte enrozenhout opzetten. De 2004 toont de ele-gantie van deze cuvée, het fruit neigt naarhints van vijgen, de frisheid gaat over naarnieuwe kruiden, zachter en subtieler.

De Muscat du Cap Corse smaakt naar rozenin de knop en gekonfijte citroen met eenfinale op absint en anijs gestoeld.

Nog steeds in de ban van MuscatDe domeinen van Patrimonio producerenmeestal één of meerdere muscats. Het lijkt

ons dan ook logisch om daar even verderop in te gaan in dit volgende hoofdstuk.

ORENGA DI GAFFORY

Elke Muscat zorgt voor een haast parallelverloop tussen ronde zachtheid en frisheid.De Tradition 2010 valt op door zijn gekonfij-te mandarijnen en florale afdronk. DeImpassitu 2009, ingedroogd aan de wijn-stok, en drie weken later geoogst dan devorige met een potentieel alcoholvolumevan 23°, is breed door abrikoos, dynamischdoor citroen en karaktervol door pompel-moes met mineralen. De Gouverneur 2007is de meest aparte. Hij brengt acht maanden

�LINA PIERETTI

�DOMAINE PIERETTI

in barriques door, is heel gekonfijt en flirtmet menthol waarna toetsen van gekonfijtesukadeschil opduiken, tegelijk bitter ensterk geparfumeerd.

DOMAINE GENTILE

Muscat maar dan droog, Cuvée Fleur, eenVin de Table met inweking van de schillen:‘Ik verlies primaire aroma’s, maar ik win aanandere geuren en smaken, dat is de redenwaarom ik er pas na drie jaar mee op deproppen kom.’ Breed, gekonfijte glycerol,met een klein tikje hazelnoot en een vlijm-scherpe frisheid met aroma’s van rozen enoranjebloesem. Muscat Tradition die geenappellatie heeft door zijn gebrek aan suiker,slechts 70 g, gerijpt in barriques: peer, rozijnen,amandelspijs, met na een tijdje ook een toetsvan hout.

DOMAINE LECCIA

Deze Muscat bezit 16° alcoholvolume voor107 g restsuiker. Zijn geur van perentaart metconfituur van witte perziken is bijzonder ver-leidelijk, maar even geduld want na enkelekeren walsen komen er nog veel meer aro-ma’s vrij, delicaat floraal en fruitig. Het is pasdan dat hij krokant wordt met een subtielezoete toets waarin we een blaadje muntterugvinden en het schitterend bitter vaneen stukje gekonfijte kumquat. De druivendroogden in aan de wijnstok.

ANTOINE ARENA

Muscat du Cap Corse 2010: groen van kleurmet een gouden schijn, geurend naar veti-

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 5

Page 8: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

ver, sukade en gember, delicaat van smaakmet een minerale frisheid die voor structu-rele spanning zorgt. In de finale komen daarparfums van zoethout en anijs bij.

DOMAINE D’E CROCE (YVES LECCIA)Muscat du Cap Corse 2010 2010 is als eenvloeibaar snoepje, maar beter. Flatterendgeelgroen met verleidelijke geuren vangekonfijte engelwortel en marshmallow,vleugjes zoete peer en amandelspijs metsinaas. Heerlijk krokant van smaak met con-fituur van witte vijgen en marmelade vanmandarijn, opgefrist met gelei van citroenen pompelmoes, met ondeugend pikantekruiden, alles goed opgeborgen in mineralevakjes, het geheel zodanig gerangschikt dathij allesbehalve zwaar overkomt ondankszijn 125 g restsuiker.

Redactionele cuvée samengesteld doorHervé Lalau en Marc Vanhellemont

Lijst van de verdelers• AArreennaa AAnnttooiinnee - [email protected]• Casa Angeli - www.casa-angeli.com • Croce - Cave des Oblats* - www.yves-leccia.com • Gentile - www.domaine-gentile.com• Gioielli - +33 4 95 35 42 05 • Leccia - [email protected]• Nicrosi - [email protected]• Orenga de Gaffory - Gde Distillerie Charleroi/

Melchior*/Badoux - Aigle(Ch) www.orengadegaffory.com

• Pieretti - Toby - www.vinpieretti.com

6

� IVV DOSSIER

DECEMBER 2011/JANUARI 2012

�SCHISTE

EEN SPECIALITEIT VAN CAP CORSE: RAPPU (OF RAPU, OF RAPPO)Op de 22ste editie van de wijnbeurs Vin de Luri slenterden we van stand naar stand,om uiteindelijk bij die van Domaine de Gioielli (Rogliano) terecht te komen.Eigenaar Michel Angeli is een echte Corsicaan, gereserveerd. We vroegen hem watRappu voor hem betekent. Rappu, dat is… Tja, wat is dat eigenlijk, Rappu? Het is eentraditionele specialiteit van het noorden van Corsica, een soort dessertwijn, maar dedruivenrassen en de werkwijzen verschillen naargelang de producent. Sommige ver-sterken, andere laten hun druiven indrogen, sommige doen de beide. Hoe dan ook,een herkomstbenaming is er niet. En er is dus ook geen lastenboek, wat helemaalniet erg is, we kunnen gerust zonder. Bij Goeilli vertrekt men van het druivenras aleatico (zoals op Elba). Michel Angeliversterkt niet maar laat de druiven indrogen, waardoor hij een wijn bekomt van 16°alcoholvolume. Zijn Rappu veroudert nadien zeven jaar op vat, in gebruikte vaten. De geur doet denken aan leder, amandelen, rozijnen en dominerende parfums vande maquis met mooie toetsen van rancio. We denken aan een banyuls of madera. Desuiker en de alcohol zijn goed versmolten, de finale is lang, met goed aanwezigemaar zachte tannines. Karaktervol maar relatief toegankelijk. Ook de Rappu van Clos Nicrosi is schitterend. Anders van stijl, frisser en zilter.Misschien door het procedé dat veel weg heeft van het solerasysteem?Lina Pieretti van het gelijknamige domein maakt haar Rappu met alicante die inge-droogd wordt op leisteen, vervolgens gevinifieerd wordt in inox tanks en daarna vijfjaar rijpt in eikenhouten vaten, zonder toevoeging van suiker of alcohol. Granaatroze met een karakter dat doet denken aan balsamico, in de finale aangevuldmet een hint van zoethoutsnoepjes. De Rappo van Henri Orenga wordt versterkt en heeft een sterk ranciokarakter mettoetsen van karamel en mokka geparfumeerd met pruimen en kweepeer, ruw vanstructuur met een pittige frisheid die de 90 g suiker in evenwicht houdt. De Rappu van Jean-Paul Gentile kent een andere samenstelling, half niellucciu, halfmuscat, en verblijft één jaar in tanks, gevolgd door drie jaar in barriques en nog éénjaar op fles. In de neus chocolade met sinaasappel en krenten met kina, terwijl de smaak doetdenken aan gentiaan met cacaobonen, gedroogde pruimen en vijgen. Haast je om de Rappu te ontdekken alvorens het verdwijnt of vooraleer het eenechte hype wordt en zijn authenticiteit verliest!

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 6

Page 9: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

7

Tijdens de Spaanse overheersing in de16de eeuw werd er reeds aan wijnbouw

gedaan. Toch is het wachten tot de komstvan het spoor, rond 1885, om te spreken

van een echte wijnboost. Het warenvooral Italiaanse immigranten die

daarvoor zorgden. Een hele uitdaging ineen dorre regio, met uitzondering van het

water dat via de Andes naar benedenstroomt. Een van de eerste aangeplantedruivenrassen was bonarda, een neefje

van barbera. Nadien volgde malbec,dankzij de Franse landbouwkundigeMichel Pouget. Onze twee gezanten,Hervé Lalau en Marc Vanhellemont,proefden zowel wijnen op basis van

malbec als bonarda. Hieronder volgt eeneerste reeks impressies, het tweederelaas leest u in een volgende IVV

Een andere wereld

De vlucht van Santiago de Chile naarMendoza duurde slechts 35 minuten, de tijddie nodig is om over de Andes te vliegen.Toch komen we in een soort andere wereldterecht. Aan de ene kant is er het gematigd

klimaat met dikke wolken die de bergketen lij-ken aan te vallen; aan de andere andere kant isde hemel staalblauw met onderaan een oker-kleurige woestijn met rode strepen die dewegen vormen, en met daartussen hier endaar geïrrigeerde groene oases. Net geland lijkt het of Argentinië is ingesla-pen, erg warm ook (28°C, en dat op het eindvan de herfst), zeer droog en met een bijzon-der heldere hemel, hier op 800 m hoogte. Endan is er de stad, heel uitgestrekt, met lanenomzoomd met bomen en mooie huizen,tegenover een enorme schroothoop. Er rijdennog veertig jaar oude kevers rond, Renault 12-jes en enkele prachtige Amerikaanse sleeëndie nog ouder zijn. Het lijkt wel Cuba! Het waterprobleem even niet meegerekend,dat overigens door een immens irrigatiepro-ject werd opgelost en waardoor de RioMendoza een soort beekje geworden is,ergens te midden van zijn enorme bedding,zijn de condities perfect om aan wijnbouw tedoen. Een eeuw lang schitterden de wijnen nietecht. Het was vooral de grote binnenlandsemarkt die om eenvoudige drinkwijnen vroeg,

meestal op basis van criollo, cereza of bonar-da. Het is wachten tot de jaren 2000 om eenander soort wijnbouw te zien, gebaseerd opkwaliteit en met het oog op export. De wijngaard is gezond en kent weinig ziektes– het lijkt wel of de parasieten door de hoog-te en de droogte worden afgeschrikt. Ook iser weinig luchtvervuiling. De enige problemenzijn: de hagel, waardoor het merendeel van dedomeinen zich verplicht voelt grote netten tespannen boven de wijnranken, en de vientozonda, een warme wind met veel stof,waardoor scholen gesloten worden en astma-lijders de raad krijgen om binnen te blijven,een wind die de hele vegetatie uitdroogt.Vergelijkbaar met het föhneffect waait hijvooral van mei tot november. Belangrijke criteria voor kwaliteitswijn is hetbeperken van de opbrengst (maar de jongeondergronden, arm aan organisch materiaal,zijn van nature weinig vruchtbaar) en de juistedatakeuze van de oogst; verspreide data kun-nen tot verschillende toetsen in de wijn lei-den. Malbec is een belangrijk druivenras in de regioMendoza – de betere torrontéswijnen komen

MENDOZA, EEN WIJNOASE (1)

IVV NEEMT U MEE NAAR…

�"LAS BARRANCAS"

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 7

Page 10: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

8DECEMBER 2011/JANUARI 2012

eerder van Cafayate, meer in het noorden enook hoger gelegen. Het moet gezegd dat mal-bec bijzonder resistent is. En productief.Naargelang de regio kan de druif erg verschil-len. In Valle de Uco, door de hoogte en degrote temperatuurverschillen, hebben de tros-sen kleine druifjes, zitten de rendementenlager en vinden we in de wijnen heel fijne par-fums van viooltjes. Gezien de grootte van deregio is er ook een merkbare smaakinvloedvan de bodem, dit wanneer de wijnen nietgeassembleerd zijn. Actueel kent de wijnbouw van Mendoza eenheuse heropleving, na de financiële crisis vanhet millennium. De export wakkert de produc-tie aan (terwijl de interne wijnconsumptiedaalt) en grote internationale groepen,Amerikanen, Chilenen en Fransen deden (endoen) grote investeringen, profiterend van dekoersdaling van de peso. Terwij er nieuwe variëteiten worden aange-plant, herontdekt men ook andere, zoalsbonarda, een druif die meer in zijn mars heeftdan voor banale dorstlessers te zorgen. Een

kwestie van rendementen en leeftijd van dewijnstokken, zoals dat wel vaker het geval is.Doet u dat trouwens niet denken aan het ver-haal van de carignan?

Bodegas y Cavas Weinert (Luján de Cuyo)Deze kelder, gebouwd in het centrum van deagglomeratie, behoort toe aan een Duitse fami-lie die het op hun beurt in 1975 overnamen vanItalianen. Het bedrijf heeft een eigen domein in Luján(vrij diepe leemgronden), maar koopt ook drui-ven aan. Er wordt steeds manueel geoogst,onder supervisie van Weinert. Hoofdzakelijkmalbec, maar ook cabernet sauvignon, merloten sauvignon. Maar liefst 80% van de productiewordt geëxporteerd. Belangrijke markten zijnCanada, de Verenigde Staten, Duitsland, Chinaen Zwitserland. Weinert bezoeken is een sprong in de tijdmaken. Terwijl de wijnapparatuur modern is,doen de betonnen cuves en de grote Sloveensefoeders denken aan het ‘pre-oenologisch’ tijd-perk, net zoals hun gebouwen met mooiegewelven, vertrekken in baksteen en gevernistecement doen denken aan het Europa van de19de eeuw. Toch is het best wel mooi. We vrezen het ergste. In Spanje en Italië staandit type kelders vaak garant voor stoffige wij-nen. Nog minder kijken we ernaar uit wanneerhuisoenoloog Hubert Weber ons vertelt datWeinert een adept is van de oude school,Bordeauxgericht en met lange houtlageringen.Maar zit de waarheid niet in het glas? Proevendus!

Een sauvignon dient als startschot, deCarrascal 2010. In een stijl ergens tussen deLoire en Nieuw-Zeeland hebben we te makenmet een aangenaam vetje waarin fruit met saf-fraan en anijs ondergedompeld zit, richtingzoethout, uitgespreid op een mineraal bedmet een fijne korrel. Drie maanden rijping surlies. De Malbec 2005 is heel floraal, met eensmaak van rozen en jasmijn, gekoppeld aanfruit van geplette kers en rode bes. De weinigmerkbare tannines zorgen door hun reliëf tochvoor extra frisheid. Een must hier is de Cavas de Weinert 2004,de wijn die het meest overeenkomt met defilosofie van het huis. Deze assemblage van20% merlot, 40% cabernet sauvignon en 40%malbec zorgt voor een zijdezachte smaak met

� IVV NEEMT U MEE NAAR…

OVER WELK MENDOZA GAAT HET?

Mendoza is eerst en vooral een provincie, vier en een half keer zo groot als België, inhet westen van Argentinië. Hoog gelegen ook: de drie bergketens (Precordillera,Cordillera Frontal en Cordillera Principal) zijn als drie trappen, op 3000 m, 5000 m en6000 m, met zelfs 6962 m voor de Aconcagua. Op de vlakte (plateau, zeg maar) zit hetlaagste punt rond 750 m. Maar Mendoza is ook een rivier, de Rio Mendoza, die van de Andes vertrekt en in deAtlantische Oceaan uitmondt (het water wat nog rest). En Mendoza is ook een stad,de hoofdstad van de provincie. Op wijngebied refereren alle wijnen naar de provincie: alle wijngaarden situeren zichin deze regio, met maar liefst 150.000 ha wijngaarden die aanspraak kunnen maken opdeze herkomstbenaming, wat goed is voor ongeveer 60% van heel de Argentijnsewijnproductie in volume en 80% in waarde. Sommige producenten preciseren en dui-den kleinere wijnzones aan, zoals Perdriel, Luján de Cuyo, San Rafael, Maipú, Chacrasde Coria of Valle de Uco. Bepaalde zones hebben ondertussen ook een eigen DO,zoals Luján de Cuyo en Agrelo. Valle de Uco vertegenwoordigt 13.000 ha; San Martín en het westen van Mendoza70.000 ha; San Rafael en het zuiden 22.000 ha; Rio Mendoza Alto (Lujan de Cuyo,Perdriel…) en de rest is goed voor om en bij de 35.000 ha.

�HUBERT WEBER

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 8

Page 11: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

peper worden gevoegd. Slechts 6% van hetvolume wordt gevinifieerd in gebruikte barri-ques, de rest ziet enkel inox. Geen malo. De Torrontés 2010 met zijn florale geur(engelwortel, roos en jasmijn) verbaast doorzijn luchtige smaak waar friszuur fruit aanwordt toegevoegd. Geen malo. De Syrah 2010 is gerookt en ruikt naar kren-ten en chocolade, zwarte peper en vijg. Fijnetannines zorgen voor een soort frisse en wilde

een delicaat bittertje van zoethout. Een bitterdat de smaakpapillen wakker schudt en zeaanmoedigt om het rijk raster van gekonfijtfruit te onderzoeken, overgaand naar oneindiglange en fijne impressies van cacao die aanto-nen dat deze wijn een uitstekend bewaarpo-tentieel bezit.

Bodega Tapiz (Luján de Cuyo)Nog een mooi contrast: rondom de ultramo-derne kelder zien we wijngaarden en lama’sdie voor wol zorgen, naast nog enkele paardenen met op de achtergrond de besneeuwdeAndes. Naast zo’n indrukwekkende natuurvoelen we ons piepklein... Het domein omvat 250 ha aangeplante wijn-gaarden, maar in totaal bezitten ze een dui-zendtal hectare. Er kan dus nog flink uitge-breid worden. In tegenstelling met Europa zijnhet niet de aanplantingsrechten die de door-slag geven, maar de capaciteit qua marktafna-me. Want in Argentinië, zoals onze gastvrouwCarolina Fuller vertelt, is de concurrentie ietswat iedereen accepteert maar is wijn vooraleen product dat moet verkocht worden. Om terug te komen op Tapiz, zit de productieom en bij de 2,25 miljoen liter. Maar wie zegtdat volume kwaliteit uitsluit? Niet als het aan

huisoenoloog Matias Cervera ligt die eenimpressionant aantal verschillende wijnenvinifieert, van het instapgamma tot de presti-gewijnen. Hij zit bij ons terwijl we proeven envertelt, en dat terwijl de oogst binnengehaaldwordt en er nog wel andere katten te geselenzijn... Bedankt Matias! De Tapiz Chardonnay 2010 is rond en vet vansmaak, maar bezit ook frisheid: limoen engekonfijte sukade waaraan amandelschilfers en

Informatie en distributie voor België : [email protected] - + 33 559 05 14 66

�BODEGAS TAPIZ

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 9

Page 12: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

zijde, refererend naar de hoogte van de wijn-gaard: de hoogste van Valle de Uco, rond de1350 m. Tapiz Malbec Réserve 2008 met gepletteaardbei die de geur domineert en waar delica-te toetsen van viooltjes bijkomen. De brede,rijke en strakke smaak doet denken aan tonenvan sleepruim, rode bes en aardbei die eensoort ganache vormen. Ganache omwikkeldmet smeuïge en vanilleachtige chocolade,licht gekruid, heerlijk. Lagering van 14 maan-den, hoofdzakelijk Frans eikenhout. De Bonarda 2010 met zijn rijpe zwarte vijgen,krokante druiven, zwarte bessen en zachte bit-ters met licht rustieke tannines, doet ons wei-felen tussen een malbec en een syrah. Eendruif om te herontdekken!

Sol y Luna (Luján de Cuyo)Opgericht in 2004 verenigt Sol y Luna eentwintigtal socios, eigenaars van wijngaarden ofcontratistas (soort van pachters), onder leidingvan de zeer dynamische Gabriela Furlotti, ookeigenaar van een prachtig gelegen gastentafelmet uitzicht op de wijngaarden. Het is daar

dat we de vier wijnen van het gamma Solunaproeven. Conclusie: goed vinifiëren en recht-vaardigheid, het bestaat! Alle wijnen worden zodanig geproduceerd datde producenten en de arbeiders een eerlijkloon krijgen, dat ze makkelijker toegang heb-ben tot medische hulp, scholing en vorming.Wie kan daar tegen zijn? Wij alleszins niet!Met geld van het systeem werd onlang eensocio die kanker had onmiddellijk opgenomenin een privékliniek, daar waar hij anders maan-den moest wachten om dezelfde behandelingte krijgen in een openbaar hospitaal. Dit omde situatie te schetsen. Wijn kan dus eenleven redden! Maar over naar het glas.Soluna Premium Malbec 2006 Lujan de CuyoDiep granaatrood, bijna zwart, met paarsetoetsen en met een neus boordevol kruiden –komijn, zoethout, cacao – die het zwart fruitbeter doen uitkomen. Bijzonder karaktervolvan smaak, en dat van bij de aanzet: rechtlijni-ge structuur, ernstig, het fruit mooi in hetgelid, goed verdeeld, net zoals de kruiden. Deopbouw wordt nog duidelijker door het mine-rale en de zeer fijne tannines. Wijnstokkentussen 20 en 100 jaar oud. De wijn rijpt opfoeders. Soluna Primus Malbec 2005 Lujan de CuyoGerookte neus meegevoerd op wolkjes vankers, zwarte aardbei, koffie, framboos en cacaomet enkele vioolblaadjes. Van begin tot eind isde wijn fris, dynamisch en aromatisch sterk,daar waar het fruit dat we eerder rokengemixt wordt met tabak, leder en nieuwe krui-den die ons meeslepen naar een dolle vreug-dedans. Wijnstokken van 100 jaar oud, 12maanden lagering op barriques.

Lurton (Valle d’Uco/Chacayes/Maipú-Barrancas)In Argentinië vestigde François Lurton zichin Valle de Uco, in het zuidwesten vanMendoza. Het is daar dat we Finca Chacayes

tegenkomen (Vista Flores, Tunuyan) op deeerste uitlopers van de Andes. Het terroir isrijk aan klei en aanslibbingen, met een kli-maat dat bijna mediterraan is en bijzondergeschikt voor malbec, maar ook voor bonar-da, cabernet sauvignon en pinot gris! Dehoogte, tussen 900 en 1100 m, zorgt voorenige afkoeling in deze zonovergoten regio.Maar Lurton heeft nog een andere bodega,Finca Barrancas in Maipú, ten oosten vanMendoza. In Argentinië wil deze man uit Bordeauxelegante wijnen brengen, weliswaar gestruc-tureerd maar geen bodybuildertypes. Envaak slaagt hij daar nog in ook.Finca las Higueras Malbec 2010Middelmatig granaatrood verspreidt dezewijn tal van impressies van zwart fruit, ver-sterkt door de geur van zoethout, peper eneen tikje vlier. De zachte smaak is gecon-strueerd rond fruit, waarbij de fijne tanninesde ontwikkeling ervan geen enkele keer inde weg staan en genieten het codewoord is.Bedoeld voor onmiddellijk drinkplezier,waar deze wijn absoluut aan voldoet. Demalbec komt uit de Maipú-regio, Barrancas,met een ondergrond rijk aan klei. Piedra Negra Malbec 2008 Valle de UcoMendozaDiep granaatrood met een zijdeglans. Eenechte compote van fruit is het, verrijkt metpeper, kaneel en cacao, met enkele scherpeschilfers van stukgeslagen vuursteen. Derijke smaak kondigt zijn potentieel aan, metbehoud van enkele subtiele toetsen. Vijg,zwarte bes, kers, een minerale toon, kruiden,het getoaste van de barrique, alles is er.Weliswaar goed in evenwicht vraagt dezebewaarwijn toch nog enkele jaartjes kelder-rust om zijn totale harmonie te tonen. Deze100% malbec is een vrij unieke wijn met70% Argentijnse malbec van percelen vande Barrancas-wijngaard en 30% Côt vanFranse origine, aangeplant in de Chacayes-wijngaard in Valle de Uco. Hij wordt 15maanden gelagerd op barriques, waarvan50% nieuw.

Redactionale cuvée samengesteld doorMarc Vanhellemont

en Hervé Lalau

Lijst van de verdelers• Weinert -Argentwine - www.bodegaweinert.com • Tapiz - D-Wine(Nl) - Mi Tierra(Ch)

www.bodega-tapiz.com.ar • Sol y Luna - Eticalwines - www.solunawines.com • Lurton - Palais du Vin*/Delhaize Le Lion

www.francoislurton.com10

DECEMBER 2011/JANUARI 2012

�OP DE ACHTERGROND, DE ANDES

� IVV NEEMT U MEE NAAR…

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 10

Page 13: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

De Elzas schittert, de Elzas stelt teleur.Telkens is het weer anders,

contradictorisch vaak. Maar de passieblijft. Elk jaar wijden we er een heel dossier aan, en dat reeds van in 1992!Deze keer wordt het belang van de klimatologische omstandigheden

onderstreept en focussen we op driewijnjaren die heel verschillend waren.

We doen dat met wijnen van vier kwaliteitsdomeinen, met als bonus een

verbluffende verticale van 1954 tot 2003!

Domaine André Ostertag, deel 1Met André Ostertag ging ik onmiddellijk overnaar de orde van de dag: hoe zat het met deklimatologische condities van de laatste driewijnjaren en de consequenties die daaruitvloeiden? ‘Het gebied van en rond Epfig kendein 2011 een uitzonderlijk vroege bloei, eenrecord. De zomer vond reeds in de lente plaats!De afgelopen vijftien jaar constateerde ik omtot een fenologische rijpheid te komen, dat hetnodig was te wachten tot de druiven eenpotentieel alcoholvolume bezaten van 13 à 15graden. In 2011 daarentegen keerden we terug

naar vroegere tijden, wanneer de pitten reedsrijp waren aan 12 à 12,5 graden. Druiven metweinig melkzuur maar meer wijnsteenzuur.’ Naargelang de zones en de producenten werder midden september met de oogst gestart dieuitliep tot ongeveer midden oktober. Eenmaand lang konden de druiven rustig verder rij-pen, iets wat door de wijnbouwers eindaugustus nog serieus in vraag werd gesteld.Alles bij elkaar genomen houdt 2011 misschienwel het midden tussen de zuren van 2010 en derijkdom van 2009. André Ostertag vervolgt: ‘Integenstelling tot 2011 was 2010 een laatrijpwijnjaar met druiven met een hoog melkzuur-gehalte en moest er om fenologisch rijpe drui-ven te bekomen geoogst worden aan hogepotentiële alcoholvolumes.’ Het is dan ook niet verwonderlijk dat we daarde consequenties van zien. Weinig ambitieuzewijnbouwers, die weinig of geen energie in dewijngaard stopten en te vroeg oogsten, hebbenwijnen met torenhoge zuren. Ook heeft 90%van de producenten, ‘slachtoffers van hettaboe in de Elzas tegen de malolactischegisting’, zoals André Ostertag het formuleert,ervoor gekozen om hun wijnen te ontzuren.Daarentegen zijn de betere wijnbouwers eringeslaagd om in 2010 een evenwicht te brengentussen hoge suikergehaltes, gelinkt aan de hogealcoholvolumes die nodig waren om fenolo-gisch rijpe druiven te hebben, en stevige zuren. Getuige daarvan is de Riesling Froholz.

Wanneer we in de neus fijne aroma’s van appelterugvinden, krijgen we dankzij de malolacti-sche gisting in de aanzet een soort zoete wik-kel omheen strenge zuren die knap in even-wicht zijn met de 7 gram restsuiker.

Domaine Laurent Barth, deel 1 bisMet zijn klein domein in Mittelwihr (4,5 ha)blinkt Laurent uit in nederigheid en discretie.Aan talent ontbreekt het hem niet en vanaf zijneerste wijnen in 2004 staat hij er! Door zijnperceelsgewijze selectie brengt hij in 2010 nietminder dan 13 verschillende cuvées uit. ZijnSylvaner met toetsen van rijp en knapperig witfruit is een schitterend voorbeeld van hoe eenafgekraakt druivenras zelfs in een heterogeenwijnjaar voor knappe wijnen kan zorgen. ‘De rendementen zitten vrij laag’, verteltLaurent. ‘De bloeiperiode duurde langer in2010, waarbij deze vertraging door de frissezomer en de vele regen niet werd ingehaald.September was oké, maar zonder een mooienazomer.’ Voor de Riesling Vieilles Vignes is het nog evenwachten vooraleer het restsuiker en de zurenmooi in harmonie zijn. Hetzelfde geldt voor deRiesling Granit, afkomstig van de Grand CruSchlossberg, die reeds fijne minerale tonenaankondigt in een dichte en brede materiegestoeld op fraaie zuren met aroma’s van rijpgeel fruit. De Muscat 2010 daarentegen is klas-siek en elegant met intens en krokant fruit,

VIER ELZASDOMEINEN, DRIE RECENTE WIJNJAREN

UPDATE IN DE ELZAS

11

�FLORIAN BECK-HARTWEG

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 11

Page 14: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

DOMAINE PIERRE FRICK, 1954-2003

Jean-Pierre en Chantal Frick staan bekend om hun aandacht voorhet milieu. Hun Pfaffenheim-wijngaard wordt reeds 25 jaar biody-namisch bewerkt. In die tijd was Jean-Pierre een pionier! Met zijneerste jaargang gaan we terug naar 1976. Toen ze me vroegen of ikwou deelnemen aan een privédegustatie van oudere wijnen twij-felde ik uiteraard geen seconde.

Van de ene verbazing in de andere Toen ik op 31 oktober op het domein aankwam, dacht ik van eenhele reeks rieslings te proeven. Het verouderingspotentieel vandeze druif is dan ook uitstekend. Fout gedacht, samen met eentiental wijnproevers werd ik getrakteerd op maar liefst 54 wijnenen dit op basis van diverse druivenrassen die stuk voor stuk hunverouderingspotentieel doorheen de jaren weerspiegelden. Deeerste reeks bestond uit 10 pinot noir-wijnen. Wanneer deRotmurlé 1999 heel erg in de smaak viel door zijn impressies vaningeweekte griottekersen en zijn zijdezachte tannines, ging mijnabsolute voorkeur naar de 1983 met een delicate neus van viool-tjes, koffie en gebrand, voorafgaand aan een evenwichtige smaakvan klein rood fruit. Het beste in wit In de familie van de pinots viel de Pinot d’Alscace Steinert 1959 opdoor zijn mooie frisheid: neus van humus en gedroogd hout, geelfruit en boenwas in de smaak. Nog knap was de Pinot Gris 1999met een neus van peer, bloemsuiker, fluwelig van smaak in de aan-zet en met een frisse finale. Maar wat een plezier om de 1954 teproeven! Het voelde als een soort rust en eenvoud, te wijten aande zachte rijping van een gestructureerde materie rondom fraaiezuren. Een wijn met aroma’s van gerst, rum en een toets van kara-mel, nog steeds bijzonder levendig! Helemaal tegenovergesteld was de Sélection de Grains Nobles1989: een krachtige wijn met toetsen van gekookt rood fruit en eenrijkdom in toom gehouden door strakke zuren, deels azijnachtig. Verrassend daarna waren twee chasselaswijnen. De 1992, nietgechaptaliseerd met 10,5∞ alcoholvolume, toonde aan dat menniet altijd 13 graden of meer nodig heeft voor een fraaie veroude-ring: vleugje peperkoek, acaciahoning en bijenwas, vlot van smaakmet een vegetale toets en een weinig citroen in de finale. Vervolgens de Sylvaner 2002 (zonder SO2) met een krachtige geurvan gekonfijte citrus en lavendel, bijzonder pittig van smaak metcitruszuren en een minerale afdronk. De Sylvaner 1959, met zijngeur van noten, ook die bezat nog een knappe materie, vetheid enzilte tonen. Het toonde aan dat sylvaner een interessant ver-ouderingpotentieel bezit, mits de rendementen laag gehoudenworden. Een iets minder interessante reeks was die van de gewürztraminerswaarvan enkel de Sélection de Grains Nobles 1989 en 1990 de tanddes tijds goed doorstaan hadden. Tijd voor negen rieslings 1979: kurksmaak1987: niet gechaptaliseerd, sterk van karakter, citroenzuur 1983: nog mooi levendig, mineraal en krachtig 1971: nog steeds diepgaand, delicate aroma’s van peperkoek, streng

en rechtlijnig van structuur, zilte en minerale tonen

�UPDATE IN DE ELZAS

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 12

Page 15: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

citroenachtig fris. Voor de Pinot Gris was 2010een goed jaar, zonder botrytis. De perfecteillustratie daarvan is de Grand Cru Markrainmet zijn ondergrond van kalk en mergel en zijnintense geur van peer, krachtig in de aanzetmet een potentieel alcoholvolume van 14,5°tijdens de oogst. Toch wordt deze rijkdomknap ondersteund door mooie zuren en mine-ralen die zo voor een schitterend evenwichtzorgen.

Domaine Ostertag, deel 2De verscheidenheid van de klimatologischeomstandigheden had uiteraard invloed op deverschillende terroirs. De wijnen van ditdomein zijn er het ultieme bewijs van. 2009 kan gezien worden als een zonnig wijn-jaar, met het gevolg dat de hoge alcoholper-centages vaak moeilijk te rijmen vielen metmooie zuren, zelfs bij de rieslings. Enkel wijn-bouwers die tijd en moeite in de wijngaardenstopten, slaagden erin evenwichtige wijnen tebrengen met de nodige spanning. Een pracht-voorbeeld daarvan is de Riesling Fronholz,afkomstig van een ondergrond met kwarts, kleien mergel op de top van de Epfig, zuidwestgeoriënteerd en goed verlucht. Rijp wit fruit encitrus in de neus, de smaak nog ietwat zoet (6,5g restsuiker) maar evenwichtig door een aange-naam bittertje, geen malo. De 2010, met in de neus appel en een vrij zach-te aanzet door de malolactische gisting, is daarhet tegenovergestelde van. Een wijn waar niet-temin al snel het levendige van het wijnjaar omde hoek komt kijken. Op het terroir van Heisenberg in Nothalten,met een helling die volledig naar het zuiden is

gericht en een ondergrond van roze zandsteenvan de Vogezen en gneis (metamorf gesteente),wordt het opulent karakter van de riesling in2009 nog versterkt. Deze Riesling 2009 meteen ongewoon alcoholvolume van 14,6° en 2,7 grestsuiker wordt minder gekenmerkt door zijnzuren dan wel door zijn zilte en minerale bit-ters. ‘Het aardse brengt het hemelse opnieuwin evenwicht’, dixit André. De 2008 daarentegen reflecteert duidelijk dekarakteristieken van een moeilijk wijnjaar dathalf september gered werd door mooi weer.Minder ambitieuze wijnbouwers hebben toente vroeg geoogst en onrijp. De betere hebbengewacht en zijn erin geslaagd evenwichtige enfrisse wijnen te brengen, zoals de Heisenberg

2008: minder krachtig maar met een mooieminerale frisheid. De Grand Cru Muenchberg, met een onder-grond van roze zandsteen en vulkanische afzet-tingen, arm en goed doorlaatbaar, is perfectvoor riesling. De 2010 is nog een baby met zijnneus van citrus en zijn zilte toets. Zijn smaakverraadt echter een grote persoonlijkheid,evenwichtig en diepgaand met rijpe zuren enminerale toetsen, gekoppeld aan een zeer flu-welige toets dankzij de malolactaatgisting. De 2009 geeft zich moeilijker prijs. De wijnstemt niet overeen met de gezetheid dietypisch is voor het wijnjaar, terwijl de finalemineraal is en er na lang walsen aangenamefruittonen opduiken. De oogst vond 13 dagenvroeger plaats dan in 2010. De 2008 tot slot, 6 oktober geoogst, is reedsmeer ontwikkeld. Zijn geur wordt gekenmerktdoor een rokerige mineraalheid die typisch isvoor Muenchberg. Zijn smaak, die lang, schitte-rend evenwichtig, fijn en boordevol energie is,is tekenend voor een grote terroirwijn in eenlaatrijp wijnjaar.

Domaine Beck Hartweg, deel 3De context rond de verschillende wijnjarenkennen we reeds, laten we het even hebbenover enkele terroirwijnen van de jonge en veel-belovende wijnbouwer Florian Beck-Hartweg.Zijn wijngaard van 5,5 ha bevindt zich inDambach-la-Ville, een minder gekend gebieddan andere zones meer in het zuiden. Florianmoet een weg weten te vinden tussen deambitie om grote wijnen te maken en de eco-nomische realiteit, waardoor hij tot hiertoegeen al te hoge prijzen kan vragen. Zijn ant-woord op dit dilemma is een enorme investe-ring in de wijngaard, meer bepaald in de GrandCru Frankstein waar zijn familie 1,5 ha bezit. Ditwerk is de rode draad doorheen al zijn wijnen,

13

1989: Grand Cru Steinert: strakke geur, levendige smaak, droge wijn met diepte 1990: Grand Cru Steinert: ook droog, licht vetje rond rechtlijnige structuur van minerale

frisheid 1989: Vendange Tardive Narcisse: linde en humus qua geur, lichter, warme toets in de

finale 1989: Vendange Tardive Goldmund: heel zachte aanzet, daarna slanker, te kort voor een V.T. 1989: Sélection de Grains Nobles: jodium en zout, daarna mandarijn en kweepeer, rijkdom

van de suikers in de smaak Besluit? Uiteraard doorstond de ene wijn de tand des tijds al beter dan de andere. Eenkwestie van jaargang en van botteling. Maar deze degustatie ‘die cultureel sterk geladenwas’, dixit Jean-Pierre, bevestigde dat de Elzas groot is en in staat is wijnen te leveren meteen verbluffend bewaarpotentieel. Natuurlijk evolueerde de manier van werken de laat-ste vijftig jaar, zowel in de wijngaard als in de kelder. Sommigen zullen misschien zeggendat de huidige wijnen minder goed evolueren. Persoonlijk denk ik dat niet, zeker niet watauthentieke terroirwijnen betreft. Gewoon omdat ze completer zijn dan enkele decenniageleden, en dus naar mijn mening een beter verouderingspotentieel bezitten dan voor-heen. Hoe dan ook, dank je wel Chantal en Jean-Pierre! En natuurlijk ook dank aan de Elzas.

Bernard Arnould

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 13

Page 16: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

waarvan de essentie voortvloeit uit granietrijkebodems. Opvallend is de enorme minerale fris-heid, en dat vanaf het middenrif. Dat geldt ookvoor de Riesling Vieilles Vignes uit het rijkewijnjaar 2009. Een wijn met zeer rijp fruit, exo-tische toetsen en honing, richting viooltjes, ein-digend met een zilte en minerale finale. Eenwijn die iets vetter is dan de de Riesling GrandCru Frankstein, geurend naar peer en kweepeer,met een florale toets na walsen. De ronde aan-zet maakt vervolgens plaats voor een zilte fris-heid, dit alles in een volle materie. In 2010 is de Grand Cru Frankstein spannender,gelinkt aan het wijnjaar, pittig van smaak metaroma’s van zacht fruit, delicate impressies vanhoning, citrus en bloemen. De minerale korrel,omwikkeld door een lichte vetheid, draagt bijaan het volume en de lengte. Gelinkt aan tweeextreme profielen komen deze wijnen dichterbij elkaar door het minerale in de finale.

Van de twintigtal cuvées die te koop zijn ophet domein vind ik ook de GewürztraminerGrand Cru Frankstein 2008 erg goed met zijngeur van rozijnen en zijn zoete smaak die dank-zij de minerale finale mooi in toom gehoudenwordt: een heuse ‘graniettraminer’!

Domaine Paul Kubler, deel 4Philippe Kubler tref je meer in het zuiden vande Elzas, in Soultzmatt. Het familiedomein van10 ha bezit wijngaarden op de Grand CruZinnkoepflé met een ondergrond van kalk enzandsteen, zuid-zuidoost georiënteerd. Naeen boeiende stage in de Nieuwe Wereldkeerde hij in 2001 terug. Deze talentvollewijnmaker zorgt ervoor dat zijn droge wijneniets zoet hebben, zonder restsuiker. Dankzij degistrijping ‘sur lies’ werden ook de zuren vanhet jaartal 2010 meer omwikkeld. Een school-voorbeeld daarvan is de Pinot Blanc K met

een neus van witte appel en een schitterendefruitsmaak. Een mini verticale 2010-2007 van de Riesling K(voor Klassik, Kubler of Krokant) getuigt vandroge wijnen met minerale en zilte finales, metinbegrip van de 2009 met 17 g restsuiker en13,6° alcoholvolume. Breitenberg, de meest westelijk gelegen heuvelen dus het dichtst bij de Vogezen met een lig-ging naar het zuiden gericht en een ondergrondvan zandsteen met kalkafzettingen, zorgt in2010 voor een riesling met toetsen van witteperzik, diepgaand, vol en lang. Opvallend is dat Philippe Kubler er met regel-maat in slaagt schitterende Sylvaner Z temaken van een kwart Zinnkoepflé. Een authen-tieke terroir- en bewaarwijn. De 2008 druktperfect de kracht uit van de omgeving, terwijlde 2009 vetter en voller is maar droog enmineraal in de finale. De 2010 wordt op zijnbeurt gekenmerkt door minerale geurimpressies. Verder proefde ik een schitterende Pinot GrisGrand Cru Zinnkoepflé 2008 die met zijn 25 grestsuiker nochtans de indruk gaf van eendroge wijn met kalkachtige zuren van rijpecitrus die tot ver in de finale doorschemerden.Ook de 2010, met zijn uitgesproken smaakpro-fiel van Zinnkoepflé, was veelbelovend. Netzoals de Gewürztraminer 2010 met zijn geurvan verwelkte rozen, rijk en zonnig, maar goedin evenwicht gehouden door zuren en mineralen.

Bernard Arnould

Lijst van de verdelers• Barth - Proef de Passie

http://www.vinht.tv/Laurent-Barth• Beck Hartweg - http://beckhartweg.free.fr• Frick - Biotiek*/Odyssee des Aromes/Lhoest

Geoffray/Blondeel-Dassonville/Matthyshttp://www.pierrefrick.com//

• Kubler - [email protected]• Ostertag - Melchior*/Gryson

http://www.domaine-ostertag.fr/

14

�UPDATE IN DE ELZAS

DECEMBER 2011/JANUARI 2012

�DOMAINE LAURENT BARTH

RECHTZETTING BUBBELS

In onze laatste editie ontbrak er een deel rond de wijnen van Fabrice en Elodie Pouillonen die van Francis en Delfine Boulard. Mea culpa!

Ook de 2XOZ (lees: deux hexoses) van Fabrice en Elodie Pouillon uit Mareuil/Ay hoortbij het kransje van de betere bubbels, een champagne met een ongeëvenaarde rechtlij-nigheid door enkel en alleen de suikers van de druiven te gebruiken. Nog bijzonder is dePetrea van Francis Boulard en dochter Delfine. Een schitterende champagne, weelderigcomplex qua aroma's en smaak, te danken aan een aparte techniek.

Gérard Devoshttp://www.2xoz.fr/

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 14

Page 17: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

15

Een naamsverandering om vooruit te gaan… of om de vooruitgang aan

te tonen… aan elkaar gelinkt, overlappend... Duidelijk is dat de algemene kwaliteit van dit

ex-Tricastin er flink is op vooruitgegaan.

Geschiedenis en geologischeduiding De herkomstbenaming van de AOC Coteauxdu Tricastin refereert naar een gebied datonder bescherming stond van de Tricastini,een Keltisch-Ligurische volksstam in hetnoorden van de Romeinse provincie GalliaNarbonensis met als hoofdstad Colonia JuliaAugusta Tricastinorum, het huidige Saint-Paul-Trois-Châteaux. Het AOC-gebied strekt zich uit over 22gemeenten, gesitueerd in het noorden, zui-den en oosten van deze voormalige Gallischehoofdstad. In 1974 werd ten westen van de stad denucleaire site van Tricastin gebouwd, tussende Rhône en het kanaal Donzère-Mondragon.

Deze ietwat ongelukkige samenloop vanomstandigheden leek in het begin vrijonschuldig en beide deden gewoon huneigen ding, tot wanneer het nucleaire verhaalserieuze kritiek te slikken kreeg. De veronder-stelde gelijkstelling van het AOC-gebied metdat van de kerncentrale werd meer in meerin vraag gesteld. Daar wilden we het fijne van weten en wetrokken naar een specialist: ‘De geologie ende hydrogeologie verwerpen deze hypotheseformeel. Het grondgebied van de AOCTricastin, in 2010 omgevormd tot Grignan-les-Adhémar, staat fysiek niet in relatie metde nucleaire site van Tricastin. De wijnterroirsmaken deel uit van heuvels uit het tertiairaan de oostelijke rand van het bassin vanValréas. We vinden er mergel en kalklagen uithet oligoceen (La Garde Adhémar, LesGranges Gontardes, Réauville...), molasse uithet mioceen (Grignan, Colonzelle,Montségur-sur-Lauzon, Chamaret...) en nogoudere zandsteen en mergel uit het krijt,vooral in Clansayes en Solérieux. Het kwartair wordt vertegenwoordigd doorterrassen van oude alluviale afzettingen,meegevoerd door de Rhône (Donzère,Châteauneuf du Rhône, Malataverne, Allan)of door vertakkingen van zijn linkeroever(Montségur-sur-Lauzon, Les GrangesGontardes, Saint-Paul-Trois-Châteaux). Denucleaire site van Tricastin werd gebouwd opheel recente afzettingen van de Rhône, totaallosstaand van eerder geciteerde terrassen en

oudere geologische formaties. Op hydrogeologisch plan circuleert de laagvan recente aanslibbingen sensu stricto in deRhône-corridor. Vatbare lagen die het voor-malig krijt, tertiair en kwartair innamen, wer-den gedraineerd naar de lage delen van detopografie. Water van de recente laag kanonmogelijk tot daar geraken, tenzij water deeigenschap heeft naar boven te lopen, wateventueel zou kunnen wanneer je heel bui-tensporig aan de wijn zit...Dit alles betekent dat er geen enkele tastbarelink bestaat tussen de nucleaire site en deterroirs van de AOC Grignan-les-Adhémar’,aldus Georges Truc, oenogeoloog diedoceert aan de faculteit Geologie van Lyon.

Grignan, de ommekeer Henri Bour van Domaine de Grangeneuve isvoorzitter van deze jonge AOC. Hij vertelt hoehet allemaal liep: ‘Tot 2008 was er veel verzet,mensen waren gehecht aan de naam van deregio. Maar meerdere incidenten in de kerncen-trale deed hen inzien dat het tijd werd deappellatie een andere naam te geven.’De problemen met de kerncentrale was de

druppel die de emmer deed overlopen.Tegenover grote omliggende AOC’s was hetenige wapen van Tricastin, bij gebrek aan volu-me, het uitspelen van hun imago. Tussen 2005en 2009 werden er in de appellatie om en bijde 600 ha wijnstokken gerooid, wat de wijn-gaard naar 2100 ha bracht, waarbij de productiemet 40% daalde. Er moest íéts gedaan worden!

GEBOORTE VAN EEN NIEUWE APPELLATIE

GRIGNAN-LES-ADHÉMAR

�MAS THEO

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 15

Page 18: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

Henri Bour: ‘Er werd een strikt lastenboekingevoerd en de aanvraag werd ingediend bijofficiële instanties. In twee jaar tijd was allesgoedgekeurd. We hebben het geluk een uit-stekend terroir te bezitten en een uitzonder-lijk goede prijs-kwaliteitverhouding. Vandaagis de uitdaging dit meer en meer bekend temaken.’ Het terroir bezit inderdaad een mooi potenti-eel. Het is een beetje de kruising tussen hetnoorden en het zuiden van de Rhône, een

plek waar de frisheid van het noorden dewarmte van het zuiden ontmoet. De wijnenweerspiegelen trouwens deze overgang. Eenplek waar syrah voor de helft gekoppeld aangrenache voor evenwichtige wijnen zorgendie beantwoorden aan de verwachtingen vande hedendaagse consument. Enkele voorbeelden :Terre d’Epices 2009 du Domaine deGrangeneuve, is licht van structuur maar sier-lijk. Rood fruit tooit zich met zijdezachte tan-nines en parfumeert zich met garrigue enpeper met een mooie florale toets. Vatrijpingvan 12 maanden.Emotion 2009 du Domaine de Montine iil-lustreert eveneens de mix van syrah en grena-che. Heel fris, licht en mineraal van construc-tie versierd met vlezige bessen. Zuiders vanaccent met zwarte olijven, maar ook floraalmet impressies van aan het noorden grenzen-de iris. Lagering in barriques, waarvan 20%nieuw.Cuvée TO 2009 du Mas Théo geurend naargarrigue, vlier en zoethout. Soepel van smaakmet fijne tannines, een dynamische frisheiddie specerijen en fruit doet ontploffen.Rijping in betonnen cuves.

Sélection Vieilles Vignes 2009 du DomaineBonetto-Fabrol is een mix van karmijnrood enrobijn met een fluwelen schijn, geurend naarpittige pepers, cacao, tijm, salie en lavendeldie tussen de warme keien van kalk lijken tegroeien. De ene helft werd gelagerd ingebruikte vaten, de andere in betonnen cuves.

Voor de hoger aangeschreven cuvées wordtmeer syrah gebruikt, die het op deze breedte-graad bijzonder goed doet. ‘We zijn meer kin-deren van het noorden dan van het zuiden’,aldus nog Henri Bour. De wijnen lijken meergestructureerd, zijn ook strenger, maar meteen dieper liggende weelderigheid. Wijnen dieeen aantal jaartjes geduld vragen.

Andere troeven Ook toeristisch, cultureel en gastronomischvalt er in deze regio wat te beleven. De streekstaat vol met kastelen en je vindt er tal vangastenkamers, hotels en restaurants. Je kunt ergeurige lavendel opsnuiven, verse truffel rui-ken en proeven, honing degusteren en genie-ten van heerlijke geitenkazen. Grignan-les-Adhémar combineert zijn wijnenmet tal van delicatessen en dit op de meestmagische plekken, natuurlijk onder het dis-creet en welwillend oog van Madame deSévigné…

Marc Vanhellemont

Lijst van de verdelers• Grangeneuve - www.domainesbour.com • Mas Théo - www.mas-theo.fr • Montine - Rabotvins

www.domaine-de-montine.com • Suzienne - Oud Huis van Reeth/Van Dorpe/

Wjinhandel Jos Appermont/De Vos Wijnen/Dubois/Hechtermans/J.M. Consultingwww.la-suzienne.com

16DECEMBER 2011/JANUARI 2012

EEN AVOND IN GRIGNAN, SAMEN MET DE COÖPERATIE…

Oké, niet met heel de coöperatie van La Suzienne maar toch met de directeur ervan,Alain Bayonne, en Sylvain Gauthier, een van de leden. Samen brachten we een fijne avond door tijdens een diner in La Roseraie, een restau-rant aan de voet van het kasteel van Grignan: www.manoirdelaroseraie.comVertegenwoordigers van coöperaties ontmoeten is altijd een gok, zeker hier. Meerderejaren op rij tijdens de Découvertes en Vallée du Rhône getuigden de wijnen van LaSuzienne van een ‘a very bad gamme®’. De laatste editie merkten we echter het beginvan een verbetering, wat deze avond bevestigd werd. Als aperitief werd de Lutin 2010 geserveerd, een viognier grotendeels afkomstig vanwijnstokken van Sylvain, en die beviel best. Een smakelijke wijn die vlot wegdrinkt, elkezomer is hij immers uitgeput. Het voorgerecht van langoustines omwikkeld met pasta-linten en een schaaldierensaus werd gecombineerd met de roséversie van vorige wijn:een verfrissende combinatie. Met het bladerdeegje van vis was de topviognier CuvéeMédicis 2009 de beste keuze: geen malo, gerijpt in nieuwe eiken vaten van 400 liter,meer aromastisch dan houtachtig. Zijn tegelijk strakke en afgeronde stuctuur zette hetjodiumachtige van de zonnevis extra in de verf. Voor het rundvlees met saus vantomaat en truffel, niets beter dan een wijn met een hint van paddenstoelen. DeRabassière 2009 met zachte tannines, fruitig en fris, bleek dan ook een uitstekendepartner. Deze inspanningen om kwaliteit te leveren, startten pas enkele jaren geleden. Van ‘eenabsolute nul’ naar meer dan gemiddeld stijgen, je moet het maar doen. Applaus daar-voor! Te veel coöperaties worden geleid zonder echte toekomstvisie. Hier heeft de cri-sis hen goed gedaan. Producenten die gemakkelijkheidshalve hun Triscatin in grotevolumes als Côtes du Rhône verkochten, moesten na kelderende verkoopcijfers hunstrategie herzien. Er moest meer op kwaliteit gefocust worden. Niet de meest gemak-kelijke koersverandering. Maar Alain Bayonne en een handvol leden van de coöperatiedie erg betrokken waren, zetten er hun schouders onder. Ook vandaag doen ze dat,waardoor La Suzienne de reputatie van de nieuwe appellation Grignan-les-Adhémarprima verdedigt.

�EEN AVOND IN GRIGNAN MET DE COÖPERATIE

�GEBOORTE VAN EEN NIEUWE APPELLATIE

GRIGNAN-LES-ADHÉMAR IN EENNOTENDOP

Wijngaardoppervlakte in gebruik: 2100ha (2005-2700)Gemiddelde productie: tussen 50.000en 110.000 hl (waarvan 94% rood, 4%rosé en 2% wit) Toegestane druivenrassen: grenache,syrah, carignan, cinsault en marselan inrood; marsanne, roussanne, viognier,grenache blanc en clairette in wit.

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 16

Page 19: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

17

Deze nieuwe rubriek gaat over het pleziervan wijnen die het wachten waard zijn.

Het startschot werd gegeven door Youri Sokolow en zijn wijnkompanen die

een vriendschappelijk wijnconcours organiseerden. De magie van bewaarwijnenof twintig jaar terug in de tijd met twaalf

wijnen uit diverse regio’s, alle van hetmytische wijnjaar 1990. Kwaliteitswijnen,

of wat had je gedacht?

Het probleem is dat je moet kunnenwachten tot de wijn zich gevormd heeft.

Grote wijn althans. Met de selectie die wemaakten zou kwaliteit geen probleem mogenzijn. We kozen voor wijnen van grote wijn-makers (Graillot, Lafarge, Charlopin, Brumontenz…). Gemiddeld kregen de wijnen 16,6 op20, met geen enkele quotering onder de 15.Eén wijn, de Volnay Premier Cru Clos desChênes van Domaine Lafarge, scoorde bijzon-der hoog met een gemiddeld cijfer van maarliefst 18,5 op 20! Maar interessanter, buitende punten, zijn de beschrijvingen, de aroma’s,de indrukken en het plezier deze wijnen teschenken! En er zijn nu eenmaal van diewoorden die je pas kunt gebruiken na eenbepaalde leeftijd…

Eerste reeks: noordelijke en zuide-lijke Rhône met een omweg in deSud-OuestWe starten de avond met de Côtes du Rhôneles Garrigues van Domaine de la Janasse: eenronde wijn, zacht en versmolten, op dronk.Na zoveel elegantie lijkt de MadiranBouscassé Vieilles Vignes stroef en eerderbrutaal. Zijn droge finale doet een latere evo-lutie vermoeden. Daartegenover verenigt deCrozes Hermitage La Guiraude van DomaineGraillot complexiteit en elegantie, met eenneus die toetsen van leder, kruiden, bos-grond, peper en rauw vlees aan elkaar linktop een basis van bloed en metaal met peper

en omgewoelde aarde. De smaak is tegelijkfris, rond, versmolten en evenwichtig. Eenwijn op dronk..

Tweede reeks: van Madiran totChambertin met een stop inSaint-JulienOnze tweede reeks start met de MadiranChapelle Lenclos: getypeerd met zijn geurvan brandstof, koude koffie, blauwe bosbesen inkt, gelinkt aan een krachtige smaak metstrakke en gebalde tannines, zonder uitdro-gend te zijn. Een wijn met nog een mooietoekomst voor zich. Ook de Chambertin vanDomaine Charlopin is nog lang niet op zijnhoogtepunt met zijn aroma’s van zure kers opeen bed van karamel, gekoppeld aan een lac-tische toets, een zweem van pels en mineraletonen. De smaak is soepel en rond metprachtig fruit, elegant, fris en evenwichtig.Het levende bewijs dat de wijnen vanCharlopin schitterend kunnen verouderen enhun hout goed verteren (net zoals die vanMortet en Géantet Pansiot). En dan applaus voor Bordeaux dankzij deSaint-Julien Château Léoville Barton met eeneerst ietwat gesloten neus die vervolgensevolueert naar koffie en mokka, bloedsinaas-appel en zurig zwart fruit. De smaak, die strakis in het begin, gaat over naar krachtige enkaraktervolle tannines die een beloftevolletoekomst voorspellen. Ach, waren alle bor-deauxwijnen maar zo.

Derde reeks: de ster van de avond ofde ultieme expressie van pinot noirOok in de derde reeks komt Bordeaux er goeduit, deze keer met de Pauillac Château PichonComtesse de Lalande met een elegante neus vanleder, zachte kruiden, peper, bont, mineraletonen, aardbeien en een hint van rijpe pepers. Desmaak is tegelijk zacht, rond en vlezig met karak-tervolle tannines en een lange en harmonieuzefinale. Elegant over heel de lijn. De ster van deavond is ongetwijfeld de Volnay Premier CruClos des Chênes van Domaine Lafarge met eenbijzonder complexe neus waar we florale impres-sies in terugvinden (rozen, viooltjes, pioenrozen)gekoppeld aan zwarte kers, bouillonkruiden,peper, thee en krijtachtige mineralen. Nogopmerkelijk is dat de strenge aanzet gevolgdwordt door een schitterende materie met strak-

1990, TWINTIG JAAR TERUG IN DE TIJD

EERST WACHTEN, DAN PROEVEN

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 17

Page 20: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

ke tannines, boordevol structuur, overgaand naareen kruidige en ellenlange finale. Een pinot noirvan grote klasse waar het terroir van Volnay fan-tastisch in tot uiting komt. De Pommard PremierCru Saucilles van Domaine Bouillot zit daar netiets onder, met een meer discrete neus waar wezure kers in terugvinden, griottekers en mineraletonen. De smaak is breed, fruitig, fris en rond, ele-gant en met een minerale afdronk. Een pinot noirop fruit gestoeld, en dat twintig jaar later!

Laatste reeks: pinot noir en syrahperfect op dronk Ook de laatste reeks start met een pinot noir, deNuits Saint Georges Premier Cru Richemonne vanDomaine Michelot. De meest geëvolueerde vande drie pinots, maar met toch nog mooi fruit eneen knap evenwicht gestoeld op frisheid. Eenwijn op dronk. De tweede zeer grote wijn van deavond is de Hermitage Monier de la Sizerannevan Domaine Chapoutier, een schitterend rijpesyrah met een neus van leder, peper, natte pels,een toets van zachte kruiden en minerale tonen.De smaak is bijzonder evenwichtig en fris metpeperige en goed versmolten tannines, gevolgddoor een soepele en frisse finale. Helaas eindigtde avond met een tegenvaller, de Bandol vanChâteau Pibarnon heeft kurksmaak. .

Youri Sokolow

HET KLASSEMENT VAN DE 12 GEPROEFDE WIJNEN

1. Volnay Premier Cru Clos des Chênes Domaine Lafarge 18,44/20

2. Hermitage Monier de la Sizeranne Domaine Chapoutier 17,67/20

3. Saint-Julien Château Léoville Barton 17,17/20

4. Crozes Hermitage La Guiraude Domaine Graillot 16,89/20

5. Pommard Premier Cru Saucilles Domaine Boillot 16,72/20

6. Nuits Saint Georges Premier Cru Richemonne Domaine Michelot 16,61/20

7. Pauillac Château Pichon Comtesse de Lalande 16,56/20

8. Chambertin Domaine Charlopin 16,28/20

9. Madiran Chapelle Lenclos 15,72/20

10. Côtes du Rhône les Garrigues Domaine de la Janasse 15,50/20

11. Madiran Château Bouscassé Vieilles Vignes 15,06/20

12. Bandol Château Pibarnon Kurksmaak

De degustatie vond plaats op 15 juni 2011

18DECEMBER 2011/JANUARI 2012

�EERST WACHTEN, DAN PROEVEN

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 18

Page 21: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

Uw geliefkoosde tijdschrift kan uelke twee maanden bij u in de bus vinden

+ Gratis vijf dropstops

Betaling met VISA-/Eurocard kaart, door overschrijving* of per chèque op naam van APIC In Vino Veritas.

* België : Fortis 210-0461297-17 Zwitzerland : Banque Coop CCP 40-8888-1 naar 693796.290090-2.

1 jaar 2 jaar IVV Band(6 nr) (12 nr)

België, G.H.Lux. 40 € 76 € 17,50 €Frankrijk, Nederland

Zwitserland 72 CHF 137 CHF 27 CHF

Anderen E.U.-landen 60 € 115 €

Niet E.U.-landen 72 € 137 €

Naam: ............................................................................................................................................................................................................

Voornaam: ................................................................................................................................................................................................

Firma: ............................................................................................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................................................................

Postnum: .................................................................... Gemeente: ...........................................................................................

Land: ..............................................................................................................................................................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................................................................................

Tel: ........................................................................................................ Abonnement start vanaf:

Kaart Nr:

Vervaldatum:

Handtekening:

Fakturatieonkosten : 5 € voor 1 jaar abonnement, gratis voor 2 jaar

ABONNEMENT

IN VINO VERITAS294 Dieweg - 1180 Brussel - Belgïe

Tel: 32/(0)2.375.44.44 - Fax: 32/(0)2.375.52.51@mail: [email protected]

........... /........... /...........

IVV

151

Abonnement 6 IVV digit + 16 Newsletter digit 1 jaar 40 €

2 jaar 76 €

www.invinoveritas.apic.be

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 19

Page 22: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

20DECEMBER 2011/JANUARI 2012

NIEUWIGHEDEN

“Manz trifft Thanisch” Deutscher Wein trockenDuell 2010

Sinds jaren is er een voortdurende concurrentietussen Eric Mainz, wijnbouwer in Rheinhessenen Jorg Thanisch, wijnmaker in de Moezel.Beiden vormden met hun wijnen een soort vanvriendschappelijk duel tot ze in 2010 een duowerden. Twee domeinen, twee druiven ont-moeten elkaar in één wijn: riesling uit deMoezel en pinot blanc uit Rheinhessen. De eer-ste domineert met toetsen van citrusfruit, watminerale accenten, licht gerookt, witte perziken specerijen. In de mond kleedt de rondheidvan pinot blanc het geheel aan. Kortom, eenaangename aperitief wijn of voor antipasta ensalades.

Edetària blanca Terra Alta Finca El Mas 2009

Deze licht strogele wijn met typerende geurenvan macabeu, lichtjes oxidatief en intens mine-raal maar ook floraal en gekonfijt, verwijst naargrenachedruiven met volle rijpheid. In de mondpleziert de wijn met een levendige zachtheid,een korrelige aciditeit en een textuur waarintoetsen van wit fruit, specerijen en vluchtigecitroengeuren mooi samengaan. Er zijn van diewijnen, die aanspreken in de neus en zich in demond onderwerpen, en die wanneer men er

voor open staat, zich wat later in allerlei boch-ten wringen zodat men er gaat van houden. Deze wijn is samengesteld uit 85% garnatxablanca en 15% macabeu van stokken die meerdan 60 jaar oud zijn en groeien op terreinenmet fossiele kalkgronden. De gisting en rijpinggebeuren in nieuwe eikenvaten met een inhoudvan 300l. Het domein is opgericht in 2003 doorJoan Angel Lliberia. Er wordt vooral aandachtgeschonken aan het terroir, de Terra Alta, eenCatalaanse appellation, die erkend werd in 1985.Joan focust zich op autochtone druivenrassenen wil op deze wijze de rijkdom van zijn ver-schillende percelen benadrukken.

IPoderi Angelini IGT Salento Chardonnay 2010 en IGT Tarantino Susumaniello 2009

Antonio Angelini creëerde het domein in 1998op het grondgebied Manduria. Het geheelbeslaat ongeveer 100ha waarvan 80ha wijngaard.De resterende 20ha zijn beplant met olijfbomen.De bodem is klei en kalk en het druivenareaalcombineert lokale druiven zoals primitivo,negroamaro, susumaniello en malavasia neravoor rood, en fiano voor wit met internationalerassen zoals syrah, merlot, cabernet sauvignonen chardonnay.Twee wijnen kregen speciale aandacht. IGTSalento Chardonnay 2010 is een witte wijn metdruiven geteeld aan stokken. De fermentatie

verloopt met temperatuurcontrole en de lage-ring enkel in stalen tanks. Het resultaat is eenstevige en expressieve wijn met een geur vanperziken, ananas, meloen en witte bloemen. Desmaak opent met een stevige aanzet van mooifruit. Rijkdom, kracht en fruit hangen mooisamen en vormen een evenwichtig geheel meteen lange gevulde finale waarin vooral toetsenvan gekonfijte citrusfruit ontwikkelen. Dezekrachtige wijn is een perfect voorbeeld van watmen mag verwachten van een chardonnay uithet zuiden van Italië. Een ideale metgezel voorziltige ansjovis of een burrata met wat olijfolie. IGT Tarantino is de rode versie op basis vansusumaniello. De druif is typisch voor de regioBrindisi waar ze versneden wordt met negroa-maro. De oorsprong ligt in Dalmatië en is vol-gens DNA onderzoek een kruising tussen sangio-vese en een andere niet geïdentificeerde varië-teit. De wijnranken worden eveneens aan stok-ken geleid en de wijn wordt opgevoed in stalentanks. In het glas ontwikkelt de wijn een zachteaangename geur met vooral bloemige aroma’szoals rozen, viooltjes en pioenen gevolgd dooraardbei en framboos omringd met een room-zachte toets en een beetje rijstpoeder. Desmaak is heel fruitig en eveneens zacht en soe-pel met elegante tannine, een mooie frisheid,die de rijkdom van alcohol oppept, en een langegevulde finale, waarin opnieuw florale elemen-ten opduiken. Deze wijn is erg origineel en

AANRADERSu

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 20

Page 23: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

Deze dynamiek houdt de aandacht vast en laattoe deze fruitgedreven pomerol ten volle teexploreren. Martial Junquas is de jonge creatieveman achter deze delicate pomerol met een stijldie verwijst naar de elegante expressie van dezeappellation. “Als oenoloog en vervolgens met eenmaster in wijneconomie, vertrok ik naar Sonomaom er wijn te maken. Nadien ging ik naar Barossawaar ik gewerkt heb voor een wijnverkoper en bijwijnhandelaars….Toen ik praktisch alle beroepenmet betrekking tot wijn had uitgevoerd, kreeg ikheel veel zin om mijn eigen wijn te maken. Ikmoest een kelder zien te vinden, materiaal, geld,een kasteel en flessen. Toen een vriend voorsteldeme zijn 1,5ha pomerolwijngaard en 3ha Lalandede Pomerol te verhuren, creerde ik in december2008 mijn Château Altimar.” Dit is in grote trek-ken het verhaal van deze beginnende wijnbouwer.Martial filtreert zijn wijnen niet en voert ookgeen collage uit. Een lichte rijping in tonnenwordt toegepast om meer complexiteit te gevenzonder verlies van enig natuurlijk aroma. De mixbeslaat 95% merlot en 5% cabernet sauvignon,gelagerd in eikenvaten gedurende één jaar.Altimar is een anagram van Martial. Zijn eerstewijn verscheen in 2009.

Bierzo El Castro de Valtuille Mencia Joven, Raúl Perez 2009

Een sexy robe met nuances van robijnrood en eenzacht lijfje omringd door het parfum van tijm,toetsen van wilde kers en peper. Men kan amperaan de verleiding weerstaan om te proeven vandeze satijnachtige huid, gemaakt van compacteen zachte kleine druifjes met een delicate frisheiden een geur van citroen, en de rondingen te stre-len, nu mollig en vlezig, en smakelijk zoals gespijs-de vruchtjes. Dit is de echte smaak van mencia-wijn.

toont een perfect evenwicht tussen elegantieen kracht. Ideaal bij orecchiette (typische pasta-gerechten uit de regio) met aubergine of eenstoofpotje van konijn met gedroogde tomaten.

Ernesto Catena Tikal Amorio Malbec, Mendoza, 2008

Goed bloed liegt niet! Ernesto Catana is nietminder dan de zoon van Nicolas Catena, onge-twijfeld de meest bekende en gereputeerdewijnbouwer van Argentinië. Hij presenteert hierzijn nieuw project Tikal, een jonge wijn met denaam van zijn zoon, dat de terroirs van Mendozasamenbrengt met de internationale markten dievoor Ernesto niet onbekend zijn doordat hij eengroot deel van zijn jeugd doorbracht in Londen,Milaan, New York en Berkely. De 100% malbec-wijn is afkomstig uit Mendocino. Hij brengt drui-ven van Uco, Altamira en Gualtallary (eersterechts bij het verlaten van de ring) samen. Watde houtrijping betreft maakt hij gebruik vanFranse eik, 60% nieuwe vaten en 40% twee jaaroud. Het hout toont zich in de neus, maar ont-wikkelt in de mond eerder langzaam als specerij.Verder volgt er niet onmiddellijk een onstuimigedierlijkheid maar eerder lichtwilde geuren naastflorale toetsen en zwarte kers. De inhoud is soe-pel met de juiste dosis frisheid net genoeg omde papillen niet te vermoeien hoewel deze lin-kaard 14% alcohol heeft, en dit is dan nog afge-rond naar onder! Mooie ontdekking passend bijgegrild of gerookt vlees.

Abbaye Silva Plana La Roseraie 2010

Een frisse jongeling, deze monnik met ampergeschoren kruin! Eerder dan het zalvende van deabt toont hij de passie van een beginneling, eenbeetje wild met toetsen die hij ongetwijfeldheeft meegekregen van het struikgewas rondom

de abdij zoals tijm en wilde roos. Hij draagt ooklederen sandalen. Het proefpanel toonde veelappreciatie voor zijn levendigheid en zijn dyna-misme in de middensmaak. Tannine is soepel infinale. Het minerale karakter loopt door tot heteind. Dit is een wijn om lang van te genieten zoalsvan een zonsondergang in een of andere steppe.In de mix van grenache, syrah, carignan en mour-vèdre domineert geen enkel element, alles is ver-weven. Dit laatste is het resultaat van een mooierijping. De wijn heeft potentieel, dat is zeker, maarwie brengt de moed op om te wachten ?

Pic Saint Loup Cuvée Carline Quentin Leenhardt 2010

In de sporen van zijn vader André Leenhardt, eenuiterst gedreven persoon, die het kasteelCazeneuve in Lauret, 35ha wijngaarden met biolo-gische teelt, aan de voet van Pic Saint Loup,nieuw leven meegaf, heeft Quentin deze cuvéesamengesteld met syrah, grenache en cinsault. Dewijn is heel sappig, krachtig, gekruid in de neus,stevig in de mond en toch voldoende soepel, nietverstoken van structuur noch levendigheid. Dewijn heeft 14% alcohol maar men proeft het nau-welijks dankzij de zijdeachtige tannine en de fris-heid van het sap. Een wijn met een schitterendefinale..

Pomerol Château Altimar 2009

De robijnrode robe toont een zachte paarsflu-weelachtige reflectie. In de neus is de wijn geto-ast met een roomzachte toets en doet ons den-ken aan een uitgebreid ontbijt met gegrilde knap-perige toastjes met kersen- en aardbeienconfi-tuur. In de mond ontwikkelt de smaak zich opdezelfde manier en voegt rondheid en frisheidtoe, een ietwat tegengesteld duo, maar waarbijgekonfijt en levendigheid wordt samengebracht.

21

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 21

Page 24: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

De wijn is een mooi voorbeeld van de laatst genoemde autochtone druif uitCastilla y León. De wijnstokken van Raúl Perez zijn aangelegd in een zanderi-ge bodem. De druiven worden met de hand geplukt en vergist in stalen tankszonder houtlagering noch filtratie. Het resultaat is een frisse en smakelijkefruitgedreven wijn met elegantie, en licht verteerbaar.Valtuille is een oud familiaal domein gelegen aan de voet van een Romeinscastrum (fort) wat aanleiding gaf tot de naam Castro. Tot een tiental jarengeleden verkocht het domein zijn druiven aan de plaatselijke coöperatiezoals vele andere bodegas. Raúl Perez, de jongste nazaat van de familiePerez, arriveerde op het domein na zijn studies oenologie en maakteonmiddellijk een eind aan deze praktijk.

Toro Albala Cream PX

Pedro Ximenez (PX) is de edele druif van Montilla-Moriles. De koning vanoude stokken is Toro Albala met eigendommen die teruggaan tot 1922 eneen zin voor verzamelingen. Hun “naves de crianza” zitten vol rariteiten. Wedurven absoluut niet te klagen bij het proeven van dergelijke echte schat-ten…Maar Toro Albala deed ook aan vernieuwing zoals deze Cream PX getuigtdat een uitgekiende assemblage is van oloroso viejo 10 jaar oud met Don PXGran Reserva. Alcoholgehalte is 17% en een natuurlijk gehalte omdat menvolgens de regels in Montilla de wijn niet versterkt, daarentegen in Jerezvoert men wel een passerillage uit. De wijn biedt een fantastisch pallet metverse noten, droge abrikozen, blonde tabak en weelderige rijpe aroma’s. In demond flirt het suiker met zijn katalysatoren zonder de papillen te vermoeien,en zorgt voor een continue smaak dat doet denken aan kersenlikeur, cashew-noten en rozijntjes. De wijn is oneindig lang!! Een schitterende climax vanonze proefsessie met nieuwigheden die dag!

Amaro Nonino Quintessencia

Nonino geeft zijn geloofsbrieven aan Amaro, een typische Italiaanse likeur.Het Friuliaans domein gebruikt als basisingrediënt geen neutrale alcoholmaar een kwaliteitsgrappa gemaakt van wijn met druiven als ribolla gialla,traminer en verduzzo, en voegt hier diverse kruiden aan toe zoals een infuusvan den. Hij bekomt op deze wijze een hoogst eigenzinnig product. De geuris enorm. Sinaasappelschilaroma’s, kina, gentiaan en génépi (Italiaans likeur)accelereren volop.In de mond volgt een erg branderige smaak, waar bitterheid en specerijenmet het zoete wedijveren. Hoewel erg ongewoon, verzoent men zich snel envraagt zelfs om een volgende slok. De grappa is noch melig noch verdovend,maar laat een mooie herinnering achter. Het bittere verfrist de mond mettoetsen van rabarber, artisjok en zoethout. Deze alcohol (35%) kan zowelgedronken worden als aperitief dan als digestief.

Hervé Lalau - Bernard Arnould - Marc Vanhellemont - Youri Sokolow

Lijst van de verdelers• Altimar - Goosens Gebroeders - www.facebook.com/chateaualtimar• Abbaye Silva Plana - Brunin*• Edetaria - Ad Bibendum* - www.edetaria.com -• El Castro - Buena Vida*• Quentin Leenhardt - Au Coteaux/Le Cellier de l’Attert-Les Sens du Vins• Nonino - De Coninck*/Premium Spirits/TG Fine Wines/La Baronale (agent Mafribel)

www.nonino.it/• Poderi Angelini - Esquit - www.poderiangelini.com/• Tikal - Ad Bibendum*• Thanish - Vinotrade*• Toro Albala - Buena Vida

�NIEUWIGHEDEN

Importateurs

Italiaanse Delicatessen ( Middelkerke)

Stival ( Humbeek)

Italvin(Mons)

Anni Di Vini ( Bruxelles)

Global Wineries(Antwerpen)

De Coninck (Waterloo)

De Clerck (Kortrijk)

La Bonne Bouteille(Jandrain)

Christiaens (Bilzen)

Nico Knott(Nidrum)

ISPC(Gent&Liège)

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 22

Page 25: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

23

Op het Salon des Vins de Loire 2011hadden Johan De Groef en Marc

Vanhellemont oog voor de kleine maarsympathieke AOC Coteaux du Vendômois.

Hieronder volgt een stand van zaken,aangevuld met een paar extraatjes uitTouraine, Anjou en de regio van Berry.

Al 10 jaar…Dat de Coteaux du Vendômois op basis vanpineau d’aunis hun AOC status kregen.Slechts 152 ha aangeplant op de hellingenvan de Loir die zorgen voor enkele schitte-rende wijnen op basis van dit veeleisenddruivenras. Gris of rood, het zijn wijnen dieweten te verleiden door hun wilde aroma’s.Hieronder enkele voorbeelden.

Gris Bodin 2009 Coteaux du Vendômois,Domaine ColinBinnen de lieu-dit Bodin, pineau d’aunis stok-ken van 90 jaar oud, bio wijnbouw,onmiddellijke persing, vergist op roestvrijstalen tanks en zorgend voor een verrassend

zalmroze kleur die wat tijd vraagt om opente komen. Maar één keer open een heusfeest met de pinieau, hier ook wel cheninnoir genoemd, in een hoofdrol.De neus weet te charmeren door zijn aroma’svan goed rijpe bosbessen, woudvruchten encitrusfruit. De mond weet te verrassen doorzijn ongelooflijke lengte, het frisse en krokan-te karakter en de rijkelijke vulling. De minera-le toetsen verzachten de tanninestructuur,terwijl de materie en de lengte meteen naareen extra glas doen snakken…

Les vignes d’Emilien Colin 2009 Coteauxdu Vendômois Domaine ColinUitsluitend pineau d’aunis wordt gebruikt

voor deze uitzonderlijke fles. Die werd aan-geplant in 1890 door Emilien Colin, deachtergrootvader van de gepassioneerdePatrice, de huidige eigenaar. De bodembestaat uit mergel en leem terwijl het rende-ment beperkt wordt tot 30 hl/ha. Een heuse« Grand Cru » binnen deze nog jonge appel-lation.In de neus aroma’s van woudvruchten enzwarte bessen. De mond is goed sappig metkruidige toetsen en verleidelijke aroma’s vankers op alcohol. De structuur is een toon-voorbeeld van zijdezachte elegantie onder-steund door minerale toetsen en een sappigefrisheid. De goed rijpe tannines zijn raszuiveren versterken nog de harmonie. En juist dieharmonie zet zich door van begin tot einde.Kortom, een heel knappe wijn !

B Gris 2010 Coteaux du VendômoisDomaine BrazilierLicht rosé getint met zalmkleurige toets,mooi briljant en helder. De neus is een heusemix van bosbessen, framboos en aardbei diemeteen zin geeft om te proeven. De mondweet eerst te charmeren door zijn frissetoetsen van pompelmoes en peer, en krijgtnadien het gezelschap van zoet rood fruit –zoals in de neus – en in latere instantie krui-den. Al even verrassend is de aangename fris-heid die de wijn mooi levendig maakt.

COTEAUX DU

VENDÔMOIS

UPDATE

�CAVE VENDÔMOIS

�GOURDON

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 23

Page 26: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

24DECEMBER 2011/JANUARI 2012

�UPDATE

Tradition B 2009 Coteaux du VendômoisDomaine BrazilierKarmijnrood getint met paarse toets, mooiefruitige neus met aroma’s van braam en cas-sis. Krokant fruit in de mond, stevige maargoed evenwichtige tanninestructuur, wijn diemeteen zin geeft in een tweede glas. « Ikzoek naar fruit en afronding », bevestigtBenoît Brazilier die deze blend maakt opbasis van 50% cabernet franc, 10% pinot noiren 40% pineau d’aunis.

Montagne Blanche 2010 Coteaux duVendômois des Vignerons du VendômoisLicht roze getint met goudgele toetsen. Ineerste instantie citrusvruchten in de neus diemeteen duiden op het frisse karakter vandeze wijn, nadien rood fruit en florale aro-ma’s zoals roos en meidoorn. De mon diseven fris als de neus, toetsen van bosbes enframboos die mooi contrasteren met de aro-ma’s van pruim en vlierbes. Ietwat aanvullen-de peper en muskaat, samen met een tikkel-

tje pioenroos, zorgen voor een fraaie kruidigetoets in finale. Een 100% pineau d’aunis vergist op roestvrijstaal bij 18°C en gedurende drie maand gela-gerd op zijn droesem.

Om te eindigen een witte wijn. Het appella-tiondecreet telt vooral chenin blanc en ietsminder chardonnay.Domaine du Four à Chaux 2010 Coteauxdu VendômoisZo krokant als een bosbes gemengd metrubarber, om aan te tonen hoe fris deze wijnwel is. Wordt zachter na de tweede slok enkrijgt het gezelschap van subtiele toetsenpeer en mirabel, gevolgd door ietwat mei-doorn en een tikkeltje citroen. Gemaakt van90% chenin en 10% chardonnay, vergist engelagerd op roestvrij stalen tanks.

Enkele flessen in bulk…Fêtembulles Les Vignes de L’Ange VinEen ‘méthode traditionnelle’ die lichtjes pareltin het glas. Weet te overtuigen door zijn goedevenwichtige frisheid met toetsen van peer enamandel, warme appel en peper. Ook demond is goed fris met zoetbittere aroma’s vanzoethout, goed ondersteund door mineraleimpressies en een finale die zowel karakter alslengte weet te harmoniëren. Gemaakt van pure chenin blanc volgens de‘méthode ancestral’ en goed droog gevinifieerd.

253 2009 Saumur Puy-Notre-DameChâteau Tour GriseDiep robijnrood getint, zijdezacht in de neusen meteen zin gevend om te proeven.Gevuld, weet meteen de smaakpapillen techarmeren door ijn mooie fruitigheidgemengd met een excellente frisheid.Levendig, rijpe bessen, zorgt voor veel envooral zuiver sap. Aromatische toetsen van

aardbei, kers en braam, samen met delicatetoetsen van peper en zoethout. Heel com-plete wijn met in finale vooral vlierbessnoep-jes, krokant zoals het fruit en geparfumeerdzoals een bloem.253 staat voor het administratieve nummervan het dorp, een originele naam voor dezecuvée op basis van cabernet franc die meerdan 34 jaar moeten wachten heeft op zijnbijzondere appellation.

« Quatre Mains » 2009 Touraine DomaineLa Grange TiphaineEen originele nieuwigheid door zijn samen-stelling want … 100% sauvignon ! Iets com-pleet anders want Coralie en Damien hebbenhet vooral voor chenin. De naam van de wijnmaakt echter wel deel uit van het gammawijnen van het domein. Bijna wit getint met enkele goudgele toetsen.In de neus eerst knopen van cassis, krokanteappel en varen. Nadien toetsen van honingen exotische impressies van ananas en rijpecitrusvruchten. De mond is mooi rond, goedgevuld en heel levendig met fraaie toetsenvan zuiver fruit, gedroogde bloemen en bit-tere toets van citrusvruchten, terwijl zoet-hout en gentiaan de finale kleuren. Een wijndie probleemloos de hele mond vult en onzesmaakpapillen met alle aroma’s laat kennis-maken. Het domein telt nauwelijks 30 aren sauvig-non die gerecupereerd werden in 2008 engedijen op rode leem met silex op een kalk-sokkel die 5 meter diep gaat. De rendemen-ten liggen zeer laag en komen niet eensboven de 15 hl/ha uit. De vergistinggeschiedt op gebruikte eiken vaten, net zoalsde 12 maanden lagering.

Altérité 2010 Pétillant Naturel Vin deTable Français Domaine des Maisons BrûléesMichel Augé, dé referentie op het vlak van

�MAISON BRUL

�MICHEL AUGÉ

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 24

Page 27: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

biodynamie in de Loire, weet ons nog maareens te verrassen met zijn authentieke enverleidelijke Pet’ Nat. Gemaakt op basis vancabernet sauvignon die gedijt en rijpt op deboorden van de Cher. Altérité lijkt op het eerste zicht niks bijzon-ders maar is authentiek en mooi gevuld metflink wat rijkheid wanneer je ietwat geduldoefent. De kleur is licht roze getint met meerrode toetsen. De neus doet denken aan sub-tiele fruitige toetsen. In de mond roze pom-pelmoes die samensmelt met rubarber, een

zijdezacht en krokant duo. De frisheid vanhet fruit, ongelooflijk sappig, delicate struc-tuur, een lengte waar maar geen einde aankomt, tot daar zijn belangrijkste troeven. Eenlekkernij waaraan je nauwelijks kan weer-staan…

Les Chasseignes 2009 Sancerre BlancDomaine FouassierEen dynamisch domein met een familialetraditie. De 55 ha sauvignon en pinot noirstrekken zich uit over de diverse terroirs vanSancerre die voor flink wat variatie zorgenbinnen het gamma van de witte wijnen. Defamilie Fouassier weet ons te bekoren doorhun trouwheid en traditie, maar nog meerdoor hun passie voor het terroir. De cuvéeChasseigne is gemaakt van stokken van 35jaar oud die gedijen op kalkafzettingen uithet Kimméridgien en Buzançais, en weet onsproevers te verrassen. De 2008 lijkt ons ietsmeer vegetaal met een neus die doet den-ken aan rubarber. In de mond veel vers fruiten een strakke finale. De 2009 is stukken rij-ker en slaat ons met verstomming. Zeerexpressief, een neus die doet denken aanwitte perzik, smeltende peer, aangevuld met

meer exotische trekjes. De mond is bijzondersappig met krokante peer en zure kers. Destructuur is rond en complex en smelt naad-loos samen met de minerale impressies.Immens lange finale met een fraai toetsjevan litchi. Een gastronomische wijn die demeest uiteenlopende gerechten aankan…

Johan De Groef en Marc Vanhellemont

Lijst van de verdelers• Brazilier - www.domainebrazilier.com • Colin - www.patrice-colin.fr/ • Fouassier - Bleuzé* - www.fouassier.fr• Four à Chaux - www.domaine-four-a-chaux.com • Grange Tiphaine - Cave des Oblats*/ Proef de Passie/

Haroma/Titulus Pictus/Vins Degreve/Volnaysienne/Recovin/Cave de l'Originehttp://www.lagrangetiphaine.com

• Maisons Brûlées - Troca/Grenier à Vins/ Run'Art [email protected]

• Tour Grise - Grenier à Vins/Vive leVin/Millésime/Barik/Delattre/Joachim/Terroir -www.latourgrise.com

• Vignerons du Vendômois - Corawww.lesvigneronsduvendomois.com

• Vignes de L’Ange Vinhttp://lesvignesdelangevin.vinsnaturels.fr/

�CORALIE & DAMIEN DELCHENEAU

�LES ROBINAU

IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 25

Page 28: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

26

Zes jaar is het wachten. Maar geduld endoorzettingsvermogen wordt beloond.

Toch in de Jura waar de jongste Vin Jaunewordt onthuld op zondag 5 februari 2012

in Ruffey-sur-Seille. Met z’n allen daarheen! IVV zal er ook zijn. …

Een Vin Jaune, dat heeft tijd nodig, dat moetleren, dat moet groeien, om op de dag van

de Percée te stralen van geluk. Al die tijdervoor brengt hij door in een houten vat, diepin de kelder met een sluier over zijn gezicht, ineen geheime atmosfeer waar hij enkel enalleen kan ademen. Beetje bij beetje, na maan-den en jaren, slaagt hij erin meester te wordenin deze discipline, spelend met ethanol envluchtigheid, tot wanneer hij het perfecteevenwicht bereikt. Niet allemaal slagen zedaarin en verscheuren hun fragiele sluier om

zich bij het licht te voegen van een typischefles. De andere, uiterst bewonderenswaardig,snoeren hun boetekleed nog wat strakker aanen zitten hun tijd uit tot wanneer ze wordenbevrijd. Een gewelddadig moment waar hunopsluiting onder een juichende en woeligemenigte opeens verbroken wordt en glazensmeken om gevuld te worden. Al die tijd van opoffering wordt in enkeleogenblikken tenietgedaan en verdwijnt in éénslok. Maar wat voor een slok, subliemgewoon! Niet allemaal kennen ze dit feestgedruis, talvan hen worden discreet gebotteld en gaanopnieuw de kelder in. Ze worden wellicht pasna enkele jaren gedronken, of na enkeledecennia.

La Percée 2012In 2012 wordt het anders rustige dorp Ruffey-sur-Seille omgetoverd tot een heus feestpa-leis waar wijnproducenten uit de Jura tweedagen hun kelders en schuren opengooienvoor het groot publiek. Bezoekers kunneneen kookwedstrijd volgen en een veilingver-koop van Vin Jaune van oude jaargangenmeemaken. Op zondag gaat de traditionelewijnbouwersoptocht door, gevolgd door deopening van de kelders om 12.00 uur, netzoals de dag voordien.

Praktische infoPlaats: Ruffey-sur-Seille (een 12-tal km tennoordoosten van Lons)Aantal wijnbouwers: 75 deelnemers Data en openingsuren: 4 en 5 februari 2012 Zaterdag van 12.00 tot 18.00 uurZondag van 09.30 tot 18.00 uur

Inkom: 12 euro die recht geven op een wijnglasen 10 degustatiebonnetjes Verplichte parking De regio Franche-Comté heeft samen metTER een voorstel uitgewerkt met specialetreintarieven + inkom. (meer info: www.ter-sncf.com)

Meer informatie op www.jura-vins.com

De Percée du Vin Jaune blijft een populair engezellig feest. Het is de ideale gelegenheidom kennis te maken met de wijnen en degastronomische rijkdom van de Jura.Wijnbouwers bieden een heel gamma aan,van Crémant de Jura over chardonnay tot VinJaune. Ook hun rode wijnen zijn niet te ver-smaden. Met z’n allen daarheen dus! Wij zul-len er ook zijn.

Marc Vanhellemont

PERCÉE DU VIN JAUNE 2012

AGENDA

DECEMBER 2011/JANUARI 2012

IVV151NL 14/12/11 14:31 Page 26

Page 29: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

27

Brusselsesteenweg 79090 Melle

T & F : 09/233.35.36

[email protected] • www.alhambra.be

Caves Aliança

T. 03/321 67 19 - F. 03/322.33.95Herentalsebaan 214 - 2100 Deurne

[email protected]

T 02/ 353 07 65 - F 02/ 353 07 10CH. DE BRUXELLES 37 - 1410 [email protected]

02/ 772.40.65AVENUE ORBAN 3 - 1150 [email protected]

02/640.44.65AV. DU PESAGE 1 - 1050 [email protected]

02/460 44 65PL. CDT DEBLOCKPLEIN 21 - 1780 [email protected]

www.deconinckwine.com

T 014/45 13 03 - F 014/45 49 17VERLIPARK UNIT B.1.26 - LICHTSTRAAT

2400 [email protected]

T 02/ 410 47 47 F 02/ 410 14 54

RUE P. VAN HUMBEEK 5 - 1080 [email protected] - www.cinoco.com

T 089/85.40.29 - F 089/86.32.96KAPITTELSTRAAT 20 - 3740 - BILZEN

[email protected]

T 011/26.27.00 - F 011/26.27.66ALFAJETLAAN 2220 – 3800 SINT-TRUIDEN

T 02/420.94.46 - F 02/420.94.47RUE PAUL MICHIELSSTRAAT 71

1090 [email protected]

T 04/278 58 89 - F 04/278 09 96RUE DE LA SEIGNEURIE 614452 WIHOGNE (JUPRELLE)

[email protected] - www.calivin.com

015/51.75.08DUIVEBERGEN 13 A - 3140 KEERBERGEN

[email protected]

T 04/342 68 92F 04/ 344 33 73

RUE BASSE-WEZ 339B - 4020 LIÈ[email protected]

T 02/772.50.05 F 02/772 41 21

336 Rue de la Cambre - 1200 [email protected]

www.banyuls.com

T 071/25.72.11 - F 071/25.72.16RUE DU COLOMBIER 9 - 6041 GOSSELIES

[email protected]

T 054/31.05.54 F 054/31.05.59

OMER DE VIDTSLAAN 62 – 1760 [email protected]

http//bleuzewines.over-blog.com

BIOTIEK B.V.B.A

T 03/312.24.38F 03/312.59.14

TEN HOFLAAN 22 2980 [email protected] - www.biotiek.be

BASIN & MAROT

T 02/347.64.66F 02/347.41.84

90A, RUE DU PAGE1050 BRUXELLES

[email protected]

From the Mediterranean and the New World

0476/580.235INDUSTRIELAAN 38 - 1740 TERNAT

[email protected]

PREMIUM PORTUGESE WIJNEN

T 03/238.05.84F 03/237.51.13

DESPERT & Co ZAGERIJSTRAAT 25

2960 ST-JOB-IN-'[email protected] - www.despert.be

&

T 056/41.81.68 - F 056/42.20.66

MENENSTRAAT 376 - 8560 WEVELGEM

[email protected]

IVV WINE PARTNERS

069 54.61.39

Grand-Route 75-77

B-7530 [email protected] • www.vinsbrunin.be

Adve

rtent

ie

T +32 3 326 81 70 F +32 3 633 13 20

STARRENHOFLAAN 46 - 2950 [email protected]

SCHAAPSWEG 2

3550 HEUSDEN-ZOLDER

T 011/42.89.07F 051/20.92.78

[email protected]

T 02/648.51.34F 02/646.57.73

RUE EUGENE CATTOIR 111050 BRUXELLES

[email protected] - www.mouchart.be

T 03/488.44.44 F 03/488.44.88

NIJVERHEIDSSTRAAT 13 - 2570 DUFFEL

[email protected]

T 03/658.20.20 - F 03/658.61.51

VORDENSTEINSTRAAT 102 A2900 SCHOTEN

[email protected] - www.mondovino.be

MIS EN BOUTEILLET 09/356.68.76F 09/356.69.87

DORPSSTRAAT 42 - 9080 [email protected]

www.misenbouteille.net

T 065/84 26 32 - F 065/35 49 86CHAUSSÉE DU ROEULX 47A - 7000 MONS

[email protected] - www.melchior-vins.be

T +32 2 512 30 66F +32 2 512 04 66

Rue Pierre Van Humbeekstraat, 5BRUSSEL 1080 BRUXELLES

[email protected] • www.palaisduvin.be

WIJNHANDEL DE BRABANDERE

T +32(0)56 66 60 22

F +32(0)56 66 59 04

OOIGEMSTRAAT 19 - 8710 WIELSBEKEinfo@wijnhandeldebrabandere.bewww.wijnhandeldebrabandere.be

T +32 476 26 43 96

ZOERSELHOEK 50 - 2980 ZOERSELwww.delfico.be

IVV151NL 14/12/11 14:31 Page 27

Page 30: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

u

u

u

u

28DÉCEMBRE 2011/JANVIER 2012

+32 (0) 2 663 62 62Chaussée de La Hulpe -

Terhulpsesteenweg 130/1B-1000 BRUSSELS

www.pernod-ricard-belgium.com

014/21.26.93 Lierseweg 20 - 2200 HERENTALS

www.vaneccelpoel.be [email protected]

T 011/25.38.73ALVERBERGSTRAAT 5 - 3500 HASSELT

[email protected]

Est propriétaire des marques:Quinta do Passadouro - Domaine Bohrmann

T 067/77 31 01RUE DE BRUXELLES 74, 1470 GENAPPE

T 010/22.20.94CHAUSSÉE DE WAVRE 181,

1390 GREZ-DOICEAU

T 084-22.11.21PARC D’ACTIVITÉS ECONOMIQUES 67,

5580 ROCHEFORT

[email protected]

T 02/414 41 39 - F 02/414 35 14RUE DES BÉGUINES 118 - 1080

BRUXELLES [email protected]

T +32(0)11/23.06.10 F +32(0)11/21.07.74

SLUISSTRAAT 84-86 - 3590 [email protected]

WINE-NOT

T 02/513.47.74F 02/513.53.09

RUE DU COLLÈGE, 39 - 1050 [email protected] - www.wine-not.be

WWIIJJNNAAGGEENNTTUUUURRwww.vinotrade.be

Contact 03/658 18 35

PEYERSTRAAT 7 B-2223 SCHRIEK-GROOTLO

GSM: +32 (0) 472 345 [email protected]

Bernard Poulet S.A.

Importations de Vins Fins

IVV WINE PARTNERS

u+ 32 55 31 17 59"Hof te Cattebeke" - Bossenaar 14

9680 [email protected] Ad

verte

ntie

WIJNHUISVERLINDEN

T +32 (0)2/454.85.30 F +32 (0)2/454.85.38

DORPSTRAAT 68 - 1785 [email protected]

Kortenberg Depot & Winkel

+32 475 35 97 60 /+32 2 725 30 33Leuvensesteenweg 70

3070 KORTENBERG [email protected] - www.sacacorchos.be

uJoin The Partners Club van het belangrijkste consumentenmagazine voor wijnliefhebbers in België!

De geschikte formule om een jaar lang ons lezerspubliek vangepassioneerde wijnliefhebbers te bereiken! (meer dan 30.000 contacten)Publicatie van uw gegevens en logo, uw evenementenkalenderin elke editie, speciale nummer Best of IVV PartnersInl: [email protected]

T 089/62.17.62 - F 089/62.17.63WEG NAAR ZWARTBERG, 83

3660 OPGLABBEEK [email protected]

IVV151NL 14/12/11 14:31 Page 28

Page 31: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

IVV151NLCover 13/12/11 11:29 Page 5

Page 32: P708338 Dossier CORSICA VAN HET NOORDENIVV DOSSIER CORSICA VAN HET NOORDEN (AFLEVERING 1) IVV151NL 14/12/11 14:30 Page 2 tegen de punt van Cap Corse, in Santa Maria. De kelders zijn

b

IVV151NLCover 13/12/11 11:28 Page 2