Onderwijsdag 2010 Stichting Prisma

16

description

Onderwijsdag 2010 Stichting Prisma

Transcript of Onderwijsdag 2010 Stichting Prisma

Page 1: Onderwijsdag 2010 Stichting Prisma
Page 2: Onderwijsdag 2010 Stichting Prisma

OnderwijsdagWoensdag 19 mei 2010

Dé dag om van elkaar te leren of elkaar te inspireren, om kennis uit te wisselen of juist te netwerken.

De ochtend starten we met workshops op een aantal Prisma-scholen. Daarna reizen we naar DOK6 en verzamelen wij ons in de theaterzaal om te luisteren naar een inspirerende lezing. Aansluitend gaan we “speeddaten”. Bij het speed-daten ontmoet je wel 10 of 20 verschillende mensen in korte tijd. Tot slot: informele afsluiting van de morgen tijdens de lunch.

PROGRAMMA08.00-08.30 uur Inloop en ontvangst op de scholen

08.30-10.30 uur Workshops

10.30-10.45 uur Reizen naar centrale locatie (DOK6)

10.45-11.00 uur Ontvangst en begeleiding naar theaterzaal DOK6

11.00-11.45 uur Inspirerende lezing (plenair)

Woord van dank

11.45-12.30 uur Speeddaten

12-30-13.30 uur Gezamenlijke lunch

Tot woensdag 19 mei 2010!

Inschrijven workshops kan t/m donderdag 29 april a.s. via Prisma-net.

Onderwijsdag19 mei 2010

Page 3: Onderwijsdag 2010 Stichting Prisma

Workshops

Hoe blijf ik (ze) de baas? ODD / Gedragsstoornissen door Marieke Derikx en Ria van WesselAutisme en de onderwijspraktijkdoor Leo Benders Rots en water door Ronnie CoenenNieuwe tijden in onderwijs en opvang - kans of bedreiging? door Adri van Os Kansen voor de basisschool - prognoselijnen door Gerty van LoonArrangementen Hoogbegaafdheid Prisma door Karin Iking en Frank TellingsDe fijn motorische ontwikkeling van het jonge kinddoor Bettie van de Venn Getalbegrip bij jonge kinderen door Joyce Reijnen en Ben v.d. HeijdenSysteemdenken in de klas - bouwsteen voor boeiend onderwijsdoor Jan Jutten Mindmaps maken door Truus Römgens

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Onderwijsdag19 mei 2010

Page 4: Onderwijsdag 2010 Stichting Prisma

Workshop 1Hoe blijf ik (ze) de baas?

ODD / gedragsstoornissenAlgemeen:Het onderwerp ‘gedragsproblemen’ kan tot heftige discussies leiden. Kinderen met gedragsstoornissen vertonen regelmatig zeer negatief gedrag. Dit gedrag is niet tijdelijk, maar treedt al langere tijd op. Kinderen met gedragsstoornissen kunnen hun emoties moeilijk in bedwang houden. Ze raken snel gefrustreerd en kunnen moeilijk omschakelen naar een andere houding. Deze leerlingen doen een flink beroep op de leerkracht voor de klas.

Doel:Kennis maken met de theorie rondom gedragsstoornissen, waarbij de vertaling wordt gemaakt naar de praktijk en dan met name het eigen handelen.

Inhoud en aanpak:Aanbieden van theoretische basiskennis m.b.t. gedragsstoornisen >

(ODD en CD) ondersteund door enkele filmfragmenten.Het geven van algemene handelingsadviezen. >Bespreken van een casus. >

Deze workshop wordt gegeven door Marieke Derikx (ambulant begeleider clus-ter 4) en Ria van Wessel (ambulant begeleider cluster 4).

Locatie: BS De Kemp

Kempstraat 36 te Egchel

Onderwijsdag19 mei 2010

Page 5: Onderwijsdag 2010 Stichting Prisma

Workshop 2 Autisme en de onderwijspraktijk

Deze workshop staat in het teken van ASS.

Het eerste gedeelte behandelt het wetenschappelijk verhaal achter ASS.De oorzaak, kenmerken >De voorkomende typen >Het spectrum >

Het tweede gedeelte staat in het teken vanDe ontwikkelstijl van kinderen met ASS >Autisme in de onderwijspraktijk >Hoe te handelen >

Deze workshop wordt gegeven door Leo Benders (Ambulante begeleider REC 4 - SSONML).

Locatie: OBS De Regenboog

Schoutenring 32 Panningen

Onderwijsdag19 mei 2010

Page 6: Onderwijsdag 2010 Stichting Prisma

Workshop 3Rots en water

Locatie: BS De Wissel

Schoutenring 24 te Panningen

Onderwijsdag19 mei 2010

Een praktische workshop met handvaten om in de klas mee aan de slag te gaan.

Het Rots&Waterprogramma kan beschouwd worden als een weerbaarheidpro-gramma, maar dan een dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het brede pedagogisch perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid een wezenlijke, natuurlijke functie vervult. De bouwstenen van het Rots en Water programma zijn zelfbeheersing, zelfre-flectie, zelfvertrouwen en leren in actie komen in een bedreigende of stressvolle situatie.

Voortbouwend op dit fundament is het mogelijk aandacht te hebben voor de thema´s veiligheid, assertiviteit, communicatie en het vinden van een eigen weg die met anderen verbindt en richting geeft. Ieder mens heeft verschillende kwali-teiten.

De genoemde thema’s worden in het programma door 4 rode draden met el-kaar verbonden:

Het leren gronden (stevig en ontspannen staan), centreren (adem in de buik) 1. en richten van de aandacht/focus (uiterlijk focus, later transformerend naar een innerlijk doel).

De ontwikkeling van de gouden driehoek: lichaamsbewustzijn, emotioneel 2. bewustzijn en zelfbewustzijn.

De ontwikkeling van fysieke communicatievormen als basis voor de ontwik-3. keling van andere, mee verbaal georiënteerde, vormen van communicatie.

Het Rots & Waterconcept. De harde, onwrikbare rotshouding versus de be-4. weeglijke, verbindende waterhouding. Dit concept kan op verschillende niveaus worden ontwikkeld en toegepast: op fysiek niveau en op mentaal- en sociaal niveau.

Deze workshop wordt gegeven door Ronnie Coenen.

Page 7: Onderwijsdag 2010 Stichting Prisma

Workshop 4 Nieuwe tijden in onderwijs en opvang - kans of bedreiging?

Locatie: BS De Pas

Averbodestraat 19te Helden

In deze workshop worden nieuwe ont-wikkelingen op weg naar nieuwe tijden in onderwijs en opvang in het kader ge-zet van allerlei maatschappelijke ontwik-kelingen. Welke begrippen spelen een rol op weg naar een geïntegreerd Kindcen-trum. Wat betekenen de vier O’s hierbij? Wat is de relatie met het containerbe-grip “Brede School”.Hoe verwerken we alles in een totaal Dagarrangement? Gaan we samenwer-ken of samen werken? En wie neemt het voortouw? Welke oplossingen zijn er te bedenken en wat betekent dat voor iedereen?In deze uitdagende workshop proberen we op deze vragen antwoorden te ge-ven door informatie en uitwisseling van praktijkervaringen. Wie durft de uitdaging aan?

Deze workshop wordt gegeven door Adri van Os.

Wie is Adri van Os?Ik ben ruim 25 jaar als schoolleider werkzaam geweest op diverse ver-nieuwingsscholen ( Freinet, Jenaplan, Montessori). De laatste jaren ben ik als zelfstandig adviseur actief voor diverse organisaties Met name de ontwikkeling van Brede School/ Dagarrangemen-ten/ Integraal Kindcentrum vanuit een integrale aanpak heeft mijn speciale aandacht. “Denkend vanuit visie om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten komen tot de juiste vorm-geving” . Ik wil vanuit visie en missie komen tot praktijkgerichte oplossingen. De mensen in de praktijk zullen de ge-kozen oplossingen daarbij zelfstandig en actief moeten kunnen uitvoeren. Want het draait uiteindelijk om de uitvoering door mensen voor mensen en de resul-taten die daarmee bereikt worden.

Onderwijsdag19 mei 2010

Page 8: Onderwijsdag 2010 Stichting Prisma

Workshop 5Kansen voor de basis-school - prognoselijnen!

Ik zie mijn leerling nu nog steeds niet lekker in zijn vel zitten!Wat mag ik nog verwachten van deze leerling?Alweer een zorgleerling erbij?Hoe krijg ik het toch gedraaid in mijn groep?Hoe vertel ik het de ouders?

Locatie: SBO De Fontein

Jan v.d. Boschstraat 1 te Helden

We zijn in het onderwijs allemaal kei-hard aan het werken om leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Dit vraagt veel van een leerkracht. Een-heidsworst is er niet meer bij. Iedere leerling heeft zijn/haar eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Ook in het kader van landelijke ont-wikkelingen zijn we de laatste jaren steeds vaker aan het denken gezet over wat we voor onze leerlingen willen en kunnen betekenen. Het hanteren van prognoselijnen is een manier om verantwoording af te leg-gen voor datgene wat we doen als het reguliere aanbod niet meer toereikend is. Het geeft iedereen (leerling, ouders, school) duidelijkheid. Duidelijkheid in wat we willen, wat we doen en wat we bereiken. Door deze duidelijkheid creëer je ook rust.

Deze morgen is bedoeld om dieper in te gaan op hoe een prognoselijn op de basisschool ingezet zou kunnen wor-den.

Welke plek krijgt de prognoselijn bin-nen de zorgroute van Prisma? Hoe ziet een prognoselijn er in de praktijk uit? Wat houdt dit voor het handelen van de leerkracht in de groep in? Wat ver-andert er voor mijn leerling op onze school?

Theorie, praktijk, passieve en actieve werkvormen komen aan bod!

Op deze morgen is iedereen van harte welkom: leerkracht, onderwijsassistent, lgf-begeleider en intern begeleider.

Deze workshop wordt gegeven door Gerty van Loon (intern begeleider SBO de Fontein)

Onderwijsdag19 mei 2010

Page 9: Onderwijsdag 2010 Stichting Prisma

Workshop 6 Arrangementen Hoogbegaafdheid PrismaDe workshop hoogbegaafdheid zal uit twee onderdelen bestaan:

Algemene informatie over het Plusproject, de arrangementen binnen Prisma > Zorgroute Stichting Prisma > Beleid en procedures Plusproject >

De Plusbus >Bij het traditionele leren krijgen we over het algemeen twee dingen aangereikt: Vakkennis (theorie) en vakbekwaamheid (training). Op het moment dat daarin voldoende beheersing bereikt is, wordt volgt inzicht. Dit is een traditionele wijze van denken (bottum up) en heeft in het onderwijs meestal tot gevolg dat de ont-wikkelde competenties zich beperken tot reproductie en interpretatie. De Plus-bus kijkt anders naar de overdracht van kennis en vaardigheden en begint bij het herkennen van de factoren die bepalend zijn voor het succes van een product (top down). Deze factoren zijn zaken welke een je bij het schrijven van een tekst, het componeren van een muziekstuk, het maken van een beeldhouwwerk, maar ook bij het bedenken van een nieuw product of dienst, min of meer bewust een rol laat spelen.

In de workshop wordt op een aantal zaken actief ingegaan. Als eerste ervaren de deelnemers hoe leerlingen middels communicatie uitgedaagd kunnen worden ongeacht het niveau of ervaring. Gerelateerd hieraan wordt het top down leren ervaren en in praktijk gebracht.

Deze workshop wordt gegeven door Karin Iking (kennismanager hoogbegaafd-heid) en Frank Tellings (leerkracht Plus-bus).

Locatie: BS Panningen-Zuid Raadhuisstraat 315 te

Panningen

Onderwijsdag19 mei 2010

Page 10: Onderwijsdag 2010 Stichting Prisma

Workshop 7De fijn motorische ontwikkeling van het jonge kind

Doelgroep: Leerkrachten van groep 1 t/m 4. Programma overzicht:Algemene inleiding t.b.v. voorwaarden betreffende een comfortabel schrijfpro-ces

Kleutermaterialen tbv de fijne motoriek:1. Grepen bij kleuters: wanneer zijn kleuterhanden rijp voor dun materiaal• Goed, gevarieerd materiaal voor kleuters• Waar let je op bij het aanbieden van kleutermaterialen• Grippers: wanneer en hoe bied je welke grippers aan•

Schrijfmaterialen vanaf groep 32. Wat is goed schrijfmateriaal? Waar let je op?•

Verschillende soorten schrijfschriften oa bermenschriften, blaadjes.3. Waarom niet tegen lijnen aan schrijven?•

Lateralisatie4. Achtergrond en informatie• Suggesties om het kruisen van de middellijn te stimuleren• Links en rechtshandigheid (Ruimte om materialen, schriften te bekijken)•

Deze workshop wordt gegeven door Bettie van de Venn (Ambulante Dienst).

Locatie: BS De Merwijck

Merwijckstraat 16 te Kessel

Onderwijsdag19 mei 2010

Page 11: Onderwijsdag 2010 Stichting Prisma

Workshop 8 Getalbegrip bij jongekinderen

In deze workshop willen we ingaan op het belang van het ontwikkelen van een goed getalbegrip bij de leerlingen van groep 1 en 2. Een goed getalbegrip heb-ben is namelijk “voorwaarde” om het rekenonderwijs in groep 3 goed te kunnen oppakken. We zullen samen kijken naar de “Utrechtse Getalbegrip Toets – R” . Deze toets kun je inzetten om orthodidactisch onderzoek te verrichten bij leer-lingen waarbij er twijfel bestaat of ze wel voldoende getalbegrip hebben ontwik-keld. Daarna zullen we ook vanuit (remediërende) materialen gaan bekijken op welke wijze je bij (deze) leerlingen het getalbegrip voldoende kunt ontwikkelen.

Deze workshop wordt gegeven door Joyce Reijnen (leerkracht SBO De Fon-tein) en Ben v.d. Heijden (adviseur leerlingenzorg BS De Liaan en SBO De Fon-tein).

Locatie: BS St. Joseph

Kard. van Rossumstraat 11te Beringe

Onderwijsdag19 mei 2010

Page 12: Onderwijsdag 2010 Stichting Prisma

Workshop 9Systeemdenken in de klas: bouwsteen voor boeiend onderwijs

Fragmentering is één van de grote problemen in de samenleving van de 21e eeuw. Specialisten weten veel van weinig. Dat heeft ons ver gebracht, maar in onze tijd lopen we tegen de grenzen van deze benadering aan. Systeemdenken is het vermogen om relaties te zien en te begrijpen. Door deze manier van denken zien we niet alleen de details, maar ook het totaalbeeld. Systeemdenken zou je kunnen vergelijken met het hanteren van een zoomlens op een camera. Afwisselend zoomen we in en uit om behalve de details ook “the big picture” te kunnen zien. Systeemdenken kun je gebruiken op alle niveaus binnen het onderwijs. Het kan leren de impulsen geven die nodig zijn in deze tijd.Systeemdenken in de klas is vooral bedoeld om met bestaande inhouden en methodes op een andere manier aan de slag te gaan. Het is dus geen nieuw vak dat erbij komt. In deze workshop stellen we leerkrachten en schoolleiders in de gelegenheid om kennis te nemen en praktisch aan de slag te gaan met deze nieuwe aanpak. In het eerste deel vragen we ons af: Wat is systeemdenken eigenlijk? En waar-om systeemdenken met kinderen? We maken kennis met de achtergronden, de uitgangspunten en de visuele hulpmiddelen van systeemdenken. We verkennen met elkaar wat deze benadering kan opleveren: op korte én op lange termijn.Vervolgens gaan we in op de vraag: Hoe doen we dat dan? We gaan zelf aan de slag met enkele werkvormen die reeds de volgende dag in de klas of in het team kunnen worden toegepast!

Deze workshop wordt gegeven door Jan Jutten (Natuurlijk Leren BV). Locatie:

BS Panningen-Noord Koninginnelaan 4 te

Panningen

Onderwijsdag19 mei 2010

Page 13: Onderwijsdag 2010 Stichting Prisma

Locatie: BS De Liaan

Past. Knippenberghstraat 29 te Helden

Workshop 10 Mindmaps maken

Mindmapping is een grafisch hulpmiddel dat ons helpt om op een visuele wijze samenhangen zichtbaar te maken. Samenhang leren zien is dé voedende in-formatie die we nodig hebben om te kunnen omgaan mét of leiding te geven aan duurzame veranderingsprocessen waar we in de 21e eeuw voor staan. Mindmaps zijn enigszins te vergelijken met woordspinnen. Het grote verschil is echter dat bij mindmaps woorden, kleuren, lijnen en afbeeldingen (foto’s, teke-ningen, pictogrammen e.d.) op een zeer specifieke wijze worden weergegeven; een mindmap is eigenlijk een soort kaart buiten je hoofd over wat er gaande is in je hoofd. Juist de aansluiting bij recente opbrengsten van hersenonderzoek benadrukken het belang van het gebruik van mindmaps. Het is dan ook een ma-nier van werken die hoe langer hoe meer zijn intrede doet in het onderwijs. We verkennen tijdens deze workshop de mogelijkheden die geschikt zijn om dit fantastische creatieve, brainstormende, geheugenversterkende hulpmiddel toe te passen. Ook zullen we er zelf actief mee aan de slag gaan. We ervaren dat mindmaps kinderen enorm kunnen helpen bij het leren, maar ook wat je er in het team allemaal mee kunt doen. Iedereen in een organisatie kan profijt hebben van deze techniek: leerling, ouders, leerkracht, administratie, conciërge, leidinggevende...

Deze workshop wordt gegeven door Truus Römgens (Natuurlijk Leren BV).

Onderwijsdag19 mei 2010

Page 14: Onderwijsdag 2010 Stichting Prisma

Inspirerende lezing

‘Samen leren doen wat er toe doet’Boeiend onderwijs in deze tijd, ofwel “Samen leren doen wat ertoe doet” is de titel van de plenaire lezing. Hoe kunnen we ons onderwijs zodanig blijven ontwikkelen dat het voor de leerlingen, voor de leerkrachten, voor de omge-ving én voor de samenleving écht de moeite waard is? Wat betekent dit voor leerkrachten? Er zijn in deze tijd vele prachtige ontwikkelingen die grote kan-sen bieden om het onderwijs nieuwe impulsen te geven. En het allermooiste is nog wel dat deze ontwikkelingen nauw met elkaar samenhangen en elkaar ver-sterken. Boeiend onderwijs in deze tijd is géén optelsom van allerlei vernieu-wingen, boeiend onderwijs is een systeem! Om zo’n onderwijs te realiseren is bij iedereen die daar een bijdrage aan levert een combinatie nodig van drie aspecten: vakmanschap (excellence), passie en betrokkenheid (engagement) en moreel besef, het verschil willen maken voor elkaar en voor de kinderen (ethics). Aan de orde komt verder onder meer het verschil tussen “een profes-sional zijn” en “professioneel zijn”.

Door Jan Jutten (Natuurlijk Leren BV)

Locatie: DOK 6

Raadhuisplein 6 te Panningen

Onderwijsdag19 mei 2010

Page 15: Onderwijsdag 2010 Stichting Prisma

Onderwijsdag19 mei 2010

Speeddaten

speed•da•ten (onovergankelijk werkwoord; speeddatete, heeft gespeeddatet)

tijdens een ontmoetingsavond kort kennismaken met diverse potentiële partners

Bij speeddaten ontmoet je wel 10 of 20 verschillende mensen in korte tijd. Het is een erg leuke manier om veel (nieuwe mensen) tegelijkertijd te ontmoeten. Hoe het allemaal in zijn werk gaat en wat jij kunt doen om er een geslaagde speeddate van te maken lees je hier.

Hoe werkt speeddaten?

Wisselen maar!Op een speeddate maak je met iedere deelnemer afzonderlijk kennis door samen aan een tafeltje te gaan zitten. In een gesprekje probeer je van alles en nog wat van elkaar aan de weet te ko-men. Vragen staan vrij, maar bedenk van te voren wat voor jou echt belangrijk is en wat niet. Na een korte tijd – 3 minu-ten- wissel je weer van tafel en persoon.

Hoe spannend is het?Voor iedereen die voor het eerst gaat speeddaten is het natuurlijk even on-wennig en spannend. Realiseer je dat iedereen die daar binnenkomt hetzelfde gevoel heeft als jij. De ervaring leert dat als de eerste wisselrondjes achter de rug zijn er een ontspannen en relaxte sfeer ontstaat.

Hoe maak ik er een geslaagde date van?

PresentatieNatuurlijk is jouw presentatie van be-lang om een goede eerste indruk achter te laten. De meeste dingen liggen erg voor de hand, zoals een fris en verzorgd uiterlijk, vlotte maar geen overdreven verschijning qua kleding en bereid zijn om te luisteren in plaats van alleen maar praten.

Tips

Het meest lastige is misschien wel wat je nu precies van die persoon wilt we-ten aangezien je maar 3 minuten de tijd hebt. Daarom vragen we aan alle deelnemers aan het speeddaten de date voor te bereiden. De bedoeling van het speeddaten is nader kennismaken, uit-wisselen, collega’s leren kennen of geïn-spireerd te raken.

Vragen voor het speeddaten:wat zijn jouw sterke punten als leer- >

kracht?Wat drijft je? >Waar haal je inspiratie vandaan? >

Voor iedereen geldt hou het kort, je hebt maar 3 minuten per date.

Veel succes met speeddaten!

Page 16: Onderwijsdag 2010 Stichting Prisma

Tot ziens op19 mei 2010!

Inschrijven

U kunt zich tot en met donderdag 29 april 2010 inschrijven via www.prisma-spo.nl/intranet.

Noteer een 1e, 2e en 3e keuze voor de workshopronde. Wilt u te-vens aangeven of u deelneemt aan de lunch.

(De inspirerende lezing is een gezamenlijke lezing, hier hoeft u zich niet voor in te schrijven.)

Wij zullen zoveel mogelijk rekening houden met ieders wensen.