Nieuwsbrief van Hart4Rwanda Martin en Marleen Nieuwsbrief Martin en Marleen | Hart4Rwanda | december...

Click here to load reader

 • date post

  10-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Nieuwsbrief van Hart4Rwanda Martin en Marleen Nieuwsbrief Martin en Marleen | Hart4Rwanda | december...

 • Nieuwsbrief Martin en Marleen | Hart4Rwanda | december 2016 1

  Elke dag starten we dit

  avontuur vanuit ons huis in

  Kigali in de wijk Biryogo.

  ‘s Morgens om 8 uur zijn we

  met enkele gemeenteleden

  in de kerk om de dag te be-

  ginnen met Bijbelstudie en

  gebed.

  Onze boodschappen doen

  we in de wijk. We worden

  vriendelijk geholpen. Som-

  migen beginnen een ge-

  sprekje in een mengelmoes

  van Engels, Frans en

  Kinyarwanda. De wat meer

  westerse artikelen halen we

  in het modern uitziende

  stadscentrum met grote

  winkelcentra. Bij iedere par-

  keerplaats wordt de auto

  gecontroleerd op explosie-

  ven. Bij ieder winkelcentrum

  moeten we door een detec-

  tiepoortje. Eenmaal binnen

  wanen we ons in Neder-

  land.

  Onze hobby’s muziek en

  fotografie zijn een dankbaar

  hulpmiddel om snel contac-

  ten te maken. Marleen zingt

  ’s zondags in de kerkdien-

  sten in verschillende koren.

  Daarnaast begeleidt ze lie-

  deren met haar saxofoon.

  Martin wordt regelmatig

  gevraagd om foto’s te ma-

  ken. De eerste bruidsrepor-

  tage is ook al gemaakt! We

  werden meteen in de brede

  familie opgenomen.

  Taalles krijgen we van Fifi

  Faith. Samen met haar leidt

  Marleen de zondagsschool

  voor tieners.

  Verder ontmoeten we stu-

  denten op de universiteit,

  jongeren bij Bijbeltrainin-

  gen en jeugdbijeenkom-

  sten. Stap voor stap ont-

  dekken we zo de leefwe-

  reld van de jeugd.

  De laatste tijd zijn er veel

  retraites. Naast het be-

  spreken van de plannen

  voor volgend jaar is er

  ruimte voor bezinning.

  Tegelijkertijd banen we

  ons al slingerend en hob-

  belend een weg door het

  land van de 1000 heuvels.

  We genieten van de apen

  op de weg, de vogels en

  de bloemen, de warmwa-

  terbronnen, een theeplan-

  tage, het grote Kivumeer

  en de schitterende uitzich-

  ten op de bergen.

  Kerkgang 2

  ICT projecten 2

  Cycling (3) 2

  Wegwijs in ’t onder-

  wijs

  3

  Van de TFC 3

  Kerstgroet 4

  hART voor anderen 4

  Gebedspunten 4

  In dit nummer:

  Nieuwsbrief van Hart4Rwanda Martin en Marleen

  December 2016 NUMMER 3

  Inburgeren: een prachtig avontuur!

 • Nieuwsbrief Martin en Marleen | Hart4Rwanda | december 2016 2

  Kerkgang

  Iedere zondag komen we in de kerk.

  De kerkdiensten verlopen hier an-

  ders. Graag geven we een kleine

  impressie. Voor in de kerk is een

  verhoging waarop een preekstoel,

  speciale stoelen en een avond-

  maalstafel staan. Aan de muur hangt

  een groot kruis. Verder zijn er ban-

  ken en veel witte tuinstoelen.

  Omdat we de taal niet machtig zijn,

  is goed kijken het middel om te leren

  meedoen. Gezichten tonen ons dat

  er iets gaat gebeuren. Ook speciale

  kleding helpt. De mensen in witte

  kledij, waarvan er één preekt, heb-

  ben de leiding. In elke dienst is er

  een ander koor met eigen koorkle-

  ding. Verder verrichten mensen in

  beige kledij allerlei hand- en span-

  diensten.

  In het liedboek wijzen mensen aan

  wat we gaan zingen. We weten niet

  wat er staat, maar we proberen ons

  best te doen de woorden zo goed

  mogelijk uit te spreken. Soms ken-

  nen we de melodie en zingen we uit

  volle borst mee. De Bijbelgedeelten

  lezen we mee in het Nederlands.

  Sommige Kinyarwanda-woorden

  weten we te vertalen. Tot veler ver-

  bazing weten we zo precies wanneer

  het lezen klaar is. Tijdens de preek

  proberen we woorden op te vangen

  die we kunnen vertalen. Meestal

  helpt iemand met vertalen. Soms

  mediteren we zelf wat over het Bij-

  belgedeelte.

  Deze impressie brengt ons terug

  naar onze kindertijd. Met hart en ziel

  meedoen, zal nog wel even duren.

  broden te kopen: één voor ons en één voor de buurvrouw. Tsja, en als je dan toch op de fiets zit en weer naar boven moet, dan fiets je maar meteen een extra rondje. Soms is

  Beneden in het dal is een super- markt met een bakker waar je Ne- derlands brood kan kopen. Vrijwel iedere zaterdag pakt Martin zijn fiets en daalt hij af om twee “Multigrane”

  het zo steil dat fietsend naar boven gaan niet mogelijk is. Het is wel een goede conditietraining en de uitzich- ten als beloning zijn fenomenaal!

  Cycling (3)

  de website is gemaakt. Nu mogen de

  afdelingen de informatie aan gaan

  reiken, zodat de website gevuld kan

  worden.

  Op 3 december was de tweede ses-

  sie met de afgevaardigden van de

  archdeaconries (classis). Helaas wa-

  ren we maar met een kleine groep.

  Het resultaat mag er echter zijn!

  On-Rwandees heeft Martin de groep

  gevraagd om met stift vijf prioriteiten

  in één woord op Post-It’s te schrij-

  ven. Iedereen zoekt meteen een pen

  gaat hele verhalen schrijven. Na ge-

  vraagd te heb ben om het samen te

  vatten was het resultaat een paar

  woorden per Post-It. Pas nadat alles

  op de muur geplakt was en gegroe-

  peerd zag men het nut en werden ze

  enthousiast. Het resultaat is dat we

  gaan starten met trainingen en visie

  vormen, in plaats van meteen om

  geld vragen voor nieuwe telefoons

  en laptops.

  ICT projecten

  In de vorige nieuwsbrief schreven

  we over het infrastructuurproject.

  Inmiddels zijn vier leveranciers be-

  naderd. De huidige situatie is beke-

  ken en we hebben offertes ontvan-

  gen. Het gaat allemaal wat langza-

  mer dan we in Nederland gewend

  zijn, maar het ziet er naar uit dat we

  binnenkort een leverancier kunnen

  kiezen. We hopen dat de uitvoering

  in januari kan starten.

  Het tweede project waaraan gewerkt

  wordt is het inrichten van een websi-

  te voor de diocese. De structuur is

  getekend en een conceptversie van

  ICT Meeting

  Uitzicht vanaf mount Kigali Bakkerij “Brood” Brood transport

  De voorgangers

 • Nieuwsbrief Martin en Marleen | Hart4Rwanda | december 2016 3

  Het afsluiten van een schooljaar is

  een grote gebeurtenis. Na alle toet-

  sen in oktober vieren de kinderen

  feest om het schooljaar groots af te

  sluiten. Kinderen, ouders en perso-

  neel verzamelen zich in de grote

  zaal naast de kerk. Voor in de zaal

  wacht een enorm indrukwekkende

  taart om verorberd te worden.

  Het feest is vooral bijzonder voor de

  kinderen uit groep 2. Na deze dag

  zijn zij kleuter af. Gestoken in blau-

  we toga’s en een baret op het hoofd

  lopen ze in optocht naar hun speci-

  aal gereserveerde plek.

  Dansjes, opzegversjes en liedjes in

  het Frans of Engels, iedere groep

  brengt iets ten gehore. Daarna is het

  de beurt van elke leerkracht om te

  vertellen wie het hoogste cijfer voor

  de toetsen heeft gehaald, wie de

  meeste discipline heeft en wie het

  netst is. Dit wordt bekroond met een

  cadeautje. Een overgangscertificaat

  krijgt ieder kind uitgereikt. En dan

  ineens krioelt het van ouders met

  camera’s en mobieltjes om alles vast

  te leggen.

  Vervolgens komen de “blauwe baret-

  ten” in de benen. Met hulp snijden

  ze de taart in stukken en serveren

  het uit.

  Met al het personeel sluiten we het

  schooljaar af met een etentje. Daar-

  voor moeten we naar een gloed-

  nieuw winkelcentrum. Sommigen

  stappen daar voor ’t eerst van hun

  leven op een roltrap. Dankbaar aan-

  vaarden ze een helpende hand. Sa-

  men gaan ze met de roltrap naar

  boven en weer naar beneden om

  daarna te ontspannen met een ge-

  zellige maaltijd. Tenslotte snoepen

  we met heel kleine hapjes ons

  ijstoetje naar binnen.

  En dan kan de grote vakantie van

  ruim drie maanden beginnen.

  Wegwijs in ‘t onderwijs

  3

  danks blijven we zoeken naar

  financiële middelen.

  Eind december is er een olie-

  bollenactie in de Sionskerk.

  Er worden heerlijke oliebollen

  verkocht. De opbrengst is

  voor de missie van Martin en

  Marleen. Op 31 december

  proberen zij via Skype life

  aanwezig te zijn. Als u in de

  Sionskerk de oliebollen op-

  haalt kunt u hen gelijk spre-

  ken. Jammer, dat zij er geen

  een kunnen proeven.

  Dat doen de TFC-leden wel

  voor hen 

  De TFC was en is actief.

  Een paar vrijwilligers stak de han-

  den uit de mouwen. Zij maakten de

  tuin van de