Mobiel medisch Team UMCG - Zorg in het UMCG · PDF fileIn 2005 zijn vanuit het Traumacentrum...

Click here to load reader

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Mobiel medisch Team UMCG - Zorg in het UMCG · PDF fileIn 2005 zijn vanuit het Traumacentrum...

1

Mobiel medisch Team UMCG Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave............................................................................................................................................................................1

1. Inleiding ....................................................................................................................................................................................2

2. Doelstelling van het MMT .................................................................................................................................................3

3. Organisatiestructuur ............................................................................................................................................................4

4. MMT UMCG en helikopteroperator .............................................................................................................................4

5. Samenwerking........................................................................................................................................................................5

6. Kwaliteitssysteem ................................................................................................................................................................6

7. Registratie ...............................................................................................................................................................................6

8. Beleidsontwikkeling..............................................................................................................................................................7

9. Personeel ..................................................................................................................................................................................8

10. Communicatie en Public Relations ............................................................................................................................10

11. Kerncijfers...........................................................................................................................................................................12

12. Financile verantwoording 2005 ................................................................................................................................17

13. Doelstellingen voor 2006..............................................................................................................................................18

2

1. Inleiding Voor u ligt het derde gepubliceerde jaarverslag van het Mobiel Medisch Team van het Universitair Medisch Centrum Groningen over het jaar 2005. Op 13 januari 2005 werd deze nieuwe naam voor het voormalige Academisch Ziekenhuis Groningen bekendgemaakt. Hiermee werd aangesloten bij de landelijke ontwikkeling en de samenwerking tussen ziekenhuis en universiteit middels een naamswijziging benadrukt. Wij hopen u met dit jaarverslag een goede indruk te geven van de activiteiten en ontwikkelingen ten aanzien van het MMT UMCG in het afgelopen jaar. Het jaar 2005 is voor het MMT UMCG een jaar geweest, waarin verdere groei van het aantal inzetten heeft plaatsgevonden. Dit blijkt uit onderstaand overzicht.

In het jaar 2001 vonden er in totaal 251 inzetten plaats In het jaar 2002 vonden er in totaal 349 inzetten plaats In het jaar 2003 vonden er in totaal 409 inzetten plaats In het jaar 2004 vonden er in totaal 600 inzetten plaats In het jaar 2005 vonden er in totaal 725 inzetten plaats

Dit resultaat is mede te danken aan de intensivering van de samenwerking van ketenpartners met het MMT, zowel in de Noordelijke regio van Nederland als ook in het Duitse grensgebied. Ook het feit, dat met ingang van 17 januari 2005 tussen 19.00 en 07.00 uur een MMT-arts en een ambulancechauffeur beschikbaar waren heeft hieraan bijgedragen. Dit jaarverslag bevat naast de specifieke informatie over het jaar 2005 ook enige algemene informatie met betrekking tot de doelstellingen van het MMT, inzetcriteria, verzorgingsgebied etc., bedoeld voor hen die de eerste jaarverslagen nog niet in hun bezit hebben.

3

2. Doelstelling van het MMT Het UMCG is door het Ministerie van VWS aangewezen als Traumacentrum en heeft daarmee onder meer tot taak het beschikbaar hebben en houden van een Mobiel Medisch Team. Voor de uitwerking van de overige taken van het Traumacentrum verwijzen wij naar het Jaarverslag Traumacentrum UMCG 2005. De doelstelling van het MMT is om, in aanvulling op de ambulancezorg, medisch specialistische hulp te verlenen aan ernstig zieke of gewonde patinten buiten het ziekenhuis. Deze medisch specialistische behandeling is primair gericht op het zo snel mogelijk stabiliseren van de vitale functies van de patint; dit betekent de realisatie van een vrije ademweg, een goede ademhaling, een goede bloedsomloop en een adequaat functioneren van hersenen en zenuwstelsel. Deze behandeling moet leiden tot een afname van sterfte (mortaliteit) en tot minder rest invaliditeit (morbiditeit).

4

3. Organisatiestructuur In 2005 is het Traumacentrum organisatorisch formeel ondergebracht bij de Afdeling Chirurgie. De organisatie van het Mobiel Medisch Team valt echter onder verantwoordelijkheid van de Afdeling Anesthesiologie. Tussen de Afdelingen Chirurgie en Anesthesiologie is hiertoe in 2005 een Standard Level Agreement (SLA) gesloten.

4. MMT UMCG en helikopteroperator De samenwerking met de helikopteroperator ADAC is in 2005 als voorheen uitstekend verlopen. De ADAC heeft het vliegoperationele deel van de operatie uitbesteed aan Medical Air Assistance. In 2005 heeft Medical Air Assistance middels een Europese aanbestedingsprocedure ook de verantwoordelijkheid voor het vliegoperationele deel van de operatie van Traumacentrum Oost gekregen. Medical Air Assistance is daarmee operationeel provider geworden van alle Nederlandse Traumacentra met helikoptervoorziening. Dit zal naar verwachting de afstemming op operationeel gebied vereenvoudigen, bijvoorbeeld op het gebied van opleidingen, registratie, kleding en aanschaf van medische uitrusting. In 2005 was er in Groningen sprake van een totale down time van 0% op grond van technische oorzaken. De down time op grond van weersomstandigheden in 2005 was 3,8%. Nadat in mei 2004 door het ministerie van VWS opdracht was gegeven tot het uitbrengen van een rapport betreffende mogelijke samenwerking tussen de traumacentra en de Koninklijke Luchtvaart Politie Dienst (KLPD), is hierover ook in 2005 het overleg voortgezet. Besluiten zijn hierin nog niet genomen. Het overleg tussen de KLPD en de traumacentra met helikoptervoorziening zal naar verwachting in 2006 worden afgerond.

5

5. Samenwerking

Regionaal In 2005 zijn vanuit het Traumacentrum UMCG drie Bijeenkomsten voor de Ziekenhuizen in de Traumaregio Noord Nederland georganiseerd. Hierbij is onder meer over de verdeling van ongevalpatinten in de regio gesproken. Dit vond plaats, nadat de ziekenhuizen in de regio zichzelf op basis van aanwezige specifieke faciliteiten en infrastructuur in categorien hadden ingedeeld. . Ook hebben de afgevaardigden uit de perifere ziekenhuizen in de regio, de afgevaardigden vanuit de Regionale Ambulancevoorzieningen en de afgevaardigde vanuit het Mobiel Medisch Team overeenstemming gevonden over het te hanteren triageschema. Op deze wijze heeft de regionale samenwerking in 2005 vorm gekregen; in 2006 zal op de ingeslagen weg worden voortgegaan. Belangrijk aandachtspunt hierbij zal zijn de samenwerking met Traumacentrum Zwolle en met Medisch Centrum Leeuwarden, teneinde tot optimale zorg aan Traumapatinten in de regio te komen. Nationaal In 2005 heeft er diverse malen overleg van de Medisch Cordinatoren en de Chief Nurses van de vier helikoptercentra plaatsgevonden. Ook heeft er overleg plaatsgevonden tussen afgevaardigden van de vier traumacentra met helikoptervoorziening en de provider, Medical Air Assistance. Gezocht wordt naar landelijke afstemming op met name vliegoperationeel terrein.

Internationaal In 2005 is de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland gentensiveerd. De Lifeliner Europa 4 (traumahelikopter van het Traumacentrum UMCG) is in 2005 in totaal 34 keer ingezet op Duits grondgebied. Wat betreft de financiering van de grensoverschrijdende inzetten zijn in 2005 afspraken gemaakt tussen het Ministerie van VWS, de provider en de zorgverzekeraars. In 2006 zullen deze afspraken worden gevalueerd.

6

6. Kwaliteitssysteem In samenwerking met de dienst Arbeidsomstandigheden, Veiligheid & Milieu (AV&M) is in 2001 gestart met de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem volgens de in het UMCG gebruikte Resultaat Gerichte Bedrijfsvoering (RGB)-systematiek. Dit heeft geresulteerd in het Kwaliteitshandboek MMT.

Audits

Evenals in 2004 heeft er in 2005 een aantal interne audits plaatsgevonden, gevolgd door een externe (periodieke) audit van Det Norske Veritas (DNV). Dit is een jaarlijks terugkerende cyclus. Het MMT UMCG is ISO-gecertificeerd is volgens de NEN-EN-ISO 9001:2000 norm. De ISO certificering is geldig tot 1 juli 2007. Medio 2007 zal de hercertificeringsaudit van DNV plaatsvinden.

Tekortkomingen Conform het kwaliteitssysteem worden klachten apart gedocumenteerd. Ook ongevallen, waarbij de behandeling zou kunnen leiden tot vragen worden hierbij ondergebracht. In 2005 hebben zich geen situaties voorgedaan, die tot het indienen van een klacht hebben geleid.

7. Registratie Sinds 2003 wordt door het MMT UMCG geregistreerd in het LIKS (Luftrettungs Informations- und Kommunikations System). In 20