Beleidsnotitie 2011-2015 CMB UMCG

download Beleidsnotitie 2011-2015 CMB UMCG

of 33

Embed Size (px)

description

Deze beleidsnotitie is een vervolg op de Beleidsnotitie Centrale Medische Bibliotheek 2005-2010. De beleidsnotitie beoogt de Raad van Bestuur UMCG en de Bibliotheekcommissie UMCG op de hoogte te brengen van de gang van zaken in de CMB en de te verwachten ontwikkelingen op bibliotheekgebied in de komende jaren.De inhoud van de notitie is mede bepaald door de discussies in en resultaten van een aantal klankbordgroepen (Bibliotheek RUG-breed, waaronder een UMCG-CMB-groep) die de laatste maanden van 2010 bijeen is geweest. De resultaten van de klankbordgroepen zijn ook verwerkt in het concept Visiedocument Bibliotheek RUG 2020 ‘Bibliotheek in Beweging’ (zie Kaders).KadersDe volgende kaders zijn voor de CMB gesteld:Reglement Bibliotheekcommissie UMCG (2009) (zie bijlage1)Verhouding Centrale Medische Bibliotheek / Bibliotheek van de RUG, vastgesteld november 2009 (zie bijlage 2 ) Strategisch Plan Rijksuniversiteit Groningen 2010-2015Visiedocument Bibliotheek RUG 2020, getiteld Bibliotheek in beweging (concept versie 18 november 2010) Jaarverslag 2009 UMCG

Transcript of Beleidsnotitie 2011-2015 CMB UMCG

  • 1. Beleidsnotitie 2011-2015Annalies KoelstraJanuari 2011
  • 2. Beleidsnotitie 2011-2015 De Centrale Medische Bibliotheek Altijd bij kennis! 2
  • 3. Inhoudsopgave1 Inleiding...........................................................................................................................................................42 Plaats van de CMB in de organisatie .............................................................................................................43 Uitgangspunten CMB-beleid.........................................................................................................................64 Dienstverlening ten behoeve van het onderwijs.........................................................................................9 4.1 Evidence Based Medicine in de opleidingen tot Medisch Specialist ...............................................................9 4.2 Opleidingen geneeskunde, bewegingswetenschappen en tandheelkunde ....................................................9 4.3 CMB als studieplek......................................................................................................................................10 4.4 ICT-voorzieningen ......................................................................................................................................10 4.5 NESTOR .....................................................................................................................................................11 4.6 Internationalisering ....................................................................................................................................11 4.7 Overige workshops en onderwijsactiviteiten ...............................................................................................12 4.8 Onderwijsoutput ........................................................................................................................................125 Dienstverlening ten behoeve van onderzoek............................................................................................13 5.1 Virtual Research Environments (VREs)........................................................................................................13 5.2 Onderzoeksoutput......................................................................................................................................13 5.3 Workshops .................................................................................................................................................136 Dienstverlening ten behoeve van patintenzorg......................................................................................14 6.1 Protocollen, handboeken en tijdschriftliteratuur in de patintenzorg............................................................14 6.2 Patintenzorg en onderwijs nauw verweven................................................................................................15 6.3 Behoefte aan specialistische rubriek in de digitale bibliotheek en digitale boeken ........................................15 6.4 Behoefte aan accountmanagement van de CMB .........................................................................................15 6.5 Informatie voor verpleegkundigen ..............................................................................................................16 6.6 Administratie UMCG-abonnementen .........................................................................................................167 Innovatie: ambitie van internationale allure .............................................................................................16 7.1 Mobiele diensten........................................................................................................................................18 7.2 QR-codes....................................................................................................................................................19 7.3 CMB/RUG-website en CMB/UMCG-intranetsite ........................................................................................20 7.4 Extra diensten UMCG/RUG ........................................................................................................................208 Collectie.........................................................................................................................................................21 8.1 De medische digitale bibliotheek in de toekomst ........................................................................................229 Bezuinigingen ...............................................................................................................................................2310 Geaffilieerde ziekenhuizen proxyaccounts knelpunt ............................................................................2311 Personeel CMB..............................................................................................................................................2412 Samenvatting................................................................................................................................................25Gebruikte bronnen ................................................................................................................................................27Bijlage 1 Reglement Bibliotheekcommissie UMCG...................................................................................28Bijlage 2 Verhouding Centrale Medische Bibliotheek /.............................................................................30 Bibliotheek van de RUGBijlage 3 Gebruik van de CMB-toolbars ......................................................................................................32Beleidsnotitie 2011-2015 De Centrale Medische Bibliotheek Altijd bij kennis! 3
  • 4. 1 InleidingDeze beleidsnotitie is een vervolg op de Beleidsnotitie Centrale Medische Bibliotheek 2005-2010.De beleidsnotitie beoogt de Raad van Bestuur UMCG en de Bibliotheekcommissie UMCG op dehoogte te brengen van de gang van zaken in de CMB en de te verwachten ontwikkelingen opbibliotheekgebied in de komende jaren.De inhoud van de notitie is mede bepaald door de discussies in en resultaten van een aantalklankbordgroepen (Bibliotheek RUG-breed, waaronder een UMCG-CMB-groep) die de laatstemaanden van 2010 bijeen is geweest. De resultaten van de klankbordgroepen zijn ook verwerkt inhet concept Visiedocument Bibliotheek RUG 2020 Bibliotheek in Beweging (zie Kaders).KadersDe volgende kaders zijn voor de CMB gesteld: Reglement Bibliotheekcommissie UMCG (2009) (zie bijlage1) Verhouding Centrale Medische Bibliotheek / Bibliotheek van de RUG, vastgesteld november 2009 (zie bijlage 2 ) Strategisch Plan Rijksuniversiteit Groningen 2010-2015 Visiedocument Bibliotheek RUG 2020, getiteld Bibliotheek in beweging (concept versie 18 november 2010) Jaarverslag 2009 UMCG2 Plaats van de CMB in de organisatieHet Universitair Medisch Centrum Groningen heeft 3 kerntaken: patintenzorg, onderwijs enonderzoek. De CMB is een gentegreerde faciliteit van het UMCG, die deze taken ondersteunt doormiddel van haar dienstverlening.De bibliotheek valt onder de directeur van Sector F Ontwikkeling en Overdracht.In het Plandocument 2010 is de positie van de bibliotheek verder uitgewerkt:De Centrale Medische Bibliotheek maakt integraal onderdeel uit van het UMCG. Het personeelvan de CMB, de financin, het beheer en de materile voorzieningen vallen onder deverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van het UMCG. Er bestaat een functionele,inhoudelijke afstemmingsrelatie tussen de Bibliotheek van de RUG en de CMB met betrekking totde collectievorming in algemene zin en de wetenschappelijke collectievorming in het bijzonder.De afstemming heeft betrekking op de aanschaf en ontsluiting van wetenschappelijke publicatiesen ook op de afstemming met aanpalende wetenschapsgebieden binnen de RUG, in het bijzondergerelateerd aan de onderzoekinstituten GUIDE, BCN, BMSA en Share van de Graduate SchoolMedical Sciences, evenals aanverwante (biomedische) disciplines van andere faculteiten, zoals deFaculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.Er is een actieve UMCG-bibliotheekcommissie, waarin zoveel mogelijk geledingen van deorganisatie vertegenwoordigd zijn. Het sectorhoofd Vakspecifieke Publieksdiensten enCollectievorming van de Bibliotheek RUG maakt als toehoorder deel uit van de commissie. Zijadviseren het hoofd van de CMB en het UMCG-bestuur met betrekking tot bibliotheekzaken. InBeleidsnotitie 2011-2015 De Centrale Medische Bibliotheek Altijd bij kennis! 4
  • 5. 2009 is het Reglement Bibliotheekcommissie op verzoek van het O&O-overleg aangepast, omdatmen een studentlid aan de commisie wilde toevoegen.In 2009 zijn alle RUG-bibliotheken gereorganiseerd. De CMB valt buiten deze reorganisatie, maarheeft een sterke functionele relatie met de Bibliotheek RUG. Afspraken hierover zijn vastgelegd inde notitie Verhouding Centrale Medische Bibliotheek / Bibliotheek van de RUG (zie bijlage 2).Ook de CMB werkt vanuit de vastgestelde kaders in het concept Visiedocument Bi