Medicijnen in het milieu - c3.nl€¦ · Research4U 3 Medicijnen in het milieu het water te halen....

Click here to load reader

 • date post

  11-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Medicijnen in het milieu - c3.nl€¦ · Research4U 3 Medicijnen in het milieu het water te halen....

 • 1Research4U Medicijnen in het milieuResearch4U Ex

  act w

  at je zoekt!

  Lessenserie voor het v

  wo

  In deze module…

  De module Medicijnen in het milieu sluit aan bij termen uit de (sub)domeinen ‘Chemisch

  rekenen’ en ‘Milieueffectrapportage’. Leer

  samen met je leerlingen meer over medicijn-

  afbraak en medicijnen in het milieu. Vervol-

  gens gaan de leerlingen zelf aan het rekenen.

  Hoeveel medicijn komt er in het milieu? En

  wordt het voldoende afgebroken? Op deze

  creatieve manier komen leerlingen in aanra-

  king met bestaand interessant onderzoek.

  Inhoud

  Voor de leerling… 2

  Opdracht… 4

  Voor de docent… 6

  Werkblad… 8

  www.exactwatjezoekt.nl

  Medicijnenin het milieu

  #7

 • 2Research4U Medicijnen in het milieu

  Medicijnen uit de kraan – daar zitten de meeste mensen niet op te wachten. Maar wie een slok kraanwater drinkt, kan toch ongemerkt kleine hoeveelheden medicijnen binnenkrijgen. Het gaat om lage concentraties die voor gezonde volwassen waarschijnlijk niet schadelijk zijn. Het is echter de vraag of de vergrijzing en het toenemende medicijngebruik de komende jaren, niet voor zwaarder verontreinigd drinkwater zullen gaan zorgen.

  De gemeten concentraties zijn in Nederland nu echt heel laag:

  tot 125 ng per liter. Zelfs als je je hele leven elke dag 2 liter

  Nederlands kraanwater drinkt, dan is de totale hoeveelheid

  die je hebt binnengekregen van bijvoorbeeld het anti-epilep-

  siemiddel carbamazepine – een van de middelen die in 2007

  in een RIVM-onderzoek het vaakst werd aangetroffen – nog

  steeds geen 5% van de dagelijkse dosis die een patiënt slikt.

  De blootstelling aan dat soort lage concentraties vindt echter

  wel over een langere periode plaats en het is nog niet geheel

  duidelijk of dat misschien andere gevolgen heeft dan het voor

  kortere tijd slikken van een grotere hoeveelheid medicijn.

  In andere Europese landen werken afvalwaterzuiverings-

  installaties soms minder goed als het om het verwijderen van

  medicijnresten gaat. Daarom werkt Rik Oldenkamp aan de

  Radboud Universiteit Nijmegen aan een computermodel dat

  voorspelt waar in Europa welke medicijnen het meeste risico

  opleveren voor mens en milieu. “Beleidsmakers en politici wil-

  len weten wat er aan de hand is, zodat ze naar een oplossing

  kunnen zoeken.”

  Rik kijkt vooral naar cytostatica, medicijnen die artsen gebrui-

  ken voor chemotherapie bij kankerpatiënten. “Daarvan komt

  een deel in het riool terecht, omdat artsen en kankerpatiënten

  steeds vaker voor een thuisbehandeling kiezen,” licht hij toe.

  Ziekenhuizen zamelen de urine van kankerpatiënten apart in en

  verwerken het apart, maar thuis gebeurt dat niet. Verder is het

  aantal voorschriften van cytostatica alleen al in Nederland de

  afgelopen vijf jaar ongeveer verdubbeld. Mensen worden steeds

  ouder en krijgen vervolgens ook vaker kanker. Als tweede

  medicijnengroep kijkt Rik naar de verspreiding van antibiotica,

  medicijnen waar artsen bacteriële infecties mee bestrijden.

  De huidige afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn niet in staat

  om deze cytostatica en antibiotica voor de volle 100% uit

  Voor de leerling

  Ongewenste inname

  Rik Oldenkamp Leeftijd: 28 jaarUniversiteit: Radboud Universiteit Nijmegen

  “Ik kom net terug van een congres in Berlijn. Daar heb ik

  allerlei mensen ontmoet, zowel andere wetenschappers

  als beleidsmakers, die nadenken over geneesmiddelen

  in afvalwater. Dat onderwerp staat nu duidelijk op de

  politieke agenda. De vraag is in welke concentraties

  geneesmiddelen uit urine van patiënten in het milieu en

  het drinkwater terechtkomen. En of er plekken in Europa

  zijn waar die concentraties relatief hoog zijn. In Berlijn

  was vanuit verschillende hoeken van de wereld veel

  interesse voor mijn presentatie hierover.

  Toen ik milieukunde ging studeren, zocht ik bewust een

  opleiding die exact en uitdagend was, en waarmee ik te-

  gelijkertijd midden in de maatschappij zou staan. Tijdens

  mijn stage in Bolivia kon ik mijn scheikunde- en biologie-

  kennis nuttig gebruiken. In een mijnwerkersdorp keek ik

  naar de effecten van chronische blootstelling aan zware

  metalen uit de mijnbouw. En die zijn heftig. De levens-

  verwachting ligt daar gemiddeld tien jaar lager dan in de

  rest van Bolivia, mede door een hoge kindersterfte. Bijna

  13% van de kinderen sterft in het eerste levensjaar. Verder

  zorgt vooral loodinname voor veel ontwikkelingsproble-

  men bij kinderen. Een van mijn adviezen was om kinderen

  minder lokaal geteelde gewassen te eten te geven. Dat

  voedsel bleek namelijk veel restmetalen van de mijnbouw

  te bevatten, vaak ook nog eens de meest toxische.

  Na mijn studie heb ik voor promotieonderzoek gekozen,

  omdat ik het gevoel had dat ik nog niet ben uitgeleerd.

  Ik duik graag diep in een onderwerp. Ik doe heel veel

  computerwerk, geef les aan studenten en bedenk op-

  drachten voor hen. Dat maakt mijn baan als onderzoeker

  afwisselend.”

 • 3Research4U Medicijnen in het milieu

  het water te halen. Het slib van afvalwaterzuiveringsinstalla-

  ties – een modderig goedje dat boeren in sommige Europese

  landen als mest over landbouwgrond uitrijden – is de tweede

  route waarop medicijnen in het milieu en mogelijk ook in ons

  voedsel terechtkomen.

  “Een kankermedicijn is vaak hele smerige troep,” vertelt Rik.

  Heel waardevol voor mensen bij wie ze een tumor bestrij-

  den, maar voor andere mensen kunnen diezelfde medicijnen

  juist kankerverwekkend zijn, omdat ze ook de celdeling van

  gezonde cellen ontregelen. Dat is bijvoorbeeld de oorzaak

  van haaruitval bij kankerpatiënten. “Het is eigenlijk nog niet

  bekend in hoeverre ze in het milieu terechtkomen en wat de

  risico’s zijn voor mensen, fl ora en fauna.”

  Voor de leerling

  De concentratie medicijnen waaraan we worden blootgesteld,

  wordt vergeleken met de ADI-waarde van dat medicijn. ADI

  staat voor aanvaardbare dagelijkse inname en is de hoeveel-

  heid stof die, voor zover bekend, levenslang per kilogram

  lichaamsgewicht dagelijks kan worden ingenomen zonder dat

  er risico’s optreden voor de gezondheid.

  Als Rik niet alle gegevens heeft voor zijn berekeningen,

  kiest hij voor het worst case-scenario. “Als er geen informatie

  is over de afbraak in het milieu, ga ik er bijvoorbeeld vanuit

  dat er helemaal geen afbraak plaatsvindt. Medicijnen waar-

  voor data ontbreekt, komen hierdoor vaak als risicovoller uit

  mijn berekeningen dan medicijnen waar alle data van bekend

  zijn.”

 • 4Research4U Medicijnen in het milieu

  De Europese Unie doet onderzoek naar twee cytostatica (medicijnen tegen kanker) en vraagt zich af hoe groot het risico is van thuisbehandeling. Als de concentraties in het milieu te hoog worden, kan het gevaarlijk worden voor de volksgezondheid.

  Rik heeft gegevens ontvangen voor deze twee verschillende

  cytostatica ( capecitabine en ceftriaxone) uit drie gebieden in

  Europa. Hieronder zie je hoe Europa is opgedeeld in zoge-

  naamde grids van 100 bij 100 km. Voor drie grids ga jij bereke-

  nen wat het risico is van thuisbehandeling. Het eerste grid ligt

  in Nederland, het tweede in Frankrijk en het derde in Spanje.

  In het stroomschema hiernaast zie je de route die elk medicijn

  afl egt van patiënt tot blootstelling van de bevolking. Bekijk

  deze goed en bereken met behulp van de gegevens uit tabel

  1, 2 en 3 de risico’s van thuisbehandeling. Als je de moge-

  lijkheid hebt, is het handig om de berekeningen in Excel te

  maken; vraag dit aan je docent.

  De berekeningen kunnen in drie stappen verdeeld worden

  en wordt hierna uitgelegd.

  Stap 1 Wanneer een patiënt medicijnen gebruikt, wordt een deel

  daarvan opgenomen in het lichaam. Maar een deel van de

  medicijnen wordt niet opgenomen; het verlaat het lichaam

  via de urine en komt zo in het riool terecht. In afvalwater-

  zuiveringsinstallatie bevinden zich bacteriën die deze stoffen

  kunnen afbreken, maar toch belandt een deel ervan in het

  oppervlaktewater en slib. Dit slib wordt vaak gebruikt om

  landbouwgrond mee te bemesten. In het eerste deel gaan we

  de uitstoot (emissie) van medicijnen naar landbouwgrond en

  oppervlaktewater berekenen. Gebruik hiervoor de gegevens

  uit Tabel 1 op het werkblad. Bereken de emissie in kg/jaar.

  Emissie van medicijnen naar landbouwgrondgebied 1 2 3

  capecitabine

  (kg/jaar)

  ceftriaxone

  (kg/jaar)

  Emissie van medicijnen naar oppervlaktewatergebied 1 2 3

  capecitabine

  (kg/jaar)

  ceftriaxone

  (kg/jaar)

  Medicijnroute

  Opdracht

  Risico in de regio

  30°

  30°

  20°

  20°

  10°

  10°

  -10°

  -10°

  -20°

  -20°

  70°

  70°

  60°

  60°

  50°

  50°

  40°

  40°

  :

  12

  3

  medicijn

  patiënt*

  slib

  emissie naar

  landbouwgrond

  concentratie in

  landbouwgrond*

  groenten

  * hier vindt afbraak van het medicijn plaats

  emissie naar

  oppervlaktewater

  concentratie in

  oppervlaktewater*

  drinkwater

  water

  riool

  waterzuivering*

 • 5Research4U Medicijnen in het milieu

  Opdracht

  Stap 2 Hoeveel van een medicijn wordt opgenomen door land-

  bouwproducten en drinkwater hangt af van de concentratie

  in de landbouwgrond en het oppervlaktewater. Je hebt net

  de uitstoot in kg/jaar berekend. In de landbouwgrond en het

  oppervlaktewater worden de medicijnen met een constante

  snelheid afgebroken. Er is gebleken dat over langere tijd een

  evenwicht ontstaat: de concentratie verandert niet meer

  zolang de uitstoot gelijk blijft. We kunnen met de berekende

  emissie (E) die constante waarde van de concentratie (C)

  bepalen door gebruik te maken van onderstaande formule;

  hierin is k een afbraaksnelheidsconstante per jaar en V het

  betreffende volume:

  E

  C = ___

  k.V

  - Bereken voor het oppervlaktewater de concentratie in

  µg/L water.- Bereken voor de landbouwgrond de concentratie in mg/kg

  grond. Aangezien de emissie en afbraak per gebied ver-

  schillen, moeten de berekeningen voor elk gebied worden

  uitgevoerd.

  Groenten en drinkwater nemen de medicijnen op en worden

  vervolgens door de bevolking genuttigd. De hoeveelheid

  medicijn die elk persoon binnenkrijgt, is de blootstelling.

  - Bereken met behulp van de gegevens uit Tabel 2 op het

  werkblad de blootstelling in mg/dag/persoon.

  Totale blootstelling door groenten en drinkwater per medicijngebied 1 2 3

  capecitabine

  (mg/dag/persoon)

  ceftriaxone

  (mg/dag/persoon)

  Stap 3 Of deze blootstelling risicovol is, hangt af van het effect van

  het medicijn. De ADI-waarden geven de maximale blootstel-

  ling aan.

  - Reken de blootstelling om in mg/dag/kg lichaamsgewicht

  en vergelijk met de ADI-waarden uit Tabel 3 op het werkblad

  door de ratio (blootstelling/ADI) te berekenen.

  Ratio blootstelling/ADIgebied 1 2 3

  capecitabine

  ceftriaxone

  Welk medicijn in welk gebied vormt het hoogste risico?

  Hoe zou je de blootstelling in dit gebied kunnen verlagen?

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Hoeveel waarde kun je hechten aan de uitkomst? Bedenk

  welke aannames er zijn gedaan tijdens de berekening.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1 kg = 1000 g = 1000000 mg = 1000000000 µg

  of in wetenschappelijke notatie:

  1 kg = 1 • 103 g = 1 • 106 mg = 1 • 109 µg

  1 µg = 0,001 mg = 0,000001 g = 0,000000001 kg

  of in wetenschappelijke notatie:

  1 µg = 1 • 10-3 mg = 1 • 10-6 g = 1 • 10-9 kg

  x 1000

  : 1000

  x 1000

  : 1000

  x 1000

  : 1000

 • 6Research4U Medicijnen in het milieu

  Risicoanalyse

  Voor de docent

  “Mijn onderzoek verkeert nu in een spannende fase. Ik verzamel zoveel mogelijk meetgegevens van medicijnconcentraties in het milieu, om uit te vinden of de voorspellingen van mijn computermodel kloppen,” vertelt de Nijmeegse promovendus Rik Oldenkamp. “Partners in het Europese project waar ik aan meewerk, gaan eveneens op pad om er speciaal metingen voor te doen.”

  Riks computermodel is zelf niet gebaseerd op gemeten

  concentraties in het veld. Het model gebruikt uiteenlopende

  gegevens, van lokale medicijnconsumptie en het niveau van

  de afvalverwerkingsinstallaties tot stofeigenschappen als de

  gevoeligheid voor degradatie onder invloed van licht (foto-

  degradatie). Op basis daarvan berekent het model waar in

  Europa het risico het grootst is op problemen met te hoge

  medicijnconcentraties in bijvoorbeeld het oppervlaktewater.

  Het is immers onmogelijk in heel Europa het oppervlakte-

  water te monitoren. Uit Riks model komen geen exacte

  concentraties gerold, maar wel een soort ranking van stof-

  locatiecombinaties. “Resultaten laten bijvoorbeeld zien dat

  risico’s in gebied A door stof x twee keer zo groot zijn als de

  risico’s in gebied B door stof y,” licht Rik toe. Op die manier

  wil de EU eerst de risicogebieden in kaart brengen en daar in

  het verdere onderzoek extra aandacht aan schenken.

  Rik gebruikt voor zijn model ook geografische gegevens. Je

  moet dan denken aan de hoeveelheid landbouwgrond, de

  omvang van het wateroppervlak, de diepte van dat water en

  de gemiddelde weersomstandigheden, zoals de gemiddelde

  hoeveelheid regen en temperatuur. Voor zogenoemde grids

  van 100 bij 100 km zijn deze gegevens bekend. Stofeigen-

  schappen als oplosbaarheid en dampdruk bepalen hoe een

  stof zich verdeelt over de verschillende compartimenten,

  zoals oppervlaktewater, bodem en lucht. Qua stofeigenschap-

  pen is het verder van belang in hoeverre een stof wordt ver-

  wijderd uit het milieu (via biodegradatie, fotodegradatie en

  hydrolyse) en tijdens afval- en drinkwaterzuivering.

  De lading van de medicijnresten bepaalt voor een flink deel

  of een mens de betreffende stof vooral via voeding of vooral

  via drinkwater binnenkrijgt. De werkzame stof in een genees-

  middel is namelijk vaak een zuur of een base, en afhankelijk

  van hun pKa-waarde en de omgevings-pH worden er meer of

  minder kat- of anionen gevormd. Kationen hechten sterker

  aan slib. Als boeren dat slib vervolgens op landbouwgronden

  uitrijden, kan het ook in voedselgewassen terechtkomen.

  Planten nemen bovendien kationen weer makkelijker op dan

  anionen. Blootstelling aan anionische stoffen loopt vooral via

  het drinkwater.

  Bij ontbrekende data kiest Rik in zijn model voor het worst-

  casescenario. “Bij gebrek aan informatie over afbraak in het

  milieu, ga ik er bijvoorbeeld vanuit dat er helemaal geen

  afbraak plaatsvindt. Medicijnen waarvoor data ontbreken,

  komen daardoor vaak als risicovoller uit mijn model dan me-

  dicijnen waar alle data van bekend zijn.”

  Op deze manier laat Rik zien welke hiaten in onze kennis de

  meeste prioriteit moeten krijgen. Voor de einduitkomst maakt

  het namelijk bij de ene stof weinig uit of die wel of niet wordt

  afgebroken in het aquatische milieu en voor een andere juist

  veel. Dan is het handig om verder onderzoek naar de afbreek-

  baarheid eerst op die laatste stof te richten.

  Overschrijding van ADI-waardes door geneesmiddelen in het

  milieu gebeurt in de praktijk nooit. Maar door een vergelijking

  te maken met de ADI-waardes worden risicogebieden zicht-

  baar en kunnen er maatregelen worden getroffen. Dat kunnen

  ook preventieve maatregelen zijn, bijvoorbeeld mensen ervan

  bewust maken om geen overgebleven medicijnen door de

  wc te spoelen, of fabrikanten stimuleren beter afbreekbare

  geneesmiddelen te ontwikkelen.

  Deze module sluit aan bij verschillende termen uit de

  syllabus. Zo komen leerlingen meer te weten over:

  chemisch rekenen (C2), o.a. berekeningen maken over een proces;

  milieueffectrapportage (G2), o.a. grenswaarden.De module laat deze termen aansluiten bij een onderzoek

  over een voor jongeren bekend verschijnsel, namelijk

  medicijnen. Een onderwerp dat zich goed leent om leerlin-gen te laten oefenen met berekeningen.

  Aansluiting bij de syllabus

 • 7Research4U Medicijnen in het milieu

  Voor de docent

  Antwoorden

  Dit is een vrij pittige en lange (huiswerk)opgave. Wanneer

  de leerlingen gebruik kunnen maken van Excel, wordt dit

  zeker aangeraden. Een andere mogelijkheid is om in groepjes

  te werken en elk groepje een gebied en/of medicijn toe te

  delen.

  Op www.exactwatjezoekt.nl/docent is de uitgewerkte opdracht in Excel te vinden. Hieronder geven wij alleen de

  eindantwoorden.

  Stap 1 In deze eerste stap moeten de leerlingen tijdens het bere-

  kenen van de emissies twee waarden kiezen om verder te

  komen. Bij beide wordt uitgegaan van het ergste geval.

  Bij de afbraak van capecitabine in het lichaam is gekozen

  voor 60% en bij de afbraak in de afvalwaterzuivering in

  gebied 3 is gekozen voor 0%.

  Emissie van medicijnen naar landbouwgrondgebied 1 2 3

  capecitabine 0 0,38016 1,224

  (kg/jaar)

  ceftriaxone 0 5,59845 0,9945

  (kg/jaar)

  Emissie van medicijnen naar oppervlaktewatergebied 1 2 3

  capecitabine 28,56 215,424 8,16

  (kg/jaar)

  ceftriaxone 450,45 5038,605 10,53

  (kg/jaar)

  Stap 2 Eerst moet met behulp van de formule de concentratie in

  landbouwgrond en oppervlaktewater worden berekend.

  Concentratie in landbouwgrondgebied 1 2 3

  capecitabine 0 0,08 2,25

  (mg/kg)

  ceftriaxone 0 0,65 1,44

  (mg/kg)

  Concentratie in oppervlaktewatergebied 1 2 3

  capecitabine 0,13 0,09 4,22

  (µg/L)ceftriaxone 2,10 0,69 2,54

  (µg/L)

  Vervolgens wordt de blootstelling via groenten en drinkwater

  berekend. Deze waarden vormen opgeteld de totale bloot-

  stelling.

  Totale blootstelling door groenten en drinkwater per medicijngebied 1 2 3

  capecitabine 1,45E-04 5,09E-03 1,82E-01

  (mg/dag/persoon)

  ceftriaxone 2,19E-03 4,36E-02 1,24E-01

  (mg/dag/persoon)

  Stap 3 Als laatste stap wordt de ratio blootsteling/ADI berekend.

  Ratio blootstelling/ADIgebied 1 2 3

  capecitabine 8,63E-04 3,18E-02 1,17

  (mg/dag/persoon)

  ceftriaxone 3,25E-03 6,81E-02 1,99E-01

  (mg/dag/persoon)

  In gebied 3 (capecitabine) komt de ratio boven 1 en hebben

  we te maken met een risico voor de volksgezondheid. Een

  mogelijke oplossing zou zijn om thuisbehandeling niet meer

  toe te staan. Als je kijkt naar de gegevens uit Tabel 1 blijkt dat

  er in dit gebied veel slib naar landbouwgrond gaat. Wanneer

  dit naar 0% gebracht wordt, komt de ratio weer onder 1 en is

  er geen risico meer voor de volksgezondheid. Andere oplos-

  singen zijn ook mogelijk.

  Over het algemeen zijn de aangedragen waarden gemiddel-

  den en kunnen plaatselijk verschillen, waardoor een waarde te

  dicht bij 1 eigenlijk al een risicogebied is.

 • 8Research4U Medicijnen in het milieu

  Werkblad

  Tabel 1: Emissies

  gebied 1 2 3

  gebruik (kg/jaar)

  capecitabine 105 792 24

  ceftriaxone 1400 14355 18

  afbraak in het lichaam (%)

  capecitabine 60 - 70 60 - 70 60 - 70

  ceftriaxone 35 35 35

  afbraak in afvalwaterzuivering (%)

  capecitabine 20 20 ?

  ceftriaxone 45 40 ?

  binding aan slib (%)

  capecitabine 15 15 15

  ceftriaxone 10 10 10

  slib gebruikt op landbouwgrond (%) 0 1 85

  Tabel 2: Blootstelling

  gebied 1 2 3

  volume landbouwgrond (kg) 2,96*105 4,64*106 6,96*105

  volume oppervlaktewater (L) 2,10*1011 3,46*1012 3,12*109

  afbraaksnelheidsconstante kw (jaar-1) in water

  capecitabine 1,05 0,73 0,62ceftriaxone 1,02 2,11 1,33

  afbraaksnelheidsconstante kg (jaar-1) in grond

  capecitabine 1 1,01 0,78ceftriaxone 0,97 1,86 0,99

  opname in drinkwater vanuit oppervlaktewater (%)

  capecitabine 70 70 70ceftriaxone 65 65 65

  opname in groenten vanuit landbouwgrond (%)

  capecitabine 41 41 41ceftriaxone 44 44 44

  gemiddelde hoeveelheid drinkwater per dag per inwoner (L/dag/persoon) 1,6 1,7 2,1

  gemiddelde hoeveelheid groenten per dag per inwoner (kg/dag/persoon) 0,15 0,15 0,19

  Tabel 3: Risico volksgezondheid

  gebied 1 2 3

  gemiddeld gewicht per inwoner (kg/persoon) 84 80 78

  ADI (mg/dag/kg lichaamsgewicht)

  capecitabine 0,002 0,002 0,002

  ceftriaxone 0,008 0,008 0,008

  Van capecitabine weten we dat de af-braak in het lichaam ergens tussen 60%

  en 70% in ligt, maar de exacte waarde

  weten we niet. Van gebied 3 zijn geen

  gegevens bekend over de afbraak in de

  waterzuiveringsinstallatie. Hoe ga je

  hiermee om? Welke waardes kies je?

 • 9Research4U Medicijnen in het milieu

  Colofon

  De module Medicijnen in het milieu is ontwikkeld door Stichting C3 in samenwerking met Rik Oldenkamp,

  Radboud Universiteit Nijmegen.

  AuteursMartine Segers, Bo Blanckenburg

  Interview Martine Segers

  TekstredactieLOS!, Marijne Thomas

  Vormgevingt4design, Liesbeth Thomas

  DocentenpanelHarry Schreurs

  Algehele en inhoudelijke projectcoördinatie en contact Stichting C3Remco Simonsz, Ilonka Mekes en Maryse Karsten

  e: [email protected]

  t: 070 337 87 88

  Al het docenten- en leerlingenmateriaal zoals beschreven in

  deze module is te downloaden via www.exactwatjezoekt.nl/

  docent. De rechten van dit lesmateriaal (uiteraard niet van

  de gebruikte bronnen) berusten bij Stichting C3 te Den Haag.

  Het materiaal mag voor niet commerciële doeleinden vrij

  worden gebruikt. Voor commercieel gebruik dient contact

  opgenomen te worden met Stichting C3. Uiteraard is de

  module met veel zorg tot stand gekomen. Stichting C3

  aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade die

  eventueel is ontstaan bij het uitvoeren van deze module.

  © Stichting C3, Remco Simonsz, 2012

  Opleidingen

  1. Advanced technology

  2. Biotechnologie

  3. Farmaceutische wetenschappen

  4. Levensmiddelentechnologie

  5. Life science & technology

  6. Milieuwetenschappen

  7. Molecular science & technology

  8. Moleculaire levenswetenschappen

  9. Scheikunde

  10. Scheikundige technologie

  11. Science (natuurwetenschappen)

  Universiteiten

  Radboud Universiteit Nijmegen

  Opleidingen: 8, 9, 11

  Rijksuniversiteit Groningen

  Opleidingen: 5, 9, 10

  Technische Universiteit Delft

  Opleidingen: 5, 7

  Technische Universiteit Eindhoven

  Opleidingen: 10

  Universiteit van Amsterdam

  Opleidingen: 9

  Universiteit Leiden

  Opleidingen: 5, 7

  Universiteit Twente

  Opleidingen: 1, 10

  Universiteit Utrecht

  Opleidingen: 9

  Universiteit Wageningen

  Opleidingen: 2, 4, 6, 8

  Vrije Universiteit Amsterdam

  Opleidingen: 3, 9

  SubdomeinenC2: Chemisch rekenen

  G2: Milieueffectrapportage