Limburgs miLieu

of 40/40
LIMBURGS MILIEU De Mergellandcorporatie maakt doorstart Navigeren in de tijd met Napoleon in GaiaZoo Milieufederatie vreest aantasting landschap door windmolens Wallonië Graetheide geschrapt als toekomstig industrieterrein in ontwerp-POL Samen aan de slag voor duurzame energie Prachtige belevenissen tijdens 9 de Nacht van de Nacht Werkgroep Behoud de Peel wint beroepen bij de Raad van State Schaliegas blijft de gemoederen bezig houden 4 STICHTING MILIEUFEDERATIE LIMBURG Een uitgave van Stichting Milieufederatie Limburg - jaargang 27 - december/januari 2014
 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Limburgs miLieu

 • Limburgs miLieu

  De Mergellandcorporatie maakt doorstart

  Navigeren in de tijd met Napoleon in GaiaZoo

  Milieufederatie vreest aantasting landschap door windmolens Walloni

  Graetheide geschrapt als toekomstig industrieterrein in ontwerp-POL

  Samen aan de slag voor duurzame energie

  Prachtige belevenissen tijdens 9de Nacht van de Nacht

  Werkgroep Behoud de Peel wint beroepen bij de Raad van State

  Schaliegas blijft de gemoederen bezig houden

  4

  STICHTING MILIEUFEDERATIE LIMBURG

  E e n u i t g a v e v a n S t i c h t i n g M i l i e u f e d e r a t i e L i m b u r g - j a a r g a n g 2 7 - d e c e m b e r / j a n u a r i 2 0 1 4

 • De Nationale Postcode Loterij is medefi nancier van

  diverse projecten van de Milieufederatie Limburg.

  Het uitgeven van Limburgs Milieu wordt mede

  mogelijk gemaakt door een fi nancile bijdrage

  van de Provincie Limburg.

  NieuWsbrieF

  De Milieufederatie Limburg heeft ook een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief

  bevat het laatste nieuws over natuur en milieu in Limburg en wordt gemiddeld

  eenmaal per maand verstuurd. Je kunt je voor deze nieuwsbrief opgeven via:

  WWW.milieuFeDerATielimburg.Nl

  Je vindt de milieufederatie limburg op:

  Dit magazine is geproduceerd door SHD Grafi media onder gecontroleerde omstandigheden conform ISO 14001 Grafi media getoetst door de SCGM, Certifi caatnummer SCGM-MZ:2011.01.01

  C O L O F O Nlimburgs milieu is een uitgave van stichting milieufederatie limburgDe Milieufederatie Limburg werd opgericht in 1971. De stichting zet zich al ruim veertig jaar in voor natuur en landschap, een gezond leefmilieu en ecologische duurzaamheid in Limburg. Zij doet dit samen met de circa honderd bij haar aangesloten organisaties. Dit werk kan de Milieufederatie doen dankzij giften, overheidsbijdragen en subsidies van onder meer de Provincie Limburg en de Nationale Postcode Loterij.

  Hoofdredactie en eindredactie:Monique Demarteau

  Aan dit nummer werkten mee:Bart Cobben, Gert-Jan van Elk, Hans Heijnen, Olaf op den Kamp, Wim Kuipers, Sandi Mackowiak, Lily van Onna, Wim van Opbergen, Marije van der Park, Roy Renneberg, Hub Slangen, Jelle Vegt, Amber Verbunt, Frank Vermeij

  Vormgeving & drukwerk:SHD Grafimedia, Swalmen

  Abonnementen en adreswijzigingen:Limburgs Milieu verschijnt vier maal per jaar. Een jaarabonnement kost 12,50. Betaling geschiedt middels acceptgiro of automatische incasso. Natuur- en milieuorganisaties die bij de Milieufederatie zijn aangesloten, ontvangen het tijdschrift gratis. Wil je een abonnement? Gebruik de abonneebon in dit tijdschrift of stuur een e-mail met daarin je naam en adresgegevens naar: [email protected]

  redactionele bijdragen:Bijdragen kunnen alleen na overleg met de redactie worden ingediend. Auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikel. Plaatsing van een artikel hoeft niet te betekenen dat de vermelde meningen de visie van de redactie of van de Milieufederatie Limburg weerspiegelen.

  redactieadres:Stichting Milieufederatie LimburgGevestigd in Het GroenHuisGodsweerderstraat 26041 GH ROERMONDT 0475 - 386 410F 0475 - 386 [email protected]

  Limburgs Milieu is gedrukt op FSC-papier

  Foto

  : Luu

  k Be

  lger

  s/N

  atuu

  ridee

  .nl

  2 l i m b u r g s m i l i e u

 • inhoud

  s t i c h t i n g m i l i e u f e d e r a t i e l i m b u r g 3

  4 Kort nieuws

  5 De Mergellandcorporatie maakt doorstart

  6 Milieufederatie vreest aantasting landschap door windmolens Walloni

  7 Schaliegas blijft de gemoederen bezighouden

  8 Groter aanbod biologische producten Cadeau voor nieuwe abonnees

  9 Navigeren in de tijd met Napoleon in GaiaZoo

  10 Column Wim Kuipers

  11 Win een boek

  12 Veel Limburgse initiatieven bij Evenement HIER opgewekt

  13 Lancering eerste interactieve zonatlas Limburg Leudal Energie gaat voor zonne-energie

  14 Driekwart Nederlanders levert lampen in voor recycling Samen aan de slag voor duurzame energie

  15 Milieuorganisaties willen duidelijke normen voor groei melkveehouderij

  16 Nieuwe ontwikkelingen rond N266 en N280

  17 Graetheide geschrapt als toekomstig industrieterrein in ontwerp-POL

  18 NatuurSUPER viert alle seizoenen

  19 Jouw foto in dit tijdschrift?

  20 Provincie draagt bij aan project Tuinzicht Lichtenberg Meer ruimte voor bomen in de IJzeren Man

  21 Opknapbeurt parkbos bij Jachtslot Mokerheide Milieudefensie meet rochelroute in Maastricht

  22 Kort nieuws

  23 Milieufederatie zoekt vrijwilliger Concept-POL door Gedeputeerde Staten vastgesteld

  24 Prachtige belevenissen tijdens 9de Nacht van de Nacht

  26 Het GroenHuis

  30 Activiteitenoverzicht 2014

  31 Provincie start met aanleg Buitenring

  32 Kort nieuws

  33 Werkgroep Behoud de Peel wint beroepen Raad van State

  34 Meer mas in Limburg door Duitse Energiewende

  36 Onkruidbestrijdingsmiddelen uit de winkel in 2015?

  38 Provincie Limburg koopt 1.900 hectare grond van Rijk Nationale tuinvogeltelling op 18 en 19 januari

  39 Site-seeing

 • Kort nieuwsNieuw duurzaam eNergie-iNitiatief iN HeerLeN

  De Werkgroep Douve Weien in Heerlen gaat een nieuw duurzaam

  energie-initiatief starten dat op de nodige steun van de gemeente kan

  rekenen. Wethouder Fred Gillissen was bij de startbijeenkomst en

  wenste de werkgroep veel succes. De werkgroep gaat voorlopig aan de

  slag met een onderzoek naar de mogelijkheden van zonne-energie op

  centraal gelegen daken in Heerlen. De werkgroep komt voort uit een

  initiatief van de wijkvereniging die duurzaamheid in de wijken Douve

  Weien en Caumerveld wil bevorderen. De gemeente stelt secretarile

  ondersteuning en vergaderruimte beschikbaar.

  tiHaNge tieN jaar LaNger opeN

  Kernreactor Tihange mag tien jaar langer in bedrijf blijven dan eerder

  was gepland. De Belgische Kamer heeft ingestemd met het voorstel

  om de reactor tot 2025 in bedrijf te houden. Dat is volgens de

  regering nodig om de energievoorziening in Belgi niet in gevaar te

  brengen. Tihange ligt zon 40 kilometer van Maastricht. Twee andere

  kernreactoren die dichtbij Nederland liggen (in Doel bij Antwerpen)

  moeten volgens de Kamer wel in 2015 dicht. De Senaat moet nog

  over de plannen stemmen.

  sameNwerkiNg NatuurmoNumeNteN eN dsm

  Natuurmonumenten en DSM gaan samen op zoek naar een bedrijf

  dat bij natuurbeheer vrijkomende biomassa wil gaan hergebruiken.

  Dat kan zijn voor het produceren van energie, hernieuwbare

  brandstoffen of biobased materialen. Bij het natuurbeheer van

  Natuurmonumenten komt jaarlijks 175.000 ton biomassa vrij in de

  vorm van riet, gras, stro en houtresten. DSM beschikt over de

  technologie om dat te verwerken tot biologische grondstoffen, zoals

  bijvoorbeeld biogas. Samen met Natuurmonumenten gaat DSM de

  komende drie jaar op zoek naar bedrijven die deze grondstoffen gaan

  gebruiken in hun productieproces. Per business case beoordelen de

  twee partijen de economische haalbaarheid en een eventueel

  vervolgtraject.

  Limburgs eNergie foNds vaN start

  In Venlo ging in september het Limburgs Energie Fonds officieel van

  start. Het fonds biedt financile ondersteuning aan Limburgse

  projecten die bijdragen aan beperking van CO2-uitstoot door

  energiebesparing of duurzame energieopwekking. Het LEF is opgericht

  door de Provincie Limburg. Het LEF verstrekt geen subsidies maar biedt

  financiering in de vorm van participaties, leningen en garanties. De

  Provincie Limburg heeft 18 miljoen euro beschikbaar gesteld.

  gemeeNte NutH wordt duurzamer

  De gemeente Nuth gaat de komende jaren verduurzamen. Gebouwen

  die in het beheer van de gemeente zijn, worden duurzamer gemaakt

  en er komt een krediet voor particulieren voor energiebesparende

  maatregelen zoals isolatie en zonnecellen. In december bepaalt de

  gemeenteraad hoe hoog dat krediet wordt. Het project is afgetrapt in

  Wijnandsrade met een voorlichtingsdag voor basisscholen. De

  basisscholen in de gemeente strijden komend schooljaar voor de titel

  meest duurzame school van Nuth.

  miLieufederatie wiL coNtroLe LaNdbouwgif

  Minder controle op het gebruik van bestrijdingsmiddelen door boeren

  is funest voor de waterkwaliteit. Dat zegt de Milieufederatie Limburg.

  Die denkt dat er, nu de boeren meer zelf moeten controleren, bewust of

  onbewust zaken fout kunnen gaan waardoor het water vervuild raakt.

  De Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) is juist blij met minder

  controles. Volgens de bond bewijst dit dat boeren goed omgaan met

  het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Boeren die zich niet aan de regels

  houden, lopen vroeg of laat tegen de lamp, aldus de bond. Waterschap

  Peel en Maasvallei dat de boeren controleert, houdt in de toekomst

  alleen een oogje in het zeil bij risicovolle bedrijven die bijvoorbeeld in

  het verleden in de fout zijn gegaan. In het gebied van Waterschap Peel

  en Maasvallei liggen zon 3.000 agrarische bedrijven.

  woNiNgbouw bramert-Noord vaN de baaN?

  In het concept-POL dat de Provincie Limburg in november publiceerde,

  wordt niet meer gesproken over woningbouw in Bramert-noord. Op de

  bijbehorende kaarten is Bramert-noord niet aangewezen als woonge-

  bied. Sinds kort beslist de provincie hierover. De gemeente Stein ziet de

  woningbouw in het gebied nog wel zitten. Twee jaar geleden kocht de

  gemeente hier voor 2,5 miljoen euro grond in het gebied.

  ecoducteN a2 bij meersseN geopeNd

  De twee ecoducten over de A2 in de gemeente Meerssen zijn in

  september officieel geopend. De ecoducten Bunderbosch en

  Kalverbosch verbinden de natuurgebieden bij Bunde aan de westkant

  van de snelweg met de bossen bij Ulestraten aan de oostkant. Twee

  ecoducten waren nodig omdat de A2 op die plek een middenstrook

  van meer dan 150 meter breed heeft. De bouwwerken zijn al

  ongeveer een jaar klaar. Met de opening is gewacht totdat het wild er

  daadwerkelijk gebruik van ging maken, en dat is sinds enige tijd het

  geval. In de brede groenstrook tussen de twee ecoducten is voor de

  dieren een waterpoel en een heuvel aangelegd.

  4 l i m b u r g s m i l i e u

 • de mergellandcorporatie maakt doorstartde mergellandcorporatie - in 1997 gestart als een samenwerkingsverband van de LLtb en de stichting milieufederatie

  Limburg - maakt een doorstart. de corporatie groeit door als een onderdeel van een van de vier agrarische Natuur

  verenigingen die samen Natuurrijk Limburg vormen. de mergellandcorporatie blijft als organisatie - en in naam -

  bestaan en werkt met deze samenwerking verder aan een natuurlijk en landschapsrijk zuid-Limburg.

  De oorspronkelijke doelstelling blijft bestaan. De

  Mergellandcorporatie gaat zich inzetten voor het behoud van

  het fraaie Limburgse landschap mt de ontwikkeling van de

  hedendaagse landbouw. Begrip creren voor elkaars situaties - voor

  de landbouwers n de natuurorganisaties - en samenwerken aan

  projecten staan voorop. Nieuw in dit samenwerkingsverband is de

  rol die de corporatie oppakt als een Agrarische Natuur Vereniging.

  Samen met de andere drie Agrarische Natuur Verenigingen en

  Natuurrijk Limburg als bindende kracht maken zij zich sterk voor het

  Limburgse land. De juiste doelen, mensen, kennis en middelen komen

  bij elkaar om de ecologische kwaliteit van het beheer te waarborgen.

  Een van de bekendste projecten van de Mergellandcorporatie is het

  project Bloemrijke akkerranden, een prima voorbeeld hoe agrarirs

  en natuurorganisaties samen opkomen voor een betere natuur.

  De Mergellandcorporatie zal de samenwerking wederom breed

  opzoeken met onder andere de drie regionale LLTB-afdelingen,

  Landschapsbeheer Mergelland, IKL en Waterschap Roer en

  Overmaas. Daarmee volgt de Mergellandcorporatie het beleid om in

  collectieven te werken en op die manier versnippering tegen te gaan.

  Samenwerking aan duurzame ideen is effectiever. Er wordt bekeken

  hoe en waar de natuurvriendelijke landbouw en natuurinrichting

  het effi cintst kan gaan plaatsvinden en blijven plaatsvinden.

  Vanwege de beperkte beschikbaarheid van overheidsmiddelen zal de

  Mergellandcorporatie over de voorwaarden van de te maken keuzes

  met het (agrarische) veld overleggen:

  - welke landbouwer voelt zich aangesproken voor het inschakelen

  van natuur- n landschapsdoelen op zijn bedrijf en doet mee?

  - welke, met name ecologische en economische randvoorwaarden

  zijn noodzakelijk voor het daadwerkelijk duurzaam realiseren van

  de natuurdoelen?

  - welke bijdrage kan de biologische landbouw leveren aan het

  invullen van de regionale natuur- en landschapsdoelen en op

  welke manier?

  bestuursLedeN gezocHt

  Met deze frisse doorstart zoekt de Mergellandcorporatie

  nieuwe bestuursleden. Mensen uit alle sectoren van de

  landbouw, maar ook uit de natuurbeschermingsorganisaties,

  kunnen zich melden. Met een hernieuwd bestuur kan de

  corporatie naar elkaars motieven blijven luisteren en begrip

  daarvoor creren. voor informatie kun je contact opnemen

  met de voorzitter Jos Brands (tel. 06-20602094) of met de

  secretaris hans heijnen (tel. 06-21106446).

  s t i c h t i n g m i l i e u f e d e r a t i e l i m b u r g 5

 • milieufederatie vreest aantasting landschap door windmolens wallonide milieufederatie Limburg heeft mede namens Natuurmonumenten en het Limburgs Landschap bezwaar gemaakt

  tegen het voornemen van de waalse regering om nabij teuven (b) windmolens te bouwen. de belangrijkste reden ligt

  in de aantasting van de landschappelijke kwaliteit van het zuid-Limburgse heuvelland.

  Het kleinschalige cultuurlandschap in

  en rondom Epen behoort tot de fraaiste

  van ons land. Niet voor niets maakt het

  gebied onderdeel uit van het Nationaal

  Landschap Zuid-Limburg. Het beleid

  ten aanzien van Nationale Landschap-

  pen is erop gericht om de bijzondere

  landschappelijke en cultuurhistorische

  waarden te beschermen en in stand te

  houden. Activiteiten die deze waarden

  aantasten, zijn dan ook verboden.

  De Waalse regering heeft onlangs een

  plan opgesteld voor de plaatsing van

  windturbines in Walloni. In het bij-

  behorende Cartografieplan zijn zones

  op de kaart aangewezen die in principe

  geschikt zijn voor de plaatsing van

  windmolens. En van die zones ligt ten

  oosten van Teuven op korte afstand

  van de Nederlandse grens bij Epen. De

  bevolking en andere belangstellenden

  kunnen zich over het plan uitspreken

  via een openbare enqute. Van deze

  mogelijkheid hebben ook Nederlandse

  instanties (Milieufederatie Limburg, VVV

  Zuid-Limburg, gemeente Gulpen-Wittem)

  gebruikgemaakt.

  De Nederlandse provincie Limburg heeft

  in haar ruimtelijke beleid opgenomen dat

  de plaatsing van windmolens in het

  Nationaal Landschap Zuid-Limburg niet is

  toegestaan. Volgens de provincie tasten

  windmolens in dit deel van de provincie

  de landschappelijke kwaliteit van het

  heuvelland te zeer aan en vormen ze

  een bedreiging voor de belevingswaarde

  van dit gebied. Toeristen komen in grote

  getale naar Zuid-Limburg om te genieten

  van het mooie landschap. Hoge wind-

  molens net over de grens op Belgisch

  grondgebied zullen vanuit het Neder-

  landse heuvelland duidelijk zichtbaar zijn

  en leiden tot horizonvervuiling. Juist

  dit argument vormt voor de VVV Zuid-

  Limburg eveneens reden om bezwaar te

  maken tegen het Waalse windmolenplan.

  De windmolens worden geplaatst vlakbij

  het Onderste en Bovenste Bosch bij Epen,

  een bos- en natuurgebied dat onderdeel

  uitmaakt van het Natura 2000-gebied

  Geuldal. In de bij het Waalse plan

  behorende milieueffectrapportage zijn

  wel de (milieu)gevolgen van de ontwik-

  keling van windenergie op het Waalse

  grondgebied in kaart gebracht, maar

  dat is niet gebeurd voor het net over de

  grens gelegen Nederlandse gebied. De

  natuur- en milieuorganisaties zijn dan

  ook van mening dat er alsnog onder-

  zoek moet plaatsvinden naar mogelijk

  significante negatieve effecten van de

  te plaatsen windmolens op de natuur-

  waarden van het Natura 2000-gebied.

  Een zelfde onderzoek dient ook plaats te

  vinden naar mogelijke geluidsoverlast en

  overlast van slagschaduw van de molens

  voor bewoners aan de Nederlandse kant

  van de grens.

  Bart Cobben

  Milieufederatie Limburg

  6 l i m b u r g s m i l i e u6 l i m b u r g s m i l i e u

 • schaliegas blijft de gemoederen bezighoudende discussies over schaliegaswinning in Nederland zijn weer wat geluwd. Nog in september was de milieufederatie

  Limburg in het nieuws, toen ze bij monde van directeur Hans Heijnen reageerde op een door minister kamp

  gepresenteerd rapport waarin te lezen was dat de milieurisicos van schaliegaswinning beheersbaar zijn.

  Het rapport van minister Kamp leek een opstap te gaan worden

  naar het begin van een tijdperk met boortorens in het land-

  schap. Ook in Limburg zijn er voorraden schaliegas en steenkool-

  gas die interessant genoeg zijn om er opsporingsvergunningen

  voor aan te vragen. In Midden-Limburg van Weert tot en met

  Roermond heeft Quadrilla Resources sinds september 2011 een

  aanvraag lopen. Tussen Roermond en Venlo is zon vergunning

  aan Hexagon (eigendom van DSM) verleend voor de opsporing

  van steenkoolgas.

  Na de publicatie van het onderzoeksrapport bleek dit behoorlijk

  vatbaar voor kritiek. Het hele onderzoek bleek niet meer dan

  een literatuurstudie en de Commissie MER constateerde dat

  bepaalde gevolgen van schaliegaswinning buiten het onderzoek

  zijn gebleven:

  - Wet- en regelgeving zijn niet voldoende in orde om risicos te

  ondervangen. Zo heeft het fraccen geen duidelijke plaats in

  de regelgeving.

  - Schaliegaswinning kan dichtbij bestaande breuken in de

  ondergrond aardbevingen opwekken. Het is daarom essentieel

  om de nabijheid van breuken van te voren uit te sluiten.

  - Het risico op vervuiling van het grondwater is beheersbaar

  door het nemen van de juiste technische maatregelen en een

  goede omgang met afvalwater.

  - Risicos in de praktijk ontstaan veelal door menselijk falen.

  - Staatstoezicht op de Mijnen speelt een essentile rol als toe-

  zichthouder. Voldoende capaciteit is daarvoor een vereiste.

  Het verzet tegen schaliegaswinning in Nederland is inmiddels

  al behoorlijk gegroeid. Vier provincies, waaronder Gelderland

  en Noord-Brabant, en een honderdtal gemeenten, waaronder

  Gulpen-Wittem, Landgraaf, Roermond en Leudal, hebben zich

  schaliegasvrij verklaard. Geen wonder dat Minister Kamp besloten

  heeft de storm van protest eerst maar even over te laten waaien.

  Op 18 september schreef de minister de Tweede Kamer dat er

  eerst een breder onderzoek moet komen naar de mogelijke

  locaties voor proefboringen. Dat onderzoek gaat zeker een jaar

  duren. Pas als dat onderzoek klaar is, zullen aanvragen voor een

  opsporingsvergunning in behandeling worden genomen. Voor de

  gebieden waarvoor al een opsporingsvergunning is afgegeven,

  wordt met de initiatiefnemers afgesproken dat er tot het vol-

  tooien van het landelijke onderzoek geen stappen worden gezet.

  Intussen gaat Milieudefensie door met het verzamelen van

  handtekeningen voor een petitie die de Tweede Kamer oproept

  geen boringen naar schaliegas toe te staan, een activiteit die

  mede door De Natuur en Milieufederaties wordt ondersteund.

  Voor meer informatie kun je kijken op de websites: milieufede-

  ratielimburg.blogspot.nl, www.milieudefensie.nl/schaliegas en

  www.schaliegasvrij.nl.

  Jelle Vegt

  Milieufederatie Limburg

  s t i c h t i n g m i l i e u f e d e r a t i e l i m b u r g 7

 • een abonnement op het Limburgs milieu? Dat kan! Graag zelfs, want met het abonnement steun je de Milieufederatie Limburg met haar doelstellingen. Samen met de circa honderd bij haar aangesloten organisaties zet de Milieufederatie Limburg zich al ruim 40 jaar in voor natuur en landschap, een gezond leefmilieu n duurzaamheid in Limburg. Een jaarabonnement op Limburgs Milieu kost 12,50 euro. Je krijgt Limburgs Milieu dan ieder kwartaal thuisgestuurd. Als je een abonnement neemt vr 1 februari 2014, ontvang je het leuke en leerzame Be Green spel als welkomstgeschenk.

  Ja, ik neem een abonnement op het Limburgs Milieu voor 12,50 euro per jaarNaam :

  Adres: :

  Postcode :

  Woonplaats :

  Telefoon :

  E-mail :

  Abonnementen kunnen elk gewenst moment ingaan en worden aangegaan tot wederopzegging.

  Deze bon in een ongefrankeerde envelop opsturen naar:Milieufederatie LimburgAntwoordnummer 100536040 XT Roermond

  Handtekening: Datum:

  groter aanbod biologische producten in supermarktHet aantal producten met eko-keurmerk dat bij de reguliere supermarkten in de schappen ligt, is dit jaar tien procent hoger

  dan vorig jaar. Het fairtrade aanbod steeg zelfs met twintig procent. de afgelopen zeven jaar is het biologisch aanbod elk

  jaar groter geworden, gemiddeld met zestien procent. dit blijkt uit de laatste jaarlijkse eko-tellingen van milieudefensie

  onder Nederlandse supermarkten met medewerking van ruim tweehonderd vrijwilligers.

  Supermarktketen Hoogvliet scoort als beste, met gemiddeld

  398 biologische producten in de schappen. PLUS staat met

  een gemiddelde van 342 EKO-producten op de tweede plaats.

  Milieudefensie stopt

  na zestien jaar met

  de landelijke EKO-

  tellingen. ,,Biologisch

  voedsel is niet langer

  voorbehouden

  aan speciaalzaken,

  maar heeft zijn weg

  gevonden naar de

  schappen van alle

  supermarkten. De

  recente EKO-tellingen

  getuigen daarvan,

  aldus een woordvoerder

  van Milieudefensie.

  Milieudefensie startte

  in 1998 met de EKO-

  tellingen om het aanbod

  van biologische producten

  in reguliere supermarkten

  te stimuleren. In het

  eerste jaar werden er

  nog maar gemiddeld 6

  EKO-producten geteld per

  supermarkt. Milieudefensie

  hoopt dat de supermarkten

  de trend voortzetten. De fi lialen met de meeste EKO- en Fairtrade

  producten hebben een award gekregen. Kijk voor de volledige

  uitslag op www.ekotellingen.nl.

  8 l i m b u r g s m i l i e u

 • De jaarlijkse dag voor de achterban, de bij

  de Milieufederatie Limburg aangesloten

  groepen, vond dit jaar plaats in GaiaZoo in

  Kerkrade. Op het programma stond een le-

  zing over de Tranchotkaarten van directeur

  Hans Heijnen. Deze kaarten van Limburg zijn

  unieke en zeer gedetailleerde kaarten uit de

  tijd van Napoleon. De kaarten worden veel

  gebruikt, ook door de organisaties uit de

  achterban van de Milieufederatie. Maar er

  is iets nieuws aan toegevoegd. De kaarten

  zijn door de Milieufederatie gegeorefereerd.

  Dat wil zeggen dat de bestaande kaarten

  voorzien zijn van cordinaten, zodat de

  plaats waar je op dat moment bent, kan

  worden aangegeven met behulp van een

  gps-signaal. Hierdoor zijn ze voor veel meer

  doeleinden te gebruiken. Je kunt als het ware

  door de tijd reizen. Al lopend, of reizend

  met de trein, kun je switchen in de tijd

  (van 1805 naar 2013) en in het landschap.

  Je kunt ter plekke zien hoe het landschap

  Navigeren in de tijd met Napoleon in gaiazoowe hebben goed kunnen netwerken, het was een interessante lezing over de tranchotkaarten, Napoleon en

  een franse soldaat waren er ook, wat leuk, een filmpje waarin je met de trein door de tijd van Napoleon reist,

  prachtige locatie en niet te vergeten boeiende rondleiding door het park. dat waren wat reacties van de gasten die

  deelnamen aan de achterbandag op zaterdag 9 november in gaiazoo.

  eruit zag in 1805, wat er allemaal veranderd

  is en waar bijvoorbeeld onze plaats- en

  straatnamen vandaan komen.

  De uitleg over het ontstaan van de kaarten

  werd door Napoleon in hoogst eigen

  persoon gegeven. Hij gaf de gasten een les

  in zijn eigen geschiedenis, waarin hij werd

  ondersteund door een van zijn soldaten, met

  soms hilarische scenes. Gedeputeerde Van

  der Broeck van de provincie Limburg was

  aanwezig en voegde met een druk op een

  knop het gps-signaal toe aan de Tranchot-

  kaarten waardoor de locatie van GaiaZoo

  zichtbaar werd voor de gasten. Daarmee

  gaf hij de start voor het project: Navigeren

  in de Napoleontische tijd. Na een smake-

  lijke lunch, en volop gelegenheid om te

  netwerken, stonden de gidsen van GaiaZoo

  klaar om iedereen in groepen rond te leiden

  door het park. Er was ook gelegenheid om

  in te schrijven voor de workshop: Navigeren

  in de Napoleontische tijd die de Milieufe-

  deratie gaat starten en om met Napoleon

  op de foto te gaan. Kortom, een geslaagde

  dag met een afwisselend programma en

  tevreden gasten.

  Je kunt je nog inschrijven voor de workshop

  Navigeren in de Napoleontische tijd. De

  workshop is alleen toegankelijk voor de

  groepen die bij de Milieufederatie Limburg

  zijn aangesloten. Heb je interesse,

  stuur een e-mail aan Lily van Onna:

  [email protected] Je

  wordt dan op de hoogte gehouden van de

  voortgang van de plannen.Foto

  s: M

  oniq

  ue D

  emar

  teau

  s t i c h t i n g m i l i e u f e d e r a t i e l i m b u r g 9

 • Column Wim Kuipers

  Op twaalf-elf-dertien omstreeks elf-elf uur besloot ik me een niet

  zo serieuze vraag te stellen. Een elf-vraag: wie maakte de beste

  milieugrap van dit jaar? Die onbekende die een neergeschoten

  wolf over duizend en nog wat kilometers in zijn auto meenam naar

  Nederland en daar als eigenheims verkeersslachtoffer neerlegde, of

  het restant van de Roermondse VVD?

  Ik zal duidelijker worden. Op de site van L1 verscheen die dag

  om 10.58 het bericht: VVD Roermond bezorgd om dijken. De

  waterkeringen zijn niet in orde, zo is het wakkere fragment te

  weten gekomen, en dus moet het college maar meedelen wat er

  gedaan moet worden om de waterkeringen weer op orde te krijgen,

  en hoe lang dat duurt. Lees nu vooral verder: Volgens de VVD is de

  kwestie extra actueel, nu door de regen van de afgelopen dagen het

  waterpeil in de Maas stijgt.

  Ik rende onmiddellijk de trap af naar buiten. Ik woon nauwelijks

  honderd meter van de Maas, maar moet wel vijf wegen oversteken

  om er te komen: dat mag ook wel eens gezegd worden. En ja hoor:

  het water leek wat hoger. Goed, die afgelopen dagen zijn uiteraard

  afgelopen, maar het was kantje boord. Was de Maas 7,89 meter

  gestegen heel Nederland had weer aandacht gehad voor Limburg.

  Maar wat betekent dat nu: drie, vier, zes meter in vergelijking met

  een VVD-snelheid van 130.000 meter? Er zijn genoeg deskundigen

  die willen verklaren dat bij die snelheid de kans op verkeersdoden

  heel wat groter is dan bij 100 kilometer, de laten we zeggen

  Groen-snelheid. Maar wat vergelijk ik helemaal? Hoeveel zwakkeren

  bevinden zich op de autoweg, in een kwetsbare positie? Geen

  voetgangers, fietsers, rolstoelers, mensen met een 45-auto. Waar

  maak ik me dan druk om?

  Hoho! Wat is de kans dat er mensen verdrinken bij een overstroming

  van de Maas? Daar moeten we echt eens over na gaan denken.

  Ik ben als Maasman onlangs genterviewd voor een boek van de

  provincie over de watersnoden van de jaren negentig. Reden: die van

  Kerstmis 1993 is twintig jaar geleden, en de hoeveelheid neerslag in

  Limburg stijgt met niet minder dan twintig procent. Dus...

  ... ja wat dus? Eerst echte feiten. Als er in het noordoosten van

  Frankrijk en in het oosten van Walloni in korte tijd heel wat water

  Help, moder maas gaat...

  beschikbaar komt, gaat het water in de Limburgse Maas stijgen.

  Altijd zo geweest. Het stijgende water komt vrij rustig naar ons

  toe. Allez, de snelheid verdubbelt, verdrievoudigt misschien, maar

  die snelheid is absoluut niet te vergelijken met het razende, alles

  vernielende water van een vloedgolf. Bovendien zien we het water

  komen. En als we het niet zien, waarschuwen de computers ons.

  De mensen die dicht bij de Maas wonen, kunnen alle noodzakelijke

  maatregelen nemen. Desondanks vindt de VVD dat de vele

  kilometers dijk die al aangelegd zijn wat hoger moeten vanwege de

  regen die we zouden kunnen krijgen.

  Knnen krijgen, maar dat is voor de meeste politici al krijgen. Nou

  ga ik daar niet tegen in. Ik ga niet zeggen: niet iedereen is van

  mening dat het zoveel natter wordt. Integendeel: ik doe er nog wat

  water bij en ga braaf uit van een kwart mr regen oftewel 200

  millimeter. Omgerekend: vier millimeter per week meer. Ook die

  berekening mag men nog royaal noemen, want Midden-Limburg

  heeft jaren met minder dan 700 millimeter. Hoe groot is de kans op

  ongelukken? Mijn vraag daarom: wat voor tekenen zijn er dat die

  extra regen in enorme plensbuien valt, of dat het wekenlang aan

  n stuk door regent? Even doordenken en dan de vraag: moet je

  dus wel die kades en dijken verhogen?

  Ja vindt de VVD Roermond. Ik noem dat bangmakerij. Bang

  maken voor wilde dieren, geheimzinnige virussen, inbrekende

  bollen breigaren (bul garen ...) en magnetrons die alles wat je zegt

  afluisteren. Regelmatig lees ik dat VVDers opscheppen over hun

  Verlichting, de Verlichting die een einde maakte aan de macht

  van de kerk, dus aan allerlei afgoderij en ander bijgeloof. Geen

  dreigende god meer die de mensheid strafte met donder, droogte,

  plagen: de mens nam de heerschappij helemaal over. De wereld

  werd maakbaar. Hogere dijken dus...

  ... want als er iets mis gaat kunnen we God of natuurkrachten

  niet meer de schuld geven. Maar waar gaat het helemaal om?

  Hoeveel mensen krijgen de Maas thuisbezorgd over tien jaar, of

  in 2043, 2106? Waarom moet ik nu denken aan mensen die het

  gras van hun gekoesterd gazon onkruid noemen als het op de

  oprit gedijt?

  Wim Kuipers

  Foto

  : Fot

  obur

  eau

  Kuit

  , Roe

  rmon

  d

  1 0 l i m b u r g s m i l i e u

 • Prijsvraag: win het Handboek Natuurfotografi e+

  bij kNNv uitgeverij is onlangs het Handboek Natuurfotografie+ verschenen. Het boek gaat uitgebreid in op de

  landschapsfotografie en is een onmisbare praktijkgids voor natuurfotografen. doe mee aan de prijsvraag en win een

  exemplaar van dit bijzondere boek.

  prijsvraag

  Geef het goede antwoord op de

  onderstaande vraag en maak kans

  op een exemplaar van het handboek

  natuurfotografi e+. De Milieufederatie

  Limburg en Knnv Uitgeverij verloten

  twee exemplaren onder de goede

  inzenders.

  Wie maakte in 1861 (in Londen) de

  allereerste kleurenfoto?

  A. James Maxwell

  B. William talbot

  c. George eastman

  D. Gabriel Lippmann

  Stuur het antwoord op deze vraag per

  briefkaart vr 1 februari 2014 naar:

  Milieufederatie Limburg

  t.a.v. Limburgs Milieu

  Godsweerderstraat 2

  6041 Gh roermond

  of stuur een e-mail naar:

  [email protected]

  o.v.v. Limburgs Milieu/handboek

  natuurfotografi e+

  vermeld volledige naam- en

  adresgegevens. De winnaars krijgen het

  boek automatisch thuisgestuurd.

  Olifanten, leeuwen, tijgers, apen, giraffen,

  pinguns, walvissen of ijsberen? Je hebt ze

  geen van allen nodig om een goede

  natuurfoto te maken. Wat dan wel? Dit

  boek! Met deze uitgebreide versie van het

  best verkochte standaardwerk over natuur-

  fotografi e wordt aan de hand van concrete

  opdrachten en nieuw fotomateriaal de

  natuurfotografi e naar een hoger niveau

  getild. Het Handboek Natuurfotografi e+

  laat zien dat natuur dichtbij huis begint en

  hoe je daar boeiende beelden van maakt.

  Als complete opvolger van het Handboek

  Natuurfotografi e gaat deze plusversie

  een stap verder. Ben jij bijvoorbeeld een

  technisch, biologisch, kunstzinnig of fi lo-

  sofi sch gedreven fotograaf? Op de eerste

  pagina kom je daar al achter, zodat je snel

  doorziet op welke vlakken je het meest

  kan bijleren. Ook is er een compleet nieuw

  hoofdstuk opgenomen over het nut van

  het beoordelen en bespreken van fotos.

  Tevens wordt er meer informatie gegeven

  over het presenteren en publiceren van

  fotos. Concrete opdrachten moedigen je

  aan om meteen het veld in te gaan. Welke

  apparatuur heb je nodig? Hoe benut je

  de technische mogelijkheden? Hoe vind

  je fotogenieke dieren? Wat geeft een

  natuurfoto zeggingskracht? Hoe kom je tot

  verdieping?

  Auteurs Bart Siebelink en Edo van Uchelen

  zijn gedreven biologen en natuurfotografen.

  Als geen ander weten ze hun enorme

  kennis op eenvoudige wijze over te dragen.

  Samen hebben ze het Centrum voor

  Natuurfotografi e opgericht, ht kennis-

  en educatieplatform voor alle natuurfoto-

  grafen. Je vindt dit online via de website

  www.centrumvoornatuurfotografi e.nl.

  Bart Siebelink en Edo van Uchelen

  Handboek Natuurfotografi e+

  Formaat: 17x24 cm

  300 paginas, full color

  Genaaid gebonden

  KNNV Uitgeverij

  ISBN 978 90 5011 4646

  Prijs: 29,95

  Verkrijgbaar in de boekhandel,

  via www.knnvuitgeverij.nl en

  www.centrumvoornatuurfotografi e.nl

  s t i c h t i n g m i l i e u f e d e r a t i e l i m b u r g 1 1

 • Op dit evenement kwamen zon 750 vertegenwoordigers bijeen van

  initiatieven, overheden, corporaties, provincies en serviceverleners.

  Het sterk groeiende aantal lokale duurzame energie-initiatieven is

  n van de meest zichtbare aanwijzingen dat Nederlanders zelf de

  regie pakken.

  De lokale energiebeweging krijgt mogelijk een impuls door de

  belastingkorting per 1 januari 2014 voor collectieve lokale

  energieopwekking. Dat kan bijvoorbeeld rendabele collectieve

  zonneparken dichterbij brengen. Tientallen initiatieven zijn al bezig

  met de voorbereiding en honderden deelnemers bezochten tijdens

  het Evenement HIER opgewekt de sessies over dit onderwerp. HIER

  opgewekt haakt daarop in met de oprichting en ondersteuning van

  het Kenniscluster Zonneparken. Samen met juristen, fiscalisten en

  lokale initiatieven onderzoekt HIER opgewekt de mogelijkheden en

  ontwikkelt handvatten.

  Er zijn al meer initiatieven dan Nederland gemeenten telt. En

  wekelijks komt er wel n bij. De ambitie van HIER opgewekt is om

  lokale duurzame energie voor iedereen bereikbaar te maken.

  Limburg telt 22 duurzame initiatieven verspreid over de hele

  provincie. Verschillende van hen waren aanwezig in Amersfoort,

  namen deel aan de workshops en deelden hun ervaringen en

  ambities met de andere initiatiefnemers uit de rest van het land.

  Het steunpunt HIER opgewekt van de Milieufederatie Limburg

  ondersteunt de duurzame initiatieven in Limburg.

  veel Limburgse initiatieven bij evenement Hier opgewekt in amersfoortNederland telt inmiddels bijna 500 lokale duurzame energie-initiatieven. en de beweging heeft effect. Lokale

  overheden, energiebedrijven en netbeheerders signaleren dat hun rol moet veranderen. dat is de belangrijkste

  conclusie van het landelijk evenement Hier opgewekt dat op vrijdag 15 november in amersfoort plaatsvond.

  Hier opgewekt

  hier opgewekt is ht kennisplatform voor lokale duurzame

  energie-initiatieven en iedereen die daar interesse in

  heeft: initiatiefnemers, maar ook samenwerkingspartners

  zoals gemeenten, provincies, corporaties, verenigingen

  van eigenaren, adviesbureaus en serviceverleners.

  hier opgewekt verbindt mensen die werk maken van

  duurzame energie en helpt de beweging groter en

  professioneler te maken. het brengt alle duurzame lokale

  energie initiatieven in nederland in beeld, ontwikkelt

  in samenwerking met lokale initiatieven kennisdossiers

  en organiseert informatie- en inspiratiesessies door het

  hele land. hier opgewekt is een initiatief van het hier

  Klimaatbureau en De natuur en Milieufederaties. Kijk voor

  meer informatie op www.hieropgewekt.nl. hier vind je ook

  de deelnemerslijst en een verslag van het evenement hier

  opgewekt in Amersfoort.

  1 2 l i m b u r g s m i l i e u

 • De gemeente wil met dit initiatief inwoners

  en bedrijven helpen met energiebesparing

  en energieopwekking door het gebruik van

  zonne-energie. Bovendien helpt de

  zonatlas om gemeentelijke doelstellingen

  Lancering eerste interactieve zonatlas van Limburgin oktober lanceerde wethouder ruud guyt van sittard-geleen de eerste interactieve zonatlas van Limburg.

  dit interactieve instrument is gemaakt in samenwerking met klimaatverbond Nederland en geeft de zonne-

  energiepotentie van alle daken binnen de gemeente weer.

  op energiegebied te realiseren. Vanaf nu

  kunnen inwoners van Sittard-Geleen in n

  oogopslag zien welke daken in de

  gemeente geschikt zijn voor het plaatsen

  van zonnepanelen en het opwekken van

  Om dit doel te bereiken heeft Leudal

  Energie een route uitgestippeld. Hierin zijn

  drie hoofdfasen te onderscheiden. Zo is

  Leudal Energie begonnen met de actie

  Leudal zoekt zon, waarin de coperatie

  helpt en ontzorgt in de aanschaf van

  zonnepanelen. Daarvoor zijn vier installa-

  teurs geselecteerd die voldoen aan het

  eisenpakket. Vervolgens is er via infoavon-

  den de gelegenheid gegeven aan inwoners

  van Leudal om kennis te maken met de

  installateurs, maar ook om te horen wat de

  coperatie voor hen kan betekenen. Op

  deze avonden in Roggel en Grathem

  kwamen respectievelijk 80 en 90 mensen af.

  Leudal Energie kijkt er dan ook met

  tevredenheid op terug. De eerste stap is

  gezet.

  Maar ook met de tweede fase is men al

  begonnen. Zon zoekt dak houdt in dat er

  naar geschikte daken voor zonnepanelen

  wordt gezocht. Zo wordt er nu bekeken of

  er op de daken van scholen panelen gelegd

  Leudal energie gaat voor zonne-energieLeudal energie timmert al enkele maanden aan de weg in de gemeente Leudal. deze duurzame energie coperatie

  heeft sinds haar oprichting op 27 mei jongstleden niet stil gezeten. ze moet ook wel, want er is een ambitieus doel dat

  nagestreefd wordt. twintig procent van de energie in de gemeente moet in 2020 duurzaam zijn.

  kunnen worden. In de toekomst wil de

  coperatie ook omwonenden van deze

  daken mee laten profiteren van de

  opgewekte energie. Dus ook wanneer men

  zelf geen geschikt dak heeft, kan men

  gebruik maken van zonne-energie. Ten

  slotte ligt er het plan om een solarpark

  mogelijk te maken. De leden van Leudal

  Energie participeren in het solarpark en

  kunnen hun eigen stroom afnemen via de

  coperatie. Een mooi streven.

  Maar bovenal is Leudal Energie een

  coperatie. Leden mogen meebeslissen en

  ideen aandragen. Zo kunnen ze profiteren

  van gezamenlijke inkoop en andere acties.

  Er wordt al gesproken over energiecoaches

  en op dit moment kunnen leden goedkoop

  LED-verlichting aanschaffen. Kortom,

  Leudal Energie bestaat door n voor haar

  leden.

  zonne-energie. Vervolgens kunnen ze met

  een eenvoudige rekenmodule uitrekenen

  wat de investering hen zal opleveren.

  De zonatlas is niet alleen geschikt voor

  huishoudens. Ook scholen en bedrijven

  kunnen zien welke kansen er liggen voor

  het opwekken van duurzame energie. In

  Nederland maken naast Sittard-Geleen ook

  Arnhem, Tiel, Groningen, Ten Boer,

  Dordrecht, Eindhoven, Haarlem, Bloemen-

  daal, Heemstede, s-Hertogenbosch,

  Utrecht en Boxtel gebruik van de zonatlas.

  Je vindt de zonatlas op de website www.

  zonatlas.nl/sittard-geleen.

  s t i c h t i n g m i l i e u f e d e r a t i e l i m b u r g 1 3

 • Het komt er nu op aan de afspraken uit het akkoord waar te

  maken. Dat gebeurt natuurlijk door op landelijk niveau invulling

  te geven aan de afspraken. Maar dat kan ook gebeuren op

  individueel niveau. Daarom vragen de bovengenoemde organisa-

  ties hun leden en donateurs om medewerking. Dat kan bijvoor-

  beeld door waar mogelijk energie te besparen. Het kan ook door,

  zoals al veel huishoudens hebben gedaan, zonnepanelen aan te

  schaffen en zo eigen duurzame energie op te wekken.

  Natuur & Milieu organiseert daartoe de actie Zon Zoekt Dak.

  Met deze actie maakt Natuur & Milieu het mensen gemakkelijk

  goede zonnepanelen aan te schaffen tegen een aantrekkelijke

  prijs. Zonnepanelen zijn goed voor het milieu, maar ook goed

  voor de portemonnee, want je bespaart minstens 16 procent op

  samen aan de slag voor duurzame energievijf landelijke natuur- en milieuorganisaties (greenpeace, milieudefensie, Natuur & milieu, de Natuur en

  milieufederaties, wereld Natuur fonds) tekenden onlangs samen met de overheid en vele andere maatschappelijke

  organisaties, onder wie werkgevers en werknemers, het energieakkoord.

  de energierekening. Bij Zon Zoekt Dak heb je al een pakket

  zonnepanelen voor 2.690,- en alles wordt geregeld, van

  offerte tot installatie. Meer informatie: www.zonzoektdak.nl.

  Nederlanders worden zich er steeds meer van bewust dat ze - nu de

  gloeilamp uit de schappen is verdwenen - al hun lampen in moeten

  leveren voor recycling, aldus Stichting LightRec. Energiezuinige

  verlichting kan namelijk voor meer dan 90 procent worden

  gerecycled. Uit de Verlichtingsmonitor blijkt dat de meeste

  consumenten hun lampen inleveren bij de milieustraat. Daarnaast

  zijn de supermarkt in de buurt en de chemokar populaire inlever-

  punten.

  Nu er geen gloeilampen meer verkocht worden, moeten straks alle

  oude lampen en armaturen worden ingezameld voor recycling om

  ervoor te zorgen dat er geen stoffen in het milieu terechtkomen.

  Dit geldt ook voor armaturen. En omdat energiezuinige verlichting

  bijna volledig kan worden gerecycled, blijven daarmee kritische

  grondstoffen behouden. ,,We roepen consumenten dan ook op om

  hun oude verlichting af te danken in de Wecycle-inleverbakken,

  aldus Jeroen Bartels, manager van LightRec en een van de

  opdrachtgevers van Wecycle.

  Consumenten kunnen altijd hun oude tl-buizen, spaar- en ledlam-

  pen en armaturen inleveren bij de winkel als ze een nieuwe lamp

  kopen. Ook zijn er inzamelbakken bij de gemeentelijke milieustraat

  en bij veel bouwmarkten, elektronicawinkels en supermarkten.

  driekwart Nederlanders levert lampen in voor recyclingsteeds meer Nederlanders (75%) weten waar ze hun oude lampen in kunnen leveren voor recycling. dat blijkt uit de

  verlichtingsmonitor van stichting Lightrec. Hoewel energiezuinige verlichting altijd moet worden ingeleverd voor

  recycling, gooit een kwart van de consumenten de oude lampen nog bij het huisvuil.

  Steeds meer winkels gaan proactief een samenwerking aan met

  Wecycle. Bij deze winkels kunnen consumenten hun oude lampen

  altijd kwijt. Op dit moment is dit al mogelijk bij MediaMarkt,

  Saturn, Hornbach, Gamma, Blokker en de supermarkten Bas van der

  Heijden, DekaMarkt, Digros, Dirk van den Broek en MCD.

  1 4 l i m b u r g s m i l i e u

 • milieuorganisaties willen duidelijke normen voor groei melkveehouderijde Natuur en milieufederaties en milieudefensie zijn kritisch op het voornemen van staatssecretaris dijksma om de

  melkveehouderij in Nederland te laten groeien. dit plan werd medio december bekend in een brief die dijksma naar de tweede

  kamer stuurde. de milieuorganisaties stellen dat Nederland niet zit te wachten op meer vee-industrie met alle gevolgen van dien.

  De groei van de melkveesector wordt door

  de staatssecretaris toegestaan als er voldaan

  wordt aan mestverwerking. Volgens De

  Natuur en Milieufederaties en Milieudefensie

  is er echter onvoldoende capaciteit om al die

  mest weg te werken. Het Planbureau voor

  de Leefomgeving geeft n al aan dat er niet

  voldoende capaciteit is voor mestverwerking,

  nu niet en straks ook niet. Daarnaast worden

  andere milieuproblemen die gepaard gaan

  met de groei van de melkveehouderij niet

  opgelost, aldus de organisaties.

  Het Planbureau voor de Leefomgeving

  concludeerde in een eerdere evaluatie van

  het mestbeleid dat de uitbreiding van de

  mestverwerking onvoldoende is voor de

  vanaf 2015 verwachte hoeveelheid mest.

  Verder stelt het Planbureau dat mestver-

  werking een end of pipe-maatregel is, en

  overige milieuproblemen er niet mee worden

  opgelost, zoals uitstoot van ammoniak en

  broeikasgassen. De effecten van stank en in-

  fectiedruk blijven zelfs volledig onbesproken.

  Wil de melkveehouderij binnen de milieu-

  grenzen opereren, dan moet de omvang van

  de veestapel direct verbonden worden met

  de hoeveelheid landbouwgrond. Dat betekent

  niet nog meer koeien erbij. Anders wordt het

  dweilen terwijl we de mestkraan verder open

  zetten, zo meent het Planbureau.

  De milieuorganisaties vinden het wel goed

  dat de staatssecretaris het heeft over

  grondgebonden veehouderij als voorwaarde

  voor uitbreiding. Wel moeten hier duidelijke

  normen voor komen, bijvoorbeeld niet meer

  dan twee koeien per hectare gras. Ook zijn ze

  positief over het behouden van dierrechten

  voor varkens en kippen. Hiermee wordt een

  grens gesteld aan het aantal kippen en

  varkens dat de Nederlandse vee-industrie

  mag houden. Dat stelsel blijft nu in ieder

  geval tot 2018 intact, terwijl het eerst in

  2015 zou verdwijnen.

  De milieuorganisaties voerden wekenlang

  campagne tegen de ongebreidelde groei

  van de vee-industrie. Op www.maakvan-

  nederlandgeenmegastal.nl hebben duizenden

  mensen al een kaartje naar Dijksma gestuurd

  met de oproep van Nederland geen megastal

  te maken. Uit onderzoek van Arcadis bleek

  eerder al dat door afschaffi ng van de dier-

  rechten in provincies met veel vee-industrie,

  zoals Brabant, Limburg, Gelderland en

  Overijssel, de juridische ruimte ontstaat voor

  een verdubbeling van de veestapel. Groei van

  de intensieve veehouderij in Nederland zorgt

  voor veel problemen waar iedereen mee te

  maken heeft. Het milieu gaat achteruit door

  meer uitstoot van methaan en verzuring

  van de bodem en water door de extra mest.

  De groei van de veehouderij is ook niet

  goed voor de volksgezondheid. Intensieve

  veehouderijen zorgen voor verspreiding van

  antibiotica-resistente bacterin en uitstoot

  van fi jnstof. Ook neemt de kans op de

  verspreiding van dierziektes toe naarmate de

  dieraantallen toenemen.

  Hans Heijnen (directeur Milieufederatie Lim-

  burg) pleit al jaren voor een dier-standstill in

  Limburg. Het afschaffen van de dierrechten

  en het melkquotum ziet de Milieufederatie

  Limburg dan ook niet zitten. ,,Maak van

  Limburg geen mestvaalt. Er zijn al te veel

  dieren in onze provincie. Daarom kampen we

  met problemen als geurhinder, ammoniak

  en fi jnstof. Kortom, een aantasting van de

  kwaliteit van onze leefomgeving. Middels de

  campagne hebben we onze achterban op-

  geroepen om te reageren op de voornemens

  in Den Haag. Ook elders in Nederland werd

  de campagne gesteund. Hopelijk met een

  positief resultaat.

  dijksma moet Niet wacHteN op europees beLeid

  Staatssecretaris Dijksma van economische zaken wil een europese richtlijn voor

  het welzijn van melkkoeien, liet ze in december weten in de tweede Kamer. Maar

  andere europese landen willen dat vooralsnog niet. volgens Milieudefensie moet de

  staatssecretaris niet wachten op europa om in te zetten op welzijn van melkkoeien.

  Als het melkquotum vervalt in 2015 en er explosieve groei dreigt van de nederlandse

  melkveehouderij staat dierenwelzijn op de tocht. ,,er is de afgelopen jaren een kleine

  winst geboekt door extra aandacht voor weidegang voor koeien. Als we niks doen

  om de groei aan banden te leggen gaat het weer hard de verkeerde kant op, aldus

  Jacomijn Pluimers, campagneleider duurzaam voedsel van Milieudefensie. ,,De groei

  en schaalvergroting zorgt ervoor dat meer koeien opgehokt staan in megastallen

  en niet of amper meer buiten komen. overigens staat niet alleen het welzijn van

  melkkoeien op het spel. ook het welzijn van mensen wordt aangetast met een

  verdere groei van de veestapel en een groter mestoverschot. Dijksma moet inzetten

  op een veehouderij die past binnen nederland. Daar past geen forse groei bij.

  s t i c h t i n g m i l i e u f e d e r a t i e l i m b u r g 1 5

 • Nieuwe ontwikkelingen rond N266 en N280over de N266 is weer redelijk veel nieuws te melden. er zijn inmiddels een tweetal alternatieven afgevallen; het

  betreft de variant met een directe aansluiting op de a2 en de oostelijke randweg rond budschop. waar de a2-

  variant vele malen te duur bleek, bood de randweg aan de oostzijde geen oplossend vermogen, met name de grote

  hoeveelheden sluipverkeer waren hierbij een probleem.

  Er blijven twee alternatieven over (1 en 2), met beiden een tweetal

  varianten. Alternatieven 1A en 1B volgen beide het bestaande trac.

  Bij 1A zijn er nauwelijks aanpassingen. Deze variant is in verhouding

  dan ook heel goedkoop. Variant 1B kent een verdiepte ligging. Verder

  zijn er variant 2A en 2B, beide gaan door het westelijke buitengebied.

  Variant 2A ligt vlak langs de kern Nederweert, 2B voert door het

  buitengebied, dicht bij de aldaar gelegen natuur. Voor deze vier alter-

  natieven wordt nu gekeken of ze haalbaar gemaakt kunnen worden.

  In dit geval betekent haalbaar betaalbaar. Dat betekent dus ook dat

  er geschaafd wordt aan de varianten. De eerder aangevraagde gelden

  vanuit het GOML zijn reeds toegezegd. Er komt 4,8 miljoen euro vrij

  voor de reconstructie van de N266. Samen met de 10 miljoen euro van

  de Provincie Limburg en de 5 miljoen euro van de gemeente Neder-

  weert komt dit neer op een budget van een kleine 20 miljoen euro.

  De vraag is echter wat dit schaven betekent voor de milieueffecten

  op mens, natuur en landschap. Minder mitigerende en compense-

  rende maatregelen kunnen immers ervoor zorgen dat de belasting

  voor de natuur of de inwoners dusdanig wordt dat alternatieven

  afvallen. Denk hierbij aan een te hoge stikstofdepositie in een Natura

  2000-gebied of te hoge geluidbelasting op woningen. Zijn de alterna-

  tieven fi nancieel haalbaar? En zo niet, moeten ze ten koste van alles

  N280

  Bij de N280 bij Baexem zijn eveneens een aantal varianten nader

  onderzocht. Ook hier gaat het om vier alternatieven. Alternatief 2

  - dicht langs de kern voor een groot deel over het huidige trac - is

  er als laatste bijgekomen doordat de Commissie-MER had aan-

  gegeven dat dit alternatief onderzocht moest worden omdat het

  problemen kon oplossen zonder al te veel ingrepen. Het tweede

  alternatief dat verder onderzocht is, is alternatief 3 (iets verder van

  de kern gelegen). Dit is door de groep stakeholders (met uitzonde-

  ring van Baexemse Zaken) als voorkeursalternatief aangegeven. Ook

  de Milieufederatie Limburg maakt deel uit van deze groep stakehol-

  ders. Dan zijn er nog de alternatieven 5A en 5C. Die gaan allebei in

  een ruime boog om Baexem heen. Voorstanders

  van deze varianten zijn de actiegroep N280

  en Baexemse Zaken, een ondernemersvereni-

  ging waar een aantal van de ondernemers uit

  Baexem bij aangesloten is.

  De Milieufederatie hanteert bij ruimtelijke

  ontwikkelingen de speerpunten natuur-

  Roy Renneberg

  Milieufederatie Limburg

  bescherming en zuinig ruimtegebruik. Vanuit dit perspectief ging de

  voorkeur van de Milieufederatie uit naar alternatief 2, vlak langs de

  kern. Om echter tot de integraal beste oplossing te komen, heeft de

  Milieufederatie zich geschaard achter alternatief 3. Bij dit alterna-

  tief wordt ook de natuur gespaard, is duurzaamheid gegarandeerd

  en zal het ruimtegebruik beperkt blijven.

  In de meest recente informatieavond over de N280 heeft men een

  nieuw alternatief gepresenteerd. Dit betreft een variant op alter-

  natief 3 waarbij enkele punten (onder meer het aantal te slopen

  woningen) verbeterd zijn. Bij deze variant wordt de aansluiting van

  Baexem op de N280 op een andere plek gerealiseerd. Op 7 februari

  2014 moet het defi nitieve besluit rond het

  wegvak Baexem genomen worden. De Milieu-

  federatie blijft intussen aanschuiven in de

  diverse overleggen om haar standpunten uit te

  dragen.

  fi nancieel haalbaar gemaakt worden?

  De groep van veertien stakeholders die eensgezind was over het be-

  houd van het huidige trac - en waar ook de Milieufederatie Limburg

  deel van uitmaakt - blijft achter haar keuze staan. Er zijn onlangs vier

  nieuwe stakeholders bijgekomen. Zij zijn vanwege de overgebleven

  alternatieven belanghebbenden. En van de nieuwe stakeholders

  heeft zich aangesloten bij de groep van veertien. Ook deze stakehol-

  der heeft gekozen om zich in te zetten voor een oplossing op het hui-

  dige trac. Er is ook een

  nieuwe projectleider, dit

  vanwege de twee paral-

  lel lopende infrastruc-

  turele projecten (N266

  en N280) die beide door

  Gaston Graaf geleid

  werden. De nieuwe

  projectleider zal zich nu

  volledig richten op de

  N280 en Henk Luijpers

  zal zijn werkzaamheden

  bij de N266 overnemen.

  1 6 l i m b u r g s m i l i e u

 • graetheide geschrapt als toekomstig industrieterrein in ontwerp-poLde bewonersorganisatie graetheidecomit zet zich al 40 jaar in voor het behoud van een groene graetheide (sittard-

  born). altijd werd het gebied geclaimd voor bedrijvigheid en industrie. Nu is er volgens het graetheidecomite een

  doorbraak in het ontwerp van het nieuwe provinciaal omgevingsplan Limburg (poL): geen reservering meer van het

  220 hectare grote gebied als (reserve) bedrijventerrein. zal de graetheide dan toch altijd groen blijven?

  In de nog op te stellen gebiedsvisie moet de toekomst van Graet-

  heide uiteindelijk helder worden. De gemeente Sittard-Geleen

  gaat die visie opstellen en het Graetheidecomit is uitgenodigd

  om hierover mee te denken. Vele jaren is er niets gedaan aan

  mogelijkheden om groene waarden, ecologische verbindings-

  zones en landschapsontwikkeling te realiseren. Dergelijke maat-

  regelen werden terzijde geschoven omdat de politiek telkens

  koos voor industrile- dan wel bedrijfsbestemmingen ten gunste

  van DSM en later Chemelot.

  Het Graetheidecomit heeft jarenlang strijd gevoerd tegen de

  opeenvolgende claims die DSM op het gebied legde. Het provin-

  ciaal bestuur van Limburg reserveerde in streekplannen en later

  in het POL keer op keer de Graetheide als (reserve)bedrijven-

  terrein. In al die jaren kwamen tal van plannen voorbij: een olie-

  raffinaderij, zware chemische industrie, een Naftakraker, een

  OPAC installatie, uitbreiding van de Chemelotcampus, etcetera.

  Maar nu lijken er dan toch plannen te zijn om het gebied te la-

  ten zoals het is. In het onlangs gepubliceerde ontwerp-POL staat

  namelijk: We vinden het, gezien de overmaat aan terreinen, van

  belang om zoveel mogelijk plannen en ideen te schrappen. Dat

  geldt in elk geval voor St. Joost-West, Panneslager, uitbreiding

  bedrijventerrein Hendrik en diverse kleinere lokale plannen. Dit

  geldt ook voor de reserveringslocatie Graetheide in de tot nu toe

  beoogde vorm en omvang. De op te stellen gebiedsvisie moet het

  toekomstperspectief voor onder meer dit gebied schetsen. Als

  er in de toekomst een eventuele uitbreiding van de chemie-

  campus aan de orde zou zijn, kan de Lexhy daarvoor een geschikte

  locatie zijn.

  Nog geen twee jaar nadat de Provincie Limburg en DSM een

  overeenkomst sloten die DSM het recht geeft de komende

  30 jaar industrie te vestigen op Graetheide n de Lexhy, is er nu

  ruimte voor een andere visie op de toekomst van Graetheide.

  Gedeputeerde Staten geven aan dat het gebied geschrapt kan

  worden als (reserve)bedrijventerrein. Dat is volgens het Graet-

  heidecomit een doorbraak die mede gerealiseerd is door de

  steun van heel veel inwoners die rondom Graetheide wonen.

  Het Graetheidecomit roept het provinciaal bestuur op haar

  besluit met daden te onderstrepen. Zo zou er eenmalig geld

  genvesteerd kunnen worden in versterking van groene en land-

  schappelijke waarden in dit gebied. De provincie is er mede de

  oorzaak van dat dit veertig jaar lang vanwege de DSM-claim op

  het gebied niet is gedaan. Dat kan nu ingehaald worden. Daarom

  doet het Graetheidecomit een beroep op het provinciaal

  bestuur nu hierover een helder signaal af te geven.

  Bestuur Graetheidecomit

  Foto

  s: G

  raet

  heid

  ecom

  it

  s t i c h t i n g m i l i e u f e d e r a t i e l i m b u r g 1 7

 • Natuursuper viert alle seizoenen ,,wat een heerlijke zomer was het aldus marije van der park, initiatiefnemer van Natuursuper. ,,we genieten nog

  na en bereiden ons nu voor op de winter. Natuursuper gaat over groene buurten en een groene buurt maak je zelf.

  samen met anderen verander je een braakliggend terrein in jouw buurt in een tijdelijke tuin. winter betekent ook

  een periode van nieuwe tuinen, initiatieven en mensen die zich aandienen. een uitstekende tijd om met elkaar in

  gesprek te gaan en plannen te maken.

  Niets mooier om van de seizoenen gebruik

  te maken en mee te deinen op hun ritme.

  De tijd van het vele oogsten is voorbij.

  ,,Alles was dit jaar wat later met volop

  pompoenen, spinazie, mas, sla, oost-

  indische kers en kolen, benadrukt Marije

  Van der Park. ,,Voorraden zijn aangelegd

  en de bak of tuin is voorzien van een com-

  post- en mulchlaag. Zo is de grond goed

  beschermt tegen de kou. Ook zorgt het

  voor het microklimaat en leven in je bak of

  tuin. Het voorjaar lijkt nog ver weg, maar

  de voorpret begint nu al met het sorteren,

  drogen en bewaren van de zaden die je

  straks kunt gaan planten.

  Net zoals de natuur maakt ook Natuur-

  SUPER zich op om nieuwe plannen en

  ideen vorm te geven. Ze zijn gerijpt in de

  zomer, nu is het tijd voor concrete stappen.

  Naast het ondersteunen van tuinen zal

  NatuurSUPER zich de komende tijd ook

  richten op het ontwikkelen van work-

  shops, zoals een workshop zaden oogsten,

  drogen en bewaren inclusief zonnedroog-

  kast bouwen. Van Der Park: ,,Gezellig en

  leerzaam om hier met elkaar een dag aan

  te besteden. Dat levert naast kennis ook

  nog eens een prachtig eindproduct op in

  de tuinen. Hoe mooi is dat als je zo weer

  kan delen. In het najaars SUPERzine wordt

  aandacht besteed aan dingen die vaak

  blijven liggen in de lente en zomer. ,,Neem

  nu een crowdfunding stappenplan. Als jij je

  daar in verdiept, kun je er in 2014 mee aan

  de slag. We hebben ook leuke onderwerpen

  voor kinderen (en hun ouders): pompoen-

  zaden oogsten. Verder een interview met

  Uit je Eigen Stad, serieuze grootschalige

  stadslandbouw in Rotterdam.

  NatuurSUPER bestaat dankzij de hulp van

  vele anderen. Van der Park is de initiator

  maar zonder samenwerking zou het een

  stuk lastiger zijn. ,,Het is heel mooi om

  te zien en te ervaren hoe je samen kunt

  groeien en elkaars expertise tot zijn recht

  kan laten komen. NatuurSUPER staat voor

  het delen van de weelde en het zorgen

  voor de aarde en de mensen. Dat is in onze

  tuinen belangrijk maar ook voor iedereen

  die deelneemt aan NatuurSUPER. Samen

  kunnen we grote stappen zetten om

  Nederland mooier en leefbaarder te maken

  en vooral te laten zien dat we samen

  waarde creren op braakliggende terreinen

  en leegstaande gebouwen.

  Het NatuurSUPER DoeHetZelf Stappenplan

  is tot en met 3 januari 2014 te bestellen

  voor 18 euro in plaats van 25 euro exclusief

  verzendkosten. Wil je hierbij ook het eerste

  SUPERzine ontvangen, dan betaal je

  20 euro exclusief verzendkosten.

  Meer informatie vind je op de website

  http://natuursuper.nu.

  Foto

  s: B

  art

  Oos

  terv

  eld/

  Iris

  Lat

  uasa

  n

  1 8 l i m b u r g s m i l i e u

 • jouw foto in dit tijdschrift? ben jij iemand die graag de natuur intrekt om fotos te maken? en zou je het leuk vinden als je fotos gepubliceerd

  worden? stuur ons dan jouw mooiste foto door. wij plaatsen je beste natuurfoto in een volgende editie van

  Limburgs milieu. uiteraard met naamsvermelding.

  De fotos moeten gemaakt zijn in Limburg en natuur, milieu of

  landschap als thema hebben. Alleen digitaal aangeleverde fotos

  (>3 MB) worden geplaatst. Geef tevens een korte omschrijving van

  de foto.

  Door je foto in te sturen, geef je de Milieufederatie Limburg

  toestemming om deze eenmalig te plaatsen in dit tijdschrift, vrij

  van vergoeding maar uiteraard altijd met naamsvermelding. Stuur

  je foto per e-mail naar: [email protected] o.v.v. foto

  Limburgs Milieu.

  Onderstaande prachtige natuurfoto is gemaakt door Luuk Belgers

  (1986) uit Midden-Limburg. De bosuil is gefotografeerd in Vlodrop

  in april 2013. Meer fotos van Luuk vind je op www.natuuridee.nl.

  s t i c h t i n g m i l i e u f e d e r a t i e l i m b u r g 1 9

 • meer ruimte voor bomen in de ijzeren manNatuurgebied de ijzeren man in weert is nog aantrekkelijker gemaakt. de gemeente weert is trotse eigenaar van

  het bos- en natuurgebied en heeft onlangs beheerwerkzaamheden laten verrichten in de ijzeren man.

  Belangrijk onderdeel van de werkzaam-

  heden was het uitdunnen van een deel

  van het bos. Als een boom meer ruimte

  krijgt, groeit deze beter en wordt hij dikker,

  stabieler en vitaler. Hierdoor komt er ook

  meer licht op de bodem wat een positieve

  invloed heeft op de ondergroei van het

  bos. Het bos wordt aantrekkelijker voor de

  dieren en de recreanten door een toename

  van boom- en struiksoorten, afwisseling

  tussen licht en donker en open- en geslo-

  tenheid.

  Bij de uitvoering van de werkzaamheden

  die de laatste drie maanden van 2013 in

  beslag namen, is gestuurd op het behoud

  en de versterking van de aanwezige

  natuurwaarden. Er is gewerkt volgens de

  Gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Dat

  betekent dat nesten van roofvogels, spech-

  ten en mieren, holen en zeldzame fl ora zijn

  ontzien. Percelen zijn genventariseerd op

  aanwezigheid van bijzondere soorten zodat

  deze gespaard bleven.

  Bomen die oorspronkelijk niet in het gebied

  thuishoren zijn geveld. Hierdoor krijgt een

  mooi inheems exemplaar de ruimte om

  zich te ontwikkelen. Door deze aanpak

  verandert het bos langzaam maar zeker

  naar een bos met meer inheemse boom-

  soorten. Het vellen gebeurt met uiterste

  zorgvuldigheid om schade in het bosgebied

  te beperken. Het hout wordt vervolgens in

  de houtverwerkende industrie verwerkt of

  gebruikt om energie op te wekken.

  Op verschillende manieren wordt de IJzeren

  Man als recreatiegebied opgewaardeerd.

  Recent zijn nieuwe toegangsborden

  geplaatst. Ook zijn de randen van diverse

  vennen opgeschoond. En er vindt natuur-

  lijke begrazing plaats met een kudde

  schapen. Nog uit te voeren projecten zijn

  het verbeteren van de bestaande oever-

  beschoeiing en verdere uitdunning van een

  deel van het bosgebied. (Bron: Gemeente

  Weert / Bosgroep Zuid Nederland)

  provincie draagt bij aan project tuinzicht Lichtenbergom de leefbaarheid en de groene voorzieningen in de buurt te stimuleren, hebben gedeputeerde staten besloten

  maximaal 70 duizend euro beschikbaar te stellen voor het project tuinzicht Lichtenberg in maastricht-Heugem. Het

  doel van dit project is om op buurtniveau samen te werken aan meer groen en gezonder voedsel in de wijk.

  Gedeputeerde Nol Lebens noemt het project een uniek voor-

  beeld waar leefbaarheid, burgerparticipatie, groen, educatie en

  het bevorderen van de gezondheid samen komen. Aan de rand

  van Heugem in Maastricht ligt de moestuin Tuinzicht Lichten-

  berg. De tuin is het resultaat van een buurtinitiatief van twee

  jaar geleden. Toen werd samen met de leerlingen van de Bernard

  Lievegoedschool en OBS De Spiegel een plan gemaakt voor de

  toekomst van de wijk. Bij de gesprekken met de kinderen uit de

  wijk kwam veelvuldig de wens naar voren een moestuin op te

  zetten. Waarom? Omdat een moestuin goed is voor de samen-

  werking tussen buurtbewoners, de gezondheid van jong en oud,

  de (bio)diversiteit en het groen in de wijk. Ook draagt het bij aan

  voedselproductie dicht bij huis.

  Een aantal actieve buurtbewoners is met deze plannen aan de

  slag gegaan en heeft van Woonpunt Zuid een stuk land in beheer

  gekregen voor vijf jaar. Met de moestuin wordt gewerkt aan het

  zichtbaar, voelbaar en behapbaar maken van natuur voor de

  mens. In het project wordt tevens een verbinding gelegd tussen

  mensen met en zonder beperkingen. Wanneer het goed loopt, kan

  het een voorbeeld zijn voor een nieuwe aanpak die ook in andere

  delen van Limburg navolging verdient. (Bron: Provincie Limburg)

  2 0 l i m b u r g s m i l i e u

 • opknapbeurt parkbos bij jachtslot mookerheidevereniging Natuurmonumenten kan in het kader van de subsidieregeling Historische buitenplaatsen rekenen op een

  bijdrage van de provincie Limburg van ruim 200 duizend euro voor het herstellen en renoveren van het parkbos bij

  jachtslot mookerheide in mook en middelaar. met deze subsidie wordt het verwilderde parkbos rond het jachtslot

  hersteld. Hierdoor krijgt het bosdeel ten noorden van de beide oprijlanen, tussen het jachtslot en de Heumense

  baan, haar authentieke karakter en allure terug.

  Gedeputeerde Nol Lebens is trots op de ruim vijftig historische

  buitenplaatsen die Limburg telt. ,,Het zijn stuk voor stuk plekken

  om tot rust te komen en van te genieten. In het kader van het

  landelijk jaar van de buitenplaatsen in 2012 hebben we als

  provincie geld uitgetrokken om de groene en landschappelijke

  elementen van deze buitenplaatsen te herstellen en voor de

  toekomst te behouden. Met deze opknapbeurt komt het histo-

  risch ontwerp weer tot zijn recht en kunnen de mensen uit de

  omgeving blijven genieten van deze unieke plek. Het restauratie-

  werk levert bovendien een bijdrage aan de werkgelegenheid.

  Het ontwerp van het gehele complex Landgoed Mookerheide

  dateert uit 1901. In de kale woeste heide verrees een jachtslot

  met tuinen, parkbos en aangrenzend een uitgestrekt landgoed.

  Toen Natuurmonumenten het landgoed in 1985 verwierf was van

  een landgoed nog nauwelijks sprake. Het parkbos en de tuinen

  waren in vervallen staat en van het origineel ontwerp was dan

  ook weinig meer te herkennen. Door mensenwerk is dit cultuur-

  historische erfgoed ontstaan en met respect voor de bedenkers

  van dit landgoed willen Natuurmonumenten en de Provincie

  Limburg dan ook werken aan het behoud ervan. Daarbij wordt

  een verbinding gemaakt tussen de cultuurhistorische aspecten

  van een buitenplaats met de natuurlijke en landschappelijke

  elementen zoals lanen, hagen, tuinkamers, borders en zichtlijnen

  in de tuinen. (Bron: Provincie Limburg)

  milieudefensie meet rochelroute in maastrichtverkeersdeelnemers in de dorpstraat, de drukke verkeersweg in de wijk Heer-maastricht, ademen hoge concentraties

  van het ongezonde ultrafijnstof in. dit blijkt uit metingen van milieudefensie. de milieuorganisatie heeft samen

  met klaor Loch, de lokale actiegroep die opkomt voor gezonde lucht in maastricht en omgeving, gemeten hoeveel

  ultrafijnstof er in de lucht zit tijdens een fietstocht door genoemde straat.

  ,,Omdat er geen norm is voor ultrafijnstof, nemen overheden

  ook geen maatregelen, aldus Ivo Stumpe, campagneleider

  verkeer van Milieudefensie. ,,En dat terwijl veel mensen hier

  last van hebben en iedereen weet wat de oorzaak is. De door

  Milieudefensie gemeten concentraties tonen aan dat vooral

  vervuilend verkeer zoals vrachtwagens, scooters en oude diesels

  veel ultrafijnstof uitstoten. Fietsers ademen die uitstoot direct

  in. Gemeenten kunnen hier iets aan doen door het meest

  vervuilende verkeer uit steden te weren met een efficintere

  milieuzone en door schoon vervoer te stimuleren. De milieu-

  organisatie wijst er op dat niet alleen fietsers maar ook

  andere weggebruikers zoals automobilisten, voetgangers en

  ov-reizigers te kampen hebben met ultrafijnstof. Op de website

  www.milieudefensie.nl/rochelroutes zijn films van de routes te

  zien waarbij direct zichtbaar is hoeveel ultrafijnstof de fietser

  op elk moment inademt.

  s t i c h t i n g m i l i e u f e d e r a t i e l i m b u r g 2 1

 • Kort nieuwsvraagtekeNs bij fusie waterscHappeN

  Een aantal partijen in het Limburgs Parlement zet vraagtekens bij de

  fusie van de twee Limburgse waterschappen als dat leidt tot een

  tariefstijging voor de burgers. De PVV verklaarde zich nu al tegen als

  dat inderdaad het geval is. Dat bleek in een statencommissie. In het

  coalitieakkoord staat dat de waterschappen Roer en Overmaas en

  Peel en Maasvallei in 2015 moeten fuseren. Waterschap Roer en

  Overmaas is tegen, maar het provinciebestuur houdt aan de fusie

  vast. Wel is ze bereid die tot 2017 uit te stellen.

  LLtb HeLpt moderNe boereN op oude Hoeves

  De Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) gaat boeren helpen

  die op een moderne manier willen boeren op oude hoeves in Zuid-

  Limburg. De LLTB zoekt ondernemers die plannen hebben om hun

  bedrijf te verbouwen en tegelijkertijd het karakter van hun historische

  boerderij willen behouden.

  Deskundigen geven de boeren advies op het gebied van cultuur-

  historie en landschap. Ze maken een ontwerp dat past bij de

  bestaande bebouwing en het landschap rondom de boerderij, maar

  dat ook functioneel is voor de hedendaagse agrarische bedrijfsvoering.

  De bedoeling is dat de ontwerpen ook daadwerkelijk worden

  uitgevoerd. De LLTB zoekt ook boeren die hun historische hoeve in

  het verleden al dan niet met succes hebben verbouwd.

  weer water door oude geuLarm iN guLpeN

  Er gaat weer water stromen door de oude Geularm bij Gulpen. In de

  19de eeuw werd de rivier verlegd langs kasteel Wittem en kwam de

  oorspronkelijke loop van de Geul droog te liggen. De gemeente

  Gulpen-Wittem, het waterschap Roer en Overmaas en de stichting Het

  Limburgs Landschap presenteerden in september een plan voor de

  opwaardering van het Geuldal tussen Wittem, Gulpen en Wijlre.

  De bedoeling is om oude waarden in het landschap te herstellen, het

  waterbeheer te verbeteren en het gebied aantrekkelijker te maken voor

  toerisme. De kosten van het project bedragen 1,8 miljoen euro. Een

  derde deel van dat bedrag wordt betaald door de Provincie Limburg.

  opgeLapte uiLeN uitgezet iN de Natuur

  Op de akkers rondom museumboerderij Nonke Buusjke in Schinveld

  zijn in september bosuilen, steenuilen en torenvalken vrijgelaten. Veel

  van deze vogels werden maanden geleden gewond binnengebracht

  door vrijwilligers van Dierenbescherming Limburg bij het Belgisch-

  Limburgse Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Volgens de Dieren-

  bescherming waren de dieren voldoende opgeknapt om de vleugels

  uit te slaan in hun nieuwe leefgebied: de Schinveldse Bossen.

  veiLigHeid traNsport gevaarLijke stoffeN oNvoLdoeNde

  Naar aanleiding van ongelukken met de nafta-leiding van Sabic heeft

  het Graetheidecomit de veiligheid van dit soort leidingen bekeken

  en dat blijkt niet zo best te zijn. Ook over de geplande ammoniak-

  leiding naar de haven in Stein heeft de belangenorganisatie nog veel

  vragen. Het Graetheidecomit heeft in oktober een gesprek met

  veiligheidsdeskundigen van Sitech (DSM) gehad. Daar is de kwestie

  uitvoerig besproken.

  Heidekamppark iN steiN geopeNd

  In november is het recreatie- en natuurgebied Heidekamppark tussen

  Stein en Urmond officieel geopend en daarmee toegankelijk voor

  publiek. Het veertig hectare grote Heidekamppark is n van de vier

  landschapsprojecten waarin de gemeente Stein investeert. ,,Ondanks

  dat er nog behoorlijk wat werkzaamheden op dit terrein in het

  verschiet liggen, willen we het gebied toch al recreatief openstellen

  voor publiek, aldus de gemeente.

  Binnenkort wordt gestart met de aanleg van de nieuwe entree in de

  Heidekampweg, worden diverse oude rasters verwijderd en worden er

  (in het kader van beheer en onderhoud) schapenrasters geplaatst.

  Het natuurgebied wordt aangesloten op groengebieden in de omgeving

  zoals de groenzone A2 en het Steinerbos. Ingezet wordt op de beleving

  van dit veelzijdige gebied door het inrichten van onder andere rust-

  punten en een klimaatpad. De cultuurhistorische onderdelen van de

  veedrift blijven behouden en worden versterkt. Medio april 2014 staat

  de afronding van een wielerparcours en een bikepark op de planning.

  Ook wordt een tachtig meter lange voetgangers- en fietsbrug over

  het spoor van Chemelot gerealiseerd. Met het landschapsproject

  Heidekamppark is 1,3 miljoen euro gemoeid. De werkzaamheden

  worden naar verwachting in de zomer van 2014 afgerond.

  ikL gaat zicH ricHteN op LokaLe iNitiatieveN

  Stichting IKL gaat zich meer richten op het ondersteunen van lokale

  initiatieven. Het accent van IKL (Instandhouding Kleine Landschaps-

  elementen) wordt daarmee verlegd van de uitvoering van het

  landschapsbeheer naar het stimuleren en begeleiden van maatschap-

  pelijke projecten. Toekomstige bezuinigingen van de provincie zijn

  mede de oorzaak van de organisatieverandering. Vanaf 2016 krijgt

  stichting IKL minder geld te besteden. Hoeveel de provincie kort op

  de subsidie voor IKL is nog onduidelijk. Wel zullen een aantal van de

  60 mensen die bij IKL werken, moeten vertrekken.

  2 2 l i m b u r g s m i l i e u

 • concept-poL door gedeputeerde staten vastgesteldHet huidige provinciaal omgevingsplan Limburg (poL) dateert uit 2006 en wordt integraal herzien. Het poL bevat de

  provinciale visie op de ontwikkeling van Limburg: wat is er nodig om de kwaliteit van de fysieke omgeving te verbeteren

  om zo te komen tot een leef- en vestigingsklimaat van voortreffelijke kwaliteit?

  De visie is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten

  en regionale stakeholders. In bestuurlijke dialogen met verschil-

  lende partners zijn ideen voor de aanpak besproken. De resulta-

  ten daarvan zijn verwerkt in het concept-POL, aangevuld met

  gedachten over de concrete uitwerking, spelregels en kaartbeelden.

  Het concept-POL is nog niet af. Er moeten nog witte vlekken

  worden ingevuld. Voor een aantal onderwerpen (in het concept-

  POL nader aangeduid) moeten nog stappen worden gezet. De

  precieze aanpak (welke spelregels, hoe organiseren, welke instru-

  menten) is nog onderwerp van discussie.

  Het concept-POL 2014 staat online op de site van de provincie.

  Volgens planning dient het nieuwe POL halverwege 2014 gereed

  te zijn.

  de milieufederatie Limburg zet zich al ruim veertig jaar in voor natuur en landschap, een gezond leefmilieu en ecologische duurzaamheid in Limburg. zij doet dit samen met de circa honderd bij haar aangesloten organisaties. dit werk kan de milieufederatie doen dankzij overheidsbijdragen en subsidies van onder meer de provincie Limburg en de Nationale postcode Loterij. vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de werkzaamheden van de milieufederatie. momenteel is er een vacature voor een camera journalist (camjo). de milieufederatie wil middels korte filmpjes haar visie uitdragen op de sociale media facebook, twitter en Youtube. de camjo gaat daar een belangrijke rol in spelen.

  Functienaam vrijwillig medewerker camera journalist (camjo) - videoredacteur (m/v)

  Beschrijving De Milieufederatie Limburg is op zoek naar een vrijwilliger die als zelfstandige online camera journalist (camjo) - videoredacteur kan werken. Liefst met MBo+ of hBo werk- en denkniveau (bijvoorbeeld een opleiding

  communicatie of journalistiek). Je hebt ervaring met fi lmen en video-editing en met het maken van korte inhoudelijke videos voor websites

  (reportage, nieuwsitems, interview). Je bent in het bezit van een rijbewijs en bereid om zelfstandig in Limburg op reportage te gaan. Je bent creatief, fl exibel en toont initiatief.

  Wij zoeken een kandidaat die: - aantoonbare ervaring heeft met het maken van video-items (bijvoorbeeld professioneel, via lokale omroep of

  hobbymatig) en actief wil blijven op zijn/haar vakgebied; - mondeling en schriftelijk communicatief sterk is; - zowel zelfstandig als in teamverband kan samenwerken; - ongeveer 5 dagen per maand beschikbaar is voor het maken van videos (werktijden in overleg).

  Extra eisen/wensen het bezit van een auto en eigen videocamera/montagemogelijkheden is in eerste instantie noodzakelijk. Beschikbaarheid vanaf 1 januari 2014.

  Informatie voor meer informatie kun je bellen met Monique Demarteau (beleidsmedewerker communicatie Milieufederatie Limburg), tel. 0475 386 410. Bereikbaar op maandag tot en met woensdag.

  Wat biedt de De Milieufederatie Limburg biedt: Milieufederatie? - een stimulerende en professionele omgeving waarin ruimte is voor initiatieven en collegialiteit; - een vrijwilligersovereenkomst met een collectieve ongevallen- en WA- verzekering; - onkostenvergoeding (reiskosten, telefoon e.d.), alsmede een attentiebeleid (deelname personeelsuitje, gebruik

  faciliteiten kantoor)

  STICHTING MILIEUFEDERATIE LIMBURG

  Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

  milieufederatie Limburg zoekt vrijwilliger

  s t i c h t i n g m i l i e u f e d e r a t i e l i m b u r g 2 3

 • prachtige belevenissen tijdens 9de Nacht van de Nacht

  Bovendien vroegen diverse Limburgse gemeenten, de provincie

  Limburg en bedrijven, door middel van het doven of dimmen

  van verlichting bij gebouwen of monumenten op hun manier

  aandacht voor de lichtvervuiling. De gemeente Weert doofde bij-

  voorbeeld de aanstraalverlichting van de Sint Martinuskerk en de

  gemeente Kerkrade doofde de verlichting bij het gemeentehuis.

  De Milieufederatie Limburg is blij met zoveel aandacht voor de

  duisternis en het terugdringen van lichtvervuiling. op die manier

  wordt de bewustwording vergroot en dat is goed voor de mens

  en de natuur. in de nacht van 26 op 27 oktober konden alle

  deelnemers genieten van de vele activiteiten. het zachte weer, de

  heldere lucht, en niet te vergeten de inzet van alle organisatoren

  en vrijwilligers heeft van de 9de nacht van de nacht een groot

  succes gemaakt.

  korte impressies vaN de activiteiteN

  in De Meinweg in herkenbosch merkte Staatsbosbeheer dat zelfs

  mensen uit nieuwstadt aan de pikdonkere wandeling deelnamen.

  Bij FunForest venlo waren de deelnemers aan het nachtklimmen

  razend enthousiast. nadat de klimmers enkele stations hadden

  geklommen, waren ze gewend aan het donker en hoorde je overal

  lachende mensen. een goed teken!

  in Kasteelpark Born waren maar liefst 115 bezoekers, die vooraf

  aan de nachtwandeling geboeid naar de lezing van astronoom

  henk Bril hebben geluisterd.

  van het nachtklimmen bij roccA Sport & Adventure stond een

  leuk artikel in Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad. Met 50

  deelnemers was het een speciale nacht van de nacht voor hen.

  het ivn Munstergeleen had een succesvolle donkere avond rond

  de Windraak met in de nachtelijke heemtuin een klankschalen-

  concert. er werd glhwein en warme chocomel geserveerd voor

  de deelnemers.

  De spannende tocht bij de scouting Lambertus uit reuver was

  een groot succes met 125 deelnemers. De gemeente Beesel, waar

  reuver deel van uit maakt, heeft de nacht van de nacht ook

  weer als een leuke activiteit ervaren en ondersteunde het initia-

  tief door de verlichting van veel openbare gebouwen en kunst-

  werken te doven. er was nog een groep die vertrok vanuit reuver,

  ivn De Steilrand. De organisatoren gingen vanaf de parkeerplaats

  aan de Muiterdijk in reuver het nachtelijke duister in. op de

  parkeerplaats werd nog een vleermuisspel gespeeld om duidelijk

  te maken op welke manier vleermuizen hun prooi vangen in het

  donker. Daarna vertrokken de deelnemers het bos in. Met vlagen

  kwamen er koude en warme luchtstromen het pad op, een teken

  dat er water in de buurt is in de kwelzones op de Steilrand, een

  raar gevoel voor de wandelaars. het was een gevarieerde wande-

  ling met uitleg over de sterren (er waren zelfs vallende sterren te

  zien) en met proefsessies, onder andere een groen biertje waar

  Lievevrouwenbedstro in verwerkt is!

  in Meijel hield het ivn het sober en zagen de deelnemers de

  invloed van al het licht op de omgeving. tevens kregen ze uitleg

  over de gevolgen hiervan voor mens en natuur. het aantal deel-

  nemers was de helft meer dan vorig jaar!

  in nationaal Park De Maasduinen werd de groep begeleid door

  tientallen glimwormpjes. een unieke ervaring voor de deelnemers.

  in helden werd tijdens de wandeling n de picknick genoten van

  een zeer mooie sterrenhemel.

  De cursus nachtfotografi e door Photograag in Sevenum had een

  dankbare groep deelnemers die veel geleerd hebben.

  zaterdagnacht van 26 op 27 oktober vond de 9de editie

  van de Nacht van de Nacht plaats, georganiseerd door

  de Natuur en milieufederaties in alle provincies door

  het hele land. in Limburg noteerde de milieufederatie

  Limburg ruim 30 organisaties die activiteiten hadden

  georganiseerd met naar schatting 1.100 deelnemers.

  Foto

  : Pho

  togr

  aag

  2 4 l i m b u r g s m i l i e u2 4 l i m b u r g s m i l i e u

 • het uitzonderlijke goede weer was perfect voor de lig- en zit-

  oefeningen van de deelnemers bij Jos Kleijnen natuurcoaching in

  Swalmen.

  in Spaubeek vertrok een groep van ruim 50 deelnemers voor een

  tocht door het donkere bos, die georganiseerd werd door het

  ivn Spau-Beek. De zintuigen van de deelnemers werden meteen

  op de proef gesteld. in het eerste stuk bos kon je merken dat

  iedereen, vooral de kinderen, stiller werd. het lopen in het donker

  vergde alle concentratie. vooral op het verschijnen van koeien in

  een donkere wei was niemand voorbereid.

  het ivn Maastricht, samen met het centrum voor natuur en

  Milieu educatie (cnMe), genoot met alle deelnemers in de

  natuurtuinen Jekerdal van een presentatie van de sterrenhemel

  door de weer- en sterrenkundevereniging Galileo. Daarna werd er

  gewandeld naar de Sint Pietersberg om te kijken naar de licht-

  vervuiling richting Maastricht.

  in Brunssum, bij ruis en gespuis op de hei, vertrokken 100

  deelnemers in groepjes. De vrijwilligers van het ivn Brunssum en

  onderbanken kregen bij terugkomst te horen dat alle lopers wel

  ergens van het gespuis in het bos geschrokken waren.

  Bij de Smaak van de nacht in Sevenum konden de deelnemers

  het mooie weer waarderen. er waren proeverijen uit de natuur

  met pompoensoep na afl oop.

  in Ulestraten werden de ruime 25 deelnemers aan de wandeling

  boven op de Wijngaardsberg begroet door leden van de weer- en

  sterrenkundevereniging Galileo. Met het heldere weer konden zij

  prima uitleg geven over de sterren.

  Foto

  : Wim

  Ver

  dons

  chot

  noordelijker in nationaal Park De Groote Peel maakten de deel-

  nemers onder begeleiding van de Peelgidsen een wandeling in

  de donkere Peel. om zelf te ervaren hoe donker het wel niet was,

  werden er opdrachtjes gedaan met blinddoeken.

  ivn Kerkrade wandelde in Baalsbruggen (Kerkrade). onderweg

  was het erg donker in de holle weg waar struikrovers op wacht

  lagen. De kinderen knepen fl ink in de hand van de ouders. Bij

  abdij rolduc werd een kort verhaal verteld over de geschiedenis

  van het complex.

  in het bezoekerscentrum Leudal werd een presentatie gegeven over

  de ruimtevaart en de sterren met een boswandeling na afl oop.

  Al met al een prachtige reeks van ervaringen met de nacht! Door

  heel Limburg hebben deelnemers genoten van de nacht in al zijn

  vormen. van genieten van de stilte of de geluiden van de nacht

  tot het ervaren wat echt donker nu eigenlijk is en wat dat met

  natuur en mens doet. reden temeer ieder jaar weer aan