Bro meldpunt medicijnen 20130620

8
Samen werken aan beter medicijngebruik

description

 

Transcript of Bro meldpunt medicijnen 20130620

Page 1: Bro meldpunt medicijnen 20130620

Samen werken aan beter medicijngebruik

Page 2: Bro meldpunt medicijnen 20130620
Page 3: Bro meldpunt medicijnen 20130620

Waar kan ik mijn ervaringen met medicijnen kwijt? Hoe weet ik of anderendezelfde bijwerkingen ervaren? Waar vind ik meer informatie over deervaringen van andere gebruikers met mijn medicijnen? Ik heb problemenmet de verpakking van mijn medicijn, wat kan ik daar aan doen?

Op deze vragen geeft het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik(IVM) antwoord met het Meldpunt Medicijnen. Het Meldpunt Medicijnenis een digitale plek waar medicijngebruikers - en zorgverleners - positieveen negatieve ervaringen met medicijnen (anoniem) kunnen delen enervaringen van anderen kunnen inzien. Het meldpunt is er voor en doormedicijngebruikers. Het doel: samen werken aan een beter, veilig enverantwoord medicijngebruik.

Samen werken aan beter medicijngebruik

3

Page 4: Bro meldpunt medicijnen 20130620
Page 5: Bro meldpunt medicijnen 20130620

Via de website www.meldpuntmedicijnen.nl kunnen medicijngebruikersmakkelijk en snel hun positieve en negatieve ervaringen met hunmedicijnen anoniem melden. Dit kunnen bijvoorbeeld bijwerkingen zijn,problemen met de verpakking, vergoeding of verkrijgbaarheid, ofervaringen met de voorlichting over het medicijn in bijvoorbeeld debijsluiter. Het meldpunt is gekoppeld aan een database van (bijna) allemedicijnen die in Nederland verkrijgbaar zijn. Die database wordt elkemaand geactualiseerd.

Via het Meldpunt Medicijnen kunnen medicijngebruikers ook makkelijkopzoeken wat de ervaringen van anderen zijn. Dit kan per medicijn en permedicijngroep. Ze hoeven zich niet aan te melden of in te loggen. Het IVMwerkt samen met het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Voor meerinformatie over de medicijnen zelf en de bijsluiter verwijst de site naarwww.apotheek.nl van de KNMP, de beroepsorganisatie van apothekers.Het Meldpunt Medicijnen is onafhankelijk en opgericht vanuit eenmaatschappelijk perspectief, zonder commercieel of beroepsbelang.

Hoe werkt het?

5

Page 6: Bro meldpunt medicijnen 20130620

Het Meldpunt Medicijnen biedt medicijngebruikers en zorgverleners inzichtin het medicijngebruik, maar kan op diverse manieren worden ingezet om de(farmaceutische) patiëntenzorg te verbeteren.

Inzicht in medicijngebruikHet Meldpunt Medicijnen heeft zo'n 12.000 ervaringen verzameld. Dezesignalen vormen samen een belangrijke bron van informatie over de werkingen bijwerkingen van medicijnen en praktische problemen. Het belangrijkstedoel is medicijngebruikers inzicht geven in hun medicijngebruik. Bijwerkingenworden sneller herkend en medicijngebruikers geven elkaar tips. Meer inzichthelpt bij de keuze voor een bepaald geneesmiddel.

Signaleren van knelpuntenBij ernstige meldingen zal het IVM proberen contact op te nemen met demelder. Zijn er problemen met de verpakking dan kaarten we dat aan bij defabrikant. Ernstige bijwerkingen worden doorgegeven aan het Lareb.

Analyse voor doelgroepenNaast ervaringen vraagt het IVM om enkele andere gegevens zoals deleeftijd en het geslacht van de melder. Zo kan het IVM een goede analysemaken van de signalen en eventuele problemen beter aanpakken. Opverzoek maakt het IVM ook analyses voor bijvoorbeeld patiëntenorganisatiesen fabrikanten zodat zij meer inzicht krijgen in de problemen diemedicijngebruikers hebben met bepaalde middelen.

Wat levert het op?

6

Page 7: Bro meldpunt medicijnen 20130620

Hoe meer meldingen, hoe meer het IVM kan doen om te zorgen voor eengoed, veilig en verantwoord medicijngebruik!

Meldacties voor bepaalde medicijnenSoms spelen er bij bepaalde medicijnen specifieke problemen. Het MeldpuntMedicijnen kan deze problemen in kaart brengen en aanbevelingen doen omde problemen op te lossen. Hiervoor zetten wij meldacties in. Bijvoorbeeldeen meldactie over antidepressiva, of bloeddrukverlagers. Het MeldpuntMedicijnen doet een oproep onder de gebruikers van deze medicijnen enzorgverleners en brengt zo grote aantallen ervaringen in kaart. De resultatenen aanbevelingen van deze acties zorgen regelmatig voor publiciteit in demedia.

Meer betrokkenheid van uw achterban of klanten via een ‘plug in’ op uw eigen websiteHet is mogelijk om op uw eigen site actuele ervaringen van het MeldpuntMedicijnen te laten zien. Dit kunnen ook specifieke medicijnen zijn, ofbepaalde medicijngroepen. Patiënten en belangenorganisaties,zorgverzekeraars, apotheekketens, huisartsen, en publiekswebsites kunnenvan deze service gebruik maken. Zij bieden hiermee hun achterban extraservice en inzicht in het gebruik van medicijnen. Het biedt een mogelijkheidom de achterban meer bij de doelstellingen van de organisaties te betrekken.Partijen die van deze 'plug-in' op hun website gebruik maken, krijgen jaarlijkseen analyse van de ervaringen die via hun site zijn gemeld.

7

Page 8: Bro meldpunt medicijnen 20130620

juni

201

3

Wilt u meer weten over het Meldpunt Medicijnen en hoe dezedatabase ingezet kan worden om de farmaceutischepatiëntenzorg te verbeteren? Of heeft u interesse in eenanalyse, meldactie of plug-in? Neem dan contact op met hetIVM via e-mail [email protected] of bel0888 800 400. U kunt zich via de website ook aanmelden voorde nieuwsbrief van het Meldpunt Medicijnen en ons volgenvia Twitter via @MMedicijnen. Kijk voor meer informatie overhet IVM ook eens op www.medicijngebruik.nl.

Meer weten?