MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM...

of 38 /38
MAP5 in 2015

Embed Size (px)

Transcript of MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM...

Page 1: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

MAP5 in 2015

Page 2: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Focusbedrijven en nitraatresidu

Gebieds- én bedrijfs-specifieke aanpak

Page 3: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Focusbedrijf 2015

Meer dan 50% van het areaal in focusgebiedGronden in gebruik op 1 januari 2014Enkel rekening gehouden met landbouwgrond dus geen gebouwen, serres, teelten op groeimedium, ….. Enkel rekening gehouden met het deel van het perceel dat effectief in focusgebied 2015 ligt

Brief ‘MAP5’ van 10 juli:vermelding focusbedrijf ja/neen% areaal 2014 gelegen in focusgebied 2015detail voor elk perceel: Mestbankloket

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │3

Page 4: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Vrijstelling focusbedrijf aanvragenEenvoudige aanvraag via het Mestbankloket: uiterlijk 31 juli www.mestbankloket.be > aanvragen

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │4

Page 5: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Vrijstelling aangevraagd = bedrijfsevaluatie nitraatresidu in 2015

Na 31 juli kan de aanvraag niet meer ingetrokken wordenOverweeg of de maatregelen voor focusbedrijven niet sowieso passen binnen uw bedrijfsvoering

Nitraatresidu meten op eigen kosten op Minstens 3 percelenMinstens 1 perceel per teeltgroep (=combinatie teelt/bodem)Effectief aangeduide percelen: rekening houden met areaal

Mestbank duidt de percelen aan tegen 15 septemberBemonstering door een erkend laboratorium tussen 1 oktober en 15 november

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │5

Page 6: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Bedrijfsbeoordeling nitraatresidu’s

Beoordeling van de gemeten nitraatresidu’sGewogen gemiddeld nitraatresiduAantal stalen en aantal teeltgroepen boven 2de drempelwaarde

Mestbank brengt u op de hoogte van de beoordeling

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │6

Beoordeling Nitraatresidu’s Focusbedrijf

Categorie 0 VRIJSTELLING niet-focusbedrijf

Categorie 1 Focusbedrijf cat. 1

Categorie 2 Focusbedrijf cat. 2

Categorie 3 Focusbedrijf cat. 3

Page 7: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Maatregelenpakket 2015?(door overschrijding nitraatresidu 2014 of maatregelen 2014 niet uitgevoerd)

Bedrijfsevaluatie in 2015Focusbedrijf met een maatregelenpakket Niet-focusbedrijf vanaf maatregelenpakket 2

Als de evaluatie ok is = categorie 0 automatisch vrijstelling (geen aanvraag nodig) niet-focusbedrijf in 2016

Nitraatresidu bepalen op 1 perceel voor niet focusbedrijven met maatregelenpakket 1

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │7

Page 8: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Bemestingsnormen in een bedrijfsbenadering

Page 9: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Naar een bedrijfsbenadering

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │9

Bemestingsnormen worden op bedrijfsniveau bekekenLandbouwer kan de bemesting op een perceel vrij invullen

Uitzonderingen:Percelen in grondwaterwingebieden type 1Percelen met 2 GVE regelingPercelen met een beheerovereenkomst met bemestingsbeperking

Echter: nooit meer dan 2x de stikstofnorm (werkzaam en dierlijk) op een individueel perceel

Een aantal teelten zijn gewijzigd van teeltgroep:Aparte teeltgroep voor Spruitkool, Aardbeien, Sierteelt en boomkweekAndere teeltgroep: vroege aardappelen bij teeltgroep aardappelen

Page 10: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Stikstofbemestingsnormen 2015

Weinig wijzigingen tov MAP 4

BehalveVroege aardappelen: normen van aardappelen (190/210 kg Nwz/ha)Aardbeien: norm 160 kg Nwz/ha

Werkzame stikstof wordt standaard vanaf 2016Overgangsmaatregel 2015: systeem totale stikstof nog mogelijk

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │10

Page 11: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Stikstofbemestingsnormen 2015

TeeltgroepWerkzame N (kg/ha, jaar) Dierlijke N

(kg/ha, jaar)Zandgrond Niet-zandgrond

GraslandMaaien 300 310 170

Maaien + grazen 235 245 170

Wintertarwe of triticale 160 175 100

Wintergerst of andere graangewassen 110 125 100

Suikerbieten 135 150 170

Voederbieten 235 260 170

Aardappelen 190 210 170

Maïs 135 150 170

Groenten groep I 225 250 170

Groenten groep II 160 180 170

Groenten groep III 115 125 170

Sierteelt en boomkweek 160 180 170

Aardbeien 160 160 170

Spruitkool 225 250 170

Gewassen met een lage stikstofbehoefte 115 125 125

Andere leguminosen dan erwten en bonen 70 75 120 (Z) / 125 (NZ)5

Andere gewassen 130 145 170

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │11

Page 12: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Stikstofbemestingsnormen 2015Teeltcombinatie

Werkzame N (kg/ha, jaar) Dierlijke N

(kg/ha, jaar)Zandgrond Niet-zandgrond

Gras/snijrogge + maïs 200 230 170

Wintertarwe of triticale met nateelt 180 195 170

Wintergerst of andere graangewassen met nateelt 130 145 170

Groenten Groep I en I

Andere hoofdteelt met voor- of nateelt groep I315 350 170

Groenten Groep I en II

Andere hoofdteelt met voor- of nateelt groep II,

aardbeien, sierteelt&boomkweek

270 300 170

Groenten Groep I en III

Andere hoofdteelt met voor- of nateelt groep II250 275 170

Groenten Groep II en II 250 275 170

Groenten Groep II en III 205 225 170

Groenten Groep III en III 180 200 170

3 of meerdere groenteteelten waarvan minstens

één groente van groep II250 275 170

3 of meerdere groenteteelten met geen enkele

groente van groep II180 200 170

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │12

Page 13: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Fosfaatbemestingsnormen 2015

Verdere uitmijning plantbeschikbare fosfaat van de Vlaamse landbouwgronden

Percelen worden ingedeeld in 4 klassen (I, II, III of IV)Bemestingsnorm afhankelijk van hoofdteelt en van klasse2015-2016: klasse III is de referentieklasseVanaf 2017: klasse IV is de referentieklasse

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │13

Page 14: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Fosfaatbemestingsnormen 2015

Klasse III = Referentie in 2015Hoofdteelt bepaalt de P-norm

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │14

Teeltgroep Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV

Alle grasland + graszodenteelt 115 95 90 70

1 snede gras/snijrogge + maïs 115 95 90 70

Maïs 100 80 70 55

Graangewassen 95 75 70 55

Aardappelen 95 75 70 55

Bieten, Groenten, Sierteelt &

boomkweek, Aardbeien, Spruitkool,

Teelten met lage N-behoefte,

Leguminosen en Overige teelten

85 65 55 45

Page 15: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Fosfaatverzadigd gebied

In fosfaatverzadigd gebied blijft de norm 40 kg P2O5/ha

Percelen met een vrijstelling van fosfaatverzadigd gebied blijven de vrijstelling behouden voor 2015 en 2016 zijn de normen van Klasse III van toepassing

Percelen waarvan aangetoond was dat ze een laag fosfaatbindend vermogen hebben, krijgen de norm Klasse IV

Op basis van analyses plantbeschikbare fosfaat kunnen percelen in lagere klasse terecht komen

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │15

Page 16: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Afwijken van de fosfaat referentieklasse

Bodemanalyse plantbeschikbare fosfaat bepaalt de klasse

Bezorg de bodemanalyse aan de MestbankFormulier binnenkort ter beschikking op de websiteKopie van de luchtfoto (van de verzamelaanvraag van het jaar van staalname) waarop het perceel aangeduid wordt

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │16

Klasse Akkerland(mg P/100 g droge grond)

Grasland(mg P/100 g droge grond)

Klasse I ≤ 12 ≤ 19

Klasse II > 12 en ≤ 18 > 19 en ≤ 25

Klasse III > 18 en ≤ 40 > 25 en ≤50

Klasse IV > 40 > 50

Page 17: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Hoe lang is een P-analyse geldig

Vanaf wanneer gaat de nieuwe P-klasse in?Voor P-analyses ingediend voor 31/8/2015 => in 2016Voor P-analyses ingediend na 31/8/2015 => in 2017

Een P-analyse is maximum vijf jaar geldig dusP-analyses genomen in 2011 of later indienen voor 31/8/2015Na 31/8/2015 komen zijn enkel P-analyse genomen in 2012 of later nog relevant

Als de ‘geldigheidsduur’ van de P-analyse verstreken is: klassestijging om de 5 jaarVoorbeeld: P-analyse genomen in 2013 perceel is klasse I

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │17

Klasse Itot 2018

Klasse II2019-2023

Klasse III2024-2028

Klasse IVvanaf 2029

Page 18: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Tussenkomst in de kosten voor P-stalen

Aan al de volgende voorwaarden moet voldaan zijn:Bodemstaal genomen in 2015 of laterHet perceel wordt ingedeeld in klasse I of IIBeschikken over een actief landbouwernummerHet perceel wordt op basis van de analyse minstens één klasse lager ingedeeld

De Vlaamse Regering zal een forfaitair bedrag vastleggen voor de tussenkomst in de kosten van de bodemanalyses.

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │18

Page 19: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Overzicht bemestingsnormenDe Mestbank publiceert deze zomer een eerste overzicht van de bemestingsnormen op het MestbankloketGewijzigde items

Bedrijfsaanpak: totaal overzicht voor het volledig bedrijfVermelding focusbedrijfOverzicht niet meer opgesplitst per exploitatieGroepering

Percelen zonder bemestingsbeperkingPercelen met bemestingsbeperking

Kolommen die weggevallen zijnFocusgebied, maatregelenpakket, uitrijperiode

Let op: derogatie: toont enkel de aanvraag derogatie onder voorbehoud in de verzamelaanvraag op het e-loket

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │19

Page 20: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Overzicht bemestingsnormen - voorbeeld

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │20

Page 21: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Derogatie

Page 22: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Derogatie aanvragen

Mestbankloket: tot en met 31 juli 2015Derogatie aanvragenVoorwaarden accepteren

E-loket departement Landbouw en Visserij: tot en met 31 juli 2015

Percelen aanduiden of wijzigenAanduiden wanneer blijven grasland gescheurd werd (BGG)Voorwaarde: tijdig de verzamelaanvraag ingediend hebben

(21 april)

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │22

Page 23: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Derogatie aanvragen - Mestbankloketwww.mestbankloket.be > aanvragen: uiterlijk 31 juli

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │23

Page 24: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Derogatieteelten

Derogatie teelten: nieuw grasklaver en mais met onderzaai grasGras inclusief grasklaver (max 50% klaver ingezaaid)Maïs met een voorteelt snijroggeMaïs met een voorteelt grasMaïs met onderzaai grasWintertarwe gevolgd door een vanggewasTriticale gevolgd door een vanggewasSuikerbietenVoederbieten

Vanggewassen zijn: alle niet-vlinderbloemige groenbedekkers (cfGLB) + mengsels daarvan + grasklaver

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │24

Page 25: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Derogatienormen voor dierlijke mest

Ook voor derogatiebedrijven geldt de bedrijfsbenadering!

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │25

DerogatiegewasN uit derogatiemest

(incl. begrazing)(kg N/ha, jaar)

Grasland incl grasklaver met max 50% klaver ingezaaid 250

Maïs voorafgegaan door één snede gemaaid en afgevoerd gras 250

Maïs voorafgegaan door één snede geoogste en afgevoerde snijrogge 250

Maïs met onderzaai gras 250

Wintertarwe gevolgd door een vanggewas 200

Triticale gevolgd door een vanggewas 200

Suikerbieten 200

Voederbieten 200

Page 26: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Derogatie-voorwaarden

Enkel ‘derogatiemest’ mag toegediend worden op derogatie percelen (mestsoorten ongewijzigd)Bemestingsplan blijft behoudenBemestingsregister wordt vervangen door een tijdigeMestbankaangifteBodemanalyses

Organisch koolstof niet meer verplichtStikstof

per begonnen schijf van 20 ha, minimum één staalalgemeen: staal moet genomen worden tussen 1/1 en 31/5.voor 2015:

Stalen genomen tussen 1/1/2015 en 31/5/2015: okStalen genomen tussen 1/1/2016 en 31/5/2016 zijn ook geldig, voor 2015 én 2016

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │26

Page 27: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Derogatie-voorwaarden

BodemanalysesFosfaat

per begonnen schijf van 20 ha, min één staal, genomen tussen 1/6/x-1 en31/5/xvoor 2015: stalen genomen tussen 1/6/2014 en 31/5/2016 zijn geldig

OFper begonnen schijf van 5 ha, min één staal, dat 5 jaar oud mag zijnvoor 2015: P-stalen genomen in 2011 of later zijn geldig

Graslandbeheer voor derogatiebedrijven: ongewijzigdBlijvend grasland = grasland dat ten minste 5 opeenvolgende jaren niet in de vruchtwisseling van het bedrijf werd opgenomen (status BG in de verzamelaanvraag).

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │27

Page 28: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Derogatie-voorwaarden ter beschikking op de VLM-website

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │28

Page 29: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Verplichte staalname met bijbehorend bemestingsadvies

GroententeeltSierteelt & BoomkweekAardbeien

Page 30: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Verplichte staalnames met bijbehorend bemestingsadvies

TeeltenGroenten groep I en groenten groep IIAardbeienSierteelt en boomkweek

Aantal te nemen stalenPercelen met enkel meerjarige teelten: 1/6 van de betrokken oppervlakte Percelen met niet-meerjarige teelten of een combinatieteelt: 1/2 van de betrokken oppervlakte

Aantal stalen = som van bovenstaande getallen, afgerond naar boven.

Als de som > het aantal betrokken percelen: aantal stalen beperkt tot het aantal percelen

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │30

Page 31: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Verplichte staalnames met bijbehorend bemestingsadvies

Aanmelding van de stalenDoor de laboratoria in SMILOp basis van coördinaten van het perceel

Sancties bij te weinig stalenOnvoldoende stalen in 2015 => sancties in 2016Percelen met enkel groenten van groep I of II, aardbeien, boomkweek of sierteelt: -20% van de bemestingsnormPercelen met een teeltcombinatie waarbij één van de teelten groenten van groep I of II, aardbeien, boomkweek of sierteelt is: de norm van de hoofdteelt

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │31

Page 32: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Verplichte staalnames met bijbehorend bemestingsadvies

Timing publicaties op het Mestbankloket

Juli: berekening aantal te nemen stalenSeptember: stand van zaken van de door het laboratorium aangemelde staalnamesDecember/januari: sanctiebrief

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │32

Page 33: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Communicatie

Page 34: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Nieuwe VLM-portaalsite

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │34

Page 35: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Nieuwe VLM-portaalsite

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │35

Page 36: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Nieuwe VLM-portaalsite

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │36

Page 37: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

Digitale communicatie

Geleidelijk aan enkel digitale communicatie via het Mestbankloket www.mestbankloket.beVerwittiging per e-mail wanneer er een nieuwe item op het loket geplaatst wordtE-mailadres niet correct => aanpassen op het e-loket van Departement Landbouw en Visserij www.landbouwvlaanderen.be

Geselecteerde percelen voor nitraatresiducampagne 2015: beschikbaar op het mestbankloket tegen half september

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 13/07/2015 │37

Page 38: MAP5 in 2015 · PowerPoint-presentatie Author: Annick Goossens Created Date: 7/13/2015 9:33:12 AM ...

www.vlm.be

Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?