Management Account samenvatting

Click here to load reader

 • date post

  07-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  103
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Lessius / Dr. Martine Cools

Transcript of Management Account samenvatting

Management Accounting IBachelor 3

SAMENVATTING

WWW.ABSOC.BE

Academiejaar gemaakt: Datum laatste aanpassing: Datum vorige aanpassing: Docent: Gerealiseerd door: Aantal paginas: Opmerkingen:

2009 2010 17 mei 2010 17 mei 2010 Raf Orens Bart Temmerman 13 paginas Basic samenvatting waar je best de slides naast legt bij het studeren. Vergeet geen extra oefeningen te maken (minstens deze van de les). Kostencalculatie (p.12) en kostengedrag (p.13) zijn redelijk beperkt. Fouten of verbeteringen mogen steeds gemaild worden nr [email protected]

Management accounting IManangement accounting wordt gebruikt door interne managers voor het nemen van strategische beslissingen (LT) met behulp van gedetailleerde kosteninformatie.

Kosten = verbruikte middelen nodig om doelstellingen te realiseren uitgave = werkelijke uitstroom van financile middelen als vergoeding voor geleverde prestaties Kosten (K) worden opgeteld per K-soort, K-soort (rechtstreeks of door allocatie) toewijzen aan K-object Directe kosten: kunnen onmiddellijk aan K-object worden vastgelegd - DMK: directe materiaalK - DAK: directe arbeidsK Indirecte kosten: kunnen niet onmiddellijk aan K-object worden vastgelegd, er is nood aan een verdeelsleutel, overheadkosten; - IMK: indirecte materiaalK - IAK: indirecte arbeidsK - andere IPK: andere indirecte productieK (afschrijvingen, nutsvoorzieningen, verzekering, huur, belasting, ) Variabele kosten: K die proportioneel veranderen met wijziging in gerelateerd activiteitsniveau of K-drijver (bv. elektriciteit) (VC) Vaste kosten: K die niet veranderen ondanks wijziging (bv. afschrijvingen) (FC) Directe materialen verbruik BV Direct materiaal + Aankopen direct materiaal = Direct materiaal beschikbaar voor verbruik - EV Direct materiaal + Directe arbeidskosten + Indirecte productiekosten = Productiekosten periode + BV Goederen in bewerking - EV goederen in bewerking = productiekosten afgewerkte producten Opbrengsten - Kosten van de verkochte goederen BV Gereed product + Productiekosten afgewerkte producten * = Productiekosten beschikbaar voor verkoop - EV Gereed product = Brutowinst - Periodekosten = Bedrijfsresultaat Primaire productiekosten: alle directe kosten DM + DA Bewerkingskosten: conversiekosten, alle productiekosten uitgezonderd DM DA + IPK

1 www.absoc.be

Bedrijfsres.= opbr. VC FC Nettores. = bedrijfsres. T Opbr. = SP x Q VC = VCu x Q CM = opbr. VC CMu = SP VCu CM = CMu x Q CMR = CMu / SP Break even quantity = kritische afzet BEQ = FC (+gewenst bedr.res.) / CMu BE sales = BEQ x SP Gewenst nettores. = gewenst bedr.res. bel. Gewenst bedrijfsres. = gewenst nettores. / (1 aanslagvoet) Veiligheidsmarge (in eenheden) = gebud. verkopen (in eenheden) BE sales (punt) Veiligheidsmargeratio = veiligheidsmarge / gebud. verkopen Operationele hefboom = effect dat FC hebben op bedrijfsresultaat bij wijziging van het aantal verkochte nheden en contributiemarge = bij elk niveau vd afzet: CM / bedrijfsresultaat Indien dan afzet met ?% toeneemt, oper. hefboom x ?% is de nieuwe winst. Sales Mix CM bundel = (CMu x N1) + (CMu x N2) + BE mix (kritische afzet) = FC / CM bundel BE prod.1 = BE mix x N1 BE sales1 = BE prod1 x SP1 Brutowinst = opbr. kostprijs verk. goed. CM = opbr. var. K KVG bevat zowel vaste als var. prod.K Var.K bevatten zowel var. prod.K als var. periodeK

2 www.absoc.be

JOBCOSTINGOpdrachtencalculatie Elke opdracht is verschillend ve andere opdracht qua materiaal, aard of duur vd bewerkingen. Kosten toewijzen aan bepaalde job; - dir.K: rechtstreeks - indir.K: alloceren op basis v K-drijver 7 STAPPEN: 1. kies K-object 2. bepaal dir. K 3. selecteer K-allocatiebasis 4. bepaal indir. K 5. bereken het aanrekeningtarief (overhead allocation rate) voor indir. K = actuele of gebud. indir.K / Volume v K-allocatiebasis 6. bereken de indir.K aangerekend ae job 7. Bereken de totale kosten ve job (dir.K + indir.K) Journaalposten: Aankoop mat. (mat. @ lev.); Verbruik mat. (GIB (dir.) + IPK @ Mat.); Lonen (GIB + IPK @ cash); Andere IPK (IPK @ Cash + Afschr.); Allocatie IPK (aanrek.tarief x all.basis: bv. DAU) (GIB @ IPK aangerekend); (gereed product @ GIB); (Handelvord. @ Verk.); (K verk. goed. @ gereed product) Aangerekend IPK verschilt met werkelijk: Als totale werkelijke IPK > IPK aangerekend onderverdeelde IPK (-)) 3 METHODES: 1. adjusted allocation rate approach werkelijk IPK is n% hoger dan aangerekende IPK dan aanrekeningtarief met n% verhogen (% verschil berekend op IPK aangerekend) 2. proration approach verdeel over- of onderverdeelde IPK over GIB, GP, en KVG op basis van: - Aangerekende indir.K: elk deel aangerekend IPK apart vormt % van totaal aangerekend IPK, dat % x verschil bij eindsaldo optellen - Saldi GIB, GP en KVG: elk eindsaldo vormt % van totaal IPK, dat % x verschil bij eindsaldo optellen Boekingen:(GIB + GP + KVG + IPK aangerekend @ IPK) 3. write-off verschil integraal toewijzen aan KVG (KVG + IPK aangerekend @ IPK)

PROCESS COSTINGAfdelingscalculatie Productie op grote schaal v identieke nheden, voor massaproductie, continue stroom v identieke producten doorheen verschillende productie afdelingen. Dir. mat. K: worden aan het begin of aan het einde vh productieproces toegevoegd ConversieK: (dir. arbeidsK & indir. productieK) worden gelijkmatig ah productieproces toegevoegd 3 www.absoc.be

5 STAPPEN: 1. vastleggen v fysische goederen stroom 2. bereken aantal equivalente eenheden (Gewogen gemiddelde methode of FiFO) 3. kosten-overzicht: bereken de totaal te verdelen mat.K en conversieK 4. bereken van de totale K. per equivalente eenheid (= kosten v periode / equivalente nheden) (drukken deel gedeeltelijk afgewerkte nheden uit als kleiner aantal volledig afgewerkte nheden) 5. kostenaanrekening: wijs de totale K. toe aan de afgewerkte nheden en aan de nheden opgenomen in de voorraad GIB Gewogen gemiddelde methode = kosten v vorige periode worden bij huidige periode geteld 1. fysische stroom BV opgestart Totaal transfert uit / van BV % gestart en af EV GIB Totaal 2. dir.mat.K | ConversieK | TransfertK.

(afgew. nheden) (Tot. EV BV)

% (DM einde = 0; DM begin is 100%)

TOT 3. BV GIB Kosten toegevoegd Totale kosten 4. Totale kosten 3. / Totaal 2. OF Kosten toegev. / totaal 2. 5. 2. x totaal 4. voor: Af en transfer (transfer uit) z BV GIB (zie 3.) Afwerken BV gestart en af totaal z EV GIB Totaal

DM x

CK y

/ *

/ FiFo

* FiFo: gezien FiFo eerst K. vorige periode opneemt, zijn K. v getransferr. goed. hoger bij FiFo Journaalposten: GIB montage @ x GIB montage @ y te bet. lonen & andere schulden GP afgewerkt en getransf. prod. (GIB testing) @ GIB montage z (enkel bij oef. met BV en EV)

4 www.absoc.be

Traditionele kostprijssysteemTraceert dir. K aan een kostenobject, alloceert indir. K. op basis van volumegebaseerde kostendrijver. Aandeel indir. K sterk toegenomen waardoor kosteninformatie op basis v traditionele kostprijssysteem minder accuraat is Kostenverfijning noodzakelijk Tekortkomingen: - allocatie indir. K. te eenvoudig - resulteert in kruissubsidiring = ontstaan v under- en overcosting (product undercosting: consumeert veel middelen maar heeft toch lage eenheidskost): Producten met grote hoeveelheid/gewicht/omvang sponsoren die met kleinere Producten waarvan voor de productie of verkoop de complexiteit beperkt is, subsidiren deze waarbij dit moeilijk is. - standaard producten foutief belast met deel gespecialiseerde producten - nood aan verfijning: uitbreiden vh aantal indir. kostenpools zoveel mogelijk dir. K. maak gebruik vd kostendrijver als allocatiebasis voor de indir. kostenpools

Activity based costingABC = indir. K juister toewijzen aan K-objecten adhv meerdere verdeelsleutels op basis v activiteiten die de kosten veroorzaken. Ondernemingsproces uitsplitsen in activiteiten en voor elke activiteit de belangrijkste kostenveroorzakende factor zoeken. !!! Dir. K. rechtreeks toewijzen aan kostenobject. !!! 9 STAPPEN 1. selectie K-object 2. identificeer dir. K 3. selectie activiteiten 4. selectie resource drivers 5. verdeling K over act. adhv kostendrijver (proportioneel of direct): Informatie over resource drivers (indir. arb. en mach. uren) gegeven bovenaan, dan act. links BV. Indir. loonkost per indir. arb.uur berekend Indir. loonK / TOT. indir. arbeidsuren Deze loonkost per uur X de indir. arbeidsuren per activiteit geven de Indir. lonen. Idem voor de afschrijving machine(uren)(tenzij gegeven) Indir. materialen volgens facturen

6. selectie activity drivers (Act. drivers vr elk product optellen. Pas op: eventueel X aantal afzet) 7. bereken aanrekeningtarief voor elke driver Tot. ve activiteit / Tot. driver = bedrag per driver 8. act.verbruik voor elke driver X aanrekeningtarief 9. bereken Tot. K dr indir. + dir. K 5 www.absoc.be

Volgens TRADITIONEEL kostprijssysteem: Indirecte kosten toewijzen op basis van het aantal directe arbeidsuren: Aanrekeningstarief per DAU = totaal indir. K / (tot. afzet alle producten x dir. arbeidsuren per nheid) Dat aanrekeningstarief x dir. arbeidsuren per eenheid = indir. K per eenheid

Activity Based Costing VOORDELEN Correctere kostprijsberekening (meerdere indir. kostenpools, meerdere kostendrijvers) Inzicht in kostengedrag op 4 niveau's Hogere mate controleerbaarheid van de indirecte kosten Betere basis voor beleidsbeslissingen Activity Based Costing : Nauwkeurigere kostprijscalculatie Inzicht in efficintie van activiteiten Reductie niet-waardetoevoegende activiteiten Kostenbeheersing Toename in de registratiekosten 6 www.absoc.be NADELEN Complexer systeem Nacalculatie ingewikkelder Kostprijs geg.verzameling en verwerking is hoger Incorrecte toepassing van ABC vertekingen Succesvolle implementatie vraagt betrokkenheid v personeel

Budget= Kwantitatieve uitdrukking van toekomstige plannen. Leidraad bij cordineren en communiceren van activiteiten (uitvoeren) Leidraad bij bepalen van werkelijke prestaties (controle) Motiveert personeel Kan zowel financile als niet-financile gegevens bevatten Masterbudget = - Operationeel budget: gebudgetteerde jaarrekening - Fininancieel budget: gebudgetteerde kasstromentabel en -balans

Verkoopsbudget: gebudgett. verkopen x VP Productiebudget:

Dir. mat.Kbudget:

AankoopKbudget:

Dir.ArbeidsKbudget:

Indir. prod.Kbudget = totale IPK / tot. dir. arbeidsuren Kasstroombudget: BS Kas + ontvangsten uitgaven = ES Kas (naar balans) GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN (Verkoop productie, Kapitaalsverhoging, Lening, Verkopen vaste activa, Intrest of dividenden)

7 www.absoc.be

GEBUDGETTEERDE UITGAVEN (Betaling van grondstoffen, arbeidskosten, energiekosten, Betaalde intresten, Belastingen, Afbetaling lening, Investeringen) van dir. mat.: (deel vd uitgaven, idem berekening ontvangsten) + bijkomende:

Financiering:

Gebudgett. res.rek.: opbrengsten KVG = brutowinst periodekosten = bedrijfsres. fin. kosten = netto res. Kaizen budgetting = continue kleine verbeteringen ih budgetproces op basis suggesties/ ervaringen van werknemers: bv. reductie materiaal, verminderen van arbeids- of machine-uren Budgetary slack = manipuleren van budgetten en de uitvoering ervan door managers om positief gevalueerd te worden bij de prestatiebeoordeling. Bv:Onderschatten van verkopen, overschatten van kosten bij budgetbepaling. Gevaar voor algemene doelstellingen vh bedrijf: Er kunnen foutieve beslissingen worden genomen, zoals het niet meer produceren van toch winstgevende producten, doordat er aan budgetary slack gedaan werd door managers.

8 www.absoc.be

Verschillenanalyse= Variantie-analyse, Output in nheden (X alle info per unit) | opbrengsten - var. K. (dir. mat.K, dir. arb.K, var. indir.K) = contributiemarge vaste indir.K = bedrijfsresultaat Management by exception: Enkel wanneer de budgetverschillen (tussen het werkelijke en gebudgetteerd) significant afwijken, dan gaan managers verklaringen zoeken en aanpassingen voorstellen. 3 verschillende niveaus bij var.analyse: N1. Statische budgetvariantie = verschil tussen werkelijke resultaat en (statisch) gebudg. resultaat en V of N schrijven (V: + verschillen, gunstig effect op werkelijk resultaat tov gebudgetteerde, N: ) N2. Flexibel budget = verk.opbr. = werk. Q x gebudg. P, idem vr var. kosten, vr vast K: gebud.K nemen

Verkoopprijsvar. = (werk. VP gebudg. VP) x werk. output N3. Flexibele budgetvariantie - Voor DIRECTE KOSTEN opgesplitst in prijs- en efficintievariantie

= (WP SP) x WH (indien + N: want K) = (WH SH) x SP Verschil hiertussen is flexibel budgetverschil (Eventueel bij Flexibel budget midden: in aankopen en verbruik opdelen) - Voor VAR. INDIRECTE KOSTEN opgesplitst in bestedings- en efficintievariantie Gebudg. (standaard) aanrekeningstarief = gebudg. var. IPK / gebudg. volume allocatiebasis

WH = Werk. Hoeveelheid K.allocatiebasis WVT = Werk. Var. indir. kostenTarief SH = Standaard toegelaten Hoeveelheid K.allocatiebasis SVT = Standaard Var. indir.K.Tarief Bestedingsvariantie = (WVT SVT) x WH Efficintievariantie = (WH SH) x SVT

9 www.absoc.be

- Voor VASTE INDIRECTE KOSTEN: geen efficintievariantie, bestedingsvar. = flexibele budget var.

Werkelijke productie < gebudgetteerde productie aangerekende vaste IPK lager dan budget: nadelig PVV productievolumeverschil (onderbezetting) ABC en variantie analyse: SH = (werk.Q / gebudg. # eenheden per serie) x gebud. # arb.uren per serie

Boekingen met cijfervoobeeld: Voor DIRECTE KOSTEN Aankopen directe materialen Voorraad directe materialen 750 @ Leveranciers 650 DM prijsvarariantie 100 ! Voorraden tegen standaardprijzen ! Voordelige varianties: credit; nadelige varianties: debet Boeking verbruik directe materialen in voorraad GIB Voorraad goederen in bewerking 600 DM efficintievariantie 150 @ Voorraad directe materialen Boeking directe arbeidskosten in voorraad GIB Voorraad goederen in bewerking 1000 DA prijsvariantie 150 @ DA efficintievariantie Te betalen lonen, RSZ, enz.

750

250 900

Stel geen voorraden, volledig toewijzen aan kosten verkochte goederen (write off): DM Prijsvariantie 100 DA Efficintievariantie 250 @ DA Prijsvariantie 150 DM Efficintievariantie 150 Kosten verkochte goederen 50

10 www.absoc.be

Voor VAR. INDIRECTE KOSTEN Werkelijke indirecte productiekosten Variabele IPK @ Personeelskosten, ind. materialen, enz. Aangerekende indirecte productiekosten Voorraad goederen in bewerking @ Aangerekende variabele IPK Varianties Aangerekende variabele IPK Efficintievariantie @ Bestedingsvariantie Variabele IPK

500 500

600 600

600 150 250 500

(voordelige varianties: credit; nadelige varianties: debet) Varianties : oververdeelde variabele indirecte productiekosten Hier volledig aan kosten verkochte goederen (write off): Bestedingsvariantie 250 @ Efficintievariantie 150 Kosten verkochte goederen 100 Voor VASTE INDIRECTE KOSTEN Werkelijke indirecte productiekosten Vaste IPK @Personeelskosten, afschrijvingen, enz. Aangerekende indirecte productiekosten Voorraad goederen in bewerking @ Aangerekende vaste IPK Varianties Aangerekende vaste IPK @ Bestedingsvariantie Productievolumevariantie Vaste IPK

600 600

750 750

750 75 75 600

Varianties : oververdeelde vaste indirecte productiekosten (volledig aan kosten verkochte goederen) Bestedingsvariantie 75 Productievolumevariantie 75 @ Kosten verkochte goederen 150

11 www.absoc.be

KostencalculatieVariabele kostencalculatie Integrale kostencalculatie

Verschil tussen VC en IC = voorraadwijziging (EV-BV) x vaste IPK/e(verschil is hierboven schuin gedrukt en tussen de haakjes staan de berekeningen)

Productie > verkoop voorraadtoename bedrijfsres. IC > bedrijfsres. VC IC Consistent met externe rapportering Benadrukt het belang van vaste IPK (! productie) Opbouw ongewenste voorraden VC Voor beslissingsvoorbereiding Voorraden bevatten geen vast IPK (niet aanvaard voor externe rapportering

IC kan aanleiding geven tot opbouw v ongewenste voorraden Vaste PK doorschuiven naar volgende jaren Bedrijfsresultaat kan gunstig worden benvloed Managers kunnen beslissen om meer te produceren dan nodig waardoor er meer voorraad zal zijn Er worden meer vaste K. opgenomen in KVG, dit leidt tot positieve benvloeding bedrijfsres. IC is beter voor productmixbeslissingen omdat je rekening houdt met alle productiekosten, dus IC is goed om verkoopprijs te bepalen. IC voor externe rapportering. Kost-volume-winst relatie (bed.res.) voor VC: gedreven door afzet: afzet x contributiemarge/e (contributiemarge/e = VP var. PK/e var. periode kost/e) Voor IC: bedrijfsresultaat gedreven door afzet, productie en dominator.

12 www.absoc.be

KostengedragMethoden voor inschatten v kosten: Engineering methode: 1. relatie tss input en output uitgedrukt in fysische termen 2. gegevens omzetten in kostengegevens Conference methode: kostenfunctie op basis van inzichten diverse afdelingen Classificatiemethode: account analysis methode, gebruik maken v inzichten in kostenstructuur tov activiteitsniveau Kwantitatieve methode: mathematische methode op basis v historische data (tijdreeksen): 1. hoog-laag methode: b= indir. arb.K. / # uur y = a + bx Dan x (machine-uur) en y (indir. arbeidsK) invullen om a te kennen 2. regressie-analyse Leercurve = mate waarin arbeidstijd per eenheid daalt bij productietoename Cum. gemidd. tijdleercurve y = a X^b waarbij: a = tijd vr 1e eenheid vd productie X = aantal geproduceerde eenheden b = leerfactor (= ln(%leereffect) / ln2) Bij cum. is TOT tijd = cum. prod.tijd x gem. tijd (bv. 4x64) Bij incrementeel is TOT tijd = incr. t + t-1. eventueel TOT tijd voor elk productieniveau x kostprijs Leereffect kleiner bij de incr. ind. tijd-leercurve dan bij de cum. gem. tijdleercurve. Bij de incr. ind. tijdleercurve daalt de arb.tijd met een lager tempo in vergelijking met de cum. gem. tijdleercurve Incr. ind. tijdleercurve: Tijd vd laatste eenheid is enkel de arb.tijd vd laatste eenheid. Arbeidstijd andere eenheden is hoger. Cum. gem. tijdleercurve: Tijd vd laatste eenheid is de gem. arb.tijd v alle eenheden.

13 www.absoc.be