Magazine 247 Industry Nr 2

of 11 /11
TECHNOLOGISCHE INNOVATIES EN PROCESOPTIMALISATIE 02/2011 One solution for Industry “ Meedenken in innovatief opereren’’ ROFEEDTECH: HOE BOUW IK MIJN BEDRIJF UIT MET DE GROEIVERSNELLER DRAKA: ONTWIKKELINGEN IN DE KABELINDUSTRIE 10 10 GREEFA: RELATIE MET EEN KLANT IS NET EEN HUWELIJK 16

Embed Size (px)

description

Uitgave Magazine 24/7 van april 2011

Transcript of Magazine 247 Industry Nr 2

  • 1. technologische innovaties en procesoptimalisatie 02/2011 ROFEEDTECH: HOE bOuw ikDRaka: gREEFa: RElaTiE MET Mijn bEDRijF uiT MET DEOnTwikkElingEn in DE EEn klanT is nET EEn gROEivERsnEllERkabElinDusTRiE HuwElijk1010 16 Meedenken ininnovatief opereren one solution for industry

2. technologische innovaties en procesoptimalisatie2 technologische innovaties en procesoptimalisatie3GROTE DYNAMIEK IN DEMARKTINhOuDROFEEDTEC04De markt waarin wij opereren kenmerkt zich doorwHaTs nEw 08een grote dynamiek. We merken om ons heen dat DRaka10elk industrieel marktsegment volop in bewegingCasEs13is. Niet alleen de economische omstandighedendragen hier aan bij. Er zijn diverse nieuweTECHniCal suppORT15ROFEEDTEC: HOE bOuw iktechnologien die vandaag en morgen wordenMijn bEDRijF uiT MET DE gREEFa RElaTiE 16gemplementeerd en aangewend. Er is dus veel te gROEivERsnEllER 04 OnExis nEws19doen!We zien deze dynamiek ook terug bij onze toeleveranciers. Onzestrategische partner Draka is daar een goed voorbeeld van. Ik doeldan niet alleen op de spannende overnamestrijd die in de mediaCOlOFOnuitgebreid aan de orde is gekomen. Draka laat zien dat zij bedacht-zaam en zinvol innoveert; het nieuwe instrumentatiekabelpakket is hier24/7 Industry is een kwartaaluitgave van Onexis, de industrileeen goed voorbeeld van. Verder speelt Draka met de productie vanformule van Rexel Nederland. Rexel Nederland is een onderdeelglasvezelkabel goed in op de toenemende uitbreiding van industrieel van de Rexel Group, internationaal marktleider in de distributieethernet. Ik denk dat juist daarom Draka een interessante over- van elektrotechnische materialen. Ons belangrijkste doel is hetDRaka:namepartner voor Prysmian was. Hoe Draka met bovengenoemdemaximaal ontzorgen van onze klanten. We bieden integraleOnTwikkElingEn in DEontwikkelingen omgaat, leest u op pagina 10 en 11.oplossingen voor elke specifieke vraag en zijn daarmee compleetkabElinDusTRiE 10 in ons aanbod.Niet alleen productinnovaties maken een bedrijf slagvaardiger. Ookeen andere kijk op outsourcing, logistiek en value engineering helpen Onexis richt zich op industrile eindgebruikers, OEM-ersondernemingen verder. Bedrijven die geloven in een modelaanpaken paneelbouwers. Dit doet Onexis met een unieke combinatie van:worden daarbij geholpen binnen een platform voor groeiondernemers. Productadvisering rond industrile componenten en systemen;Dit platform heeft het commitment de omzet van deelnemers platform Oplossingen gericht op het optimaliseren vante verdubbelen. Hoe zij dit doen, leest u vanaf pagina 4. inkoop- en logistieke processen.Klanten van Onexis kenmerken zich door specifieke verwervings-Als logistiek dienstverlener zien we uiteraard de gevolgen van alle behoeften op het gebied van elektrotechnische materialen,veranderingen in de industrie. Niet alleen neemt onze orderportefeuille gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen. Knowhow,significant toe. Ook de vraag naar knowhow en support is meer dan logistiek, voorraad- en inkoopmanagement spelen hierbij eenooit belangrijk bij het aanschaffen van producten die de nieuwste belangrijke rol. Die rol kan Onexis vervullen.gREEFa: RElaTiE METtechnologische innovaties in zich hebben. Onexis begrijpt dat hetEEn klanT is nET EEnbeschikbaar hebben van producten met technologische innovatiesRedactie: Theo Schiebroek (hoofdredactie), Janneke WesselHuwElijkn kennis van deze producten een logisch geheel is. Niet voor niets16 en Maria Middelkoopis onze afdeling Technical Support een belangrijke dienstverlenende Tekst en eindredactie: Onexis en Tekstschrijvers.nlpartner voor industrile klanten. Lees op pagina 15 hoe Technical lezersgroepen: industrile eindgebruikers, OEM-ersSupport in de praktijk werkt. en paneelbouwers, leveranciers en medewerkersConcept en vormgeving: nu:rotterdamIn nood leert men zijn vrienden kennen. Dat het niet alleen zo werktFotografie: Pieter de Swart, Freek van Arkel tussen mensen, maar ook tussen bedrijven, kunt u lezen in het artikelDrukkerij: Drukkerij Van As over Greefa vanaf pagina 16. Een relatie tussen bedrijven kan veel meer zijn dan een klant-leverancier-verhouding.Redactieadres: Onexis, t.a.v. Theo Schiebroek, postbus 60,2800 AB Gouda, tel. 088 500 77 08, [email protected], www.onexis.nlVeel leesplezier met dit magazine voor en door de industrie!Oplage: 4.000 exemplarenCopyright: Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen ofRen vermeulenvermenigvuldigd zonder toestemming van Rexel Nederland BV.Commercieel Directeur Onexisscan de code met je smartphoneen bekijk de pdf van het magazine 3. technologische innovaties en procesoptimalisatie 4 technologische innovaties en procesoptimalisatie 5 DuRVEN DROMEN VAN GROEI machinebouwer rofeedtec laat zich inspireren door de groeiversneller Kleine tot middelgrote bedrijven hebben baat bij de Groeiversneller, een programma dat de overheid in het leven heeft geroepen als stimulans voor de economie. Wie ambitieus is, en vooruit wil, kan met dit programma tot grote hoogten stijgen. Projectleider Joop de Jong van Porth4Growth: Door bedrijven uit hun comfortzone te halen, komen ze tot nieuwe inzichten. Een uitgelezen kans voor machinebouwers. Kijk naar RoFeedTec: een middelgrote machi- terugdenken. Zo kun je stap voor stap je tot middelgrote bedrijven de motor achter de nebouwer met een man of twintig personeel toekomst plannen. En je doel bijstellen kaneconomie zijn. Juist de bedrijven hebben een en een jaarlijkse omzet van twee tot drie natuurlijk altijd. Omlaag en omhoog! Wantimpuls nodig om de Nederlandse economie miljoen euro. Op zich prima, maar in dit sta- je kunt nou eenmaal niet met alle factoren draaiend te houden en - als het even kan - dium kan het bedrijf jaren blijven hangen. Is rekening houden.te laten groeien. Daar had het ministerie van dit het eindstadium? Of mag RoFeedTec best Economische Zaken wel geld voor over en streven naar een tienvoudige omzet, of extrageld van economische zaken het idee leidde in 2009 tot het ambitieuze vestigingen?De Groeiversneller is een programma vanprogramma Groeiversneller dat wordt uit- het ministerie van Economische Zaken, datgevoerd door een consortium bestaande Accountmanager Sebastian Hamers van in 2009 is gestart. Twee keer per jaar - inuit De Baak, Philips Innovation Services, het Programma Groeiversneller ziet het nutfebruari en september - beginnen twintig PWC (Price waterhouse Coopers), AKD en van dromen over groei, en dat geldt zeker tot veertig ondernemers aan een trajectPort4Growth. voor industrile bedrijven. Als je jezelf geen van vijf jaar, waarin ze worden begeleid doel stelt, dan ben je blij met alles. Maar naar hun doel. Inmiddels is de zevende rofeedtec is enthousiast dan kom je nooit verder. Door een ambitieus lichting bedrijven begonnen en participerenRoFeedTec uit Hengelo zit sinds ruim een doel te stellen in de toekomst, weet je waarmomenteel 118 bedrijven. Het idee achter halfjaar in het programma, en is enthousiast. je naartoe wilt. Daarvandaan kun je gaande Groeiversneller is dat vooral de kleinere De machinebouwer, die vooral werkt voor de 4. technologische innovaties en procesoptimalisatie7pharmacie, de persoonlijke verzorging en devoedingsmiddelenproducenten, heeft zichtot doel gesteld om in 2015 een omzet van20 miljoen euro te halen. Maar het gaat nietalleen om geld. Zo ziet RoFeedTec zichzelfook graag als een veerkrachtige organisatie Longitudewaarin resultaat een mentaliteit is, en geendoelstelling.Directeur Arnoud Jonker: Het kost me flinkwat tijd, buiten mijn normale werk om, maardat heb ik er graag voor over. Het is heelinspirerend om met andere ondernemerste praten, want iedereen heeft vergelijkbare Sterk in industrile armaturen problemen. Door te horen hoe een ander zijnbedrijf leidt, krijg je soms oplossingen aange-reikt die je zelf niet had kunnen bedenken. TwinarcHet programma begint met een ijkpunt: eenstrategische foto van het bedrijf. Dat kaneen A-viertje zijn met daarop de belangrijkstehebben bedacht. Ook het soort bedrijvenwens voldoet. Hij realiseert zich dat daarkenmerken of slogans van de onderneming.dat meedoet, is heel verschillend. Dat varieert de kracht van zijn bedrijf zit: Wij zijn eenIn die foto is de huidige positie van het van metaalfabrikanten tot ict-bedrijven.Willy Wortel-achtige organisatie, met inno-bedrijf vastgelegd, zowel financieel, als op hetHamers: Het idee hierachter is dat de onder- vatieve werknemers en beginnen vaak daargebied van personeel en productieprocessen. nemers uit hun comfortzone worden gehaald.waar andere machinebouwers het opgevenSterk in energiezuinige lichtbronnenVervolgens stelt het bedrijf een doel dat het Zo kom je tot nieuwe inzichten. Het enige dat omdat men de aantallen per minuut niet kanover vijl jaar wil hebben bereikt. Daarvandaande bedrijven gemeen hebben, is hun ambitiehalen. Wat de ogen van de medewerkerswordt een strategie uitgestippeld, die terug- en het personeel. De grote vraag is: hoe ga jezien, kunnen hun handen maken. To knowgaat in de tijd. Uiteindelijk ligt er voor elk jaar daarmee om?how is onze kracht. Onexis denkt mee, eneen tussentijdse doelstelling.levert RoFeedTec wat het nodig heeft aanwilly wortel-achtige organisatiebesturingscomponenten. Jonker: We werkenknelpunten in fases Het personeel van RoFeedTec heeft de foto steeds vaker met Onexis. De website isNa dit eerste halfjaar van het groeiprogramma van 2015 gekregen en weet hoe groot dezeer gebruiksvriendelijk en we kunnen goedworden de bedrijven verdeeld in groepjes vangroeiplannen zijn van de directeur. De werk-samenwerken.vier tot zes. Die groepjes komen vervolgens nemers krijgen echter de details in stappenwekelijks bij elkaar om met elkaar te bespre- te horen. Dan blijft het geloofwaardig, vindt Jonker ziet voor de komende jaren veelSterk in lichtberekeningen op maatken tegen welke problemen ze aanlopen.Jonker, die niet alleen theoretisch bezig ismogelijkheden voor machinebouwers.Opvallend genoeg lijkt elk bedrijf ongeveermet visie van zijn bedrijf, maar ook graagDoor de nog steeds groeiende wereldbe-dezelfde fases te doorlopen, vertelt Hamers. rondloopt op de werkvloer. Trots toont hij de volking - vooral in landen als Rusland, IndiaDie fases hebben wij vastgelegd in een soort machines die zijn werknemers maken. Net en China -stijgt de vraag naar producten inUiterst breed aanbod industrile armaturen van hoge kwaliteit knelpuntenschema. Met behulp van deze als elke andere dag sleutelen ze aan ver- de pharma-, food- en careproducten. EnSylvania heeft een groot aanbod industrile armaturen die voldoen aan de meest veeleisende omgevingen.quick-scan kunnen bedrijven kijken in welke pakkingsmachines die dopjes en dekseltjes een goede verpakking verkoopt. Plus datHet aanbod waterdichte armaturen is alom bekend om zijn kwaliteit en doeltreffendheid. Schijnwerpers, fase ze zich bevinden. Die knelpunten moetenmaken. Zij hebben nog geen vastomlijnd idee de levenscyclus van verpakkingen steedsindustrile klokarmaturen, lichtlijnen, lichtbronnen,... voor elke industrile toepassing vindt u bij Sylvaniaze overwinnen om te kunnen groeien.dat hun bedrijf er over vijf jaar heel anders zal korter wordt. Dat geeft ons bestaansrechteen geschikt kwaliteitsproduct. uitzien.om te blijven produceren in Europa. De marktArnoud Jonker maakt elke veertien dagen is niet het probleem. Er valt nog genoegWilt u meer weten? Neem dan contact op met onze specialisten! graag tijd vrij voor zijn groep. Het leuke isEn van de apparaten voert tweehonderd- te bouwen. Bedrijven moeten volgens dedat we ook allemaal een test hebben moetenvijftig keer per minuut lepeltjes aan die directeur vooral over zichzelf nadenken opmaken, waaruit naar voren kwam wie welk moeten worden meegeleverd in een blik welke manier en hoe hard ze willen groeien.type is, bijvoorbeeld zakelijk of emotio-melkpoeder. Dat valt nog niet mee, wantDe Groeiversneller dwingt je om plannen teneel gedreven of denker of doener of niet elk van de tien modellen lepeltjes valt op maken en om ze te visualiseren. Dan gaan zeeen combinatie hiervan. De Groeiversnel-eenzelfde manier in het blik. Het zwaartepunt als vanzelf voor je leven. En als ik over vijf jaarler heeft vervolgens groepjes gemaakt van verschilt per lepeltype. Maar het is weergeen omzet heb van 20 miljoen, maar van 18 Havells Sylvania Nederland Postbus 5651 - 4801 EB Breda T: 076 750 44 44 - F: 076 750 44 56volstrekt verschillende persoonlijkheden. gelukt, constateert Jonker: Een klant vraagt miljoen euro, dan ben ik nog hartstikke blij! [email protected] www.havells-sylvania.comDat is interessant, want daardoor hoor ik om een specifiek product en wij hebben eenWant dan ben ik nog steeds meer gegroeidsoms oplossingen die ik zelf niet zo snel zou machine bedacht en gebouwd die aan diedan de normale vijf procent per jaar.8784 Annonce Onexis nl.indd 115/03/11 17:28 5. technologische innovaties en procesoptimalisatie 8technologische innovaties en procesoptimalisatie9 WhATS NEWpacific led: de optimale explosieveiligheid harmony dialoog-vision-sensoren vaningenieuze adapterweidmller maaktled-waterdichtkampioenin elke zoneproducten, innovatief omron leverenvan legrand gigabit-switches heel snelen vertrouwdkristalheldere beeldenVoor wie energie wil besparen en tegelijk Wie n van de nieuwe Exios wartels vanLegrand Nederland breidt het assortiment uitDe gigabit-switches van Weidmller scoreneen groen imago wil opbouwen, is de Hummel in handen houdt, voelt en ziet directHarmony is de familienaam van de zeer Zelfs bij de meest uitdagende objecten met een ingenieuze adapter voor de Plexouitstekend als het gaat om netwerkpresta-Pacific LED de juiste oplossing. De robuuste, dat er geen concessies zijn gedaan aan de bekende dialoogproducten van Schneiderleveren Omrons nieuwe vision-sensoren uitlasdoos. Hierdoor kunnen deze lasdozentie, veiligheid en betrouwbaarheid. Ze zijnwaterdichte Pacific LED WT460C, gemaakt kwaliteit van de toegepaste materialen. Een Electric, waaronder kunststof en metalende FQ-serie constant kristalheldere beelden. eenvoudig, snel en zonder schroeven wordendaarmee bij uitstek geschikt om in te zettenvolgens een nieuw ontwerp, is voorzien vangoede keuze, zo blijkt wanneer we naar de drukknoppen en signaaleenheden in 16 Dit wordt gecombineerd met eenvoud van gemonteerd op Cablofil draadgoten. De in uw industrile Ethernet-netwerken. Deeen nieuw ontwikkeld optisch systeem metprestaties kijken: een groot temperatuur- mm, 22 mm en 30 mm, drukknopkasteninstallatie en set-up. De units kenmerken zich adapter is geschikt voor de Cablofil gotenswitches kunnen worden geleverd met eenLEDs. De modules met LEDs leveren een bereik maakt de wartels toepasbaar in een lichtbakens en zwaailichten. Maar dedoor one-touch bediening via een eenvoudig CF30, 54 en 105. Men kan het hulpstuk groot aantal verschillende poortaansluitingenuitstekende stroom van wit licht. Ze hebben groot aantal explosiegevaarlijke zones en Harmony-reeks bevat ook nieuwe, zeeren intutief icon-gedreven menusysteem. Ditzowel aan de zijkant als aan de onderkant en gecombineerde connector-varianten vooreen perfecte bundelbeheersing om verblin- ook alle details van deze messingwartels zijn innovatieve producten, zoals de industrile neemt de noodzaak voor complexe instruc- bevestigen. Met de introductie van deze koper- en glasvezelkabels. Ze zijn speciaalding te minimaliseren.van een hoge kwaliteit en degelijkheid. Elkevingerscanner.ties en specialistische knowhow weg. adapter vormen Cablofil draadgoten en Plexo ontworpen voor communicatie-intensieveDe Pacific LED is ideaal voor toepassing in wartel beschikt over een brede kop en een Deze zogenoemde Biometric Switch is de lasdozen een ijzersterke combi. toepassingen met veel dataverkeer binnenparkeergarages, vries- en koelcellen, waarruim bemeten spanvlak. Dit vergemakkelijktoplossing voor veilige bediening. Met deDe FQ vision-sensoren maken gebruik vancomplexe subnetwerken of backbone-een waterdicht armatuur gevraagd wordt en de montage en maakt een maximale kracht-biometric switch kunnen alleen geregis- HDR (High Dynamic Range) technologie De Legrand adapter is leverbaar in eensystemen.onderhoud tot een minimum moet worden overdracht mogelijk. Dankzij de geprofileerde treerde gebruikers machines en installaties en bieden verwerking van ware (16 mil- uitvoering voor Plexo lasdozen vanGigabit-switches zijn:beperkt. De transparante behuizing van de wartelbehuizing is bij de montage slechts bedienen. De schakelaar past in een stan- joen) kleuren, ingebouwde polarisatie- en80 x 80 mm en 105 x 105 mm. Beide universeel toepasbaar, want met een reeksPacific LED bestaat uit n geheel. Medein beperkte mate gereedschap nodig. Het daardopening van 22 mm voor een drukknopsluieringsfilters en een gentegreerde hogeuitvoeringen zijn in zowel grijs als wit unmanaged 5-poorts gigabit-switches endoor de slimme eindkappen en de praktischegrootste deel van de schroefomwentelingen met snelle verbindingen die gebruik maken intensiteit LED-verlichting. Deze functies verkrijgbaar. De Plexo IP55 lasdozen managed 9-poorts full-gigabit-switches isophangbeugels verloopt de installatie snel en kan snel en handmatig worden uitgevoerd.van M12-connectoren. Er is geen speci-maken een stabiele inspectie mogelijk, zelfs van Legrand hebben een hoge bescher- er voor elke toepassing een modulegemakkelijk. Dit armatuur heeft een levens- Dat scheelt tijd bij het monteren van de war- aal gereedschap nodig. Dit vermindert demet objecten die sterk reflecteren, een laag mingsgraad. Zowel de opbouw- als de wereldwijd te gebruiken, conform interna-duur van 50.000 uur (lumenbehoud 70%),tels. Het volwassen productassortiment vanbedradingstijd en daarmee de kostprijs vancontrast hebben of met andere, soortgelijkeinbouwvariant is slagvast en spuitwaterdicht.tionale normen ATEX, UL Klasse I, Div 2,waardoor onderhoud eigenlijk niet meer nodigHummel staat garant voor snelle levertijden installatie.drempels.Kabels kunnen door middel van sneltulesDNV en GLis. en indien gewenst levert Rittal explosieveilige Het product is ontworpen voor een industrilesnel en eenvoudig worden ingevoerd. De voorzien van variabele aansluitopties, metEx-behuizingen, compleet met voorgemon- omgeving en biedt uitstekende weerstand De FQ-serie is beschikbaar in versies metlasdozen zijn uitgevoerd met deksels die nietuniversele aansluiting op backbone via 2Kenmerken Pacific LED:teerde Exios wartels. tegen mechanische schokken en trillingen. gezichtsvelden van 7,4 mm tot 300 mm,kwijt kunnen raken en men kan de dozen gigabit combo-poorten en met aansluitin- IP66-classificatie De schakelaar kan tot 200 vingerafdruk- alle met een IP67-beschermingsgraad, zowel aan de binnenzijde als de buitenzijdegen voor koper- of glasvezelkabels Schokbestendigheid IK08 Warteluitvoeringen: van M16 (22mm) tot ken opslaan en elke afdruk in minder danwaardoor ze geschikt zijn voor gebruik in de coderen. Plug-and-Play te configureren, dankzij een Hoge lichtopbrengst 2000 lumenM75 (95mm) een seconde herkennen. De ingebouwdezwaarste omgevingen. Ze zijn voorzien van externe geheugen- en configuratiemodule, (versie NB) en 2300 lumen (versie WB) Klembereik: van 3/8 NPT tot 3 NPTsoftware is eenvoudig te configureren en te industriestandaard aansluitingen voor trigger, Meer informatie: legrandservices.nlwaarmee switch-configuraties eenvoudig Hoge systeemefficintie van 67 lm/W Beschermklasse: NEN 600079-0, IP 66, gebruiken.I/O-signalen en ethernet-connectiviteit. De worden vervangen en aangepast Laag opgenomen vermogen van slechts 67 en 68 (5 bar) Meer weten over de Harmony Biometricsensoren kunnen via een pc of een stand- storingstolerant, door redundante com- 29W Toepasbaarheid explosiegevaarlijke omge- Switch? Bekijk de gratis klantenvideo enalone TouchFinder-console worden ingesteldmunicatie en voeding (hersteltijd < 20 ms), vingen: Ex-d / Ex-e / Ex-ta / Zone 1, 2, misschien wint u wel een Apple iPod touch! en geconfigureerd, lokaal of op afstand wat de hoogste netwerkbeschikbaarheidMeer informatie: onexis.nl 20, 21, 22 Ga naar www.SEreply.com en voer de code bediend, gebruikt als een draagbare of vastegarandeert Temperatuurbereik: -60 C tot + 105 C 86271T in om de gratis klantenvideo teunit, en permanent of tijdelijk genstalleerd. high-end functioneel, door de universele Vrij van halogeen en fosforbekijken. toepassingsmogelijkheden in industrileMeer informatie: industrial.omron.nlnetwerkenMeer informatie: rittal.nlMeer informatie: schneider-electric.nl Meer informatie: weidmuller.nl/nl/ie 6. technologische innovaties en procesoptimalisatie10 technologische innovaties en procesoptimalisatie 11WIJ VOEGEN WAARDE TOEklees verkuilbusiness manager industryen infra bij drakaZeg je Draka, dan denk je aan kabels. Zelf zien ze dat ietsje anders. Kabels in alle soorten en matenVerkuil: Betrouwbaarheid, innovatief, kwaliteit, kennis en service zijnmoeten bestand zijn tegen de zwaarste elementen. Omdat opdracht-vormen uiteraard het belangrijkste product. Een innovatieve instelling, daadkrachtige houding en de kernwoorden in onze dienstverlening. Dat is anders dan in hetgevers weten dat wij graag meedenken en innovatief opereren, zittenoptimale klantgerichte opstelling maken van Draka een absolute wereldspeler voor totaaloplossingen.verleden. Toen waren we nog een productgedreven organisatie. Nu wij bij dat soort projecten vanaf het begin met alle betrokkenen om kijken en luisteren we vooral heel goed naar de markt. Wat wil de tafel. Een zeer tot de verbeelding sprekend project is het maken vanOf het nu vliegt, rijdt, opstijgt, afdaalt, energie opwekt, goederen levert of elkaar in verbinding stelt, klant, dan gaan wij het voor hem maken. Dat is een hele omslag. Het de liftkabels voor de 828 meter hoge wolkenkrabber Burj Khalifa in deer is een goede kans dat producten van Draka een rol spelen. Onexis is een sterke partner en Draka isnieuwe instrumentatiekabelpakket is daar een mooi voorbeeld van.stad Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Verkuil: Daar zit onzeinmiddels onderdeel van het Italiaanse Prysmian. Genoeg redenen voor een nadere kennismaking.Net als het inspelen op de toenemende uitbreiding van industrieel elevatorkabel in. Speciaal ontwikkeld, omdat het om een heel bijzon- ethernet en onze glasvezelkabel. We proberen waar mogelijk waarde dere toepassing gaat. Dan kloppen ze toch aan bij Draka. Wij hebbenhistorie in vogelvlucht Manager Industry en Infra. Hij juicht de overname door Prysmian toe. toe te voegen; we ontzorgen onze klanten.het gemaakt. De opgedane kennis zetten we in bij het ontwikkelenDraka werd ruim een eeuw geleden opgericht door Jan Teeuwis De twee bedrijven richten zich op verschillende segmenten van devan toepassingen voor andere afzetgebieden. Dat vind ik het leukeDuyvis. In 1910 startte hij een onderneming onder de naam kabelmarkt; het samengaan levert substantile schaal- en synergievoor- opereren op nieuwe marktenvan Draka. We zijn op veel markten actief, voortdurend in beweging,Hollandsche Draad- en Kabelfabrieken. In 1970 kwam een einde aandelen op. We zijn nu de grootste wereldspeler. Een positie om trots op Heel belangrijk in de strategie van Draka is het vervullen van eenaltijd snel bij de klant aan tafel en proactief.de zelfstandigheid van het bedrijf; Draka Kabel werd toegevoegd aan te zijn, maar ook om heel zuinig mee om te gaan.voortrekkersrol en het verkennen van en opereren op nieuwe mark-het Philips concern. Na een kleine twintig jaar kwam ook hier eenten. Verkuil vertelt er enthousiast over. We bouwen bijvoorbeeld gouden combinatie in industrieeinde aan en werd Draka afgesplitst. Het ging verder onder de naamVerkuil was de afgelopen zeven jaar verantwoordelijk voor sales en mee aan de Nuon Magnum Plant in de Eemshaven. Nuon investeert Bij deze strategie trekt Draka samen op met Onexis. Volgens VerkuilDraka Holding. De laatste verandering is de overname door Prysmian. marketing Marine & Offshore in Europa en het Midden-Oosten. Dat daar in de toekomst en ontwikkelt een nieuwe elektriciteitscentrale.een logische combinatie. Wij willen samen met Onexis een partnerDoor deze overname ontstaat de grootste kabelspeler ter wereld. deed ik met een team dat over de hele wereld zijn werk deed. ZelfEen centrale die is gebaseerd op de vergassingstechnologie en zijn voor onze klanten. De ervaring leert dat intensieve samenwer-reisde ik ook veel. Ongeveer een jaar geleden vond ik het tijd voor iets elektriciteit kan opwekken uit gas, kolen en biomassa. Deze centrale, king tussen contractor en fabrikant van essentieel belang is voorsubstantile schaal- en synergievoordelen anders, niet meer reizen en mijn team dichterbij. Ik leid nu samen met gebouwd voor de toekomst, combineert duurzaamheid met produc- het slagen van een industrieel project. Of het nu gaat om de bouwKlees Verkuil startte ruim 16 jaar geleden zijn loopbaan bij Draka. Marco Wubben, Frank Rutte en Gerjan Bijsterbosch de business intiecapaciteit. Nuon heeft Draka gevraagd om mee te denken en te van een voedingsmiddelenfabriek, een locatie waar autos wordenNa diverse functies in binnen- en buitenland, is hij inmiddels Business weg, rail en energiedistributiebedrijven. Bij industrie richten we ons opbouwen. Een prachtig project, met veel ontwikkelmogelijkheden voorgeassembleerd of een biogasinstallatie; door in iedere projectfaseoa. petrochemische bedrijven, raffinaderijen en energiecentrales. beide partijen.op meerdere niveaus contact te onderhouden en samen te bepa- len welke diensten van Draka en Onexis het best kunnen wordenbreed portfolioHet milieuvriendelijk opwekken van energie heeft altijd al de warme ingezet, verzekeren we de laagst mogelijke total cost of project en EEN POSITIE OM Naast vezels, kabels en software voor breedband-, data- en mobiele belangstelling gehad van Draka. Verkuil is er nauw bij betrokken: komen we tot een betrouwbare installatie. In de praktijk blijkt datTROTS OP TE ZIJNnetwerkinfrastructuren, fabriceert Draka nog allerlei andere kabelsWe zijn bijvoorbeeld actief bij getijdenenergie, solar en offshore wind- dit steeds beter werkt. Samen verzorgen we de beste oplossing.voor onder andere liften, autos, vliegtuigen, treinen, schepen, boor- parks. Allemaal projecten waarbij veel wordt gevraagd van de kabels Het is heel belangrijk dat je een keuze maakt. Wij hebben vooreilanden, kerncentrales, windmolens, huizen en kantoren. en materialen, maar ook van de manier van bevestigen. De kabels elkaar gekozen! 7. technologische innovaties en procesoptimalisatie 12 technologische innovaties en procesoptimalisatie 13 advertorial Nieuw: halyester-schakelkasten INTRODuCTIE ONEXIS TV CASES met NZM-vermogensautomaatanwb gaat verder met optimaliseren portfolio toeleveranciers Combinatie van hoogwaardige technische voordelen Eaton heeft het beste van de Holec- en Moeller-De anwb heeft ruim 900 wegen- aan van de producten die onze mensen TV productseries samengevoegd. Hierdoor zijn nu de Halyester-schakelkasten leverbaar met de NZM-wachtautos in gebruik. Deze autos nodig hebben. serie, de meest geschikte MCCB-vermogensautomaten in de wereld.zijn gevuld met de juiste middelen om Onexis is n van de hoofdleveranciers vanautopech te verhelpen. Daarbij gaat het elektrotechnische materialen van de ANWB.niet alleen om onderdelen, maar ook We zagen dat we meer en meer producten nzm-vermogens- om gereedschap dat onder extremebij zeer veel leveranciers onderbrachten. We automaat tot 1600 aomstandigheden betrouwbaar moet hebben nu een efficiencyslag gemaakt door schakelen, beveiligen en communiceren. functioneren. Daarnaast zijn de pakketten te clusteren en het aantal leve-anwb-autos voorzien van slimme ranciers te reduceren. Onexis is voor ons d Het NZM-assortiment omvat vier frame-componenten die het werken op entoeleverancier van elektrotechnische materi- groottes met nominale waarden vannaast de weg veilig maken.alen. We merken dat we door deze aanpak 20-1600 A, schakelvermogens tot 150 kA kosten reduceren. En dat we te maken en nominale spanningen tot 690 Vac.De wegenwachtautos worden onderhoudenhebben met n loket voor alle elektrotechni- De compacte bouwwijze van de kleineen voorzien van de juiste producten in hetsche artikelen is wel zo handig. 125 A schakelaar bespaart ruimte als Technisch Expertisecentrum in Den Haag. De ANWB intensiveert de samenwerking hoofdschakelaar in machinebesturingen, Manager Uitrusting Voertuigen Peter dedoor de toelevering van meer producten bij als voedingsschakelaar in installatiever-Ronde: Op de locatie van het Technisch Onexis onder te brengen. Daarnaast worden delers en als afgaande schakelaar in Expertisecentrum gebeurt veel. De afde- bestaande verwervings- en logistieke proces- nzm in halyester: de hnzm-serie uitvoeringen beschikbaar voor het toevoegen energieverdelers. Daarnaast is de NZMling Research & Development verzorgt de sen anders ingericht om de proceskosten te De nieuwe serie gecertificeerde Halyester-van een NZM1, NZM2 of NZM3 voor bijvoor-geschikt voor het gesynchroniseerd inrichting van het voertuig, we verrichten hier reduceren. kasten met NZM-vermogensautomaten zijnbeeld het schakelen van (grote) vermogens schakelen van twee voedingen. Gelijkeautokeuringen en hebben een wegenwacht-scan de code met je smartphone beschikbaar vanaf 80 tot 1600 A en zijn inbuiten het verdeelsysteem. Een stand-alonefunctie, montage en bediening vanstation. Daarnaast houden wij hier voorraad BEKIJK DE VIDEO OP ONEXIS.NLen bekijk de anwb-case combinatie met strippensets geschikt voor opstelling heeft een gunstig effect op de schakelaars en toebehoren is het kenmerkproductie van keune TN-C-S, TNS 3-polige en TNS 4-poligewarmtehuishouding van de kast waardoorvan deze serie vermogensautomaten in toepassingen. De unieke hoogwaardige eigen- hogere thermische belastingen kunnencompacte bouwvorm.haircosmetics geholpen schappen van Halyester maken het mogelijk worden gehaald. om vermogensautomaten te kunnen toepas- Alle NZM-vermogensautomaten zijnmet remote access sen. De hoge drukgolven die vrijkomen bij het kenmerken halyester hnzmuitgerust met een chip voor diagnose en TV afschakelen van een kortsluitstroom vormen Complete range voor alle NZM framegroot- analyse. De drie grootste framegroottes geen enkel probleem voor de bijzonder sterke tes tot 1600 A kunnen worden voorzien van motorbedie- kunststof omhulde kasten. Gecertificeerd voor de IEC EN 61439-1/2ning. Tevens is er software beschikbaar, keune Haircosmetics maakt hoogwaar- is om vanuit de software de storing te lokali- De gecertificeerde HNZM-serie kan worden Hoge kortsluitvastheid tot 35 kA bijvoorbeeld voor het bepalen van de dige haarverzorgingsproducten voorseren en te verhelpen. In dat geval maken we toegepast tot kortsluitstromen van 35 kA -1s Standaard uitgevoerd voor bouwvorm 4aselectiviteit tussen de Eaton vermogens- de professionele markt. De productengebruik van Technical Support van Onexis. en bieden een veilige oplossing voor u en uw Standaard uitgevoerd met deur- enautomaten en -patronen.vinden hun weg naar alle continenten. Daar werken specialisten op het gebied van klanten. inschakelvergrendelingTienduizenden kappers in meer dan 70industrile automatisering. Door middel van Geschikt voor het gesynchroniseerdlanden gebruiken de haarverzorgings-remote access nemen zij vanuit de locatie van voor elke toepassing een oplossing schakelen van twee voedingen eenvoudig extraproducten in hun kapsalons. Onexis in Huizen de complete bediening De Halyester HNZM-serie bevat ook voor- Eenvoudig toevoegen van NZM-accessoi-functionaliteitenen visualisering van de mengerij over en bereide kasten voor alle vier framegroottesres voor extra functionaliteiten toevoegenBij de productie van deze haarverzorgings-verhelpen de storing. Een prachtige service waaraan de klant zelf de klantspecifieke Ruime communicatiemogelijkheden voor door het producten speelt Industrile Automatisering en heel belangrijk voor de continuteit van ons NZM-vermogensautomaat of N/PN-scheidersdiagnose, analyse en besturing inpluggen vaneen belangrijke rol. De fabriek van Keune inbedrijf. kan toevoegen. Daarnaast zijn er stand-alone Selectiviteitssoftware beschikbaar accessoires. Soest maakt gebruik van diverse systemenNaast de dienstverlening van Technicalen componenten die ze bij Onexis betrekt. Support rond systemen en componentenDaarnaast zorgt Onexis voor Technical levert Onexis ook overige elektrotechnische Eaton Electric nederland Support. Rick Hakkert is bij Keune verant-materialen aan Keune. Postbus 2022 5300 CA Zaltbommel Tel.: +31 (0)418 57 02 00woordelijk voor de productie bij de afdeling Fax: +31 (0)418 51 52 84 [email protected] Bij storingen zijn we in veel geval- BEKIJK DE VIDEO OP ONEXIS.NL www.eatonelectric.nl len in staat de problemen zelf te verhelpen.scan de code met je smartphoneSoms lukt dat niet. Bijvoorbeeld als het nodigen bekijk de keune-case 8. technologische innovaties en procesoptimalisatie15N LOKET VOOR TEChNISChE ONDERSTEuNINGtechnical support beantwoordt alle vragen voor en over de industrieEn loket voor alle technische vragen. Dat is de inzet van de afdeling Technical Support van Onexis.Als iedere millivolt teltEen team productspecialisten beantwoordt dagelijks uiteenlopende vragen van klanten. Maar ook vancollegas.De productspecialisten van Technical SupportNiet alleen als het gaat om PLC-besturingen,advies heeft Onexis voor haar klanten eenadviseren over allerlei industrile compo-netwerkcommunicatie of procesvisualisatie,toegevoegde waarde. Als klanten zich voorafnenten en systemen. Zij zijn allen technici enmaar ook over aandrijftechniek, machineveilig-goed laten informeren, dan kunnen ze daardragen geen commercile verantwoordelijk- heid en sensortechniek. veel tijd mee besparen.heid. De klant zit na een technische vraagdus niet meteen aan een order vast. trainingenOok het organiseren van trainingen en work-helpdeskshops behoort tot de taken van TechnicalDe afdeling heeft twee hoofd-taken. Enerzijds Support. Heeft een klant behoefte aan eenondersteunen de collegas in het veld. Ze specifieke training, of vakkennis, dan zorgt dezorgen dat die de juiste informatie hebben alsafdeling voor de invulling daarvan. Zo kan erze een klant bezoeken. Anderzijds beant-behoefte zijn aan informatie over regelgevingwoordt het team vragen van klanten vanof machineveiligheid. Veranderen bijvoorbeeldOnexis. Dagelijks komen tientallen e-mailsde Europese normen? Dan is het zaak dat Draka introduceert InstruLine 7000,binnen met uiteenlopende technische vragen.Maar ook de telefoon staat niet stil. Via hetalle industrile klanten daarvan op de hoogteworden gebracht. scan de code met je smartphone instrumentatiekabels voor de industrie.centrale telefoonnummer 0900 - 463 87 87komen klanten direct in contact met detoegevoegde waarde en bekijk video van technicalsupporthelpdesk, waar productspecialisten met eenTechnical Support zorgt dat de informatie dieEen veeleisende omgeving als de (proces)industrie, vraagt om instrumentatiekabels die een betrouwbare technische achtergrond hen te woord staan.zij geeft altijd up-to-date is. Met kennis ensignaaloverdracht bieden. Zodat u de zekerheid hebt dat kritische bedrijfsprocessen ongestoord doorgang Het is soms zelfs mogelijk om in te bellen opvinden. Draka InstruLine 7000 voldoet aan de Europese norm EN 50288-7 en aan brandeisen volgens deeen systeem bij de klant en op afstand temonitoren en te sturen.NEN-EN-IEC 60332-3-24 Cat. C. Bovendien beschikt het complete pakket over KEMA-KEUR. TVOm overspraak en verstoring van buitenaf te voorkomen, zijn Draka instrumentatiekabels standaard afgeschermd. 24-uursserviceIs er bij een industrieel bedrijf een calamiteit,Hierdoor worden de signalen van druk- en temperatuurmeters, owmeters en procescontrole- en besturingsapparatuurzoals een storing door defect materiaal, danongestoord van en naar de meetapparatuur of controleruimte gebracht.is er een 24-uurs hulpdienst beschikbaar.Als dat nodig is, kunnen koeriers onderdelenBinnen Draka InstruLine 7000 zijn zowel collectief afgeschermde als collectief n paarsgewijs afgeschermde typesbinnen enkele uren op de juiste plek bren-beschikbaar. Bovendien zijn deze types zowel als niet-omvlochten, omvlochten en gearmeerde uitvoeringen gen. De 24-uursservice is buiten kantoorurenverkrijgbaar. Beschikbare geleiderdoorsnedes zijn 0,5, 0,75 en 1,3 mm2. Draka InstruLine 7000-kabels zijn voorzienhet hele jaar bereikbaar via het nummervan XLPE-aderisolatie. Dit staat borg voor uitstekende mechanische eigenschappen over een groot temperatuurbereik,06 - 270 180 48.terwijl ook de elektrische eigenschappen gunstig zijn. Door toepassing van moeilijk brandbare (mb) PVC-mantelsklantenvoldoen de kabels aan de NEN-EN-IEC 60332-3-24 Cat. C.De klanten van Onexis zijn te vinden in diverseindustrile takken: OEM-ers (Original Equip-Wilt u meer weten over Draka InstruLine 7000? Neem dan contact op met uw lokale Onexis-vestiging of met uw regionalement Manufacturers), paneelbouwers, systemcontactpersoon van Draka. Voor nadere informatie en datasheets per kabeltype kijkt u op www.drakaservice.nl.integrators en de zelfinstallerende industrie.Maar ook technische installatiebedrijven doensteeds vaker een beroep op de expertise vanTechnical Support. De specialisten hebbenantwoord op alle industrile vraagstukken.078-0120 Adv Instrumentatie 196x270mm 2.indd 1 15-03-11 16:30 9. technologische innovaties en procesoptimalisatie16technologische innovaties en procesoptimalisatie17GREEfArelatie met een klant is net een huwelijk:je moet eraan blijven werkenOok al gaat het in de industrie om koud materieel, zakendoenblijft mensenwerk. Dat blijkt wel uit de langdurige relatie die eerstHagemeyer onderhield en nu Onexis onderhoudt met machinebouwerGreefa. Het is net een huwelijk, je moet eraan blijven werken.De relatie tussen machinebou- vertelt wat de ander verkeerdtoen het steeds maar stijgendewer Greefa uit Tricht en wat nu doet, dan krijgt die ook niet de rivierwater de Betuwe bedreigde.Onexis heet, gaat ver terug. Bijnakans te verbeteren. Al tiental- Haar bedrijf stond middenin denet zo ver als die 47,5 jaar dielen jaren kocht de bouwer vangevarenzone. De dijken dreigdenJanny van Eck er als inkoopster sorteermachines voor groente endoor te breken. We wisten datbij haar bedrijf op heeft zitten. Bij fruit in bij Hagemeyer, en daarwe moesten evacueren. Maar wehaar aan tafel zit accountmana- voor bij Bernard. Nu bij Onexis. hadden allemaal hele dure machi-ger Kees Beringen van Onexis. Kabelgoten, snoeren, besturings- nes staan, vertelt Janny. Uit alleJanny, die dit jaar met pensioenkasten, cameras, noem maarmacht hebben we gewerkt om degaat, geeft eerlijk toe dat ze welop. Wim: We hebben maar n machines zo hoog mogelijk neerheeft moeten wennen aan deaanspreekpunt die precies weet te zetten. En daarna ben ik naarnieuwe structuur van de toele-hoe we de goederen aangele-huis gegaan om mijn eigen spul-verancier. Kees kan daaroververd willen hebben. Zo houdtlen veilig te stellen.meepraten. Sinds anderhalf jaar hij zijn magazijn op orde. En hetis Greefa zijn klant en daarinis voordelig, vindt Janny, wantJanny, die zelf ook in Trichtheeft hij heel wat tijd genves-Onexis heeft een breed assorti-woont, vertelt hoe ze bezig wasteerd. Maar er is een klik. Nu ment. En door het grote volume om haar huisraad hoog en drooggaat het prima.hebben we inkoopvoordeel. te krijgen, toen ze uit onver- wachte hoek hulp kreeg. Wewerken er nog. Je hebt hier korte ze wereldwijd geleverd: Europa, computergestuurd. Account- Ook dt doen we voor demeter verder n voor Polen enOok hoofd magazijn Wim de wassend waterliepen heen en weer te sjouwen,lijnen, en dat is fijn werken, vindt Noord- en Zuid-Amerika, Azimanager Kees: Greefa groeit klant. Die wil nou eenmaalaan het einde van de hal staat erJongh kan dat beamen. Het is Hoe goed de relatie is tussenmaar natuurlijk paste lang nietWim. Hij wijst op een kast, waaren Afrika. En Greefa levert insteeds goed met de tijd mee. niet te veel betalen en stroomeen voor Rusland klaar. Compu-net een huwelijk. Je moet er aanOnexis en Greefa, illustreertalles op zolder. Toen hoorde ikeen foto van hem hangt uit 1974.al die landen ook service enNormen veranderen en klanten wordt steeds duurder. Voor tergestuurde cameras kunnenwerken. Maar als je elkaar niet Janny met een verhaal uit 1995,opeens een stem achter mij enAls het meezit, dan maak ik mis- onderhoud, want elke machine sorteren op kleur, grootte, zag ik Antoine, toen medewerkerschien de vijftig jaar nog wel vol!is uniek. Een twintigtal monteursexterne en interne kwaliteit. In van Bernard. Hij had zijn vracht-reist over de wereld om onder- lange waterkanalen worden wagen al volgeladen en wilde opuitbreiding houd te plegen. En in Tricht zit de appels getransporteerd om MADE weg gaan naar Utrecht, waar hijHij vraagt accountmanager Keeseen helpdesk klaar om klanten te beschadigingen aan de schil teIN HOLLAND veilig was voor het water. Maarom even mee te lopen over het helpen als er een storing is. Viavoorkomen. Er komt bijna geen hij zei tegen mij: ik kom terug om terrein, want er zijn weer uit- een internetverbinding kunnenmensenhand meer aan te pas, jouw spullen op te halen. En dat breidingen. Zo is er een nieuwe de Greefa-medewerkers meekij-lacht Wim. heeft hij gedaan. ontvangstruimte gebouwd waarken bij de klant en het probleemdemonstratiemachines staanoplossen. stellen steeds andere eisen. Maarzichzelf heeft Greefa een Kees ziet in de voorraadschap- Ook Wim de Jongh (54) heeftvoor klanten. Helemaal achterin wat de klant vraagt, dat levert hetkartonversnipperaar gemaakt,pen dat een speciaal type een lange staat van dienst: 37,5 staat het allereerste model, de meegroeien met de klant bedrijf. Dat is duidelijk een van de waarmee kartonnen dozen incamera bijna op is. Die heb ik jaar. Ik begon als magazijn-A1. Een sorteermachine die niet Juist al die veranderingen maaktsterke punten van Greefa. reepjes worden gescheurd. al besteld, glimlacht Janny. Ze medewerker op 17-jarige leeftijd.veel groter is dan een paar vier- zijn werkomgeving aantrekke-Ook de steeds strengere milieu-Wim: Die hergebruiken we als heeft alles onder controle. Dit is echt een sociaal familie- kante meter. Gemaakt van hout.lijk, vertelt Wim. Zo genoot hijeisen houden Greefa in bewe- verpakkingsmateriaal.Oh, dan neem ik die maandag bedrijf. Toen ik kwam, waren erMet sierlijke letters staat eropvan de komst van de computer. ging. Zo waren ze snel met het zelf wel mee, belooft Kees. misschien 50 mensen. Inmiddels geschilderd Made in Holland.Gewoon maar uitproberen, plaatsen van LED-verlichting bij In een grote fabriekshal zetten Dan ben ik er toch. werken er zon 170. Ook nazatenHij doet het nog steeds.dat is de beste manier om tede cameras in de machines.de machinebouwers een van de gebroeders De Greef, de Inmiddels zijn de machinesleren. Inmiddels werken veel En de machines worden steeds gloednieuwe sorteermachine oprichters van het bedrijf in 1954,tientallen meters lang en wordenmachines volautomatisch,duurzamer in gebruik.in elkaar voor Isral. Een paar 10. technologische innovaties en procesoptimalisatie19industrial innovationONEXIS NEWSConcurrerender bouwen?tour groot succesOnexis organiseerde in maart en april 2011 met een groot aantal gerenommeerde fabrikanten de OnexisIndustrial Innovation Tour. Tijdens de Tour stonden actuele en toekomstige industrile ontwikkelingencentraal. vakspecialisten vertelden over de laatste productinnovaties en gaven hun visie op detechnologische roadmap van de industrie in Nederland.De Onexis Industrial Innovation Tour werd mede mogelijk gemaaktdoor ABB, Draka, Eaton, Hateha, Legrand Nederland, Nexans,Niedax, Phoenix Contact, Rittal, Schneider Electric, Siemens, RExEl EN ONExISSylvania, Weidmller en Rexel Group Internationaal.laNCEREN vERNIEuWDEWEBSHOPRexel en Onexis, beide onderdeel van Rexel Nederland B.V.,hebben vernieuwde webshops. Vanuit de focus op maximaleservice vindt de klant hier veel nieuwe toepassingen. EdwardBreedveld, manager E-business Rexel Nederland B.V.: Metde nieuwe webshops willen we het onze klanten zo eenvoudigmogelijk maken. Zoeken naar artikelen gaat heel snel en gemak-kelijk door middel van een uitgebreide boomstructuur en vrijzoeken. Het is niet nodig om eerst in te loggen. Je kunt directalle artikelen opzoeken. Dit is uniek voor een elektrotechnischeJULES DEELDER groothandel. Daarnaast zijn alle functionaliteiten overzichtelijkgerangschikt, zoals productsheets, factuur- en orderinformatieMarkant moment: Jules Deelder spreekt tijdens de Industrial Dinner Show in Ahoy, 13 april en afleveradressen. Veel van onze klanten maken al gebruik vanonze webscanner. Deze functionaliteit is ook onderdeel van deceo rexel op tvnieuwe shops. Hiermee kunnen barcodes uit onze productgidsenof de klantvoorraad worden gescand en kunnen orders zonderpen en papier worden geplaatst.Yves Petin, CEO van Rexel Nederland B.V., was 6 februari 2011 tegast bij Harry Mens in het televisieprogramma Business Class op Met de nieuwe webshops geeft Rexel Nederland verdere invullingRTL 7. Tijdens het gesprek werd de organisatie Rexel Nederland B.V. aan de e-business strategie, waarmee klanten inkoop-, adminis-besproken. Het ging vooral over de historie, het internationale karaktertratie- en logistieke kosten kunnen verlagen.van het bedrijf en de toekomstperspectieven. Uiteraard werd ook uit-Rexel gaat hierbij uit van een naadloze verbinding tussen Rexel-voerig stilgestaan bij de unieke marktbenadering van Rexel Nederlandsystemen en de software van klanten. Deze integratie scheptmet de drie duidelijke formules: Rexel, Hagemeyer en Onexis.mogelijkheden, zoals offline bestellen vanuit het eigen software-pakket en elektronisch factureren. shop.rexel.nl / shop.onexis.nlSIRIUS Innovations: verkrijgbaar, toegankelijk, eenvoudig!Met SIRIUS Innovations vallen alle puzzelstukken automatisch in elkaar. Siemens komt met een revolutionairekijk op het besturen en beveiligen van industrile elektromotoren. Hiermee kunt u concurrerender bouwen,verhoogt u de installatiebeschikbaarheid, vindt u eenvoudiger productinformatie en koppelt u in eenhandomdraai motorgroepen aan uw besturing.Meer informatie: www.siemens.nl/industry/sirius of bel met 070 - 333 3515.Answers for industry.YVES PTIN 11. A t th e core of perf ormancePhotos credits: iStock, Creative Commons-Eole99, Ken Davies / Masterfile, Tom Bonaventure, DAJ, Digital Vision / Gettyimages, Moodboard, Construction Photography / Corbis. O M DAT VEEL VA N UW PRESTATIES A FHA N KELIJ K ZIJ N VA N KA BELS. Nexans kabeloplossingen en services zijnZij zijn de toegang tot een wereld van overal en op ieder moment aanwezig: prestaties. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. In iedere omgeving, van infrastructuur, industrie tot bouw, van een windmolen tot in schepen, in vliegtuigen, in treinen,. www.nexans.nl [email protected] General NL.indd 1 12-03-11 09:35