Kees Broos, Mondriaan, De Stijl en de Nieuwe Typografie ... ... 2017/07/02  · Kees...

Click here to load reader

 • date post

  24-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kees Broos, Mondriaan, De Stijl en de Nieuwe Typografie ... ... 2017/07/02  · Kees...

 • Kees Broos, M ondriaan, De Stijl en de Nieuwe Typogr afie (1994), deel I I

  1923/ M erz, M a en andere tijdschriften

  Sam en m et Kur t Schw i t ters prolongeerde Van Doesburg zi jn Dui t se dada- avonden en t rad in het voor -

  jaar van 1923 m et gedichten en m uziek op t i jdens de beruchte Dada- veldtocht door Neder land: ‘ Twee

  m aanden achtereen at Hol land dadabloedworst , dronk dadabier en h ield ui tverkoop zi jner geestel i jke

  inventar is tegen DADAPRIJZEN’ , schreef Bonset in M écano.30 Van Doesburg publ iceerde de brochure

  Wat is Dada? m et een opm erkel i jk om slag en ontw ierp ui tnodigingskaar ten en aanplakbi l jet ten. In

  Hannover begon Schw i t ters gel i jkt i jdig m et zi jn t i jdschr i f t M erz, waarvan het eerste num m er ‘Hol land

  Dada’ als onder t i t el had en waar in h i j Van Doesburgs ‘ Let terklankbeelden IV’ publ iceerde. Zo f lakkerde

  Dada in 1923 alsnog eenm aal op in Neder land: internat ionaal gezien begon voor de Dadabeweging in

  datzel fde jaar het t i j t e ver lopen.

  In de latere num m ers van M erz l iet Schw i t ters bl i jken, zich m eer en m eer voor n ieuwe en ongewone

  typograf ische m ogel i jkheden te in teresseren. Zi jn blad publ iceerde dan ook het eerste m ani fest dat over

  t ypograf ie zel f ging: El Lissi t zky’ s ‘ Topographie der Typographie’ .31 In acht stel l ingen schetste hi j de

  t ypograf ie en het boek van de toekom st . Stel l ing vier , een arch i tecton ische m etafoor , zou nog vaak

  worden geci teerd: ‘ De vorm geving van de ruim te van het boek, door m iddel van zetm ater iaal en vol -

  gens de wet ten van de t ypograf ische m echanica, m oet overeenstem m en m et de t rek– en drukspannin-

  gen van de inhoud.’ Lissi t zky benadrukte het visuele aspect van het woord, de econom ie van m iddelen,

  de foto als ‘ neue Opt ik ’ en het boek als een opeenvolging van beelden: ‘ das bioskopische Buch’ . Een

  n ieuw type schr i jver ( ‘ Schr i f t - Stel ler ’ ) zou m oeten opstaan, die ui teindel i jk het gedrukte boek zou

  ‘ overw innen’ en de ‘ Elekt robibl iothek’ creëren. Hi j voorzag een ontw ikkel ing via het fotograf isch geïl -

  lust reerde t i jdschr i f t naar de papier loze cinem a.

  El Lisst i zky, Dl ja Golosa (Voor de stem ) m et gedichten van Vl adim i r M aj akovski , 1923.

 • Lissi t zky l iet het n iet bi j t heor ie. Ongeveer terzelfder t i jd publ iceerde h i j in Ber l i jn een boekje dat bi j

  l iefhebbers groot opzien baarde: Dl ja golosa (Voor de stem ). Hier in past h i j een beeldende, dynam ische

  t ypograf ie toe op een reeks gedichten van Vladim i r M ajakovski , m et w ie h i j in 1922 in Ber l i jn ver toef -

  de. In Pro 2 kvadrata had de nadruk nog gelegen op de getekende, l i t hograf ische i l lust rat ies en hadden

  de teksten de funct ie van bi jschr i f t en waarvan de typograf ie door het beeld werd bepaald. In de nieuwe

  bundel werd de t ypograf ische vorm hoofdzaak. Lissi t zky l icht te woorden en zinnen ui t M ajakovskys

  verzen en stelde daarm ee typograf ische com posit ies sam en. Zi jn hulpm iddelen waren: ext reem ver -

  schi l lende let tercorpsen; l i jnen, balken, ‘ handjes’ en ander m ater iaal ui t de zet ter i j ; de kleuren zwar t

  en rood; ver t icalen en diagonalen. Het ui tgangspunt doet even aan Van Doesburgs ‘ Let terklankbeelden’

  denken, m aar Lissi t zky had geen klanknotat ie op het oog. Hi j w i lde spannende visuele equivalenten

  const rueren voor de klanken en de poët ische beelden uit de gedichten, kor tom een synthese voor oog

  en oor . De visuele poëzie had in Rusland al een r i jke t radi t ie vanaf het begin van de eeuw, m aar om dat

  die in Westeuropa nauwel i jks bekend was, had deze publ icat ie in boekvorm het ef fect van een donder -

  slag bi j heldere hem el , waarvan het geluid nog lang narom m elde.

  Dr ie n um m ers van M erz, 1923- 1924.

  Lissi t zkys verbl i j f in Dui t sland in 1923 en 1924 gaf hem de gelegenheid tot nog een schi t terend t ypo-

  graf isch exper im ent , zi jn vorm geving van het dubbelnum m er 8/ 9 van het blad M erz, dat verscheen

  onder de t i tel ‘Nasci ’ . Het idee was, een soor t toptentoonstel l ing van in ternat ionale avant - gardekunst

  in t i jdschr i f t vorm ui t te geven. In over leg m et de st renge Lissi t zky — Paul Klee m ocht bi jvoorbeeld

  n iet m eedoen — verzam elde redacteur Schw i t ters foto’ s en teksten van belangr i jke kunstenaars. Lis-

  si t zky ging nu totaal anders te werk dan in zi jn vor ige ontwerpen. M et bui tengewoon spaarzam e toe-

  passing van t ypograf ische m iddelen verdeelde h i j afbeeldingen en tekstblokken over de dubbele pagi-

  na’ s. Die hebben haast de werking van i j le w i t te m useum wanden, waarop kunstwerken en enkele na-

  tuurvorm en l i jken te zweven. Op de pagina’ s 77 en 78 die aan M ondr iaan en Schw i t ters zi jn gew ijd,

  vorm en hor izontale en ver t ikale l i jnen ui t M ondr iaans schi lder i j zelf s het ver t rekpunt voor de t ypogra-

  f ische opbouw.

  Num m er 11 van M erz was gew i jd aan ‘Typoreklam e’ ; de m ogel i jkheid om de n ieuwe typograf ische

  ideeën com m ercieel toe te passen begon Schw i t ters te dagen. Hi j kon de ver leiding niet weerstaan ook

  en ige ‘ Thesen über Typographie’ op te stel len. Zi jn stel l ingen zi jn wat m eer op reclam e ger icht dan die

 • van Lissi t zky, ze kl inken m inder system at isch en er aan vooraf gaat de goede raad: ‘ Over t ypograf ie

  zi jn tal loze wet ten te schr i jven. Het belangr i jkste is: doe het nooit zo als iem and het voor je gedaan

  heef t . Of je kunt ook zeggen: doe het steeds anders dan de anderen het doen.’ Schw i t ters’ eerste ui t -

  spraak luidde: ‘ Typograf ie kan eventueel kunst zi jn ’ . H i j benadrukte het fei t dat de onbedrukte delen

  van de pagina t ypograf isch ‘ posi t ieve waarden’ zi jn en plei t te voor eenvoud, helderheid, ui tgewogen

  verhoudingen, onversierde druklet ters en het gebruik van foto’ s in plaats van tekeningen, vooral op

  af f iches.

  De St i j l , M écano, M erz: het waren dr ie van de eerste kleine kunstenaarst i jdschr i f t en die een grote rol

  zouden spelen in het onder l inge verkeer tussen de Europese avant- gardekunstenaars. Kunstenaars die

  vaak de m iddelen n iet hadden om te reizen, onderh ielden door m iddel van rui labonnem enten tussen

  die t i jdschr i f t jes een netwerk van contacten, waarbi j zi j ar t ikelen en i l lust rat ies ui tw isselden. Al in 1921

  verschenen afbeeldingen van M ondr iaan en een Hongaarse ver tal ing van Van Doesburgs ‘X- Beelden’

  in het t i jdschr i f t M a van de groep Hongaarse Act ivisten ’ onder aanvoer ing van Lajos Kassák en Ernst

  Kal lai . El Lissi t zky en I l ja Ehrenburg redigeerden in 1922 in Ber l i jn het t i jdschr i f t Weschtsch- Objet -

  Gegenstand; Van Doesburg schreef er in over m onum entale kunst . Eveneens in Ber l i jn verscheen G-

  M ater ial zur elem entaren Gestal tung van Hans Richter , waar in sch i lder i jen van M ondr iaan en Van

  Doesburg verschenen en waar in de laatste zi jn m ani fest ‘ Zur elem entaren Gestal tung’ publ iceerde. In

  Praag bestond de groep Devětsil met de bladen Pásm o en Stavba, waarm ee Karel Teige het werk van de

  schi lders en arch i tecten rond De St i j l in zi jn land in t roduceerde. Hetzelfde gebeurde in Warschau in

  Blok door Henryk Stazewski en M ieczyslaw Szczuka; Blok- l id Henryk Ber lew i r icht te in 1924 het bu-

  reau Reklam a- M echano op voor const ruct ivist isch reclam edrukwerk. In Boekarest leidde Lioubom ir

  M i t zich het blad Zeni t en hoe m en elkaar volgde, is te lezen in een br ief van M i tzich aan Van Doesburg:

  ‘ … übr igens sind Sie m eine al te Sym path ie, wenn Sie auch n ichts davon geahnt haben. ZENIT hat ihren

  schönen DE STIJL im m er m i t grosser Aufm erksam kei t ver folgt…’ 32

  Van Doesburg bleef ook at tent : regelm at ig besprak h i j ui terst kr i t isch de toegezonden boeken en t i jd-

  schr i f t en. Later beperkte h i j zich tot publ icat ie van lange l i jsten, waarbi j h i j de t i t els van bladen die ‘ er

  bi j hoorden’ van een rui t je voorzag: ‘… zi j voeren (bewust of onbewust ) een kwadraat ’ . 33 Lichtel i jk

  m aniakaal , m aar het past bi j de persoonl i jkheid van Van Doesburg die bi j zi jn eerste bezoek aan Hans

 • Richter in Ber l i jn in 1923, deze ervan had t rachten te over tuigen zi jn geld n iet in onzekere exper im en-

  tele f i lm plannen m et Viking Eggel ing te stoppen, m aar in een t i jdschr i f t . Richter deed ui teindel i jk bei -

  de.34

  Zeni t en G, 1926.

  Pasm o nr . 13/ 14; Karel Teige, t i jdsch r i f t RED, 1927.

  Door di t netwerk van som s zeer kor t stondig levende t i jdschr i f t en, waarvan exem plaren nu erg zeld-

  zaam zi jn , raakte het werk van M ondr iaan en Van Doesburg tot in Am er ika en Japan bekend en groeide