Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie. Jaarverslag 2016... · Jaarverslag OE...

18
Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 1 Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie Boven v l n r: Dick Venderink, Raymond van Os, Frank Kemper en Tomas te Boekhorst Onder v l n r: Andre Molenaar, Marieke Vermaat, Peter Haarbrink, Jeroen Prette en Lucien Duijm

Transcript of Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie. Jaarverslag 2016... · Jaarverslag OE...

Page 1: Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie. Jaarverslag 2016... · Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 1 Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie Boven v l n

Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 1

Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie

Boven v l n r: Dick Venderink, Raymond van Os, Frank Kemper en Tomas te Boekhorst Onder v l n r: Andre Molenaar, Marieke Vermaat, Peter Haarbrink, Jeroen Prette en Lucien Duijm

Page 2: Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie. Jaarverslag 2016... · Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 1 Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie Boven v l n

Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 2

Voorwoord

Het jaar 2016 wordt wederom gekenmerkt door een hogere gerealiseerde dan begrote werklastproductie (1.546.598 normminuten t.o.v. 1.526.752 = +1 %), met tevens een toegenomen gerealiseerde werklastproductie t.o.v. 2015 (1.546.598 normminuten t.o.v. 1.508.191 = + 3 %).

Het totaal aantal gerealiseerde verrichtingen in 2016 was 158.218 = 2% lager dan begroot en er werden 818 minder verrichtingen gedaan dan in 2015.

Contacten met de 1-ste lijn werden geïntensiveerd. Op 7 april werd een DTO georganiseerd in Wijchen. Op 21 juni werd een DTO georganiseerd in het CWZ voor de WAGRO huisartsenkring Nijmegen.

In 2016 werd ook gestart met de uitvoering van intracraniële thrombectomiën . In totaal werden 13 procedures uitgevoerd. 2016 stond daarnaast in het teken van de “grote” verbouwing van de afdeling radiologie waar in februari mee werd gestart en in het najaar van 2017 afgerond zal worden. Het wetenschappelijk onderzoek spitste zich, net als in 2015, met name toe op de mammo radiologie. Ongewijzigd extramurale activiteiten in de vorm van verslaglegging te Diasana (Mill), mamma screening (Bevolkingsonderzoek) en Teleconsult Europa.

Met vriendelijke groet, Jeroen Prette Voorzitter OE Radiologie

Page 3: Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie. Jaarverslag 2016... · Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 1 Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie Boven v l n

Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 3

Samenstelling OE

Maten

Boekhorst, Tomas te Aandachtsgebieden: neuroradiologie, hoofd/hals, abdomen en cardiac

1,0 FTE

Duijm, Lucien Aandachtsgebieden: mammaradiologie (inclusief screening) en neuroradiologie

1,0 FTE

Haarbrink, Peter Aandachtsgebieden: interventieradiologie en MSK

1,0 FTE

Kemper, Frank Aandachtsgebieden: body radiologie: MSK, abdomen en thorax. Specials: MRI prostaat en CT colon

1,0 FTE

Leuken, Maarten van (vanaf 1 mei 2016) Aandachtsgebieden: interventieradiologie, MSK en thorax

1,0 FTE

Molenaar, André Aandachtsgebieden: interventieradiologie

0,8 FTE

Os, Raymond van Aandachtsgebieden: abdomen, thorax, cardiac, longen, prostaat, CT colon

1,0 FTE

Prette, Jeroen Aandachtsgebieden: MSK, thorax (inclusief interstitiële longziekten) en abdomen. Specials: MRI prostaat en CT colon

1,0 FTE

Venderink, Dick Aandachtsgebieden: mammaradiologie (inclusief screening) en neuroradiologie

1,0 FTE

Vermaat, Marieke Aandachtsgebieden: mammaradiologie (inclusief screening en abdomen

0,7 FTE

Chefs de clinique

Mourits, Mariëlle (vanaf 1 september 2016) 0,8 FTE

Steenbakkers, Arjan (vanaf 19 september 2016) 0,8 FTE

Vossenkaul, Richard (tot 1 september 2016) 0,8 FTE

Wolters, Sander (tot 1 oktober 2016) 0,8 FTE

Fellow

Bloemsma, Gijs (tot 1 maart 2016) 0,8 FTE

Cremers, Simone (tot 1 oktober 2016) 0,8 FTE

Page 4: Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie. Jaarverslag 2016... · Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 1 Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie Boven v l n

Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 4

Samenwerking

Samenwerking in de regio

1e lijn, huisartsen:

Visie van de zorgverzekeraars is de 1e lijns zorg te versterken, het CWZ moet hierbij 1e lijns zorg afstoten. Dit kan alleen door een goed contact met de huisartsen in de regio te onderhouden.

Vanuit de radiologie is een DTO (Diagnostisch Toetsoverleg) georganiseerd op 7 april 2016 met de HAGRO in Wijchen. Collega D. Venderink verzorgde een goed bezochte avond waarbij sensitiviteit en indicaties van bucky onderzoek werden geïllustreerd en alternatieve onderzoeken (echo, CT, MRI) geadviseerd. Verder werd er spiegelinformatie geleverd waarbij het eigen aanvraaggedrag van de HAGRO Wijchen werd vergeleken met de regio Nijmegen. De avond werd afgesloten met informatie over nieuwe onderzoeksmethoden en ontwikkelingen. Op 21 juni 2016 werd een DTO georganiseerd in het CWZ voor de WAGRO Huisartsenkring

Nijmegen. Een twintigtal waarnemende huisartsen heeft deze bezocht. Hier werd door

collega’s J. Prette, M. Vermaat en D. Venderink ingegaan op indicaties en sensitiviteit van

X-thorax, richtlijn rugpijn en de zin/onzin van conventionele diagnostiek en de indicaties voor

echografie. Een vervolg in 2017 wordt inmiddels gepland.

3e lijn:

De interventieradiologie samenwerking met het UMCN werd in 2016 met succes

gecontinueerd waarbij de interventie diensten in de regio tezamen met het UMCN werden

ingericht. Helaas bleek samenwerking op dit vlak met betrekking tot de intracraniële

thrombectomiën niet mogelijk. Derhalve werden in het CWZ de intracraniële thrombectomiën

uitgevoerd door de CWZ interventieradiologen zelf. Hier werd mee gestart in november 2015.

Om hierbij goede zorg te kunnen waarborgen werd in 2016 een derde interventieradioloog

door de OE Radiologie aangenomen met start datum 1 mei. Met zijn komst werd het

fellowship interventieradiologie gestaakt.

Op het gebied van de mamma pathologie is er ongewijzigd de wens tot een volledige

integratie te komen van mamma chirurgie, mamma diagnostiek, pathologie en radiotherapie

binnen de muren van 1 locatie (mamma centrum). Er zijn meerdere oriënterende gesprekken

geweest betreffende deze materie maar er zijn nog geen concrete stappen gezet.

Page 5: Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie. Jaarverslag 2016... · Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 1 Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie Boven v l n

Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 5

Reeds een aantal jaren wordt de screening van mammacarcinoom Oost Nederland door

de radiologen van het CWZ en het UMCN gezamenlijk bemand met een jaarlijks aantal van

40.000 screenings door het CWZ. Gezamenlijke audits met terugkoppeling en verwijscijfers

vinden regelmatig plaats. Nog 1 fellow mamma radiologie heeft in 2016 haar opleiding

afgerond. Hierna is gestaakt met dit fellowship.

De OE Radiologie participeert binnen het CWZ aan de volgende MDO’s:

Uro / onco MDO, 1 x per week op dinsdag.

Mammografie MDO, 1 x per week op donderdag.

Oncologie MDO, 1 x per week op maandag.

Longoncologie MDO, 1 x per week op dinsdag.

Gynaecologie oncologie MDO, 1 x per week op dinsdag.

GIO MDO, 1 x per week op woensdag.

Vaat MDO, 1 x per week op woensdag.

Vaat Dialyse MDO, 1 x per week op woensdag.

Hoofd/hals MDO, 1 x per 4 weken op maandag.

Orthopedie MDO, 1 x per 2 weken op dinsdag.

Reguliere besprekingen:

Neurologiebespreking, dagelijks

Interne geneeskunde bespreking, dagelijks

Vaat EVAR bespreking, 1 x per week op woensdag

Geriatrie bespreking, 1 x per 4 weken op dinsdag

MDL bespreking, 1 x per week alternerend op woensdag en donderdag

Kinderradiologie bespreking, 1 x per week op vrijdag

Cardiac bespreking, 1 x per week op woensdag

HR-CT bespreking, 1 x per 4 weken op donderdag

SEH:

De SEH artsen hebben in 2016 geparticipeerd met de laboranten echo programma’s en

hebben zich hierbij vooral gericht op aorta diagnostiek. De echografie van de aorta onder

anderen is onderdeel van de opleiding van SEH artsen. Om ervaring en kennis te behouden

zijn zij verplicht een aantal onderzoeken per jaar uit te voeren. Dit wordt de komende jaren

gecontinueerd.

Page 6: Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie. Jaarverslag 2016... · Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 1 Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie Boven v l n

Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 6

Extramurale activiteiten

Ook in 2016 verzorgde de OE Radiologie de verslaglegging voor het Diagnostisch Centrum

Diasana te Mill.

De OER participeerde, samen met de afdeling Radiologie van het Universitair Medisch

Centrum Radboud, in de beoordeling van screenings mammografieën in kader van het

Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker.

In 2016 werd de verslaglegging voor Teleconsult Europe (TCE) voortgezet.

Kwaliteit

MIP meldingen

Jaar Totaal aantal meldingen

2012 71

2013 113

2014 137

2015 205

2016 218

De complicaties en klachtmeldingen worden besproken in het tweewekelijks overleg van

de OE Radiologie. Tijdens het wekelijks Heilig Uur wordt een aantal complicaties gedetailleerd

uitgelicht.

Page 7: Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie. Jaarverslag 2016... · Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 1 Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie Boven v l n

Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 7

Klachtmeldingen

Totaal aantal decentrale alles-naar-wens kaarten: 34, als volgt onder te verdelen:

03 x compliment

25 x klacht

06 x wens

Totaal aantal centrale klachtmeldingen: 29.

Calamiteiten

Twee calamiteiten in 2016:

- Gemiste metastasen nierstenen: bij CT voor nierstenen door zelfde radioloog twee maal

gemist dat er op foto wervelmetastasen te zien waren van een mammacarcinoom.

- CT niet uitleesbaar na overplaatsing AAAA naar Radboudumc: proces van het branden van

beelden van CT-scan op een CD-ROM ten behoeve van het cardio-thoracaal centrum van

het Radboudumc lijkt niet strak genoeg te zijn ingericht.

Page 8: Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie. Jaarverslag 2016... · Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 1 Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie Boven v l n

Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 8

Nieuwe ontwikkelingen

Pilot van Watson software vanaf 2015 om de multiparametrische MRI prostaat onderzoeken van de prostaat optimaal te kunnen beoordelen en aanschaf van Watson software in 2016.

Page 9: Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie. Jaarverslag 2016... · Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 1 Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie Boven v l n

Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 9

Opleiding en wetenschappen

Opleiden

Een radioloog heeft fellowship interventie radiologie afgerond en een andere radioloog fellowship mamma radiologie in samenwerking met het Radboudumc.

Wetenschappelijke activiteiten

Publicaties Lucien Duijm:

- J Wong Chung, S Jeuriens-van de Ven, N van Helmond, CAP Wauters, LEM Duijm, LJ Strobbe. Does nipple discharge color predict (pre-) malignant breast pathology? The Breast J 2016; 22(2): 202-208.

- van Seeters T, Biessels GJ, Kappelle LJ, van der Schaaf IC, Dankbaar JW, Horsch AD, Niesten JM, Luitse MJ, Majoie CB, Vos JA, Schonewille WJ, van Walderveen MA, Wermer MJ, Duijm LE, Keizer K, Bot JC, Visser MC, van der Lugt A, Dippel DW, Kesselring FO, Hofmeijer J, Lycklama À Nijeholt GJ, Boiten J, van Rooij WJ, de Kort PL, Roos YB, Meijer FJ, Pleiter CC, Mali WP, van der Graaf Y, Velthuis BK; Dutch acute stroke study (DUST) investigators. CT angiography and CT perfusion improve prediction of infarct volume in patients with anterior circulation stroke. Neuroradiology 2016; 58(4): 327-337.

- van den Bosch HC, Westenberg J, Setz-Pels W, Kersten E, Tielbeek A, Duijm L, Post J, Teijink J, de Roos A. Prognostic value of cardiovascular MR imaging biomarkers on outcome in peripheral arterial disease: a 6-year follow-up pilot study. Int J Cardiovasc Imaging 2016; 32: 1281-1288.

- Weber RJ, van Bommel RM, Louwman MW, Nederend J, Voogd AC, Jansen FH, Tjan-Heijnen VC, Duijm LE. Characteristics and prognosis of interval cancers at biennial screen-film or full-field digital screening mammography. Breast Cancer Res Treat 2016; 158: 471-483.

- Santos ME, Dankbaar JW, Treurniet KM, Horsch AD, Roos YB, Kappelle LJ, Niessen WJ, Majoie CB, Velthuis B, Marquering HA; DUST Investigators. Permeable thrombi are associated with higher intravenous recombinant tissue-type plasminogen activator treatment success in patients with acute ischemic stroke. Stroke 2016; 47: 2058-2065.

- Weber RJ, van Bommel RM, Setz-Pels W, Voogd AC, Klompenhouwer EG, Louwman MW, Strobbe LJ, Tjan-Heijnen VC, Duijm LE. Type and extent of surgery for screen-detected and interval cancers at blinded versus nonblinded double-reading in a population based screening mammography program. Ann Surg Oncol 2016; 23: 3822-3830.

- Bulte JP, Wauters CA, Duijm LE, de Wit JH, Strobbe LJ. Modified core wash cytology: a

reliable same day biopsy result for breast clinics. Eur J Surg Oncol 2016; 42: 1821-1825.

Page 10: Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie. Jaarverslag 2016... · Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 1 Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie Boven v l n

Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 10

Maarten van Leuken: - Bart I, Mourits M, van Gent R, van Leuken MH, Hilbink M, Warris A, Wever PC, de Vries E. Sputum

Induction in Children is Feasible and Useful in a Bustling General Hospital Practice. Glob Pediatr Health. 2016 Mar 4,3:2333794X16636504.doi: 10.1177/2333794X16636504. eCollection 2016.

- Mourits MM, Nijhof WH, van Leuken MH, Jager GJ3, Rutten MJ. Reducing contrast medium volume and tube voltage in CT angiography of the pulmonary artery. Clin Radiol. 2016 Jun; 71(6):615.e7-615.e13. doi: 10.1016/j.crad.2016.03.005. Epub 2016 Apr 6.

Mariëlle Mourits: - Reducing contrast medium volume and kilo voltage in CTA of the pulmonary artery. M. Mourits MD,

W. Nijhof Msc, PhD, M. van Leuken MD, Gerrit Jager MD, Matthieu Rutten MD, PhD, Clinical Radiology 2016 Jun, 71(6): 615.e7-615.e13 .

- Sputum induction in children is feasible and useful in a bustling general hospital practice. I. Y. Bart, MD, M. Mourits, MD, R. van Gent†, MD, PhD, M. van Leuken, MD, M. Hilbink, PhD, A. Warris, MD, PhD, P. Wever, MD, PhD, E. de Vries, MD, PhD, Global Pediatric Health, Vol 3 (2016) Mar: 1-4.

Voordrachten Lucien Duijm:

- RJP Weber, RMG van Bommel, W Setz-Pels, AC Voogd, EG Klompenhouwer, MW Louwman, LJA Strobbe, VCG Tjan-Heijnen, LEM Duijm. Type and extent of surgery for screen-detected and interval cancers at blinded vs non-blinded double reading in a population-based screening mammography programme. Voordracht ECR Wenen, 2-6 maart 2016.

Nevenactiviteiten Lidmaatschappen

Tomas te Boekhorst / radioloog

- Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)

- Radiological Society of North America (RSNA)

- European Society of Radiology (ESR)

- European Society of Cardiac Radiology (ESCR)

- European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR)

- Opleiding: assistenten / laboranten CWZ

Page 11: Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie. Jaarverslag 2016... · Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 1 Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie Boven v l n

Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 11

Lucien Duijm / radioloog

- Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)

- Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE)

- European Society of Radiology (ESR)

- European Society of Gastrointestinal Radiology (ESGAR)

- Nederlandse Genootschap voor Interventieradiologie (NGIR) - Lid sectie Mammaradiologie NVvR - Lid Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Kanker (LKBK)

- Lid Data Monitoring Committee (DMC) Dense Breast Trial UMCU/Julius Centre Utrecht

Raymond van Os / radioloog

- Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvr) - Radiological Society of North America (RSNA) - Europeon Society of Radiology (ESR) - European Society of Cardiac Radiology (ESCR) - European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) - European Society of Uro Radiology (ESUR) - Lid sectie MSK NVvr - Lid sectie Abdomen NVvr - Lid sectie Thorax NVvr - Lid sectie Cardiovasculair NVvr

Jeroen Prette / radioloog

- Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvr)

- Radiological Society of North America (RSNA)

- European Society of Urogenital Radiology (ESUR)

- European Society of Thoracic imaging (ESTI)

- Lid sectie Musculoskeletale radiologie NVvr

- Lid sectie Pulmonale radiologie NVvr

- Werkgroep contrast nefropathie CWZ

- Werving & selectie commissie medische specialisten CWZ

Page 12: Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie. Jaarverslag 2016... · Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 1 Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie Boven v l n

Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 12

Marieke Vermaat / radioloog

- Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)

- Lid oncologiecommissie CWZ

- Contactpersoon huisartsen

- Lid sectie abdomen

- Lid mammasectie

- Werkgroep Implementatie Matrickx planningssysteem CWZ

- Lid onderwijscommissie regionaal Blokonderwijs

- DTO huisartsen

Frank Kemper / radioloog

- Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)

- Radiological Society of North America (RSNA)

- European Society of Radiology (ESR)

- European Society of Urogenital Radiology (ESUR)

- European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR)

- Lid sectie Thorax radiologie NVvR

- Lid sectie Musculoskeletale radiologie NVvR

- Toezichthoudend deskundige röntgen toestellen COS (Centraal Overleg Stralingshygiëne)

- Voorzitter afdelingscommissie Radiologische stralingstoepassingen (Commissie X-ray)

- Werkgroep Implementatie Matrickx planningssysteem CWZ

- Procesdomein Ordermanagement HIX

Peter Haarbrink / radioloog

- Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)

- Cardiovascular Interventional Radiology Society Europe (CIRSE)

- Lid Stafbestuur CWZ

- Lid Bestuur JMSBN

- Commissie Hybride OK CWZ

Page 13: Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie. Jaarverslag 2016... · Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 1 Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie Boven v l n

Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 13

André Molenaar / radioloog

- Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)

- Cardiovascular Interventional Radiology Society Europe (CIRSE)

- Nederlandse Genootschap voor Interventieradiologie (NGIR)

- Maandelijkse interventie complicatiebesprekingen met Radboudumc

Dick Venderink / radioloog

- Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)

- Lid overleggroep CWZ – CHN Radiodiagnostiek

- European Society of Radiology (ESR)

- Lid EUSOBI

Maarten van Leuken / radioloog

- Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)

- Nederlands Genootschap voor Interventie Radiologie (NGIR)

- Cardiovascular and Interventional Radiology Society Europe (CIRSE)

- Radiological Society of North America (RSNA)

- European Society of Radiology (ESR)

- European Society of Thoracic Imaging (ESTI)

- International Society of Forensic Radiology and Imaging (ISFRI)

Richard Vossenkaul / chef de clinique

- Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)

- Lidmaatschap ICT commissie NVvR

Gijs Bloemsma / fellow interventieradiologie

- Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)

Sander Wolters / chef de clinique

- Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)

- Radiological Society of North America (RSNA)

Page 14: Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie. Jaarverslag 2016... · Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 1 Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie Boven v l n

Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 14

Mariëlle Mourits / chef de clinique

- Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)

- European Society of Radiology (ESR)

- Thoraxsectie NVvR Mammasectie NVvR

- Radiological Society of North America

- Mammascreeningsdiploma LRCB Nijmegen September 2016

Nascholing

Tomas te Boekhorst / radioloog

- ESHNR, Krakau, 24-26 september

- SW cursus hoofd-hals radiologie, 4 juni

- Cardiovasculaire MRI, Berlijn deel 1, 26 tot en met 28 februari

- Cardiovasculaire MRI, Berlijn deel 2, 20 en 21 maart

Maarten van Leuken / radioloog

- SW Cursus Acute radiologie in Ede 05-02-2016

- Radiologendagen NVvR in Hilversum 30-09-2016

- SW cursus MSK NVvR in Ede 03-11-2016

Jeroen Prette / radioloog

- SW Cursus Acute radiologie in Ede 02-02-2016

- Erasmus Course Abdominal and Urogenital MRI in Brussel 23-05-2016 / 26-05-2016

- SW Cursus Abdominale radiologie in Ede 09-06-2016

- 25th Annual Late Summer CT & MRI Course: Chest Radiology in Valkenburg aan de Geul 9-9-2016 / 10-9-2016

- SW Cursus MSK radiologie in Ede 03-11-2016

Page 15: Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie. Jaarverslag 2016... · Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 1 Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie Boven v l n

Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 15

Lucien Duijm / radioloog

- SW Cursus Neuroradiologie en acute radiologie in Ede 2 en 3 februari 2016

- Audit screening BVO, Nijmegen, 15-09-2016

- 4e Multidisciplinair Symposium Mammacarcinoom, Eindhoven, 03-10-2016

- Comprehensive Neuroradiology: Best practices, Philadelphia, 27-30 oktober 2016

- SW Cursus mammografie, Ede, 04-11-2016

- Audit screening BVO, Nijmegen, 09-11-2016

- Pediatric neuroradiology course, Nijmegen, 10-11 november 2016

- Visitatie screening BVO, Nijmegen, 15-11-2016

- Audit screening BVO, Nijmegen, 06-12-2016

Raymond van Os / radioloog

- ECR Wenen, 2 - 6 maart

- SW Cursus Abdomen, Ede, 9 juni

- Werkconferentie VMS CWZ, Ellecom, 10 – 11 juni

- ESCR Krakau Polen, 20 – 22 oktober

- SW Cursus MSK, Ede, 2 – 3 november

Frank Kemper / radioloog

- ECR Wenen, 2 - 6 maart

- SW Cursus Abdomen, Ede, 9 juni

- Werkconferentie VMS CWZ, Ellecom, 10 – 11 juni

- ESCR Krakau Polen, 20 – 22 oktober

- SW Cursus MSK, Ede, 2 – 3 november

Page 16: Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie. Jaarverslag 2016... · Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 1 Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie Boven v l n

Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 16

Dick Venderink / radioloog

- Natraject BE Nijmegen, 26 januari2016, Nijmegen

- IKNL, Mamma regio Oost, 1 februari 2016

- Sandwich Neuro-Acute Radiologie, Ede, 4-5 februari 2016

- ECR, Wenen, 2-6 maart 2016

- Interne audit BE Nijmegen, 17-03-16, Nijmegen

- Natraject BE Nijmegen, 18-05-16, Nijmegen

- Werkconferentie staf, VMS 16-17 juni 2016

- Natraject BE Nijmegen, 15-09-16, Nijmegen

- Eusobi 2016, 23/24-09-16, Paris

- Mammaradiologie, 04-11-16, Ede

- IKNL, werkgroep mammatumoren, 21-11-16

Deelname aan ziekenhuiscommissies Decentrale MIP Commissie R.O.A. van Os

Page 17: Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie. Jaarverslag 2016... · Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 1 Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie Boven v l n

Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 17

Productiecijfers

2015

Realisatie

2016

Realisatie

Werklastpunten

(Sanderspunten)

Voor CWZ

Voor huisartsen

Voor externe instellingen

Voor overige derden

Totaal

1.238.372

265.532

4.138

149

1.508.191

1.283.880

256.973

5.497

314

1.546.664

Verrichtingen Voor CWZ

Voor huisartsen

Voor externe instellingen

Voor overige derden

Totaal

130.048

43.202

540

16

173.806

127.865

39.106

834

29

167.834

Analyse Logex

Uit analyse van de Logex blijkt dat de OE Radiologie een hoger aantal zorgactiviteiten heeft uitgevoerd in 2016 tov 2015 (163139 tov 161753)= +1%. Opvallend hierbij is de discrepantie met de CWZ gegevens beschikbaar in Cognos. Deels is dit te verklaren door MDO’s waarin de radiologie bij de overgrote meerderheid aanwezig is. Toch dekt dit niet geheel de lading. Uit Cognos gegevens is er sprake van een lager aantal zorgactiviteiten (2016: 158218, 2015: 159.036) van -1%. Een 2e discrepantie is zichtbaar in de Cognos normminuten en de Logex normminuten. In Logex wordt een daling in normminuten weergegeven in 2016 van 29298 naar 25462 = -13% Dit is vermoedelijk een gevolg van normminuten devaluatie , het hamster in wiel effect: Heel radiologisch Nederland werkt steeds harder en het aantal normminuten neemt af. Door deze aanpassing in normtijd is dit geen goede graadmeter voor de toename in werkdruk.

Page 18: Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie. Jaarverslag 2016... · Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 1 Jaarverslag 2016 Organisatorische Eenheid Radiologie Boven v l n

Jaarverslag OE Radiologie | Pagina 18

In Cognos zijn de tijden niet aangepast waardoor een realistischer weergave van de werkdruk kan worden gezien: in 2015 was dit 25136 normuren, in 2016 25776, een toename van ruim 2,5%. In 2015 werd Sanderpunten per verrichting gehanteerd, 2015 liet tov 2014 al een stijging zien van 3%. Een verdere stijging van productie werd in 2016 grotendeels beperkt door een capaciteitsprobleem van hardware (MRI en CT) en beschikbaar fte op de werkvloer die begroot wordt op basis van input van de aanvragers tijdens carousselgesprekken. Medio 2017 zal na de verbouwing de hardware probleem opgelost zijn, het aantal fte radiologie zal dan de beperkende factor zijn indien de aanvragers zich niet aan de begrotingsafspraken houden. Een verdere toename van radiologisch diagnostiek de komende jaren wordt door meerdere stakeholders voorspeld.

Investeringen

In 2016 zijn de volgende investeringen gedaan ten behoeve van de afdeling Radiologie:

- Verbouwing afdeling Radiologie fase 1

- 3 Nieuwe Bucky kamers van Philips

- C-boog met Angiopakket van Philips

- Upgrade van de Botdensito (hardware + software) (Hologic)

- Aanschaf van Watson (reconstructie techniek)

- Nieuwe mammograaf met biopsie mogelijkheden (Hologic)

Ziekteverzuim 2016 laboranten, doktersassistenten, administratie en

secretariaat

6.54 % 2015 Gemiddeld ziekteverzuim inclusief gravida

4,43 % 2015 Gemiddeld ziekteverzuim exclusief gravida

4,7 % 2016 Gemiddeld ziekteverzuim inclusief gravida

2,6 % 2016 Gemiddeld ziekteverzuim exclusief gravida

Dit is ruim onder de 3,8 % norm van het CWZ.