Jaarrekening 2012

download Jaarrekening 2012

of 30

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

description

De jaarrekening over 2012 van de Openbare Bibliotheek Langedijk

Transcript of Jaarrekening 2012

 • Jaarrekening 2012

  Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk

  Langedijk, februari 2013

 • Opgesteld door ProBiblioFinancile Diensten BibliothekenKenmerk: J12/A217/JvB

  Inhoudsopgave

  Bladzijde

  JAARVERSLAG1Vaststelling door het bestuur2Bestuursverslag

  JAARREKENING5Balans per 31 december 20127Staat van baten en lasten 20128Kasstroomoverzicht over 20129Algemene toelichting

  11Toelichting balans per 31 december 201211Materile vaste activa12Vorderingen en overlopende activa13Eigen vermogen14Voorzieningen15Kortlopende schulden16Niet uit de balans blijkende verplichtingen17Toelichting op staat van baten en lasten

  OVERIGE GEGEVENS22Gebeurtenissen na balansdatum23Controle verklaring

  BIJLAGEN24Projectenoverzicht

 • JAARVERSLAG

 • Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk

  Jaarrekening en verslag 2012 van Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk

  1

  Goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 14 maart 2013.

  Voorzitter, F. Lemkes

  Secretaris, A. Eilander

 • Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk

  2

  BestuursverslagOrganisatie

  Bibliotheek Langedijk is een stichting en heeft als naam Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk. Zij is gevestigd te Langedijk.Haar statutaire doelstelling luidt:

  De stichting stelt zich ten doel het oprichten en in stand houden van openbare bibliotheekvoorzieningen en het daarin ter beschikking stellen van boeken, tijdschriften, audiovisuele materialen en andere daarvoor in aanmerking komende media om daarmee te voorzien in de informatieve, educatieve en recreatieve behoeften van de bevolking van de gemeente Langedijk.Deze is in het Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 van de bibliotheek Langedijk vertaald in:Missie

  De bibliotheek Langedijk is een ontmoetingsplek, waar mensen graag komen om kennis te vergaren en uit te wisselen en waar lezen en leesbevordering centraal staan. Zij is een aantrekkelijke en uitdagende samenwerkingspartner voor instellingen en bedrijven in de gemeente en neemt daarbij het voortouw. De bibliotheek is een centrum van creativiteit, vernieuwing, debat en ontspanning. Klantgerichtheid, professionaliteit, bekendheid, bereikbaarheid en samenwerking zijn belangrijke factoren die het succes bepalen bij het realiseren van deze missie.Speerpunten

  Om haar missie te behalen en haar kernfuncties te versterken, heeft de bibliotheek een aantal speerpunten benoemd:

  Duidelijk vastleggen wie de doelgroepen van de bibliotheek zijn, deze verder differentiren en segmenteren. Verbeteren van de dienstverlening van het Makkelijk Lezen Plein. Opzetten van dienstverlening voor het voorgezet onderwijs. Continueren van de dienstverlening aan kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen. Uitbreiden van het jaarlijks activiteitenprogramma voor individuele gebruikers. In samenwerking ontwikkelen van dienstverlening op het terrein van lokale en cultuurhistorische

  informatie.

  Ontwikkelen van samenwerking met de 'bewoners' van het cultureel en educatief centrum De Binding.

  Mogelijkheden voor kunstuitleen onderzoeken samen met de Kunstuitleen Alkmaar. Verbeteren van het collectiebeleid, met name aandacht voor een betere presentatie van de collectie.

 • Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk

  3

  Werkgeversstichting

  Bibliotheek Langedijk maakt sinds 2008 deel uit van de Stichting Samenwerkende bibliotheken Bergen, Heiloo en Langedijk. Deze overkoepelende stichting is de werkgever van de aangesloten bibliotheken. Ook op bibliotheekinhoudelijke zaken werken de bibliotheken samen. Eind 2010 besloten de drie bibliotheken (nog) niet te fuseren. Dit besluit was voor de bibliotheek Bergen reden om het federatieve samenwerkingsverband te verlaten en te fuseren met de bibliotheek Kennemerwaard. De bibliotheken Heiloo en Langedijk besloten in de stichting te blijven. Eind 2011 verliet de bibliotheek Bergen definitief de stichting.In 2012 is de naamstelling van de stichting gewijzigd in Stichting Samenwerkende Bibliotheken Heiloo Langedijk en zijn de statuten aangepast. De afzonderlijke bibliotheken sloten met ProBiblio een overeenkomst waardoor beide bibliotheken in 2013 in n financile omgeving worden ondergebracht. De stichting ontving een subsidie van OCW tbv het aansluiten op de landelijke digitale infrastructuur. Beide bibliotheken hebben binnen de aan de subsidie verbonden tijdsduur de werkzaamheden om aan te sluiten op deze infrastructuur voltooid. Bestuur en directieHet stichtingsbestuur van de openbare bibliotheek Langedijk wordt gevormd door de volgende personen:Dhr. F. Lemkes voorzitter (tevens voorzitter werkgeversstichting)Mevr. A. Eilander secretarisDhr. R. Vonk penningmeester (lid bestuur werkgeversstichting)Mevr. A. Strijbis-van der Berg lidDhr. J. Giessen lid

  De zittingsduur van de bestuursleden is 4 jaar. Aftredende bestuursleden kunnen direct opnieuw worden aangewezen voor een volgende zittingsperiode van 4 jaar.De directeur dhr. T. de Kruyff is de hoogste leidinggevende en eindverantwoordelijk voor de organisatie van de bibliotheek.

  Binnen de organisatie zijn 11 medewerkers werkzaamBezuinigingen

  In de kadernota van 2012 werd door de gemeente Langedijk een aantal forse bezuinigingen voor het bibliotheekwerk opgenomen. In 2013 en 2014 zal 13.000,- bezuinigd moeten worden. In 2015 zal het totaal te bezuinigen bedrag 75.000,- bedragen. Het is niet te verwachten dat de dalende subsidie gecompenseerd kan worden door stijgende inkomsten. De omvang van de aangekondigde bezuiniging betekent dat zonder ingrijpende wijzigingen in het beleid en de dienstverlening van de bibliotheek de bezuiniging niet gehaald kan worden. In 2013 zal met de gemeente Langedijk worden gesproken over de gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen voor het beleid van de bibliotheek. Mede hierom is het opstellen van een nieuwe beleidsnota uitgesteld.

  Belangrijkste resultaten gevoerd beleidHet totaal aantal leden is in 2012 afgenomen. Deze daling wordt veroorzaakt door vertrekkende volwassenen. Het aantal jeugdleden nam ten opzichte van 2011 juist toe. Uit eerder gemaakte analyses bleek dat juist leden die 1 of 2 jaar lid zijn hun lidmaatschap niet verlengen. De bibliotheek lijkt hen niet lang te kunnen boeien. Om juist ook deze groep langer "binnen" te houden is de afdeling voor volwassenen in de eerste helft van 2012 ingrijpend heringericht. De, deels op retail gebaseerde indeling werd mede door sponsorbijdragen mogelijk gemaakt. Of deze herinrichting het afnemen van het aantal volwassenleden kan stoppen kan nog niet gezegd worden al lijken een aantal statistieken hier voorzichtig op te wijzen.Alle basisscholen, peuterspeelzalen en de kinderopvang maakten ook in 2012 gebruik van de dienstverlening van de bibliotheek. Begin 2012 werd gestart met het project Boekstart voor baby's. Dit project dat in

 • Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk

  4

  samenwerking met gemeente en consultatiebureau wordt uitgevoerd heeft als doel het belang van voorlezen bij ouders van baby's duidelijk te maken. In 2012 werd ook een start gemaakt met het project Boekstart in de kinderopvang. In 2013 zullen op een allel locaties boekenhoeken door de bibliotheek worden ingericht.

  De dienstverlening aan het middelbaar onderwijs is in 2012 uitgebreid. Door medewerkers van de bibliotheek werd in de eerste helft van het jaar een cursus mediawijsheid gegeven aan alle brugklassen van het Jan Arentsz College. Tegen het eind van het jaar werd door de directies van bibliotheek en school gesproken over het opnemen van (een deel van) de schoolbibliotheek in de openbare bibliotheek.De website van de bibliotheek werd in 2012 overgezet naar de landelijk Bibliotheek.nl standaard. De website van de bibliotheek is hierdoor aantrekkelijker geworden en er is nu, door de gezamenlijke infrastructuur, de mogelijkheid om eenvoudig elders ontwikkelde toepassingen in de website op te nemen. Het omzetten van de website werd mogelijk gemaakt door de eerder genoemde subsidie van OCW.Met de bibliotheek Heiloo werd een nieuwe abonnementsstructuur opgesteld. Leden kunnen vanaf 2013 uit drie verschillende soorten abonnementen kiezen; een klein, standaard of uitgebreid abonnement.

  Leden van de bibliotheek Langedijk konden ook in 2012 eBoeken lenen uit de ePortal van de NBD. Nog steeds is dit voor bibliotheken de enige legale manier om aan hun klanten eBoeken uit te lenen. Hoewel het aantal titels in de portal toenam staat het aantal beschikbare titels niet in verhouding tot het totaal aantal uitgegeven eBoeken. Helaas bleef ook in 2012 een landelijke regeling tussen uitgevers en bibliotheken uit.Het aantal activiteiten als lezingen en workshops dat in of door de bibliotheek georganiseerd werd nam licht af. Het gemiddelde aantal bezoekers per activiteit nam echter toe.

  Speerpunten 2013

  Het verder uitbouwen van een niet vrijblijvende samenwerking met de bibliotheek Heiloo.Het, na overleg met de gemeente opstellen van nieuw beleid van de bibliotheek met als doel het kunnen functioneren als moderne, toekomst bestendige en financieel gezonde bibliotheekorganisatie.

  Uitvoeren van de projecten Boekstart in de Kinderopvang en SamenLezen! Uitvoeren van de rol van penvoerder/cordinator in het project "Cultuureducatie met kwaliteit". In dit project werken gemeente, scholen en culturele instellingen samen aan een doorgaande leerlijn waardoor alle kinderen in Langedijk tijdens hun schoolloop