INKOMSTEN UITGAVEN I +I = DIENSTVERLENING, VEILIG- HEID … · Ruimtelijke ordening € 425.960 en...

1
INKOMSTEN UITGAVEN MILJOEN MILJOEN MILJOEN I I + = Het grootste deel ontvangen we van het Rijk. Het overige deel ontvangen we uit lokale heffingen en andere inkomstenbronnen. De totale inkomsten in 2019 zijn begroot op € 27,1 miljoen. Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur De dienstverlening van de gemeente Mill en Sint Hubert komt tegemoet aan de wensen en behoeften van onze inwoners en bedrijven. Een dienstverlening dient vraaggericht en pro-actief te zijn ingericht. Om de organisatie hierin scherp te houden willen we onze inwoners in de gelegen- heid stellen om hun eventueel slimmere, betere of goedkopere ideeën (onder voor- waarden) ook daadwerkelijk uit te voeren. Openbare ruimte Er wordt ingezet om de openbare ruimte in overleg met betrokkenen zoveel mogelijk aan te passen en om te vormen aan de wensen en eisen van deze tijd en het gebruik van de ruimte. Werken aan een uitbouw van de toeristische potentie van onze gemeente. Hierdoor bezoeken meer toeristen en recreanten de gemeente Mill en Sint Hubert en blijven langer in de gemeente en besteden er meer. Bouwen, wonen en milieu Het hoofddoel is een veilige en gezonde leefomgeving realiseren en deze op een duurzame en doelmatige wijze behouden en ontwikkelen. Kind, cultuur en sport Elk kind krijgt optimale kansen en mogelijkheden om zijn of haar talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Beschermen, behouden en toegankelijk maken van de diverse cultuuruitingen binnen de gemeente. Elke inwoner heeft toegang tot cultuur en ieder kind heeft optimale kansen om kennis te maken met cultuur in diverse verschijningsvormen. Alle inwoners hebben de mogelijkheid om te sporten en bewegen. Maatschappelijke zaken Het doel is gericht op de zelfredzaam- heid van de inwoners. Het zorgen voor elkaar en het ontwikkelen van een goede sociale basisinfrastructuur. Hierbij wordt uitgegaan van de moge- lijkheden van de inwoners in plaats van beperkingen. Het versterken van het sociale netwerk zijn hierbij de uitgangs- punten. Indien de eigen kracht en de directe woon- en leefomgeving onvol- doende is, wordt gezocht naar een maatwerkoplossing. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Een verantwoord financieel beleid voeren dat onder andere leidt tot een begroting die structureel in evenwicht is. Gedurende het jaar sturen op de budgetten van de begroting om het jaar sluitend af te ronden. BEGROTINGSOVERSCHOT De begroting voor 2019 sluit met een overschot van € 34.000. Dit resultaat is afhankelijk van de besluitvorming tijdens de Begrotingsraad (zie hiervoor het verloopoverzicht). MILJOEN I MILJOEN I DIENSTVERLENING, VEILIG- HEID EN BESTUUR OPENBARE RUIMTE BOUWEN, WONEN EN MILIEU KIND, CULTUUR EN SPORT MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN ALGEMENE DEKKINGS- MIDDELEN EN ONVOORZIEN Dienstverlening € 354.655 Veiligheid € 893.921 Bestuur € 823.331 Totaal € 2.071.907 Wegen en verkeer € 1.520.566 Waterwegen en havens € 54.589 Openbaar groen € 606.960 Recreatie en toerisme € 201.703 Riolering en waterbeheer € 725.167 Gemeentelijke € 236.915 eigendommen Totaal € 3.345.900 Omgevingsrecht € 827.652 Ruimtelijke ordening € 425.960 en volkshuisvesting Economische Zaken € 176.938 Afvalinzameling € 859.761 Grondexploitatie € 2.554.656 Totaal € 4.844.967 Onderwijs en € 799.737 kinderopvang Cultuur € 677.959 Sport € 457.211 Totaal € 1.934.907 Leefbaarheid € 913.067 Welzijn en gezond- € 491.246 heidszorg Inkomensvoorziening € 1.709.613 Werk en activering € 2.648.708 Minimabeleid € 485.201 Maatschappelijke € 5.331.557 ondersteuning Totaal € 11.579.392 Overige uitgaven € 3.247.784 Totaal € 3.247.784 TOTALE UITGAVEN € 27.024.857 MILJOEN De totale uitgaven in 2019 zijn begroot op € 27,0 miljoen. HEFFINGEN OVERIGE INKOMSTEN Onroerende-zaakbelastingen (-kwijtscheldingen) € 2.807.000 Rioolheffing € 1.083.000 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht € 714.000 Leges € 574.000 Toeristenbelasting € 38.000 Totaal heffingen € 5.216.000 Algemene uitkering Wet Buig € 1.255.008 Ontvangen huren en pachten € 389.732 Eigen bijdragen wmo € 100.000 Grondexploitatie € 6.508 Dividenden € 10.000 Overige inkomsten (incl. interne verrekeningen) € 3.983.663 Totaal overige inkomsten € 5.744.911 16,1 11,0 27,1 5,2 5,7 27,0 BEGROTING 2019 IN ÉÉN OOGOPSLAG De gemeente Mill en Sint Hubert presenteert u de begroting in één oogopslag over 2019. De uitgebreide BEGROTING vindt u op www.gemeente-mill.nl Eigen vermogen (bedragen x € 1.000) Algemene reserve: € 1.176 Bestemmingsreserve: € 10.469 Totaal eigen vermogen: € 11.645 (bedragen x € 1.000) Saldo kadernota na meicirculaire -3 Begroting Veiligheidsregio -8 Benoeming griffier -17 Kapitaallasten en effect grondexploitatie 75 Huishoudelijke hulp (risico gemeld in kadernota) -133 Eigen bijdrage WMO (risico gemeld in kadernota) 43 Baten secretarieleges, burg.stand en rijbewijzen -5 Wmo 76 BUIG -37 Fraudebestrijding -5 Gladheidsbestrijding -7 Gehandicaptenparkeerkaarten -4 Schoolgebouwen -21 Buitensportaccommodaties -7 Onderhoud speelvoorzieningen 3 Internationale betrekkingen 6 Subidie muziekonderwijs -10 Budget college 8 Openbare orde en veiligheid 12 Recreatie en toerisme 5 Regionale woningmarktmonitor 5 Leerlingenvervoer 10 Gezondheidsbeleid 18 Kinderopvang 11 Peuterspeelzalen 19 Saldo programmabegroting 2019-2022 34 + 34.000 K

Transcript of INKOMSTEN UITGAVEN I +I = DIENSTVERLENING, VEILIG- HEID … · Ruimtelijke ordening € 425.960 en...

Page 1: INKOMSTEN UITGAVEN I +I = DIENSTVERLENING, VEILIG- HEID … · Ruimtelijke ordening € 425.960 en volkshuisvesting Economische Zaken € 176.938 Afvalinzameling € 859.761 Grondexploitatie

INKOMSTEN UITGAVEN

MILJOEN MILJOENMILJOEN

I I+ =Het grootste

deel ontvangenwe van het Rijk.

Het overige deel ontvangen we uit lokale heffi ngen en andere

inkomstenbronnen.

De totale inkomsten in 2019 zijn begroot op € 27,1 miljoen.

Dienstverlening, Veiligheid en BestuurDe dienstverlening van de gemeente Mill en Sint Hubert komt tegemoet aan de wensen en behoeften van onze inwoners en bedrijven. Een dienstver lening dient vraaggericht en pro-actief te zijn ingericht. Om de organisatie hierin scherp te houden willen we onze inwoners in de gelegen-heid stellen om hun eventueel slimmere, betere of goedkopere ideeën (onder voor-waarden) ook daadwerkelijk uit te voeren.

Openbare ruimteEr wordt ingezet om de openbare ruimte in overleg met betrokkenen zoveel mogelijk aan te passen en om te vormen aan de wensen en eisen van deze tijd en het gebruik van de ruimte. Werken aan een uitbouw van de toeristische potentie van onze gemeente. Hierdoor bezoeken meer toeristen en recreanten de gemeente Mill en

Sint Hubert en blijven langer in de gemeente en besteden er meer.

Bouwen, wonen en milieuHet hoofddoel is een veilige en gezonde leefomgeving realiseren en deze op een duurzame en doelmatige wijze behouden en ontwikkelen.

Kind, cultuur en sportElk kind krijgt optimale kansen en mogelijkheden om zijn of haar talenten en vaardigheden te ontwikkelen.Beschermen, behouden en toegankelijk maken van de diverse cultuuruitingen binnen de gemeente.Elke inwoner heeft toegang tot cultuur en ieder kind heeft optimale kansen om kennis te maken met cultuur in diverse verschijningsvormen.Alle inwoners hebben de mogelijkheid om te sporten en bewegen.

Maatschappelij ke zakenHet doel is gericht op de zelfredzaam-heid van de inwoners. Het zorgen voor elkaar en het ontwikkelen van een goede sociale basisinfrastructuur. Hierbij wordt uitgegaan van de moge-lijkheden van de inwoners in plaats van beperkingen. Het versterken van het sociale netwerk zijn hierbij de uitgangs-punten. Indien de eigen kracht en de directe woon- en leefomgeving onvol-doende is, wordt gezocht naar een maatwerkoplossing.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienEen verantwoord fi nancieel beleid voeren dat onder andere leidt tot een begroting die structureel in evenwicht is.Gedurende het jaar sturen op de budgetten van de begroting om het jaar sluitend af te ronden.

BEGROTINGSOVERSCHOTDe begroting voor 2019 sluit met een overschot van € 34.000.

Dit resultaat is afhankelijk van de besluitvorming tijdens de Begrotingsraad (zie hiervoor het verloopoverzicht).

MILJOEN

I

MILJOEN

I

DIENSTVERLENING, VEILIG-HEID EN BESTUUR

OPENBARE RUIMTE

BOUWEN, WONEN EN MILIEU

KIND, CULTUUR EN SPORT

MAATSCHAPPELIJ KE ZAKEN

ALGEMENE DEKKINGS-MIDDELEN EN ONVOORZIEN

Dienstverlening € 354.655 Veiligheid € 893.921 Bestuur € 823.331 Totaal € 2.071.907

Wegen en verkeer € 1.520.566 Waterwegen en havens € 54.589 Openbaar groen € 606.960 Recreatie en toerisme € 201.703 Riolering en waterbeheer € 725.167 Gemeentelijke € 236.915 eigendommen Totaal € 3.345.900

Omgevingsrecht € 827.652 Ruimtelijke ordening € 425.960 en volkshuisvesting Economische Zaken € 176.938 Afvalinzameling € 859.761 Grondexploitatie € 2.554.656 Totaal € 4.844.967

Onderwijs en € 799.737 kinderopvang Cultuur € 677.959 Sport € 457.211 Totaal € 1.934.907

Leefbaarheid € 913.067 Welzijn en gezond- € 491.246 heidszorg Inkomensvoorziening € 1.709.613 Werk en activering € 2.648.708 Minimabeleid € 485.201 Maatschappelijke € 5.331.557ondersteuning Totaal € 11.579.392

Overige uitgaven € 3.247.784 Totaal € 3.247.784

TOTALE UITGAVEN € 27.024.857

MILJOEN De totale uitgaven in 2019 zijn begroot op € 27,0 miljoen.

HEFFINGEN

OVERIGE INKOMSTEN

Onroerende-zaakbelastingen (-kwijtscheldingen) € 2.807.000 Rioolheffi ng € 1.083.000 Afvalstoffenheffi ng/reinigingsrecht € 714.000 Leges € 574.000 Toeristenbelasting € 38.000 Totaal heffi ngen € 5.216.000

Algemene uitkering Wet Buig € 1.255.008 Ontvangen huren en pachten € 389.732 Eigen bijdragen wmo € 100.000 Grondexploitatie € 6.508 Dividenden € 10.000 Overige inkomsten (incl. interne verrekeningen) € 3.983.663 Totaal overige inkomsten € 5.744.911

€16,1 €11,0 €27,1

€5,2

€5,7

€27,0

BEGROTING 2019 IN ÉÉN OOGOPSLAGDe gemeente Mill en Sint Hubert presenteert u de begroting in één oogopslag over 2019.

De uitgebreide BEGROTING vindt u op www.gemeente-mill.nl

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)Algemene reserve: € 1.176 Bestemmingsreserve: € 10.469 Totaal eigen vermogen: € 11.645

(bedragen x € 1.000) Saldo kadernota na meicirculaire -3

Begroting Veiligheidsregio -8

Benoeming griffi er -17

Kapitaallasten en effect grondexploitatie 75

Huishoudelijke hulp (risico gemeld in kadernota) -133

Eigen bijdrage WMO (risico gemeld in kadernota) 43

Baten secretarieleges, burg.stand en rijbewijzen -5

Wmo 76

BUIG -37

Fraudebestrijding -5

Gladheidsbestrijding -7

Gehandicaptenparkeerkaarten -4

Schoolgebouwen -21

Buitensportaccommodaties -7

Onderhoud speelvoorzieningen 3

Internationale betrekkingen 6

Subidie muziekonderwijs -10

Budget college 8

Openbare orde en veiligheid 12

Recreatie en toerisme 5

Regionale woningmarktmonitor 5

Leerlingenvervoer 10

Gezondheidsbeleid 18

Kinderopvang 11

Peuterspeelzalen 19

Saldo programmabegroting 2019-2022 34

+€34.000

K