Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

103
IMPACT VAN SOCIAAL- CULTURELE PRAKTIJKEN BEPALEN Brussel, 15 december 2016

Transcript of Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

Page 1: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

IMPACT VAN SOCIAAL-CULTURELE PRAKTIJKEN

BEPALEN

Brussel,15december2016

Page 2: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

- impact?

- 3 benaderingen

- veranderingstheorie (TOC)

- TOC Spring mee! (Silke Jaminé, V+ Antwerpen)

PAUZE

- stappenplan

- methoden en technieken

- ondersteuning

- Impactnetwerk en -wizard (Iris Verhoeyen , SIF)

- Dienstverlening IDEA Consult (Ella Desmedt)

BROODJESLUNCH

Page 3: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

IMPACT,

wat is dat?

Page 4: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

IMPACT, WAT IS DAT?

Sociaal-cultureleac8viteit(en)

Intuïtief sociaal-cultureel

werken

Page 5: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

IMPACT, WAT IS DAT?

CAMPAGNEVOEREN

impactgericht sociaal-cultureel

werken

sociaal-cultureleACTIVITEIT(EN)

Page 6: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

IMPACT, WAT IS DAT?

inputs ac8viteiten outputs outcomes impact

Middelen,personeel

Ac8viteiten(sociaal-cultureel)

Tastbarekenmerkenvan(een)ac8viteit(en)

Verandering,leereffectenalsgevolgvandeac8viteit

Langetermijnbijdrageaanmaatsch.veranderingen

subsidies,begeleider,groepen,lokaal,vrijwilligers,netwerken,plaRorms,media,...

ontmoe8ng,vorming,ac8e,lobbywerk,campagne,...Aldannietexplicietikveenbeleidsplan

aantaldeelnemers,bezoekers,gepresteerdeuren,likes,kliks,persmeldingen,links,...

Effectopdedeelnemers(betrokkenheid,inzichtencompeten8es,veranderinghouding,gedrag,...)

Emancipa8e,sterkeremaatschapp.posi8eNieuweregels,voorzieningen

plannen beoogderesultaten

Page 7: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

“Jeugdengezondheid”bantgesuikerdefrisdrankinhetcollegevanMeensel-Kiezegem

IMPACT, WAT IS DAT?

Page 8: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

IMPACT, WAT IS DAT?

plannen beoogderesultaten

inputs ac8viteiten outputs outcomes impact

-  campagne-werker‘jeugd&gezondheid’10uren

-  leerkracht,5werkuren

-  drukwerk-  valven-  facebook-

account-  …

campagnebeeldaanbiedenaanleerlingenvandeschoolviaaffichesenfacebookbericht-en

-  10affiches(2maandenaanvalven(naastautomaten)

-  285leerlingenpasserendagelijks

- Facebookpagina,dagelijkseberichten(2maanden

-  320likes,100keergedeeld

Leerlingennemenietsmindergesuikerdefrisdrankafviaautomaatopschool(blijktuitverkoopcijfersautomaat)

GeenimpactopglobaalverbruikgesuikerdefrisdrankendoorjeugdinVlaanderen

“Jeugdengezondheid”bantgesuikerdefrisdrank

Page 9: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

IMPACT, WAT IS DAT?

De positieve én negatieve bedoelde en onbedoelde directe en indirecte effecten die zich op lange termijn en ten gevolge van een praktijk, een interventie voordoen.

Page 10: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

nega8ef,directenonbedoeldeffectvaneenmeteorie8nslag

Page 11: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

14 miljoen jaar later positief, indirect maar evengoed onbedoeld effect van diezelfde meteorietinslag (Nördlingen, Beieren (D))

Page 12: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

IMPACT, WAT IS DAT? IMPACT, WAT IS DAT?

Sociaal-cultureleprak8jken≠

NatuurfenomenenØ bedoeldØ incomplexemaatschappelijkesystemen(cultureel)

Page 13: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

INPUT

INPUT

INPUTINPUT

OUTPUT

ACTIVITEIT

OUTPUT

OUTPUTACTIVITEIT

ACTIVITEITACTIVITEIT

OUTPUT

OUTCOME

OUTCOME

OUTCOME

OUTCOME

IMPACT, WAT IS DAT? IMPACT, WAT IS DAT?

Sociaal-culturele praktijken in

complexe systemen

Page 14: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

IMPACT, WAT IS DAT? IMPACT, WAT IS DAT?

IMPACT van een sociaal-culturele praktijk =

effecten op langere termijn –

wat toch zou gebeurd zijn zonder de sociaal-culturele praktijk

Page 15: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

3 BENADERINGEN

van impact

Page 16: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans
Page 17: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

3 BENADERINGEN VAN IMPACT

Page 18: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

3 BENADERINGEN VAN IMPACT

Page 19: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans
Page 20: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

3 BENADERINGEN VAN IMPACT

2. Contributie Impact is lange termijn effect waartoe een praktijk bijdraagt

Page 21: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

3 BENADERINGEN VAN IMPACT

Prak8jk Effecten Impact

Controle-sfeer

Invloeds-sfeer

Interesse-sfeer

Page 22: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

Controle-sfeer

Invloeds-sfeer

Interesse-sfeer

inputs ac8viteiten outputs outcomes impact

beoogderesultaten

3 BENADERINGEN VAN IMPACT

Page 23: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

3 BENADERINGEN VAN IMPACT

Page 24: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans
Page 25: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

3 BENADERINGEN VAN IMPACT

3. Betekenis/waarde Geen na te streven effect Praktijk zelf is het doel Bv. mensen samen brengen zonder daaraan een andere ambitie of doel te verbinden. Het samenbrengen op zich is betekenisvol. Peilen naar impact = waarden en betekenissen van een praktijk expliciteren vanuit verschillende standpunten en invalshoeken. Sociaal constructivistische modellen

Page 26: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

TOC

veranderingstheorie

Page 27: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

VERANDERINGSTHEORIE

TOC:Theoryofchange:h0p://www.theoryofchange.org/Ø eenPROCES,eenwijzevanplannenspecifiekvoorinspanningenmetoogopmaatschappelijkeveranderingen

• eenaanpakvoorontwerp,planningenevalua8evansocialeveranderingsprogramma’s• eengestructureerdewijzevandenkenenplannenomdebeoogdeveranderingenineenlogischkader(oorzaken–gevolgen,contribu8e)tevafen• par8cipa8efencollabora8efproces• stapvoorstapachterhalen(backwardsmappingprocess)vanessen8ëlevoorwaardenomeenveranderingterealiseren

Ø eenPRODUCT,eenplanvanaanpakomeenconcretevooropgesteldemaatschappelijkeveranderingtebewerken

• hetresultaatvaneenTOC-proces• eenschema8scheeneennarra8eveweergavedaarvan

Page 28: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

VERANDERINGSTHEORIE

1.  Iden8ficerenvandoelstellingenenbasisaannames

2.  Mappenvandeveranderingslogica3.  Ontwikkelenvanrelevanteindicatoren4.  Iden8ficerenvanondersteunendeinterven8es5.  Uitschrijvenvaneen‘narra8ef’

Page 29: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

VERANDERINGSTHEORIE SleutelvragenbijhetopstellenvaneenToC

•Watzijndecontexfactorenendeactorendievanbelangzijn?•Watzijndelangetermijnsveranderingendiewebeoogen?•Wiezijndeeindbeguns8gden?•Wieenwatmoeterveranderen?•Watzijndelogischgelinkteac8viteitenenoutputsdieleidentot

bepaaldeoutcomesendiebijdragenaangewensteveranderingenoplangetermijn?

•Watzijndeaannamesbijdeverschillendestappenendeverwachteveranderingen?

•Watzijngeschikteindicatorenvoordeverschillendestappen/niveaus?

Page 30: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

VERANDERINGSTHEORIE

Page 31: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

VERANDERINGSTHEORIE

Page 32: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

VERANDERINGSTHEORIE

Theoryofchange,eenkaderom:1. par8cipa8efteplannen2. aannamesdaarbijteexpliciteren3. optevolgenenteevalueren4. impacttedemonstreren5. tebegrijpenhoedeveranderingtotstandisgekomen

6. bijtesturen7. …

Page 33: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

SilkeJaminé,VormingplusAntwerpen

Page 34: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

Situering‘Springmee!’

Derdefasevandestedelijkeprojectenterbestrijdingvan

kinderarmoede:à Effec8eveaanslui8ngvanoudersenkindopdeschool

à Vormingvoorvolwasseneninvrije8jdscontext(nietwerkofgeafesteerd

leren)•  Vorming=ervaringsgerichtleren

•  Werkenbinnenschoolcontext•  Duurzame,niet-verplichtedeelname

Page 35: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

DoelstellingSuccesvolleschoolloopbaanvoorallekinderen

è Verhoogdekleuterpar8cipa8eè Ondersteunendethuisomgeving

è Verbindendealsvoorwaardeomlerenmogelijktemaken

Netwerkversterking:

o  Ouders↔Ouderso  Ouders↔Schoolo  Ouders↔Buurto  Buurt↔School

Page 36: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans
Page 37: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

jul–sept okt-dec jan–maa apr–jun TotaalAantaluniekescholendieinstappeninhetproject

6 6 / / / / / / 6 6

Aantaluniekekinderenindeinstap-ofkleuterklaswaarvandeoudersminimumaandehelFvandegroepssessiesdeelnemen

/ / 30(5/school)

42(7/school)

60(10/school)

60(10/school)

Aantaluniekekinderenindeinstap-ofkleuterklaswaarvandeoudersminimumaanéénderdevandegroepssessiesdeelnemen

/ / 48(8/school)

66(11/school)

90(15/school)

90(15/school)

Totaalaantaluniekekinderenindeinstap-ofkleuterklaswaarvandeoudersdeelnemenaanhetprogrammametdegroepssessies

50 30(5/school)

90(15/school)

132(22/school)

180(30/school)

180(30/school)

Aantalgroepssessiesdiehebbenplaatsgevonden

5 6(1/school)

30(5/school)

30(5/school)

30(5/school)

96(16/school)

WaarvanExterne 0 0 0 6(1/school)

18(3/school)

24(4/school)

AantalinformaKe-envormingsmomentenmethetzorg-enleerkrachtenteam

3 6(1/school)

6(1/school)

6(1/school)

6(1/school)

6

Aantalvoorbereidingsmomentenmethetbetrokkenschoolteam(direcKeenprojectverantwoordelijke)

15 12(2/school)

18(3/school)

18(3/school)

12(2/school)

60(10/school)

Aantalkinderendiehetwelkomstasjeontvangenhebben

0 0 120(20/school)

AantaloperaKonelethemakoffers 0 2 3 5

Page 38: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans
Page 39: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans
Page 40: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

PAUZE

Page 41: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

STAPPENPLAN

impactbepaling

Page 42: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

STAPPENPLAN IMPACTBEPALING

ê  Keuzes Doel van impactevaluatie Design van impactevaluatie è  Observaties Kenmerken organisatie Kenmerken praktijk

Page 43: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

STAPPENPLAN IMPACTBEPALING

Page 44: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

STAPPENPLAN IMPACTBEPALING

Page 45: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

STAPPENPLAN IMPACTBEPALING

Page 46: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

STAPPENPLAN IMPACTBEPALING

Page 47: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans
Page 48: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

METHODEN EN TECHNIEKEN

impactbepaling

Page 49: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

METHODEN & TECHNIEKEN

Casestudies

OutcomeMapping

Quasi-Experimen

telemethoden

MulKpleLines&LevelofEvidence

Learning&InnovaKonHistories

SocialReturnOnInvestment

ContribuKonAnalysis

SenseMaker

ProcessTracing

Page 50: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

METHODEN & TECHNIEKEN

betekenis/waarde

contribu8e

afribu8e

Page 51: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

METHODEN & TECHNIEKEN

betekenis/waarde

contribu8e

afribu8e

Sensemaker

OutcomeMapping

Page 52: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

SenseMaker•  Verzamelenvanverhalenenervaringenvanmensenrondeenbepaaldthemaofverandering(>300)

•  Korteverhalen/ervaringentriggerenmetéénvraag

•  Vertellercodeertzelfzijn/haarverhaalophetmomentzelf.Bijvragentercoderingkunnenverbandenleggenmetsociaal-cultureleprak8jken.

•  Geeninterpreta8edooreenexternepersoon

Stef

f Dep

rez-

Mar

ch 2

014

52

Page 53: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

SenseMakerVraag:Denkaaneenspecifiekmomentofeenervaringwaarjewerdaanmoedigdofgedemo6veerdomthee/koffie/bananenteproducerenenteverkopenaanhetbedrijf?

Stef

f Dep

rez-

Mar

ch 2

014

53

Page 54: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

SenseMaker

Codering•  Mul8-choicevragen

•  Polaireschalen•  Driehoeksvragen

Stef

f Dep

rez-

Mar

ch 2

014

X X

X

X

X 54

Page 55: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

55 Steff Deprez-March 2014

Page 56: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

Steff Deprez-March 2014 56

Page 57: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

Steff Deprez-March 2014 57

Gebruikvoorimpactevalua8e

Beginprogramma(“nulmewng”)

Gewenstesitua8e

Page 58: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

58 Steff Deprez-March 2014

VoorbeeldNederland

Page 59: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

SenseMaker•  Soxware(SenseMaker)>patronendetec8e

•  Zoekenvanpatronenenvergelijkingenmakentussenleexijdsgroepen,geografischegebieden,thema’s,…

•  Hetzienvanderealiteitdoordeogenvanmensen•  Hetgeexinzichteninverschillendeperspec8even,awtudesen

waardenvandiverseactorenrondbepaaldethema’s

•  Snelinzichtenverwerveninveranderingeneneventueelsnelaanpassingendoorvoeren(snellefeedback,…)

•  Combina8evankwalita8evemethodeenkwan8ta8evemethode

Stef

f Dep

rez-

Mar

ch 2

014

59

Page 60: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

METHODEN & TECHNIEKEN

MeeroverSensemaker:hfp://www.evalua8eplaRorm.be/doc/110330-SenseMaker.pdfhfp://sg.sensemaker-suite.com/smsite/index.gsphfps://www.globalgiving.org/jcr-content/gg/landing-pages/story-tools/files/microsox-powerpoint---makingsenseofsensemaker.pdf

Page 61: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

OutcomeMapping

Eenbenaderingominterven8esteplannen,optevolgenenteevalueren.

Driesleutelbegrippen:ü Invloedsfeerü Outcomesgedefinieerdalsgedragsverandering

ü Boundarypartners

Page 62: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans
Page 63: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans
Page 64: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans
Page 65: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans
Page 66: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

METHODEN & TECHNIEKEN

MeeroverOutcomemappingofcontribu8onanalysyshfp://www.outcomemapping.ca/hfp://beferevalua8on.org/plan/approach/contribu8on_analysis

Page 67: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

ONDERSTEUNING

-  publica8e

-  vijfcases=>valorisa8eSCvWin2018/2019

-  netwerking(impactnetwerkSIF,partnersuitR&Dendienstensector,…)

STEUNPUNT

Page 68: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

ONLINE

ONDERSTEUNING

Page 69: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

ONDERSTEUNING

CONSULT

Page 70: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

ONDERSTEUNING

Page 71: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

ONDERSTEUNING

NETWERKEN

Toolommissieeninterven8esaanelkaarteverbinden

Page 72: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

ONDERSTEUNING

IrisVerhoeyen

Page 73: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans
Page 74: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

uitleg (DIN light 30) > kleine letter

hoofding > (DIN light 45) kleine letter wie we zijn

promotie van sociale innovatie en

sociaal ondernemerschap

Page 75: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

uitleg (DIN light 30) > kleine letter

hoofding > (DIN light 45) kleine letter Impact Wizard www.impactwizard.eu

Page 76: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

uitleg (DIN light 30) > kleine letter

hoofding > (DIN light 45) kleine letter Impact Wizard

Afgestemd op praktijk (actie-onderzoek) Structureert en ondersteunt proces van impactevaluatie

Page 77: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

uitleg (DIN light 30) > kleine letter

hoofding > (DIN light 45) kleine letter Impact Wizard Past zich aan aan gebruiker •  inhoudelijke vragen > aangereikte

methoden, …

•  beschikbare tijd > zie je het groot? klein beginnen?

Page 78: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

Je logisch model

Van je interventie naar je impact – dit wordt vaak gedaan wanneer je al een hele tijd deze interventie onderneemt. OF Van je impact naar je interventie toe – dit wordt vaak gedaan bij het plannen van interventies

Page 79: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

Van interventie(s) tot impact

BeschrijfdeBEGINSITUATIEofCONTEXT(vandedoelgroep)voorafgaandaanjouwinterven8eomhetbelangvanjouwinterven8eaantetonen.Doeditaandehandvanjeeigenkennisenzomogelijkonderzoekensta8s8eken.Watzijnhunbehoexen,nodenvandedoelgroep?

Vulinwelkeinvesteringenjedoetindeinterven8e,welkebronnenjegebruik.Inputkanbv.zijn:•  Geld•  Personeel(s8jd)•  Vrijwilligers•  Partners•  Technologie•  …

Noteerhier•  welkeeffectenjeziet

ofverwachttezienkortnajeinterven8eopkortetermijn(0-8maandennajeinterven8e)

•  bijwelkedoelgroepofopwelkeplaats?

M.a.w.:watMOETerveranderdzijnomtotdegewensteimpactteleiden?

Noteerhierwelkeeffectenjeopmiddellangetermijn(8maandentot16maandennajeinterven8e)verwachtalsgevolgvandekortetermijneffecten.Letopdesamenhangtussendezeeffectenendeeffectenopkorteenlangetermijn.Zezijnde‘schakel’hiertussen.

Noteerhierwelkeimpactjeverwachtoplangetermijn(vanaf16maandennajeinterven8e)bijjedoelgroep,indemaatschappijofinhetmilieu?Tip:Ditkaneenvanje3doelstellingenoplangetermijnzijn(ziemodule‘Watevalueren?’)

Voegdegerealiseerdeoutputvandegekozeninterven8egedurendeeenbepaaldeperiodetoe(bvb.hetafgelopenjaar).

Logisch model = logische opeenvolging van de stappen die leiden tot je doel(en).

Page 80: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

Je veranderingstheorie

Page 81: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

uitleg (DIN light 30) > kleine letter

hoofding > (DIN light 45) kleine letter Impact Wizard Tussentijdse resultaten Aanpasbaar Ondersteuning

Page 82: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

uitleg (DIN light 30) > kleine letter

hoofding > (DIN light 45) kleine letter Impact Wizard Gratis testversie: 7 dagen Daarna licentie sleutel §  via partner §  individueel jaarabonnement

Page 83: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

uitleg (DIN light 30) > kleine letter

hoofding > (DIN light 45) kleine letter Impactnetwerk

www.impactnetwerk.be

Page 84: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

uitleg (DIN light 30) > kleine letter

hoofding > (DIN light 45) kleine letter Impactnetwerk Wie? Impactzoekers Koepels, sectororganisaties, fondsen,… Coaches en consultants Onderzoekers rond maatschappelijke impact

Wat? Inspiratie (nieuwsbrief, sociale media,…) Kennisdeling Uitwisseling – netwerkmomenten

Page 85: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

uitleg (DIN light 30) > kleine letter

hoofding > (DIN light 45) kleine letter Impactnetwerk Word gratis lid en blijf op de hoogte

Schrijf je in op de nieuwsbrief via www.impactnetwerk.be

Page 86: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

www.impactwizard.eu www.impactnetwerk.be

[email protected] www.socialeinnovatiefabriek.be

Page 87: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

ONDERSTEUNING

EllaDesmedt

Page 88: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

Socius-studiedag‘Impactbepalenvansociaal-cultureleprak8jken’

VoorstellingIDEAConsultEllaDesmedt

15december2016

Page 89: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

1. Wiezijnwe?

2. Onzeexper8sei.v.m.impact

3. Kenmerkenvanonzeaanpak

INHOUD

Page 90: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

Wiezijnwe?1

Page 91: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

–  IDEAConsultwerdopgerichtin1998enisgeves8gdinBrussel

–  Eenmul8disciplinairteamvaneen35-talprofessionelemedewerkers,diezichbetrokkenvoelenbijdeactuelemaatschappelijkeuitdagingen

–  Verbondenmeteenruimekennispoolvanexterneexperten“Dekeuzeomeennetwerkorganisa8etezijn,laatonstoeomtelkensdebestecombina8etevormenopmaatvandevraag”

GEËNGAGEERDE PROFESSIONALS

Page 92: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

METONSWERKDRAGENWEBIJAANDRIEBELANGRIJKEMAATSCHAPPELIJKETRANSITIES

Socio-economischetransforma8e(kennisgedreven,duurzaam,inclusief)

Nieuwemodellenvangovernance(coproduc8emetburgersenprivateactoren,anderefinancieringsmodellen,nieuwebestuurlijkeschalen)

Vitaleregio’senplaatsen(verdich8ng,specialisa8e)

Page 93: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

EENBEDRIJF,ZESEXPERTISEVELDENEXPERTISEDIEGECOMBINEERDWORDTINGEZET

Onzeklanten:

Binnen-enbuitenlandseoverheden(Semi)publiekeennon-profitorganisa8es

Privateorganisa8es

Page 94: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

Onzeexper8sei.v.m.impact2

Page 95: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

–  Impactme8ngLivingLabsiMinds

–  Geothermie2020

–  ImpactanalyseVLIZ

–  Impactanalyseimec

–  Impactmaal8jdchequesenecocheques

METEN VAN ECONOMISCHE IMPACT

‘Economicfootprint’

Page 96: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

–  Mid-termevalua8eErasmus+

–  Evalua8einstrumentariumdiversiteitAc8ris

–  Evalua8evanhetstelselvandedienstencheques

–  Evalua8estrategischeonderzoekscentra

IMPACT BEOORDELEN I.K.V. BELEIDSEVALUATIE

Page 97: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

–  Ac8e-onderzoekvandesocialeinnova8efabriek:He�oomenLevanto(EvelineDurinckenIsabelleDeVoldere)

–  Upcoming:Ecocampus,Begeleiding

maatschappelijkeimpactme8ngTroeven,…

–  ToC(het‘verhaal’)centraal

–  LinkmetanderedienstenvanIDEA:

strategischeplanning(BBL,Vlaamsparlement),monitoring,…

COACHEN VAN ORGANISATIES I.V.M. IMPACT

Page 98: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

Kenmerkenvanonzeaanpak3

Page 99: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

Partners

Clients

Procesvancocrea8ecentraalWewerkeninnetwerkmetklantenenpartnersaan

nieuweoplossingenenconcepten

Page 100: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

Impact

STAP 1: WAT METEN?

Strategischeoefening!

Vertaleninindicatoren

ToCexpliciteren

Page 101: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

– Opmaat,volgensdraagkracht•  Gebruikvanbestaandegegevens

– Welkegegevensverzameltdeorganisa8eal?– Gegevensvananderen

•  Zoveelmogelijkgeïntegreerdindedagelijksewerkingvandeorganisa8e

– Niet‘metenomtemeten’–leerprocescentraal– Meestgebruiktemethoden

•  Deskresearch•  Interviews•  Focusgroepen•  Survey

STAP 2: HOE METEN?

Page 102: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

CONTACT

[email protected]/300.85.190486/49.18.34IDEAConsultKunstlaan1-2,bus161210Brussel

Page 103: Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

Peilen naar de impact van sociaal-culturele praktijken

http://www.socius.be/publicatie/peilen-naar-de-impact-van-sociaal-culturele-praktijken/ [email protected]