Huisartspraktijk Steensel · 2019. 5. 14. · Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een...

of 19 /19
Huisartspraktijk Steensel Jaarverslag 2018 Van Kriekenbeeckhof 19 5524 BM Steensel Maart 2019

Embed Size (px)

Transcript of Huisartspraktijk Steensel · 2019. 5. 14. · Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een...

Page 1: Huisartspraktijk Steensel · 2019. 5. 14. · Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een bijzonder jaar door. De oprichters mw. M. Botden en dhr. A. Romeijnders gingen met pensioen

Huisartspraktijk Steensel Jaarverslag 2018

Van Kriekenbeeckhof 19 5524 BM Steensel Maart 2019

Page 2: Huisartspraktijk Steensel · 2019. 5. 14. · Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een bijzonder jaar door. De oprichters mw. M. Botden en dhr. A. Romeijnders gingen met pensioen

2

Inhoud

1. Voorwoord .......................................................................................................... 3 2. Inleiding .............................................................................................................. 3 4. Zorgaanbod: ........................................................................................................ 4 5. Verklaring professioneel handelen ...................................................................... 6 6. Kwaliteit .............................................................................................................. 6 7. Praktijkorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid ..................................... 7 8. Automatisering en privacy ................................................................................... 8 9. Overlegstructuur ................................................................................................. 9 10. Klachtenregeling en VIM ................................................................................... 9 11. Team ............................................................................................................... 10 12. Patiënten ........................................................................................................ 11 14. Scholing ........................................................................................................... 15 15. Instrumenten en materialen ........................................................................... 15 16. Arbeidsomstandigheden ................................................................................. 15 17. Financiële aspecten ......................................................................................... 16 Bijlage Specificatie nascholingsactiviteiten en intercollegiale toetsingen ............. 17

Page 3: Huisartspraktijk Steensel · 2019. 5. 14. · Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een bijzonder jaar door. De oprichters mw. M. Botden en dhr. A. Romeijnders gingen met pensioen

3

1. Voorwoord

Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een bijzonder jaar door. De oprichters mw. M. Botden en dhr. A. Romeijnders gingen met pensioen en droegen het stokje over aan huisartsen dhr. T. van der Horst en mw. M. Widdershoven. Inmiddels zijn we weer een jaar verder. Met genoegen brengen wij u verslag van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

2. Inleiding

Huisartspraktijk Steensel is in 1984 gestart. De praktijk en maatschap is gevestigd in de gemeente Eersel. Tot het werkgebied behoren de kernen Steensel, Duizel, Knegsel en Eersel. Het verzorgingsgebied voldoet aan het profiel van het platteland, waarin reguliere laagbouwwoningen zijn gevestigd. De populatie bestaat voor 70% uit gemiddeld tot hoger opgeleiden. De praktijkruimte is gelegen in een rustige woonwijk aan de rand van Steensel. Het huidige team bestaat uit twee huisartsen, drie praktijkassistentes, een praktijkondersteuner somatiek, een praktijkondersteuner GGZ , een praktijkondersteuner GGZ jeugd en een interieurverzorgster. De huisartsen bieden op een reguliere wijze integrale zorg volgens de NHG richtlijnen. In de praktijk stonden 2432 patiënten ingeschreven op 3 januari 2019. Het jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van M. Widdershoven, T. van der Horst, S. van Oosterhout en A. Croonen. Het hele team heeft op onderdelen zijn bijdrage geleverd. Met dit verslag wordt inzicht gegeven in de visie en kwaliteitsnormen die leidend zijn in de inhoudelijke zorg. Zo nodig wordt dit onderbouwd met gegevens uit Medicom (huisarts informatie systeem), Care2U (keten informatie systeem) en andere registraties.

3. Visie Als praktijk streven we naar het behouden van stevig gevestigde, laagdrempelig toegankelijke en goed bereikbare huisartsenzorg in Steensel. Een goede relatie met omliggende zorgverleners is daarbij essentieel en regelmatig overleg met de verschillende zorgpartners draagt bij aan efficiënte samenwerking. Ons overkoepelend doel is het bieden van toetsbare zorg van hoog niveau met oog de voor individuele patiënt. Behoud van accreditering volgens de NPA loopt als een rode draad door onze dagelijkse praktijkvoering. Dit leidt tot hoge kwaliteit van onze zorg en maakt dat innovaties met regelmaat geïmplementeerd en getoetst worden. Een belangrijk doorlopend speerpunt voor de komende jaren is efficiëntie van zorg; zowel op het niveau van onze praktijk als op landelijk niveau. Op praktijkniveau betekent dit investeren in automatisering, nascholing van personeel en doorlopend evalueren van de processen binnen onze muren. Op landelijk niveau willen we aandacht schenken aan doelmatige zorg: passende zorg leveren binnen de actueel geschetste kaders en richtlijnen met oog voor de ontwikkeling in zorgkosten op landelijk niveau. De zorg, en daarmee ook ons vak als huisarts, is continue in beweging. Als huisartsen willen we op de hoogte zijn van ontwikkelingen hierin en onze patiënten hierin zo goed mogelijk begeleiden. In de toekomst wensen wij binnen onze praktijk ook nieuwe huisartsen op te leiden en voor assistentes meer ruimte te scheppen om binnen een verlengde arm zorg te bieden. Momenteel vormt onze huisvesting hiervoor een belemmering. Het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om onze huisvesting meer toekomstbestendig te maken zal een prominente rol innemen in de komende jaren.

Page 4: Huisartspraktijk Steensel · 2019. 5. 14. · Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een bijzonder jaar door. De oprichters mw. M. Botden en dhr. A. Romeijnders gingen met pensioen

4

Missie Huisartspraktijk Steensel staat voor het leveren van laagdrempelige huisartsenzorg dichtbij onze patiënten. De locatie van de praktijk in het dorp en de kleinschaligheid ervan geven dit vorm. Een klein team zorgt voor vertrouwde gezichten voor onze patiënten en korte lijnen tussen assistentes, praktijkondersteuners en huisartsen. We streven daarbij naar passende, doelmatige eerstelijnszorg met oog voor de individuele patiënt. Voor ons betekent dit dat patiënten gemakkelijk met hun vragen bij ons terecht moeten kunnen. We zien het als onze taak hen zoveel mogelijk in eigen beheer te helpen en, waar nodig, tijdig te verwijzen voor verdere onderzoeken. Eenvoudig en zonder medicijnen als het kan, complex en met hulp van de nieuwste mogelijkheden op maat als het moet. Kwalitatief goede zorg binnen de actuele vakinhoudelijke richtlijnen en landelijke kaders is daarin belangrijk. Kwaliteit houdt voor ons ook in dat we oog hebben voor de individuele patiënt en de zorg binnen zijn context in goed overleg vormgeven. Wij zijn ervan overtuigd dat een luisterend oor voor eenieder van toegevoegde waarde is en streven ernaar dat patiënten zich bij ons gehoord voelen. De huisartspraktijk dient daarvoor een veilige plek te zijn. Belangrijke kernwaarden die dit voor ons ondersteunen zijn openheid, eerlijkheid en respectvol met elkaar omgaan. Deze waarden zijn van groot belang voor een goede samenwerking zowel binnen ons team als in de samenwerking met andere zorgpartners in de regio.

4. Zorgaanbod: De formatie huisartsen en ondersteunend personeel is bovengemiddeld; er zijn gemiddeld meer uren inzet van huisarts en praktijkondersteuners dan de norm die door het Nederlands Huisartsgenootschap (NHG) wordt gesteld. Het basisaanbod van onze praktijk sluit volledig aan bij het basisaanbod huisartsgeneeskundige zorg volgens de huidige NHG- en LHV richtlijnen. Er is een ruim aanbod aan extra zorg, zoals diverse ingrepen en kleine chirurgie. Aanvullend diagnostisch onderzoek wordt waar mogelijk in de praktijk gedaan (ECG, holter- en eventrecording, teledermatologie, huidbiopten, onderzoeken middels vingerprik) en in het nabij gelegen eerstelijns centrum in Eersel (spirometrie, lab, fundus, voetscreening en 24 uurs-bloeddrukmeting).Reizigersadvisering is in 2018 overgenomen door M.J. Widdershoven. Zij wordt geassisteerd door praktijkassistente S. van Oosterhout. Beiden hebben de vereiste scholing hiervoor begin 2018 afgerond. De avond-, nacht- en weekenddiensten worden verzorgd vanuit de huisartsenpost Eersel/Bergeijk en worden ondersteund door de kleinschalige dienstenstructuur SHOKO, met als hoofdkantoor Veldhoven. De praktijk heeft een praktijkondersteuner voor zowel somatiek als GGZ. Ook hier is een bovengemiddeld aantal uren beschikbaar. Patiënten zijn hier tevreden over en dit werken binnen de verlengde arm constructie verhoogt de arbeidssatisfactie van de artsen, assistentes en praktijkondersteuners. De praktijk is een opleidingspraktijk voor praktijkassistentes en -ondersteuners, en menigmaal pilotpraktijk voor zorgvernieuwingsprogramma’s. De praktijk hecht grote waarde aan systematische en doorlopende verbetering van het medisch handelen, de praktijkorganisatie en patiënttevredenheid. Vanuit deze instelling is in 2008 gestart met het traject voor praktijkaccreditering. De methodiek van systematisch verbeteren heeft vruchten afgeworpen. Uit patiënt enquêtes blijkt een hoge mate van waardering en tevredenheid. Op de proces- en uitkomstindicatoren scoren wij doorgaans hoog. Wij vinden het boeiend om verbeterpunten op te sporen en aan te pakken. Ons hele team is daar op gericht. In het traject van verbetering van kwaliteit worden wij ondersteund door de inspanningen en projecten binnen en/of in samenwerking met PoZoB. De mogelijkheid om de activiteiten van onze zorggroep te verbinden aan de verbetertrajecten in het kader van NPA praktijkaccreditering zijn ons inziens een voorwaarde om de werkbelasting t.b.v. de praktijkaccreditering en zorgvernieuwing in de hand te houden.

Page 5: Huisartspraktijk Steensel · 2019. 5. 14. · Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een bijzonder jaar door. De oprichters mw. M. Botden en dhr. A. Romeijnders gingen met pensioen

5

Huisartspraktijk Steensel maakt gebruik van de diensten van de zorggroep PoZoB. De praktijkondersteuners hanteerden in 2017 de volgende protocollen, die door de huisartsen geaccordeerd zijn:

GGZ voor volwassenen (vanaf 2002)

DM type II (vanaf 2005)

Astma/COPD (vanaf 2003)

Astma bij kinderen (vanaf april 2013)

CVRM (vanaf 2010)

Ouderenzorg (vanaf 1-4-2011) zie toelichting

Stop met roken (SMR),(vanaf 2004)

Begeleiding van psychische klachten (GGZ), (vanaf 1-1-2002)

Uitbreiding zorgprogramma GGZ (vanaf 2012). Hierin wordt samengewerkt met een psycholoog, verslavingsconsulent en een psychiater

GGZ jeugd (vanaf sept 2014)

IZP individueel zorgplan (vanaf 2015)

CVA ketenzorg (vanaf 2016) Er is veel aandacht voor geïndiceerde preventie: mensen met hoog risico op hart- en vaatziekten, psychische problemen en kwetsbare ouderen. Deze mensen worden via actieve case-finding opgespoord en krijgen een programma op maat aangeboden. Binnen het programma voor kwetsbare ouderen wordt samengewerkt volgens het programma KOMPLEET, een organisatie voor ketenzorg voor kwetsbare ouderen en een dorpsnetwerk dat hier speciaal voor is ingericht. Voor de rapportages van de zorgprogramma’s wordt verwezen naar de jaarrapporten van PoZoB. Aanvullend zorgaanbod: De eerstelijnszorg ondergaat grote veranderingen. Er vindt deze jaren veel taakdelegatie plaats naar de gemeenten en eerste lijn. Dat vraagt om een goed fundament van organisatie en kwaliteit, maar ook om goede samenwerking met de gemeentelijke partijen. In het kader van deze ontwikkelingen werden met name voor GGZ jeugd en (kwetsbare) ouderen contact gelegd met gemeentelijke instanties om gezamenlijk beleid en uitvoering vorm te geven. Op 1 januari 2015 was de transitie van GGZ-jeugd naar de gemeente een feit. Hanneke Stokkermans is in onze praktijk werkzaam als POH GGZ-jeugd en onderhoudt mede de contacten met de gemeente (CJG). De Hagro is actief in een regionaal project om beter wijkgericht te kunnen werken door de partners in de eerstelijnszorg en gemeente. In aanvulling op het project wijkgericht werken gaan we in 2018 starten met een project gericht op de palliatieve zorg en het samenbrengen van het netwerk van betrokken zorgaanbieders hierin. De praktijk werkt intensief samen met de huisartspraktijk Riethoven. Deze samenwerking gaat uit van een gedeelde visie op zorg en kwaliteit. Naast het waarnemen voor elkaar bij afwezigheid en vakanties zijn er gezamenlijke trajecten bij accreditatie en zorgvernieuwing. Wij stemmen protocollen en aandachtsgebieden op elkaar af en houden gezamenlijke nascholingen. De assistentes zijn in elkaars praktijken ingewerkt zodat in geval van nood een probleemloze opvang van elkaar mogelijk is. Dat maakt ons 2 huisartspraktijken onder 1 kwaliteitssysteem. Esther Verhoef voert als diëtiste spreekuur in onze praktijk; deze zorg kunnen aanbieden onder een dak verhoogt de samenwerking en is laagdrempeliger voor patiënten. Griepvaccinatie:

Page 6: Huisartspraktijk Steensel · 2019. 5. 14. · Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een bijzonder jaar door. De oprichters mw. M. Botden en dhr. A. Romeijnders gingen met pensioen

6

De praktijk voert jaarlijks een griepcampagne uit volgens de richtlijnen van de RIVM. De volgende tabel geeft inzicht in het aantal patiënten dat daarvoor een indicatie heeft, het aantal daadwerkelijk gegeven vaccinaties, het aantal non-responders en ten slotte de bereikte beschermingsgraad. 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

griepvaccinatie geïndiceerd 745 749 795 836 842 872

gevaccineerd 426 420 420 421 402 417

griep non-responders 319 330 375 415 440 455

beschermingsgraad (%) 57.2% 56% 52.8% 50.4% 47.7% 47.8% Onbekend

De vaccinatiegraad in onze praktijk is dalende. Dit jaar hebben we kritisch gekeken naar de juiste indicaties in de groep tot 60 jaar en enkele personen van onze aanschrijflijst verwijderd. Jaarlijks wordt de groep geïndiceerde desondanks groter, met name vanwege de groeiende groep 60+-ers. De landelijke cijfers van 2018 worden helaas niet meer bekend gemaakt. Bij patiënten met hoog risico wordt elk jaar het advies om te laten vaccineren herhaald tijdens controle consulten. Indien mensen goed geïnformeerd toch afzien van de griepprik wordt dit in het dossier genoteerd en ontvangen zij niet opnieuw een uitnodiging om aan de griepprik deel te nemen.

5. Verklaring professioneel handelen Het volledige team van Huisartspraktijk Steensel voert haar werkzaamheden uit in overeenstemming met de vastgestelde NHG-Standaarden/richtlijnen en de protocollen van PoZoB binnen de kaders van de geldende wettelijke regelgeving. Reisadvies wordt gebaseerd op de actuele richtlijnen van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). Van de aldus gedefinieerde werkwijze kan alleen worden afgeweken wanneer daarvoor gegronde redenen bestaan. Deze zullen worden geregistreerd in het dossier van de betreffende patiënt.

6. Kwaliteit Kwaliteit van zorg is een speerpunt in de praktijk. De kwaliteit wordt voortdurend geëvalueerd en zo nodig verbeterd. Huisartspraktijk Steensel heeft een compleet kwaliteitssysteem opgezet, dat naar aanleiding van verbeterplannen en aandachtspunten die uit de NPA audits naar voren komen, steeds verder wordt uitgewerkt. Dit kwaliteitssysteem staat in een procedure omschreven. Door middel van een procesbewaking worden alle beschreven activiteiten gevolgd en getoetst.

Page 7: Huisartspraktijk Steensel · 2019. 5. 14. · Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een bijzonder jaar door. De oprichters mw. M. Botden en dhr. A. Romeijnders gingen met pensioen

7

7. Praktijkorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid Dagelijks is er ’s morgens een inloopspreekuur en een afspraken spreekuur. In de middag is er een terugbelspreekuur en een afsprakenspreekuur. Visites worden zo nodig aan het einde van de ochtend of de middag gedaan. De assistentes werken deels solistisch en hebben daarom geen categoraal spreekuur. Tijdens rustige praktijkuren plannen zij hun zelfstandige verrichtingen, zoals bloeddrukcontroles, injecties, vaccinaties het maken van uitstrijkjes en het aanstippen van wratten. Deze handelingen zijn in protocollen vastgelegd. Als dat nodig is wordt de telefoon tijdens deze consulten doorgeschakeld naar huisartspraktijk Riethoven. Voor terminale patiënten wordt zo nodig een persoonlijke bereikbaarheid met de artsen afgesproken tijdens de ANW-uren en wordt gezorgd voor een passende overdracht naar de huisartsenpost Op woensdagmiddag is er geen spreekuuren worden diverse praktijkgebonden en organisatorische werkzaamheden uitgevoerd, zoals overleg en nascholing. Voor de patiëntenzorg wordt dan waargenomen door huisartspraktijk Riethoven. Voor een optimale bereikbaarheid is op deze middag een automatische telefonische doorschakeling geregeld. Op donderdagmiddag neemt de praktijk waar voor de huisartspraktijk in Riethoven. De praktijk wil laagdrempelig toegankelijk zijn, daarom zijn wij tussen 8.00 uur en 17.00 uur grotendeels direct telefonisch bereikbaar. Om een gedegen overleg moment tussen artsen en assistentes te kunnen waarborgen maken wij sinds 1 oktober 2017 tussen 13.00u-14.00u gedurende maximaal 30 minuten gebruik van een automatisch bandje. Daarbij blijven we direct bereikbaar voor spoedgevallen via de spoedlijn. In de telefooncentrale zijn 6 inkomende lijnen beschikbaar. De spoedlijn is bereikbaar via een spoedknop op de reguliere lijn. Er is tevens een receptenlijn en een overleglijn voor collega’s. Via een website en een praktijkfolder wordt informatie gegeven aan patiënten. Er is een wachtkamerscherm met daarop doorlopende praktijkinformatie. Sinds september 2018 zijn wij gestart met een online module genaamd MijnGezonheid.net. Via deze module is het mogelijk om online een afspraak te plannen, e-consult aan te vragen, medicatie te herhalen en een medicatielijst uit te printen. Voorheen was het mogelijk om via de website medicatie aan te vragen; dit is per 01-01-2019 komen te vervallen. Het praktijkpand en de werkruimtes zijn toegankelijk voor minder validen. Aan de voorkant van het gebouw zijn een aantal parkeerruimten. Het gebouw is beveiligd tegen brand (rookmelders) en inbraak (alarmeringssysteem). Alle brandblusapparatuur en het alarm worden jaarlijks gecontroleerd. Er is een ontruimingsplan.

Page 8: Huisartspraktijk Steensel · 2019. 5. 14. · Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een bijzonder jaar door. De oprichters mw. M. Botden en dhr. A. Romeijnders gingen met pensioen

8

8. Automatisering en privacy Medicom wordt gebruikt als huisartseninformatiesysteem (HIS) voor zowel de medische als de financiële administratie. Naast de werkplekken op de praktijk is bij Diagnostiek voor U een werkplek van Medicom met een printer beschikbaar t.b.v. de (financiële) administratie en management ondersteuning. Het dataverkeer voldoet aan de geldende veiligheidseisen en dagelijks worden back-ups gemaakt. Ten behoeve van de zorg kan via de medische module elektronisch worden gecommuniceerd met de specialisten uit de 2e lijn, het laboratorium, collega-huisartsen en de centrale huisartsenpost. Verwijzingen worden gedaan via Zorgdomein van de Stichting Zorgverwijzing. POH’s maken gebruik van het keteninformatiesysteem (KIS) Care2U. Zorg voor de privacy van patiënten heeft hoge prioriteit. Dit wordt geregeld in het werkoverleg besproken en de werkwijzen worden aangepast aan de hand van de landelijke ontwikkelingen in de eisen die hiervan gesteld worden. Voor toegang tot medische gegevens wordt gewerkt met persoonlijke inlogcodes en wachtwoorden, zodat ongeoorloofd gebruik niet mogelijk is. Op verzoek van de patiënt kunnen (delen van) het journaal voor waarneming worden afgeschermd. De praktijk is op dit moment niet aangesloten op het LSP. Op dit moment maken wij geen gebruik van het LSP vanwege de afhankelijkheid die dan zou ontstaan van de UZI-passen. Wij wachten hierin de ontwikkelingen af voordat wij ons opnieuw zullen aansluiten. De praktijk heeft een eigen website: www.huisartspraktijksteensel.praktijkinfo.nl, die ingericht is volgens de beveiligingseisen van LHV en NHG via Bohn Stafleu van Loghum. Patiënten kunnen hier praktijkinformatie vinden. Tevens zijn hier een aanmeldingsformulier, klachtenformulier en aanvraagformulier t.b.v. reisadviezen beschikbaar. Ook wordt er d.m.v. links verwezen naar nuttige

websites, waaronder www.thuisarts.nl. Wij voldoen aan de eisen die aan ons gesteld worden in de “Algemene verordening gegevensbescherming” (AVG).

Page 9: Huisartspraktijk Steensel · 2019. 5. 14. · Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een bijzonder jaar door. De oprichters mw. M. Botden en dhr. A. Romeijnders gingen met pensioen

9

9. Overlegstructuur

In onderstaand overzicht zijn de lopende structurele overlegvormen opgenomen.

Overlegpartner overlegfrequentie

Intern

Praktijkondersteuners Wekelijks

Assistentes 6 x per jaar groot overleg en dagelijks overleg over lopende zaken

Managementondersteuning 6 x per jaar tijdens overleg en bij de functionerings- en beoordelingsgesprekken

Extern

Huisartsen GC Riethoven 4 x per jaar en ad hoc

Team Steensel-Riethoven 2 x per jaar en ad hoc

HAGRO 1 x per maand

Specialisten

Ad hoc en door petite conferences met maatschappen en HAGRO en feedbackbijeenkomsten in het kader van de zorgstraten A/C, DM, GGZ en CVRM

Apotheek (FTO) 2 x per jaar

Specialist ouderenzorg, Agnieska Spit, verbonden aan Valkenhof

1 x per 12 weken, in het kader van ouderenzorg

KOMPLEET (project ouderenzorg) 2 x per jaar alle ketenpartners

Fysiotherapeuten Ad hoc

Eerstelijns kernteam (EKT) 1 x per 6 weken en ad hoc

10. Klachtenregeling en VIM

Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2017 is de klachtenregeling aangepast conform de richtlijnen van de Wkkgz. Binnenkomende klachten worden geclassificeerd in klachten die betrekking hebben op het medisch handelen of klachten van organisatorische of niet medische aard conform de richtlijnen van de Wkkgz. Het streven is dat een eventuele klacht direct door de betreffende hulpverlener met de betrokkene wordt besproken. Als dit niet leidt tot het afronden van de klacht wordt de klager gewezen op de klachtenregeling en de mogelijkheid om een procedure te starten bij de klachtenfunctionaris. Op de receptie is documentatie over de klachtenregeling beschikbaar voor patiënten. De klachtenregeling is daarnaast omschreven op de website. In 2018 zijn geen klachten ingediend. De huisartspraktijk participeert in de regionale klachtenregeling van Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven, Tel: 040-2122780, Fax: 040-2126097. Er is geen actieve participatie van patiënten via een patiënten raad.

Page 10: Huisartspraktijk Steensel · 2019. 5. 14. · Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een bijzonder jaar door. De oprichters mw. M. Botden en dhr. A. Romeijnders gingen met pensioen

10

VIM (veilig incidenten melden) Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Wij willen snel reageren op kleine en grote (bijna) incidenten in de praktijk en hebben hiervoor een VIM-protocol ontwikkeld, dat snel en veilig melden mogelijk maakt. Als de situatie het vereist, wordt direct actie ondernomen. Op het werkoverleg worden alle meldingen doorgesproken en zo nodig worden structurele aanpassingen gemaakt. Twee keer per jaar wordt een zgn. VIM week gehouden, waarin wij allemaal extra alert zijn op voorkomende onvolkomenheden en alles nauwkeurig registreren. In de meest recente VIM week werden 3 meldingen gedaan. Deze werden besproken in het team en de uitkomst was dat het vooral om kleine incidenten ging zoals ICT problemen en misverstanden in de onderlinge communicatie. We hebben de VIM week opgenomen in onze jaarplanning, zo blijven we alert op (bijna) incidenten in de praktijk.

11. Team

De zorg wordt geleverd door een vast team van artsen en assistentes. Dhr. T. van der Horst en Mw. M. Widdershoven zijn ieder 6 dagdelen aanwezig in de praktijk, verspreid over 4 werkdagen. Vanaf half oktober 2018 heeft Mw. K. Sleddens waargenomen tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof van Mw. M. Widdershoven. Ons team van assistentes bestaat uit Lia Duis, Sanne van Oosterhout en Anouk Croonen. Enkele dagen per jaar maken wij gebruik van inval assistentes Els Riemens of Wilma Antonis. Ons team bestaat verder uit praktijkondersteuner somatiek Marijke van Hout, praktijkondersteuner GGZ Annelies van Gool en praktijkondersteuner Jeugd-GGZ Hanneke Stokkermans. Annie Jansen is interieurverzorgster. Alle huisartsen zijn ingeschreven in het BIG-register met de volgende registratienummers: Dhr. T. van der Horst: 89913844301 Mw. M. Widdershoven: 99917674201 Mw. K. Sleddens: 89916503801 Met de assistentes zijn in juni beoordelingsgesprekken gevoerd en in november de functioneringsgesprekken, samen met personeelsfunctionaris C. Roos en T. van der Horst. De praktijkondersteuners zijn in dienst van de zorggroep PoZoB.

Page 11: Huisartspraktijk Steensel · 2019. 5. 14. · Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een bijzonder jaar door. De oprichters mw. M. Botden en dhr. A. Romeijnders gingen met pensioen

11

12. Patiënten

Op 01-01-2019 staan 2432 patiënten in de praktijk ingeschreven. De praktijk is in 2018 gegroeid met 111 patiënten. In bovenstaande grafiek is de leeftijdsopbouw weergegeven. In onderstaand cirkeldiagram is weergegeven hoe de indeling van inschrijvingen bij zorgverzekeraars is. CZ is de verzekering waar de meeste patiënten bij zijn aangesloten, en is daarmee de preferente zorgverzekeraar.

0

50

100

150

200

250

300

0 - 4jaar

5 - 9jaar

10 -14

jaar

15 -19

jaar

20 -24

jaar

25 -29

jaar

30 -34

jaar

35 -39

jaar

40 -44

jaar

45 -49

jaar

50 -54

jaar

55 -59

jaar

60 -64

jaar

65 -69

jaar

70 -74

jaar

75 -79

jaar

80 -84

jaar

85 -89

jaar

90 -94

jaar

>95

jaar

Grafiektitel

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1105

425381

304

Verdeling verzekerden

CZ Achmea VGZ Overig

Page 12: Huisartspraktijk Steensel · 2019. 5. 14. · Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een bijzonder jaar door. De oprichters mw. M. Botden en dhr. A. Romeijnders gingen met pensioen

12

13. Evaluatie gevoerde beleid en doelstellingen beleidsplan 2018 Doelstellingen voor 2018

Behoud van praktijkaccreditering In 2018 heeft de praktijkaccrediteringscyclus een vervolg gekregen. Uit de audit van 2018 zijn geen nieuwe aandachtspunten voortgekomen. Protocollen zijn in november 2018 allen geactualiseerd. Er is overwogen de evaluatie data zo aan te passen dat deze niet allemaal in dezelfde maand hoefden plaats te vinden. Dit bleek echter geen probleem te zijn en dus blijft de eerstvolgende evaluatie data van alle protocollen staan op november 2019. Ten aanzien van het medisch handelen worden de activiteiten en speerpunten van de zorggroep PoZoB gekoppeld aan de eventuele verbetertrajecten van de accreditatie. De mogelijkheid hiertoe is een voorwaarde om de werkbelasting t.b.v. de praktijkaccreditering en de zorgvernieuwing in de hand te houden. Voor een beschrijving van deze programma’s zie www.pozob.nl Werken volgens de LEAN Methode Bij de praktijk overname in oktober 2017 hebben we als een van de speerpunten gekozen om de praktijk in 2018 LEAN te maken. Er heeft in de laatste 3 maanden van 2017 al een grootschalige opruimactie plaats gevonden. Daarbij hebben we bewuste keuzes gemaakt in welke materialen we wel of niet voorradig willen hebben. De volgende stap was ons algemene voorraad beheer, de bevoorrading van spreek- en onderzoekskamer en bestelproces volgens de principes van LEAN vorm te geven. Dit is dan ook uitstekend verlopen. Zo is er een grote voorraadkast gekomen en zijn alle verbruiksartikelen volgens LEAN verwerkt. Het voorraad beheer verloopt nu efficiënt. Digitalisering papieren patiënten archief/gegevens Sinds 2004 wordt alle patiënten informatie in Medicom digitaal verwerkt. Er bestond daarnaast een archief met een grote hoeveelheid papieren patiënten informatie. Hierin waren veel zaken verjaard en het nazoeken van gegevens in het papieren archief was tijdrovend. Per oktober 2017 zijn we volgens een nieuw protocol van start gegaan met sorteren van de gegevens en deze voor te bereiden op digitalisering. Inmiddels is het complete medisch archief gedigitaliseerd. Daarnaast zijn we in oktober 2017 van start gegaan met een nieuwe manier van papieren post verwerken. Papieren post wordt direct gescand en beland dan in de inbox bij alle andere medische brieven. De artsen verwerken de post die in de inbox binnenkomt. Zij lezen de brieven en koppelen de informatie aan de juiste patiënten en onder de correct ICPC code in het dossier. Zo nodig stelt de huisarts een eventuele actie in. Het papieren document wordt veilig vernietigd. Deze manier van post verwerken is LEAN en werkt veilig en efficiënt. Dit draagt bij aan digitaliseren van alle patiënten gegevens binnen onze praktijk. Digitalisering van patiëntengegevens verhoogt de efficiëntie van informatie opzoeken en overdragen en tevens de veiligheid van gegevens. Uitbreiding van assistenten team Het assistententeam is per oktober 2017 uitgebreid. Aanvankelijk wilden we hiermee meer beschikbaarheid van assistentes realiseren. Door onvoorziene omstandigheden is dit helaas niet gelukt. Wel hebben wij een nieuwe invalassistente mogen verwelkomen. Dit geeft ons de flexibiliteit die we als kleine praktijk nodig hebben. Video coaching POH-S Begin 2018 is gestart met een video coachings-project voor de POH-S binnen PoZoB. Dit houdt in dat onze POH Marijke van Hout een aantal consulten met toestemming van de patiënt op video opneemt.

Page 13: Huisartspraktijk Steensel · 2019. 5. 14. · Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een bijzonder jaar door. De oprichters mw. M. Botden en dhr. A. Romeijnders gingen met pensioen

13

Deze consulten worden nadien samen met huisarts en coördinator binnen PoZoB bekeken. De insteek hiervan is educatief en bedoeld als ontwikkelinstrument voor praktijkondersteuners die langer dan 2 jaar bij PoZoB in dienst zijn. De video coaching vervangt de eerder gebruikte ‘Simpel Beoordeling’ en biedt meer ruimte voor persoonlijke gerichte leerdoelen welke in een individueel ontwikkelplan (IOP) worden omschreven en geëvalueerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de MAAS-Globaal methode welke ook binnen de huisartsopleiding van Universiteit Maastricht wordt gebruikt. Privacywetgeving In mei 2018 moesten wij voldoen aan de nieuwe eisen van de AVG-wet. In de eerste maanden van 2018 was er volop aandacht om te zorgen dat we tijdig aan de nieuwe eisen voldeden. In de 2e helft van het jaar lag de focus op het evalueren van de ingestelde maatregelen en verder aanscherpen en vormgeven van het privacybeleid. Privacy is een belangrijk onderwerp in de praktijk aangezien wij met medische gegevens werken. Wij zijn hier als team erg alert op en hebben de praktijk waar nodig aangepast aan de nieuwe wetgeving. Wijkgericht werken en palliatieve zorg In het kader van de regionale prestatie werd ook in 2018 verder gewerkt aan wijkgericht werken. Daarbij ligt een extra focus op palliatieve zorg als nieuw regioproject. Er hebben twee palliatieve toetsingsoverleggen (PTO’s) plaats gevonden in samenwerking met Pozob en de leden van de Hagro. Daarbij waren ook verpleegkundigen van diverse thuiszorgorganisaties aanwezig. Hieruit zijn een aantal afspraken voortgevloeid die betrekking hebben op signalering van palliatieve patiënten, gesprekken rondom levenseinde en onderlinge communicatie van zorgverleners. Online afspraken maken In de loop van 2018 hebben we geïnvesteerd in MijnGezondheid.Net. Dit is een online module waarbij patiënten de mogelijkheid hebben om online afspraken en e-consulten te maken en medicatie aanvragen in te dienen. Per 01-01-2019 is de oude online module, waarbij je medicatie kon herhalen via de website, daarmee komen te vervallen. MGN wordt door zowel het team als de patiënt als prettig ervaren; iets dat wij terug zien in de vlotte groei van het aantal op MGN aangesloten patiënten. Om deze nieuwe module kenbaar te maken staat er op de website een uitleg met de link naar het inlogscherm. Daarnaast staat er in de praktijkfolder en op het wachtkamerscherm informatie en wordt men op het telefoonbandje van de praktijk naar MGN verwezen. Uro-gynaecologie in de 1e lijn Midden 2018 is er bij POZOB een nieuwe pilot uro-gynaecologie in de 1e lijn gestart. Deze pilot biedt ons de mogelijkheid laagdrempelig en horizontaal te verwijzen voor urogynaecologische problemen naar een kaderhuisarts uro-gynaecologie. Professioneel praktijkmanagement De praktijk maakte ook in 2018 gebruik van professionele ondersteuning door Christel Roos van Lijn 1 bij de uitvoer van een aantal managementtaken. Zij ondersteunt m.n. bij functionerings- en beoordelingsgesprekken, bij het werkoverleg en andere zaken die uit kwaliteitsoogpunt gewenst zijn. De gerealiseerde investeringen zijn:

- Nieuwe kast voor voorraadbeheer in de back office. Deze past binnen de doelstellingen van het

LEAN-project.

Page 14: Huisartspraktijk Steensel · 2019. 5. 14. · Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een bijzonder jaar door. De oprichters mw. M. Botden en dhr. A. Romeijnders gingen met pensioen

14

- Container voor inzameling van vertrouwelijk patiëntmateriaal om de grote hoeveelheid papieren

gegevens die na digitalisering vernietigd moeten worden veilig te verwerken.

- Opleiding reizigersadvisering door M.J. Widdershoven.

- Opleiding reizigersadvisering door S. van Oosterhout.

Toekomstplannen na 2018 Omdat we binnen onze praktijk in een klein team werken kunnen we persoonlijke zorg dicht bij onze patiënten waarborgen. We realiseren ons echter ook dat we vanwege deze eigenschap kwetsbaar zijn als het gaat om situaties waarin een assistente en/of huisarts uitvalt. Hiervoor is al een samenwerking met Huisartsenpraktijk Riethoven bewerkstelligd in de afgelopen jaren. Deze samenwerking blijft belangrijk voor ons en we zullen middels regelmatig overleg met Riethoven de samenwerking verder blijven bevorderen en bekijken op welke gebieden we elkaar kunnen ondersteunen. De mogelijkheid van een eventuele gezamenlijke praktijkmanager hebben we in 2017 besproken en besloten hier vooralsnog als Huisartspraktijk Steensel vanaf te zien gezien de recente overname. In 2019 zullen we opnieuw evalueren of een praktijkmanager toegevoegde waarde heeft. Op dit moment achten wij onze praktijkruime niet geheel toekomstbestendig. De spreekkamers zijn vrijwel ieder moment van de week bezet en er is daarmee geen ruimte voor huisartsen, POH’s of assistentes om spreekuren uit te breiden. Dit gaat wat ons betreft ten koste van een stuk flexibiliteit die we graag wel zouden hebben. Er is besloten de praktijkruimte te handhaven op de bekende locatie. Er zal de komende jaren geïnvesteerd worden in modernisering van de ruimtes en het streven is om een extra spreekkamer te realiseren binnen de bestaande muren. Dit project zal in de komende 1 tot 2 jaren verder worden uitgewerkt.

Page 15: Huisartspraktijk Steensel · 2019. 5. 14. · Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een bijzonder jaar door. De oprichters mw. M. Botden en dhr. A. Romeijnders gingen met pensioen

15

14. Scholing In de volgende tabel wordt het aantal uren nascholing en het aantal uren intercollegiale toetsing per huisarts opgegeven. In de bijlage van het jaarverslag wordt verantwoord welke scholing de individuele artsen hebben gevolgd en hoe het aantal uren is opgebouwd. Het reguliere FTO-overleg maakt deel uit van de nascholing. De onderwerpen die aan de orde zijn geweest, staan eveneens vermeld in de bijlage. Tabel 11: Scholing

Wie aantal uren geaccrediteerd

aantal uren intercollegiale toetsing

T. van der Horst 34 10

M. Widdershoven 56 10

Specificatie: zie bijlage 1

15. Instrumenten en materialen Het aanwezige instrumentarium wordt jaarlijks gecontroleerd door de firma Mediq. De brandblussers worden gecontroleerd door Ajax Chubb Varel. De controle van de verwarming gebeurt jaarlijks door de firma Stravens. De controle van het alarmerings- en beveiligingssysteem gebeurt door de firma Romanesco. Voor problemen of controles op ICT gebied wordt W. van Rooij geraadpleegd en/of A. Boon. De controles op de houdbaarheid van de aanwezige materialen en de medicatie in de praktijk worden tegenwoordig in het HIS bijgehouden en op basis van meldingen daarin gecontroleerd. De medicijnen in de visitetassen en hun vervaldatum is genoteerd in het HIS en wordt volgens protocol bijgehouden en waar nodig vervangen. Er wordt gewerkt volgens het protocol beheer medische middelen, zodat ook in de tussentijd de verloopdatum niet overschreden wordt.

16. Arbeidsomstandigheden

De arbeidsomstandigheden zijn een vast onderwerp van het regulier werkoverleg en functioneringsgesprekken. De besproken onderwerpen worden onderzocht en indien mogelijk verbeterd of aangepast. In 2018 zijn alle papieren medische dossier gedigitaliseerd. Er heeft een grote schoonmaak plaats gevonden. Waardoor de ruimtes er geordend uit zien. Dit creëert meer rust.

Page 16: Huisartspraktijk Steensel · 2019. 5. 14. · Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een bijzonder jaar door. De oprichters mw. M. Botden en dhr. A. Romeijnders gingen met pensioen

16

17. Financiële aspecten De praktijk heeft in 2018 een positief resultaat behaald.

Page 17: Huisartspraktijk Steensel · 2019. 5. 14. · Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een bijzonder jaar door. De oprichters mw. M. Botden en dhr. A. Romeijnders gingen met pensioen

17

Bijlage Specificatie nascholingsactiviteiten en intercollegiale toetsingen Scholingen T. van der Horst DATUM CATEGORIE OMSCHRIJVING PUNTEN

23-9-2018 Nascholing Cluster1

Tweedaagse huisartsen nascholingen 2018 - aan zee (ID nummer: 325320)

5

22-9-2018 Nascholing Cluster1

Tweedaagse huisartsen nascholingen 2018 - aan zee (ID nummer: 325320)

5

4-9-2018 Nascholing Cluster1

Praktijk- en agendabeheer (3 uur) (ID nummer: 298993)

3

25-7-2018 Intercollegiale Toetsing

Intervgrp Maaswaar 2018 - N van Donk (ID nummer: 332781)

2,5

23-7-2018 Nascholing Cluster1

AccreDidact Mondzorg voor huisartsen/huisarts (ID nummer: 279092)

2

23-7-2018 Nascholing Cluster1

AccreDidact Mondzorg voor huisartsen - Deel II Mond(on)gezondheid/huisarts (ID nummer: 326727)

2

11-6-2018 Nascholing Cluster1

PoZoB | Consultatie - en Feedbackbijeenkomsten 2018 (ID nummer: 312502)

2

30-5-2018 Intercollegiale Toetsing

Intervgrp Maaswaar 2018 - N van Donk (ID nummer: 332781)

2,5

13-4-2018 NHG Praktijk Accreditering (NPA) 6

11-4-2018 Intercollegiale Toetsing

Intervgrp Maaswaar 2018 - N van Donk (ID nummer: 332781)

2,5

7-4-2018 Nascholing Cluster1

Huisartsbeurs 2018 (ID nummer: 316978) 1

7-4-2018 Nascholing Cluster1

Huisartsbeurs 2018 (ID nummer: 316978) 1

13-2-2018 Nascholing Cluster1

AccreDidact Geneesmiddelenallergie/huisarts (ID nummer: 301422)

2

1-2-2018 Nascholing Cluster1

PoZoB | PoZoB Academy 2018 (ID nummer: 311661)

3

31-1-2018 Intercollegiale Toetsing

Intervgrp Maaswaar 2018 - N van Donk (ID nummer: 332781)

2,5

15-1-2018 Nascholing Cluster1

PoZoB | Consultatie - en Feedbackbijeenkomsten 2018 (ID nummer: 312502)

2

Page 18: Huisartspraktijk Steensel · 2019. 5. 14. · Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een bijzonder jaar door. De oprichters mw. M. Botden en dhr. A. Romeijnders gingen met pensioen

18

Scholingen M.J. Widdershoven

DATUM CATEGORIE OMSCHRIJVING PUNTEN

21-11-2018 Nascholing Cluster1

Het Health Education Reisspel (ID nummer: 311885)

2

21-11-2018 Nascholing Cluster1

Masterclass Travel Medicine Training: Bacteriën in het buitenland (ID nummer: 330638)

4

01-10-2018 Nascholing Cluster1

PoZoB | Basisscholing Kwetsbare Ouderen (ID nummer: 321701)

3

23-09-2018 Nascholing Cluster1

Tweedaagse huisartsen nascholingen 2018 - aan zee (ID nummer: 325320)

5

22-09-2018 Nascholing Cluster1

Tweedaagse huisartsen nascholingen 2018 - aan zee (ID nummer: 325320)

5

10-09-2018 Nascholing Cluster1

Hartklepgame: serious auscultatie game voor het vaststellen van een hartruis en diagnose hartklepfalen (ID nummer: 326940)

1

04-09-2018 Nascholing Cluster1

Praktijk- en agendabeheer (3 uur) (ID nummer: 298993)

3

11-07-2018 Intercollegiale Toetsing

Intervgrp Journalclub - N van Donk (ID nummer: 333509)

2,5

25-04-2018 Nascholing Cluster1

Masterclass 'Reizen op hoogte' (ID nummer: 311882)

2

25-04-2018 Nascholing Cluster1

Masterclass Travel Medicine Training: To go or not to go (ID nummer: 311883)

4

18-04-2018 Intercollegiale Toetsing

Intervgrp Journalclub - N van Donk (ID nummer: 333509)

2,5

17-04-2018 Nascholing Cluster1

Themabijeenkomst Organiseren van informatiebeveiliging 2018 (ID nummer: 317194)

1

13-04-2018 Praktijk Accreditering NHG (NPA)

6

07-04-2018 Nascholing Cluster1

Huisartsbeurs 2018 (ID nummer: 316978) 1

07-04-2018 Nascholing Cluster1

Huisartsbeurs 2018 (ID nummer: 316978) 1

28-03-2018 Nascholing Cluster1

PIN 21-1a Verdachte huidafwijkingen - stap voor stap (ID nummer: 296272)

1

07-02-2018 Intercollegiale Toetsing

Intervgrp Journalclub - N van Donk (ID nummer: 333509)

2,5

01-02-2018 Nascholing Cluster1

PoZoB | PoZoB Academy 2018 (ID nummer: 311661)

3

17-01-2018 Nascholing Cluster1

Basisopleiding reizigersgeneeskundig huisarts (ID nummer: 194002)

3

17-01-2018 Nascholing Cluster1

Basisopleiding reizigersgeneeskundig huisarts (ID nummer: 194002)

3

15-01-2018 Nascholing Cluster1

PoZoB | Consultatie - en Feedbackbijeenkomsten 2018 (ID nummer: 312502)

2

10-01-2018 Nascholing Cluster1

Basisopleiding reizigersgeneeskundig huisarts (ID nummer: 194002)

3

10-01-2018 Nascholing Cluster1

Basisopleiding reizigersgeneeskundig huisarts (ID nummer: 194002)

3

Page 19: Huisartspraktijk Steensel · 2019. 5. 14. · Huisartspraktijk Steensel maakte in 2017 een bijzonder jaar door. De oprichters mw. M. Botden en dhr. A. Romeijnders gingen met pensioen

19

Assistentes

Datum lia Anouk Sanne Welke scholing / organisatie

03-04-2018 x Reizigersvaccinatie 10-04-2018 x Reizigersvaccinatie 17-04-2018 x x x DA Congres

24-04-2018 x Reizigersvaccinatie 01-11-2018

x Bijeenkomst stagebegeleiders

10-12-2018

x

Scholing laaggeletterdheid in de praktijk

12-12-2018 x Reanimatie cursus