Het stressmechanisme: The missing link

download Het stressmechanisme: The missing link

of 178

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  252
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Het stressmechanisme: The missing link

 • Het stressmechanisme:The missing linkStress, stressgerelateerde aandoeningen en hart- en vaatziekten

 • Het stressmechanisme: The missing link

  Stress, stressgerelateerde aandoeningen en hart- en vaatziekten

  Dit rapport is uitgebracht in het kader van het programmaHart voorMensen,

  www.hartstichting.nl/hartvoormensen

  Redactie

  Jos van Erp

  Rebecca Schouten

  BirgitteWammes

  Ineke vanDis

  ISBN/EAN 978-90-75131-66-6

  NUR-code 870

  1 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

 • Sprekers / Auteurs

  Prof. dr. Marleen van Baak, Bijzonder Hoogleraar Fysiologie van Obesitas, Uni-

  versiteit Maastricht

  Dr. Jan van Dixhoorn, Arts, Adem- en Ontspanningstherapeut, Centrum voor

  Adem- en Ontspanningstherapie, Amersfoort

  Prof. dr. Lorenz van Doornen, Hoogleraar Gezondheidspsychologie, Universiteit

  Utrecht

  Patrick, Medewerker De Hart&Vaatgroep, Soesterberg

  Prof. dr. Eco de Geus, Hoogleraar Biologische Psychologie, Vrije Universiteit

  Amsterdam

  Prof. dr. Boudewijn van Houdenhove, Psychiater, Buitengewoon Hoogleraar

  Medische en Gezondheidspsychologie, Katholieke Universiteit Leuven

  Prof. dr. Peter de Jonge, Hoogleraar Depressie en Somatische Ziekte, Inter-

  disciplinary Center of Psychiatric Epidemiology (ICPE), Center of Research on

  Psychology in Somatic Diseases (CoRPS), Universitair Medisch Centrum

  Groningen en Universiteit van Tilburg

  Dr. Nina Kupper, Universitair Docent departement Medische Psychologie en

  Neuropsychologie, Center of Research on Psychology in Somatic Diseases

  (CoRPS), Universiteit van Tilburg

  Dr. Joost van Melle, Cardioloog, Universitair Medisch Centrum Groningen

  Dr. Ivan Nyklek, Universitair Hoofddocent departement Medische Psychologie

  en Gezondheidspsychologie, Center of Research on Psychology in Somatic

  Diseases (CoRPS), Universiteit van Tilburg

  2 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

 • Drs. Marianne van Oosterhout, Projectmanager project Checkstandaard, Neder-

  landse Hartstichting

  Prof. dr. Brenda Penninx, Hoogleraar Epidemiologie van Psychiatrische Aandoe-

  ningen, VU Medisch Centrum

  Dr. Frans Pouwer, Onderzoeker departement Medische psychologie en Neuro-

  psychologie, Center of Research on Psychology in Somatic Diseases (CoRPS),

  Universiteit van Tilburg

  Prof. dr. Harold Snieder, Hoogleraar Genetische Epidemiologie, Universitair

  Medisch Centrum Groningen

  Drs. Anne-Margreet Strijbis, Projectmanager Zorgstandaard vasculair risicoma-

  nagement, Nederlandse Hartstichting

  Drs. Frank Vernooij, Klinisch Psycholoog, Clintgericht Psychotherapeut, Mesos

  Medisch Centrum

  Met dank aan

  De deelnemers aan de expertmeeting Het stressmechanisme: The missing link

  die plaatsvond op 31 oktober 2008 in De Hartenark te Bilthoven.

  3 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

 • Inhoudsopgave

  Ten geleide 6

  Aanleiding 6

  Inleiding 6

  Programma 7

  Leeswijzer 9

  Deel 1: Theoretisch kader 11

  1. Het stressmechanisme: begrippenkader 12

  Jos van Erp

  2. Stress: mijlpalen in theorie en onderzoek 18

  Lorenz vanDoornen

  3. Een perspectief over stress, levensstijl en het ontstaan van ziekte 33

  Boudewijn vanHoudenhove

  4. De relatie tussen stress en hart- en vaatziekten 47

  Joost vanMelle

  5. Vraagtekens bij stress 57

  Peter de Jonge

  Deel 2: Werkingsmechanismen 69

  6. Pathofysiologischemechanismen in de relatie tussen stress en hart- 70

  en vaatziekten: van autonoom zenuwstelsel tot immuunsysteem

  Nina Kupper

  7. Multicausaliteit bij het ontstaan van hart- en vaatziekten: 81

  interactie tussen erfelijkheid en omgeving bij hoge bloeddruk

  Harold Snieder

  8. Individuele verschillen in stressreactiviteit 91

  Eco de Geus

  4 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

 • Deel 3: Comorbiditeit 101

  9. Stress als mechanisme in comorbiditeit tussen hart- en vaatziekten 102

  en depressie

  Brenda Penninx

  10. De rol van het stressmechanisme in de relatie tussen diabetes type 2, 109

  depressie en hart- en vaatziekten

  Frans Pouwer

  11. De rol van stress bij de ontwikkeling van obesitas en de relatiemet 128

  hart- en vaatziekten

  Marleen van Baak

  Deel 4: Interventies 136

  12. Biomedische interventies bij depressie ende invloedophart- envaatziekten 137

  Peter de Jonge

  13. De invloed van ontspanningsinstructie op het hanteren van stressoren 143

  Jan vanDixhoorn

  14. De invloed van aandachtgerichte training (mindfulness) op een 152

  ontspoord stressmechanisme en de relatiemet hart- en vaatziekten

  IvanNyklcek

  Deel 5: Zorg 158

  15. Stresshantering in de zorgpraktijk: mindfulnesstraining in het 159

  MesosMedisch Centrum

  Frank Vernooij & Patrick

  16. Stress onderbrengen in richtlijnen voor zorg: schipperen tussen 163

  wetenschap en zorgpraktijk

  Anne-Margreet Strijbis &Marianne vanOosterhout

  Samenvatting 171

  Referenties 175

  Conclusie 176

  5 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

 • Ten geleide

  Aanleiding

  Stress is verworden tot een containerbegrip dat zo algemeen is dat het weinig

  toegevoegde waarde heeft bij de verklaring van relaties tussen hart- en vaatziek-

  ten (HVZ) en stress. In de volksmond is stress een term die verwijst naar negatief

  ervaren spanning.Hierbij kan stress verwijzen naar een gebeurtenis die spanning

  veroorzaaktmaar ook naar de spanning die het gevolg is van die gebeurtenis.

  Deze spanningenworden vervolgensweer beschouwd als de oorzaak voor allerlei

  psychische en lichamelijke ongemakken en aandoeningen. Er zijn duidelijke aan-

  wijzingen dat er verbanden zijn tussen stress enHVZ. Specificering van deze

  verbanden is echtermoeilijk in verbandmet de geschetste onduidelijkheid van

  het begrip stress. In dit verslagwordt het begrip stress verduidelijkt door het

  op te vatten als een proces of werkingsmechanisme dat verbanden duidelijk

  maakt tussen variabelen op psychisch en fysiologisch gebied. Deze benadering

  wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoekwaaruit blijkt dat er

  onderscheid gemaaktmoet worden tussen verschillende soorten stress, dat er

  medirende enmodererende factoren zijn, dat er rekeningmoet worden

  gehoudenmet persoonlijke of erfelijke kwetsbaarheid en dat omgeving en

  leefstijl een rol spelen.Het uitgangspunt bij de verduidelijking van het begrip

  is dan ook dat stress geen onafhankelijke op zichzelf staande variabele is,

  maar een proces waarin interactie plaatsvindt tussen omgeving, psyche en

  lichaam. Centraal hierbij staat het stressmechanisme dat bij (ingrijpende)

  veranderingen in de omgeving aanpassingen op psychisch en lichamelijk

  gebied aanstuurt.

  Inleiding

  Met het programmaHart voorMensenwerkt deNederlandseHartstichting aan

  de verbetering van de kwaliteit van leven vanmensenmet een hart- of vaatziekte.

  Dit gebeurt door het realiseren van eenmeer integrale zorg bij hart- en vaatziek-

  ten. Dit is zorg waarin zowel aandacht is voor de lichamelijke als de psycho-

  sociale aspecten van de ziekte. Uitgangspunt hierbij is dat het bevorderen van de

  kwaliteit van leven op zichzelf een belangrijk doel is en dat, hiernaast, door de

  bevordering vanwelbevinden ook de lichamelijke gezondheid verbetert.Het

  programma beweegt zich dan ook op het grensgebied tussen het psychosociale

  6 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

 • en het biomedische domein.Belangrijke vragen vanuit het programmabetreffen

  de relatie tussen stress en stressgerelateerde aandoeningen, zoals angst en

  depressie, en het ontstaan en de verdere ontwikkeling vanHVZ.Een antwoord op

  deze vragen vormt de basis voor de ontwikkeling van zorg op dit gebied.

  Omkennis op dit gebied te inventariseren werd de expertmeeting Het stress-

  mechanisme: Themissing link georganiseerd waarvan hier verslag wordt

  gedaan.

  Wat is stress, hoe heeft het invloed op hart- en vaatziekten enwat kunnenwe

  er aan doen? Deze vragen stonden bij de expertmeeting centraal. De term stress-

  mechanisme uit de titel verwijst naar hetmechanisme dat de interactie

  beschrijft tussen subjectief ervaren spanning en de fysiologie van het lichaam,

  waaronder het cardiovasculaire systeem.Met Themissing linkwordt verwezen

  naar dit stressmechanisme als de verbindende schakel tussen de psyche en het

  lichaam en daarmee tussen het psychosociale en het biomedische domein.

  De laatste decennia worden steedsmeer leemtes in de beschrijving van dit

  stressmechanisme ingevuld via de psychologie, (neuro)fysiologie, immunologie,

  genetische epidemiologie en endocrinologie.Hierdoor wordt steeds duidelijker

  hoe psychische en fysiologische factoren samenhangen en hoe langdurige over-

  belasting van het stressmechanisme kan resulteren in psychische en

  fysiologische pathologie.

  Voor het realiseren vanmeer integrale zorg is behoefte aan een werkings-

  mechanisme dat de verbanden tussen biologische, psychologische en sociale

  aspecten bij gezondheid en ziekte verklaart. Door een beter begrip van dit wer-

  kingsmechanisme kunnen de verschillende domeinen van zorg beter op elkaar

  worden afgestemd of gentegreerd.Het stressmechanisme is hetmechanisme

  dat een verklaring vormt voor het verband