Feestwijzer 2006

20

description

 

Transcript of Feestwijzer 2006

Page 1: Feestwijzer 2006

opmk vk Feestwijzer 2006 07-07-2006 10:26 Pagina 1

061140_feestwijzer#24.indd 1 04-09-2006 09:05:33

Page 2: Feestwijzer 2006

061140_feestwijzer#24.indd 2 04-09-2006 09:05:34

Page 3: Feestwijzer 2006

Feestwijzer

voor de honderd-en-dertiende feestviering der

3 October Vereeniging

Secretariaat: Postbus32014 2303DALeidenTelefoon: 0715324724Fax: 0715166699E-mail: [email protected]: www.3october.nl

061140_feestwijzer#24.indd 1 04-09-2006 09:05:34

Page 4: Feestwijzer 2006

Doezastraat 35-37, Leiden. Telefoon (071) 301 2841

061140_feestwijzer#24.indd 2 04-09-2006 09:05:35

Page 5: Feestwijzer 2006

‘Tussen kunst en kitsch’Alsergenseenlevendigdebatoverkanwordengevoerd,danishetwelhetthemakunstenkitsch,hetmottovandeGroteOptocht.Latenwehethiersimpelhouden.Hetisvaakeenkwestievanpersoonlijkesmaakofiets‘kunst’of‘kitsch’is.Vanbeidekaneenmenseindeloosgenieten.Ons3oktoberfeestbevatookin2006voorelkwatwils,kunst,kitschenalleswatertusseninzit.Dagenlangzalonzestadweerbruisen van activiteiten. Iedereen kan meedoen, jong en oud. Wehebbenerzelfsonlangsmetz’nalleneenprachtigeprijsvoorgekre-gen:‘bestestadspromotie-evenement’vanNederland!

De3OctoberVereenigingzorgtnietalleenvoordeorganisatievaneengeweldigfeestenvoorgroeiendefaamvandestadLeiden.Wehoudenookdeoorsprongvandevieringinere,ondermeertijdensdebetekenisvolleherdenking.EnalleenaldoordevoorbereidingvanhetMinikoraalopvrijwelallebasisscholen inLeidenenomgevingkentiederkinddegeschiedenisvanhetLeidsOntzet.Ditjaarisookeen oude wens van onze net afgetreden voorzitter Piet vanSterkenburginvervullinggegaan.OpdedijkbijCapellea/dIJsselhebbenwijop13mei,eenplaquetteonthuldmetdetekst‘EeraandeGeuzenendePrinsvanOranje,diehier in1574dedoorbraakbewerkstelligdenvoorhetontzet vanLeiden, trots vanNeerlandssteden.’ Voor leden van onze Vereeniging die een tochtje willenmakennaardezeplaatsvanherinnering:deplaquetteisbevestigdophetmonument‘Ducdalf’.

Op de algemene ledenvergadering van onze Vereeniging, 12 mei,namenweafscheidvantweeprominentebestuursleden.MaxWormsheeftgedurendevijftienjaardeVereeniginggediend.HetbestuureninhetbijzonderdecommissieLunaparkishemveeldankverschul-digd!PietvanSterkenburgtradterugalsvoorzittervanhetbestuur.HijheeftveertienjaarlangopmarkantewijzedevergaderingengeleidenonzeVereenigingvertegenwoordigd.Onzegrotedankwerdvorm-gegevendoorhettoekennenvanheterelidmaatschap.Ookisdeprijsvoormensendiezichbijzonderverdienstelijkhebbengemaaktvoorhet3oktoberfeestnaarhemvernoemd.Vanafnuheetdiedus‘deVanSterkenburgprijs’.

Gelukkigtradenertweenieuwebestuursledenaan,JeroenAltinkenCharlesSchulpen.Achtnieuwecommissarissenversterktendecom-missies.Enwehebbeneenaantal‘snuffelaars’gevondendiezichnuinwerkenindeveelvormigetakenvandeVereeniging.Ookonderge-tekendekreeghetvertrouwenvandeledenop12mei.Ikbenertrotsopvoorzittertemogenzijnvande3OctoberVereenigingLeiden,‘een

061140_feestwijzer#24.indd 3 04-09-2006 09:05:35

Page 6: Feestwijzer 2006

061140_feestwijzer#24.indd 4 04-09-2006 09:05:36

Page 7: Feestwijzer 2006

verenigingdiezichophogeleeftijdsteedsverjongt’,zoalsinhetjury-rapportvanhetbestestadspromotie-evenementstond.

Ofwijookindetoekomsteenkansmakenopdezeprijs,isinhogemateafhankelijkvanwatergaatgebeurenrondomMolendeValkendeLammermarkt.HetbestuurzalmethetnieuwaangetredenCollegevanBurgemeesterenWethoudersingesprekblijvenendebelangenvanonzeVereenigingverdedigenomzodeorganisatievandekermisveiligtestellen.WijgaanerdaarbijvanuitdatdegemeenteendeVereenigingbijuitstekeengemeenschappelijkbelanghebben.

In2011bestaatde3OctoberVereenigingLeiden125jaar.Datiseenprachtigjubileumomnaartoeteleven.Hetbestuurisbezigdeplan-nenvoordekomendejarenvormtegeven.Vanzelfsprekendzullenweookuallendaarbijbetrekken.

NustaandeHerdenkingendeViering2006voordedeur.Allecom-missieshebbenerhardvoorgewerktomhetfeestookditjaarvlek-keloostelatenverlopen.Wijhopendatuerallemaalweerbijbent!

Namenshetbestuurvande3OctoberVereeniging,

ElsvanEijckvanHeslinga,voorzitter

061140_feestwijzer#24.indd 5 04-09-2006 09:05:40

Page 8: Feestwijzer 2006

104 juh ?!

061140_feestwijzer#24.indd 6 04-09-2006 09:05:40

Page 9: Feestwijzer 2006

ColofonDeFeestwijzer2006 is eenuitgavevande3OctoberVereenigingLeidenenwordtineenoplagevanca26.000exemplarengratisver-spreid.

Grafische vormgeving en druk:DrukkerijGroenB.V.,Leiden

Opmaak en dtpQwertyrealisatie,Leiden

Ontwerp omslag:BrainworkcommunicatieB.V.,Rijnsburg

Fotografie:LeidseAmateurfotografenvereniging

LidmaatschapMetdesteunvanbijnaelfduizend ledenorganiseertde3OctoberVereeniging al sinds 1886 jaarlijks de viering van het Ontzet vanLeidenmeteengrootsenspectaculairprogramma.Demeestepro-grammaonderdelenzijngratistoegankelijkvoorallebelangstellenden.DeVereenigingstreeftnaarzoveelmogelijk leden;nietalleenvan-wegedefinanciëleopbrengst,maarookenvooralomeenonderlingebandtekwekenenhetgezamenlijkebelangomde3oktobervieringinstandtehoudentotuitdrukkingtebrengen.

Hetlidmaatschapvande3OctoberVereenigingiszeerlaagdrempe-lig: voor slechts 5 euro per jaar (minimaal, u mag natuurlijk meergeven)bentulidvandeVereeniging.Ditlidmaatschapgeeftueenaantalexclusieverechten:uontvangtperposthetverenigingsorgaan‘deJoppensztijding’,evenalshetprogrammaboekjevandeviering‘deFeestwijzer’;verderkuntugratisgenietenvandeHutspotmaaltijdop2oktoberenkomtumetvoorranginaanmerkingvoorgratiskaartenvoorhetShowprogrammavoor65-plussers.

Nog geen lid?Bentunoggeenlid?Meldudandirectaan,datkanalsvolgt:- telefonischviatelefoonnummer071-5324724;-viaonzewebsitewww.3october.nl;-door de volgende gegevens te sturen naar Ledenadministratie

3October Vereeniging, Antwoordnummer 10411, 2300 WBLeiden (postzegel niet nodig): achternaam, voorletters, geslacht,adres+postcode,geboortedatumentelefoonnummer.

061140_feestwijzer#24.indd 7 04-09-2006 09:05:40

Page 10: Feestwijzer 2006

J.E.C. van Arkel Accountant-administratieconsulentM. Wiggers Accountant-administratieconsulent

Papiermolen 1 • Leiden

Postbus 3111 • 2301 DC Leiden

telefoon (071) 568 06 21

telefax (071) 523 63 56

E-mail: [email protected]

061140_feestwijzer#24.indd 8 04-09-2006 09:05:40

Page 11: Feestwijzer 2006

3 October Vereeniging LeidenOPGERICHT 1� MEI 1886

Erevoorzitter:H.J.J.Lenferink,BurgemeestervanLeiden.

Ereleden: J.Karstens W.J.LamanH.A.M.M.Meijer A.A.F.MdeJongM.J.M.duPrie L.M.M.HeruerC.J.J.Hugens P.G.J.vanSterkenburg

Bestuur van de � October Vereeniging: Mw.E.vanEijckvanHeslinga,voorzitterL.C.M.Kallenberg,secretarisA.G.M.vanderPoel,penningmeesterJ.F.W.B.Rijksen J.MantelE.Filemon R.KampsR.Bavelaar K.H.N.SchulpenMw.H.P.vanBaalen J.M.AltinkT.Hemmes T.W.CohenTervaert,praeses collegiiLSVMinerva

Evenementencommissie: J.F.W.B.Rijksen,voorzitterR.Bavelaar Mw.A.H.NetivR.H.Breedveld H.P.M.S.vanOostenT.W.CohenTervaert Mw.F.deJong-deJongW.A.B.vanderPluijm R.KampsMw.T.M.Schutte Mw.Th.vanKooperenT.A.Trippenzee Mw.J.Knipmeijer

Optocht- en Taptoecommissie: E.Filemon,voorzitterA.A.E.Bakker H.J.LadanMw.E.M.vanDam R.SchenkMw.B.K.M.Drenth Mw.E.SimonsMw.D.Heruer A.F.vanSterkenburgM.J.M.Jacobs Mw.E.F.vanTol–KokL.Janssen J.J.M.vanderVeldenA.L.deJong R.J.VeldhuyzenvanZantenM.deJong G.J.WisseH.Kuijers S.Zeilstra

061140_feestwijzer#24.indd 9 04-09-2006 09:05:41

Page 12: Feestwijzer 2006

Weversbaan 15 • 2352 BZ LeiderdorpTelefoon (071) 589 18 88 • Fax (071) 589 52 98

E-mail: [email protected]

Gespecialiseerd in ontwerp - aanleg en onderhoud.Gespecialiseerd in ontwerp - aanleg en onderhoud.

Oók in Leiden, bij meer dan 500 pandenMonumentenwacht:

dé sleutel tot behoud van uw monumentale pand!

Wilt u een bouwkundig onderzoek en onderhoudsadvies?

Monumentenwacht van het Erfgoedhuis Zuid-Holland015 215 43 50 of www.erfgoedhuis-zh.nl

061140_feestwijzer#24.indd 10 04-09-2006 09:05:41

Page 13: Feestwijzer 2006

11

Commissie Herdenking: Mw.H.P.vanBaalen,voorzitterE.Filemon Mw.S.A.M.SpijkermanR.Kamps T.A.TrippenzeeJ.M.E.Masurel J.J.M.vanderVeldenMw.A.J.Remijn R.J.VeldhuyzenvanZanten

Commissie PRR.Bavelaar,voorzitterL.C.M.Kallenberg J.MantelMw.J.Gilissen Mw.M.vanSandick-SopersMw.H.F.A.deKruijs W.R.J.IdemaMw.T.Kwik F.Schohaus

Subcommissie Publiciteit: R.Bavelaar,voorzitterMw.T.vanDelft W.A.B.vanderPluijmH.A.Lichtenveldt R.vanSterkenburgR.D.Paauw

Subcommissie Leden: Mw.M.vanSandick-Sopers,voorzitterMw.M.M.Heruer

Commissie Protocol: T.HemmesL.C.M.KallenbergK.H.N.Schulpen

Commissie Haring & Wittebrood en Hutspot: J.Mantel,voorzitterK.H.N.Schulpen,vice-voorzitterR.Bavelaar B.vanLeeuwenA.W.H.M.Elderhorst C.H.M.M.MeijerC.Elzenga S.PardonP.deGoeijer G.G.PersijnN.Griffioen W.A.B.vanderPluijmR.deGroot F.SimonsW.vanIngenSchenau R.J.VeldhuyzenvanZantenA.L.deJong H.F.M.A.WalenkampW.vanKampenhout G.J.WisseF.J.Kuijers S.ZeilstraO.A.M.Langezaal

Commissie van bijstand uitreiking Haring: DevrouwenGildePartnersvandeerevoorzitter,deereledenende

061140_feestwijzer#24.indd 11 04-09-2006 09:05:41

Page 14: Feestwijzer 2006

Unieke lokatie gelegen aan de Oude Rijnmet grote tuinen en terras

*Sfeervol à la carte restaurant

enDiverse stijlvolle zalen voor elke gelegenheid

Hoge Morsweg 1402332 HN LEIDENtel. 071-5765000fax 071-5323780www.engelbertha.nl

E n ge l b e r t h a H o e v eR E S T A U R A N T

061140_feestwijzer#24.indd 12 04-09-2006 09:05:42

Page 15: Feestwijzer 2006

1�

bestuursleden,zonodigaangevuldmetdeledenvandeMagdaleneMoonsVerenigingCommissie Lunapark: T.Hemmes,voorzitter K.H.N.SchulpenK.J.deVriesCommissie Rust- en Verpleegtehuizen: Partnersvandebestuursleden

Commissie Merchandising, Fondsenwerving en Externe relatiesJ.M.Altink,voorzitter A.F.M.vanderCapellenT.W.CohenTervaert W.R.J.IdemaMw.M.vanSandick-Sofers F.Schohaus

ArchiefcommissieL.M.M.Heruer,voorzitter T.vanWaarssenburgR.KampsMw.A.NetivMw.E.F.vanTol-Kok

Vertegenwoordiging in Stichting Geuzen van BoisotT.HemmesL.M.M.HeruerA.G.M.vanderPoel

Vertegenwoordiging in Stichting � October GildeJ.AltinkMw.H.P.vanBaalenR.Kamps

Adverteren in de Feestwijzer:De 3 October Vereeniging nodigt bedrijven en instellingen uit teadverterenindeFeestwijzer.ReserveringvanadvertentieruimteindeFeestwijzer 2007 is mogelijk bij het secretariaat van de 3 OctoberVereeniging:Postbus32014,2303DALeiden,tel.071-5324724offax071-5166699.

061140_feestwijzer#24.indd 13 04-09-2006 09:05:42

Page 16: Feestwijzer 2006

Is hier ook een ballenbak?

ABN AMRO is ook geopend op koopavond en zaterdag. Met

100 vestigingen door heel Nederland is er bij u in de buurt

gegarandeerd een vestiging geopend. U vindt de dichtst-

bijzijnde vestiging aan de Stationsweg 31-33 in Leiden of op

abnamro.nl. Zo kunt u uw bankzaken altijd regelen wanneer u

dat uitkomt. En, nee we hebben geen ballenbak. We blijven

natuurlijk een bank. Maar mocht uit onze onderzoeken blijken

dat u daar behoefte aan heeft, dan maken we dat ook mogelijk.

Op koopavond énzaterdag open.

158_451_80x180_FC.indd 1 17-07-2006 10061140_feestwijzer#24.indd 14 04-09-2006 09:05:42

Page 17: Feestwijzer 2006

1�

Archief � OCTOBER VEREENIGING

Hetarchiefvande3OctoberVereenigingpoogteencompleteverza-melingtezijnvanalleswatmetbelegenontzetvanLeidenenmetdeherdenkingenvieringervaninverbandstaat.UiteraardishetdaarnaastookhetarchiefvandeVereenigingzelf.Regelmatigwordteenberoepgedaanophetarchieftenbehoevevanonderzoek, voordrachten en publicaties (de collectie is grotendeelsondergebrachtbijhetGemeentearchiefLeiden).Bijdragenaandecollectie (boeken, foto's,dia's, tijdschriftartikelen,films,videomateriaal,voorwerpenofanderebijdrageninnoganderevorm)zijnsteedsvanhartewelkom.

Hetbestuurheeftbeleidontwikkeldomtekomentotverdereontslui-tingvanhetarchief.Doelstelling isomdebekendheidmetderijkeinhoudervantevergrotenendegebruiksmogelijkhedenuittebrei-den. Eerste doel is thansomde inventaris (debeschrijving vandeinhoud)tecontrolerenenzonodigtewijzigen,compleettemakenendevastleggingtedigitaliseren.Hetinventarisbestandzalvervolgens- zo mogelijk via internet - beschikbaar komen voor een groterpubliek.Verdergaandevoornemensbestaan,maardaarvoorzalmeertijdnodigzijn.DoorhetbestuuriseenArchiefcommissieingestelddiezichmetdetoekomstigeontwikkelingenzalgaanbezighouden.

Hetarchiefontvingalselkjaarbijdrageninverschillendevorm,waar-uithetnavolgendeeen(alfabetische)keuzeis:

N.J.Bavelaar foto’s feestvieringR.Breedveld div. stukken, w.o. tegel Haring en

Wittebrood (Deltf, ca. 1935) F.Brocken foto’sJ.Dingjan ansichtkaart viering 1908J.Groffie div. stukken, w.o. biografie Van der

Werf (Te Water, 1814) T.Hemmes muziekpartituurMevr.L.Janssen div. stukken nalatenschap J. JanssenA.v/dKloes foto optocht 1896Mevr.M.v.d.Klugt div. stukken nalatenschap J. v.d. Klugt C.H.M.Mentink jaardocumentatie viering 2005; foto’s R.Verlint gedenkplaquette Holland Society of

New York (1911) Dhr.DenTonkelaar nn naambordjediverse(anonieme)personendiverse bijdragen (w.o. Feestwijzers,

bundels Koraalmuziek, foto's, kran-tenberichten)

Dezeenalleandere,nietvermelde,welwillendeschenkerswordtvanhartedankbetuigd.

L.M.M.Heruer,archivaris,Steenschuur13,2311ESLeiden

061140_feestwijzer#24.indd 15 04-09-2006 09:05:42

Page 18: Feestwijzer 2006

16

3 OKTOBERKRAAMEriseenforsegroepverzamelaarsvanLeidseVaria(boekenenobjec-tendiemetonzestadtemakenhebben).Metnameookiserbelang-stellingvoordrukwerken,voorwerpenenandere‘hebbedingen’diemetdeherdenkingenvieringvanLeidensOntzetofde3OctoberVereenigingtemakenhebben.

Voorallebelangstellendeniserde� oktoberkraam.Ditdenkbeeldigemarktstalletjewordtdoor(ofvia)de3OctoberVereeniginggevuldmet aantrekkelijke aanbiedingen voor verzamelaars en belangstel-lenden.HetgaatomdoordeVereenigingeerdervervaardigdepro-ducten(bijv.eencdoverdeMusicaloptochtuit1991),oudefeestwij-zers, bijzonder drukwerk, ‘dubbelen’ uit het archief, plaatwerk offoto’s,Taptoemedailles,aanons(doorderden)aangeboden‘Leidserestanten’enz.enz.Uiteraardkomenalleenzakenindeaanbiedingdieniet(meer)inhetVereenigingsarchiefthuishorenenhetgaatbijnaaltijd om beperkte aantallen. Alle opbrengsten komen geheel tengoedeaandeVereeniging.

Opdeinternetsitevande3OctoberVereeniging(www.3october.nl)treftusteedseenactueelenvolledigoverzichtaanvanonsaanbod.Ookleestudaarhoeudeartikelenkuntbestellen.Eenaantalartikelenuitdekraamzalookbijverschillendeevenemententeverkrijgenzijn.

Speciale aanbiedingen:• CD ‘Levend Beeld’t.g.v.10jaarMinikoraal(2002);tekstenmuziekvan

alle(traditioneleennieuwe)liedjesvanhetMinikoraal,m.m.v.K&G3/NUe5,-p.st.!

• Sleutelhanger met miniatuur-standbeeld burgemeester Van der Werf(ca.3,5cm);zwaarverzilverd;incadeaudoosje;eenleukcadeautjevoorfamilieenrelaties/e5,-p.st.

Wegens grote belangstelling nog verkrijgbaar:• Mok, porseleinbedruktmetVereenigingsvaandelentekstvanhetLeids

Volkslied,gevuldmetLeidselekkernij/e5,-p.st.

Telefonisch bestellen kan (tijdens kantooruren) via het nummer van de3OctoberVereeniging071-5324724.Schriftelijkebestellingen te richtenaande3OctoberVereeniging,Postbus32014,2303DALeidenofperfax:071-5166699.

LIEDERENBUNDEL ‘Leidens Ontzet’Deliederenbundel‘LeidensOntzet’,metliederenbijdeHerdenkingenVieringvanLeidensOntzet,isnogsteedstekoop.Dezebundelwordtgereduceerdaangebodenvoor€2,-.Debundelisbijverschil-lendegelegenhedenteverkrijgen,bijv.bijdeInschrijvingvoorHaringen Wittebrood op donderdag 21 september in het Waaggebouw. Maar ook bij de Koraalzang op dinsdag � oktober in het Van derWerfpark.

061140_feestwijzer#24.indd 16 04-09-2006 09:05:43

Page 19: Feestwijzer 2006

1�

3 oktobersjaals en -capsDeintroductievorigjaarvandenieuwste3oktobercapwaseengrootsucces.DitjaarheeftdeVereenigingeennieuwevoorraadingekochtzodatookunuinhetbezitkuntkomenvandefelbegeerdecapsensjaals.Denieuwecommissiediezichbezighoudtmetdemerchandi-singheeftambitieuzeplannenendoelstellingen.Ookrondomentij-densdeaankomendevieringzalveelaandachtzijnvoordeverkoopvandezesjaalsencaps.DesamenwerkingmetdestudentenvandeHogeschoolGoeszalwordenvoortgezet.Dezegroep richtzichopverkoop tijdens de activiteiten Reveille, koraalmuziek en de groteoptocht. Daarnaast zal de samenwerking met Hoge School Leidenwordtgeïntensiveerd.DeleidseHogeschoolstudentenzorgenvoordeverkoopbijdevasteverkooppuntenKermisterrein,StadhuispleinenGarenmarkt.Mogelijkwordennogeentweetalnadertebepalenlocatiesbemand.Totslotwordtinsamenwerkingmetstudentenver-enigingMinervaeenplangemaaktomdeverkooprondomdevieringzoalsbijvoorbeelddeinschrijvingvoorHaringenWittebroodenhetvoetbaltoernooiverderteintensiveren.Hetdoelvanalleactiviteitenisomtezorgendathetstraatbeeldtijdensdevieringwordtbeheerstdooronzefantastische3OctoberVereenigingsjaalsencapsdievoorentijdensdevieringopdiverse locaties inLeidenwordenverkochtvoorslechts€5,-perstuk.

061140_feestwijzer#24.indd 17 04-09-2006 09:05:43

Page 20: Feestwijzer 2006

18

Programma overzicht

Maandag 18 septemberc 11.00-13.30uur Kaartuitgiftet.b.v.Muzikaal 00 programmavoorsenioren CentraleHalStadhuisLeiden(uitsluitend

leden)Dinsdag 19 septemberc 11.00-13.30uur Kaartuitgiftet.b.v.Muzikaal 00 programmavoorsenioren CentraleHalStadhuisLeiden(leden en

niet- leden)

Donderdag 21 septemberc 16.30-21.00uur InschrijvingHaring&Wittebrood, 00 enHutspotmaaltijd;DeWaag

Zondag 24 septemberc 10.00-17.00uur Jeugdvoetbaltoernooi,DoCoS-terrein 00

Woensdag 27 septemberc 19.30uur RepetitieKoraalmuziek,Oefenlokaal 00 Concordia,Langegracht59/61

Vrijdag 29 septemberc 13.30-14.30uur Minikoraal,Garenmarkt 00

Zaterdag 30 septemberc 10.00-12.00uur Grootfeestvoorverstandelijk 00 gehandicapten,Groenoordhallenc 14.00-16.30uur Muzikaalprogrammavoorsenioren, 00 Groenoordhallen

Zondag 1 oktober

c 10.00-17.00uur Hutspotbridgedrive,RestaurantDZB 00c 13.00uur Vlootschouw,nautischemarkten 00 muziek,sleepboothavenOudesingel-

Houtmarktc 13.30-16.30uur 3OktoberTaptoeK&G 00c 15.00uur 3Oktoberlezing,KamerlinghOnnes 00 Laboratorium/Steenschuurc 16.00-20.00uur JazzattheBurcht,Burchtplein 00

061140_feestwijzer#24.indd 18 04-09-2006 09:05:43

Page 21: Feestwijzer 2006

1�

viering 2006

Maandag 2 oktoberc 10.00-16.00uur Bezoekrust-enverpleeghuizen 00c 13.00-21.00uur Feestelijkewarenmarkt,toevoerwegen 00 Lunaparkc 14.00-02.00uur GrootLunapark,Lammermarkt/ 00 Schuttersvelde.o.c 17.00-18.30uur GroteHutspotmaaltijd;Pieterskerkplein 00 Insamenwerkingmet3OctoberGildec 18.30-19.30uur BespelingStadhuiscarillon 00

c 19.30uur GroteTaptoe,startKaasmarkt 00c 21.00-01.00uur HermesHouseBand,Garenmarkt 00c 20.00-01.00uur MuziekmetDJ,Stadhuisplein 00

Dinsdag 3 oktoberc 7.00uur Reveille,Stadhuisplein 00c 7.30-9.30uur UitreikingHaringenWittebrood, 00 DeWaag,Aalmarktc 8.00uur Koraalmuziek;VanderWerfpark 00c 8.30-9.30uur BespelingStadhuiscarillon 00c 9.00-01.00uur GrootLunapark,Lammermarkt/ 00 Schuttersvelde.o.c 9.00-24.00uur Feestelijkewarenmarkt,toevoerwegen 00 Lunaparkc 9.15-12.15uur Straattheater,Breestraatterhoogtevan 00 hetstadhuisc 9.30-12.00uur Poppenkastvoorstellingen, 00 StilleMare&Burchtpleinc 10.00uur Herdenkingsdienst,Pieterskerk 00c 10.00-12.00uur StedelijkMuseumDeLakenhalgeopend00c 10.00-17.00uur Vlootschouwennautischemarkt, 00 sleepboothavenOudesingel- Houtmarktc 10.00-18.00uur Vlootschouw,Galgewater(bijMolen 00 dePut)c 10.30-12.30uur DesterksteGeusvanLeiden, 00 Garenmarktc 11.00-01.00uur Muziek(o.a.metDJ),Stadhuisplein 00c 13.00uur GroteOptocht‘TussenKunstenKitsch’ 00c 14.00-16.00uur Polstokverspringen,Steenschuur/van 00 derWerfparkc 14.30-15.30uur Sprookjesgoochelaar,kinderafdeling 00 LUMCc 14.30-18.00uur Muziek,diverseliveoptredens, 00 Garenmarktc 23.30uur Vuurwerk,Ankerpark/Zijlsingel 00

061140_feestwijzer#24.indd 19 04-09-2006 09:05:43

Page 22: Feestwijzer 2006

20

donderdag 21 september, 16.�0 - 21.00 uur

inschrijving Haring en

Wittebrood DE WAAG, AALMARKT

Wieopdinsdag3oktoberzekerwilzijnvaneenportieuitstekendeharingeneenbijbehorendGeusjemoetzichvandaaglateninschrijven.AlsuinLeidenwoontofinLeidengeborenbentkuntuzichvanafhalfvijflateninschrijvenbijonzetrouweinschrijversdieklaarzittenvooruw‘bestelling’.

UtoontdegevraagdeverbondenheidmetLeidenaandooreentrouw-boekje,eenrijbewijsofeenanderidentiteitsbewijs.Enookuwbezoe-kendefamilieuitAustraliëofAarlanderveenmagmetumeesmullen,wantzozijnwewel.Natuurlijkheefthetallemaalnietsmeertemakenmethongerenmetnoodzaakomeengratishapjetebemachtigen.Hetheeftwélallestemakenmetdeinstandhoudingvaneenprachtigenuniekevenement:deherdenkingenvieringvanLeidensOntzet.

Erisgeenandereplaatswaardeinwonerszomassaaltweekeerinderijgaanstaanomeentraditionelefeestgaveinontvangsttenemen:deeerstekeeromzichtelateninschrijvenendetweedekeerbijdefeite-lijkeuitreiking.AlleenLeidenkentzo’ntraditieenalleenLeidenarenwetenhoejedaarmeeommoetgaan.Omvroegopdinsdag3oktoberdatheerlijkegratismaaltjeharingenbroodoptehalenindeWaag,moetuzichvandaagdusevenlateninschrijvenindeWaag.Vanhartewelkom!Komtallenenzegthetvoort.

Deledenvande3OctoberVereenigingkunnenzichgelijktijdigaan-meldenvoordeGroteHutspotmaaltijdopmaandag2oktober(zieookeldersindezeFeestwijzer).Zoalsvorigjaarisingesteld,geldteenmaxi-mumvoorhetaantalhutspotmaaltijdenperlidmaatschap.Perlidmaat-schapkuntumaximaal2hutspotbonnenkrijgen.Wiltumeerbonnenbemachtigen,danzultudepersonenwaarudebonnenvoornodighebt,lidmoetenmaken.Ukuntdatvoorafdoenviadewebsitevande vereniging (www.3october.nl), bij het secretariaat of tijdens deinschrijvinginDeWaag.Ukuntvoorhetnieuwelidwederom2huts-potbonnenkrijgen.

Hetlidmaatschapvande3OctoberVereenigingisnatuurlijkhétbewijsvanechtLeidenaarschap.Enookuwniet-LeidsefamilieuitAustraliëofAarlanderveenmaggerust lidworden,wantzozijnwijdanóókwel.

061140_feestwijzer#24.indd 20 04-09-2006 09:05:44

Page 23: Feestwijzer 2006

21

zondag 24 september 10.00 - 1�.00 uur

3 Oktober Haring

en Wittebrood

Jeugdvoetbaltoernooi DOCOS – SPORTCOMPLEX HAAGSE SCHOUWWEG

WiehandtekeningenwilhebbenvanbekendeNederlandersmoetopzondag 24 september naar het complex van de voetbalverenigingDoCoS komen. Dan vindt het 17e Haring en Wittebroodtoernooi plaats.Dittoernooiwordtinnauwesamenwerkingmetde3OctoberVereeniginggeorganiseerd.

Het toernooi wordt georganiseerd voor D junioren (10-12 jaar).DoCoSheeftdeLeidseVoetbalverenigingenU.V.S.,VVLeiden,GHCen Lugdunum uitgenodigd. Daarnaast zullen elftallen van de vol-gende betaald voetbalorganisaties deelnemen: ADO Den Haag,ExcelsiorRotterdam,HFCHaarlem,RBCRoosendaal,SpartaRotterdamenWillemIIuitTilburg.ZoalsgebruikelijkspelenoudDoCoSeersteelftal-spelersindemid-dagpauzevanhettoernooieenwedstrijdtegeneenartiestenelftal.Dit teamzal, naast sterrenuit de seriesGTSTenOnderwegnaarMorgen, bestaan uit een aantal bekende TV persoonlijkheden. Deaanvangvandezewedstrijdzalronddeklokvan13.15uurliggen.

Van11.00tot16.00uurzullenerverder voor de jeugdige toe-schouwersdenodigeinteressanteactiviteitenplaats vindenophetDoCoScomplex.De prijsuitreiking van het toer-nooiisom17.00uur.Detoegangisgratis.Parkeren:nietindebermvandeHaagseSchouwweg,maarbijde3OctoberHal.

061140_feestwijzer#24.indd 21 04-09-2006 09:05:44

Page 24: Feestwijzer 2006

061140_feestwijzer#24.indd 22 04-09-2006 09:05:45

Page 25: Feestwijzer 2006

2�

vrijdag 2� september 1�.�0 - 14.�0 uur

De Minikoraal 2006 GARENMARKT

Een kunst op zich… beslist geen kitsch !

VoordeveertiendemaalgaandeleerlingenuithetbasisonderwijsuitLeidenendeomliggendegemeentenzingenoverhetBelegenOntzetvanLeidenin1574.Deleerlingenkomenuitdegroepen7en8enonderleidingvanhunjufofmeesterstuderendekinderendetraditionele-ennieuweliedjesin.BurgemeesterVanderWerfzaldekinderenmethunleerkrachtenenhulpoudersvoordeeerstekeer,naalhetoefenenopschool,ont-moetenopdeGarenmarkt.Eenuniekegebeurteniswant2500kinde-renzingen,zondersamenteoefenenvoorheteerstophetpleinalleliedjes uit het programma onder leiding van de burgemeester uit1574.Ubentvanhartewelkombijditzangspektakelwanthetismisschienwelhetleuksteonderdeelvanonzeviering.Natuurlijkzijnweblijdaterweerscholenuitderegioaanditfestijnmeedoen.Hetmottovanditjaar:‘TussenKunstenKitsch’,geeftVanderWerfweerdeinspira-tieombinnenhet traditioneleprogramma,eenuitstapje temakennaar de Gouden Eeuw met Rembrandt en het muzikale wonderMozart. De burgemeester laat zich weer begeleiden door hetGeuzencomboonderleidingvanGerardDriessen.OokdeMinivocalsstappenterugindetijdomVanderWerfteondersteunen.DeaanwezigekinderenmakenhetkunststukjecompleetenhetwordtweerkippenvelbijhetzingenvanhetLeidsVolksliedentotslothetWilhelmus.

Hettheaterwordtweerietsuitgebreidmaarhetzalduidelijkzijndatdezitplaatsengereserveerdzijnvoordekinderen.Voordevolwasse-neniserplaatsgenoeg.Vrijdag29septemberishetweerzover.Om13.30uurkomtburge-meesterVanderWerfvanzijnsokkeluithetparkenbrengtopeenkunstigemaniereenwervelendliedjesfeest.NazatenvanVanderWerfdelentekstboekjesuitaandevolwassenenzodatiedereendetekstenkanmeezingen.

BurgemeesterLenferinkvanLeidenzalzorgenvooreenordelijkver-loopvandebijeenkomst.

061140_feestwijzer#24.indd 23 04-09-2006 09:05:45

Page 26: Feestwijzer 2006

24

zaterdag �0 september 10.00 - 12.00 uur.

Groot feest voor

verstandelijk gehandicapten GROENOORDHALLEN

Opdezaterdagvoor3oktoberwordtookditjaarweereenfeestoch-tend georganiseerd voor verstandelijk gehandicapten uit de Leidseregio.Letop,ditjaargeenritjemetdetreinwantdeGroenoordhallenisdeplaatswaarhetfeestplaatsvindt!Bij binnenkomst wordt iedereen muzikaal begeleid door eenBoerenblaaskapel uit Leiden.Zijzorgendatdestemmingergoedinkomt.Deze groep wordt gesponsord door Cementbouw van D. van derGugten.Natuurlijk zullen ook dit jaar de Leidse Carnavalsvereniging de Hutspottennietontbreken.CompleetmetnatuurlijkdeRaadvanElfzullenzij,zoalsaltijdvoordelolendejolijtzorgen.HiernavolgteenoptredenvanShow- & Marchingband AmigouitLeidenmethunnieuwsteshow.Endanals hoogtepunt vandit grote feest komtdit jaarMarianne Weberoptreden.DeSoroptimistenuitLeidenhebbenditoptredenmogelijkgemaakten verzorgen tevensde feestelijke aankleding ende leuke attentievooriederedeelnemer.

Het feest is uitsluitend bestemd voor deelnemers en hun begelei-ders, uit de doelgroep.

Instellingenvoorverstandelijkgehandi-capteninLeidenenomgeving,evenalsbelangstellenden die nog niet eerdernaarditfeestkwamen,kunnencontactmetonsopnemen.Deelnemersdieelkjaar komen, krijgen automatisch vanonseenuitnodiging.

Opgevenkanbij:TheavanKooperen,Professorenpad21,2313TALeiden.Tel:[email protected]

061140_feestwijzer#24.indd 24 04-09-2006 09:05:45

Page 27: Feestwijzer 2006

2�

zaterdag �0 september 14.00 – 16.�0 uur

Muzikaal programma voor

Senioren GROENOORDHALLEN

‘ZONNIG MADEIRA’De evenementencommissie heeft voor de senioren twee bekendeartiesten naar Leiden weten te halen in samenwerking met deSoroptimisten Leiden. Deze vereniging sponsort dit jaar, naast defeestelijke ochtend voor de verstandelijk gehandicapten, ook ditseniorenevenement.

WiekentMarianne Weberniet?Aljarenweetzijzichtehandhavenop de landelijke hitlijsten. Zij treedt ook regelmatig voor radio entelevisieop.Haarwarmepersoonlijkheidzalmenigegastineenfees-telijkestemmingbrengen.

Nogmeerzaldathetgevalzijnmethet optreden van good old Eddy Christiani. Liedjes zoals: Zonnig Madera en Als ik tweemaal met mijn fietsbel bel nou dan weet je het wel, zullen de senioren als werkelijkemuziekindeorenklinken.Eddykomttrouwens speciaal uit Spanje overvoorditoptreden.De Stalen band uit Leiden,hetorkestvandetoenmaligeHCW,zalhetver-

deremuzikalegedeeltevoorhaarrekeningnemen.Hetbeloofteennostalgischemiddagteworden.Wijwensendedeel-nemerseenplezierigemiddag.

Degratiskaartenvoordezevoorstelling(opvertoonvanseniorenpas)zijnverkrijgbaarindeCentralehalvanhetStadhuisteLeidenop:

Maandag 18 september tussen 11.00 en 1�.�0 uur (uitsluitend voor leden van de � October Vereeniging, neem uw adresetiket van de feestwijzer mee als bewijs)Dinsdag 1� september tussen 11.00 en 1�.�0 uur.(voorledenenniet-leden;natuurlijkkanmenzichterplekkeopgevenalslid)

061140_feestwijzer#24.indd 25 04-09-2006 09:05:45

Page 28: Feestwijzer 2006

LeidensOntzetisookditjaaropradioenTV!Omroepdoetliveverslagenisoveralbij:vanharingen

wittebroodtotaandegroteoptocht;vankermistotvuurwerk!

Op3oktoberzijndeverslaggeversvanHollandCentraalRadioindehelestadvoorsfeerimpressieseninterviews.HollandCentraal3oktober-radiobegintalom06.00uur!

HollandCentraalTVmaaktuitgebreideverslagenvanallefeestenenevenementenophetkanaalvandeHollandCentraalTV-Krant.Kuntuna3oktobernogsteedsgeengenoegkrijgenvanLeidensOntzet?Oponzewebsitekuntualonzeuitzendingenterugkijkenen-luisteren,enopdeHollandCentraalTV-Krantzietuuitge-breidefotoreportages!

ZievoordeactueleprogrammeringvanRadioenTVwww.hollandcentraal.nlofHC-Textvanafpagina500.

3 oktober-radio en -TV!

de beste van het westen!24 uur per dag lokaal nieuws en de beste muziek

Leiden e.o.: 105.7 ether / 88.1 kabelBollenstreek: 107.7 ether / 88.1 kabel

Wassenaar: kabel 92.9 - en overal via hollandcentraal.nl

DKJInfraI061140_feestwijzer#24.indd 26 04-09-2006 09:05:46

Page 29: Feestwijzer 2006

2�

zondag 1 oktober 10.00 - 1�.00 uur

Hutspot bridgedrive RESTAURANT DE ZIJLBEDRIJVEN (DZB) Le Pooleweg 11, industrieterrein Roomburg, Leiden

Hetisditjaaralweervoordezevendekeerachtereendatde‘Hutspot’bridgedrivewordtgehouden.Wegensenormsuccesvorigjaarwordtdebridgedriveweergehoudenopdezondagvoorde3oktobervieringdus op zondag 1 oktober. De organisatie is in handen van de3OctoberVereeniginginsamenwerkingmethetdistrictLeidene.o.van de Nederlandse Bridge Bond. De Hutspotbridgedrive behoortinmiddels tot één van de gezelligste bridge-evenementen in dezeregio.Tussendemiddagwordtueenheerlijkehutspotmaaltijdaan-geboden,verzorgddoordecateringvandeZijlbedrijven.Ennatuurlijkisernaafloopharingmetui!We verwachten dat iedereen zijn best zal doen om de ‘ZilverenHutspot’indewachtteslepen.Schrijfudussnelin!

Erwordtgespeeldin2zittingenvan7maal3spellen(topintegraal).Deindelingvindtplaatsnaarsterkte:A:hoofdklasseenhoger,B:1een2eklasseenC:minderervarenbridgers.ErkunnenmeesterpuntenvolgensdeNBBschaalverdiendworden.Dewinnaarsvanelkepoulekrijgeneenprachtigeprijs.Verderzijnerprijzeninnaturatewinnen.Voorde‘overall-winnaars’iserdegrote‘ZilverenHutspot’.Het inschrijfgeld bedraagt E 37,50,- inclusief hutspotmaaltijd en haring.Voorinformatieeninschrijvingkuntuzichwendentot:CeesVarkevisserKoninginJulianalaan712231VBRijnsburgtel:071-4020797aanmeldenkanviae-mail:[email protected]

061140_feestwijzer#24.indd 27 04-09-2006 09:05:46

Page 30: Feestwijzer 2006

Altijd bereikbaar

Behalve op 3 oktober

P L A N T S O E N 2 5 P O S T B U S 2 0 1 2 3 0 0 A E L E I D E N

T 0 7 1 5 6 6 0 2 0 0 W W W . T E E K E N S K A R S T E N S . N L

05_0619 TenK AV Leiden 21-06-2005 10:27 Pagina 1

V o n d e l l a a n 5 1 2 3 3 2 a a l e i d e nT 0 7 1 5 3 5 8 0 0 0 F 0 7 1 5 3 5 8 0 0 1

w w w . T e e k e n s k a r s T e n s . n l

061140_feestwijzer#24.indd 28 04-09-2006 09:05:46

Page 31: Feestwijzer 2006

2�

zondag 1 oktober 1�.00 uur dinsdag � oktober 10.00 - 1�.00 uur

Vlootschouw, nautische

markt en muziek SLEEPBOOTHAVEN OUDE SINGEL- HOUTMARKT

Het wordt weer feest in de Leidse Sleepboothaven. De StichtingSleepboothaven Leiden organiseert rondom dinsdag 3 oktoberwederom een aantal activiteiten op en rond het water. Zeker 50sleepboten, opduwers en historische jachten (bakdekkers) kiezenvanafvrijdag29septemberopdeOudeSingelendeOudeHerengrachtweereenligplaats.Deschipperszullenhunschepenmetlichtjesenvlaggenoptuigenenvooral’savondsisdateenprachtiggezicht.Via een ponton over het water kan een ieder - komend vanaf deZijlpoort-deschependirectbereiken.

Zondag 1 oktoberNaeenbrunchvoordeschippersengenodigden,zalK&G �om1�.00 uureenprachtigconcertgevenophetpontonvooriedereendiewilkomenluisteren.

Dinsdag � oktober10.00 - 1�.00 uurOm10.00uuropenendeschependefestiviteitenvandiedagmethoorngeschal!Eenaantalschepenzijnopenvoorbezichtiging,waar-bijudescheepsmotoren in werking kuntzien.Sommigescheepsmo-torenzijnvanhistorischewaarde,enstartennogouderwetsmeteenbranderofmetlonten!Naastdevlootschouwmeteenvariëteitaanschepen,isereenkleinenautische marktmetscheepsboeken,beschilderdescheepsattributen,touwslagersen2ehandsscheepsonderdelen.

Ookvandaagisereenpendeldienst:ukuntmeteenopduwergratisvandeSleepboothavennaardeHistorischeHavenaanhetGalgewaterwordengebracht.Deschippersvragendaarvooreenvrijwilligedona-tievooreennadertebepalenGoedDoel.Mogelijkzaleen‘Shantykoor‘optreden;bijdeopstapplaatsvoordependeldienstkuntuvanhunZeemansliederenmeegenieten.

061140_feestwijzer#24.indd 29 04-09-2006 09:05:46

Page 32: Feestwijzer 2006

�0

TUSSEN KUNST EN KITSCH

Hoe je er ook tegenaan kijkt; ING Bank wenst iedere Leienaar een ‘onbetaalbaar’ mooi

Leidens Ontzet 2006!

Schuttersveld 18, Leiden

DENKT MET U MEE

3 3

061140_feestwijzer#24.indd 30 04-09-2006 09:05:47

Page 33: Feestwijzer 2006

�1

zondag 1 oktober 1�.�0 uur – 16.�0 uur

3 Oktober TAPTOE K & G Garenmarktplein

De ‘Pleintaptoe’ heeft een eigen aantrekkingskracht en een eigenpubliek.Dezetaptoeisinmiddelsnietmeerwegtedenkenvanhetfeestprogramma.Daarvoorisdegeschiedenistelangendevoorstel-lingtemooi.HelaasmoetenwehetditjaarstellenzonderdeShowand Marchingband van K & G. Dit orkest heeft verplichtingen inDenemarken.InditlandvandeLEGOsteentjeskrijgtK&Gweereenbelangrijkeprijsoverhandigd.Wijzullenzezekermissen!

Om13.30uurkomtdeStageBandvanK&Ghetpubliekalvermakenmet mooi zorgvuldig uitgekozen melodieën. De overige orkestenpresenterenzichvanaf14.15uuraanhetpubliekopdeGarenmarkt.De orkesten komen naar de Garenmarkt vanaf hetMuziekverzamelgebouw, waarin K&G gehuisvest is. DezeSTREETPARADEzalwordenbegeleiddoordecommissarissenvandeOptochtenTaptoecommissie.De3OctoberVereenigingLeiden,istrotsdezePleintaptoetemogenorganiserensamenmetK&G.Omdatdevieringvandedrieoktoberfeestenverspreid isovereenaantaldagen,heeftde3OctoberVereenigingLeidengemeenddePleintaptoeteverplaatsennaarzondagmiddag1oktober.

De deelnemers aan de Taptoe zijn dit jaar:•JUNIORENK&G,LEIDEN•STAGEBANDK&G,LEIDEN•ADESTMUSICA,SASSENHEIM•JONGADESTMUSICA,SASSENHEIM•AMIGO,LEIDEN

061140_feestwijzer#24.indd 31 04-09-2006 09:05:47

Page 34: Feestwijzer 2006

Poort

met

toegev

oegde

waard

e

..........bundelenkennis in

communicatie

Rooseveltstraat 12 • 2321 BM Leiden

Tel: 071-5730995Fax: 071-5321681

[email protected]

02-1615 MPL Adv. 8x8,5 26-08-2004 10:46 Pagina 1

Drukkerij Groen

Haarstudio Creative v.o.f.Dames-, Heren-

en Kinderkapsalon(voor het hele gezin)

Klokpoort 51, Leiden(verlengde Hooigracht, richting Langegracht)Tel. 071-522 28 81

061140_feestwijzer#24.indd 32 04-09-2006 09:05:48

Page 35: Feestwijzer 2006

��

zondag 1 oktober 2006 aanvang: 1�.00 uur

3 Oktoberlezing KAMERLINGH ONNES LABORATORIUM - STEENSCHUUR (FaculteitderRechten)

Ookditjaarzalde3oktoberlezingplaatsvindenopeenhistorischelocatie:DeUniversiteitLeideniszogastvrijdaarvoordeoudecolle-gezaal in het voormalig Kamerlingh Onnes Laboratorium, tegen-woordigdeRechtenfaculteitterbeschikkingtestellen.Indieprach-tigezaalhebbenooitberoemdegeleerdenalsEinsteinenKamerlinghOnnes college gegeven. Bij uitstek geschikt voor een historischelezing.Ditjaarwordtdelezinggegevendoordr.TheraWijsenbeek-Olthuis.ZijisalswetenschappelijkmedewerkerverbondenaandevakgroepEconomischeenSocialeGeschiedenisvandeUniversiteitvanLeiden.Zijheeftzichgespecialiseerdindegeschiedenisvandemateriëlecul-tuurenhetdagelijksleven.Detitelvanhaarlezingluidt:

‘Honger’

Toelichting:Honger lijden is een dramatische en traumatische gebeurtenis.Evenalsindehongerwintervan1944-1945werddeLeidsebevolkingtijdenshetbeleggetroffendooreenhumanitaireramp,dielanginhetcollectievegeheugengegriefdbleefstaan.Juistditmenselijkelijdentijdens het beleg is zowel door de belegerden als de belegeraarsgebruikt voor hun oorlogspropaganda en daarom misschien nogergergemaaktdanhetinfeitewas.ImmershoemeerhongererinLeidenwerdgeledendestemoedigerhaddendeLeidenaarsstandgehoudenondanksalleontberingen.VoordeSpaanse legerleidingbetekende een grote hongersnood dat hun nieuwe krijgstactiek,namelijkuithongeringvaneenopstandigestad,goedwerkte.Maarinhoeverrewerderechthongergeledenenhoewashetgesteldmetdevoedselvoorradenindestadtijdenshetbeleg?ToegangBelangstellendenzijnvanhartewelkomdelezingbijtewonen.Eentoegangskaartis,zolangvoorraadstrekt,opzondag1oktobervanaf14.00 uur gratis op te halen in het voormalig Kamerlingh OnnesLaboratorium.Erzijn200kaartenbeschikbaar.Dezaalisopenvanaf14.30uur.

BoekjeZoalsugewendbent,verschijntookdezelezinginboekvorm.Ukunthetboekjedirectnaafloopverkrijgen.Daarnaastishettebestellen

061140_feestwijzer#24.indd 33 04-09-2006 09:05:49

Page 36: Feestwijzer 2006

2006-08 Leids Ontzet.indd 1 29-08-2006 14:48:19061140_feestwijzer#24.indd 34 04-09-2006 09:05:50

Page 37: Feestwijzer 2006

��

viahetsecretariaatvande3OctoberVereenigingofviadewebsite(www.3october.nl,zieonder3oktoberkraam).Erzijntevensexem-plaren uit voorgaande jaren beschikbaar. Telefonische informatie/bestellingkantijdenskantoorurenviahetnummervande3OctoberVereeniging:0715324724.Schriftelijkebestellingengraagrichtenaan:3OctoberVereeniging,Postbus32014,2303DALeiden,ofperfax:0715166699.

zondag 1 oktober 16.00 - 20.00 uur

Jazz at the Burcht KOETSHUIS - BURCHTPLEIN

Nahetsuccesvaneerderejarenisheteentraditiegeworden…JazzattheBurcht!Alsopwarmervoordevieringop2en3oktobernodigende3OctoberVereeniging, Het Koetshuis de Burcht en het bestuur van Jazz onSundayugraaguitomdezejazzmiddagbijtewonen.

JazzonSundayiseenLeidsejazzclubdiehet30steseizoenmetplezieropenenop1oktober.HetBoogieWoogiekwartetvanAndreValkering,eenbekendeindejazzwereld,zaleenspetterendconcertgevenvan16.00tot19.00uur.Ubentvanharteuitgenodigd!

JazzonSundaywenstiedereengezellige3Oktoberdagen!

maandag 2 oktober 10.00 - 16.00 uur

Rust- en verpleeghuizenZoalselkjaarbezoekendepartnersvandebestuursledendaagsvoorde3oktobervieringderust-enverpleeghuizeninLeiden.Onderhetgenotvaneenkopjekoffiemetgebakwordtalvasteenvoorschotjegenomenophetkomendefeestenwordendenodigeherinneringenopgehaald.Traditiegetrouwwordtdebewonersookeenkleineatten-tieaangeboden.

061140_feestwijzer#24.indd 35 04-09-2006 09:05:50

Page 38: Feestwijzer 2006

tandprotheticus

061140_feestwijzer#24.indd 36 04-09-2006 09:05:51

Page 39: Feestwijzer 2006

��

maandag 2 oktober 1�.00 - 21.00 uurdinsdag � oktober �.00 - 24.00 uur

Feestelijke warenmarkt STATIONSWEG, 2e BINNENVESTGRACHT, STEENSTRAAT, BLAUWPOORTSBRUG, TURFMARKT, OUDE SINGEL, NIEUWE MARE, LANGE MARE

Opwegnaardekermisenterug:lekkerslenterenlangsdehonderdenkramenvandefeestelijkewarenmarkt.Daarkomtuuwvriendenenbekendentegenenvindtualtijdwelietsvanuwgading.Natuurlijkookveellekkernijenenetenswaarzoalsdevetglimmendepaling,deoverheerlijkedruivenendetraditionelebanaanmetslagroom!Enwattedenkenvaneenpaarmooiekamerplanten?Op3oktoberhorenzeerbijentijdensdezefeestelijkewarenmarktkuntuerweerheelwatmensenmeeziensjouwen!

maandag 2 oktober 14.00 - 02.00 uurdinsdag � oktober 0�.00 - 01.00 uur

Groot Lunapark LAMMERMARKT, SCHUTTERSVELD, RIJNSBURGERSINGEL, STATIONSPLEIN, MOLENWERF, NIEUWE BEESTENMARKT EN BEESTENMARKT

‘Komt dat zien, komt dat zien, die rad van avontuur, er zijn nog enkele plaatsen vrij!’Kermisiseenfeestvoorjongenoud,grootenklein.Alskindkomjeermetjevaderenjemoeder,latermetjevriendjeofvriendinnetjesendaarnametjeeigenkinderen.Alsopaofomaweetjedikwijlsdewegooknogtevinden.Enkeledagenvoor‘HetOntzetvanLeiden’komengrotevrachtwa-gens met aanhangwagens en opleggers naar Leiden. Die wagensbrengendekermisattracties,diezobelangrijkzijnomhetfeesttelatenslagen.Ook dit jaar belooft het Lunapark, dat traditioneel een belangrijkonderdeelvandefestiviteitenrondhet ‘OntzetvanLeiden’vormt,weerspectaculairteworden.Meerdan175kermisattractiesstaandande feestvierders tothunbeschikking.Dit jaarmetprimeursals ‘NoLimit’en‘Imagination’,maarookmetdenostalgievandedraaimolenmetdeschommelpaardenendenietwegtedenkenbootjesmolenen

061140_feestwijzer#24.indd 37 04-09-2006 09:05:51

Page 40: Feestwijzer 2006

vliegtuigjes,diezelfbestuurtkunnenwordendoordepilotenindedop.DitallesistevindeninhethartvanLeidenrondommolen‘DeValk’diezoalsgewoonlijkweerinfeesttooizalstaan.Dekermisomvatdit jaarookweerhetSchuttersveld,hetaleerdergenoemdeparkeerterreinrondommolen‘DeValk’,Lammermarkttoten met de Nieuwe Mare, Nieuwe Beestenmarkt en Beestenmarkt,alsmededeSteenstraateneendeelvandeRijnsburgersingel.Naarverwachting komen er ook weer attracties op het Stationsplein.Kortom,éénvandeallergrootstekermissen inoppervlaktevanonsland.Erisheelveeltebeleven.Wieallesvanuitdehoogtewilzien,moetzekernietaarzelenomeensinhet‘Reuzerad’tegaan.Dezevoordekermis onmisbare kermisattractie staat op dezelfde plaats als vorigjaar.Indehoekophetparkeerterreinbijmolen‘DeValk’.Erzijnfeest-vierders die ieder jaar ongeacht het weer een ritje maken en danontdekkendatLeidengroeitenbloeit,wanthetisaltijdverrassendomtezienhoegroendestadLeidenis.Bijna,misschiennogwelhogerdanhetreuzeradisde‘NoLimit’.Dezesuperattractiekomtvoordeeerstekeerenkrijgteencentraleplaatsopdekermis.Schommelsgewijzegaatmennaareenduizelingwekkendehoogteomtenslotteenkelerondjestedraaien,terwijlmensteedsoverdekopgaat.Eerderditjaar

het succes op de ker-mis.Wiehetoverigenswat rustiger aan wildoenkanterechtinde‘TurboPolyp’.Eengol-vende beweging diejong en oud prettigvinden.‘tIsalsofjeaanhetsurfenbent.Wieernog niet genoeg vanheeft, kan terecht bijattractiesmetdemees-te vreemde namen,zoals‘SoundMachine’,

‘MagicCircus’,waaroverigensgeenpaardofleeuwtevindenis,‘FunCircus’,‘BreakDance’,‘Blower’,‘Cyclone’,‘Autoskooter’,‘MiamiTrip’en‘RollerGhoster’.Bijdezelaatsteattractiezijndespokenecht!Voorkindereniserookveelomtebeleven.Diversedraaimolens,dedoordekinderenalofnietsamenmetpapaenmamatebesturenautootjes,dieopeenaccurijden,defamilieachtbaan,overigensvoorgrootenklein,eenritjeintropischesferenmetdebuggyenzenz.Bijditalleshorennatuurlijkonmisbareelementenalseten,drinken,schieteneneengokjewagen.Een gelijk beeld, maar dan anders van opzet is de kermis op hetSchuttersveld. Met terug van weggeweest de ‘Wellenflieger’, een

061140_feestwijzer#24.indd 38 04-09-2006 09:05:52

Page 41: Feestwijzer 2006

��

enormezweefmolendiealvanverre zichtbaar isenverlichtwordtdoorduizendengekleurdelampjes.Verdernatuurlijkde‘Cakewalk’,dieookbekendisals‘HollyHolly’.Nieuwisde‘SuperStar’,terwijlmenkanwordenafschotennaareenenormehoogteinde‘Bungee’.Danookweerdenodigeleukeattractiesvoordekinderenenerkaneengokjewordengewaagd.Deachtbaan‘SuperMouse’staat,zoalsgewoonlijkopdeBeestenmarktenisomringddoorveelandereleukekermisattracties.DeFeestelijkeWarenmarktvormthieropeenaansluitingomhet rondjekermis temakenmetStationspleinenRijnsburgersingel.

Nog enkele feiten:Totaal worden meer dan 150 woonwagens en caravans verwacht,waarvooreenspeciaalterreiningerichtzalworden.Woonwagenszijneigenlijk rijdende huizen. Dus daar ook een douche of badkamer,keuken,slaapkamersenz.Elkdorpofstadheeftzijneigenschool.Dekermisdusook,wantditjaarzijnermaarliefsttweerijdendescholenvoordekinderenvandekermisexploitantenaanwezig.Ditzijngrotespeciaalingerichteopleggers.Kinderenkrijgendaarindividueelonder-wijsnetalsopeengewonebasisschool.Tenbehoevevandeelektriciteitsvoorzieningvooralleattractieswor-denmeerdan20aggregatenophet feestterreingeplaatst,dieallevoldoenaandenieuwsteeisenophetgebiedvanmilieu.Geruisarm-enreukloos.Niemandmerkterietsvan.Aan veiligheid is ook gedacht. Alle (kinder)vermaakattracties zijngekeurd volgens het ‘Warenwetbesluit Veiligheid Attractie- enSpeeltoestellen’enhebbeneencertificaatmetvermeldingvanregi-stratienummer.Op meerdere punten komen toiletvoorzieningen, welke duidelijkwordenaangegevenenbijmolenDeValkistevenseenEHBO-postaanwezigvoorhetgevaldat.Kortom,jemagdekermisnietmissen!

061140_feestwijzer#24.indd 39 04-09-2006 09:05:52

Page 42: Feestwijzer 2006

Het is tijd voor feest.

Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijk-

heden. Niet alleen nationaal, ook lokaal. Een prettige

samenleving begint nou eenmaal bij u in de straat, om

de hoek. Daarom sponsort de Rabobank ook plaatselijke

projecten en initiatieven, zoals de 3 October Vereeniging.

En dat doen wij graag. Persoonlijk, betrokken en dichtbij.

Het is tenslotte ook onze stad.

Het is tijd voor de Rabobank.

061140_feestwijzer#24.indd 40 04-09-2006 09:05:53

Page 43: Feestwijzer 2006

41

maandag 2 oktober 1�.00 - 18.�0 uur

Grote Hutspotmaaltijd(in samenwerking met het � October Gilde)

PIETERSKERKPLEIN

Inmiddelszeervertrouwdenoergezelligisde(gratis)Hutspotmaaltijdindeopenlucht.HetPieterskerkpleinleverteensfeervolleomgevingvoorditheerlijkeLeidsemaaltje.Ookdit jaar isdehutspotviaeenculinairhoogstandjeweerversbereiduitverseingrediëntenénlekkerwarm.

U kunt intekenen voor de maaltijd en het bijbehorende glaasje op:donderdag 21 september tussen 16.�0 uur en 21.00 uur in de Waag aan de Aalmarkt(tijdensdeInschrijvingHaringenWittebrood).

De Hutspotmaaltijd is bestemd voor leden van de 3 OctoberVereeniging.Alsudat(nog)nietofnietmeerbent,kuntuzichaan-melden (zie elders in deze Feestwijzer). U kunt natuurlijk ook lidwordentijdensdeInschrijvingHaringenWittebrood.

Let op: per lidmaatschap krijgt u maximaal 2 hutspotbonnen!!!

Laatuzichdezesmakelijkestartvandefeestenookditjaarnietont-gaan:erisimmersgeen3oktoberzonderhutspot.

Het3OctoberGildebestaatuitondernemingendiehet3oktober-feesteenwarmharttoedragenendatdaadwerkelijktonendoordebestemming van gelden aan specifieke doelen die met de vieringsamenhangen.DitjaarisdeGroteHutspotmaaltijdwederomfinanci-eelgeadopteerddoorhet3OctoberGilde,waardoordekasvande3October Vereenigingin belangrijke mateontzien wordt. Opdeze wijze staan dedeelnemende onder-nemingendichtbijhetLeidse ontzetfeest enbij het feestvierendpubliek.

061140_feestwijzer#24.indd 41 04-09-2006 09:05:53

Page 44: Feestwijzer 2006

IJZERWARENVAKHANDEL SINDS 1890

Als ’t vakwerk moet worden

Winkelblvd. Baanderij Ind.terrein RoomburgZijlbaan 6 Nieuwenhuizenweg 192352 BN Leiderdorp 2314 XP LeidenTel: 071-542 22 00 Tel: 071-589 92 03Fax: 071-542 22 01 Fax: 071-541 02 00’s zaterdags geopend

Had elk conflict maar zo’n feestelijk

einde.

MET RECHT DE CLERCQ WWW.DECLERCQ.COM

Hoge Rijndijk 306, 2314 AM Leiden. Telefoon 071 – 581 53 00. Fax 071 – 581 53 81.

061140_feestwijzer#24.indd 42 04-09-2006 09:05:54

Page 45: Feestwijzer 2006

4�

maandag 2 oktober 18.�0 - 1�.�0 uurdinsdag � oktober 8.�0 - �.�0 uur

Bespeling StadhuiscarillonHoog boven alles uit zal de beiaard van het Stadhuis zijn vrolijkeklanken over de stad uitstorten, zowel op taptoe-avond als in devroegemorgenvan3oktober.Hetprogrammavandebeiaardierzalweereenmengelingzijnvaneigentijdseenvaderlandseliederen.HetLeidsecarillonstaatbekendomzijnheldereklankkleur.Dekun-digheidvandebeiaardierisechterminstenszobelangrijk.Hetstad-huiscarillonwordtaltijdbespeelddoortalentvolle leerlingenvandeNederlandseBeiaardschoolinAmersfoort.Kwaliteitisdusverzekerd!

maandag 2 oktober 1�.�0 uur

GROTE TAPTOEDeTaptoewordtgehoudenomhuldetebrengenaanPrinsWillemvanOranje,PieterAdriaensz.vanderWerf,JanvanHout,JanvanderDoesenLouisBoisot.BijhetdefilerenlangshetstandbeeldvanVander Werf en het Jan van Hout-monument, waar kransen wordengelegd,wordtdeverenigingenverzochtdevaandelstedoenneigenentezorgenvooreencorrectehoudingvandedeelnemers.UitsluitendofficieelerkendeverenigingenwordentotdeTaptoetoe-gelaten.Politiekepropagandaofhetmeevoerenvanattributendieditbeogen,isniettoegestaan.Hetbestuurheefthetrechtomgroepen,diedegoedegangvanzakenindewegzoudenkunnenstaanniettotdeTaptoetoetelatenofuitdestoetteverwijderen.DetaptoewordtopgesteldophetKaasmarktterrein.VerenigingendieaandeTaptoewensendeeltenemen,tredenaanuitsluitendviadeMiddelwegennemenvervolgensinvolgordevanaankomst een plaats in. Het is niet toegestaan om tevoren metenkeleledeneenplaatstereserverenopdeKaasmarkt;groepenmoe-tendusinhetgeheelaantreden.DeelnemendemuziekverenigingentredenaanviadeKoppenhinksteeg.Majorettenkorpsen dienen zelf voor muzikale begeleiding zorg tedragen,zonderwelkezijnietgerekendwordentotdemuzikaledeel-nemers.Tijdens de Taptoe mag onder geen enkele voorwaarde wordengestoptvoorhetgevenvaneenshow.Hetistoegestaanommetdehandvoortbewogenmaterieelmeetevoeren,waarbijrekeningdienttewordengehoudenmetsmalleredoorgangeninderoute(deTaptoe

061140_feestwijzer#24.indd 43 04-09-2006 09:05:54

Page 46: Feestwijzer 2006

Ongestoord genieten!De voorbereiding en uitvoering van een evenement roepenaltijd spanning op. Behalve als u Homan inschakelt. Want alserkend installateur geven we met onze elektro-aggregaten,knowhow en jarenlange ervaring, elke festiviteit de juistepower. Op tijd, betrouwbaar en vooral veilig. Daar steken wevoor u al onze energie in. ALTIJD HOMAN INSCHAKELEN!

Bel voor meer informatie0297 - 28 21 21,

mail naar [email protected] kijk op www.homan.nl!

TIJDELIJKE STROOMVOORZIENING • FEESTVERLICHTING

ELEKTRO-AGGREGATEN • KERMIS

8181-646 80x130mm Okt_Ver

061140_feestwijzer#24.indd 44 04-09-2006 09:05:54

Page 47: Feestwijzer 2006

4�

isdusnietgeschiktvoorpraalwagens).Hetmeevoerenvanvlaggen,vaandels,lampionse.d.terverhogingvanhetfeestelijkkaraktervande stoet wordt op prijs gesteld. In verband met de veiligheid vandeelnemersentoeschouwers ishetmeevoerenvandierenenopenvuurniettoegestaan.OokditjaarstartdeTaptoebijdaglichteneindigtindonker.Tochblijftde oproep aan de deelnemers op eigen creatieve wijze gestalte tegevenaanhetvasteTaptoemotto:‘EenlintvanlichtdoorLeiden’.Decommissiezalditjaarweeropdetraditionelewijzededeelnemersvoorzienvaneentaptoemedaille.

DE WARE TAPTOEDEELNEMERS HOUDEN ZICH AAN DE RICHTLIJNEN DIE HIERVOOR ZIJN BESCHREVEN.

HET WARE TAPTOEPUBLIEK ZOEKT EEN PLAATSJE LANGS DE ROUTE EN MIJDT DE KAASMARKT!

RouteKaasmarktterrein, Pelikaanstraat, Haarlemmerstraat, Prinsessekade,Kort Rapenburg, Breestraat, Steenschuur (oostzijde), Van derWerfpark,Doezastraat,JanvanHoutkade,Geregracht(JanvanHout-monument).

VERTREK VAN DE STOET: 1�.�0 UUR PRECIES!

TaptoeprijsInsamenwerkingmethetLeidschDagbladendeLeidseSportfederatie(LSF)wordenprijzenuitgeloofdvoordedeelnemendeverenigingendiehaardoelstellingenopdebestewijzeindeTaptoedemonstreren(resp. €455,- , € 345- , €230,-) Naast deze prijzen kan ook de‘Taptoepluim’worden toegekend, eenaanmoedigingsprijsmet eengeldbedragvan€115,-Debeoordelinggeschiedtdooreenonafhankelijkejury.DeuitslagistezienindeOptochtvan3oktober.Hetreglementvandeze‘Joppensz-Prijs’isopaanvraagverkrijgbaarbijdesecretarisvandeOptochtcommissie,Postbus11002,2301EALeiden.

‘Een lint van licht door Leiden’

061140_feestwijzer#24.indd 45 04-09-2006 09:05:54

Page 48: Feestwijzer 2006

Na 3 oktober weer aan de slag?Luba Personele Diensten helpt u graag aan

enthousiaste mensen of een uitdagende baan!

Kom langs bij één van onderstaande vestigingen en schrijf je in!

Luba Leiden, Kort Rapenburg 10, [email protected], T (071) 514 03 41Luba Leiderdorp, Winkelhof 9, [email protected], T (071) 589 98 62Luba Voorschoten, Leidseweg 68a, [email protected], T (071) 561 81 42Luba Medisch, Eschertoren 1A, Leiden (naast de Groenoordhallen),[email protected], T (071) 516 30 65

Volmolengracht 292312 PG Leiden(071) 513 77 75www.kwikevents.nl

Een nieuwe naam

maar met feestjes als vanouds!

061140_feestwijzer#24.indd 46 04-09-2006 09:05:55

Page 49: Feestwijzer 2006

4�

maandag 2 oktober 21.00- 01.00 uur

HERMES HOUSE BAND GARENMARKT – Evenementenplein

Het wordt Feest op deGarenmarkt op maandagavond2oktober!Debekendste,grootsteengezel-ligste studentenband vanNederland, de Hermes House Band doet dit jaar ook Leidenaan. Met een ruim assortimentaan verschillende muziekstijlenalsdisco,pop,rock,smartlappeneneigentijdsehitsweetdezebandelkegelegenheidtoteenfeesttemaken.Nadeverenigingstaptoedestadinengenietenvandezegeweldigeband.InsamenwerkingmetdeevenementencommissieorganiseertRestaurant’tFUSTditfantastischeoptreden.Wijwensenuveelple-zier.

Maandag 2 oktober 20.00 – 01.00 uurDinsdag � oktober 11.00 – 01.00 uur

Muziek op het StadhuispleinHetwordtweerswingenophetStadhuisplein.InnauwesamenwerkingmetCityHallorganiseertdeevenementen-commissieeenbreedscalaaanmuziekoptredens.Opmaandagavond2oktoberbarsthetfeestlos,lekkerswingenmetvelebekendeD.J.’s.

Opdinsdag3oktober‘smorgensronddeklokvanelfendirectnadedoorkomstvandeoptochteenoptredenvandeWest Coast Big BandmetzangvanBabettevanVeen.EndanronddeklokvanvieruureenLeidserockbandmethitpotentie

061140_feestwijzer#24.indd 47 04-09-2006 09:05:55

Page 50: Feestwijzer 2006

een eende mooiste v

u .’ zelf: Globe bruist van de

vakantie-ideeën voor ieder budget.LEIDEN

Doezastraat 30. Tel.Tel.T 071-5133941www.globereisburow.globereisburow .nl

Adv_Globe 10-08-2003 12:13 Pagina 2

Studenten van Leiden!Kom op 3 oktober van je kamer afen ga lekker feesten!

Je eigen thuis

Bezoekadres:Rapenburg 33

Openingstijden:ma t/m do 08.30 - 16.30 uur

do avond (op afspraak)18.00 - 19.30 uur

vr 08.30 - 12.30 uurT (071) 5161718

E [email protected] www.slswonen.nl

061140_feestwijzer#24.indd 48 04-09-2006 09:05:57

Page 51: Feestwijzer 2006

4�

Absent Minded Deze jonge band staat op het punt vandoorbreken.Huneerstesingleenclip‘StartOver’komtelkedagtientallenkerenvoorbijopTMFenMTVenismetgroteregelmaattehorenop radio3FM.Hundebuutalbum‘The Color between Black and White’ ,welkeinjuniisverschenen,verkooptgoed.KortomgenoegredenenomnaarhetStadhuispleintekomenomdeze‘Leidse’rockmeteigenogenenorentebewonderen.’sAvondsrondtienuurkaniedereenweerlosgaanopdemuziekvaneenaantalDJ’s,zijspelentotindelateuurtjes……….

MUZIEK ProgrammeringStadhuisplein2006

DAG DATUM ARTIESTEN TIJDEN

Maandag 2oktober DiverseDJ’s 20.00-01.00uur

Dinsdag 3oktober WestCoastBigBand 11.00-12.15uur

Pauzeivmpasserengroteoptocht

WestCoastBigband 14.30-15.45uur

AbsentMinded 16.00-17.00uur

DiverseDJ’s 20.00-01.00uur

061140_feestwijzer#24.indd 49 04-09-2006 09:05:57

Page 52: Feestwijzer 2006

W

Zelf uw financiële administratie voeren met de zekerheid van de expertise van Zirkzee is mogelijk met Reeleezee. Met dit internet boekhoudprogramma kunt u zelf 24 uur per dag online de boekhouding doen, waar en wanneer u maar wilt. En Reeleezee biedt meer voordelen automatische updates en backups, flexibiliteit en gebruiksgemak, automatisch inlezen van bankmutaties, geen software installatie nodig en een maandelijks abonnement, dus zonder extra investering.

meer informatie? www.zirkzee.nl

Zirkzee-groep steekt u de helpende hand toe…

Online boekhoudenmet Reeleezee

is een bevrijding!

accountants & belastingadviseurs

061140_feestwijzer#24.indd 50 04-09-2006 09:05:58

Page 53: Feestwijzer 2006

�1

dinsdag � oktober 0�.00 uur

Reveille STADHUISPLEIN

Ookdit jaarweer,zalonderhettoeziendoogvanhettraditionele,onvolprezen vaandel der 3 October Vereeniging, de viering om7.00uur geopend worden met de welluidende klanken van dereveille!Omiedereenalvastindestemmingtebrengenvoorderestvandedag,zalookin2006‘Decibel’vanaf6.30uurhetstadhuispleinopluisterenmetzijnfeestelijkeklanken!Zodrademajoortamboerdereveilleheeftgeblazen,openenwijmethet Nederlandse Volkslied en het uiteraard nog mooiere en zekerdierbaardere,LeidseVolkslied.Wijverheugenonseropomsamenmetudoormiddelvandeoudebekende,maarookdenieuweliederenvanhetLeidsontzet,dedagtemogenopenen.Nahet zingenophet stadhuisplein, zalom7.30uurdeFranciscusBand Leiden zijn jaarlijkse ommegang door de straten van Leidenmaken;gezamenlijkwekkenwijdanderestvandestadomaanhetmooistefeestvanhetlandtekunnenbeginnen!

dinsdag � oktober �.�0 - �.�0 uur

Uitreiking Haring en

Wittebrood DE WAAG, AALMARKT

OphetpuntwaarvanoudshethartvandestadLeidenis,staatdeWaag.Op3oktoberisdaarookhetkloppendhartvandetraditiediehoortbijdeherdenkingenvieringvanLeidensOntzet.DuizendenmensenverzamelenzichelkjaarindevroegemorgenbijdeWaagenzij wachten geduldig én gezellig op hun (gratis) portie haring enbrood.ZijstaandaarindemooisterijvanNederlandenwetendatdaarbinnenhoogopgestapeldwitbroodenontelbareharingeninhetvatwachtenopdekomstvanLeidenaarsdiedetraditiehoogwillenhouden.Komtuook?Hebtuzichoptijdingeschreven?

061140_feestwijzer#24.indd 51 04-09-2006 09:05:58

Page 54: Feestwijzer 2006

Vestigingen in Alphen • Katwijk • LeidenLeiderdorp • Lisse • Noordwijk • Rijnsburg

Roelofarendsveen • Wassenaar

061140_feestwijzer#24.indd 52 04-09-2006 09:05:58

Page 55: Feestwijzer 2006

��

Hetgaatinderdaadnietomeengemeentelijkeuitdelingofbedeling,maaromhetlevendhoudenvaneenprachtigetraditiedieuniekisindewereld:de3OctoberVereenigingnodigtuvanharteuitvooreenbijzondere,eenLeidseénheerlijkefeestgave.Naarverwachtingzulleneenkleine10.000 Geusjesenbijna40.000haringen hunbestemmingvindenendatmagwatonsbetreftnogbestmeerworden.

Ubentdusvanhartewelkom,maarinschrijvingvóórafisnodig.Dieinschrijvingvindtplaatsopdonderdag 21 september,eveneensindeWaag(zieeldersindezeFeestwijzer).VoorwiemoeiteheeftmethetsnijdenvandeharingstaatbuitendeWaagdetopvanhetKatwijkseharingsnijdersgildetewachten:zijmakenuwharingschoon,terwijluwacht(enmisschienleert).

NatuurlijkmaguzekerweerrekenenopdemuzikaleondersteuningvanMuziekverenigingDeBurcht.EnwezullenuookweerverrassenmetwatunognieteerderbeleefdebijdeUitreiking.

Komtumaar kijkenenproevenvandegeweldige sfeer engenietdaarnavandeuitgereiktefeestgaven!

Het Geusje: een oer-Leids broodje

Het Geusje is een Oudhollands vloerbrood van ongeveer 400gram,verzegeldopauthenticiteitdoorde3OctoberVereenigingdoormiddelvaneenouwel.HetGeusjeisverderafgewerktaande bovenzijde met een kleine insnijding en met roggebloem.TeruggekekenisnaardegeschiedenisvanhetGeusje:deconclusieisdatheteenbroodmoetzijngeweestvanvolkoren-enrogge-bloem,stevigenvastvankarakterenopdevloergebakkenineenouderwetsetakkenbossenoven.Doordekwaliteitgistvandestijdsverloopthetgistingsproceslangzaam,maarisdesmaakontwikke-ling des te beter. Meesterbakker van Maanen probeert zoveelmogelijk van dit historisch karakter terug te brengen naar demaatstavenvandezetijd.EndatleverteenstevigmaarsmakelijkGeusjeopvooriedereLeidenaar.VoordeuitreikingvanHaringenWittebroodisMeesterbakkervanMaanen de exclusieve leverancier van dit ‘nieuwe’ oer-Leidse3oktoberbroodje.Naar verwachting zal de 3 October Vereeniging bijna 10.000GeusjesnodighebbenbijdeuitreikingvanHaringenWittebrood.Meesterbakker van Maanen zal het Geusje in zijn winkels inLeidentijdensde3oktoberfeestenookverkopen.

061140_feestwijzer#24.indd 53 04-09-2006 09:05:58

Page 56: Feestwijzer 2006

Professioneleorganisatie.

Persoonlijkebenadering.

Informatie: (071) 305 00 00 of kijk op www.berk.nl

De adviseur die je kent

2600138_001_IM_80x85_fc 26-08-2002 09:08 Pagina 1

061140_feestwijzer#24.indd 54 04-09-2006 09:05:59

Page 57: Feestwijzer 2006

��

dinsdag � oktober 08.00 uur

Koraalmuziek VAN DER WERFPARK

ZonderdeKoraalmuziek’sochtendsinhetVanderWerfpark,zouhet3oktoberfeesthet3oktoberfeestnietzijn.Klokslag8uurzalWimdeRuheteersteliedaanheffen,begeleiddoordeChristelijkeMuziek-enShowband ‘Concordia’ en Harmoniekapel Werkmans Wilskracht.Komkijkenenzingmee!In tegenstelling tot voorgaandejarenwordtditjaarhetprogram-maboekje niet uitgereikt. Welkuntudeliederenbundelbijbin-nenkomst van het park verkrij-gen.Indezebundel(kostene2,–)staanalleliederenvoorzoweldeKoraalmuziek als de Reveille.Halverwege het Koraal zal eenechte‘Leienaar’eenredehouden(overhetverledenenhedenvanLeiden). Burgemeester Lenferinkzalhierkortopreageren.Aanhetslot vandeze samenzang zal er een kransworden gelegd aanhetstandbeeld van oud burgemeester Van der Werf, door de huidigeburgemeesterLenferink,gevolgddoorhetWilhelmus.Komalleningrotengetalekijkenenmeezingenbijdituniekeevenement!!!!

Programma:OGhijstadvanleiden nr. 3Mercktochhoesterck nr. 9Leiden,stadvanmijnhart nr. 1LiedjevanKoppelstok nr. 11MijnNederland nr. 17MijnLand nr. 16Hymne nr. 12Wilhelmus nr. 6

Derepetitievandekoraalmuziekvindtplaatsopwoensdag27sep-tember in het oefenlokaal van Concordia, Langegracht 59/61 teLeiden,aanvang19.30uur.Aldaarkuntude liederenbundelalvastaanschaffen.

061140_feestwijzer#24.indd 55 04-09-2006 09:06:00

Page 58: Feestwijzer 2006

Rhijngeesterstraatweg 26

2342 AM Oegstgeest

Postbus 51

2340 AB Oegstgeest

Te. 071-5157110

E-mail: [email protected]

LOGICX VAN den AMEELEA U T O B E R G I N GO P G E R I C H T 1 8 6 4

061140_feestwijzer#24.indd 56 04-09-2006 09:06:00

Page 59: Feestwijzer 2006

��

dinsdag � oktober 0�.1� - 12.1� uur

STRAATTHEATER BREESTRAAT (voor het STADHUIS en tussen STADHUIS en ’t GANGETJE)

Hetstraattheatermagzekernietontbrekenalsprogramma-onderdeelvande3oktoberviering,vooralalsjeterugkijktnaarhetverledenmetfantastischeoptredensdoorartiestenvannaam.Eenviertalactskuntuditjaarverwachten,dieafwisselendeenaantalkerenzullenoptre-den.Wehopendatuookditjaarzultgenietenenzichkuntverbazenoverhetkunstzinnigegehaltevandevolgendeartiesten:

Voor het stadhuis maar vooral lopend over de Breestraat richting’tGangetje:TheatergroepCloseAct metBird Sails.

Felgekleurdevleugelsveroorza-ken een luchtverplaatsing. Meteen brede spanwijdte zwevende bijzondere vogels door destraat en produceren vreemdegeluiden. Het publiek raaktoverdonderd als deze wezensvoorbijparaderen.Zijvullenderuimte met een vleugeldanswaarbij zij ritmisch door elkaar

vliegen.Hunkarakteristiekekoppenkijkenrondenbewegenopdecadansvaneenvogelbalts.Danzettenzijhunvleugelsweerinbewe-gingenverdwijnen…

OoklopendoverdeBreestraattussenStadhuisenGangetje:Toon Maas Inzijnnieuwestraatthe-aterprojectTriptykspeeltToonMaasdrieverschil-lendevoorstellingen.Dedelen van de trilogiestaan op zichzelf entegelijkzijnzemetelkaarverbonden. Als in eenfilmisch drieluik ontwik-keltzichgaandeweg,opeen bijzonder originele en humoristische wijze en in verschillende

061140_feestwijzer#24.indd 57 04-09-2006 09:06:00

Page 60: Feestwijzer 2006

Pl.J. Lucie

VoorschotenHofweg 55 2251 LP

tel.: 0715764175www.allemansgeest.nl

061140_feestwijzer#24.indd 58 04-09-2006 09:06:01

Page 61: Feestwijzer 2006

��

verschijningsvormen het unieke ‘twee-in-één personage’. Lopenddoor de straat laat hij het publiek kennismaken met zijn alter-egowaarbijelkoptredenweeruniekenandersis.

RunewoldHij heeft alle wereldzeeën bevaren met zijn Vliegende Hollander.Runewoldverteltdewonderlijksteverhalenvanzijnreizen.Hijdeeltzemethetpubliekterwijlhijdoordestratenloopt.

Voor het stadhuis:Driemaal 30 min. treedt voor u op Torch Michael.DezeBelgischeentertainer,jongleurenacrobaatlaatugenietenvanzijnhumoristi-schecircusacts.Elkegroeptreedttweeofdriemaal25-30minutenop.

dinsdag � oktober �.�0 - 12.00 uur

Poppenkast en

Poppentheater voorstellingen STILLE MARE - HOEK HAARLEMMERSTRAAT BURCHTPLEIN

Watzou3oktoberzijnzonderJanKlaasenenKatrijn?Daarom ook dit jaar in de ochtenduren weer Poppenkast bij deHartebrugkerk - Hoek Haarlemmerstraat. De allerkleinsten kunnendaargenietenvandeonnavolgbarefratsenvanhetberoemdetwee-tal.OphetBurchtpleinditjaarPoppentheater.PoppentheatergezelschapRemisollekelaatdekinderengenietenvantweevoorstellingen:De bijzondere schelp:Aurora de zeemeermin wil een verrassingsfeestje organiseren voorKiradeinktvis,omdatzij50jaarwordt.OndertussenvindtLoenaeenhelebijzondereschelpdanwordtiedereenopgeschriktdoordekomstvaneenhaaiengaanzeallemaalopdevlucht.Eendingiszeker,hethangtvandekinderenafofallesgoedkomtenhetverjaardagsfeestinallehevigheidkanlosbarsten.De magische waterput:Tinkelijnisdedochtervaneentovenaar.Zijheeftvanhaarvadereentovenaarskistjegekregen.Hierinzittenallemaalspulletjeswaarmeezekangaantoveren.

061140_feestwijzer#24.indd 59 04-09-2006 09:06:01

Page 62: Feestwijzer 2006

Lammenschansweg 141a

2321 HS Leiden

Tel. 071 - 5318323

Fax 071 - 5313443

Email: [email protected]

www.jilleba.nl

GLAS IN LOOD

De 3 October Vereeniging dankt de

GEUZEN VAN BOISOT

hartelijk voor hun financiële

en morele ondersteuning

061140_feestwijzer#24.indd 60 04-09-2006 09:06:01

Page 63: Feestwijzer 2006

61

Alszebegintaanhaareerstetoverdrankjegaathetmeteenalmis.Waterdangebeurt,vertellenwenogniet.WelkunnenweverklappendatAnkieenWouterverdwaaldzijninhetbos,datereendraakinvoor-komtendatervoordievenooktoverspreukenbestaan.ZouTinkelijndekunstvanhettoverengaanbeheersen,zodathetallemaaltochnoggoedafloopt?Hetiseenverrassendevoorstellingmetveellicht-engeluidseffecten,diehetvoordekinderenextraboeiendmaken.

Duskinderen:komtdatzienenneemgerustvader,moeder,omaenopamee.

De poppenkast staat op de Stille Mare/hoek HaarlemmerstraatHet poppentheater staat op het Burchtplein

Let opBij slecht weer vinden beide poppenkastvoorstellingen plaats inStudentensociëteitMinervaaandeBreestraat.

dinsdag � oktober10.00 uur in plaats van 10.1� uur!!

Herdenkingsdienst PIETERSKERK

OokditjaarisernatuurlijkweerdetraditioneleHerdenkingsdienstindePieterskerk.EendienstterherdenkingvandebevrijdingdoordeGeuzenop3oktober1574.AldirectnadebevrijdingdoordeGeuzen,kwameengrootdeelvandeLeidsebevolkingspontaanbijeenindePieterskerk, ineendankdienstvoordeherkregenvrijheid.Doordeeeuwenheenisdezedienstuitgegroeidtoteenbijzonderetraditie.UbentookditjaarweervanharteuitgenodigdomdeHerdenkingsdienstbijtewonen,opdiebijzonderehistorischeplek,dePieterskerk.Voorgangerisprof.dr.MariusvanLeeuwen,alsremonstrantstheo-loogverbondenaandeUniversiteitLeiden.Hijisdeauteurvano.a.Van Feest naar Feest (2004).DemuziekzalwordenverzorgddoorFanfarekorpsKoninklijkeLandmacht‘BeredenWapens’.DeorganistisdeonsbekendeJoopBronsendeliederenwordengezondendoordeLeidseCantorijonderleidingvanHansBrons.

061140_feestwijzer#24.indd 61 04-09-2006 09:06:02

Page 64: Feestwijzer 2006

Lekstraat 88a2314 VJ LEIDEN

Telefoon 071 – 5 41 08 52Fax 071 – 5 41 91 32

E-mail [email protected]

LWSVZRDZEWTOAG

LEIDSCHE WATERSPORTVERENIGING“ZWEM RECHT DOOR ZEE EN WEER TERUG”

OP ALGEMENE GRONDSLAGopgericht 30 april 2004

Geregracht 7 2311 PA Leiden 071-5124032Rooseveltstraat 7 2321 BK Leiden 071-5124627

061140_feestwijzer#24.indd 62 04-09-2006 09:06:03

Page 65: Feestwijzer 2006

6�

Thema HerdenkingsdienstWaaromvierenwefeesten?Omaandesleurvanhetalledaagseleventeontsnappen-wezettendewereldevenopzijnkop.Maarbijeenfeestals3oktobergaathetervooralookomdemetdiedatumverbondengebeurtenissentegedenken,deverhalendaar-over op te halen. Verhalen van vrijheidszin en moed. En vanvreugdeoverherwonnenvrijheid:‘Wijzijnalseenvogelontsnaptuithetnetvandevogelvangers,hetnetisgescheurdenwij,wijzijnontkomen…’(Psalm124).Maaralswedebevrijdingvantoenherdenken,doenwedatnietenkeluithistorischeinteresse.Webevestigen,alvierend,datwattoenophetspelstond:vrijheid,geloofsvrijheid,onafhankelijkheid,vooronsnogaltijdgrotewaardeheeft.Wehalenhetverledenop,ominhetlichtervanhethedenendetoekomsttebegrijpen.Zoversterkenweinonszelfdepassievoordevrijheid.Watbetekentdatideaalnu?Watzettenwijervoorophetspel?

MariusvanLeeuwen

dinsdag � oktober 10.00 - 12.00 uur

Stedelijk Museum

De LakenhalHetiseengoedgebruikdatalleLeidseouderstenminsteeenmaalmethunkinderenop3oktoberStedelijkMuseumDeLakenhalbezoekenomdetastbareherinneringenaanLeidensOntzettebekijken.InhetmuseumbevindenzichdeportrettenvanVanderWerf,VanHout,VanderDoesenValdez,hetLanckaerttapijtenhetbekendegroteschilderijvanVanBree,waaropdeburgemeesterzijnarmaanhetvolkaanbiedt.OpdehistorischeafdelingstaatdeberoemdehutspotdiedoorCornelisJoppenszindeLammenschansisgevondenenindehalvan het museum is een presentatie ingericht rond het schilderij‘WillemvanOranjeenburgemeesterW.vanderWerf,dedagnahetontzetinLeiden’.DitwerkvandeDelftseschilderP.A.Haaxmanisditjaar aan het museum geschonken door het BonaventuracollegeLeiden.Dinsdag � oktober is het museum van 10.00 tot 12.00 uur geopend en gratis toegankelijk.

061140_feestwijzer#24.indd 63 04-09-2006 09:06:03

Page 66: Feestwijzer 2006

64

dinsdag � oktober, 14.�0 - 1�.�0 uur

Sprookjesgoochelaar Carlijn

voor de patientjes van de

Kinderafdeling van het LUMC KINDERDAKTUIN - LUMC

Drieoktober is een feest voorgroot, klein,dik,dun,oud, jongenevenalsvorigjaar,ditjaarookvoordekinderendieinhetziekenhuismoetenblijven.

Opdinsdag3oktoberkomtsprookjesgooche-laar Carlijn naar de kinderdaktuin. Carlijnneemt je mee in een wereld vol betovering,magieenfantasie.Hetfeestisbestemdvoorallepatientjesdieopdekinderafdelingmoetenverblijven.Zijmogenhunbroertjes,zusjesenvadersenmoedersookuitnodigen, zodat die kunnen meegenieten.Vooriedereenisernatuurlijkookeendrankje

envoordekinderennogeenextraverrassing.Dankzijeenaantalvrijwilligerskunnendekinderenopzaalallesvol-genviadetelevisie.

061140_feestwijzer#24.indd 64 04-09-2006 09:06:03

Page 67: Feestwijzer 2006

dinsdag � oktober van 10.00 - 18.00 uur

Vlootschouw, kleine

nautische markt en muziek

bij de Historische Haven KORT GALGEWATER (BIJ MOLEN DE PUT)

InhetrustiekewatervanhetKortGalgewaterliggenveelhistorischebedrijfsvaartuigen.Rond3oktoberwordendaarnaastnogeenaantaltjalken,klippersenstoomslepersuitgenodigdommetz’nallenhetdrieoktoberfeestluisterbijtezetten.Degeurvangeteerdeschepenengetaandezeilenmetmuziekennautischeattributen.Demeesteschepenwordenversierden’savondsverlicht.Hetprogrammaopdinsdag3oktoberzieteralsvolgtuit:

Vlootschouw. Netalsinvoorgaandejarenkanhetpublieklangsdehistorischebedrijfsvaartuigenlopen.

Muziek.’sMiddagsisereenkleinpodiumaanhetGalgewaterwaardeheledag scheepse enaccordeonmuziekuitallewindstreken tebeluisterenvalt.

Kraampjes met nautische attributen.Erzijneenpaarkraampjeswaarschippersboekenenkleinenautischeattributenverkopen.

Tussen de Historische Haven en deSleepboothaven aan de Oude Singelvaarteengratispendeldienst.Erwordteenvrijwilligebijdragegevraagdvooreennogtebepalengoed doel.

6�

061140_feestwijzer#24.indd 65 04-09-2006 09:06:03

Page 68: Feestwijzer 2006

TechnischInstallatieenadviesbureau

VERKUYLEN BVgas, water, sanitair

elektro technisch bureaudakbedekkingen

KarelDoormanweg3-2315SGLeidentel.071-5223767-fax071-5221210

[email protected]

Kiek in de potUw traiteur

Het ENIGE adres voor uw HUTSPOT

Dagverse maaltijdenParty-schalen BuffettenHigh-tea’s Soiree’sDiners lunchgerechten

Hogewoerd 79 2311HG Leiden Tel: 071- 5120608.

BandoleraBaslerBetty BarclayCatherina HepferCreenstoneFuchs SchmittGardeurGerry WeberJoseph RibkoffMacMicheleRosnerTaifunVera MontZerres

Wil je wel studeren, maar niet naar school?

Kies voor studeren bij de LOI. Ruim 350 opleidingen! Ook erkend HBOen cursussen voor Onderweg.

Meer weten? Kijk op www.loi.nl of bel (071) 545 1234.

Met de LOI kom je er wél!

”Meesterlijk!”

061140_feestwijzer#24.indd 66 04-09-2006 09:06:04

Page 69: Feestwijzer 2006

6�

dinsdag � oktober 10.�0 - 12.�0 uur

‘Wie wordt de Sterkste Geus

van Leiden?’ GARENMARKT - EVENEMENTENPLEIN

mede mogelijk gemaakt door de

financiële steun van:

De3OctoberVereenigingheeftin2005eenzogenaamde‘Scholenprijs’inhetlevengeroepen.OmscholierenvandebasisscholenuitLeidenenomgevingmeertebetrekkenbijhet3oktoberfeestwerdeenprijs-vraaguitgeschrevenonderdescholierenomeenspelteverzinnenwathetjaareropop3oktoberzouwordenuitgevoerd.Daaromwordtditjaar,speciaalvooralle jeugdvandebasisscholen,ennatuurlijkookvoorhunvaders,moeders,broertjes,zusjes,meestersen juffenhetspeluitgevoerddatgewonnenheeft.DeDriemasteruitLeiderdorpverzonhetspel:Wie wordt de sterkste Geus van Leiden?

HetwordteensoortSpel zonder grenzen met eensterk Leids Historischkarakter.Hetevenementenpleinopde Garenmarkt wordt ’smorgens omgetoverd inhetLeidenvan1574,meteen echte Leidse straat,de historische stadsmu-ren,deweilandenrondomdeLammenschanseneenheusharingschipaandehorizon.Erzijnzesspelonderdelen,waarvaner telkens tweetegelijkophetpleingespeeldworden.1.Haringtonnenrace2.Kanontrekken3.BeklimdeLammenschans4.Postduifwerpen5.Veroverdestadsmuur6.VerspreiddeHaringenenWittebroden

Achtploegenvanelk4scholierenuitGroep8vandebasisscholenkunnenmeespelenenstrijdenomdetitelSterkste geus van Leiden.Kracht,snelheidenbehendigheidvandeleerlingenwordtopdeproefgesteld.

061140_feestwijzer#24.indd 67 04-09-2006 09:06:05

Page 70: Feestwijzer 2006

68

De4ejaarsklas‘sport-dienstverlening&veiligheid’vanHetDaVinciCollegeuit Leiden zal elk teamenalle spelonderdelenbegeleiden.Veiligheidenspelplezierstaanvoorop.Hetpubliekkanvanafdegrotetribunetoekijkenenaanmoedigen!Geef jesnelop,er isnogplaats!Opdewebsitevande3OctoberVereenigingstaathoeditkan:www.3october.nl

dinsdag � oktober 1�.00 uur

GROTE OPTOCHT‘TUSSEN KUNST EN KITSCH’

Bij de optochtDetitelvandeGroteOptochtkomtditjaaruiteenpopulairtelevisie-programma: Tussen kunst en kitsch. Veel mensen kijken naar hettaxeren van waardevolle spullen maar ook van waardeloze zaken.Eenmooiuitgangspuntvooreenoptocht.Zekeralsditgekoppeldisaan15juli1606,degeboortevanRembrandten27januari1756,degeboortedatumvanW.A.Mozart.Detraditioneleopeningsgroepvandeoptochtmetkoetsenenhoog-waardigheidsbeklederskrijgtditjaareenbijzondertintje.Indeeerstekoetsmaaktukennismetonzenieuwevoorzitter,mevrouwElsvanEyck.Zijzalzekergenietenvandiemeerdan100.000mensendiehaarwelkomzullenheten.DevoorzitterzaldankbaargebruikkunnenmakendeervaringenvanonzeburgervaderdeheerLenferink.DeOptochtcommissiebrengthaargedurendedeoptochteenauba-de.EendelegatievankinderenuitdeMinikoraal, zalhaardeheleroutetoezingenmetliedjesoverRembrandt,MozartennatuurlijkookhetLeidensOntzet.NadeopeningbrengtdeOptochtcommissievoorudeGoudenEeuw.Dit was een periode in de Nederlandse geschiedenis, en dan metnamevandenoordelijkezevenVerenigdeProvinciën,waarinhandel,wetenschap,kunstenmilitairemacht(vooralterzee)eentoppositieindewereldinnamen.Dezeperiodekomtruwwegovereenmetde17eeeuw.Eenbelangrijk jaardaarinwas1602,het jaarwaarindeVOCopgerichtwerd.Nahetrampjaar1672begoneenperiodevaneconomischeneergangenwasdeGoudenEeuwoverhaarhoogte-puntheen.DevolgendegroepdiewijpresenterengaatvolledigoverMozart,componist,pianistendirigentvanklassiekemuziek.Hijwordtalgemeenbeschouwdalseenmuzikaalwonderkindenéénvandeallergrootste componisten. Zijn werk heeft veel invloed gehad oplaterecomponisten,metnameLudwigvanBeethovenenJohannesBrahms.

061140_feestwijzer#24.indd 68 04-09-2006 09:06:05

Page 71: Feestwijzer 2006

6�

Indelaatstegroeplatenweukennismakenmeteigentijdsekunst-vormen.Vaakopeenludiekemanieraanugepresenteerd.UzultzichzelfsinBarcelonawanenopdeberoemdeRamblaswaarukuntgenie-tenvanveleLivingStatues.Bijzonderindezeoptochtisweldehernieuwdekennismakingmetde‘LeidseSleuteltjes’.HetberoemdeLeidsekinderkoor,toenonderleidingvanHenkFranke.WijzijnblijdatzemethunliedjeoverRembrandtbijonszijn.Navelejarenheeftdebouwervanonzepraalwagens,defirmaVerver,demedewerkingaanonzeoptochtstopgezet.Dedrukkewerkzaam-hedenbinnenhetbedrijfzijnhierdebetaan.GraagwilikdeheerCeesVerver en zijn zonen heel hartelijk bedanken voor de bijzonderesamenwerking.Deresultatenwarenaltijdweerverbluffend.VoorditjaarzijnwijheelblijdatdeheerVervervooronsweldeontwerpenheeftgemaakt.DerealisatievanhetwerkwordtverzorgddoordeVastgoedCombinatieRijnlandonderleidingvanRonBarendse.Wijhebbenhierzeerveelvertrouwenin.UkuntnugaangenietenvandeGroteOptocht:Tussen Kunst en Kitsch!

MEDEWERKING VERLENEN:GemeentebestuurLeiden,PolitieHollandsMiddenDistrictIV(Leiden/Voorschoten),KorpsLandelijkePolitiediensten/DienstLevendeHave,Gemeentelijke Diensten Leiden, Leidse Brandweer, Leidse rij- enJachtclub, Leidsche Studenten Carroussel Vereeniging, DienstWijkbeheer Leiden, Leidse en andere muziekkorpsen en groepen,VastgoedCombinatieRijnland, Juffermans,Warmond, Fa.Magro/Bergen op Zoom, Bloemenmagazijn David Nieuwenburg,AutomobielbedrijfHetMotorhuis,Fa.Spreksel,Fa.Hoppezak,BSGLeiden,CeesVerver,BonaventuraCollegeLeiden,StedelijkGymnasiumLeiden,div.landelijkeruiterverenigingenenmaneges,Flora/Rijnsburg,Rode Kruis afd. Leiden e.o., R.K. Basisschool St. Joseph, LeidschDagblad, fa. Haasnoot/ Rijnsburg, Scoutinggroep St. Joseph,,Toneelgroep Ploef, Rumor di Mare, Het Viswijvenkoor, Tot IedersGenoegen,deLeidseSleuteltjeso.l.v.Michielv.d.Wetering,Heniev.dWees, Marco Laros, Sligro Leiden, Coca Cola Nederland, HEMALeiden, Griffioen Precious Presents, ROC Leiden, Da Vinci CollegeLeiden, Snowworld Zoetermeer, L.S.C. Alecto Leiderdorp, AutoHeemskerkLeiden,JaapSlagman,KluiversRecycling,MartinVreeken,enveleanderen.

ROUTE VAN DE OPTOCHTVertrek13.00uur(!!!)precies:Burggravenlaan.De gehele Burggravenlaan is opstelplaats en niet bestemd voorpubliek!!!!!!!!

061140_feestwijzer#24.indd 69 04-09-2006 09:06:05

Page 72: Feestwijzer 2006

�0

Daarna: Hoge Rijndijk, Plantagelaan, Levendaal, Korevaarstraat,Breestraat,Noordeinde,WitteSingel,Zoeterwoudsesingel,Fruinlaan,waarnaontbindingvandeOptochtindeFruinlaanterhoogtevanhetStedelijkGymnasium.DeBurggravenlaanzaltot16.00uurvolledigafgeslotenzijntussenHogeRijndijkenFruinlaan.

ALGEMENE AANWIJZINGENVoorgenoemderouteiseropgerichtdeOptochtaaneengeslotendoordestadtelatengaan.Naastdeinstructiesdiededeelnemersontvan-gen, is zeker ook de medewerking van het publiek nodig om deOptochtderoutezonderhaperingentelatenafleggen.Hetmeteenvoertuiginnemenvaneenstandplaatslangsdeoptocht-routeisniettoegestaan(zonodigwordenvoertuigenoplastvandepolitieverwijderd).Menwordtdringendverzochtderoutezobreedmogelijkvrijtelaten(opdiverseplaatsenwordendaartoedranghek-ken geplaatst) en niet met de Optocht mee te lopen of door deoptochtheenovertesteken.Metnameindesmalleredoorgangenzullen activiteiten en neringdoenden buiten de gevels niet wordentoegestaan. Dergelijke activiteiten in de stoet zijn altijd verboden.Medewerkingwordtookgevraagdomtevoorkomendatkindereninhetgedrangkomen.Natuurlijkkrijgenzijvandeouderengelegen-heid om vooraan te staan, Maar dit is niet zonder gevaar, vooralwanneerruiters,koetsenofpraalwagensvoorbijrijden.DetaakvandepolitieenvandeOptochtcommissarissenkanzeerverlichtwordendoorhunaanwijzingenmetsouplesseoptevolgen.

Nogmaals een vriendelijk, maar zeer DRINGEND verzoek: mijd de Burggravenlaan tijdens het opstellen van de Optocht: deze laan is in gebruik als opstelplaats en behoort niet tot de route; uw aanwezigheid daar belemmert de opstelling en start van de Optocht. De Optochtcommissie zorgt voor voldoende verkeers-regelaars om de veiligheid van de deelnemers te garanderen.

HEMA

GRATISDOORSPONSORING:

LUNCHPAKKETTEN DEELNEMERS

OPTOCHT

061140_feestwijzer#24.indd 70 04-09-2006 09:06:05

Page 73: Feestwijzer 2006

�1

Hoe meer zielen, hoe meer

vreugde

Word lid van de

3 October Vereeniging Leiden!Meerdanelfduizendleidenaarsgingenuvoor.Zijwerdenlidvande3 October Vereeniging. Leiden. Met hun steun organiseert deVereenigingiederjaarweerdevieringvanhetOntzetvanLeidenmeteengrootsenspectaculairprogramma.OokditjaarwildeVereenigingweerveelnieuweledenwerven,nietalleenvanwegedefinanciëleopbrengst,maarookenvooralomeenonderlingebandtekwekenenhetgezamenlijkbelangomde3okto-bervieringinstandtehoudenenuittedragen.

Voorminimaale5,–perjaarbentuallidvandegrootsteverenigingvanLeiden.Als lid van de Vereeniging heeft u buiten dat u bijdraagt aan eenprachtigfeest,eenaantalvoordelen:- Zo ontvangt u een maal per jaar het verenigingsorgaan de

Joppensztijding- Krijgt ude Feestwijzermethet programmavande viering thuis

gestuurd- BentuvanharteuitgenodigdomdeHutspotmaaltijdop2oktober

gratisbijtewonen- Komtuals65-plusserinaanmerkingvoorgratiskaartenvoorhet

Showprogrammavoorsenioren

Hoe kunt u lid worden?* Telefonischvia071-5324724* Doorhetaanmeldingsformulieroponzewebsite:www.3october.

nlintevullen* Door uw gegevens op te sturen naar: Ledenadministratie 3

OctoberVereeniging,Antwoordnummer10411,2300WBLeiden.O.v.v. uw achternaam, voorletters, geslacht, adres en postcode,geboortedatumentelefoonnummer

061140_feestwijzer#24.indd 71 04-09-2006 09:06:05

Page 74: Feestwijzer 2006

�2

Samenstelling en volgorde

van de Optochtc Leidsch Dagblad

c Politiemotoren

c Politie te paard

c Politiebus

c Muziekvereniging: Show and Marchingband K & G

c Erewacht te paardMethetvaandelvande3OctoberVereeniging,verzorgddoorledenvandeLeidseRij-enJachtclubendeLeidscheStudentenCarrousselVereenigingo.l.v.mevrouwM.A.G.Couwenberg(commandant).

c Lopend Leids VendelOfficiële garde vande3OctoberVereenigingonderde zinspreuk‘PanisetPiscis’.

c Ruiters, vier trompetten en paukenUitgevoerddoordePalenstijnruiters

c Schutterij met kanon

c Praalwagen koor Minikoraal

c RijtuigMetdeburgemeestervanLeidenendevoorzittervande3OctoberVereenigingenhunechtgenote/echtgenoot.Devoorzittervande3October-VereenigingLeiden,MevrouwElsvanEyck-vanHeslinga,zalvoordeeerstekeerinhaarfunctiedeeluitmakenvandeOptocht.

c RijtuigenMetbestuursledenvandeKoninklijkeVerenigingvoorVolksvermakenteGroningenende8OctoberVereeniging‘AlkmaarsOntzet’.

c Geuzen in gerijDeStichtingGeuzenvanBoisotbestaatuiteenaantalondernemersuitdeLeidseregio,diezichhebbenverbondenomlangdurigmeteen

061140_feestwijzer#24.indd 72 04-09-2006 09:06:05

Page 75: Feestwijzer 2006

��

jaarlijksesponsorbijdragehetwerkvande3OctoberVereenigingteondersteunen.

c � Herauten

c De Joppenszprijzen met CartoucheTussen Kunst en Kitsch

c Delegatie bestuursleden van de winnende verenigingenvan de Joppenszprijzen

c Muziekvereniging: Kunst & Genoegen, de Junioren

c Gouden KoetsDeSoroptimistenhebbenditjaarveelgeldingezameldvoorhetgehandicaptenfeestendevoorstellingvooronzeouderen.WijhebbeneendelegatieinonzeGoudenKoetsuitgenodigd.

c Zes RuitersUitgevoerddoordegroepMuijsert.

c De Gouden EeuwHetVOCschipdatunuzietstaatsymboolvooreenorganisatiedieinde17een18eeeuwvandeNederlandseoverheidhetmonopoliekreegopdehandelmetAzië.DeVOCwasdeeersteechtemultina-tionalterwereldenwordteveneensgezienalsheteerstebedrijfdataandelenuitgaf,teneindedeuitvaartentekunnenbekostigen.DeVOCwerdin1602opgerichtenerkwameeneindaanin1798.

Uziethetschipmetbemanning,kapiteinmetmatrozen.Debeman-ningisaanhetwerkenzokrijgtueenbeeldvandewerkzaamhedenopzo’nschip.Degroepeindigtmethetkontjevanhetschip.

c Het zeemanskoor Rumor di Marezorgtvoorheerlijkezeemanslied-jes. Dit tot grote tevredenheid van de prachtige groep IndischemensendiehetcontactmetdeVOCsymboliseren.

Degroepdienulangstrektgeefteenbeeldvandemensenuitdietijd.Rijkedames,herenenkinderenlatenziendatzeeengoedlevenhad-dendankzijdieVOC.

c Muziekvereniging: Amigo

061140_feestwijzer#24.indd 73 04-09-2006 09:06:06

Page 76: Feestwijzer 2006

c De zeeslagenHetwasnietaltijdrozengeurenmaneschijn.Erwerd,metnameopzee,indietijdflinkgevochten.PietHeinenMichieldeRuijterwareninonzeogengroteheldenmaarsommigenzeggen;ookechtezeerovers.Dekinderenbeeldeneenzeeslaguitenhetkostuumhebbenzezelfgemaakt.Degroepwordtafgeslotenmeteenkanonuitdietijd.

c Het Viswijvenkoordoetzekernietondervoordemannen.Ookzijbrengenhunliedjesoverdezeemetveelenthousiasmetengehore.

c SchildersBijdeGoudenEeuwdenkenwijopdeeersteplaatsaanonzeberoem-deschilders.Rembrandt, Johannes Vermeer, Jan van Goyen, Gerrit Dou, JanLievens,PaulusPotterenFransHals.

c Praalwagen de Anatomische lesWetenschappersposeerdenvaakgezeten tussenhun instrumentenenstudieobjecten.Artsenwerdenmeermalenafgebeeld tijdenseen ‘anatomische les’:gegroepeerd rond een lijk, terwijl een van hen college gaf. DeberoemdstehiervanisdeAnatomische les van dr. Nicolaes Tulp.Dit schilderij is te bezichtigen in het Mauritshuis te Den Haag endateertuit1632.

DegroepdiehieropvolgtbestaatuitstudentenenChirurgijnen.Ooktreffenwehiereenblindengroepaan.

c Rembrandt Harmenszoon van RijnDegrootsteonderonzeschilders,Rembrandt,krijgtindezeoptochtextraaandacht.

JongeRembrandtjeszingenhuneigenliedoverdejongeRembrandt.De Leidse Sleuteltjes verplaatsen zich in de huid van de jongeRembrandt.

De groep die nu volgt geeft een beeld van het leven in die tijd.Stadsomroeper, straattheater, groenteman, huisvrouwen vullen ditbeeldin.

’tZingendHartlaatukennismakenmetmuziekuitdezeventiendeeeuw.Zijdoenditzonderenigebegeleidingvaneeninstrument.

�4

061140_feestwijzer#24.indd 74 04-09-2006 09:06:06

Page 77: Feestwijzer 2006

c De NachtwachtHetgrootstewerk, letterlijken figuurlijk,vanRembrandt isweldeNachtwacht.IndietijdwerdenvooralinHaarlemenAmsterdamveelschuttersstuk-kenvervaardigd.HetbekendsteschuttersstukisDe Schutterscompagnie van kapitein Frans Banning Cocq, beterbekendals de Nachtwacht. Dit stukuit1642hangtinhetRijksmuseumteAmsterdam.Vandaagzijnzijuitdelijstgekomenenzijnbijonstegast.AlsuvraagtofzeevenwillenposerenkrijgtuinluttelesecondendeNachtwachtgepresenteerd.

c Het BourdonorkesthoudtdesfeervandeGoudenEeuwnogevenvooruvast.

c Malle BabbeJanAdriaenssenvanVianenwasrond1627eigenaarvanbrouwerij’tZeepaertaanhetSpaarneinHaarlem.Hij splitstehetgebouw in tweeënenverkochtbeidegebouwen in1642aanCornelisTetrode.Vermoedelijk doopte Tetrode de brouwerij ’t Zeepaert om in deVergulde Leggende Bastaert Pijp waarnaar de herberg aan deSmedestraat te zijn genoemd. In deze kroeg werkte Malle Babbe.FransHalsschilderdeMalleBabbeergensrond1630en1633.FransHalswoondeaandeBakenessergrachtopsteenworpafstandvandeBrouwerijvanTetrode.MalleBabbewaszelfnietzoonderdeindrukvanhetschilderij.‘Eenuilopmijnschouder?Ikbentochgeenheks?’De uil is het symbool van wijsheid, zou Frans Hals haar hebbengezegd.

BoudewijndeGrootenLennaertNijgh,diebeidennauwebandenmet Haarlem hadden, schreven rond 1973 een liedje over MalleBabbe.

��

061140_feestwijzer#24.indd 75 04-09-2006 09:06:06

Page 78: Feestwijzer 2006

c De bottenkluiversendearmeLeidsebevolkinggevenaandatdeGoudenEeuwnietvooriedereenwelvaartbetekende.ErgensindezegroepzienweFrans Hals,deschildervanMalleBabbe.

c Praalwagen: Malle BabbeDewagengeeftdesfeerweervandekroegindeGoudenEeuwendievanonzetijd.DetekstvanhetliedMalleBabbetreftuopdezewagenaan.Hetkroegvolkzalongetwijfeldlallendvoorbijtrekken.

c Muziekvereniging: Franciscus Band LeidenWegaandeGoudenEeuwverlatenenstappeninde18eeeuw.

DejongeMozart zienweindezekleineomnibussamenmetzijnvaderenjongerezusje.

c Praalwagen: Eine kleine Nachtmusik

Herkent u de jonge Mozart achter deze prachtige zwarte vleugel.Hierbijgeentechnischesnufjes.Mozartspeeltopdezewagendesterrenvandehemelenwordtlief-talligbegeleiddoordedanseresjesvanballestudioGiselle.

Devolgendebarokgroepdienulangskomtisbijnaniettebeschrijven.Jaap Slagmanheefterweerietsbijzondersvangemaakt.Kijkengenietervan.

Porselein is kwetsbaar en breekbaar. Deze prachtige porseleinen steltloperszullenudoenverbazen.

Kentudetoverfluit?Jawel,dievanMozart!AmandaWolzakbrengtuDie ZauberflotemetdaarindeKoninginvandeNacht,gespeeld

�6

061140_feestwijzer#24.indd 76 04-09-2006 09:06:09

Page 79: Feestwijzer 2006

doorMargreetSchuemie.DezeKoninginbeweegtzichwelopeenheelbijzonderemaniervoort.Eenstaaltjevanprimatechniek.Vraagvandedag:WiespeeltindezegroepderolvanPapageno ?

c Een prachtige Mozartgroep als voorbode van het Requiem.

GevolgddooreenLeidseBarokdansgroep.

Mozartisopjongeleeftijdgestorveneninalleeenvoudbegraven.DitgaanwenuopnieuwdoenendoenopdezemanierrechtaandegroteWolfgangAmadeusMozart.

Nadebegrafenisiseraltijdhetplakjecake.Wijhebbennugekozenvoorietsheelanders.Laathetusmaken,tenminstealsdetraktatieophetNoordeindenoginvoorraadis.

c Muziekvereniging: Con Fuoco

Metdezemuziekverenigingstappenweonzeeigentijdbinnen.Debeeldendekunstvannuwordtuitgebeelddoormensendiehetnaaktelichaambeschilderen.Lichaamsversieringenzijnzooudalsdemensheid.Zijzijnookinge-burgerdinveleverschillendeculturen,ookbijons.Naasttattoosenandere versieringen beschildert een aantal kunstenaars graag hetgehelemenselijklichaamofdelendaarvan.Wijlatenuzienhoeditinzijnwerkgaat.

BentuweleensopdeRamblasinBarcelonaofdeDaminAmsterdamgeweest ? U zag daar standbeelden die op een bepaald ogenblikbewogenenmethetpubliekeeninteractiehadden.

c Praalwagen: De beeldentuinOpdezewagenzietueenaantalbeelden.Hetmarmeriskostbaar,dusnietaanraken.Herkentudefiguren?Tweedevraagvandedag:WieisdiemagereHein?

c De prachtige groep Color laat ziendat op een kunstigemanierprachtigecreatiesgetoondkunnenworden.

c Muziekvereniging: Vios-ZoeterwoudeDetijdvanPietMondriaantrektaanonsvoorbij.WeherkennenookaspectenuitdeOp-Artperiode.AllesuitgevoerddoorledenvanGroen-Wit.

��

061140_feestwijzer#24.indd 77 04-09-2006 09:06:09

Page 80: Feestwijzer 2006

EenzeereigentijdsbeeldvandekunstisdeGraffiti. Eigenlijkbetekenthetwoord;krasjes.Graffitiishetopstraatofinandereminofmeeropenbareplaatsenmetverfofviltstiftaanbrengenvanmededelingenoftekeningen.Vaakwordtgraffiti inverbandgebrachtmetvanda-lisme,doorgraffitispuitersdieeigendommenvananderenbeschadi-genendezedaarmeeopkostenjagenomdegraffititeverwijderen.Graffitibestaatechterookalskunstvorm.Onzegraffitispuiterskunnenrustighunganggaan.

Indemuziekisderapnietmeerwegtedenken.WelatenuhiereenBattle Rapzienmaarvooralhoren.

c De groep kunstenaarsdienulangskomtgaatuzekerherkennen.Zekerdemanmetdateneoor.

Deslotgroepwordteenslotfeest.DJ Sebastiaan Sleebos,eenbeken-deLeidseDJeninmiddelsookbekendbuitendestadsgrenzengaatuvermaken.Departygangersvermakenzichopperbest.Ookhiergeldt:indemuziekwereldneemtdeDiscJockeyvannu,eenbelangrijkeplaatsin.

Wijhopendatuveelplezierhebtbeleefdaaneenbeetjekunsteneenbeetjekitsch.Hetgeheelzweefdeweldegelijk

c Tussen Kunst en Kitsch.

c Politie te paard

c Politiemotoren

�8

061140_feestwijzer#24.indd 78 04-09-2006 09:06:09

Page 81: Feestwijzer 2006

��

dinsdag � oktober 14.00 - 16.00 uur

Polstok verspringen STEENSCHUUR / VAN DER WERFPARK

Wegenshetenormesuccesvanvorigjaargaanwein2006weeroverhetwatervandeSteenschuurspringen.

Fierljeppen/Polsstokverspringen.Mochtenvorig jaarvelebekendestadsgenotendesprongoverhetwaterwagen,ditjaarishetdebeurtaandeLeidseStudenten.Alle5destudentenverenigingenuitLeidenhebbenonsverzekerdmeteenploegspringerstekomenomdeeervanhunvereniginghoog(endroog?)tehouden.Rekeninghoudendmethetfeitdatelkestudentnatuurlijkop2okto-bergaatstappen,ishetpolsstokverspringenditkeer’smiddags.Om14.00uur,netwakkernaeenavondgoeddoorzakken,kunnenzijlatenziendathet3oktoberfeestookonderonzestudentenleeft.MeteengrotepolsstokkunnenzijproberenomoverhetwatervandeSteenschuurzo indearmenvanBurgemeesterVanderWerf tespringen!Voordebestespringershebbenwemooieprijzen.Eendemonstratie-teamvandePolsstokBondHollandzorgtvoorhetbegeleidenvandedeelnemerszodatdezeopeenzoveiligmogelijkemanierdeoverkantbereiken,somswelmeteennatpak!

��

061140_feestwijzer#24.indd 79 04-09-2006 09:06:09

Page 82: Feestwijzer 2006

061140_feestwijzer#24.indd 80 04-09-2006 09:06:09

Page 83: Feestwijzer 2006

81

dinsdag � oktober 14.�0 – 18.00 uur

Kraak & Smaak Live GARENMARKT – Evenementenplein

Nadatdekinderenvandebasisscholen’smorgensophetpleinhunspelen gespeeld hebben, is het ’s middags de beurt voor de watoudere jeugd!Ditjaar3fantastischeoptredensmeteenhoog‘Leids’gehalte.Inhetvoorprogrammabeginnenwemeteenoptredenvandeinmid-delsvermaardeSlechte BanduitLeiden.Hetgetuigtvanlefalsjejebandzodurfttenoemen.Enzorondhalfvier,dangaatLeidenuitz’ndak.Zetredeninmiddelsin het hele land op, stonden dit jaar met KoninginneNach nog inDenHaag,warensuccesvolopPinkpopenlietenbijhetOerolfestivalheelTerschellingmeedeinen.Ze tredennueindelijkLiveop inhuneigenstad:Kraak & Smaak met hun Liveband

Het Leidse trio wordt in de live-versiebijgestaandoordrummerRoKromvanGotcha,zangerU-GeneenzangeresRose.Een lekker doorgesmeerde funk-soulbandmeteenzeerhogefeest-potentie.BlijfmaareensonberoerdstaanalsRosehaar‘keel’opentrektendedj’shunbeatsdroppen.We hopen dat het plein groot

genoegisomalleliefhebberseenplaatsjetegeven…Alsafsluitingvandezeswingendemiddagtredenvooruopdewin-naarsvanhetLeidsLevenslieddedamesvan TartuffeuitLeiderdorp.Hetprogrammazieteralsvolgtuit14.30-15.15uur :deSlechteBand15.30-17.15uur :Kraak&SmaakLive17.30-18.00uur :Tartuffe

061140_feestwijzer#24.indd 81 04-09-2006 09:06:10

Page 84: Feestwijzer 2006

061140_feestwijzer#24.indd 82 04-09-2006 09:06:10

Page 85: Feestwijzer 2006

8�

dinsdag � oktober 2�.�0 uur

Vuurwerk ANKERPLANTSOEN - ZIJLSINGEL

Nietwegtedenkenbijonsfantastische3oktoberfeestisnatuurlijkhettraditioneleenprachtigevuurwerkterafsluitingvandeherdenkingenvieringvanhetLeidensOntzet.OokditjaarzalinhetAnkerplantsoeneensensationeelsamenspelvanklankenkleurteaanschouwenzijn.Komkijkenengenietvanditschitterendeslotakkoordvande3okto-berviering.

DE GEUZEN

VAN BOISOTDe Stichting Geuzen van Boisot bestaat uit een aantal grote ondernemers uit de Leidse regio, die zich hebben verbonden om langdurig met een jaarlijkse sponsor-bijdrage het werk van de 3 October Vereeniging te ondersteunen.

De Geuzen van Boisot bestaan op dit moment uit:Clean Lease RandstadGeelkerken & Linskens AdvocatenING-Bank LeidenLuba Beheer B.V.Motorhuis Holding B.V.Oudclad Dak- en Gevelsystemen B.V.Dhr. A.W.M. CoenenSmitsloo GroepTotaalarchitectuur Van Egmond

061140_feestwijzer#24.indd 83 04-09-2006 09:06:10

Page 86: Feestwijzer 2006

84

de heer J.J. AalstABNAMRO Bank N.V.AKRON Reclame & MarketingVan den Ameele Berging B.V.Ampère BVAOESArenthals Grant ThorntonVan Arkel AccountantsArt ExpAtlas Inexo B.V.Bakema & Pison MakelaardijBandridge Europe N.V.Loodgietersbedrijf BarendseB & R BouwmanagementBDO Accountants & AdviseursBekooy B.V.Bekooij Stukadoors- en AfbouwbedrijfBerk accountantsBeto BVBV Betonmortel Centrale KoudekerkBey Bouw B.V.De Blauwe Roos’t BloemenhoekjeBloemsierkunst David NieuwenburgBoonekamp Drankengroothandel B.V. Borsboom AccountantskantoorBos BeheerBreedveld Holdingsmij. B.V.Brouwer’s Tours B.V.BSG Media Producties & AV

Faciliteiten

Bunnig & Partners B.V. De Clercq Advocaten, Notaris en

BelastingadviseursCMW Creative Management

WassenaarCSN AutomatiseringDeloitteDieben Beheer B.V.Van Diemen SloopwerkenJan van Duuren Transport Elderhorst C.V.EnergiQHolding Elfa Leiden B.V.Ernst & YoungEuro-Coiffeur Eurotransplant Fast administratiekantoorFiorellaFortis Bank Frebouw Bouw- en OnderhoudsbedrijfGalerie De Rode CirkelGeenjaar Autobedrijf B.V.Van der Geest B.V. Drukkerij GraficonGriffioen Precious PresentsDrukkerij GroenGroeneveld KeurslagerijGebr. De Groot B.V.De Gunst JuweliersF.C.A. van HaasterenHedeman Herenmode

In het 3 October Gilde zijn Leidse ondernemers samen-gebracht die uiting willen geven aan hun betrokken-heid bij de tradities van 3 oktober en de viering van Leidens Ontzet. De deelne-

mende ondernemers betalen jaarlijks een bijdrage van € 310,- aan de Stichting 3 October Gilde. De deelnemers komen minstens 2x per jaar bij elkaar, onder meer om te beslissen over de besteding van de bijeengebrachte gelden.

Per 1 augustus 2006 bestond het Gilde uit de volgende 150 deelnemers:

061140_feestwijzer#24.indd 84 04-09-2006 09:06:11

Page 87: Feestwijzer 2006

8�

Hemmes, van Baal, van de Berg en Karremans

Herenkapsalon EricHet Huis de RoefHet op Zondag/Witte WeekbladHogeschool LeidenHoliday Inn LeidenHolstein-Tmmermans AdvocatenHolverda SchoonmaakbedrijfFirma HoppezakHundersmark B.V.ID CollegeImpulsus, Training & Coaching B.V.ING Bank LeidenInterpulse automatisering B.V.Jansen Ohlenroth & Partners AdvocatenJachtwerf AlbatrosDe Jong Autoverhuur B.V.Kamsteeg Autolease Klinkenberg BetimmeringKlinkenberg ZonweringKluivers RecyclingVan der Klugt Bed & InterieurApotheek Kok Leiden BVFa. D. KoolmoesFa. J. Koolmoes en Zn.KPMG Accountants N.V.Kwik EventsP.B. LabrujereLadan Zonweringvan Lanschot N.V.Leidsch Dagblad't Leidsche HuysLeyenburg ModeLiam B.V.Lubbe ReizenAad van der LuitMaasdam B.V. Makelaardij Bob Oudshoorn B.V.Media Design Internetvan der Meer Autoschade ServiceMeeus AssurantiënMeeus Bedrijfshuisvesting B.V.M.I.G.-Leiden B.V. M. MOensHet Motorhuis B.V.Van Muiden Glas- en SchilderwerkenMVKK Kommunicatie

Nexus Students Swinghuse B.V.Nieuwborg Aluminium B.V.Nismar LeidenSpeciaalslagerij Ed NozemanNijssen KoelingOber MakelaardijOnderwijsbureau Hollands MiddenPasadena Productions B.V.Drs. A. PechtoldPerquin Holding B.V.Van der Poel Assurantiekantoor B.V.PrentenkabinetPromotion ActivitiesQuality Company SupportRabobank Leiden/OegstgeestRambo B.V.Randstad B.V. ElektrotechniekRandstad Nederland B.V.Remmerswaal AccountantskantoorRestaurant CronesteynROC LeidenVan Roy c.s. AdvocatenDe Ruijter De Wildt De Vroom

AdvocatenRijsbergen Automaterialen B.V.Fa. G.A. SassenSchadeNet LeidenSloos en Zoon B.V., Grond- en

StraatwerkenSport Business & Media TravelSpringer Verwarming B.V.Stadscafe/Restaurant Van der WerffStadsgehoorzaal & De WaagStichting StadsparkeerplanStudio AmericaSwitch Werving & Selectie B.V.Teekens Karstens Advocaten/NotarissenTransportbedrijf van der HamVerkuylen Beheer B.V.Voetlicht De Waard & Partners

BelastingadviseursG. Wolf Management & Advies B.V.ZandorDirk van der Zeeuw Loodgietersbedrijf W.J. Zirkzee B.V.Zirkzee & den Os Belastingadviseurs

Het 3 October Gilde streeft naar een groot draagvlak bij het bedrijfsleven en nodigt daarom ook andere ondernemers van harte uit zich aan te sluiten. Aanmelding is mogelijk bij het 3 October Gilde, Antwoordnummer 10411, 2300 WB Leiden en via de sponsorpagina van de website: www.3october.nl of per fax: 071- 5166699.

061140_feestwijzer#24.indd 85 04-09-2006 09:06:11

Page 88: Feestwijzer 2006

86

Georganiseerde feesten der 3-October Vereeniging vanaf haar oprichtingGeorganiseerde feesten der 3-October Vereeniging vanaf haar oprichting1886OptochtVereenigingenmetBanieren1887Waterfeest‘IntochtderGeuzen’1888Volkskinderspelen1889WedstrijdversierdeVliegersenVolksspelen1890KinderfeestenenOptocht1891Reclame-optocht1892Volksmuziekfeest1893VersierdeHoepeloptochtenWedstrijd1894Paarden-Versiering-WedstrijdenVaandeloptocht1895Etalage-WedstrijdenVaandeloptocht1896FietsfeestenOptocht1897Kinder-Cantate:LeidensStrijdenZegepraal1898IncombinatiemetdeKroningsfeesten1899Water-optocht(VersierdeBoeiersenPeurschuitjes)1900GrootMuziekfestival(Harmonie-enFanfarekorpsen)1901OptochtvanVersierdeVoertuigen1902GroteSportbetoging1903OptochtVersierdeLandbouwvoertuigen1904GroteOptocht.PraalwagenSted.Ver.metBanieren1905GrootMuziekfestival1906GroteHistorischeOptocht1907GroteReclame-optocht1908Etalage-Wedstrijden.OptochtvanBruidsparen1909OptochtGekostumeerdeGroepen‘ElfProvinciën’1910OptochtderVereenigingenenVolksspelen1911Optocht:HuldevandeElfProvinciënenvanOostenWest1912GrootSportfeest1913OptochtSted.Ver.metBanierenenGekostumeerdeGroepen1914-1916Geenfeestwegensoorlog1917Cantate:‘LeidensStrijdenZegepraal’1918(Koor300Kinderen)Oud-Holl.NieuwetijdenVoordracht

(GehoorzaalenGraanbeurs)1919GroteLeidseHistorischeOptocht1920Optocht‘DeVolkenderAarde’1921FeestelijkeintochtderGeuzenvloot,groteromantischeOptocht:

MeesterwerkenWereldLiteratuur1922Openluchtspel.IntochtvanPrinsMauritsbinnenBergenop

Zoom,3Oktober1922,metoptocht1923GrootMiddagfeest.IntochtvanWilleml,PrinsvanOranje,

binnenBrussel,23september15771924Openluchtspel-Minnespel(SpelvanKlankenKleur).DeVrede

vanRijswijkenHistorischeAllegorischeOptocht‘DeGoudenEeuw’(1572-1697)

1925NationaleReclame-optocht1926IntochtvanJanvanBeierenbinnenLeiden,op18augustus

1420.Riddertoernooi.Hetspelder4elementen1927AllegorischeOptocht:‘deLeidseHout’1928Optocht:‘HetVerkeerdooralleEeuwenheen’1929Optocht:‘DeRijn’.HistorieensagevanSt.GotthardteKatwijk

aanZee1930GrootBloemenfeest1931OptochtOostenWest1932Optocht+en-1933OranjeenLeiden1934BelangrijkepersonenenfeitenuitdeGeschiedenisderElf

Provinciën1935OosterseOptocht1936LuisterrijkeJubileum-optocht1937Optocht:‘GriekseMythenenSagen’1938‘HetLeidseStadhuis’1939AlleenUitdelingHaringenWittebrood1940-1944Geenfeestwegensoorlog1945GroteOptocht,voorstellende:1eenkelehistorischegebeurtenis-

sen:2egroepen,samengebundelddoorBuurtcommissiese.a.;3ereclame

1946GroteOptocht:‘HetvertrekvanKarelll,KoningvanGroot-BrittaniëenIerland,uitDenHaagnaarScheveningenterinschepingnaarEngelandopde2ejuni1660’

061140_feestwijzer#24.indd 86 04-09-2006 09:06:11

Page 89: Feestwijzer 2006

8�

Georganiseerde feesten der 3-October Vereeniging vanaf haar oprichtingGeorganiseerde feesten der 3-October Vereeniging vanaf haar oprichting1947LuisterrijkeOptocht,voorstellende‘10EeuwenHistorische

Klederdrachten’1948LuisterrijkeOptocht,genaamd:‘RondomdeVredevanMunster’1949Optocht:‘Leiden’sBelegenOntzet’:‘IntochtderGeuzen’

(StudentenRoeivereniging‘Njord’)1950GroteBedrijfs-Parade1951Jubileum-optocht:‘LeidseHutspot’1952LeidseMeesters1953‘UytLeydensScatcamere’,vanAdavanHollandtotNapoleon1954‘DeLeydseTuyn’,vanPieterdelaCourt1955Bedrijfscorso1956RembrandtinzijnLeidsetijd1957Sprookjesoptocht‘Erwaseens...’1958Muzikalemaskerade‘EenenalMuziek’1959Historischeoptocht‘KeizerMaximiliaanlvanOostenrijk’1960‘HetDomeinvandeVrouw’196175jaar3October-Vereeniging.GroteJubileum-optocht‘Het

Landjuweelvan1596’1962‘VivatOranje’(terherinneringaanhetzilverenhuwelijksfeest

vanH.M.KoninginJulianaenZ.K.H.PrinsBernhard)1963Groteoptocht:‘’tZitindelucht’1964Optocht:‘FeestinSpeelgoedland’1965Grotereclame-optocht:‘SprookjesvandezeTijd’1966Grotelanden-optocht:‘TussenKeulenenParijs’1967LeidseLachspiegel1968VanSmeekschrifttotHandvest,grotehistorischeoptocht1969Grotemuzikalereclame-show‘Handelaandewandel’1970‘Kassiekijken’,grootsterondrijdendeshow1971GroteOptocht:‘Weetjenogwel’(Beeldenuitonzekinderjaren)1972‘’tJaarin,‘tjaaruit’1973‘MuzikaleHutspot’19744eEeuwfeestLeidensOntzet,Kon.Bezoek,6dagenfeest,

HistorischeOptocht:‘DeTyrannieverdrijven’1975GroteOptocht:‘Vrouwin’tspel’1976Optocht:‘Metvlagenwimpel’1977GroteOptocht:‘Stripparade’1978Optocht:‘Wonderbaarlijkereizen’1979‘Metdeklokmee’1980‘Leesfeest’1981‘VrijheidenVerdraagzaamheid’1982‘Kinderrijk’(bekendeenberoemdekinderen)1983‘SlingervanMuziek’1984‘Poppedeinen’1985‘Uitdeschoolgeklapt’1986‘Leiden,eeneeuwigfeest’1987‘Wearetheworld’,eenwereldoptocht1988GroteOptocht:‘Feestneuzen’1989GroteOptocht:‘Eenpaarapart’1990GroteOptocht:‘RijpenGroen’1991GroteOptocht:‘TheSoundofMusicals’1992GroteOptocht:‘Europainharmonie’1993GroteOptocht:‘PrachtenPraal’1994GroteOptocht:‘Vrouwinhetvizier’1995GroteOptocht:‘Getallengetoond’1996GroteOptocht:‘Partnerparade’1997GroteOptocht:‘Kleurbekennen’1998GroteOptocht:‘ScheidendoetLeiden’1999GroteOptocht:‘Ophetrandje...’2000GroteOptocht:‘Mijlpalen’2001GroteOptocht:‘Alsdedagvantoen’2002GroteOptocht:‘Juhh,hoooorrtturiss!’2003GroteOptocht:‘Erwaseens……eensprookje’2004GroteOptocht:‘Eenbeezzztvaneenfeezzzt‘2005GroteOptocht:‘Haalhetdoekmaarop’2006Groteoptocht:‘TussenKunstenKitsch’

061140_feestwijzer#24.indd 87 04-09-2006 09:06:11

Page 90: Feestwijzer 2006

88

061140_feestwijzer#24.indd 88 04-09-2006 09:06:13

Page 91: Feestwijzer 2006

061140_feestwijzer#24.indd 3 04-09-2006 09:06:13

Page 92: Feestwijzer 2006

Haal na het 3 oktober

feestgedruis de beste adviseurs in huis!

It pays to be prepared

061140_feestwijzer#24.indd 4 04-09-2006 09:06:14