Ervaringen inzake E-government in de sociale sector Frank Robben Administrateur-generaal...

Click here to load reader

 • date post

  08-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ervaringen inzake E-government in de sociale sector Frank Robben Administrateur-generaal...

 • Dia 1
 • Ervaringen inzake E-government in de sociale sector Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Gedelegeerd bestuurder Smals Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: [email protected]@ksz.fgov.be Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Eigen website: www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenwww.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
 • Dia 2
 • 2 Brussel, 27 maart 2007 Plan van de uiteenzetting n verwachtingen van de burgers en de ondernemingen en wensen van de overheid n kritische succesfactoren en belangrijkste hinderpalen n hoe de gewenste resultaten bereiken ? -respect van een aantal basisprincipes inzake de omgang met informatie -maximaal hergebruik van de bestaande basisbouwstenen -samenwerking en streven naar toegevoegde waarde -goede onderliggende architectuur n een voorbeeld van een basisdienst: gebruikers- en toegangsbeheer n stand van zaken van E-government in de sociale sector n prioriteiten voor de volgende jaren n mogelijke rol van de VDAB n besluit: beoogde voordelen
 • Dia 3
 • 3 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Wat verwachten burgers en ondernemingen ? n gentegreerde diensten -afgestemd op hun concrete situatie, waar mogelijk gepersonaliseerd -aangeboden bij evenementen die zich voordoen tijdens hun levenscyclus (geboorte, school, werk, verhuis, ziekte, pensioen, overlijden, start van een onderneming, ) -over overheidsniveaus, overheidsdiensten en private instanties heen n niet louter passieve, maar ook actieve inbreng (zelfbediening- zelfsturing) n afgestemd op de eigen processen n met een minimum aan kosten en administratieve formaliteiten n zo mogelijk automatisch verstrekt n performant en gebruiksvriendelijk aangeboden n betrouwbaar, veilig en permanent beschikbaar n via de kanalen van hun keuze (rechtstreeks contact, telefoon, elektronisch, ) n respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Dia 4
 • 4 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Wat wil de overheid ? n burgers en ondernemingen die tevreden zijn omdat ze een dienstverlening krijgen die voldoet aan hun verwachtingen n kostenbeheersing voor alle betrokkenen n optimaliseren van de efficintie van de werking van de overheidsdiensten en de private instanties met opdrachten van algemeen belang n maximaliseren van de effectiviteit van het beleid n bevorderen van de sociale inclusie
 • Dia 5
 • 5 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Kritische succesfactoren n E-government als een structureel hervormingsproces -procesherziening -integratie van de back-office voor de automatische toekenning van diensten -gentegreerde en gepersonaliseerde front-office dienstverlening n ondersteuning van en toegang tot beleidsvormers tot op het hoogste niveau n breed maatschappelijk draagvlak n vertrouwen van alle stakeholders inzake behoud van nodige autonomie en veiligheid van het systeem n samenwerking tussen alle betrokken actoren gebaseerd op een taakverdeling eerder dan op een centralisering van de taken n quick wins in combinatie met een visie op lange termijn n focus op een meer efficinte en effectieve dienstverlening en beleidsvoering eerder dan op de strijd tegen fraude
 • Dia 6
 • 6 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Kritische succesfactoren n inachtneming van de wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen actoren n wettelijk kader dat principes inzake strategisch informatiebeheer afdwingbaar maakt n oprichting van dienstenintegratoren die bevorderen en cordineren
 • Dia 7
 • 7 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Belangrijkste hinderpalen n zoeken van een gepast evenwicht tussen enerzijds efficintie en anderzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de informatieveiligheid n een gemiddeld project in de openbare sector is ingewikkelder dan een gemiddeld project in de private sector, omwille van -een groter aantal stakeholders (politici, ambtenaren, belangengroepen, kiezers, belastingbetalers, gebruikers van openbare diensten, ander overheidsdiensten, andere overheidsniveaus, ) -de uitvoering in een minder stabiele omgeving n een race voor quick wins (cf surveymania) stimuleert niet de ontwikkeling van goed geconcipieerde systemen gebaseerd op procesherziening n in de openbare sector is er doorgaans weinig financile marge voor innovatie
 • Dia 8
 • 8 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Belangrijkste hinderpalen n tussenpersonen zien de ontwikkeling van E-government soms als een bedreiging n tekort aan competenties en kennis bij de overheid => oprichting van een ondersteunende vzw die medewerkers kan aantrekken aan marktvoorwaarden en ter beschikking kan stellen van de overheidsdiensten en de instellingen van sociale zekerheid n nood aan een radicale cultuurverandering binnen de overheid -van hirarchie naar netwerken -afstemming van de dienstverlening op de behoeften van de gebruikers, en niet op de organisatie van de overheid -empowerment ipv loutere dienstbaarheid -belonen van ondernemerschap binnen de overheid -ex post evaluatie van de output, eerder dan ex ante controle op de input
 • Dia 9
 • 9 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Hoe dit bereiken ? n respect van een aantal basisprincipes inzake de omgang met informatie in de overheid -modellering van informatie -eenmalige inzameling en hergebruik van informatie -beheer van informatie -uitwisseling van informatie -beveiliging van informatie n maximaal hergebruik van de bestaande basisbouwstenen n d uitdaging: samenwerking en streven naar toegevoegde waarde n goede onderliggende architectuur
 • Dia 10
 • 10 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Modellering van informatie n informatie wordt gemodelleerd op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de feitelijke realiteit -definitie van informatie-elementen -definitie van kenmerken van informatie-elementen -definitie van relaties tussen informatie-elementen n de modellering houdt rekening met zoveel mogelijk voorzienbare gebruiksbehoeften van de informatie n de modellering kan flexibel worden uitgebreid en aangepast indien de feitelijke realiteit of de gebruiksbehoeften wijzigen (verminderen of vermeerderen) n de concrete implementatie van het model wordt afgestemd op de bestaande gebruiksbehoeften van de informatie
 • Dia 11
 • 11 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Eenmalige inzameling en hergebruik n informatie wordt enkel ingezameld voor welbepaalde doeleinden en in de mate dat ze proportioneel is met deze doeleinden n informatie wordt slechts n keer ingezameld, zo dicht mogelijk bij de authentieke bron n de inzameling geschiedt via een kanaal gekozen door degene waarbij de informatie wordt ingezameld, maar bij voorkeur elektronisch, en met uniforme basisdiensten (single sign on, ontvangstmelding per bestand, notificatie per bericht, ) n de inzameling geschiedt op basis van het informatiemodel en op basis van zo eenvormig en eenvoudig mogelijke instructies n met de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole door degene waarbij de informatie wordt ingezameld vr de informatie-overdracht n de ingezamelde informatie wordt n keer gevalideerd overeenkomstig een vastgelegde taakverdeling, door de instantie die daartoe over de meeste competenties beschikt of daarbij het meest belang heeft n en dan gedeeld met en hergebruikt door gemachtigde gebruikers
 • Dia 12
 • 12 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Beheer van informatie n een functionele taakverdeling wordt afgesproken omtrent welke instantie welke informatie in authentieke vorm opslaat, beheert en toegankelijk stelt voor alle gemachtigde gebruikers n informatie wordt bewaard overeenkomstig het informatiemodel n de informatie kan flexibel worden geaggregeerd in functie van de wijzigende wettelijke begrippen n afspraken worden gemaakt inzake de toepassing van de nodige maatregelen voor het behoud van de integriteit en de consistentie van de informatie n elke instantie is verplicht om vermoede onjuistheden van de informatie te melden aan de instantie die ze dient te valideren overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling
 • Dia 13
 • 13 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Beheer van informatie n elke instantie die informatie overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling moet valideren, is verplicht om de gemelde vermoede onjuistheden te onderzoeken, zo nodig te verbeteren en de verbeterde informatie ter beschikking te stellen van de gekende belanghebbende instanties n informatie wordt enkel beheerd zolang dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving, of nog, bij voorkeur geanonimiseerd of gecodeerd, zolang ze relevante historische of archiefwaarde heeft
 • Dia 14
 • 14 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Uitwisseling van informatie n eenmaal ingezameld en gevalideerd, wordt de informatie zoveel mogelijk elektronisch opgeslagen, beheerd en uitgewisseld, om manuele heringave te vermijden n informatie wordt enkel uitgewisseld met akkoord van de betrokkene of wanneer dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving n de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt op initiatief van -de instantie die over de informatie beschikt of -de instantie die de informatie nodig heeft of -de dienstenintegrator (zie lager) n de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt aan de hand van een functioneel en technisch interoperabiliteitsframework, dat geleidelijk, maar permanent mee-evolueert met open marktstandaarden, en onafhankelijk is van de gebruikte techniek van informatie-uitwisseling
 • Dia 15
 • 15 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Uitwisseling van informatie n de beschikbare informatie wordt proactief gebruikt voor -de automatische toekenning van rechten -de voorinvulling bij informatie-inzameling -de informatieverstrekking aan de betrokkenen
 • Dia 16
 • 16 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Beveiliging van informatie n persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld n persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor daartoe gemachtigde gebruikers in functie van de bedrijfsbehoeften, de regelgeving of de toepassing van het beleid n de machtiging voor de toegang tot persoonsgegevens wordt verleend door een door het Parlement benoemd sectoraal comit van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL), nadat is vastgesteld dat aan de hogervermelde voorwaarden is voldaan n de toegangsmachtigingen zijn publiek
 • Dia 17
 • 17 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Beveiliging van informatie n elke concrete elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt preventief getoetst op conformiteit met de geldende toegangsmachtigingen door een andere instantie dan degene die de informatie ter beschikking stelt of de informatie nodig heeft n elke elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt gelogd om eventueel oneigenlijk gebruik ex post te kunnen traceren n telkens de informatie wordt gebruikt voor een beslissing wordt aan de betrokkene de gebruikte informatie meegedeeld bij de mededeling van de beslissing n elke persoon heeft recht op toegang en, in geval de gegevens onjuist zijn, op verbetering van zijn eigen persoonsgegevens
 • Dia 18
 • 18 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Hergebruik van basisbouwstenen n netwerken: internet, intergemeentelijke of provinciale netwerken, FedMAN, extranet van de sociale zekerheid, n unieke identificatiesleutels n onderling verbonden middlewares met bijhorende basisdiensten n authentieke bronnen voor identificatiegegevens van natuurlijke personen (Rijksregister en KSZ-registers), ondernemingsgegevens (Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)), loon- en arbeidstijdgegevens (RSZ), gegevens over het sociaal statuut (KSZ), n portaalomgevingen met bijhorende basisdiensten (vb. E-box voor ondernemingen op het portaal van de sociale zekerheid) n multimodale contactcentra met customer relationship management tools
 • Dia 19
 • 19 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Hergebruik van basisbouwstenen Internet Extranet gewest of gemeenschap Extranet gewest of gemeenschap FEDMAN Diensten repository FOD POD FOD ISZ Diensten repository Extranet sociale zekerheid ISZ GOD Diensten repository VPN, Publi- link, VERA, Stad Provincie Gemeente Diensten repository Diensten integrator (FEDICT) Diensten integrator (KSZ) Diensten integrator (Corve, Easi-wal, )
 • Dia 20
 • 20 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 D uitdaging: samenwerking en streven naar toegevoegde waarde n een optimale dienstverlening aan de burgers vereist samenwerking tussen alle betrokkenen -overheidsdiensten van alle overheidsniveaus -burgers, ondernemingen en hun dienstverleners -tussenpersonen en belangenverenigingen n vanuit een gemeenschappelijke visie, maar met voluntarisme en pragmatisme om die visie te concretiseren n vanuit een streven naar toegevoegde waarde voor de gebruikers van de diensten n waarbij mekaars bevoegdheden weliswaar worden gerespecteerd, maar waarbij niet primair wordt geredeneerd in termen van bevoegdheden, maar in termen van waardecreatie voor de gebruikers n met een afgesproken verdeling van taken, waarbij de taken worden toebedeeld aan degene die daartoe het best geplaatst is en over de meeste competenties beschikt
 • Dia 21
 • 21 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 D uitdaging: samenwerking en streven naar toegevoegde waarde n vanuit een multidisciplinaire aanpak -procesoptimalisatie -juridische cordinatie -ICT-technische cordinatie -informatieveiligheid -veranderingsbeheer -communicatie, coaching en vorming n gebaseerd op volwaardig overleg, met wederzijds respect en in wederzijds vertrouwen n met een maximale transparantie, oa door de publicatie van -de verslagen van alle relevante stuurgroepen, werkgroepen en overlegplatformen -catalogen met de beschrijving van de functionaliteiten van de basisbouwstenen en de authentieke bronnen
 • Dia 22
 • 22 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Goede onderliggende architectuur n dienstgeorinteerde architectuur (SOA Service Oriented Architecture) n gelaagd n gebaseerd op open standaarden of minstens open specificaties n gebaseerd op componenten n modulair n flexibel n uitbreidbaar
 • Dia 23
 • 23 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Dienstgeorinteerde architectuur Service Oriented Architecture (SOA) is a paradigm for organizing and utilizing distributed capabilities that may be under the control of different ownership domains. It provides a uniform means to offer, discover, interact with and use capabilities to produce desired effects consistent with measurable preconditions and expectations. Enterprise architects believe that SOA can help businesses respond more quickly and cost- effectively to the changing market conditions. This style of architecture promotes reuse at the macro (service) level rather than micro levels (eg. objects). It also makes interconnection of existing IT assets trivial. (OASIS Reference Group)
 • Dia 24
 • 24 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Gelaagde architectuur Basisdiensten Toepassingen Presentatie Businessdiensten Gegevens
 • Dia 25
 • 25 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Open specificaties en open standaarden n open specificatie: specificatie die voldoende is om een volledig functionerende toepassing te schrijven en vrij is van juridische beperkingen die de verspreiding en het gebruik bemoeilijken n open standaard: open specificatie die goedgekeurd is door een onafhankelijke standaardenorganisatie n voornaamste internationale, onafhankelijke standaardenorganisaties -International Organization for Standardization (ISO) (http://www.iso.org)http://www.iso.org -World Wide Web Consortium (W3C) (http://www.w3.org)http://www.w3.org -OASIS (http://www.oasis-open.org)http://www.oasis-open.org
 • Dia 26
 • 26 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Open specificaties en open standaarden n voorbeelden -karaktersets -interconnectie -uitwisseling van berichten -uitwisseling van documenten -opslag van berichten -opslag van documenten -compressie van documenten -beveiliging n zie bijvoorbeeld http://www.ksz.fgov.be/documentation/nl/documentation/ Pers/OpenstandaardenNL_FEDICT.pdf http://www.ksz.fgov.be/documentation/nl/documentation/ Pers/OpenstandaardenNL_FEDICT.pdf
 • Dia 27
 • 27 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Componenten n welafgebakende, autonoom functionerende componenten n die op basis van een dienstgeorinteerde architectuur onderling en met externe componenten interopereren via open standaarden n zodat een maximale flexibiliteit bestaat -om andere componenten aan te sluiten -om componenten toe te voegen -om componenten te vervangen door andere componenten -om componenten te hergebruiken voor andere doeleinden n in functie van -de evoluerende behoeften -de evoluerende technologische mogelijkheden n zonder impact op de bestaande componenten n met beroep op open concurrentie voor de uitbouw van de aan te sluiten, toe te voegen of te vervangen componenten
 • Dia 28
 • 28 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Gegevens en informatie n persoonsgegevens -volgens taakverdeling opgeslagen en beheerd in onderling complementaire authentieke gegevensbanken n niet-persoonsgebonden informatie -modulair en up to date opgeslagen in algemeen toegankelijke content management systemen -met gestandaardiseerde metadata, gebaseerd op gestandaardiseerde thesauri -met scheiding van inhoud, metadata en vorm (hergebruiken, niet herschrijven) -onderwerpbaar aan automatische rendexatie
 • Dia 29
 • 29 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Gegevens en informatie n beleids- en onderzoeksondersteunende informatie -door samenbrengen van gegevens uit operationele systemen in datawarehouses -met benaderingsmogelijkheden van gegevens via verschillende dimensies en granulariteitsgraden -met krachtige exploratie-, analyse- en visualisatietools -bij voorkeur in real time (on line analytical processing OLAP)
 • Dia 30
 • 30 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Basisdiensten n component die een generieke dienst aanbiedt aan elke businessdienst die ze wil gebruiken n toegevoegde waarde -besparing op ontwikkelings- en exploitatiekost: develop once, use many -biedt de ontwikkelaars van businessdiensten de mogelijkheid om zich op de businessdiensten te concentreren -coherentie voor de gebruikers over de onderscheiden toepassingen heen -vergemakkelijkt het aanbod en de monitoring van processen en procesketens
 • Dia 31
 • 31 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Basisdiensten n gebruikers- en toegangsbeheer voor burgers, ondernemingen en beroepsbeoefenaars n elektronische handtekening n transformatie van formaten n ticketing en ontvangstmelding n time stamping n routing n statusbeheer n orchestratie n logging n persoonlijke pagina n customer relation management (CRM) n...
 • Dia 32
 • 32 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Basisdiensten user & access mgt electroni c signature ticketin g/ receipt transfor -mation orches- tration logging persona l pages
 • Dia 33
 • 33 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Businessdiensten en toepassingen n ontwikkeling van businessdiensten door cordinatie van componenten en gebruik van de basisdiensten n ontwikkeling van toepassingen afgestemd op de behoeften van de onderscheiden soorten gebruikers door cordinatie van businessdiensten n waarbij dezelfde componenten en basisdiensten kunnen worden gebruikt worden voor het ontwikkelen van verschillende businessdiensten, en dezelfde businessdiensten voor het ontwikkelen van verschillende toepassingen
 • Dia 34
 • 34 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Toepassingen Application Orchestration Enterprise Application Integration Exposed services Consulted services Application Enterprise Service Bus Clients Providers
 • Dia 35
 • 35 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Toepassingsintegratie via web services Web service: softwarecomponent die een eenduidig zelfbeschreven functionaliteit aanbiedt en gedistribueerd aangeroepen wordt door gebruik te maken van standaard internettechnologie web services repository (WSDL) web services client web services provider UDDI (registratie web service)(opzoeken web service) UDDI XML/SOAP
 • Dia 36
 • 36 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Toepassingsintegratie in federale overheid n middlewareomgevingen -Enterprise Application Integration omgeving in sociale sector, beheerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid -Universal Messaging Engine (FEDICT), met evolutie naar Federal Service Bus -CommunicatieCentrum van de Federale Fiscaliteit (CCFF) in uitbouw in de FOD Financin -Enterprise Application Integration omgeving in uitbouw in de FOD Justitie in het kader van het Fenix-project n onderling verbonden netwerken -extranet van de sociale zekerheid tussen actoren in de sociale sector -FEDMAN tussen federale overheidsdiensten -extranets van andere overheidsniveaus -internet en daarop virtuele private netwerken
 • Dia 37
 • 37 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Presentatie-integratie: portaalsites n web sites n met gentegreerde presentatie van -informatie, bij voorkeur beheerd in content management systemen -transacties n met single log on of single sign on n eventueel ondersteund door customer relation management tools
 • Dia 38
 • 38 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Presentatie-integratie: portaalsites n gepersonaliseerd, intentiegericht of doelgroepgericht -gepersonaliseerd look & feel en interface inhoud (enkel relevante informatie en transacties) gepersonaliseerde ondersteuning, bvb. gebruik van beschikbare persoonsgegevens contextgevoelige hulp aangepast aan de gebruiker (bvb. tekst, mondelinge uitleg, hulp bij het gebruik van elektronische devices, procesbegeleiding,...) eigen taal aangepast vocabularium on-line simulaties -intentie- of doelgroepgericht gebeurtenissen (vb. geboorte, huwelijk, opstart van een bedrijf,...) levensdomeinen (vb. cultuur, sport,...) sociale status (vb. werknemer, werkloze, gepensioneerde,...) of bedrijfssector doelgroepbenadering
 • Dia 39
 • 39 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Portaalsites: niet gebruikers burgers ondernemingen leveranciers partners personeel tussenpersonen PORTAL A single sign on personalisatie gebruikersgroepen multi-channel aggregatie back-end systemen, vb. ERP groupware DBs toepassingen business intelligence content management directory PORTAL B single sign on personalisatie gebruikersgroepen multi-channel aggregatie back-end systemen, vb. ERP groupware DBs toepassingen content management business intelligence directory
 • Dia 40
 • 40 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Portaalsites: wel klanten burgers ondernemingen leveranciers partners personeel tussenpersonen back-end systemen, vb. ERP groupware DBs toepassingen content management business intelligence PORTAL A single sign on personalisatie gebruikersgroepen multi-channel aggregatie back-end systemen, vb. ERP groupware DBs toepassingen business intelligence content management directory PORTAL B single sign on personalisatie gebruikersgroepen multi-channel aggregatie
 • Dia 41
 • 41 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Presentatie-integratie: contact center n multimodaal bereikbaar: telefoon, e-mail, formulier op portaal, n ondersteund door customer relation management tool OISZ Telefoon E-mail Internet @ Contactcenter Eranova FODIntern
 • Dia 42
 • 42 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Gebruikers/toegangsbeheer - begrippen n entiteit: iemand die of iets dat moet kunnen worden gedentificeerd, zoals een natuurlijk persoon, een onderneming, een vestiging van een onderneming, een machine of een toepassing n attribuut: een deeltje informatie over een entiteit n identiteit: een uniek nummer of een reeks attributen van een entiteit dat toelaat om eenduidig te weten wie de entiteit is; een entiteit heeft n en slechts n identiteit n kenmerk: een attribuut van een entiteit, ander dan de attributen die de identiteit van de entiteit bepalen, zoals een hoedanigheid, een functie in een bepaalde organisatie, een beroepskwalificatie,...; een entiteit kan verschillende kenmerken hebben n mandaat: een recht verstrekt door een gedentificeerde entiteit aan een andere gedentificeerde entiteit om in zijn naam en voor zijn rekening welbepaalde (juridische) handelingen te stellen
 • Dia 43
 • 43 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Gebruikers/toegangsbeheer - begrippen n registratie: het proces waarbij de identiteit van een entiteit, een kenmerk van een entiteit of een mandaat met een voldoende zekerheid wordt vastgesteld, vooraleer middelen ter beschikking worden gesteld aan de hand waarvan de identiteit, een kenmerk of een mandaat kunnen worden geauthentiseerd of geverifieerd n authenticatie van de identiteit: het proces waarbij wordt nagegaan of de identiteit die een entiteit beweert te hebben om gebruik te kunnen maken van een elektronische dienst, de juiste identiteit is; authenticatie van de identiteit kan geschieden op basis van een controle van -kennis (vb. een paswoord) -bezit (vb. een certificaat op een elektronisch leesbare kaart) -biometrische eigenschappen -een combinatie van n of meerdere van deze middelen
 • Dia 44
 • 44 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Gebruikers/toegangsbeheer - begrippen n verificatie van een kenmerk of een mandaat: het proces waarbij wordt nagegaan of een kenmerk of een mandaat die een entiteit beweert te hebben om gebruik te kunnen maken van een elektronische dienst, effectief een kenmerk of een mandaat van deze entiteit is; verificatie van een kenmerk of een mandaat kan geschieden op basis van -dezelfde soort middelen als deze gebruikt voor de authenticatie van de identiteit -na authenticatie van de identiteit van een entiteit, door de raadpleging van een gegevensbank (authentieke bron) waarin kenmerken of mandaten m.b.t. een gedentificeerde entiteit worden opgeslagen n autorisatie: een toelating voor een entiteit om een welbepaalde verwerking te verrichten of een welbepaalde dienst te gebruiken n autorisatiegroep: een groep van autorisaties
 • Dia 45
 • 45 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Gebruikers/toegangsbeheer - begrippen n rol: een groep van autorisaties of autorisatiegroepen gerelateerd aan een welbepaalde dienst n role based access control (RBAC): een methode waarbij de toewijzing van autorisaties aan entiteiten geschiedt via autorisatiegroepen en rollen, om het beheer van de autorisaties en de toewijzing ervan aan entiteiten administratief te vereenvoudigen Entiteit Autorisatie (groep) Rol Dienst
 • Dia 46
 • 46 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Elektronische identiteitskaart
 • Dia 47
 • 47 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Elektronische identiteitskaart (EID) n weerhouden functies -visuele en elektronische identificatie van de houder -elektronische authenticatie van de identiteit van de houder d.m.v. de techniek van de digitale handtekening -plaatsen van elektronische handtekening d.m.v. de techniek van de digitale handtekening n geen opslag van andere elektronische gegevens, maar bevorderen van gecontroleerde toegang tot gegevens via netwerken, met de elektronische identiteitskaart als toegangsinstrument -vermijden van perceptie van kaart als big brother -vermijden van verlies van veel gegevens bij verlies van de kaart -vermijden van nood tot veelvuldige updating van de kaart
 • Dia 48
 • CA publieke sleutel digitale handtekening 48 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBeveren, 15 maart 2007
 • Dia 49
 • 49 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 EID enkele begrippen n authenticatiecertificaat: authenticatie van de identiteit gebruik vereist de ingave van een paswoord, eenmaal per sessie n handtekeningcertificaat: plaatsen van een juridisch geldige elektronische handtekening gebruik vereist de ingave van een paswoord telkens een elektronische handtekening wordt geplaatst n gemeenten vervullen de functie van registratie-autoriteit (RA): loket' waar certificaat wordt aangevraagd en dat nagaat of de opgegeven identiteit juist is; zo ja, keurt ze aanvraag goed, en meldt dit aan certificatie-autoriteit n Certipost vervult de functie van certificatie-autoriteit (CA): produceert op basis van de informatie die ze van de RA heeft verkregen een certificaat, dat ze verbindt met een sleutelpaar en dat aangeeft wat dat sleutelpaar voortaan bewijst, en beheert dat certificaat
 • Dia 50
 • 50 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Elektronische identiteitskaart 1. Receive message 3. Check CRL/OCSP 5. Fetch public key 7. Compute reference hash 2. Inspect certificate 4. Check certificate 6. Fetch signature 8. Hash, signature, public key match? Matching triplet? CRL Alice hash Bob 3, 4 2 1 7 6 5 8 1. Compose message3. Generate signature5. Collect certificate 2. Compute hash4. Collect signature6. Send message Alice hash Alice 1 2 3 54 6
 • Dia 51
 • 51 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Elektronische identiteitskaart n elektronische identiteitskaart -elektronische identificatie en authenticatie van de identiteit van de natuurlijke personen ouder dan 12 jaar die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters -elektronische handtekening van die personen n nog nood aan een oplossing voor de elektronische identificatie en authenticatie van de identiteit van de personen -jonger dan 12 jaar -die niet in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn n aanvullingen zijn ook nodig voor een volledig, gentegreerd gebruikersbeheer, bvb. -verificatie van relevante kenmerken (vb. geneesheer, notaris, ) van een natuurlijke persoon -verificatie van een mandaat tussen een rechtspersoon of natuurlijke persoon waarop een elektronische dienst betrekking heeft en de persoon die deze dienst gebruikt -autorisaties tot het gebruik van de diensten
 • Dia 52
 • 52 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Policy Enforcement Model Gebruiker Policy Toepassing (PEP) Toepassing Policy Beslissing(PDP) Actie op toepassing Beslissings aanvraag Beslissings antwoord Actie op toepassing TOEGESTAAN Policy Informatie (PIP) Informatie Vraag/ Antwoord Policy Administratie (PAP) Ophalen Policies Authentieke bron Policy Informatie (PIP) Informatie Vraag/ Antwoord Policy repository Actie op toepassing GEWEIGERD Beheerder Autorisatie beheer Authentieke bron
 • Dia 53
 • 53 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Policy Enforcement Point (PEP) n onderscheppen van de autorisatieaanvraag met alle beschikbare informatie inzake de gebruiker, de gevraagde actie, de resources en de omgeving n de autorisatieaanvraag doorsturen naar het Policy Decision Point (PDP) en een autorisatiebeslissing afdwingen n toegang verlenen tot de toepassing en relevante credentials meegeven Gebruiker Policy Toepassing (PEP) Toepassing Policy Beslissing(PDP) Actie op toepassing Beslissings aanvraag Beslissings antwoord Actie op toepassing TOEGESTAAN Actie op toepassing GEWEIGERD
 • Dia 54
 • 54 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Policy Decision Point (PDP) n op basis van de ontvangen autorisatieaanvraag de passende autorisation policy opzoeken in de Policy Administration Point(s) (PAP) n de policy evalueren en, zo nodig, de relevante informatie ophalen uit de Policy Information Point(s) (PIP) n de autorisatiebeslissing (permit/deny/not applicable) nemen en doorsturen naar het PEP Policy Toepassing (PEP) Policy Beslissing(PDP) Beslissings aanvraag Beslissings antwoord Policy Informatie (PIP) Vraag / Antwoord Policy Administratie (PAP) Ophalen Policies Policy Informatie (PIP) Informatie Vraag/ Antwoord Informatie
 • Dia 55
 • 55 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Policy Administration Point (PAP) n omgeving voor het bewaren en beheren van de autorisation policies door de bevoegde perso(o)n(en) aangeduid door de verantwoordelijke voor de toepassing n ter beschikking stellen van de autorisation policies aan het PDP PDP PAP Ophalen Policies Beheerder Autorisatie beheer Policy repository
 • Dia 56
 • 56 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Policy Information Point (PIP) n ter beschikking stellen aan het PDP van informatie voor het beoordelen van de autorisation policies (authentieke bronnen met kenmerken, mandaten, ) PDP PIP1 Informatie Vraag/ Antwoord Authentieke bron PIP2 Authentieke bron Informatie Vraag/ Antwoord
 • Dia 57
 • 57 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Principe van "cirkels van vertrouwen" n doel -vermijden van onnodige centralisatie -vermijden van onnodige bedreigingen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer -vermijden van meervoudige identieke controles en opslag van loggings n methode: taakverdeling tussen de bij elektronische dienstverlening betrokken instanties met duidelijke afspraken inzake -wie welke authenticaties, verificaties en controles verricht aan de hand van welke middelen en daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is -hoe tussen de betrokken instanties de resultaten van de verrichte authenticaties, verificaties en controles op een veilige wijze elektronisch worden uitgewisseld -wie welke loggings bijhoudt -hoe ervoor wordt gezorgd dat bij onderzoek, op eigen initiatief van een controle-orgaan of n.a.v. klacht, een volledige tracing kan geschieden van welke natuurlijke persoon welke dienst of transactie m.b.t. welke burger of onderneming wanneer, via welk kanaal en voor welke doeleinden heeft gebruikt
 • Dia 58
 • 58 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Stand van zaken n een netwerk tussen 2.000 openbare en private actoren in de sociale sector, met een veilige verbinding met alle andere overheidsnetwerken, het internet en het interbancair netwerk Isabel R FW R RVA Gebruikers FW RR R Internet R FedMAN R Isabel FW R R NIC Backbone R RSZ FW R KSZ
 • Dia 59
 • 59 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Sociale sector n in de eerste plaats instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van -de sociale verzekeringen in alle stelsels (zowel inning van bijdragen als toekenning van rechten) -de sociale bijstand -de aanvullende voordelen voorzien in CAOs n geleidelijk ook instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van bijvoorbeeld -de aanvullende pensioenen (tweede pijler) -de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveaus dan de federale overheid (gemeenten, steden, provincies, gewesten, gemeenschappen, ) -de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (belastingdiensten, vervoersmaatschappijen, openbare- nutsbedrijven, sociale huisvestingsmaatschappijen, )
 • Dia 60
 • 60 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Stand van zaken n een unieke identificatiesleutel -voor elke burger, elektronisch leesbaar vanop de sociale identiteitskaart (SIS-kaart) en de elektronische identiteitskaart -voor elke onderneming en elke vestiging van een onderneming n een onderlinge taakverdeling tussen de actoren in de sociale sector en daarbuiten inzake het beheer en de elektronische opslag van persoonsgegevens in authentieke vorm n elektronische transacties en gegevensuitwisseling aan de hand van gestructureerde elektronische berichten tussen alle op het netwerk aangesloten actoren in de sociale sector n elektronische transacties tussen enerzijds de actoren in de sociale sector en anderzijds de ondernemingen en de burgers -hetzij door de uitwisseling van gestructureerde elektronische berichten van toepassing tot toepassing -hetzij via een gentegreerd portaal
 • Dia 61
 • 61 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Stand van zaken n een gentegreerd portaal met -informatie betreffende alle aspecten van de sociale zekerheid -elektronische transacties voor ondernemingen, burgers en professionals uit de sociale sector -geharmoniseerde instructies m.b.t. de elektronische transacties -een E-box voor elke onderneming en een persoonlijke pagina voor elke professional in de sociale sector n een gentegreerde e-workspace voor de professionals in de sociale sector met -e-teams -workflow over actoren in de sociale sector heen (vb. e-leg) n een datawarehouse arbeidsmarkt met gegevens afkomstig van alle takken van de sociale zekerheid als basis voor beleidsondersteuning, beleidsevaluatie en onderzoeksondersteuning
 • Dia 62
 • 62 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Stand van zaken n een gentegreerd, via verschillende kanalen bereikbaar contact center Eranova ondersteund door een customer relationship management tool, en werkend met strikte service level agreements (SLAs) Telefoon E-mail Internet @ Eranova FOD SZ RSZ
 • Dia 63
 • 63 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Het verwijzingsrepertorium n basis voor de organisatie van de elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector n bestaat uit drie onderling gerelateerde tabellen -de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes -de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) geeft aan welke gegevens beschikbaar zijn bij de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers -de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) geeft aan welke gegevens de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers n functies -routering van informatie -preventieve toegangscontrole -automatische mededeling van gewijzigde gegevens n geen massale centrale opslag van inhoudelijke persoonsgegevens
 • Dia 64
 • 64 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Bestaande diensten voor de actoren in de sociale sector n toegang tot persoonsgegevensbanken -interactieve raadpleging, raadpleging in massa en automatische mededeling van wijzigingen -voorbeelden verwijzingsrepertorium van de KSZ en sectorale verwijzingsrepertoria rijksregister en KSZ-registers (basisidentificatiegegevens) werkgeversrepertorium en personeelsbestand van alle werkgevers loon- en arbeidstijdgegevensbank van alle werknemers n uitwisseling van elektronische attesten (voorverwerkte informatie) -individuele overmaking van attesten op vraag, overmaking van attesten in massa op vraag en automatische overmaking van attesten -voorbeelden rechten van personen in de verschillende stelsels en takken van de sociale zekerheid en sociale bijstand attesten voor de vaststelling van bijdragen en bijdrageverminderingen attesten m.b.t. migrerende werknemers
 • Dia 65
 • 65 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Bestaande diensten voor de ondernemingen n 39 transacties van toepassing tot toepassing en op het portaal van de sociale zekerheid n 4 soorten elektronische aangiften met een maximaal multifunctioneel karakter -onmiddellijke aangifte van het begin en het einde van een arbeidsrelatie (DIMONA-aangifte) (RSZ(PPO)) -kwartaalaangifte van loon- en arbeidstijdgegevens (DMFA) (RSZ(PPO)) -aangifte van een sociaal risico (ASR) wanneer dat risico ((arbeids)ongeval, (beroeps)ziekte, werkloosheid, ) zich voordoet (FAO en arbeidsongevallenverzekeraars, FBZ, RIZIV en ziekenfondsen, RVA en werkloosheidskassen) -overige aangiften, zoals de tijdelijke detachering van een buitenlandse werknemer naar Belgi of de werfmelding (RSZ) n mogelijkheid tot interactieve elektronische raadpleging en verbetering van aangiften, en van het eigen personeelsbestand (RSZ(PPO))
 • Dia 66
 • 66 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Bestaande diensten voor andere actoren n 1 transactie voor bouwheren op het portaal van de sociale zekerheid -elektronische raadpleging van het feit of een werkgever in orde is met zijn socialezekerheidsverplichtingen en of al dan niet een hoofdelijke aansprakelijkheid kan ontstaan of een inhoudingsplicht bestaat n 2 transacties voor gemeenten op het portaal van de sociale zekerheid -Communit-e: elektronische indiening van een aanvraag tot uitkering voor personen met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid -E-Creabis: online opvraging en, zo nodig, aanmaak van het unieke identificatienummer van de sociale zekerheid in het Rijksregister of de KSZ-registers n 1 transactie voor de telecomoperatoren bij het BIPT -verificatie van het recht op sociaal telefoontarief
 • Dia 67
 • 67 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Enkele cijfers en resultaten n de elektronische gegevensuitwisseling tussen de 2.000 actoren in de sociale sector vindt plaats aan de hand van 190 soorten elektronische berichten, gedefinieerd na procesoptimalisatie n omzeggens alle rechtstreekse of onrechtstreekse (via burgers of ondernemingen) onderlinge gegevensuitwisselingen op papier tussen de actoren in de sociale sector zijn afgeschaft n in 2006 werden 511 miljoen elektronische berichten uitgewisseld tussen de actoren in de sociale sector, waardoor evenveel papieren gegevensuitwisselingen werden uitgespaard n 50 soorten aangifteformulieren aan de sociale zekerheid zijn afgeschaft en 1,1 miljoen aangiften per jaar worden vermeden n in de overblijvende 30 aangifteformulieren aan de sociale zekerheid, die samen 4,6 miljoen maal per jaar gebruikt worden, is het aantal rubrieken verminderd tot gemiddeld n derde van de voorheen bestaande rubrieken
 • Dia 68
 • 68 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Enkele cijfers en resultaten n omzeggens alle soorten aangiften door de ondernemingen kunnen elektronisch worden verricht n in 2006 werden door de ondernemingen 17,9 miljoen elektronische aangiften verricht, waarvan 98% van toepassing tot toepassing n het personeelsregister is afgeschaft in alle ondernemingen n het contact center Eranova wordt maandelijks gemiddeld 15.000 maal gecontacteerd n op basis van een bevraging van het federaal planbureau blijkt de last voor de ondernemingen t.g.v. van administratieve formaliteiten in de sociale sector tussen 2002 en 2004 met 1,7 miljard per jaar te zijn verminderd
 • Dia 69
 • 69 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Bekroond met United Nations Public Service Award
 • Dia 70
 • 70 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Nieuwe diensten voor actoren sociale sector n verdere ontsluiting van de relevante persoonsgegevensbanken voor de actoren in de sociale sector, zoals -het repertorium van de gezinsbijslagen -het pensioenkadaster -de Kruispuntbankregisters n uitwerking van methoden voor het optimaliseren van de onderlinge consistentie van de onderscheiden persoonsgegevensbanken en de kwaliteit van de erin opgenomen persoonsgegevens n ontwikkeling van tal van nieuwe elektronische attesten voor de actoren in de sociale sector -jaarlijkse vaststelling van de nieuwe behoeften op basis van een bevraging van de actoren in de sociale sector -40-tal gewenste nieuwe elektronische attesten staan beschreven in de prioriteitenlijst beschikbaar op de website van de KSZ
 • Dia 71
 • 71 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Nieuwe diensten voor actoren sociale sector n bijzondere aandacht voor diensten aan nieuwe doelgroepen -gewest- en gemeenschapsinstellingen met sociale taken (arbeidsbemiddelingsdiensten, diensten voor gehandicapten, sociale huisvestingsmaatschappijen, ) (koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 18 KSZ-wet) -instanties die aanvullende voordelen toekennen op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (artikel 11bis KSZ-wet) -instanties belast met het berekenen en uitkeren van wettelijke en aanvullende pensioenen -externe preventiediensten -steden en gemeenten in hun rol van actor in de sociale sector (vb. pensioenaanvraag) -artsen als indieners van bepaalde aanvragen om tegemoetkomingen of medische evaluaties
 • Dia 72
 • 72 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Nieuwe diensten voor actoren sociale sector n voorbeelden van nieuwe elektronische attesten -elektronische gegevensuitwisseling tussen de instellingen van sociale zekerheid en de pensioen- en solidariteitsinstellingen die een sectoraal of bedrijfspensioenplan beheren (loon- en arbeidstijdgegevens) -elektronische uitwisseling van gegevens m.b.t. ernstige arbeidsongevallen tussen het Fonds voor Arbeidsongevallen en de externe preventiediensten -elektronische gegevensuitwisseling tussen de instellingen van sociale zekerheid en de gemeenschappen en gewesten, o.m. m.b.t. de berekening van premies en vergoedingen, de toekenning van studiebeurzen, -elektronische gegevensuitwisseling tussen de instellingen van sociale zekerheid en de sociale huisvestingsmaatschappijen, o.m. m.b.t. (vervangings)inkomens
 • Dia 73
 • 73 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Nieuwe diensten voor actoren sociale sector n verruiming van de dienstverlening voor OCMWs -elektronische uitwisseling van alle gegevens noodzakelijk voor de terugbetaling door de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) van om het even welke steun (leefloon, verwarmingspremie, daklozenpremie, ) verleend door de OCMWs -uitbreiding van de elektronische raadplegingsmogelijkheid door de OCMWs van gegevens beschikbaar bij andere instellingen van sociale zekerheid voor de globale dienstverlening door de OCMWs (leefloon, maatschappelijke steun, voorschotten op sociale zekerheidsuitkeringen, allerlei premies en subsidies, ) -uitbreiding van de elektronische raadplegingsmogelijkheid door andere actoren in de sociale sector (vb. sociale huisvestingsmaatschappijen) van informatie beheerd door de OCMWs
 • Dia 74
 • 74 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Nieuwe diensten voor de ondernemingen n inproductiestelling en/of optimalisatie van alle herziene aangiften van sociale risicos met het oog op een valorisatie van de vereenvoudigingsmogelijkheden ten gevolge van de invoering van de multifunctionele DIMONA- en kwartaalaangiften n verbetering van de elektronische feedbackmechanismen voor ondernemingen en hun onderaannemers, o.a. door middel van de E- box n maximale vervanging van de nood aan opvraging van papieren RSZ- attesten door de rechtstreekse elektronische terbeschikkingstelling van de erop voorkomende informatie aan de bestemmelingen ervan, naar hun keuze van toepassing tot toepassing of via het portaal van de sociale zekerheid n elektronische terbeschikkingstelling van relevante informatie aan instanties die bij de ondernemingen statistische informatie opvragen, zodat deze opvragingen kunnen worden geminimaliseerd
 • Dia 75
 • 75 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Nieuwe diensten voor de ondernemingen n front office tewerkstelling: terbeschikkingstelling op het portaal van de sociale zekerheid, de portalen van de gewesten en gemeenschappen en de portalen van de genteresseerde middenveldorganisaties van -een gentegreerd overzicht van alle in een concrete situatie relevante loonlastverlagende maatregelen, ongeacht de overheid waarvan ze uitgaan, de voorwaarden waaronder ze gelden en de wijze waarop ze kunnen worden aangevraagd -een toepassing om, met een maximaal gebruik van de gegevens beschikbaar in het netwerk, het financieel voordeel voor de werkgever of de werkzoekende te berekenen en een elektronische aanvraag in te dienen n aanzetten van de cordinatie-organen uitgebouwd rond de Kruispuntbank voor Ondernemingen tot vereenvoudiging van de informatieprocessen die ondernemingen en hun vestigingen (t.a.v. de sociale sector) dienen uit te voeren n.a.v. het zich voordoen van bepaalde evenementen in hun levensloop
 • Dia 76
 • 76 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Nieuwe diensten voor ondernemingen n vereenvoudiging van de informatiestromen i.v.m. de inhoudingen op brugpensioenen n ontwikkeling van diensten voor aangifte van transnationale tewerkstelling -GOTOT voor de aangifte van detachering -LIMOSA voor de eenmalige, multifunctionele elektronische aangifte van alle activiteiten van buitenlandse werknemers of zelfstandigen op Belgisch grondgebied en de monitoring van deze activiteiten, met een achterliggende gemeenschappelijke gegevensbank met alle aangegeven informatie rond tewerkstelling vanuit het buitenland, en later ook m.b.t. arbeids- en beroepskaarten, arbeids- en verblijfsvergunningen, raadpleegbaar voor alle bevoegde diensten en statistisch exploiteerbaar n stimuleren van de elektronische gegevensuitwisseling, bij voorkeur van toepassing tot toepassing aan de hand van gestructureerde berichten
 • Dia 77
 • 77 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Nieuwe diensten voor de burgers n verdere veralgemening van het ondersteunen van de automatische toekenning van sociale rechten of aanvullende voordelen gebaseerd op het sociaal statuut, o.a. in de water-, gas- en elektriciteitssector n nu een betrouwbare elektronische authentisering van de identiteit en elektronische handtekening mogelijk is op basis van de elektronische identiteitskaart, aanzienlijke uitbreiding van het aantal transacties voor de burgers, zoals -raadplegen van een loopbaanoverzicht -aanvraag (tot raming) van het pensioen -raadpleging door de sociaal verzekerde van de hem betreffende gegevens in de gegevensbanken van de instellingen van sociale zekerheid -raadpleging door de sociaal verzekerde van de loggings inzake gegevensuitwisselingen m.b.t. hemzelf via het netwerk van de sociale zekerheid -opvragen van de banenkaart of het tewerkstellingsattest bij de RVA
 • Dia 78
 • 78 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Nieuwe diensten voor de professionals n verdere uitbouw van de gentegreerde elektronische samenwerkingsplatformen E-workspace & E-communities -who is who -kennismanagement -work flow ondersteuning -project en issue management -agendas en stukken van comits en werkgroepen n specifiek gentegreerd elektronisch samenwerkingsplatform voor de inspectiediensten n aanbod van transacties op het portaal van de sociale zekerheid n gentegreerd gebruikers- en toegangsbeheer over de platformen heen
 • Dia 79
 • 79 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Verdere uitbouw Kruispuntbankregisters n bevestiging van complementariteit en subsidiariteit t.a.v. het Rijksregister n evolutie naar de authentieke bron van de basisidentificatiegegevens van alle natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister, maar waarover gegevens worden bewaard door -de actoren in de sociale sector -andere overheidsdiensten (gewesten, gemeenschappen, provincies, steden, gemeenten, ) -andere instanties met een opdracht van algemeen belang n ontsluiting voor alle belanghebbende instanties mits machtiging van het sectoraal comit van de sociale zekerheid -interactieve raadpleging -raadpleging in massa -automatische mededeling van wijzigingen
 • Dia 80
 • 80 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Vervanging SIS-kaart n geleidelijke vervanging van de functies van de SIS-kaart -de functie van elektronische identificatie wordt overgenomen door de elektronische identiteitskaart na de algemene uitreiking ervan -de functie van bewijs van de verzekerbaarheid in de sector van de gezondheidszorg wordt overgenomen door een beveiligde on line toegang van de zorgverstrekkers tot de verzekerbaarheidsgegevens van hun patinten beschikbaar bij de ziekenfondsen, met gebruik van de elektronische identiteitskaart of een ander instrument als middel voor de identificatie van de patint met een elektronische identificatie en authenticatie van de zorgverstrekkers n behoud van de SIS-kaart of van een gelijkwaardige oplossing voor de identificatie van de sociaal verzekerden die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken (sociaal verzekerden die niet in Belgi verblijven, kinderen jonger dan 12 jaar, ) n alvast update van de leesapparatuur van de SIS-kaart opdat ze kan gebruikt worden om de elektronische identiteitskaart te lezen
 • Dia 81
 • 81 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Evolutie datawarehouse n evolutie van het datawarehouse arbeidsmarkt naar een datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de uitbreiding van het aantal gegevensaanleverende instanties -relevante gegevens van alle actoren in de sociale sector -relevante gegevens afkomstig van andere actoren (vb. FOD Financin, Nationaal Instituut voor de Statistiek, ) -telkens mits machtiging van het bevoegde sectoraal comit van de CBPL n uitbreiding van de basisstatistieken, zijnde veel gevraagde statistieken die automatisch worden aangemaakt en verspreid, en raadplegingsmogelijkheid ervan via het internet n ondersteuning van de instanties belast met beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie en onderzoek bij de toegankelijkheid van het datawarehouse voor hun ad hoc behoeften n vaststelling van een standaardmethodologie voor de codificatie en de anonimisering van gegevens n geen inhoudelijke verwerking door de KSZ !!!
 • Dia 82
 • 82 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Informatie-uitwisseling met fiscale sector n wederzijdse elektronische uitwisseling van persoonsgegevens gemachtigd door de bevoegde sectorale comits van de CBPL, met bijzondere aandacht voor de naleving van het proportionali- teitsbeginsel en de transparantie voor de burgers en de ondernemingen n voorbeelden -door sociale sector aan FOD Financin mededeling van de arbeidsinkomsten van werknemers en de vervangingsinkomen ter vervanging van de Belcotax-aangiften en met het oog op de voorinvulling van de aangifte voor de personenbelasting mededeling van informatie m.b.t. de gekende beschikking over beslagbare inkomsten voor personen die een vaststaande schuld hebben bij de FOD Financin (vb. alimentatievorderingen) -door FOD Financin aan sociale sector mededeling van de belastbare inkomsten voor personen die aanspraak maken op n van de regelingen van sociale bijstand met het oog de doorvoering van de bestaansmiddelentoets
 • Dia 83
 • 83 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Evolutie van de authentieke bronnen n snellere beschikbaarheid van gegevens i.v.m. -geboorten -wijzigingen van burgerlijke staat -wijziging van gezinssamenstelling -overlijden door de herziening van de processen voor de opname van deze gegevens door de steden en gemeenten in het Rijksregister n verhoging van de functionaliteit van de Kruispuntbank Ondernemingen -opname van alle relevante entiteiten -activeren van de bij de Kruispuntbank Ondernemingen ingestelde cordinatie-organen -uitbouwen van de functie van de Kruispuntbank Ondernemingen inzake opname van verwijzingen naar en organiseren van gentegreerde elektronische toegang tot in andere gegevensbanken bewaarde authentieke gegevens m.b.t. de ondernemingen
 • Dia 84
 • 84 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Ondersteuning uitbouw E-health platform n doel -optimaliseren van de kwaliteit en de continuteit van de gezondheidszorg- verstrekking en van de veiligheid van de patint -vermijden van overbodig administratief werk voor de patint, de gezondheidszorgverstrekkers en de ziekenfondsen -degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid n hoe ? -door een goed georganiseerde elektronische informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen bij de gezondheidszorgverstrekking -met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Dia 85
 • 85 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Ondersteuning uitbouw E-health platform n concrete mogelijkheden -gestructureerde en gestandaardiseerde elektronische opslag van minimale informatie over de patint, de verstrekte zorgen en de resultaten van de verstrekte zorgen -terbeschikkingstelling aan de behandelende zorgverstrekkers van een gecontroleerde, goed beveiligde elektronische toegang tot relevante informatie over de patint, de verstrekte zorgen en de resultaten van verstrekte zorgen, die elders beschikbaar is -elektronische uitwisseling van gestructureerde zorgvoorschriften tussen zorgverstrekkers, zowel binnen als buiten zorginstellingen -elektronische toegankelijkheid voor de zorgverstrekkers van de verzekerbaarheidstoestand in de gezondheidszorgverzekering en andere relevante administratieve informatie over de patint -over de verschillende stakeholders heen gecordineerde en eenmalige inzameling van de informatie gericht op beleids- en onderzoeksondersteuning -
 • Dia 86
 • 86 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Ondersteuning uitbouw E-health platform n bepaalde in de sociale sector uitgebouwde know-how of componenten kunnen hierbij, mutatis mutandis, nuttig zijn -Kruispuntbankmodel voor organisatie en cordinatie van gegevensuitwisseling zonder onnodige centralisatie, op basis van een verwijzingsrepertorium -methoden voor procesoptimalisatie -instelling van een goed beveiligd platform voor de elektronische gegevensuitwisseling -instelling van een door de stakeholders beheerd cordinatie-orgaan voor de uitbouw en het beheer van het platform voor de elektronische gegevensuitwisseling en de cordinatie van de procesoptimalisatie -algemeen gebruikt patintidentificatienummer (identificatienummer sociale zekerheid ?) -systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer -systeem van machtigingen door een sectoraal comit opgericht binnen de CBPL -elementen uit de regelgeving
 • Dia 87
 • 87 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Mogelijke rol van de VDAB n front office aanbieder van diensten aan zijn klanten -multimodaal: rechtstreekse contacten, telefonisch, elektronisch -gentegreerd -gepersonaliseerd of minstens afgestemd op de evenementen die zich voordoen tijdens de levenscyclus van de gebruiker -met klemtoon op wederzijds actieve interactie n aanbieder van authentieke bronnen in het netwerk van de sociale sector n daartoe gepast inspelen op de mogelijkheden van een dienstgeorinteerde ICT-architectuur en de basis- en businessdiensten aangeboden door de derden, en de interne ICT- architectuur laten evolueren naar een dienstgeorinteerde architectuur n actieve rol in de cordinatie-organen inzake E-government in de sociale sector n actief meewerken aan procesoptimalisering in de sociale sector
 • Dia 88
 • 88 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Besluit: beoogde voordelen n grotere efficintie -lagere lasten en kosten, bvb. eenmalige inzameling van informatie aan de hand van geharmoniseerde begrippen en instructies zoveel mogelijk elektronische uitwisseling van gegevens van toepassing tot toepassing, zonder manuele herinvoer taakverdeling inzake validatie en beheer van informatie minder onnodige contacten achteraf samenwerking inzake de ontwikkeling van toepassingen (assemblage- techniek) d.m.v. de beschikbaarheid van herbruikbare diensten en componenten -meer diensten voor dezelfde totale kost, bvb. alle diensten zijn beschikbaar op elk ogenblik, van om het even waar en via om het even welk device gentegreerde dienstverlening -snellere dienstverlening vermindering van reis- en wachttijd rechtstreekse interactie met de bevoegde overheidsdienst real time feedback voor de gebruiker
 • Dia 89
 • 89 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Besluit: beoogde voordelen n grotere effectiviteit -hogere kwaliteit van de dienstverlening, bvb. juistere dienstverlening meer gepersonaliseerde dienstverlening transparantere dienstverlening veiligere dienstverlening met grotere bescherming van de persoonlijke levenssfeer mogelijkheid tot kwaliteitscontrole op het dienstverleningsproces door de gebruiker, o.a. door de mogelijkheid tot elektronische raadpleging van de stand van zaken van het dienstverleningsproces -minder fraudemogelijkheden -nieuwsoortige diensten, bvb. maximale automatische toekenning van rechten automatische informatie over mogelijke rechten, die niet automatisch kunnen worden toegekend actief zoeken naar non-take-up via datawarehousingtechnieken rechtstreekse controle over de eigen gegevens gepersonaliseerde simulatie-omgevingen
 • Dia 90
 • 90 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidBrussel, 27 maart 2007 Voor meer informatie n portaal van de sociale zekerheid -https://www.socialsecurity.behttps://www.socialsecurity.be n website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid -http://www.ksz.fgov.behttp://www.ksz.fgov.be n elektronische identiteitskaart -http://eid.belgium.be/nl/navigation/12000/index.htmlhttp://eid.belgium.be/nl/navigation/12000/index.html n persoonlijke website Frank Robben -http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenhttp://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben
 • Dia 91
 • [email protected] u ! Vragen ? Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid