Dubbelpunt mei 2011

Click here to load reader

 • date post

  21-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Tijdschrift voor Chiroleiding en andere jeugdbewegingen

Transcript of Dubbelpunt mei 2011

 • DUBBELPUNTBelgi -Belgique

  P.B.8000 Brugge 1-2

  BC21170P409362

  Chirojeug

  d-Vlaanderenvzw

  |v.u.&afzendadres

  :H.Bouwen,Kipdorp30,2000Antwerpen|art.nr.8009807|1euro|

  Tijdschrif

  tvanenvoorChi

  roleiding|verschijn

  tmaandelijks,nietinjulienaugustus|nr.9|mei2011|

  Het Econummer

  ]foto: v

  alerie

  vand

  erlooy

  [

 • met steun van de Vlaamse gemeenschap2 mei 2011 dubbelpuntdubbelpuntdubbelpunt

  colofonDubbelpuntverschijntmaandelijks,maarniet in julienaugustus. Een jaarabonnementkost10,50euro,vraaghetaanbijChirojeugdVlaanderen,Kipdorp30,[email protected]]Redactieadres[MerijnGouweloose,Kipdorp30,2000Antwerpen ]E-mail[ [email protected] ]Eindredactie[ MerijnGouweloose]Redactie[LienDeVos,BertGyssels,EefLenaerts,NielsViaene,LisaVanDenAbeele,HannahTitzenDanneLenaerts,. ]Taalnazicht[BartBoone]Fotos[plaatselijkegroepen ]Jaarthematekeningen[LeenVanVaerenbergh ]Vormgeving[ValerieVanderlooyen JanVanBostraeten ]Druk[DrukkerijVandenBroele,Brugge Dubbelpuntwordtgedruktopchloorvrijgebleektpapier ]Giften[ giftenaanChirojeugd-VlaanderenvzwkunnengestortwordenoprekeningnummerBE67000015072887.

  edito

  dubbelpuntdubbelpuntdubbelpunt

  18Eco op kamp? p.18 36Alles over de jeugdraad? Lees het op p.36

  Inspiratie voor elke

  afdeling vanaf p.2424

  edito

  Eco-Chiro?

  Startdag2008,inGent.Eenheelstadsparkvolenthousiasteleiding.Zingen,roepen,

  spelen,relaxen.DatisnuChiro,hoordeikiemandzeggen.

  Datzelfdepark,tweeuurlater.Iedereenwasverdwenen,behalvedepaarmedewerkers

  diesipstondentekijkennaarderavagedieachterbleef.Flesjes,papier,blik:hetpropere

  graspleinwasveranderdineenvuilnisbelt.IsdatnuChiro?

  Wewetenhetnochtanszogoed.Wevindenhetmilieubelangrijk,lerenonzeledente

  sorterenengietennatrlijkgeenverfinderiool.Maarzelfdenkenweernietaltijdaan.

  Geentijd,geenzin,teveelmoeite:eenexcuusissnelgevonden.

  LaatdezeDubbelpunteenwarmeoproepzijnomwatmeerstiltestaanbijjeomgeving.

  TotopdeStartdaginHasselt,voordeherkansing!

  Merijn

 • 3mei 2011dubbelpunt

  pagina drie

  Het kwikweekend van Chiro Gits

  Dank je wel aan alle Aspiloten van Chiro Destelbergen voor de inzet op de aspifuif. Bedankt aspi's!

  De ribbels en speelclubbers van Chiro Oudergem tijdens hun suppertof paasspel.

  In naam van alle leidsters van Chiro Kreale (uit Sint-Gillis bij Dendermonde):we love onze hoofdleidsters Jana & Kirsten. Dank je wel voor het al zo leuke jaar :)De keti's van Chiro Miengelienge uit Ledegem.

  Chiro Lennik op De Stip van VTM! Op stap tijdens een megabangelijk Kwiksweekend! Chiro Pako-Me Nijlen

  Chiro Zuienkerke ging voor de eerste keer op Klein Bivak. Drie dagen vol spel en plezier voor 25 van hun Chirowietjes. Het hoogtepunt was ongetwijfeld toen we de piraten en hun grote schatkist vol met chocolade vonden! De mini's van Chiro Branst.

  De speelclubbers en hun leiding van Chiro Vlamertinge

  Wil je jezelf zien? Stuur je fotos naar [email protected] Of zet ze op een cdtje of stick en stuur ze naar DubbelpuntKipdorp 30 2000 AntwerpenLaat weten wie er op de foto staat, waar hij gemaakt is en welke boodschap erbij hoort.

 • 4 mei 2011 dubbelpunt

  Dossier: Het Econummer!

  Ten Afval!Dossier: Het Econummer!

  Wil je op een speelse manier afval sorte-

  ren en recycleren?

  Maak kennis met Jan met de petfles en

  Yvonne drankkarton!

  TEn AFVAL!

  TenAfvaliseenspelwaarmeejehet

  themasorteren&recyclerenopeen

  speelsemanieraankaart.Jeleden

  ervarenopeenaangenamemanier

  hoejeafvalsorteertentotnieuwe

  productenrecycleert.

  InLEIDEnD TonEELTJE

  JanenYvonnekomenalruzindop.

  YvonneverwijtJandathijdevuilnis-

  zakkennietheeftbuitengezet.Jan

  verwijtopzijnbeurtYvonnedathet

  haarschuldis:hijkondevuilnisbak-

  kennietbuitenzettenomdatzijhet

  afvalnietgesorteerdheeft.Janwijst

  ondertussennaardegroteafvalberg

  (nl.allespelersdievoorhemopde

  grondzitten).Aldatafvalsorteren,

  datisvolgensYvonnenietietsdatje

  indeChiromoetdoen.Erzijntoch

  leukeredingen?MaarJanverteltaan

  Yvonnedathijooiteenspelheeft

  gespeeldindeChirooversorteren&

  recycleren...

  Opeenscorebordlaathijziendat

  ertoenvijfspelerswaren:BerryBlik,

  SimonneScherf,PolPapier,FredPet

  enOdilonDrankkarton.EndatPol

  Papiertoengewonnenheeftmet

  400punten.Hijheeftzinomdatspel

  opnieuwtespelenenzoalhetafval

  datvoorhemligttesorterenente

  recycleren.Maarhebbenalleleden

 • 5mei 2011dubbelpunt

  Ten Afval!

  zinomtehelpen?Wiezalhetbeter

  doendanPolPapier?

  Allespelersstartenhetspelalseen

  stukafval.Nahetinleidendtoneeltje

  vanJanmetdepetflesenYvonne

  drankkartonwordenzeverdeeldin

  ploegenvanglas,papier,metalenver-

  pakkingen,plasticflessenendrank-

  kartons.Elkteamprobeertzichzelftot

  eennieuwproductterecycleren.De

  ploegdiedeopdrachtenendespelen

  hetbestevoltooit,winthetspel.

  Elkestapinditspelisnauwkeurig

  uitgewerktvoorjou.Benjegenteres-

  seerd?Neemdaneenkijkjeopde

  jongerenpaginavan

  www.fostplus.bewaarjedevolledige

  spelmapenhetspelmateriaalkunt

  aanvragenofdownloaden.Isditspel

  eenleukeactiviteitvooropkamp?

  FOSTplusheefttweeanimatorenter

  beschikkingdiehetspelbijjouop

  kampingoedebanenkomenleiden.

  *20tot120spelers

  *6tot18jaar

  *34uur

  ]foto: p

  aul b

  ert -

  www.

  paulbe

  rt.be

  [

 • 6 mei 2011 dubbelpunt

  Dossier: Het Econummer!

  E-koken op kampBij een ecologisch verantwoorde keuken denken veel men-

  sen aan geitenwollen sokken en veel te dure winkels, aan

  onsmakelijke gerechten met onbekende ingredinten en

  maar half gevulde borden. Not anymore. Met wat aandacht

  voor details zorg je voor een betere wereld zonder in te

  boeten aan eetlust.

  Je zult veel lezen over vermindering van CO2-uitstoot.

  Waarom? Omdat dat de gemakkelijkst meetbare gevolgen

  heeft. Beperking van CO2-uitstoot klinkt als iets waar de

  industrie voor verantwoordelijk is, maar ook jij draagt daar

  een steentje aan bij.

  CO2 is een broeikasgas, dat zorgt voor de opwarming van de

  aarde. Tegelijk is het grotendeels verantwoordelijk voor de

  verzuring van de oceanen. De gevolgen daarvan worden nu

  al duidelijk. Opwarming van de aarde zorgt voor extremer

  weer en een herverdeling van water. Daardoor kun je

  bijvoorbeeld de overstromingen in Azi en de droogtes in

  Zuid-Amerika met elkaar in verband brengen. En door de

  verzuring van de oceanen is er minder plantaardig plank-

  ton. So what? Wel, die smurrie is niet alleen de basis van

  de voedselpiramide van onze oceanen, ze maakt ook meer

  zuurstof aan dan alle bomen die ooit op het land voorkwa-

  men. Reken dat maar eens uit!

  Maar wat heeft dat nu te maken met mijn keuken?

  Wat je koopt, van waar het komt en wanneer je het koopt

  CO2-uitstootbeperkjeindewinkelopdriemanieren.De

  grootsteinvloedzitindeafdelingslagerij.Omdierente

  kweken,hebjeruimteenvoernodig.Waareenkoestaat,kun

  jenietsandersmeerplanten:geengraan,slaofprei.Maarhet

  etenvoordiekoeiseengroterprobleem.Enormestukken

  landbouwgrondwordengebruiktomgewassenteverbouwen

  dieenkeldienenalsveevoeder.Voorelkekilogramvleesheb

  jemeerderekilosvoerenliterswaternodig.Alderestwordt

  omgezetinafval-CO2,indevormvanboeren,schetenenmest.

  Eenkoestootperjaarongeveerevenveelbroeikasgassenuit

  alseenFordFiesta.Alswemetznallenndagperweek

  geenvleeszoudeneten,heeftdathetzelfdeeffectalseenhalf

  miljoenautosminderopdeweg.

  Moetenwedanveggieworden?Nee.Hetmagnatuurlijkwel,

  maarjedraagtookaljesteentjebijdoorwatmindervleeste

  eten.Endoortekiezenvoorvleeswaarvoorminderruimte,

  voerenwaternodigis,zoalsgevogelteenvarkens.Wiljetoch

  helemaalveggieworden?Gajegang.Envergeetallefabeltjes

  alsjehebtvleesnodigofjewordtsnellerziek.Kijkmaarnaar

  AliciaSilverstone.Diezieterbijlangenietslechtuit.EnEd

  Templeton,professioneleskater,heefteralhelemaalgeenlast

  mee.

  Hetisperfectmogelijkomeenheelkampvegetarischtekoken

  zonderdatzelfsjeenergievretendespeelclubbersietstekort

  komen.DejeugdbewegingJNMkooktbijvoorbeeldstandaard

  veggieopkamp.Maarjemoethelemaalnietallthewaygaan.

  Meteendagjezondervleesspaarjejeomgevingaleenflinke

  stuk.

  PAsTA nAPoLITAnA (20 ETERs)

  2kg uien

  8kg versetomaten

  2kg wortels

  2kg selder

  8 teentjeslook

  5dl rodewijn

  3kg pasta

  basilicum,rozemarijn,oregano,chili,cayennepeper

  Snijdeuienendelookfijnenfruitzeopeenzachtvuur.Snij

  dewortelsinkleineblokjesenvoegzebijdegefruiteuien

  look.Voegvervolgensdefijngesnedenseldertoe.Snijde

  tomateninblokjesengooizeerbijindepan.Voegderode

  wijnendekruidentoenaareigensmaak.Laatalleseenuurtje

  sudderenopeenkleinvuurtje,zokrijgjedelekkere'pomo-

  doro'-smaak.Roerafentoeom.Brengnu6literwateraande

  kook,voegzoutenolietoe.Kookdepastagaarengiethemaf.

  Smakelijk!

  (bron:www.kokenopkamp.be)

  (Nogbronnennodig?

  www.vegetarisme.be/receptenofwww.bbcgoodfood.com)

 • 7mei 2011dubbelpunt

  Je moet je niet schuldig voelen omdat je vlees eet. Wees liever trots als je er

  een dag geen eet.

  Detweedemanieristransportverminderen.Koopzoveel

  mogelijkingredintendievandichtbijkomen.Indezomerzijn

  ermassaslekkeredingendieinBelgiofonzebuurlandenge-

  produceerdworden.Zovermijdjedatereenvliegtuigofschip