Dubbelpunt november 2009

Click here to load reader

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  12

Embed Size (px)

description

Dubbelpunt is het leidingstijdschrift van Chirojeugd Vlaanderen

Transcript of Dubbelpunt november 2009

 • DUBBELPUNT

  Belgi -BelgiqueP.B.

  8000 Brugge 1-24/121

  P409362

  Tijdschrift

  vanenvoorChirole

  iding|verschijntmaa

  ndelijks,nietinjulienaugustus|nr.3|november2009|

  Chirojeug

  dVlaanderenvzw|

  v.u.&afzendadres:H.

  Bouwen,Kipdorp30,2000Antwerpen|art.nr.8009807|1euro|

  weekendop

 • 2 november 2009 dubbelpunt

  m

  IN DEZE DPLokaal te huur? Lokaal gezocht? p. 4

  Op zoek naar inspiratie voor Christus Koning? p. 17

  Iedereen dezelfde kansen? Ontdek het op p. 34

  Plan je weekendactiviteiten, ook als het regent. p. 12

  met steun van de vlaamse gemeenschap

  Te huur? Of Te duur?Superbonussen,daarkunnenweniettegen.Endebankenzijnallemaalgeldwolven!Maarzijnwezelfzoveelbeter?

  Probeermaareensopweekendtegaan,metjeleidingsploegvantienpersonen.Jewilthetjaarvoorbereiden,activiteitenplannen,detakenverdelen.Liefstergenswegvanhuis.Veeleisenhebjeniet.Alshetproperisenjehebteentoiletenkeuken,danbenjeblij.Eendoucheerbijvindjebijnaluxe.

  Dankomtderekening:150euro.VooreenChirolokaal,ontbijtnietinbegrepen.DatisevenveelalsvooreenweekendineengoedkoopvakantiehuisjeinFrankrijk.

  NatuurlijkweetikookdathetgeldineenChirogroepergensvandaanmoetkomen.Hetgroeitnietaandebomen.Enmetdeverhuurvanjelokalenmoetjedeleningervanafbetalen.Maartoch,hetwringt.EenbeetjemeersolidariteittussenChirogroepenmagjetochwelverwachten?

  Daaromhebikeenvoorstel.Ganaarwww.chirofo-rum.be,naardeitemsoverlokalenverhuur.Zeterjullielokaalbij.Envooral:zeterbijwatdeprijsisvooreenChirogroep.Geefje10%kortingaanChiroweek-ends?Ofzelfsmaar5%?Maaktnietuitwatjedoet.Alsjemaarietsdoet.

  Merijn

  PS:DeprijsvanhetlokaalisuithetlevenvaneenChirogroepgeplukt.Dievandevakantiewoninguitmijneigenleven.

  colofonDubbelpuntverschijntmaandelijks,maarnietinjulienaugustus.Eenjaarabonnementkost10euro,vraaghetaanbijChirojeugdVlaanderen,Kipdorp30,[email protected]]Redactieadres[MerijnGouweloose,Kipdorp30,2000Antwerpen]E-mail[[email protected]]Eindredactie[MerijnGouweloose]Redactie[BrunoPierloot,IlonaDaemen,MariekeDeVos,KatrijnGeldof,EefLenaerts,SaraTheunynck,AnneleenVermeire,IlseCox,VincentVangeelenNielsVraene]Taalnazicht[BartBoone]Fotos[plaatselijkegroepen]Jaarthematekeningen[RietVandeWalle]Vormgeving[ValerieVanderlooyenJanVanBostraeten]Druk[DukkerijVandenBroele,BruggeDubbelpuntwordtgedruktopchloorvrijgebleektpapier]Giften[giftenaanChirojeugdVlaanderenvzwkunnengestortwordenoprekeningnummer000-0150728-87.

 • 3november 2009dubbelpunt

  PagINa DrIEOp dez

  e derde bladzij

  de zetten we

  fotos van Chir

  ogroepen uit h

  eel

  Vlaanderen. S

  tuur je fotos n

  aar

  [email protected]

  hiro.be, of

  Dubbelpunt

  Kipdorp 30

  2000 Antwerp

  en

  Laat weten wie

  je bent, wie er

  op

  staat en waar je

  foto gemaakt

  is.

  Chiro Wijtschate

  ren in volle actie

  Chiro Sas uit Bredene op bivak in high Chapparall, Buggenhout.

  Met liefs, van Chiro Wilduraantjes

  uit Sint-Truiden

  Nick en de andere aspis van C

  hiro hemo uit

  Opstal hebben een opdrachte

  nlijstje dat ze

  moeten afwerken. www.aspi

  sopstal.be

  dubbelpunt is voor en door leiding. Vooral door

  leiding. Stuur al je fotos, verhalen en andere

  dingen voor dubbelpunt door naar [email protected]

  chiro.be, of naar Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.

  [email protected]

  de Chirojongens

  van Londerzeel

  Centrum

  Chiro t Kartouchke uit Pittem was op bivak in

  Geel

 • 4 november 2009 dubbelpunt

  bivakplaats gezocht of aangeboDenDossier: Op weekend

  Niet vergeten: deChiroheeftviereigenweekend-

  enbivakplaatsen.DeKalei(Limburg),DeKarmel

  (West-Vlaanderen),Heidepark(Oost-Vlaanderen)en

  Heibrand(Antwerpen).Kijksnelopwww.Chirohuizen.

  beenontdekwatdemogelijkhedenvoorjouwgroep

  zijn.Volpensionofzelfkook?Heeldegroepofenkel

  deaspis?Hetisallemaalmogelijk.

  ik zoek een weekenDplekNiet zo eenvoudig: een weekendplaats vinden voor je zestien rakkers. Of min-stens even moeilijk: op weekend gaan met je twee aspis. Hoe vind je een weekendplek?

  Waar vind ik een plek?Jehebtverschillendemogelijkheden.Dikwijlskunjeterecht

  bijeenbevriendeChirogroep(ofscoutsgroep)waarvanjede

  lokalenmaghuren.

  Erisooknogwww.jeugdverblijven.be.Opdiesitezoekje

  demeestgeschiktelokalenindestreeknaarjouwkeuze.Je

  magerookjeopmerkingenachterlaten,zoweldepositieve

  alsdenegatieve.Benjemeervanhetavontuurlijketype?

  Dankunjeookgaankamperen.Opwww.kampterrein.be

  vindjealleswatjenodighebt.Enopwww.chiro.be/bivak

  staannogmeerwebsitesmetweekendplaatsen.

  Getekend en goedgekeurd!Erismaarnregel:zetjeafsprakenoppapier.Als

  jeeenlokaalvastlegtvoorjeweekendhebjeeen

  contractnodig.Jamaar,wijsprekendatafinver-

  trouwen,datistochookgoed?Nee,datisnietgoed.

  Wantdatvertrouwenverdwijntspijtiggenoegsnel

  alserietsmisloopt.Eendubbeleboeking?Wcsdie

  nietwerken?Hetiseentekenvanrespectvoorjeverhuur-

  deromjeverblijfineencontractvastteleggen.Jevindteen

  voorbeeldcontractopwww.chiro.be/formulieren.

  Ja, maar het was hier al vuil!Deeeuwigediscussie:hoepropermoetjedelokalenachter-

  laten?Heelsimpel:proper.Alsjeafspreektomdelokalen

  schoontemaken,dandoejedatook.Datiseenkwestievan

  respect.

  Erzijnookgroependiedenken:Wemakennietschoon,dat

  zedewaarborgmaarhouden.Datisgewoonzielig.Opdie

  manierverpestjedezondagvoordeChiroleiding(wantzij

  moetenhetlokaalnogopruimen),endegroependienajou

  komen,zetjeookeenhakwantdewaarborgzalstijgen.

  NuTTiGE aDREssEN

  m www.kampeercentra.bem www.kampterrein.bem www.chiro.be/bivakm www.chiro.be/formulieren

  ]foto: chiro de schakel[

 • 5november 2009dubbelpunt

  bivakplaats gezocht of aangeboDenik verhuur een weekenDplekVerhuur jij de lokalen? Of de VB? Of het oudercomit? Het maakt niet veel uit, als je maar een aantal zaken in het oog houdt.

  hoe vind ik je lokaal?Zijnhetaltijddezelfdedriegroependielangskomen?Dan

  ishettijdvoorwatbekendmaking.Registreerjelokaalop

  www.jeugdverblijven.be.Jekuntookverdergaanenpro-

  bereneenerkenningteverkrijgenvanToerismeVlaanderen.

  Daarvoormoetjelokaalwelaaneenaantalvereistenvol-

  doen.Dieleesjeopwww.cjt.be/ondersteuning/erkenning.

  hoeveel vraag je?Datiseenmoeilijke.Doorjelokalenteverhuren,helpje

  anderegroepenverder,terwijljeerzelfookeenkleinstukje

  aanverdient.Hetwordtweleenprobleemalsjedelokalen

  enkelverhuurtomgeldteverdienen.Waarisdandesolida-

  riteitmetanderegroepen?

  Vraagjeafhoeveeljezelfzouwillengevenalsjeopweek-

  endgaatmetjeleden.Envraagdieprijs.

  Denkookeensaankleineregroepen.Kunnenzijookbijjul-

  lieterecht,ofisereenminimumprijsdiezohoogligtdathet

  enkelvoorgrotegroepenhaalbaaris?Jelosthetbijvoor-

  beeldopdoorminderlokalenterbeschikkingtestellenaan

  kleineregroepen.

  Papieren, alsjeblieft!Erisnbasisregelalsjedelokalen

  verhuurt:zorgvooreengoedcontract!

  Daarinzetjealleafsprakenoverdeperi-

  ode,deprijs,watwelennietinbegrepen

  is,derechtenenplichtenvanjouenvan

  dehuurder.Ookhandigisomop

  tenemenwatergebeurtalseen

  groepannuleert.Opwww.chiro.be/

  formulierenvindjeeenmodelhuur-

  overeenkomstwaaropjejekunt

  baseren.

  het zijn varkens, meneer!Waarmeejewiltzeggendatdehuurdersnietopgeruimd

  hebben?Datkangebeuren.Alshetchtnodigis,hebje

  daarvoordehuurwaarborg.Jeregeltdiezakenopheteinde

  vanhetweekend.Dancontroleerjemetdehuurderofalles

  inordeis,ofhetproperisenwathetverbruikvanelektrici-

  teit,gasenwateris.

  Maarzorgervooralvoordatjelokalenproperzijnvoorjeze

  verhuurt.Alseengroepeerstmoetdweilenvoorzeinhet

  lokaalkunnen,hebbenzenietveelzinomopheteindenog

  eenkeertepoetsen.

  Heefteengroephetchttebontgemaakt?Neemdan

  contactopmetjegewestofverbond.Wantondanksalle

  contractenenwaarborgenverhuurjedelokaleninvertrou-

  wenaaneenandereChirogroep.Endatvertrouwen,dat

  willenwezohouden.

  Vragen, klachten of suggesties?GeefzedooraanhetaanspreekpuntBivak:HildeVanhaevre

  ([email protected])

  NuTTiGE aDREssEN

  m www.cjt.bem www.jeugdverblijven.bem www.chiro.be/lokalenm www.chiro.be/formulieren

  ]foto: chir

  o zult

  e[

 • 6 november 2009 dubbelpunt

  Dossier: afscheid & verdriet

  dubbelpunt

  groeiliJnDossier: Op weekend

  ]foto: p

  aul b

  ert -

  www

  .pau

  lbert.

  be[

  De Groeilijn: van eerste weekend tot aspiweekend DeGroeilijn. Datisnietsmedischenhetheeftnietsmetopenbaar vervoer temaken. Het is eenhulpmiddel omaan Chiro te doen. Iedere groep heeft nood aan eenaangepastspelaanbod,rekeninghoudendmetdemoge-lijkheden en noden van de leden, die voor elke leeftijdanderszijn.Ookopweekend.

  Het eerste Grote AvontuurBij ribbelsenspeelclub lijktopweekendgaannietaltijdvanzelfsprekend.Tochishetookvoordejongstegroependemoeitewaard,omtalvanredenen. Eerstenvooral ishetvoordekinderen(enouders!)eengoedopstapjenaarhetbivak.Voorsommigenishetdeeerstekeerdatzevanhuiswegzijn,endankanhetgoedzijnomindeloopvanhetjaareensopweekendtegaan,samenmetdegroep.Ze leren n of twee nachten van het vertrouwde nestweg te zijn, zondermama of papa. Bovendien leren zetwee dagen lang samen te leven en te spelen in groep.Zorgerookvoordatjeeenduidelijkestructuurhanteert,ribbelsenspeelclubbershebbenernoodaan.

  T ip !-Omdatvertrouwenheelbelangrijkisvoorribbelsenspeelclub-

  berskunjehetweekendinheteigenChirolokaalorganise-

  ren.Zozijnzeweg,maartochdichtbijhuis.Vooralvoorde

  ribbels(enhunouders)geeftheteengeruststellendgevoel.

  Bovendienzullenzehetbestspannendvindenominhun

  eigenlokaalteslapen!

  -Galangsbijdeoudersomjeledenuittenodigenvoorhet

  weekend,oforganiseereeninfomoment.Zogeefjehende

  kansomhuneventuelevragenenbezorgdhedenteuiten.

  Enmisschienzijnerweldingenwaarjeaanvankelijknietbij

  hadstilgestaan.

  -Kieseenthemaomalsrodedraadtegebruikentijdenshet

  weekend:vansprookjesfigurenoverpiratentotdierenbosof

  groentetuin,jekunthetzogeknietbedenken.Deribbelsen

  speelclubberszittennogboordevolfantasie,eneenthema-

  weekendzorgtervoordatzezichkunnenin-nuitleven!

  -Voorzieookeenmomentwaaropderibbelsenspeelclubbers

  vrijkunnenspelen,ofwaaropjezespeelimpulsengeeft.Een

  heledaggeconcentreerdspelenisvoorhennogietstemoei-

  lijk,dusbrengvoldoendeafwisselinginjeactiviteiten.

  Een goed groen weekendVoorveelrakwisishetniethuneersteweekendenzezijndikwijls almee geweest op bivak. Ze zijn zelfstandigerdande twee jongste afdelingen, dus houdaar rekeningmee. Waarom laat je hen geen toneeltje of dansje inelkaar stekenwaar iedereens avondsnaar komtkijken?Ofmaak samen eenmaaltijd klaar. Zo geef je hen hetgevoeldat ze zelf ietsmogenn kunnendoen. Rakwiswillenookhungrenzenverleggen,duswatdacht jevaneendauwtrip?Misschienvindjeopbivakgeengeschiktmoment,enisdatweekenddusideaal.

  T ip !

  -Ookalzijnrakwiswatzelfstandiger,ouderszullenhettochnog

  opprijsstellenalsjehenpersoonlijkopdehoogtebrengt,

  doorbijhenlangstegaanofeeninfomomenttevoorzien.

  -Rakwishoudennogvaneengoedeinkleding,endatmag

  bestraadselachtigzijn.Eenmysterieuzebrief,eenvreemde

  gebeurtenisbijdeaankomstweescreatief!

  -Eenweekendishetperfectemomentvooreenrodedraad.Je

  kuntervoorkiezendieenkeltijdenshetweekendtespelen,

  ofzelfsdoorhetjaarverdertelatenlopen.

  dubbelpunt6 november 2009

 • 7november 2009dubbelpunt

  ]foto: v

  alerie

  vand

  erloo

  y[

  Vandaag is rood (net als de rest van het weekend)!Voortitosiseenweekendheelleuk:zezijnnietalleeneenweekendjewegmetdeChiro,maarookmetvriendenofvriendinnen.Voortitosishetbelangrijkdatzezichgoedvoelen indeChiro, endat ze zichzelf kunnenzijn. Zorgvoorvrijheidzodatiedereenaanbodkankomen:voordeene isdat tijdenseenbabbelmoment,voordeandere isdat tijdenseenruigspelletjeDikkeBertha. Geef je titosookinspraak,doorbijvoorbeeldtweeactiviteitenmysteri-eustebeschrijven,enhendaaruittelatenkiezen.

  T ip !

  -Eeninkledingisvoortitosgeennoodzaakmeer,maarhetblijft

  leukomtocheenaantalactiviteitenintekleden.Vraaghen

  bijvoorbeeldomeenaantalverkleedspullenmeetebrengen.

  -Titoskunjeuitnodigenvoorhetweekendmeteenuitgebreide

  brief,maarvermijde-mailsofsmsen:oudershebbengraag

  nogeenbriefwaaralleinformatieinterugtevindenisdieze

  nodighebben.

  En we gaan ... op weekend!KetisenaspiszijndeervarenChirofanaten,dienietmeeraanhuneersteweekendtoezijn.Datmaakthetmoeilijk,want je wilt natuurlijk een supertof weekend dat alleandere overtreft,maar hoedoe je dat? Eerst en vooral:zoekhetniettever.Waaromgeendoodeenvoudigespe-lenineengloednieuwjasje?Jemoetnietperseeenwed-strijdje paintball gaan spelen, gaan schaatsen of de zoobezoeken.Eengoeduitgewerkteenuitdagendeactiviteit(metruimtevoorspontaanspel)isveelleukernbudget-vriendelijker. Bovendien is het weekend de uitgelezengelegenheid om een rodedraadspel te introduceren, ofeenprojectoppotentezetten.Voorketisenaspisiszonweekendvooral leukomdathetsfeerbrengt in jegroep.Zorgerdusvoordatjenietenkelactiviteitenhebtwaarjezelf als leidingvrijwelbuiten staat: zoek spelenwaaraanjezelfkuntmeedoen,zodatjeookdeelneemtindesfeer!

  T ip !

  -Laatdeketisofaspiseventueelzelfeenprogrammainelkaar

  steken.

  -Maakgebruikvanhetweekendomeventeevalueren:hetis

  belangrijkdatiedereenzichgoedvoeltindeChiro.

  -Ketisenaspishoudenvanspanning:waaromzenietvanbij

  hetbeginergensdroppen,zodatzezelfhunweekendplaats

  moetenzoeken?Letwelopdeveiligheid!Ofgametdefiets

  opweekend.

 • 8 november 2009 dubbelpunt

  Dossier: Op weekend

  aNDErs OPwEEkEND

  Doe eens iets geks. Maak van je weekend het meest onvergetelijke dat je leden ooit meegemaakt hebben. Zo een waar ze jaren later nog over spreken. Waar je als oud-leiding aan kunt terugdenken: Yes, dat hadden we goed gedaan! Maar hoe doe je dat?

  makenmetouders:watkanwel,watkanniet,

  waarblijvendeouderstijdensdatweekend,

  enz.Maakerdaneenverrassingvan:niemand

  verwachtdatjeopweekendgaatinjeeigen

  dorp.

  Voorbereiding?

  m Hetlokaalreserverenm Afsprekenmetoudersm Mysterieuzeuitnodigingmaken(metge-heimelocatie)

  Op tochtWandeltjouwploeggraag?Enzijnzealwatou-

  der?Danisditweleenidee.Stippeleentocht

  uitmetgenoegvariatie.Bijvoorbeelddoorbos-

  sen,maardanmeteenmeeronderwegwaar

  jekuntovernachtenenzwemmen.Zorgvoor

  opdrachtenenextrauitdagingenonderweg.

  Stopeendorpsspelinjetochtofgebruikwat

  tochttechniekenomhetmoeilijkertemaken.

  DietechniekenvindjeinhetTochtenboek.Hou

  welrekeningmetjeleden.Misschienwandel

  jijgraag30kilometerperdag,zijwaarschijnlijk

  niet.

  Voorbereiding?

  m Eenstreekzoekeneneentochtuitstippelenm Zorgenvoorextraactiviteitenm Kook-enwasmateriaalvoorzien

  Verboden toegangJegaatnatuurlijknietopweekendopeenplek

  waarjenietmagkomen.Maarerzijnwelwat

  Samen onder zeilEenweekendintenten,hetiseenswatanders.

  Weloplettenmethetseizoen,wantinde

  wintermagjehetijsstukslaanvoorjejetanden

  kuntpoetsen.Gewonepatrouilletentenof

  legertentenzijnleuk,maarerbestaanook

  andere:Mongoolseyurts,Marokkaansetenten

  ofindianentipis,bijvoorbeeld.Jevindtde

  verhuurbedrijvenophetinternet.Hetnadeelis

  weldatzewatduurderzijn.Invergelijkingmet

  eentraditioneellokaalzuljeongeveerdriekeer

  meerbetalen.Envergelekenmeteenpatrouil-

  letentkostendiespecialetentenfortuinen.

  Voorbereiding?

  m Zoekeengoedelocatie.Eententkanoveralstaan,duskiesdebesteplekdiejekent.

  m Vraagtoestemmingaandeeigenaar.m Denkaaneententperfunctie:slapen,eten,koken,wassen.

  m Watalshetregent?Denkdaaroverna.m Moetjestroomvoorzien?Gasflessen?Kook-vuren?

  m Voorzieextratijdomjeweekendplaatsoptebouwenenaftebreken.

  m Voorzieeenbestelwagenomaljemateriaaltevervoeren.

  eigen haard is goud waardInplaatsvanverwegtegaan,blijfjegewoon

  thuis.Mogelijkhedenzat.Jeeigenlokaal(lek-

  kervertrouwd),hetlokaalvandescoutsgroep

  uithetdorpofzelfsbijiemandthuis.Datlaatste

  vraagtwatmeerwerk.Danmoetjeafspraken

 • 9november 2009dubbelpunt

  avontuurlijkeplekkenwaarjeopweekendzou

  kunnengaan.Eenfabrieksgebouwdatinhet

  weekendleegstaat,bijvoorbeeld,ofeenboer-

  derijschuur.Ofeenleegstaandherenhuis.Zoek

  opwiedeeigenaaris,gavertellenwatjezou

  willendoenenvraagofhetmag.Neehebje,ja

  kunjekrijgen.Zorgdatjeopvoorhandgoed

  weetwateropjeprogrammastaat,zokunjede

  eigenaarsbeterovertuigen.

  Speciale variatie: het AtomiumInhetAtomiumkunnengroepenkinderen(6-12

  jaar)overnachten,jawel.Jebetaaltwel25euro

  pernachtperpersoon,maardaarvoorkrijgje

  hetavondmaalenontbijterbij.Ietsvooralsje

  watmeergeldinkashebt?Combineerhetmet

  spelenindestadBrussel,ofeenmuseumbe-

  zoekopmaatvanjerakwis.Meerinfovindje

  opwww.atomium.be.

  Voorbereiding

  m Eengeschiktedroomlocatiezoekenm Deeigenaaropzoekenenovertuigenm Zorgenvoorinfrastructuurdieernietis(water,elektriciteit,kookvuur,enz.)

  All together nowSamenopweekend,hetheeftiets.Zoekeen

  groepinjebuurtenspreekinhetbeginvan

  hetChirojaarafomsamenopweekendtegaan

  metjullieleden:tweeketiploegenoftwee

  aspiploegen,bijvoorbeeld.Legdedatumvast,

  maakafsprakenoverwiewatregelt.Alsjedat

  metaspisdoet,laathendaneenactiviteitvoor

  elkaarvoorbereiden.

  Ofgameteenandereafdelingvanjeeigen

  groepmee:deaspismetdespeelclubbers,

  bijvoorbeeld.Jemoetdannietaltijdsamen

  spelen.Laatbijvoorbeelddeaspishetthema

  doeneneenspeluitwerkenvoordespeelclub-

  bers.

  Voorbereiding

  m Zoekinhetbeginvanhetjaareenandereafdeling(injeeigengroepofelders)

  m Legdedatumenlocatievastm Verdeeldetakenenoverlegregelmatigm Overlooptijdenshetweekendelkeavondwathetprogrammavoordevolgendedagis

  en groot thematoneelKieseenthemaenleefjevolledigin.Maar

  danookvolledig!Ishetthematrollen?Dan

  krijgjeeenuitnodigingopboomschors,slaap

  jeintrollenbedden,eetjetrollenpap,drinkje

  trollensap,spreekjetrols,speeljetrollenspelen,

  enz.Eerdervanhetridderlijketype?Danmoet

  jeabsoluutdenkenaaneenkasteel,paarden,

  zwaarden,schildknapen,jonkvrouwen,steek-

  spelen,banketten,vlaggetjesopdetenten,enz.

  Vergeetdedetailsniet,wantdiemakenhetaf!

  Voorbereiding

  m Kieseenthemam Brainstormoverdeinvullingvanjethemam Houjeconsequentaanjethema

 • 10 november 2009 dubbelpunt

  Dossier: Op weekend

  Met De leiDing

  OP wEEkENDRara, wat is het? Je zit met zn vijven in een veel te kleine auto gepropt, koffer vol bagage en volledig in Chirokleren. Antwoord: de start van een leidingsweekend. Waarom gaan mensen op leidingsweekend? En wat doe je daar eigenlijk?

  PlanningsweekendErwordtwatafgeplandindeChiro.Bijvoorbeeldinhet

  beginvanhetjaar.Jezondertjemetjeleidingsploegeen

  weekendjeafvanalles,enjeplant.Wanneerdoenwewelke

  activiteit?Verdelenweonsinwerkgroepjesofniet?Enwie

  zitdaardanin?

  Voorjeaanjeplanningsweekendbegint,maakjebestwat

  tijdvoorevaluatie.Evalueerhetvoorbijejaar,deactiviteiten

  ofmisschienzelfsjeploegwerking(alshetweekendlaterop

  hetjaarvalt).GebruikhetspelDeNaakteWaarheid(www.

  chiro.be/denaaktewaarheid),ofdereflectiefiches(DeBanier,

  3,55euro).Ofverzinzelfjeevaluatietechniek.Ofgeefieder-

  eeneenbrievenbusjeopweekend,zoalsFreddyopwww.

  chiroforum.bevertelt.

  Plannen voor het bivakDatbivakkomternietvanzelf,datweetiedereen.Hetiseen

  goedideeomdaareenweekendjeovernatedenken.Bij

  voorkeuropdebivakplaatswaarjenaartoegaat.Jewerkt

  deactiviteitenuit,verdeeltdetakenenverzinthetthema.

  Natuurlijkgajeookindebuurtopverkenning.Waarishet

  bos?Waarkunjeeendorpsspelspelen?

  Vergeetdepraktischedingenniet.Maakalafsprakenmet

  deplaatselijkebakkerenslager,informeerbijdegemeente

  waarjemagspelenenwelketoelatingenjenodighebt.

  OntspannenSommigeleidingsploegengaanopontspannendleidings-

  weekend.Datisnietomdestresswegtewerken,maarom

  hetlevenindeploegtebevorderen.Enomeensietste

  doenzonderdeleden.Watdoejedan?Eenpaarideen:

  m spelen. Zoalsindegoeieoudetijdtoenjenoglidwas.Rugby,Kubbofeengps-spelindestad:kiesietswaarde

  heleploegvoortevindenis.

  m andere activiteiten.Zienjulliemountainbikenwelzit-ten?Ofeentochtmetdekajak?Eenverrassingsactiviteit

  vandegroepsleidingvoordeploeg?

  m samen eten, uiteraard.Maakerietsspeciaalsvan.Iemandzinomhetdriegangenmenutemaken?

  m samen uitgaan. Zoekietswaariedereenzichkanamuseren.Eenlokaalmetalconcertofeendiscotheekzijn

  misschiennietdebestekeuze.

  Eenweekendiseengoedmomentomwattewerkenaande

  sfeerindeploeg.Datkanmetkleinedingen.Bijvoorbeeld:

  m Beginhetweekendmeteensymbolischcadeautje(eenpluim,eenmusketon,enz.)

  m Zorgvoorleuketafelmomentjesenwekmomenten.Verdeelzeoverdeleidingsploegzodatiedereeneensiets

  doet.JevindtideenindeTussendOortjes(DeBanier,

  3,55euro).

  m Geheime vrienden.Geefiedereeneenpapiertjemetdenaamvaniemandanders.Jemoetdepersoonopje

  papiertjeverwennenzonderdathijofzijweetdathetvan

  joukomt.

  m Eenrodedraadspel.Gotchaiseenklassieker,maarerzijngenoeganderemanieren.Eenwasspelddiejestiekem

  opelkaarmoetspelden,eenbeertjedatjeongezienaan

  elkaarmoetdoorgeven.Kijkopwww.chiro.be/spelendata-

  bankvoormeerideen.

 • 11november 2009dubbelpunt

  regels en afsprakenIsopeenweekendallesmogelijk?Drinken,roken,uitgaan,

  enz.?Nee.Teneerstehangthetsterkafvanhetdoelvan

  jeweekend.Alsjeeenheeljaarmoetplannen,houjehets

  avondsbestbinnendeperken.Devolgendeochtendzitje

  namelijkopnieuwronddetafel.

  BovendienbenjenogaltijdinChiroverbandbezig.Je

  bentverzekerd,maarnietalsjeonderinvloedvanalcohol

  ofdrugsbent.Vergeetooknietdatjouwgedraghet

  imagovandeChiromeebepaalt.Benjevanplanzwaar

  uittegaan?LaatdanjeChiroklerenevenachterwege.

  Bytheway:drugszijnnietophunplaatsindeChiro,ook

  nietopleidingsweekend.Losvanhetfeitdathetnietle-

  gaalis,vindenwedatjointsenanderedrugsingaantegen

  deChirowaarden.Samendingendoen,samenverant-

  woordelijkheidopnemen,openstaanvooranderemensen:

  bestmoeilijkalsjemeteenpaarmenseneenjointrookt.

  Ikmoetzaterdagevenweg.Herkenbaar?Maakvoorhet

  weekendafsprakenoverdeaanwezigheid.Vindenjulliehet

  okdatiemandtijdenshetweekendgaatvoetballen?Of

  vindjedatiedereenaanwezigmoetzijn?Hourekeningmet

  deplaatswaarjezit,deredenvoordeafwezigheidenhet

  momentvanafwezigheid.

  Speciaal: op weekend met het gewestEenaantalgewestenorganiseren(ontspannende)week-

  endsvoordeleidingsploegen.Hetisdeidealekansomdie

  blondevandenaburigeChirogroepbetertelerenkennen.

  Ofomnieuwespelenteleren,natuurlijk.Nietszoverfris-

  sendvoorjekijkopChiroalseenbabbelmeteenleid(st)er

  uiteenanderegroep.Gaduszekermeealsjedekanskrijgt!

  Met een stukje leidingsploeg op weekend?Binnenelkeploeghebjemensenmetwiejebeteroverwegkuntdanmetdeanderen.Ishetergalsjemetdievriendenapartopweekendgaat?Nee,erisniksmismeeommetvriendenopweekendtegaan.MaarjedoethetbeternietalsChiroweekend.Hetisnietjebedoelingomkliekjesbinnenjeleidingsploegtepromoten.Hetisvoornieuweleidingbijvoorbeeldniettofomjoutehorenvertellenoverhetfan-tastischeweekendmetdiepaarleid(st)ers.

 • 12 november 2009 dubbelpunt

  Dossier: Op weekend

  sh*t, het regent!Net nu je een geweldig weekend voorbereid hebt voor je afdeling voorspelt het KMI dat het pijpenstelen zal rege-nen. Valt het weekend in het water of mag de regen het spel niet bederven?

  Buitenspelen binnenAlsjenietbuitenkuntomtespelen,haal jedespelengewoonnaarbinnen.

  Voetbal op kousenvoetenMettweetafelsmaakjededoelen,debalvervangjedooreenmuntstukjevan5cent.Nunogdeschoenenuitenjekuntbin-nengaanvoetballen.

  Vuur in het lokaalDezoeker,bijvoorbeeldJan,zitongeveerinhetmiddenvandespeelruimte. Metgeslotenogen telthij tot tien. Ondertussenmoetenalleanderespelersdezoekeropdeschoudertikkenenzichverstoppeninhetlokaal.AlsJanklaarismettellen,maghijopkijkenendenaamroepenvandespelersdiehijkanzien.Hijmagzichnietverplaatsenomspelerstegaanzoeken.AlsJanniemandmeerkanvinden,sluithijzijnogenentelthijopnieuw,dezekeermaartotnegen.Opnieuwmoetendeande-respelersdezoekerkomenaantikkenenzichweerverstoppen.

  Rugby rond de tafel

  Tweeploegenstartenaandezelfdestartlijn,aannkantvandetafel.Aandeanderekantligtdebal.Hetisdebedoelingommetjouwploegdebalterugoverdestartlijntekrijgen.Deploegenvertrekkenintegenovergestelderichting.Tijdenshetspelmagje niet van richting veranderen. Als je de bal voorbijgelopenbent,magjedusnietterugkeren.

  Potteke-stamp zonder schervenEenbalwegschoppenineenspeelzaalisomongelukkenvragen.Duid daarom eender welk voorwerp aan als totem. Iedereenverstopt zich,behalveeen zoeker. Het isdebedoelingdatdetotemopzijnplaatsblijftterwijldezoekerdeverstoptespelerszoekt. Slagendespelerserindetotemterovenzondergezienteworden?

  Dikke Bertha op matrassenMaakeenspeelterreinmetmatrassenenkussens(opgelet:geenluchtmatrassen!).Duideenspeleraanalstikker.Hetisdebedoe-ling dat de tikker de spelers die overlopen, probeert te over-meesterenopdematrassen.Alsdetikkererinslaagtombovenopeenmedespelertegaanliggen,danmoetdeovermeesterdespelermeehelpentikken.

  Lets play dirtyRegen in het vooruitzicht? Laat je leden (warme) speelklerenmeenemen om je opweekend eens echt uit te leven in ruwespelen.Voordemindergoedeverstaanders:speelklerenzijnerdievuilmogenworden!DikkeBerthaaaneenkoord,doodskistenrugby*zijnveelleukerindegietenderegenenbijbehorendemodder.Zorg ervoor dat je leden na dat intensieve spelmoment eenwarmedouchekunnennemenenzichkunnenverwarmenaaneenhetekomsoepofchocomelk.

  Recept stevige chocolademelk voor regendagenNodigperpersoon:50grammelkchocoladehalvekopmelkeenKitkat

  Plet de chocolade fijnmet een deegrolwanneer ze nog in deverpakking zit. Doe de verpulverde chocolade samenmet demelk in een sauspan en laat de chocolade al roerend zachtjessmelten.Klophetmengsellekkerluchtigengietingrotemok-ken.GebruikeenKitkatommeeteroeren.Uit:RoaldDahlsEvenMoreRevoltingRecipes

 • 13november 2009dubbelpunt

  sh*t, het regent!Kokend heetHeb je een weekendplaats met een goed uitgeruste keuken?Danisregenweereengoedexcuusomjetebuitentegaanaaneenzelfgekooktvijfgangenmenu.Weddendatjeledenplotswelgroentjeslusten?

  Snoepen van een Mexicaanse piataEchtkokenzitermetdekleinstenmisschiennogniet in. Eenpiata maken is dan ook niet echt koken. Een piata is eenfelgekleurde figuur uit papier-mach, gevuld met snoep enconfetti.Maakmet de leiding de basisfiguurmet ballonnen die je aanelkaar lijmtofknoopt. Zokunnende ledendiebekledenmetpapier-machenlaterschilderen. Laateendeelvandepiataopenzodatdienoggevuldkanworden. Laatdekindereneendeelvanhetsnoepofkoekjeszelfmaken.Nadat de piata gevuld is, sluit je de opening afmet papier-machenlaatjehetgeheeldrogen.Beschilderhemenplakerstukjeswolover.Hanghemergensop.Als afsluiter van het weekend mogen de leden de piatageblinddoekt stukslaan tot al het snoep en de confetti eruitvallen.

  Speel met licht in het donkerDikkegrijze (regen)wolken zorgenervoordathetdeheledagdoordonkerblijft.Ideaalweerommetlichttespelen!

  ProjectietekenenHang een grote flap papier of een doek tegen demuur. Meteen ouderwetse diaprojector of een moderne beamer kun jetekeningenprojecterenopdemuurenlatenovertekenendoorjeleden.Geefjeledeneenbeperktetijdomdetekeningovertenemenopdoekofpapier.Daarnaprojecteerjedevolgendetekening,die ze over de eerste heen moeten zetten. Als de verschil-lendetekeningeneenverhaalvertellen,krijgjeopheteindeeenkunstwerkdatinnbeeldeenheelverhaalvertelt.

  SchimmenspelHangeengrootdoekopmetdaarachtereensterkelamp. Wienu tussen de lamp en het doek gaat staan, laat een schaduwvallenophetdoek.Zokunjehandschaduwbeeldenmaken.Ofspeeleenschimmentheatermetjeleden!Maakeenschimfiguurvanhunhoofd.Zetjeledeninprofielachterdelampentekendeschaduwvanhunhoofdoveropzwartpapier.Kniphethoofduitenkleefhetopeensatprikker.Omde verschillende figuren te herkennen,moet je soms eenaantalkarakteristiekenvaniemandsgezichtuitvergroteninhetsilhouetdatjeervanmaakt.LichtjestochtRegenweer isniet ideaalompijlentochttedoen,maarwelomoplichtjestochttegaan.Inplaatsvanpijlenvolgendeledenhetspoorvan(thee)lichtjesdatjeuitgezethebt.Letopmetechtekaarsjes.Jemaggeenvuurmakenindebuurtvanbossenofhuizen,dusookgeenbrandendekaarsjeszetten.

  In het water gevallenOvervloedige regenzorgtvooraangezwollenbekenomboot-jesrace op te doen. Uit een halve petfles kan iedereen eenbootje knutselen. Van op een bruggetje laat je de bootjes tewaterenjevolgtzetotaandevolgendebrug.Wiensbootjedaaralseerstevoorbijvaart,wint.Met petflessen kun je trouwens ook een vlottenconstructiemaken. Dieprobeerjelievereerstuitoprustigwaterinplaatsvanermetregenweerineensderiviermeeoptegaan.

  *Meeruitlegoverdespelen?Opwww.chiro.be/spelendatabankvindjedeuitlegenveelmeerspelen.

 • Dossier: Huren & verhuren

  14 november 2009 dubbelpunt

  Zes maanden vooraf- Datum vastleggen- Locatie zoeken en vastleggen- Heb je een contract? Download een voorbeeld op www.chiro.be/formulieren- Start met een spaarsysteem, als dat van toepassing is- Datum opnemen in jaarkalender

  Drie maanden vooraf- Datum doorgeven aan ouders- Kookploeg zoeken- Tenten vastleggen- Toelating vragen om in bossen te spelen, als dat van toepassing is- Trein of bus reserveren

  Twee maanden vooraf- Weekendplek bezoeken- Programma voorbereiden

  Een maand vooraf- Zijn alle leden aangesloten?- Verzeker de kookploeg en freelancers- Heb je een extra verzekering nodig voor avontuurlijke activiteiten?

  Twee weken vooraf- Brief aan ouders bezorgen met medische fiche- Vervoer regelen- EHBO-koffer aanvullen- Overleggen met de kookploeg

  Twee dagen vooraf- Eten en materiaal kopen- Extra ongevalsaangiften afdrukken

  Bij vertrek- Medische fiches ophalen- SIS-kaart ophalen

  Bij de terugkeer- Is iedereen mee?- Is alle bagage mee?- Is alles schoongemaakt?- Heb je de SIS-kaarten teruggegeven?

  Check het weekend!

 • 15november 2009dubbelpunt

  daarhoortnueenmaaleenweekendbij.Hetisinderdaadheel

  belangrijkomjeactiviteitengoedaantepassenaandeleeftijd

  eninteressesvanjeleden.

  Dubbelpunt: Hebben jullie ooit al problemen gehad met

  weekendplaatsen?

  Kristina:Wezijnooiteensopeenweekendplaatsgeweest

  waarhetvolmuizenzat.Hetwaszelfszoergdatdekinderen

  snachtsvanuithunbedjesdemuizenhoordenpiepeninhet

  plafondentussenhunmatrassenhoordenlopen.Demuizen

  zatenbovendienaanonseten.Onsbroodenonzevieruurtjes

  warenvoordehelftafgeknaagd.

  Eva: Gelukkighaddenwijmetdeleidingsploegeenmuizen-

  vrijekamergevonden!Geziendebeperkteomvangvande

  ruimtewasdatvooralheelknus.Onzekookploegheeftbijhet

  vertreknogeensouvenirtjeachtergelaten:eendodemuisaan

  eentouwtjebovenhetkookvuur.Wehebbenuiteindelijknooit

  eenrekeninggekregen(lacht).

  Dubbelpunt: Waarom is een leidingsweekend zo belangrijk?

  Kristina:Teambuilding!

  an-sofie:Zonleidingsweekendisdeidealemanieromtijd

  metelkaardoortebrengen,denieuweleidingtelerenken-

  nenenbestaandevriendschapsbandenteverstevigen.Een

  leidingsweekendisgewoonleuk.Weamuserenonsaltijdheel

  goedendeleidingskringenzijneenstukbetervankwaliteit.

  Elise: Ikbensindsditjaarleidsterenikvindhetheelfijnom

  iedereeneensopeenanderemaniertelerenkennen.Op

  zondagbenjehoofdzakelijkbezigmetjeeigenafdelingenme-

  deleiding,duszonleidingsweekendisdeidealekennismaking.

  Caroline:Opweekendgaanisgewoonheelleuk!

  isabelle:Inderdaad!

  Dubbelpunt: Waarom is het zo belangrijk om op weekend

  te gaan met je afdeling?

  Gatan: Eenweekendisdeidealemanieromjegroepbeter

  telerenkennen.Zekernaarhetbivaktoeishetbelangrijkdat

  jeeengoedbeeldkrijgtvanjeleden.Jekuntjeactiviteiten

  aanpassenaandenodenvandegroep,jeweetwiesnachts

  heimweeheeft,enz.

  Kristina: Ookvoordekinderenzelfiszonweekendheelnut-

  tig.Zezienhoehetisomevenvanthuiswegtezijn.Zeweten

  bijvoorbeeldhoehetisomalleenteslapen,zondermamaen

  papaindebuurt.

  Dubbelpunt: Zijn er punten waar jullie speciaal op letten

  wanneer je een weekendplaats kiest?

  Katrijn:Voordejongsteafdelingenzoekenwijaltijdnaareen

  weekendplaatsindebuurt.Zokunnendeoudershundochter-

  tjebrengenenhelpenomhunbedjeoptemaken,voorze

  afscheidnemen.Ookdeprijsisbelangrijk.Eenweekendmag

  zekernietteduurzijn.Properesanitairevoorzieningeneneen

  goedekeukenzijnookeenmust.

  Eva: Hetterreinisheelbelangrijk.Ermoetgenoegruimtezijn

  omtespelenenteravotten.

  Liselotte:Alsjemeteenoudereafdelingopweekendgaat,is

  hetaltijdleukineenfijneomgevingteverblijven.Zobenikals

  aspinaarAntwerpengeweest,waarheelwattebelevenviel.

  Dubbelpunt: Vanaf wanneer nemen jullie de leden mee op

  weekend? is een weekend ook iets voor de kleinsten?

  Nele:Hetisheelbelangrijkdatdejongsteafdelingenookal

  opweekendgaan.Hetisdanweldetaakvandeleidingom

  hetweekendendeactiviteitenaftestemmenophunleeftijd.

  Gatan: Dejongstenlerenbestalzovroegmogelijkwat

  Chirois.Chiroissamenspelenensamenpleziermakenen

  vrienDen onDer elkaarZo goed als alle Chirogroepen organiseren jaarlijks een weekend voor hun afdelingen en hun leidingsploeg. Bij sommige komt er zelfs nog een afscheidsweekend, een lenteweekend of een bivakweekend bij. Veel ketis en aspis hebben bovendien hun leeftijdsgenoten via een gewestweekend leren kennen. Elke aanleiding lijkt dus wel geschikt om er samen twee of drie dagen op uit te trekken. Dubbelpunt bezocht de leiding van Chiromeisjes Staderas uit Belsele tijdens hun leidingsweekend en vroeg hen wat een weekend voor hen zo belangrijk maakt.

  Zes maanden vooraf- Datum vastleggen- Locatie zoeken en vastleggen- Heb je een contract? Download een voorbeeld op www.chiro.be/formulieren- Start met een spaarsysteem, als dat van toepassing is- Datum opnemen in jaarkalender

  Drie maanden vooraf- Datum doorgeven aan ouders- Kookploeg zoeken- Tenten vastleggen- Toelating vragen om in bossen te spelen, als dat van toepassing is- Trein of bus reserveren

  Twee maanden vooraf- Weekendplek bezoeken- Programma voorbereiden

  Een maand vooraf- Zijn alle leden aangesloten?- Verzeker de kookploeg en freelancers- Heb je een extra verzekering nodig voor avontuurlijke activiteiten?

  Twee weken vooraf- Brief aan ouders bezorgen met medische fiche- Vervoer regelen- EHBO-koffer aanvullen- Overleggen met de kookploeg

  Twee dagen vooraf- Eten en materiaal kopen- Extra ongevalsaangiften afdrukken

  Bij vertrek- Medische fiches ophalen- SIS-kaart ophalen

  Bij de terugkeer- Is iedereen mee?- Is alle bagage mee?- Is alles schoongemaakt?- Heb je de SIS-kaarten teruggegeven?

 • 16 november 2009 dubbelpunt

  aliensHetwaszover,wegingeneindelijkmetonzeribbelsop

  spaceweekend.Vrijdagavondomzevenuurtrippeldende

  eerstealiensdelokalenbinnen.Uiteraardishetalgemeen

  gewetendatalienmamaseenuurvroegerlevenindetijd,

  dusalservarenalienzonenwarenwehelemaalvoorbe-

  reidtegenkwartvoorzeven.Driekwartier,15ribbels,13

  veldbedden,16veeltegrotevaliezen(waarom16?)endrie

  huilendemoederslaterwarenwebijnaklaaromtevertrek-

  ken!Hetenigewatnogontbrak,wasonzekookploeg.We

  haddeneen(hopelijkgoede)ingevinggehadomaspismee

  tenemen.Uiteraardishetalgemeengewetendataspiseen

  uurlaterlevenindetijd.Wehaddennietvoornietsaspis

  gekozen,wewildenzealeenbeetjelatenoefenenophet

  leidingwezenenhebbenzedanookvolledigvrijgelatenom

  onseenheelweekendtevoorzienvanalienvoedsel.Dertig

  minuten,15zeurendeongeduldigeribbelsenondertussenal

  vijf(5!)wenendemoederslaterkwamendeaspisdelokalen

  binnengeslenterd.Wevertrokkentochpasom21uur?

  Achterophettijdsschemazatenwedanuiteindelijkallemaal

  ineenauto,klaaromtevertrekken.Uiteraardslaagdede

  eneaspierinomhetalarmvandeautovandeandereaspi

  telatenafgaanenkonnogeenandereaspizijnsleutelniet

  vinden.Vijftienminutenhelsalarmlawaai,tweeruzinde

  aspis,driebozebureneneenteruggevondenautosleutel

  laterwarenweeindelijkvertrokken!

  Gelukkigliepderestvandeavondvrijvlot:dealiens

  maaktenhunbedjeenwuifdenhunoudersuit,endaarna

  warenzeklaarvooreenspacedrankjeenhunbed.De

  aspishaddenwarmeblauwealienmelkvoorzien,deribbels

  warenerverzotop!26bekersblauwewarmealienmelk,46

  toiletbezoekeneneenhoopblauwetandpastaspuuglater

  lagenalleribbeltjesinhunbed.Eventjestijdvoorrust.Nog

  geenheimweetebespeuren.Toiletbezoekendaarentegen...

  Maargoed,nogeenstwaalftoiletbezoekeneneenwenende

  ribbellater(leidermij-hijnp-hihihhi-piisbla-hau-hauw)

  hebbenwenogevendelaatstevoorbereidingenvoorde

  dagernagetroffenenzijnwewijselijkvroegonsbedin

  gekropen,wanthetisalgemeengewetendatkleinealiens

  tweeuurvroegerlevenindetijd.

  Uiteraard:omklokslagzesuurontwaaktedeeerstealien,vijf

  minutenendriepaarveeltevroegontwaakteleidersogen

  laterstondheeldeslaapzaalopstelten.Uiteraardstonder

  onsdieochtendgeenontbijttewachten,hetisalgemeen

  gewetendataspisnooithunwekkerhoren.

  Maareen

  boter-

  hammet

  chocoissnel

  gemaakt!

  Helaaswas

  eenboterham

  metchocote

  veelvoorSamie

  nadevijfbekers

  blauwemelkvan

  deavondervoor.

  Hijmochtdanookterugzijnbedin.

  Dedagverliepvrijvlot.Deribbelsbouwdeneenechtruim-

  teschipenindenamiddagslaagdenzeerinomdealienko-

  ningintebevrijden.HelaasmoestTinanaardespoedomdat

  deeneaspinaardewinkelwouomsigarettenendeandere

  aspinietinzijnachteruitkijkspiegelkijkt.AspiGinaisnade

  afwasookinhaarbedgekropenwegenseenoverdaadaan

  geelaliendrinkendeavondervoor!

  Hethoogtepuntvandedagwasvoorderibbelshetalien-

  eten!Groenecurryworsten,oranjebloemkoolenpaarse

  volgensdeaspiswortelpureealsmidddagmaal(ikvraag

  menogaltijdafhoewortelssmakenopVenus),enblauwe

  kriekenmetgeleballetjesalsavondmaal.Ohja,enalsvier-

  uurtjerozepannenkoekenmetoranjeijs.(Helaashaddende

  aspisgeenspace-afwasmiddelterbeschikking:ikvreesdat

  descoutsnietblijzullenzijnmetrozespattenopdekasten,

  eenblauwegootsteeneneenpaarsevloer.Daargaatonze

  waarborg...)

  Uiteraardsliependeribbelsnazondagalnavijfminuten.

  Maarhetisalgemeengewetendatribbelsverzotzijnop

  gehaktballenmetkriekenenoppannenkoekenmetijs,

  endatzijdiehetinovervloedetenhetookinovervloed

  teruggeven.Duswasersnachtsheelwatactiviteitrond

  dewc-potten:deenekoosdebovensteweg,deanderede

  onderste.Veelnachtrustwaserdusvoorgeenvanonsallen.

  Entoendeikdevolgendeochtendviernattebeddenzagen

  Simonnekevolmetrodebultenvoormijverscheen,wistik

  hetwelzeker:alienshebbeneensterkspijsverteringsstelsel!

  Ronny

 • 17november 2009dubbelpunt

  Playmobilpop-

  petje.Bijhet

  verwelkomen

  vandegroepen

  deanderemensen

  indevieringvraag

  jeaaniedereenom

  nategaanofereen

  poppetjeonderhun

  stoelplakt.Alsjeeen

  poppetjehebt,geefje

  hetdooraanje buurenverteljeerbijwie

  jebent.Debuurgeefthetdanverderdoor.Naenkelemi-

  nutenzetjeeenliedinomdiekennismakingafteronden.

  Zorgvoorvoldoendepoppetjes,zodaterveelinteractie

  mogelijkis.Variant:geefaansommigemenseneenpop-

  petjebijhetbinnenkomenofgaalsleidingsploegmeteen

  poppetjeinjejaszakverspreidzitteninderuimtevande

  viering.

  m Vriendschapsfoto:neemdigitalefotosvanmensendieaan-komenaandeingangvandeplekwaarjullievieren.Vraag

  henvriendschapuitte

  beelden,eventueelmet

  zntween.Projecteer

  defotosaanheteinde

  vandeviering,alsbezin-

  ning.

  m Vriendschapsband:maakveelvriend-

  schapsbandjesendeel

  zeuittijdensdeviering.

  Burenkunnenelkaar

  helpenomzeomhun

  polstedoen.

  22novemberinjeChiroagenda:ChristusKoning!Opdeze

  bladzijdenvindjeideenomeenChristusKoningbezin-

  ningof-vieringsamentestellen.

  Belangrijkisdatjerekeninghoudtmetjulliemogelijkhe-

  denengewoonten.Gametenkelenaantafelzittenen

  denknaover:

  m Watjewiltvierenm Wiejewiltuitnodigenm Opwelkemanierjealdannietsamengewerktmetdeparochie

  m Hoejullievieringeventueelkanpassenindezondagsliturgie

  m Welkeliedjesjewiltgebruiken(zingenjulliegraag?wiebespeelteeninstrument?)

  JezuSJezuswaseenopmerkelijkemaninzijntijd,enveleeeuwen

  laternogaltijd.Hijwerdprofeetgenoemd,ookherdern

  koning.Jezusnoemtzichzelfookkoningechtergeenkoning

  vandezewereld,geenkoningmetveelcenteneneengroot

  rijk.Jezusspreektovereenwereldwaarhetvooriedereen

  goedisomteleven,waarliefde,hoopenvertrouwenheersen.

  eeN MAATJe Meer!Hetjaarthemaovervriendschapisuitstekendgeschiktals

  insteekvooreenChristusKoningviering.Indejaarthema-

  Kadermap(jegewestheeftereentje,maarjekunterookzelf

  [email protected])vindjeeenreeksvriendschap-

  pelijkemomentjes.Eenpaarvoorbeelden:

  m Vriendschapskoekjes:bakkoekjesvooriedereenenverstopereenboodschapofspreekwoordinovervriendschap.

  Deeluitaanheteindevandeviering.

  m DeesisDesire:plakondereenaantalstoeleneenLego-of

  vrienDen vierenviering christus koning 2009

 • 18 november 2009 dubbelpunt

  GeLOOfSBeLiJdeNiS, NAAr eeN TeKST VAN CArLOS deSOeTe

  Ikprobeerinmezelftegeloven.

  Pasalsjeookinjezelfgelooft,

  kunjeietsbereikeninjeleven.

  Ikgeloofdaterietsbestaat

  datdezewerelddoetleven.

  Ikgeloofindejongerenvandietijd.

  Ikgeloofindetoekomst.

  Ikgeloofdatikineenander,

  ineenvriend,

  ineenmedemensmaggeloven.

  Ikgeloofinhetgoedeinelkemens.

  Ikgeloofdatelkemensisgeroepen

  omaandewereldmeetebouwen.

  IkgeloofineenGoddieonsdraagt.

  Ikgeloofindenoodzaakvaneenvoud.

  Ikgeloofindenoodzaakvanlevenin

  gemeenschapomgelukkigteworden.

  Ikgeloofinmensenommijheen

  diebekommerdkunnenzijn,

  zichdurvenlatenrakendoor

  waterindezewereldgebeurt;

  ZoisGodinonsmidden.

  Ikgeloofinvergeven,

  inhetverzoenenvanmensen.

  IkgeloofineenGoddieeraltijdis

  alsjehemnodighebt,

  zowelomtevragenalsomtedanken.

  Ikgeloofinmensendieelkaar

  kunnenendurvenvertrouwen.

  Ikgeloofinliefdetussenmensen.

  Amen.

  WAT GeBeurT er iN eeN VieriNG?Evenstilvallenperafdelingofmetdehelegroep?Ofeenvie-

  ringmetdeparochieindekerk?ElkeChirogroepheefteigen

  traditiesomChristusKoningtevieren.Alsjullieeenbezinning

  houdenofeucharistievieren,kunjedevolgendestructuur

  gebruiken:

  O 1.Welkom:meteenlied,eenopdracht(foto,poppetje)eneenwelkomstwoorddoordevoorganger,enkeleledenof

  leiding.Liedsuggesties:Daggedaggedag,Dagwereld,dag

  mensen,Nietzomaareenzondag.

  O 2.Verzoening:hetisgebruikelijkombijhetbeginvaneenvieringtijdtenemenomteverwoordenwatmoeilijkis.In

  dezevieringgaathetdanbijvoorbeeldoverdemoeitedie

  vriendschappensomsvragen.Liedtussendoor:Amor(No-

  tenkraker*blz.62),Eennieuwewereld(blz.61).

  O 3.Dienstvanhetwoord:verhalenvertellenisessentieelineenviering.BijvoorbeeldverhalenoverJezusenzijn

  vrienden,hetverhaalwaarJezusoverzijnkoninkrijkvertelt

  ofjeeigenverhalenovervriendschap.Suggestienodigvoor

  eengeloofsbelijdenis?Ziekader.Inspiratienodig?Stuur

  [email protected]

  voorgangerwelketekstenjulliewillengebruiken,zodatze

  sameneengeheelvormen.

  O 4.Dienstvandetafel(eucharistie):vriendschapvierenmetbroodenwijn.Suggestienodigvoorhettafelgebed?Zie

  kader.

  O 5.Zegenen&zenden:eenbezinningstekst,eenvriend-schapswensvooriedereen,eenopdracht(vriendschaps-

  bandjesof-koekjes).Liedsuggesties:hetjaarthemalied,

  Leidingsploeglied,IkblijfinChirogeloven.

 • 19november 2009dubbelpunt

  TAfeLGeBedVoorganger(s):

  Alswedansamenronddezetafelzitten,

  ishetomHeminherinneringtebrengen:

  Allen:

  Jezus.

  HijwasdezoonvanJozefenMaria.

  Hijisheellangthuisgeweesten

  leefdegewoonmetiedereen.

  ZehaddenplezierinHem.

  V.Later,watoudergeworden,

  isHijdedeuruitgegaan,

  dewereldin,vervanhuis.

  ZijnmoederbegreepHemniet.

  Zemaaktezichzorgen.

  A.MaarHijkonhetnietlaten

  opzoektegaannaarmensendiehetmoeilijkhebben:

  naarzieken,aanhunlotovergelaten,

  naarherdersenvissers,armennietvantel,

  naarmensen,

  wegenshunberoepofgedragmetdenekaangekeken,

  naarsimpelezielen,onderdeduimgehouden.

  Entelkensweerzeihij:

  Jijbentnietniemand!

  Jijbenteenprachtigemens.Godzietonsgraag,jouenMij,

  wantHijiseenenalliefde.

  V.Hijwaswegvanbloemenengenootvanhunkleur:

  Niemandheeftdiebedachtofgeschilderd.

  Hijluisterdenaardevogelsenflootmetzemee

  Niemandheefthunliedgemaakt,

  niemandhunmuziekgeleerd.

  Wantkleurenliedzijnhetlevengegeven,

  cadeaugedaan,zeiHij.

  A.Hijwasgekopkinderen,

  dienietsterkzijnennietzoveelweten,

  maardansenenspelendatheteenlievelustis.

  Ziezeeensbezig,zeiHij,

  Diewetenwatdehemelis.

  Hijnamzeopdeknie

  engraagofniet,iedereenmoestkijkenennaarzeluisteren.

  V.Hijgingmetzijnvrienden

  eniedereendiekwamaanwaaien

  vaakaantafelomteeten.

  DannamHijbroodengafiedereeneenstuk.

  Hijwerderdoorontroerd:

  Weetjewatleven,watgelukis?

  Jezelfenalwatjehebt,brekenalsbrood.

  Mijnlevenisalsbrood,metallemensengedeeld.

  Hier,neemeenstukeneetervan.

  Danschonkhijwijnaanzijnvrienden:

  Kijk,hiermeemaakikvanhetleveneenfeest.

  Diewijnismijndiepstezelf,voorjullie.

  Drinkhiervan,hetiseenverbondvooraltijd.

  A.ToenHij,jongnog,wasgestorven,

  kwamenzijnvriendenenmeerenmeermensenbijelkaar.

  Zedeeldenallessamen,gingenaantafel,

  werdenstilenzeidenJezusna:

  Ditbroodishetleven,samengedeeld.

  Ditisdewijnvanhetfeest,vooriedereen.

  V.DanzagenzeJezusweervoorzichenwistenzehetzeker:

  Hijishieronderons,Hijisnietdood.

  Entelkensnamenzeprevelenddewoordenindemond

  dieHijhenhadgeleerd.

  A.OnzeVader...

  *DeNotenkrakeriseen

  zangboekjemet(Chiro)

  liedjes.JevindthetinDe

  Banier.

 • 20 november 2009 dubbelpunt20

  binnengluren biJ De speelclubJe speelclubbers wat beter leren kennen n tegelijkertijd een plezant spel spelen? Het kan!

  Natuurlijkkenjijjespeelclubbersdoorendoor.Ofweetje

  niethoedehondvanTimheetendatShanaopwoensdag-

  namiddagnaarhaaromagaat?Danishetsleutelgatspel

  vastietsvoorjou.Inspraakenparticipatiezijnbelangrijk,en

  inspraakisnatuurlijkmeerdansamenbeslissenwanneerwe

  1-2-3pianospelen.Hetiswetenwaarjespeelclubbersmee

  bezigzijn,welkehobbyszehebben,hoehunthuissituatie

  is.

  het frits flash-ganzenspelMaakeeneenvoudigganzenbordmetsleutelgaten,huizen,

  dieren,gezichten,speelgoedenboekentassen.Hetmidden

  iseencamera.

  Elkeploegzoekteenpionenzetdieopstart.Ombeurten

  gooiendeploegenmetdedobbelsteen.Komenzeopeen

  huis,eengezicht(familie),eendier,speelgoed(kamer)of

  eenboekentas(school),dankrijgenzehuneigenfotovan

  datonderwerp.Diestekenzeinhetfotokader.Daarbij

  mogendespeelclubberszichnatuurlijkuitleveninversie-

  ringen!

  Komtiemandopeensleutelgat,dandoenwemetdever-

  schillendeploegensameneensleutelgatspel.Beste speelclubbers

  Fotograaf Frits Flash zit zonder

  fotos, ze zijn allemaal spoorloos verdwe-

  nen. Hij vraagt nu aan jullie om hem te

  helpen om een nieuwe reeks te maken.

  Die bestaat uit een huisdier, een familie-

  foto, jouw huis, jouw school, jouw kamer.

  Breng jullie fotos zondag mee zodat we

  Frits kunnen helpen.

  Tot dan!

  De speelclubleiding

  We maken ploegjes. Om het spel te beginnen, knutselen we met

  onze verschillende ploegen kaders, waar we tijdens het ganzen-

  spel de fotos in zullen steken. Dat kan uit karton, hout of papier.

  Met een beetje verf, glanspapier of crpepapier bekom je mooie

  effecten. Als alle kaders met de fotos in het lokaal hangen, ont-

  staan er al snel gesprekken waardoor je je speelclubbers heel wat

  beter leert kennen.

 • 21november 2009dubbelpunt 21

  speelclub

  sleutelgatspelen

  KooienwisselspelDespeelclubbersnemenelkaarbijdehandenen

  vormenpertweeeenkooi.Hethuisdierdatopgejaagd

  wordtdooreenjagerkanveiligzijntoevluchtvindenin

  nvandekooien.Zodraeenhuisdierveiligineenkooi

  zit,roepthetdenaamvannvandetweespelersdie

  dekooivormen.Diewordtdanprooienwordtachter-

  volgddoordekatvandeburen.

  KartonkoningAllespeelclubbersbindeneentouwomhunenkel,

  waaraaneenstukkartonbevestigdis.Jemoetprobe-

  renomophetkartonvaniemandvaneenandereploeg

  tegaanstaan,zodathetkartonscheurt.Opheteinde

  strijdendewinnaarsvanelkteamtegenelkaar.

  NachtwakerDegroepvormteenslang,doordatallespeelclubbers

  hunvoorgangervasthoudenaandekleren.Deeerste

  heefteenbel,diehijofzijvoortdurendluidt.Enspeel-

  clubberzitnietindeslang,datisdenachtwaker.Die

  moetgeblinddoektproberendeslangaanteraken.De-

  genediezogetiktwordt,wordtdenieuwenachtwaker.

  het duivelsbezoekElkespelerkiesteenanderedierennaam.Enspeel-

  clubberisdeduivel.Diekomtopdegroepafenzegt:"Ik

  bendeduivel.Ikhebhongerenikwileendier."

  Deleid(st)ervraagtdan:"Welkdierwilje?"

  "Eenezel,"zegtdeduivel.Opdatmomentgaatdeezel

  uitdegroeplopen,totaaneenbepaaldpunt.Lukthet

  hemofhaaromdaartekomenzondergetiktteworden

  doordeduivel,danblijfthijofzijdeezel.Kandeduivel

  deezeltikken,danwordtdeezeldenieuweduivel.

  PangDespeelclubbersvormeneenkringrondnvanhun

  makkers.Eenvoorwerpwordtvanhandtothand

  doorgegeven.Alsjebijhetsignaalhetvoorwerpin

  handenhebt,moetjeantwoordenopdevraagdiede

  middelstespelerstelt.Ishetantwoordjuist,danmagje

  verdermeespelen.Zoniet,danneemjedeplaatsvan

  devraagstellerin.

  Enkelevragen:Wateetikhetliefst?Leukstetv-pro-

  gramma?Watdoeikbijnanooit?

  Watismijnlievelingsboek?

  BallondoorgeefspelIntweeploegenwordteenballondoorgegeven,totdat

  deleid(st)ereenhuisnummernoemt.Despeelclubber

  dieopdatnummerwoont,moetdanzosnelmogelijk

  deballonopblazen,ereenknoopinleggenenhem

  kapotstampen.

  Geef de hoed doorEenspeelclubberstaatinhetmiddenvandekringmet

  eenblinddoekom.Deleid(st)erzetdehoedophet

  hoofdvaneenspeelclubberindekring.Dehoedwordt

  doorgegeven.Degeneinhetmiddenfluitvantijdtot

  tijd.Wiedandehoedopheeft,valtafengaatzitten.

  fotospelVerstopeenaantalstukjeskartoninverschillendekleu-

  renophetterrein.Binneneenafgesprokentijdmoeten

  despeelclubbersaldiekartonnetjesvinden.Vooreen

  blauwkrijgenzedrievanhunfotos,vooreenwittwee

  envooreenroodn.

 • 22 november 2009 dubbelpunt22

  Een weekendje op stap met je rakwis!? Voor velen is het een jaarlijkse gewoonte, anderen denken er nog niet aan. Een weekend ineen steken vraagt inderdaad een hoop organisa-tie maar je leert je leden er beter mee ken-nen. Rakwis leren er meer samenspelen en -leven, en dat versterkt de ploeggeest. Voor groentjes, die nog nooit meegegaan zijn op bivak, kan het de eerste springplank zijn om er een knalfelgroen bivak van te maken.

  Zeg niet zomaar weekendje tegen een super-de-luxe groene ervaring!

  E en e i t j e t e p e l l e n ?

  Waaromzoudenwenieteensaanhetknutselen

  gaan?Zokunnenminderactieveledenookeens

  uitblinken.Eenvoorbeeldje:kaarsenmaken.Bla

  as

  elkeeneileegenrijgdoordegaatjeseenlont.H

  et

  onderstegaatjewordtdichtgeplakt,enheteiwo

  rdt

  opeenwc-rolletjeofeeneierdopjegezet.Danla

  ten

  weverschillendekleurigekaarseninheteidrupp

  en

  totheteieivolis.Nahetafkoelenhebjeenkelno

  g

  eeneitjetepellen.

  E en e i t j e t e p e l l e n !

  Looptallesinjouwrakwiploegaltijdgesmeerd?

  Of

  wordterweleensgepest?Zijnerkliekjes,wrijvin

  gen

  enruzietjes?Daniseenweekenddeidealegele

  gen-

  heidomereensopenhartigovertepraten.Maa

  keen

  rustigeavondwandelingenverteleenverhaalov

  er

  pestenofvriendschap.Doeallemaaljepyjamaaa

  nen

  neemdeknuffelberenerbij.Gagezelligbijelkaa

  rzit-

  tenineendonkerlokaalensteekenkele(zelfgem

  aak-

  te)kaarsjesaan.Kortom:zorgvooreengezellige

  en

  stillesfeer.Jerakwiszullenderestdoen.

 • 23november 2009dubbelpunt 23

  rakwi

  S t a d s - e n d or p s s p e l e n

  Knutselenengoedpratenhorenernatuurlijkbij,

  maar

  eenweekenddientnatuurlijkookomtespelen.

  Een

  weekendzonderboslijktopheteerstegezichtm

  aar

  saai,maarhetkannatuurlijkanders.Hierzijnenk

  ele

  ideetjesomtoffestadsspeleninelkaartesteken.

  Zorg

  erwelaltijdvoordatjejerakwisnietalleendes

  traat

  opstuurt.Zekunnensomszoinhunspelopgaa

  ndat

  hetverkeervoorheneenbijzaakwordt.

  Langlevederecyclage!Eenbosspelpasjegem

  ak-

  kelijkaan,zodathetookinstadofdorpspeelbaa

  r

  wordt.Cluedokunjebijvoorbeeldineenwijksp

  elen.

  Gavoorafeenslangsinhetdorpenvraagaanen

  kele

  mensenofzewillenfigurereninhetspel.Zekun

  nen

  enkelegetuigenissenafleggenenzowordthets

  pel

  nogechter.

  Enlanglevedemodernetechnologie!Geefjeplo

  eg

  eengeheimzinnigecdofusb-stick,enlaathen

  maaruitvissenwateropstaat.Derakwisvinden

  zo

  natuurlijkeenopdracht,enalsdiegoeduitgevo

  erd

  wordt,krijgenzeeenvreemdpakjemetdevolge

  nde

  opdracht.Ishetmogelijkdatjeergenskomtwa

  ar

  computersnognietuitgevondenzijn?

  Jekuntvanjerakwisechteontdekkingsreizigers

  maken.Laathenopverkenninggaanmeteen

  vragenlijstje.Devragenkunnenheeluiteenlope

  nd

  zijn.Waarwoontdedokter?Wieisdeoudsteinw

  oner

  enhoeoudiszijofhij?Watisdeschoenmaatvan

  deburgemeester?Hoehoogisdehaagbijheth

  uis

  metnr.6indeSjoepapstraat?Welkekleurheeft

  de

  garagepoortindeGroenstraatnr.79?Hoeveelko

  st1

  kgworstbij...?

  Vergeetzekernietomenkeleknotsgekkefotosv

  anje

  rakwistemaken,omjelokaalmeeteversieren.

  Z e g j e d o en

  A c t i v i t e i t e n e va l u eren

  Jijvindtdemeningvanjerakwisnatuurlijkerg

  belangrijk.Opheteindevanhetweekendkunje

  hen

  degelegenheidgevenhunzegjetedoenoverde

  activiteiten.Daarkunjedanrekeningmeehoud

  enbij

  hetprogrammerenvanhetbivak.Enkelesugge

  sties.

  -EenMexicanwavevanwoordenoverhoezehe

  t

  weekendjevonden.Gaeventueeltweeofzelfs

  driekeerdecirkelrond.

  -Zoekeenboomofeenpaaltjeengaerineen

  kringrondstaan.Overloopdeactiviteiten.De

  rakwiszettenzichtelkensdichtbijofvervanhet

  middelpunt:dichtalszedeactiviteitgoedvon-

  den,verderalshetmindergoedwas.

  -Vraagzekerookwaaromeenbepaaldeactivite

  it

  indesmaakviel.

 • 24 november 2009 dubbelpunt2424 november 2009 dubbelpunt

  LaaGspRiNGEN

  Individuele sport

  Datiseenvariantophoogspringen.Inplaatsvanzo

  hoogmogelijktespringen,moetendetitosnuzolaag

  mogelijkduiken.Houeengestrekttouwboveneenlijn

  opdegrond,omtebeginnenbijongeveer1,5meter

  hoogte.Detitosmoeteneenvooreenonderhetkoord

  springen.Zemogendaarbijhettouwdatindelucht

  hangtnietraken,maarzemogenookdegrondnietraken

  voordelijn!Wiekanerhetbestelaagspringen?

  KEEpERs

  Dekeepersspelenvolgensdehandbalregels:zijmogendebalenkelmethunhandenaanrakenenvasthouden,enzemogenmaximaaldriestappenzettenwanneerzedebalinhunhandenhebben.

  MiDDENVELDERs

  Demiddenveldersspelenvolgensderegelsvanbasket-bal,zijmogenalleendribbelenmetdebal.Hetgrotenadeelisdatzijnietmogenscoren.

  aaNVaLLERs

  Deaanvallershebbeneenhockeystickenmogenenkelmetdestickdebalaanraken.Zemogendebalnietindeluchtwegslaan,datisvoorbehoudenaandeverdedigers.Aanvallersspelendusvolgensdehockeyregels,maaralleenopdegrond.

  VERDEDiGERs

  Deverdedigersmogendebalenkelrakenmethun

  tennisracket.Alsdebalindeluchtis,mogenzehem

  wegslaan.Ligtdebalopdegrond,danmogenzehem

  opscheppenenindeluchtverderwegslaan.Hetracket

  alseenhockeystickhanteren,isuitdenboze(zieaanval-

  lers)!

  MixCoMpETiT iE

  Teamsport met twee teams

  Diesportiseencombinatievanvelebekendebalsporten.

  Jewerktmettweeteamsentweegoals,maardeverschil-

  lendespelpositiesbepalenwelkesportjespeelt,endus

  aanwelkebasisregelsjejemoethouden.Tip:jegebruikt

  besteenplastiekenvoetbal.

  DRooGZWEMMENIndividuele sportZwemmeniseenvandebekendereOlympischesporten.JammergenoegheeftnietelkeChirogroepeenzwembadbijhaarlokaal.Daarombeoefenenwediesportzonderwater!Laatjetitosmethunbuikopdegrondliggen.Daarbijmoetenzemethunhandenhunenkelsvasthou-den.NetzoalsbijdeOlympischevariantzullendetitosomhetsnelsteeenbepaaldeafstandmoetenoverbrug-gen.Datdoenzedoorophunbuikvoorttekruipen,zon-derdatdeenkelslosgelatenworden!Tip:diesportkunjehetgemakkelijkstbinnenspelen,opeenvlakkevloer.

  papiERVERspuWEN

  Individuele sport

  Detitosmoeteneenproppapierinhunmondstekenendiezovermogelijkuitspuwen.Maakhetwatspannenderdooriedereendriekansentegeven.Detweedekeerspuwenzevanafhetpuntwaardeeerstepropgelandis,dederdekeervanwaardetweedepropgelandis.Zogeefjetitosdiebijdeeerstebeurtwatpechhaddentochwatextramogelijkheden

  weirdolympicsOlympische Spelen zijn verouderd, het is tijd voor iets geheel nieuws: de Weirdolympics! Niets anders dan compleet absurde sporten!

 • 25november 2009dubbelpunt 25

  titosTRaNDbaLKLoppEN

  Teamsport met n team

  Iederetitoheefteentennisracket.Debedoelingiserg

  simpel:eenstrandbalmoetvoortdurendindelucht

  blijven.Detitoskunnendaarvoorzorgendoorermethet

  tennisrackettegentemeppen.Daarbijishetdebedoe-

  lingommetzoweinigmogelijkslagentewerken.Hard

  meppenzodatdebalhoogvliegt,isdusdeboodschap!

  Algauwzullenjetitosmerkendatzegoedmoeten

  samenwerkenomdeballangindeluchttehouden.Je

  kuntcompetitiviteitindatspelstekendoormettwee

  teamstewerkendieelkeeneigenstandbalhebbenen

  elkaarproberenteovertroeven.

  Tip:datspelspeeljebetermettennisracketsennietmet

  badmintonrackets.Detitoskunnenergopgaanindat

  spelendanzoudendebadmintonracketsnietstevig

  genoegkunnenzijn.

  HetTitoboekisdrrrringendaanvernieuwingtoe!Vindjijdatook?Zitjijboordevolideenenspeltipsdieindatnieuweboekthuishoren?Ofhebjeeenvlottepenenwiljegraagmeeschrijven?Danhebbenwejounodig!Vanafjanuaribeginnenwemeteengroepjegengageer-detitoloversaandeherwerkingvanhe[email protected]chiro.be!

  FRisbEELopEN

  Individuele sport

  Moeilijk!Geefelketitoeenfrisbee.Debedoelingisdatalletitoszovermogelijkvanhunstartpositiegeraken.Datkanenkeldoordefrisbeewegtewerpenenweertevangenvoordathijdegrondraakt.Jekuntdiedisciplinelatendoorgaantoternogmaarntitooverblijft.Tip:Maakhetspannenddoordetitoseenbepaaldetijdopteleggen.Zolangdetijdloopt,mogenzeonbeperktopnieuwbeginnen.Detitodiehetverstgeraaktiswan-neerdetijdafloopt,isdewinnaar.Tip:Maakhetnogspannenderdoordetitoseenbe-paaldeafstandopteleggen.Chronometreerhoelangzeeroverdoen.

  25november 2009dubbelpunt

  opRoEp!! !

  BijdeSpelenhorenookmedailles.Voorzievooralletitoseengoudenmedaille(diekunjevanpapiermaken)meteenroodlint.Opdeachterkantschrijfjewaarindetitouitblonk.Zorgervoordatjealtijdergpositiefblijft.Zokunjeiemanddiealtijdverloor,aanprijzenvoorzijnofhaardoorzettingsvermogenofiemanddiezwaarvielfeliciterenmetdemeestludiekeblessure.Omhethele-maalaftemaken,knutseljevoorafeenpodium,zodatjeeenechteceremoniekunthoudenalsafsluitervaneenknotsgekkenamiddag!

  Superfluomegasjiekeknalfelrode groetjesde Titocommissie

 • 26 november 2009 dubbelpunt26

  Oudjes Blauwtjes Je Chironamiddag staat volle-dig in het teken van ouderen. Hij vraagt heel wat inlevings-vermogen van de ketis. Ketis vinden het fantastisch om zich te verkleden en eens iemand helemaal anders te zijn!

  Verdeel de ketis in duos, liefst telkens een jongen en een meisje (dan heb je een mooi bomma-en-bompakoppel). bij een meisjes- of jongensgroep moet de helft zich inleven in het andere geslacht.

  start! De ketis verkleden zich in een bejaard koppel. Die kleren kunnen de ketis van thuis meebrengen of ze vinden er in de Chiroverkleedkoffer.

  VanafdanbevindenweonsinhetChirorusthuis.Datrusthuiskamptmetfinancileproblemenwaardoorereenbomma-en-bompaverkiezinggehoudenwordtomgeldinhetlaatjetebrengen.Hetdoelvanhetspelisomdiever-kiezingtewinnen.Datkandoorzoveelmogelijkopdrach-tentoteengoedeindetebrengen.Voorelkegewonnenopdrachtkrijgenzeeenprentjevandekoninklijkefamilie.Veelouderenzijnnamelijkverzotophetkoningshuis.Wieaanheteindevanhetspelhetmeesteprentjesheeft,isdewinnaar.Dieprentjesvindjeopinternet.Ofwieweettikjeopderommelmarkteenchtroyaltyplakboekopdekop?!Erkunnenookprentjesverzameldwordendoorzogoedmogelijkderolvanbompaenbommatespelen.Zowordendeketisextragemotiveerdomzichechtalsouderentegedragen.Aanheteindevanhetspelwordthetwinnendeduobekendgemaaktenisereenfeest!

 • november 2009dubbelpunt 27

  ketiOudjes Blauwtjes

  opDrachten biNGoMaakbriefjesvan1tot100ensteek

  dieineenpot.Maakookbingokaarten

  voordeduos:elkduokrijgteen

  kaartmet25nummertjesoptussen

  1en100.Danspeeljebingo.De

  leidingtrekteenkaartjeuitdepot

  enroepthetnummeraf.Alseen

  duodatnummeropzijnkaartheeft,

  danroependetweeoudjesBINGO!

  Zokandeleidingcontrolerenofze

  weleffectiefdatnummerhebben.

  Alsjeeennummerhebt,magjehet

  doorstrepen.Hetduodatalseerste

  zijnkaartjehelemaalkandoorstrepen,

  isdewinnaarvandieopdracht.Je

  kuntdatmeerderekerenspelen,

  opverschillendemanieren.De

  winnaarisbijvoorbeeldhetduodat

  alseerstedenummersindekruisvorm

  kanwegstrepen.

  petanqueSpeelenkelespelletjespetanque.

  Zorgdaterperduotweepetanquebal-

  lenaanwezigzijn.Debegeleiding

  gooithetkleineballetje.Iedereen

  magdanproberenzijnofhaarpe-

  tanquebalzodichtmogelijkbijhet

  kleineballetjetewerpen.

  TaartVoordeverkiezingmoeterheel

  wattaartgebakkenwordenvoorde

  anderebewonersvanhetrusthuisen

  voordegenodigden.Ofwelkrijgen

  deduoselkeenkleinbudgetmeeen

  mogenzeingredintengaankopen

  omeenzogoedmogelijkgebakte

  maken.Ofwelvoorzietdeleiding

  verschillendeingredinten.Hetduo

  datzichtotnutoehetmeestingeleefd

  heeftinzijnrol,krijgthierietsmeer

  geldofietsmeer/betereingredinten.

  Wanneeriedereenklaarismetbakken,

  ishetkoffietijd!Iedereenproeftvan

  elkaarsbaksel,deleidingzorgtvoor

  eenkopjekoffie/chocomelk/theezodat

  heteenechtkoffiekransjewordt.De

  leidingofdeketiszelfbeoordelen

  wiensgebakhetlekkerstis.

  Groene vingersElkduokrijgteenkleinafgeba-

  kendstukjegrond.Datmaggrasof

  steenzijn.Hetisdebedoelingdat

  zedatperkjeineenkwartierzomooi

  mogelijkmaken.Zokunnenzebijgras

  bloemenplantenenbijsteenonkruid

  wieden.Wiehetmooisteperkjeheeft,

  isdewinnaar.

  ThuisElkduomageentoneeltjeopvoe-

  renomeenstandaardzaterdagbij

  henthuisuittebeelden.Zokun-

  nenzebijvoorbeelduitbeeldendat

  bompaopzijnduivenzittewachten,

  terwijlbommaaanhetbreienis.Of

  datbompaopcafzitenbommaniet

  tevredenis,enzovoort.Zekrijgeneen

  kwartierdetijdomvoortebereiden.

  Hetduomethetorigineelstetoneeltje

  isdewinnaar.

  Kijk eens uit het raamHetisgewetenvanouderendatze

  langnaarbuitenzittentekijken.Het

  duodathetlangstenaarelkaarkankij-

  kenzonderinde

  lachteschieten,

  heeftgewonnen.

  RoyaltyHetfavoriete

  tv-programma

  vanoudjes?Alle

  programmas

  overdekoning,

  natuurlijk!Verdeel

  verschillende

  koninklijkefigurenonderdeduos.

  Elkduomoetminstenstweeminuten

  pratenoverhunpersonage.Deleiding

  telthetaantalkeereuh.Peraarzeling

  wordtereenprentjeingehouden.

  Alsstartrekenjevooriedereentien

  prentjes.Wiedusvierkeereuhgezegd

  heeft,krijgtzesprentjes.Wiemeerdan

  tienkeeraarzelt,krijgterhelaasgeen.

  De blauwtJes swingen De pan uit!

  Danvindtdeverkiezingvanhetbestebomma-en-bompakoppelplaats!Hiervoorwordthetketilokaalwatingericht.ElkkoppelmagzichnogeensvanzijnbestekantlatenzienopeentypischeVlaamseschlager!Terwijldekoppelsdansen,kijktdeleidingwiedeprijsvandebestedanswint.Erkunnenookgradatiesinprijzengemaaktwordenzodatelkkoppelwelietswint:degrappigstedans,deorigineelste,demeestchaotische,demeestbejaarde,enz.Naargelangdeprijskrijgenzeeenaantalroyaltyprentjes.

  Nadiedanswordendeprentjesgeteld.

  Wiehetmeesteprentjesheeft,wintde

  verkiezing!

 • 28 november 2009 dubbelpunt28

  zolderDezolderisnatuurlijkdeinspiratiebronbijuitstek,ofeenplaatswaar

  spannendeverhalenverteldworden.Alleaspiszoekeneenvoorwerp

  dathenaanspreekt.Iedereenverzinthetlevensverhaalvandat

  voorwerpenverteltaandegroepwateralallemaalmethetding

  gebeurdisvoorhetdaaropzolderterechtkwam.

  Dezolderisnatuurlijkooktheplacetobevoorelkebegin-

  nendeaspirockgroep.Brengwatvoorwerpenbijeenende

  nieuweColdplayisgeboren.

  TrapOpdetrapspeeljeeenquizmeteenlevendscore-

  bord.Iedereenstartonderaan.Wiehetsnelsteen

  juistantwoordkangeven,mageentredehogergaan

  zitten.Bijeenfoutantwoordmoetjeeentrede

  naarbeneden.Degenedieinhethuiswoont,stelt

  deeerstevraag:overzichzelf,hethuis,zijnofhaar

  familie,enz.Wiejuistantwoordt,magdevolgende

  vraagstellen,maardanoverzijnofhaareigen

  woonomgeving.

  BadkamerIndebadkamerhoudenweevenhalt.Wevullen

  hetbadmetwarmwaterenstekenerallemaal

  onzevoetenin.Ondertussenverteltiemandeen

  verhaalvanophettoilet.

  hallDehallisideaalvooreenrollenspel.Iemandgaat

  naarbuiten,derestzitbinnenindehall.Degenedie

  buitenstaat,leeftzichinineenbepaaldpersonage

  (melkboer,stofzuigerverkoper,postbode,getuigevan

  Jehova)enbeltaan.Iemandandersspeeltdebewoner

  vanhethuis,doetdedeuropenenspeelthetspelmee.

  Ontdekjewiewelkerolspeelt?

  KelderGanawievandeaspi'seenkruipkelderheeftenduikonderin

  dieduistereonder(huis)wereld.Iedereenverstoptzicheniemand

  gaatopzoek.Ofiemandverstoptzichenderestgaatopzoek.

  ONBEkEND Maar TOcH DIcHTBIjWat dacht je

  van een activiteit in de

  woonomgeving van je aspis? Zo

  worden ze geconfronteerd met elkaars

  omgeving en geef je hen de gelegenheid

  iets meer over zichzelf te vertellen.

  Laat alle aspis een kamer uitkiezen in

  hun eigen huis, trek erheen en speel de

  hieronder beschreven spelen. Eens een

  andere locatie opzoeken: het is een

  bron voor nieuwe ideen.

 • 29november 2009dubbelpunt

  aspiONBEkEND Maar TOcH DIcHTBIjKeukenHoemakenweeenechtaspimenu?Devolgendegerechtenzijnberekend

  voorvierpersonen.

  SlaapkamerAlleaspi'skomenbijeenindeslaapkamer.Iemand

  verstopteenkeukenwekkertje(zethetopvijfminu-

  ten)ergensinhethuis.Hetisdebedoelingzosnel

  mogelijkhetwekkertjetevindendoorstilopzoekte

  gaannaarhetgetik.Wiealseerstedewekkervindt,is

  dewinnaar.

  TuinAlleaspishangeninhuneigentuineenvlagaaneen

  boomofstukhaag.Hetisdebedoelingdatdeaspi's

  tijdensdeweekzosnelmogelijkhunnaamopdevlaggen

  vandeandereaspi'skunnenzetten.Wiealseersteoveralzijn

  ofhaarnaamendedatumkanopschrijven,heeftgewonnen.

  Hetisnatuurlijkdebedoelingdatdatongemerktgebeurt:wan-

  neerdedaderdooriemandgezienwordt,iszijnofhaarhandteke-

  ningopdievlagongeldig.

  Brengmisschienweldeoudersopdehoogte,eenvreemdemensinje

  tuinroeptalsnelvragenop.

  Voorgerecht: pompoensoep

  1kleinepompoen1fijngesnedenuibeetjezout1eetlepelbot

  er1,25literbouillon

  1mespuntnootmuskaatgeroosterdeblokjeswitbrood.

  Schildepompoenensnijdheminkleinestukjes.Kookdestukjespo

  mpoenmetdeuiinzout

  waterendrukzedandooreenzeef.Vermengdebrijmetboteren

  kooknogevenindebouillon.

  Strooiwatnootmuskaatoverdesoependienopmetgeroosterdbr

  ood.

  Hoofdgerecht: stamppot van wortelen

  1kgwortelen2kgaardappelen1stukspek1groteui50gb

  oterofvetpeperenzoutkruidnootwater

  1laurierbladSnijdhetspekinkleinestukjesen

  laatevenuitbakkentothetmeesteveteruitis.Snijddeuifijnenla

  atstoven.

  Schraapdewortelen,wasze,snijdzeingrotestukken,voegzebijde

  uienhetspekenovergietmetwatertotde

  wortelenbijnaonderstaan.Voegkruidenenlaurierbladtoe.

  Schildeaardappelen,waszeensnijdzeinstukken.Legzebovenop

  dewortelen.Laatstovenopeenhevigvuur

  toterdampgevormdis;laatdaarnadriekwartierzachtjesstoven.S

  tamphetgeheelfijn(neemeersthetlaurierblad

  weg).Brengopsmaakendienop.

  Dessert: sinaasappelsorbet in uitgeholde sinaasappel

  literroomijs4stijfgeslageneiwittenliterstijfgeklopteroom

  4sinaasappels

  Vermenghetijsinhalfzachtetoestandmetderoomendeeiwitten.

  Brenghetmengselverderopsmaakmetde

  uitgeperstesinaasappels.Maakdatpaskortvoorhetopdienenklaa

  rendienkoudopindeuitgeholdesinaasappels.

  29

 • 30 november 2009 dubbelpunt

  verhaaltJe Flap,flap,flap...flap...pok.

  Hebjedatgehoord?vraagtBenny.Watwasdat?

  Geenidee,ikgakijken,tjilptVriendVogel.Hijfladdert

  hethutjeuit,deregenin.HeyBenny,Benny,komsnel

  kijken!Zoietsbelachelijkshebjenognooitgezien!roept

  hij.Bennywandeltnaarbuiten.Voorzijnhutziteenvogel.

  Hijisgroenengeelencompleetdoorweekt.Vriend

  Vogelgrijnst:Zijnstaartisneteenvliegenmepper,ha!

  Endandiekleuren:belachelijk!Bennygniffeltwatmee.

  Endievleugelszijnzokleindatjeernieteensmeevan

  eenstoelkuntvliegen!gaatVriendVogelverder.Benny

  grinnikt:Hohoho,datiswaar.VriendVogelisnogniet

  uitgepraat:Endieogen,man!Zogroot!Istomdat

  jenietgoedziet,blindevink?Hijwiptopenneervan

  opwinding.Datmoetmijnneefookzien,dielachtgraag

  metvreemdevogels!

  EnwegisVriendVogel.

  Bennyendevreemdevogelstaandaarinderegenen

  kijkenelkaaraan.Yo,badvibesman,bromtdevogel.

  Jamaicaisnietbijdedeur,dusikzalmaaropvliegen.

  Bennyspitstzijnorenenzijnhoorn.Ehm,Jamaica

  waareuhligtdat?vraagthijgenteresseerd.Ende

  vogelbeginttevertellen.Dathijoverdeoceaanmoet

  vliegen,dathijopbezoekwasbijfamilieinBelgi(Bob

  MerelyendeRastavink).HijvertelthonderduitoverJa-

  maica,engebruiktweltwintigkeerhetwoordchill.Dat

  laatstevindtBennywelleuk.

  VriendVogelisondertussenvaneenkalereisterugge-

  keerd.Zijnneefhadgeeninteresseenmoestbovendien

  gaanvliegenmetzijnlief.VriendVogelsteleurstelling

  wordtalleenmaargroteralshijzietdatBennymetde

  vreemdevogelaanhetpratenis.Mokkendgaathijwat

  verderophethekzitten.Naeenkwartierbeginthijmee

  teluisteren.Natwintigminutenschuifthijdichterbij.Er

  ishelemaalgeenlolaan,alserniemandisdiemeede

  vreemdevogelwiluitlachen.Uiteindelijkzittenze

  eenuurlaterinhethoktheetedrinken:Benny,

  VriendVogelendevreemdevogel.Enstiekem

  schaamtVriendVogelzicheenbeetjevoorwat

  hijallemaalgezegdheeft.

  Pestengebeurt(bijna)overal,enopveelma-

  nieren.HetstoptooknietbuitenjeChirogroep.

  Hetgaatdooropschool,opMSN,opNetlog,enz.

  Alsleidingdoejedaarietsaan.Maarhoe?

  Weesalertvoorverschillendesoortenpestenen

  voordegevaarlijkemomenten.Ploegjesverdelen,

  competitievespelen,eenploegdieverliesteneen

  zondebokzoekt,enz.Kinderenpestenookvaak

  uitverveling.Dodemomentenopbivakofvoorje

  Chironamiddagzijnmomentenwaaroppestkop-

  penongestoordhungangkunnengaan.Jekiest

  alsleidingbestvooranoniemeverdeeltechniekjes,

  begeleidvrijspel,enz.

  Pestkoppenzijnvaakpopulair,maartegelijkzijnze

  vaakonzeker.Datlaatstewillenzenietlatenzien.

  Rondhenhangtmeestaleengroepmeelopers.Je

  hebtookeengroepledendiegeeninitiatiefneemt,

  maardiezichaansluitbijdepestkopofdiealles

  negeert:demiddengroep.Belangrijkomteweten:

  tachtigprocentvandiemiddengroepvoeltzich

  schuldigenvindthetnietfijndatergepestwordt.

  Eenmanierompesteninjegroepoptelossenisde

  noblame-methode.Kortsamengevat:jelosthet

  probleemopzonderiemandtestraffen.Inzeven

  stappengajemethldeafdelingopzoeknaareen

  oplossing,waarbijjeledenzelfdeverantwoordelijk-

  heidopnemen.Letwelop:allezevenstappenzijn

  belangrijk.Kijkopwww.chiro.be/dubbelpuntarchief

  indeDubbelpuntvanapril2007voordevolledige

  uitleg.

  HAAAAAAHahahahahahahahahahahahaha

  ruzie Je Me nog graag ?Wiljemetjeleidingsploegof

  afdelingweleenseenspelspelenomhetthemapes-tenaantekaarten?Neemeenkijkjeopwww.chiro.be/pestenvoor

  nogmeertips.

 • 31november 2009dubbelpunt

  hot or not, De pesteriJentop 5

  D CYbERpEsTEN Viasmsbeledigingenofbedreigingensturenofvia

  mmsgnantefotos.Maarookviadecomputeren

  internetzijnerdiversepestmogelijkheden:elkaars

  wachtwoordstelenenzoiemandsaccountbin-

  nendringenomdieteblokkerenofinnaamvande

  gebruikerbeledigendeberichtenrondtesturen.

  Inbrekenindecomputerenpersoonlijkeinfostelen,

  pestenviaMSNofchatrooms,eenwebsiteofweblog

  metkwetsendeinhoudenfotosoverhetslachtoffer

  aanmaken,enz.Voorwieeenbeetjeopdehoogteis

  vandenieuwetechnologienzijnerheelveelmoge-

  lijkheden.

  D VERbaaL pEsTEN Spotten,schelden,iemandbedreigenofchanteren.

  Ofvalsegeruchtenenroddelsverspreiden.

  D spuLLEN aFNEMEN Spullenafnemenenzelfbijhouden,verstoppen

  ofbeschadigen,fietsbandenplatstekenenvande

  anderecadeauseisen.

  D FYsiEK pEsTEN Aanhethaartrekken,schoppen,slaanofspuwen.

  Hetblijktdattien-tottwaalfjarigenvooralfysiek

  pesten.Bijjongenskomtfysiekpestenmeervoor

  danbijmeisjes.

  D uiTsLuiTEN EN NEGEREN Bijvoorbeeldmetznallenonvriendelijkdoentegen

  eenbepaaldpersoondienietbijdevriendengroep

  hoort.Iemanduitsluitenofnegeren,doodzwijgen.

  Datkomtmeervoorbijtwaalf-totveertienjarigen,

  zepestenmeerverbaalenviadehoudingdieze

  aannementegenoveriemand.Uitsluitenenindirect

  pestenziejemeerbijmeisjesdanbijjongens.

  vriendenboekjestipDe roddeltantes (voor ketis en aspis)Indeafdelinglaatiedereendooriemandandersuitdegroepeenpaginainvulleninhetvriendenboekje.Overdiepersoonzuljeeenroddelstarten.Jeverteltiemandeenjuistfeituithetboekjeeneenzelfver-zonnen.GedurendedeheleChironamiddagmogenjullieverhalenoverelkaaruitwisselen.Aanheteindvandedagoverlopenjulliedeverhalen.Wieheeftwatgehoord?Laatiedereenkiezenwatdewaarheidisenwatderoddel.

  De droomfabriek (voor leiding)Weeseensextraliefvoorelkaar.Laatiedereenhetvriendenboekjeinvullen.Kijkbijdevraagjesdatwiliklaterwordenenalsikdelottowon,zouik.Geefiedereeneengeheimvriendjeenzorgervoordatgedurendederestvanhetjaardewensvanjouwge-heimevriendjeopdeeenofanderemanieruitkomt.

  Wie is het (voor iedereen)Iemandslaathetvriendenboekjeopenopeenwille-keurigebladzijde.Deandereledenmoetennudoorja-neevragentestellenachterhalenwiediebladzijdeinvulde.Jekunthetookandersomspelen.Vulmetjeafde-lingeenbladzijdein,bv.voorMegaMindyofBomavandeKampioenen.Eenlidmoetdanradenwiediepersoonisdoorvragentestellen.

  Familienaam.beIn Belgi wonen 116 mensen die De Pester of Depester heten. Maar gelukkig zijn er ook 3659 mensen met de naam De Vriendt, Devriendt of De Vriend in ons land. Whats in a name ?!

  pEsTEN is CooL

  Pesten,datiseencoolezaak

  Scheldenenmotten,tisaltijdraak

  Meiskesdoenbleiten,daspasneig

  Enalsgenietmeedoet,danzijtgenv

  ijg

  Zot,hijiszotwanthijdoetzoraar

  Komdoemeeenramminelkaar

  Piktzijnejasengooimindegoot

  Danisdienevuilenvoelenwijonsgro

  ot

  Geefuwesnoepdanlatenwugerust

  Alsgevooronsookdegrondnskust

  Pesten,datiseencoolezaak

  Scheldenenmotten,tisaltijdraak

 • 32 november 2009 dubbelpunt

  Alskinderenonzedoelgroepzijn,ishetnietmeerdannormaal

  datwehunrechten(enplichten)kennen.

  Webelichamenhetrechtopspel,hetrechtopverenigingen

  hetrechtopparticipatie.DeChiroiservoorendoorkinderen

  enjongeren.Iedereeniswelkom,wespelensamenenleren

  ookheelwatindiegroep.Jeleertveeluitdemanierwaarop

  iemandmetjeomgaat.Hoeouderonzeledenworden,hoe

  meerinspraakenverantwoordelijkheidwehengeven.Dusis

  hetaandeleidingomdekinderrechtentekennenntoete

  passen.

  recht op spel: het vergeten recht!Envandekinderrechtenishetrechtopspel.Speleniseen

  basisbehoeftevankinderen,enhetdraagtbijaanhunontwik-

  keling.Bovendienspelenkinderenhetliefstvanalsamen,

  metanderekinderen,ineengroep.Zolerenzeveelsociale

  vaardigheden.

  Rechtopspelwordtnogaltijdgeheelonterechtafgedaan

  alseenluxerecht:ietswaarkinderenenkelaantoekomenals

  hunbasisbehoeftenvervuldzijn.Maarspelenisevennoodza-

  kelijkvoordeontwikkelingalseten,drinken,slapen,enz.

  JaarlijksmoetenallelandenaandeVNrapporterenhoehet

  gesteldismetdenalevingvandekinderrechten.Vaakzie

  jedathetrechtopspelgeminimaliseerdofzelfsverzwegen

  Binnenkort is er weer eentje jarig, hoera, hoera! Op 20 novem-

  ber bestaat het kinderrechtenverdrag namelijk 20 jaar. En

  zelfs na al die jaren is er een kinderrecht Recht op Spel dat

  schreeuwt om meer aandacht.

  SindsdeTweedeWereldoorlogwerdeneenaantalmensen-

  rechtenverdragenopgesteld.Endaarvanwaseenspecifiek

  verdragvoorkinderen.Hetverscheenin1989enallemoge-

  lijkerechtenwerdenindatverdragopgesomd.Jekuntzeinde-

  lenindedrieP-categorien:protectierechten(bv.hetrecht

  opbeschermingtijdenseenoorlog),provisierechten(rechten

  diemetvoorzieningentemakenhebbenzoalshetrechtop

  onderwijsengezondheidszorg)enparticipatierechten(bv.het

  rechtopeeneigenmening).

  Bijnaallelandenhebbenhetverdragbekrachtigd.Wiedat

  doet,moetdierechtenindepraktijkomzetten.ZogeldtinBel-

  gidatallekoepelsvanjeugdbewegingendierechtenmoeten

  onderschrijvenomsubsidiestekunnenkrijgen.InVlaanderen

  werdeenKinderrechtencommissariaatopgerichtommeehet

  beleidteondersteunen.

  wat moet de chiro met kinderrechten?WatheeftChironumetkinderrechtentemaken?Heelveel!

  ]foto: p

  aul b

  ert -

  www

  .pau

  lbert.

  be[

  recht op spel: Meer Dan een luxerecht!

  twintig Jaar kinDerrechtenverDrag!

 • 33november 2009dubbelpunt

  wordtinzonrapport.DaarnaaststeldeeenVlaamsonderzoek

  vastdatkinderentegenwoordigveelminderbuitenspelen

  dan25jaargeleden.Vooralspeleninbossenenweidengaat

  sterkachteruit,maarookinstedenziejehetzelfdefenomeen.

  Tegelijkertijdzienweeenafnamevancreatievevormenvan

  spel,zoalsfantasie-enconstructiespelen.

  AltweejaarorganiseertdeVlaamseoverheidsamenmettal

  vanstedenengemeenteneenBuitenspeeldag.Opzondag

  ishetdebedoelingomzoveelmogelijkkinderenalspelendde

  straatoptekrijgen.Tochraardaterzongigantischeoperatie

  opgezetmoetwordenomdejeugdnaarbuitentekrijgen?!

  Hoekomthet?Deconcurrentievantv-kijkenofgaming,de

  toenemendeverstedelijkingwaardoorspeelruimteschaarser

  wordt,hetonveiligheidsgevoelbijouderswaardoorzeminder

  geneigdzijnomhunkroostbuitentelatenravotten,enz.

  Trek er eens op uit, breek grenzen open!EnbijdeChirodan?Komenwijnietmeerbuitenomtespelen?

  Latenwedefantasievanonzeledennietmeerophunbeloop

  gaantijdenseenknotsgekmiddeleeuwsspel?Natuurlijkwel!

  Maarmisschienzijndetendensendievastgesteldworden

  indatonderzoekeenextramotivatieomalsChironogmeer

  naarbuitentekomen,nogmeerfantasiespelenaantebieden,

  enz.Buitenspelenbetekentvaakspelenineenprikkelende,

  uitdagendeomgeving.Kinderendiebuitenspelen,zowelin

  destadalsophetplatteland,krijgenmeerkansenomhun

  verbeeldingskrachtverderteontwikkelen,omomtegaanmet

  onverwachtesituaties,ommeertebewegenenmeerzintuig-

  lijkeervaringoptedoen.

  ZogingChiroMengelmoesh,eenChirogroepuiteenachter-

  gesteldebuurtinGent,opweekendinhetlandelijkgelegen

  Landegem.Voordehoofdzakelijkallochtonekinderen

  uithetRabotwasheteenheleervaringomplotsmiddenin

  hetgroentevertoeven,langseenweidemetkoeientelopen,

  enz.Hetwasalsofereennieuwewereldopengingvoorzijdie

  geborenengetogenzijnineendichtbevolktestedelijkewijk.

  Maaromgekeerdkaneenuitdagendstadsspelookeenware

  prikkelingzijn.Denkbijvoorbeeldaanhetnieuwestadsbus-

  senspeldatdeChirosamenmetDeLijnontwikkelde(www.

  chiro.be/bussenspel):ingroepjesdestaddoorkruisen,somste

  voet,somsmetdebus,omopdrachtentevervullenenzoveel

  mogelijkbushaltesteveroveren.Nietsiszouitdagendenprik-

  kelendalseenstadalsspeelterrein.

  recht op spel, een kinderrecht in relatie met andere rechtenKinderrechtenzijngeenlosseopsommingvanrechten:ze

  moetenopelkaarinspelen.Ookbijhetrechtopspelisdathet

  geval.Viaspelenkunnenenkeleandererechtengewaarborgd

  worden,ookindeChiro!Zokunnenweonzeledeninspraak

  verleneninhetverloopvaneenspelofzondagnamiddag.

  Kinderenmoetenookineenveiligecontextkunnenspelen,

  meteenjuistebegeleidingshouding.Zemoetenzichthuis

  kunnenvoelen.Eigenlokalen,liefstingerichtmetinspraakvan

  jeleden,zijndusgeenoverbodigeluxe.

  Hoeouder,hoemeerverantwoordelijkheidjehenkuntgeven.

  Hierhebbenwehetoverrechtopinspraakenparticipatie.

  Speleniseenrechtvoorallekinderenenjongeren!Ineenrap-

  portvanenkeleVlaamsekinderrechtenorganisatieswerddat

  alseenpijnpuntnaarvorengeschoven.Nietallekinderenen

  jongerenkrijgenevenveelkansenom(individueelofingroeps-

  verband)tespelen.Ookwijwillenwerkblijvenmakenvaneen

  Chirodieerisvooriedereen.

  Enlast but not least:kinderenlerenookbijtijdenshetspelen.

  HoewelwebijdeChirovanmeningzijndatdatlerennooiteen

  verplichtingmagzijntijdenshetspelen!

  speel met spel, das chirotaal!Hetaantalkinderendatbuitenspeelt,neemtaf.Misschienis

  erhierweleenrolvooronsweggelegd.Speelmetjeafdeling

  buiten,zorgdatjeaanwezigbentindebuurt,datbuitenspe-

  lendekinderengeenzeldzaamheidwordenmaareencon-

  stanteinhetstraatbeeld.Alskinderenniettotbijjulliekomen,

  trekerdanzelfopuit!IndebrochureGezocht:leden(m/v)

  vindjetalvantips:openspeldagen,familiedagen,wervingop

  scholen,indewijk,enz.Genoegideenommeeaandeslagte

  gaanenietsopmaatvanjeChirogroeptevinden.

  Ledenwervenisledenbehouden!Enledenbehoudendoeje

  doorelkeChirozondagdemeestfantastische,creatieveenuit-

  dagendespelenaantebieden!Spelisenblijftdekernvanwat

  Chirois!ZodanigzelfsdatweditjaareenwerkgroepSpeluit

  degrondstampten.Zijmoetennadenkenoverspelenspelen

  indeChiro.HoekunnenwespelnogmeeropdeChirokaart

  zetten?!

  ErisaleenBuitenspeeldag,maarwijhebbenV-Day.Op6en7

  maartorganiserenzoveelmogelijkChirogroepeneenvriend-

  jesdagofopendeurdag.Hopelijkslagenweerzelfsinomdie

  kinderendieweinigbuitenspelenuithunkottelokken!Want

  zegnuzelf:spelenmetspel,dastochChirotaal!

  aanspreekpunt kinderrechtenOpzoeknaarleukeinspraakmethodiekenomjelokaalinte

  richtenmetjeleden?Vragenoverstraffenenbelonen?Ofan-

  derevragendiemetkinderrechtentemakenhebben?Slechts

  nadres:[email protected]

  twintig Jaar kinDerrechtenverDrag!

 • 34 november 2009 dubbelpunt

  Hoe?-Registreerjeactieviawww.soepopdestoep.be

  -Organiseerjeactietussen30november2009en

  30januari2010

  -Stortjeinkomstenvoor15februari2010aanWelzijns-

  zorgmetdevermeldingSoepstrijd+denaamvanje

  groep.

  -Op16februari2010sluitenwedesoepstrijdafenmaken

  wedewinnaarbekend

  Wat hebben we voor jullie in de aanbieding?-VoordejongsteafdelingeniserdeactiviteitAandeSlag!

  -VoordeoudereafdelingeniserhetspelJobofDop,eenkei-

  leukenkant-en-klaarChirospeldatjeGRATISkuntbestellen

  ophetnationaalsecretariaat.Eenmailtjeofeenbonnetjeop

  depost,enhetbelandtzomaarbijjethuis.Doen!

  -Wiljegraagstilstaanbijhetthemaarbeidenarmoede,dan

  kunjeonstekstenboekjeerbijnemen.Degroepsleiding

  ontvangthetdezemaandnoggratis.

  Job of Dop? Opeendagvindjede

  jobvanjeleven,endan

  benjewegnatuurlijk!

  Klinktveelbelovend,

  maarwatalsdiedag

  nietaanbreekt?Leefje

  inarmoede,dankunje

  somshllangopdejobvanjedromenwachten.Hoelanger

  aandedop,hoemoeilijkerhetwordt.

  Indatspelontdekjedatnietiedereendezelfdekansenheeft

  omopdearbeidsmarktteraken.Eensopdearbeidsmarkt,

  komtheteropaanomjebedrijfrendabeltehoudenende

  Gelijkekansenkranstewinnen.Niethetmeestwinstgevende,

  maarwelhetbedrijfdatdemeestekansrijkekeuzesmaakte,

  wordtaanheteindevanderitbeloond.

  Jobofdopbrengteenactueelthemadichterbijopeen

  speelsemanier.JegaatopinhetwoordspelTimesUpenleeft

  chiro tekent voor de toekomstWerk mee armoede weg. Aan de slag!Niemanddroomtervanomwerkloosofarmteworden.Toch

  isdatdeharderealiteitvoorheelwatkinderenenjongeren.

  Werkisbelangrijkomuitdearmoedeteraken,enjetalent

  kunnengebruikeninjewerkgeeftjeheelwatvoldoening.Ook

  indeChirowillenwedatallekinderenenjongerendekans

  krijgenomaandeslagtegaanmethuntalenten.Alleenopdie

  manierwerkenwearmoedechtweg.

  WerkarmoedewegisdesloganvandecampagnevanWel-

  zijnzorg.Arbeidisnietaltijdvoldoendeomuitdearmoedete

  ontsnappen.DaarompleitWelzijnszorgditjaarbehalvevoor

  voldoendejobsookvoorjobsopmaateneenvolwaardigloon.

  Werkisnietalleeneeninkomen,maargeeftookeenzinvolle

  invullingaanhetlevenvanmensen.Eenjobwaarbijjejegoed

  kuntvoelenenjejekuntontplooienisdanookbelangrijk.

  Maararbeidkanverschillendevormenaannemen:voltijdsof

  deeltijds,interimofcontractueel,vrijwilligofbetaald.

  DeChiroiseenplekwaaralleledendezelfdekansenmoeten

  krijgen.Weheteniedereenwelkominonzegroep.SpoorZeS

  werktedaarominsamenwerkingmetWelzijnszorgbinnenhet

  campagnethemaeenaantalactiviteitenuitopmaatvanjouw

  Chirogroep.VoordeoudsteafdelingeniserdeSoepstrijd.

  Smijtjeerin,engaaandeslagmetdecampagne!

  Wat je kunt doen tijdens de campagne-OrganiseereenspecialenamiddagwaarindeheleChiro-

  groepwerktmethetmateriaalvanWelzijnszorg.

  -DoemeeaandeSoepstrijdoforganiseereenSoepopde

  stoep-campagne

  De Soepstrijd, voor m/v met ballenMetSoepopdestoepwilWelzijnszorggeldinzamelenvoor

  haarcampagnes.Ditjaarkunnenjeugdbewegingenenjeugd-

  huizendestrijdaangaanomde

  meesteliterssoepteverkopen.

  Dehoofdprijs?DirkStoopsopje

  eigenChirofuif!

 • 35november 2009dubbelpunt

  jeuitindeproevenvandejobbeurs.Tussendoormoetje

  tactischeeninhoudelijkekeuzesmaken.

  Chirogroepen,gewestenenverbondenmogenngratis

  exemplaaraanvragen.Smijtjeerin!Jekuntdeonder-

  staandebongebruikenof

  jegegevens(naam,adres,

  Chirogroepenafdeling+

  hetaantalexemplaren)ook

  gewoonsturennaarspoor-

  [email protected]

  BEsTELsTrOOkElkegroepkannexemplaarvanJobofDopgratisaanvragen.Wieermeerwil,betaalt6perspel.

  Ikben

  titoleiding

  ketileiding

  aspileiding

  groepsleiding(aanduidenwatpast)

  enbestelgraag...................exemplarenvanJopofDop

  Naam:...........................................................................................................................................................................................................................

  Adres:............................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................

  Chirogroep/stamnummer:.....................................................................................................................................................................................

  DiegegevensopsturenofmailennaarSpoorZeS,Kipdorp30,[email protected]

  Zewordenalleengebruiktvoordeafhandelingvandebestelling.

 • 36 november 2009 dubbelpunt

  nvandetweeeigenschappenconcreetkanleidentoteen

  beroep(bijvoorbeeld:goedballetdansen=balletdanse