Dubbelpunt november 2009

Click here to load reader

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  239
 • download

  12

Embed Size (px)

description

Dubbelpunt is het leidingstijdschrift van Chirojeugd Vlaanderen

Transcript of Dubbelpunt november 2009

 • DUBBELPUNT

  Belgi -BelgiqueP.B.

  8000 Brugge 1-24/121

  P409362

  Tijdschrift

  vanenvoorChirole

  iding|verschijntmaa

  ndelijks,nietinjulienaugustus|nr.3|november2009|

  Chirojeug

  dVlaanderenvzw|

  v.u.&afzendadres:H.

  Bouwen,Kipdorp30,2000Antwerpen|art.nr.8009807|1euro|

  weekendop

 • 2 november 2009 dubbelpunt

  m

  IN DEZE DPLokaal te huur? Lokaal gezocht? p. 4

  Op zoek naar inspiratie voor Christus Koning? p. 17

  Iedereen dezelfde kansen? Ontdek het op p. 34

  Plan je weekendactiviteiten, ook als het regent. p. 12

  met steun van de vlaamse gemeenschap

  Te huur? Of Te duur?Superbonussen,daarkunnenweniettegen.Endebankenzijnallemaalgeldwolven!Maarzijnwezelfzoveelbeter?

  Probeermaareensopweekendtegaan,metjeleidingsploegvantienpersonen.Jewilthetjaarvoorbereiden,activiteitenplannen,detakenverdelen.Liefstergenswegvanhuis.Veeleisenhebjeniet.Alshetproperisenjehebteentoiletenkeuken,danbenjeblij.Eendoucheerbijvindjebijnaluxe.

  Dankomtderekening:150euro.VooreenChirolokaal,ontbijtnietinbegrepen.DatisevenveelalsvooreenweekendineengoedkoopvakantiehuisjeinFrankrijk.

  NatuurlijkweetikookdathetgeldineenChirogroepergensvandaanmoetkomen.Hetgroeitnietaandebomen.Enmetdeverhuurvanjelokalenmoetjedeleningervanafbetalen.Maartoch,hetwringt.EenbeetjemeersolidariteittussenChirogroepenmagjetochwelverwachten?

  Daaromhebikeenvoorstel.Ganaarwww.chirofo-rum.be,naardeitemsoverlokalenverhuur.Zeterjullielokaalbij.Envooral:zeterbijwatdeprijsisvooreenChirogroep.Geefje10%kortingaanChiroweek-ends?Ofzelfsmaar5%?Maaktnietuitwatjedoet.Alsjemaarietsdoet.

  Merijn

  PS:DeprijsvanhetlokaalisuithetlevenvaneenChirogroepgeplukt.Dievandevakantiewoninguitmijneigenleven.

  colofonDubbelpuntverschijntmaandelijks,maarnietinjulienaugustus.Eenjaarabonnementkost10euro,vraaghetaanbijChirojeugdVlaanderen,Kipdorp30,200Antwerpentel.03-2310795E-mailabonnementen@chiro.be]Redactieadres[MerijnGouweloose,Kipdorp30,2000Antwerpen]E-mail[dubbelpunt@chiro.be]Eindredactie[MerijnGouweloose]Redactie[BrunoPierloot,IlonaDaemen,MariekeDeVos,KatrijnGeldof,EefLenaerts,SaraTheunynck,AnneleenVermeire,IlseCox,VincentVangeelenNielsVraene]Taalnazicht[BartBoone]Fotos[plaatselijkegroepen]Jaarthematekeningen[RietVandeWalle]Vormgeving[ValerieVanderlooyenJanVanBostraeten]Druk[DukkerijVandenBroele,BruggeDubbelpuntwordtgedruktopchloorvrijgebleektpapier]Giften[giftenaanChirojeugdVlaanderenvzwkunnengestortwordenoprekeningnummer000-0150728-87.

 • 3november 2009dubbelpunt

  PagINa DrIEOp dez

  e derde bladzij

  de zetten we

  fotos van Chir

  ogroepen uit h

  eel

  Vlaanderen. S

  tuur je fotos n

  aar

  Dubbelpunt@c

  hiro.be, of

  Dubbelpunt

  Kipdorp 30

  2000 Antwerp

  en

  Laat weten wie

  je bent, wie er

  op

  staat en waar je

  foto gemaakt

  is.

  Chiro Wijtschate

  ren in volle actie

  Chiro Sas uit Bredene op bivak in high Chapparall, Buggenhout.

  Met liefs, van Chiro Wilduraantjes

  uit Sint-Truiden

  Nick en de andere aspis van C

  hiro hemo uit

  Opstal hebben een opdrachte

  nlijstje dat ze

  moeten afwerken. www.aspi

  sopstal.be

  dubbelpunt is voor en door leiding. Vooral door

  leiding. Stuur al je fotos, verhalen en andere

  dingen voor dubbelpunt door naar dubbelpunt@

  chiro.be, of naar Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.

  Dubbelpunt@chiro.be

  de Chirojongens

  van Londerzeel

  Centrum

  Chiro t Kartouchke uit Pittem was op bivak in

  Geel

 • 4 november 2009 dubbelpunt

  bivakplaats gezocht of aangeboDenDossier: Op weekend

  Niet vergeten: deChiroheeftviereigenweekend-

  enbivakplaatsen.DeKalei(Limburg),DeKarmel

  (West-Vlaanderen),Heidepark(Oost-Vlaanderen)en

  Heibrand(Antwerpen).Kijksnelopwww.Chirohuizen.

  beenontdekwatdemogelijkhedenvoorjouwgroep

  zijn.Volpensionofzelfkook?Heeldegroepofenkel

  deaspis?Hetisallemaalmogelijk.

  ik zoek een weekenDplekNiet zo eenvoudig: een weekendplaats vinden voor je zestien rakkers. Of min-stens even moeilijk: op weekend gaan met je twee aspis. Hoe vind je een weekendplek?

  Waar vind ik een plek?Jehebtverschillendemogelijkheden.Dikwijlskunjeterecht

  bijeenbevriendeChirogroep(ofscoutsgroep)waarvanjede

  lokalenmaghuren.

  Erisooknogwww.jeugdverblijven.be.Opdiesitezoekje

  demeestgeschiktelokalenindestreeknaarjouwkeuze.Je

  magerookjeopmerkingenachterlaten,zoweldepositieve

  alsdenegatieve.Benjemeervanhetavontuurlijketype?

  Dankunjeookgaankamperen.Opwww.kampterrein.be

  vindjealleswatjenodighebt.Enopwww.chiro.be/bivak

  staannogmeerwebsitesmetweekendplaatsen.

  Getekend en goedgekeurd!Erismaarnregel:zetjeafsprakenoppapier.Als

  jeeenlokaalvastlegtvoorjeweekendhebjeeen

  contractnodig.Jamaar,wijsprekendatafinver-

  trouwen,datistochookgoed?Nee,datisnietgoed.

  Wantdatvertrouwenverdwijntspijtiggenoegsnel

  alserietsmisloopt.Eendubbeleboeking?Wcsdie

  nietwerken?Hetiseentekenvanrespectvoorjeverhuur-

  deromjeverblijfineencontractvastteleggen.Jevindteen

  voorbeeldcontractopwww.chiro.be/formulieren.

  Ja, maar het was hier al vuil!Deeeuwigediscussie:hoepropermoetjedelokalenachter-

  laten?Heelsimpel:proper.Alsjeafspreektomdelokalen

  schoontemaken,dandoejedatook.Datiseenkwestievan

  respect.

  Erzijnookgroependiedenken:Wemakennietschoon,dat

  zedewaarborgmaarhouden.Datisgewoonzielig.Opdie

  manierverpestjedezondagvoordeChiroleiding(wantzij

  moetenhetlokaalnogopruimen),endegroependienajou

  komen,zetjeookeenhakwantdewaarborgzalstijgen.

  NuTTiGE aDREssEN

  m www.kampeercentra.bem www.kampterrein.bem www.chiro.be/bivakm www.chiro.be/formulieren

  ]foto: chiro de schakel[

 • 5november 2009dubbelpunt

  bivakplaats gezocht of aangeboDenik verhuur een weekenDplekVerhuur jij de lokalen? Of de VB? Of het oudercomit? Het maakt niet veel uit, als je maar een aantal zaken in het oog houdt.

  hoe vind ik je lokaal?Zijnhetaltijddezelfdedriegroependielangskomen?Dan

  ishettijdvoorwatbekendmaking.Registreerjelokaalop

  www.jeugdverblijven.be.Jekuntookverdergaanenpro-

  bereneenerkenningteverkrijgenvanToerismeVlaanderen.

  Daarvoormoetjelokaalwelaaneenaantalvereistenvol-

  doen.Dieleesjeopwww.cjt.be/ondersteuning/erkenning.

  hoeveel vraag je?Datiseenmoeilijke.Doorjelokalenteverhuren,helpje

  anderegroepenverder,terwijljeerzelfookeenkleinstukje

  aanverdient.Hetwordtweleenprobleemalsjedelokalen

  enkelverhuurtomgeldteverdienen.Waarisdandesolida-

  riteitmetanderegroepen?

  Vraagjeafhoeveeljezelfzouwillengevenalsjeopweek-

  endgaatmetjeleden.Envraagdieprijs.

  Denkookeensaankleineregroepen.Kunnenzijookbijjul-

  lieterecht,ofisereenminimumprijsdiezohoogligtdathet

  enkelvoorgrotegroepenhaalbaaris?Jelosthetbijvoor-

  beeldopdoorminderlokalenterbeschikkingtestellenaan

  kleineregroepen.

  Papieren, alsjeblieft!Erisnbasisregelalsjedelokalen

  verhuurt:zorgvooreengoedcontract!

  Daarinzetjealleafsprakenoverdeperi-

  ode,deprijs,watwelennietinbegrepen

  is,derechtenenplichtenvanjouenvan

  dehuurder.Ookhandigisomop

  tenemenwatergebeurtalseen

  groepannuleert.Opwww.chiro.be/

  formulierenvindjeeenmodelhuur-

  overeenkomstwaaropjejekunt

  baseren.

  het zijn varkens, meneer!Waarmeejewiltzeggendatdehuurdersnietopgeruimd

  hebben?Datkangebeuren.Alshetchtnodigis,hebje

  daarvoordehuurwaarborg.Jeregeltdiezakenopheteinde

  vanhetweekend.Dancontroleerjemetdehuurderofalles

  inordeis,ofhetproperisenwathetverbruikvanelektrici-

  teit,gasenwateris.

  Maarzorgervooralvoordatjelokalenproperzijnvoorjeze

  verhuurt.Alseengroepeerstmoetdweilenvoorzeinhet

  lokaalkunnen,hebbenzenietveelzinomopheteindenog

  eenkeertepoetsen.

  Heefteengroephetchttebontgemaakt?Neemdan

  contactopmetjegewestofverbond.Wantondanksalle

  contractenenwaarborgenverhuurjedelokaleninvertrou-

  wenaaneenandereChirogroep.Endatvertrouwen,dat

  willenwezohouden.

  Vragen, klachten of suggesties?GeefzedooraanhetaanspreekpuntBivak:HildeVanhaevre

  (bivak@chiro.beof03-2310795)

  NuTTiGE aDREssEN

  m www.cjt.bem www.jeugdverblijven.bem www.chiro.be/lokalenm www.chiro.be/formulieren

  ]foto: chir

  o zult

  e[

 • 6 november 2009 dubbelpunt

  Dossier: afscheid & verdriet

  dubbelpunt

  groeiliJnDossier: Op weekend

  ]foto: p

  aul b

  ert -

  www

  .pau

  lbert.

  be[

  De Groeilijn: van eerste weekend tot aspiweekend DeGroeilijn. Datisnietsmedischenhetheeftnietsmetopenbaar vervoer temaken. Het is eenhulpmiddel omaan Chiro te doen. Iedere groep heeft nood aan eenaangepastspelaanbod,rekeninghoudendmetdemoge-lijkheden en noden van de leden, die voor elke leeftijdanderszijn.Ookopweekend.

  Het eerste Grote AvontuurBij ribbelsenspeelclub lijktopweekendgaannietaltijdvanzelfsprekend.Tochishetookvoordejongstegroependemoeitewaard,omtalvanredenen. Eerstenvooral ishetvoordekinderen(enouders!)eengoedopstapjenaarhetbivak.Voorsommigenishetdeeerstekeerdatzevanhuiswegzijn,endankanhetgoedzijnomindeloopvanhetjaareensopweekendtegaan,samenmetdegroep.Ze leren n of twee nachten van het vertrouwde nestweg te zijn, zondermama of papa. Bovendien leren zetwee dagen lang samen te leven en te spelen in groep.Zorgerookvoordatjeeenduidelijkestructuurhanteert,ribbelsenspeelclubbershebbenernoodaan.

  T ip !-Omdatvertrouwenheelbelangrijkisvoorribbelsenspeelclub-

  berskunjehetweekendinheteigenChirolokaalorganise-

  ren.Zozijnzeweg,maartochdichtbijhuis.Vooralvoorde

  ribbels(enhunouders)geeftheteengeruststellendgevoel.

  Bovend