De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel

of 96 /96
1 De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel

Embed Size (px)

description

Documentatie over de nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel

Transcript of De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel

 • 1De nieuwe loopbaanvan het gerechtspersoneel

 • 2

 • 3VoorwoordBeste lezer,

  De manier waarop hoven en rechtbanken beheerd worden, is in volle evolutie. Een modern personeelsbeleid is in dezer van essentieel belang. In 2002 werd een hervormingsbeweging voor het gerechtspersoneel gelanceerd. Die is ondertussen deels vertaald in regelgeving. Het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie van de FOD Justitie was de stuwende kracht bij deze hervorming, zowel bij de ontwikkeling als bij de uitvoering ervan. De hervorming bevat verschillende nieuwe principes die perfect aansluiten bij de doelstellingen van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde. De wetgever vroeg de Commissie Modernisering alle mogelijke initiatieven te nemen die tot een modernisering van het beheer van hoven en rechtbanken kunnen leiden. Zij startte haar activiteiten in maart 2007.

  Het is cruciaal dat het gerechtspersoneel goed op de hoogte is van deze hervormingen. Het aangepaste personeelsstatuut introduceert nieuwe begrippen. We willen investeren in een goede toelichting van en zelfs sensibilisering voor de hervormingen door uit te leggen waarom ze nodig zijn en welke beter resultaten ze zullen opleveren. De FOD Justitie en de Commissie Modernisering hebben besloten hun krachten te bundelen. Deze brochure is dan ook de vrucht van een nauwe samenwerking. De samenwerking tussen de FOD Justitie en de Commissie zal in de toekomst nog intenser worden en zal zich uiten in diverse realisaties ten gunste van de rechterlijke orde. We zullen u bijgevolg stelselmatig op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen, met betrekking tot het statuut en andere moderniseringsinitiatieven. Een overzicht hiervan is te vinden op de respectievelijke sites van de FOD Justitie en de Commissie ( www.just.fgov.be - www.cmro-cmoj.be). Wij wensen u veel leesplezier.

  Jo VandeurzenVice-eerste Minister en Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

 • 4

 • 5InhoudInleiding ............................................................................................. 6

  Deel 1. Krachtlijnen & begrippen ................... 8

  Vele aspecten van het vroegere personeels-

  statuut waren voor verbetering vatbaar .......... 9

  Het nieuwe personeelsstatuut wil hieraan

  een oplossing geven .......................................................10

  Deel 2. Bepalingen per niveau ........................18

  Niveau D ..........................................................................................19

  Opdeling ............................................................................19

  Verschillende functiefamilies ....................19

  Statutaire benoeming ........................................22

  Uw loopbaanontwikkeling ..........................25

  Uw bezoldiging...........................................................28

  Niveau C ...........................................................................................35

  Opdeling ..............................................................................35

  Verschillende functiefamilies ....................35

  Statutaire benoeming ........................................38

  Uw loopbaanontwikkeling ..........................41

  Uw bezoldiging...........................................................44

  Het administratief niveau B ....................................49

  Opdeling ..............................................................................49

  Verschillende functiefamilies ....................49

  Statutaire benoeming ........................................52

  Uw loopbaanontwikkeling ..........................55

  Uw bezoldiging...........................................................59

  Niveau B: griffiers en secretarissen ...............66

  Opdeling ............................................................................66

  Verschillende functiefamilies ....................66

  Statutaire benoeming ........................................67

  Uw loopbaanontwikkeling ..........................69

  Uw bezoldiging...........................................................72

  Integratie .............................................................................77

  Niveau A...........................................................................................79

  Opdeling ..............................................................................79

  Statutaire benoeming ........................................82

  Uw loopbaanontwikkeling ..........................84

  Uw bezoldiging...........................................................87

  Integratie .............................................................................91

 • 6InLEIdInG

  Het grootste deel van het administratief gerechtspersoneel heeft in de praktijk al kunnen kennis maken met een gewijzigd statuut:

  l u bent benoemd in nieuwe niveaus (B, C en D) en graden (deskundige, assistent, mede-werker, enz);

  l u bent ingedeeld in functiefamilies; l aan velen onder u wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een gecerti-

  ficeerde opleiding; l de weddenschalen zijn verhoogd.l ...

  Deze wijzigingen zijn het gevolg van de inwerkingtreding van de wet van 10 juni 20061 en van het koninklijk besluit van 10 november 20062.

  De wet van 25 april 20073 past het statuut aan van gerechtspersoneel van niveau A, de grif-fiers en de secretarissen. Deze zal eind 2008 in werking treden. Tal van uitvoeringsbesluiten (vakrichtingen, weging functies,) moeten nog worden genomen.

  De brochure bestaat uit twee delen:

  l In het eerste deel worden de krachtlijnen van de hervormingen uiteengezet. Het is de bedoeling dat iedereen weet waarom deze hervorming is doorgevoerd: justi-

  tie wil beroep kunnen doen op gemotiveerde en bekwame medewerkers die loon naar werk krijgen, die op de juiste plaats worden ingezet en die de mogelijkheden krijgen om zich professioneel verder te ontwikkelen. In dit deel worden ook nieuwe begrippen omschreven (functiefamilies, gecertificeerde opleiding, functieweging enz.). Het is aangewezen om in eerste instantie het eerste deel door te nemen vooraleer u in het tweede deel uw eigen niveau onder de loep neemt.

  1 wet van 10 juni 2006 tot herziening van de loopbanen en de bezoldiging van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten

  2 koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het personeel van griffies en parketsecretariaten

  3 wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen in-zake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie

 • 7l In het tweede deel worden per niveau de belangrijkste aspecten van het nieuwe statuut behandeld; structuur, benoemingsvoorwaarden, loopbaanontwikkeling en bezoldiging. De brochure geeft u een algemene leidraad bij uw specifieke persoonlijke situatie. De personeelsdienst van het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie staat vanzelf-sprekend klaar om u, bij meer concrete en individuele vragen, met raad en daad bij te staan.

  De gendexeerde bedragen in deze brochure zijn berekend op basis van de indexatie van 1 juni 2008. De volgende indexatie is voorzien voor de maand oktober 2008.

 • 8Krachtlijnen en begrippen

 • 91. Ancinniteit primeerde - overlapping van functies

  Een loopbaan in de rechterlijke orde was tot nu toe meer gebaseerd op de jaren van dienst dan op de werkelijke jobinhoud. In de praktijk was er in vele gevallen weinig of geen verschil tussen wat bijvoorbeeld een beambte deed of een opsteller. Anderzijds kon het gebeuren dat de functie van de ene opsteller zwaarder was dan van de andere. Er waren bovendien overlappingen van bepaalde functies; bijvoorbeeld tussen griffiers en referendarissen. Er werd weinig rekening gehouden met de investeringen van een personeelslid in zijn professionele ontwikkeling (opleiding, enz.). Dit werd trouwens vrij weinig aangemoedigd. Bovendien sloten de wedden in de rechterlijke orde niet aan bij deze van de priv-sector en de ambtenaren.

  2. Starten onderaan de ladder - weinig transparante carriremogelijkhedenIn vele gevallen begon men zijn loopbaan als beambte. Een externe kon niet meteen aan de slag als griffier of secretaris. Vele hoger opgeleiden werden hierdoor afgeschrikt. Voor een benoeming of een bevordering hing men hoofdzakelijk af van de interne leidinggevenden.

  3. Weinig mogelijkheden om op een andere plaats of in een andere functie te worden tewerkgesteld.Eens benoemd op een specifiek parket of griffie was het moeilijk om elders te werken of een ander werk te doen. Er was heel weinig flexibiliteit.

  4. Gebrek aan een geschikte structuur en statuut voor (nieuwe) functiesEen groot deel van het onthaalpersoneel, het veiligheidspersoneel, de gebouwenbeheerders en het personeel dat de korpschef bijstond had geen statuut. Daardoor konden zij enkel als contractueel worden tewerkgesteld. Bij gebrek aan een andere dienst waren ze bovendien in een griffie of een parketsecretariaat ondergebracht terwijl ze daar niet echt thuis hoorden.

  Vele aspecten van het vroegere personeels-statuut waren voor verbetering vatbaar.

 • 10

  Administratief personeel Bijzondere graden Schoonmaakpersoneel Referendarissen Parketjuristen Griffiers Secretarissen

  54%

  9%

  23%

  2%1%

  10%1%

  1. Er komt meer aandacht voor de inhoud en de zwaarte van uw functie1.1 Alle functies worden opgedeeld en geordend:

  U bent met meer dan 9.000, tewerkgesteld in zeer uiteenlopende functies:

  Het is de bedoeling dat iedereen, poetsvrouw, chauffeur, hoofdgriffier, referendaris. weet wat van zijn of haar functie wordt verwacht en welke competenties (bekwaamhe-den: kennis, vaardigheden en houding/gedrag) hiervoor worden vereist. Het is bovendien belangrijk dat u een klare kijk krijgt op de plaats die uw functie inneemt in de dienst waar u werkt en binnen de hele organisatie.

  Daarom worden alle functies opgedeeld en geordend in functieniveaus - graden/functiefa-milies of vakklassen.

  Velen onder u beginnen stilaan vertrouwd te geraken met deze opdeling. Voor alle duide-lijkheid volgt hierna een overzicht:

  Het nieuwe personeelsstatuut wil hieraan een oplossing geven.

 • 11

  a) Vier niveaus: A, B, C en D Een hoger niveau heeft een hogere graad van verantwoordelijkheid en/of hogere

  vereisten.

  b) Graden (enkel niveau B, C en D) l in niveau B: griffier, secretaris, deskundige, administratief deskundige en

  ICT deskundige l in niveau C: assistent l in niveau D: medewerker, medewerker keuken/schoonmaak

  c) De niveaus B, C, en D zijn onderverdeeld in functiefamiliesl Functiefamilie: Het begrip functiefamilie is vrij complex. Laat u zeker en vast niet afschrikken door de

  hiernavolgende theoretische uiteenzetting. En en ander zal nog duidelijker worden wanneer u uw eigen functiefamilie onder de loep neemt. Een functiefamilie is een groep functies die gelijkenissen vertoont voor wat betreft de taken (wat moet men doen?) en verantwoordelijkheden en voor wat betreft het competentieprofiel (hoe moet men het doen?). Een competentieprofiel bestaat uit enerzijds kerncompetenties en anderzijds compe-teties die aan de functiefamilie en het niveau zijn verbonden.

  l Kerncompetenties: Zij houden in: kunnen samenwerken, loyaal handelen, dienstbaarheid, resultaatge-

  richtheid tonen en zichzelf ontwikkelen.Dit zijn bekwaamheden die van elk perso-neelslid binnen de rechterlijke orde worden verwacht bij de uitoefening van zijn/haar functie.

  l Competenties verbonden aan het niveau van de functiefamilie: Om na te gaan over welke competenties men moet beschikken per niveau worden

  volgende vragen gesteld: Hoe gaat men om met informatie? Hoe gaat men om met taken? Hoe geeft men leiding? Hoe stelt men zich op bij interpersoonlijke relaties? Hoe functioneert men persoonlijk? Deze vragen worden per niveau anders beantwoord; hoe hoger het niveau hoe meer

  bekwaamheden er worden vereist.

 • 12

  Voorbeelden:

  In het niveau D zal men informatie moeten kunnen verwerken. In het niveau B zal men informatie moeten kunnen analyseren.

  d) (Vak)Klassen en vakrichtingen in niveau A De diverse functies in het niveau A zullen worden gegroepeerd in klassen van A1 tot

  A5. Deze indeling wordt bepaald aan de hand van functiebeschrijvingen en functie-wegingen. Het niveau A is daarnaast onderverdeeld in vakrichtingen, die functies groeperen die tot een gelijkaardig expertisedomein behoren.

  Opgelet!

  Het doel en de beschrijving van de functie, ondergebracht in een gelijke functiefa-milie, respectievelijk voor niveau C of D, lijken vaak sterk op elkaar. U moet deze beschrijving dan ook samenlezen met het competentieprofiel dat aan die functie verbonden is.

  Bijkomende info kan u vinden in de omzendbrief nr. 78 van 14 juli 2007.

  Opgelet!

  De regelgeving is nog niet in werking getreden en tal van uitvoeringsbesluiten staan nog op stapel.

 • 13

  1.2 De inhoud van uw functie bepaalt uw verdere ontwikkeling en uw inkomen

  Aan uw functie hangt een bepaalde bezoldiging vast, die stilaan op het zelfde niveau komt als die voor gelijkaardige functies in de priv of bij de rijksambtenaren. De bezoldiging stijgt naargelang u langer werkt (ancinniteit).

  Voorbeelden: Aan elke graad of klasse (A1 tot A5) is een weddenschaal verbonden. (De weddenschalen zijn opgenomen in deel 2.)

  Als u weet wat van u wordt verwacht, kunt u bewust investeren in uw verdere ontwik-keling. Zo opent u voor uzelf loopbaanperspectieven en kan de rechterlijke orde beroep doen op medewerkers die aangepast zijn aan de behoeften van de organisatie.

  l U heeft het recht om deel te nemen aan gecertificeerde opleidingen die voor uw func-tiefamilie of vakklasse door het Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid (OFO) worden georganiseerd. Als u slaagt in de bijhorende test, dan heeft u gedurende een welbepaalde periode recht op een competentiepremie en/of kunt u bevorderen naar een hogere weddenschaal.

  l U heeft het recht om een erkende beroepsopleiding te volgen die rechtstreeks verband houdt met uw huidige of een toekomstige functie.

  Bijkomende info

  Bijkomende info (aanbod, inschrijvingen) vindt u op de website van de oplei-dingsdienst voor het gerechtspersoneel http://intranet.just.fgov.be/fojvro/

 • 14

  2. Een meer professionele en transparante benadering

  2.1. Professioneel selectiesysteem

  De selectie wordt verder geprofessionaliseerd en geobjectiveerd, zowel bij bevordering als bij werving.

  l Algemene en functie-specifieke vergelijkende selecties worden georganiseerd door SELOR, het Selectiebureau van de Federale Overheid, in samenwerking met de verant-woordelijken van de rechterlijke orde. Deze selecties laten toe een (wervings)reserve voor betrokken functies samen te stellen.

  l Als er een plaats vacant is kan een bijkomende vergelijkende proef worden geor-ganiseerd, op basis van functiebeschrijvingen en competentieprofielen. Deze proef vervangt de vroegere procedure van adviezen uitgebracht door de personeelsverant-woordelijken (hoofdgriffier, hoofdsecretaris)..

  2.2. Aangepaste benoemingsvoorwaarden - meer transparantie

  Voortaan zijn er binnen elke functie op elk niveau kansen tot bevordering en werving. De Minister van Justitie kiest of een vacante betrekking wordt ingevuld door middel van werving of bevordering.

  Indien u benoemd bent, kunt u uw loopbaan verder uitbouwen:l via administratieve bevordering: = een bevordering van een graad in een lager niveau naar een graad in het daarop

  volgende niveau

  = een bevordering van een graad van niveau B naar een klasse van niveau A (bijv. van de graad van griffier naar de vakklasse A2 met de titel griffier-hoofd van dienst).

  = een bevordering naar een hogere klasse (bijv. van A2 naar A3)

  Voorwaarde: - er is een plaats vacant; - u bent geslaagd voor een vergelijkende selectie. Deze wordt, in samenwerking met

  de verantwoordelijken van de rechterlijke orde, georganiseerd door het Selectiebureau voor de Federale Overheid (SELOR). Ze zijn steeds gebaseerd op de functiebeschrijvin-gen en het competentieprofiel.

 • 15

  l via bevordering in weddenschaal: = door het slagen in gecertificeerde opleidingen.

  Als externe kunt u statutair worden benoemd voor elke personeelsfunctie in de rechterlijke orde.

  Voorwaarde: - er is een plaats vacant; - u beschikt over het gepaste diploma (niveau D geen diploma vereist); - u bent geslaagd voor een vergelijkende selectie.

  Voor leidinggevende functies in niveau A wordt prioriteit gegeven aan de bevordering van interne medewerkers. Zij kennen de organisatie immers al ten gronde.

  Net zoals in de priv-sector kan men bij de rechterlijke orde ook als contractueel perso-neelslid werken. l u krijgt een contract van bepaalde of van onbepaalde duur (+ proefperiode);l de selectieprocedure is eenvoudiger dan bij een statutaire functie; l de wedde is gelijk aan een statutaire wedde;l de mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling zijn beperkt (er is bijvoorbeeld geen

  bevordering mogelijk).

  Opgelet!

  Vanzelfsprekend kan ieder contractueel personeelslid meedoen aan vergelijkende selecties met het oog op een statutaire benoeming.

 • 16

  3. Nadruk op flexibiliteit

  Zowel u als de rechterlijke orde zijn gebaat bij mogelijkheden tot flexibiliteit, zowel voor wat betreft uw functie-inhoud als voor wat betreft de plaats van uw werk: U kan makkelijker van functie veranderen.U kunt uw werkplaats aanpassen aan uw priv-situatie.De rechterlijke orde kan daar waar nodig op een soepele manier de juiste medewerkers inschakelen,...

  3.1. Flexibiliteit door uniformisering benoemings- voorwaarden, niveaus en graden

  l De benoemingsvoorwaarden, de niveaus en de graden voor het administratief perso-neel van griffies en parketsecretariaten worden gelijk.

  Als u op een griffie werkt, wordt de overgang naar een parketsecretariaat eenvoudiger en vice versa.

  l De benoemingsvoorwaarden en de weddenschaal worden niet meer gekoppeld aan het type gerecht.

  Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen deze van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg of deze van griffier bij het hof van beroep.

  l Verschillende oude graden smelten samen tot n graad:

  Voorbeelden:

  De oude graden van adjunct-griffier en griffier worden opgenomen in de nieuwe graad van griffierDe oude (bijzondere) graden van (eerstaanwezend) beambte, (eerstaanwezend) administratief agent, (geschoold) arbeider komen in n graad terecht, nl. die van medewerker.

 • 17

  3.2. Flexibiliteit door voorrang aan mutatie

  Als u vast benoemd bent in een griffie of parketsecretariaat, kan u vragen om definitief te worden overgeplaatst naar een andere griffie of parketsecretariaat.

  Van zodra er een plaats vacant wordt, wordt uw vraag in overweging genomen. Slechts in-dien er geen kandidaten zijn voor een mutatie of als blijkt dat niemand van de kandidaten voor een mutatie voldoet aan de functievereisten, wordt de vacante plaats opengesteld voor werving en/of bevordering.

  Bijkomende info

  Bijkomende info vindt u in de omzendbrieven nr. 92 dd.09.01.2007 en nr. 102 dd. 27.06.07.

  3.3. Flexibiliteit door wederzijdse mobiliteit rechterlijke orde federale overheidsdiensten

  Indien u werkt in de rechterlijke orde kunt u - binnen afzienbare tijd - vragen om door mid-del van mobiliteit een functie te krijgen in hetzelfde niveau in de federale overheidsdien-sten en omgekeerd.

  4. Oprichting steundiensten

  Binnen afzienbare tijd kan op verzoek van de korpschef een steundienst worden opgericht in een hof, een rechtbank of een parket waarin alle personeelsleden worden onderge-bracht die niet tot een parket of een griffie behoren (human resources managers, veilig-heidspersoneel, gebouwenbeheerders..). Zij komen onder het gezag van de korpschef en krijgen een volwaardig statuut.

 • 18

  Bepalingen perniveau

 • 19

  Het niveau D wordt opgedeeld in:

  1. Twee graden:

  l Medewerker: zowel statutaire als contractuele medewerkers kunnen in dienst worden genomen.

  l Medewerker keuken/schoonmaak: enkel contractuele personeelsleden worden in dienst genomen.

  2. Verschillende functiefamilies:

  2.1. Doel

  administratieve ondersteuning:

  Het verzorgen van een geheel van welomschreven admini-stratieve en uitvoerende taken ter ondersteuning van een dienst of een persoon. Telefonisch inlichtingen geven aan personen binnen of buiten de dienst.

  budgetbeheer:Instaan voor de administratieve afhandeling van inkomsten en/of uitgaven volgens de procedures die in de dienst werden vastgelegd teneinde bij te dragen tot het wettelijk/reglemen-tair correct beheer van budgettaire en financile gegevens.

  dossierbeheer:Het autonoom beheren en behandelen van de dossiers - of van een aantal opeenvolgende fasen. Dit gebeurt binnen een afgebakend kennis- of expertisedomein of op basis van een bepaald deel van de reglementering.

  onthaal:Instaan voor een correct en persoonlijk onthaal, bijstand verlenen, informatie verstrekken aan de burger en document-en verwerken over de dienstverlening.

  Het niveau D

 • 20

  leiding geven:

  De werkzaamheden van een administratieve of opera- tionele eenheid cordineren en opvolgen. Binnen deze groep hebben de medewerkers een gelijkaardig niveau. De klemtoon van de functie ligt op het cordineren en het superviseren van uitvoerende taken.

  ICT ondersteuning:Op basis van de kennis van het informaticamateriaal (applicat-ies of machines) instaan voor de bediening of de technische ondersteuning voor gebruikers en/of klanten.

  veiligheid: Het uitvoeren van taken en werkzaamheden in het kader van de veiligheid en/of beveiliging.

  keuken en bediening:

  Helpen bij het opdienen en het bereiden van dranken en van koude en warme schotels volgens de beschikbare middelen, om tegemoet te komen aan de behoeften in maaltijden voor het personeel en de bezoekers. De kwaliteits- en hygine-normen worden hierbij gerespecteerd..

  onderhoud:Zorgvuldig en volgens precieze instructies gebouwen schoon-maken en/of parken en tuinen onderhouden. Dit houdt eventueel de verwerking van afval in.

  transport:Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn om ze naar de gewenste plaatsen te brengen.

  technische ondersteuning:

  Op basis van de technische kennis van materiaal, apparatuur en/of technische uitrusting, instaan voor de bediening, voorbe-reiding of herstelling ervan voor gebruikers en/of klanten.

 • 21

  Niv

  eau

  D

  2.2. Competentieprofiel

  a) Functiefamilie gebonden4:

  Omgaan metinformatie

  Omgaan met taken

  Leiding geven Interpersoonlijkerelaties

  Persoonlijk functioneren

  Begrijpen Taken uitvoeren

  Leren Communiceren Inschikkelijk-heid tonen

  Informatie verwerken

  Werk structureren

  Ondersteunen Actief luisteren

  Zich aanpassen

  Analyseren Problemen oplossen

  Direct aansturen

  In team werken

  Betrouwbaar-heid tonen

  Integreren Beslissen Motiveren Servicegericht handelen

  Inzet tonen

  Vernieuwen Organiseren Coachen / ontwikkelen

  Adviseren Stressbesten-digheid tonen

  Conceptuali-seren

  Sturen Teams bouwen

  Benvloeden Zichzelf ontwikkelen

  Inzicht in de organisatie

  De organisatie besturen

  Teams aansturen

  Relaties opbouwen

  Doelstellingenhalen

  Visie ontwikkelen

  Ondernemen Inspireren Netwerken Organisatiebetrokkenheid

  4 De vereiste competenties voor niveau D zijn in het grijs gekleurd. Zie ook de informatie p. 11 en 12

 • 22

  b) Kerncompetenties

  Samenwerken Loyaal handelen

  Dienstbaarheid Resultaatsgerichtheid tonen

  Zichzelf ontwikkelen

  3. Statutaire benoeming:

  3.1. Aan welke voorwaarden moet u voldoen:

  l u bent achttien jaar oud l u bent geslaagd voor een vergelijkende selectie van medewerker georganiseerd door

  SELOR. Deze vergelijkende selectie bestaat uit:

  - een algemeen deel: beoordeelt de algemene competenties eigen aan de functiefamilie waartoe de

  functie behoort

  - eventueel een bijzonder gedeelte: beoordeelt de functie-specifieke competenties enkel als u in het algemeen deel

  60% heeft behaald

  Overgangsmaatregel

  Overgangsmaatregel tot 30 november 2012Als u beschikt over een geldig getuigschrift van het examen van beambte van een zittijd vr 1997 (en u vroeg verlenging aan) of van de zittijd 2005 bent u vrijge-steld van deze vergelijkende selectie.

 • 23

  3.2. Welke stappen moet u ondernemen na de bekend- making van een vacature in het Belgisch Staatsblad?

  Vacante plaatsen worden, gegroepeerd per graad/functiefamilie en per arrondissement (bijvoorbeeld medewerker-administratieve ondersteuning voor vredegerecht X en Y) bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  Indien u voldoet aan de hiervoor vermelde voorwaarden stuurt u uw kandidatuur, binnen de maand na de bekendmaking van de vacature(s) in het Belgisch Staatsblad, per aangete-kende brief aan: De FOD Justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Dienst Personeelszaken / ROJ 212 Waterloolaan 115 1000 BrusselU kan tegelijkertijd postuleren voor meerdere functies.

  Indien nodig wordt voor alle kandidaten een bijkomende vergelijkende proef georga-niseerd. In een overgangsfase wordt deze bijkomende vergelijkende proef hoe dan ook georganiseerd aangezien er tal van kandidaten zijn die geslaagd zijn voor het examen van beambte (zittijd vr 1997 of zittijd 2005 ).

  De Minister van Justitie benoemt uit de kandidaten: l ofwel de geslaagde die het hoogst gerangschikt is voor de vergelijkende selectie l ofwel de kandidaat die het hoogst gerangschikt is voor de bijkomende vergelijkende

  proef

  Niv

  eau

  D

  Let op! Let wel, er is geen diploma vereist.

 • 24

  3.3. Voorlopige definitieve benoeming

  U wordt in eerste instantie voorlopig benoemd voor 3 maanden.

  Na 3 maanden wordt u definitief benoemd, tenzij gebleken is dat u niet geschikt was voor de uitoefening van het ambt.

 • 25

  4. Uw loopbaanontwikkeling

  4.1. Uw bevordering in weddenschaal

  a) Er bestaan 5 weddenschalen (5):

  Medewerker keuken/schoonmaak

  Administratief medewerker

  Eerste weddeschaal (statutairen + contractuelen)

  D1 (5)Min. 12.491,64 Max. 13.672,52

  D2Min. 12.874,26 Max. 16.860,76

  Tweede weddeschaal (enkel voor statutairen)

  D3Min. 13.818,64 Max. 18.098,81

  Derde weddeschaal(enkel voor statutairen)

  D4Min. 14.322,70 Max. 19.505,18

  Vierde weddeschaal(enkel voor statutairen)

  D5Min. 15.322,70 Max. 20.505,18

  b) Hoe verhogen in weddenschaal ?

  Antwoord: door te slagen in een gecertificeerde opleiding

  U kunt zich inschrijven voor een gecertificeerde opleiding: l van zodra u 1 jaar statutair benoemd of contractueel tewerkgesteld bent in niveau D l in de laatste maand van uw voorlopige benoeming (inschrijving heeft uitwerking voor

  zover de voorlopige benoeming definitief is geworden op de eerste dag van de maand die er op volgt) Wie reeds in weddenschaal D5 wordt betaald, kan geen gecertifi-ceerde opleiding meer volgen.

  U kunt, na overleg met uw hirarchische meerdere, kiezen uit de gecertificeerde opleidin-gen, die door het OFO voor uw functiefamilie worden georganiseerd.

  5 D1 : weddenaanpassing vanaf 1 december 2008 min: 12 873,64 max: 14 054,54

  Niv

  eau

  D

 • 26

  Indien uw gecertificeerde opleiding wordt afgesloten met een gunstige beslissing van het OFO, heeft u recht op: l een jaarlijkse competentiepremie van 1 000 eur bruto (gendexeerd = 1428,2)

  gedurende 8 jaarl een bevordering in een hogere weddenschaal na 8 jaar als u statutair bent

  Deze 8 jaar gaan in de eerste dag van de maand volgend op uw inschrijving en ten vroeg-ste bij het verstrijken van de geldigheidsduur van uw voorgaande gecertificeerde oplei-ding.

  c) Schematisch overzicht loopbaanverloop (statutair) medewerker

  D2

  Gecertificeerde opleiding 1

  Niet geslaagd:geen premie

  Geslaagd:premie 1000

  D3

  Gecertificeerde opleiding 2

  Niet geslaagd:geen premie

  Niet geslaagd:geen premie

  Geslaagd:premie 1000

  Geslaagd:premie 1000

  Gecertificeerde opleiding 3

  Geen premie meer

  D3: automatisch na een gecertifi-ceerde opleiding en een competen-tiepremie voor 1000 / jaar rato van 100% gedurende acht jaar.

  D4: automatisch na een gecertifi-ceerde opleiding en een competen-tiepremie voor 1000 / jaar rato van 100% gedurende acht jaar.

  D5: automatisch na een gecertifi-ceerde opleiding en een competen-tiepremie voor 1000 / jaar rato van 100% gedurende acht jaar.

  D4

  D5

 • 27

  4.2. Uw administratieve bevordering

  Als u statutair bent, heeft u toegang tot de functies van niveau C als u voldoet aan de volgende voorwaarden: l u dient geslaagd te zijn voor een vergelijkende selectie voor het niveau C, l er is een vacante plaats.

  Als statutair hebt u toegang tot de functie van griffier, (adjunct-griffier), of secretaris (adjunct-secretaris), als u uiterlijk op 01.12.06 voldeed aan de volgende voorwaarden: l u hebt een diploma van het secundair onderwijs;l u hebt een getuigschrift van kandidaat-griffier / kandidaat-secretaris;l u hebt tenminste 3 jaar het ambt van beambte uitgeoefend bij een griffie of een par-

  ketsecretariaat.

  Niv

  eau

  D

 • 28

  5. Uw bezoldiging

  5.1. Wedde

  a) Bedrag (6)

  indicie D1* (ODT1) D2 (ODA1) D3 (ODA2) D4 (ODA3) D5 (ODA4)

  Tussentijdseverhogingen

  3/1 x 108,7210/2 x 58,172/2 x 124,89

  3/1 x 140,095/2 x 194,678/2 x 324,11

  3/1 x 140,095/2 x 213,5

  8/2 x 349,05

  3/1 x 218,664/2 x 259

  10/2 x 349,05

  3/1 x 218,664/2 x 259

  10/2 x 349,05

  0 12.491,64 12.874,26 13.818,64 14.322,70 15.322,70

  1 12.600,36 13.014,35 13.958,73 14.541,36 15.541,36

  2 12.709,08 13.154,44 14.098,82 14.760,02 15.760,02

  3 12.817,80 13.294,53 14.238,91 14.978,68 15.978,68

  4 12.817,80 13.294,53 14.238,91 14.978,68 15.978,68

  5 12.875,97 13.489,20 14.452,41 15.237,68 16.237,68

  6 12.875,97 13.489,20 14.452,41 15.237,68 16.237,68

  7 12.934,14 13.683,87 14.665,91 15.496,68 16.496,68

  8 12.934,14 13.683,87 14.665,91 15.496,68 16.496,68

  9 12.992,31 13.878,54 14.879,41 15.755,68 16.755,68

  10 12.992,31 13.878,54 14.879,41 15.755,68 16.755,68

  11 13.050,48 14.073,21 15.092,91 16.014,68 17.014,68

  12 13.050,48 14.073,21 15.092,91 16.014,68 17.014,68

 • 29

  13 13.108,65 14.267,88 15.306,41 16.363,73 17.363,73

  14 13.108,65 14.267,88 15.306,41 16.363,73 17.363,73

  15 13.166,82 14.591,99 15.655,46 16.712,78 17.712,78

  16 13.166,82 14.591,99 15.655,46 16.712,78 17.712,78

  17 13.224,99 14.916,10 16.004,51 17.061,83 18.061,83

  18 13.224,99 14.916,10 16.004,51 17.061,83 18.061,83

  19 13.283,16 15.240,21 16.353,56 17.410,88 18.410,88

  20 13.283,16 15.240,21 16.353,56 17.410,88 18.410,88

  21 13.341,33 15.564,32 16.702,61 17.759,93 18.759,93

  22 13.341,33 15.564,32 16.702,61 17.759,93 18.759,93

  23 13.399,50 15.888,43 17.051,66 18.108,98 19.108,98

  24 13.399,50 15.888,43 17.051,66 18.108,98 19.108,98

  25 13.524,39 16.212,54 17.400,71 18.458,03 19.458,03

  26 13.524,39 16.212,54 17.400,71 18.458,03 19.458,03

  27 13.649,28 16.536,65 17.749,76 18.807,08 19.807,08

  28 16.536,65 17.749,76 18.807,08 19.807,08

  29 16.860,76 18.098,81 19.156,13 20.156,13

  30 19.156,13 20.156,13

  31 19.505,18 20.505,18

  Voor meer informatie over de berekening van de wedden kunt u terecht op de website van de Centrale dienst voor de vaste uitgaven (C.D.V.U.): www.wedden.fgov.be6

  * Weddenschaal D1 zal vanaf 1/12/2008 worden verhoogd met 382 op elke weddentrap Min: 12 873, 64 Max: 14 014,52

  Niv

  eau

  D

 • 30

  b) Voorwaarden

  Uw wedde is afhankelijk van:l hoe lang u reeds in dienst bent (uw (geldelijke) ancinniteit),l uw bevorderingen in weddenschaal.

  c) Tijdstip betaling

  De laatste werkdag van de maand, met uitzondering van uw wedde van december, die betaald wordt op de eerste werkdag van de maand januari.

  5.2. Voordelen

  a) Competentietoelage (statutairen/contractuelen)

  l Bedrag: - als medewerker/keuken-schoonmaak (schaal D1): jaarlijkse toelage van 800 euro bruto (gendexeerd = 1 165,44) gedurende 8 jaar - als medewerker (in schaal D2, D3 of D4): jaarlijkse toelage van 1 000 euro bruto (gendexeerd = 1 456,8) gedurende 8 jaar - op basis van de tijdens de 12 voorgaande maanden verrichte prestaties

  l Voorwaarden: uw gecertificeerde opleiding werd afgesloten met een gunstige beslissing van het OFO

  l Tijdstip betaling: in de maand september

  b) Vakantiegeld (statutairen/contractuelen)

  l Bedrag: 92% van de bruto wedde van de maand maart van het vakantiejaar

  l Voorwaarden: Voor de berekening ervan wordt rekening gehouden met de prestaties tijdens het

  voorgaande jaar.

  l Tijdstip betaling: Het wordt uitbetaald tussen 1 mei en 30 juni van elk jaar.

 • 31

  c) Eindejaarstoelage (statutairen/contractuelen)

  l Bedrag: - een vast gedeelte in 2008: 650 euro - een variabel gedeelte: 2,5% van de brutojaarwedde die als basis diende voor de

  wedde van de maand oktober van dat jaar.

  l Voorwaarden: voor de berekening wordt rekening gehouden met de prestaties verricht tussen 1

  januari en 30 september van het betrokken jaar.

  l Tijdstip betaling: in de maand december

  d) Integratiepremie (statutairen/contractuelen)

  l Bedrag: - 100 euro bruto - verminderd bij onvolledige prestaties tussen 1 januari en 30 september - bij halftijdse prestaties (of minder) wordt de helft van de premie betaald. l Voorwaarden: - u heeft recht op een eindejaarstoelage - u ontvangt geen competentiepremie

  l Tijdstip betaling: samen met de eindejaarstoelage

  Niv

  eau

  D

 • 32

  e) Haard- of standplaatstoelage (statutairen/contractuelen)

  l Voorwaarden - bedragen: - Afhankelijk van uw persoonlijke toestand kan u een haardtoelage of een standplaats-

  toelage krijgen, als uw bezoldiging lager is dan 18 329,27 euro per jaar. U krijgt de haardtoelage: - als u gehuwd bent (tenzij de haardtoelage al aan uw echtgenoot of echtgenote is

  toegekend) - als u samenwoont (tenzij de haardtoelage al aan de persoon met wie u samen-

  woont is toegekend) - als u alleen woont en voor een of meerdere kinderen in je gezin kinderbijslag

  ontvangt. Als beide partners recht hebben op een haardtoelage, dan duiden ze via een

  verklaring op erewoord aan welke partner de haardtoelage ontvangt. De andere partner ontvangt dan een standplaatstoelage.

  Personeelsleden die geen haardtoelage ontvangen, ontvangen de standplaatstoe-lage.

  - De haardtoelage bedraagt: 719,89 euro (gendexeerd = 1 048,73 euro) per jaar, als uw wedde niet hoger is dan 16 099,84 euro (gendexeerd = 23 454,25 euro); of 359,95 euro (gendexeerd = 524,37 euro) per jaar, als uw wedde hoger is dan

  16 099,84 euro (gendexeerd = 23 454,25 euro), maar lager dan 18 329,27 euro (gen-dexeerd = 26 702,08).

  De standplaatstoelage bedraagt: 359,95 euro (gendexeerd = 524,37 euro) per jaar, als uw wedde niet hoger is dan

  16 099,84 euro (gendexeerd = 23 454,25 euro); of 179,98 euro ((gendexeerd = 262,19 euro) per jaar, als uw wedde hoger is dan 16 099,84 euro (gendexeerd = 23 454,25 euro), maar lager dan 18 329,27 euro (gen-

  dexeerd = 26 702,08).

  l Tijdstip betaling: samen met de wedde

 • 33

  f ) Premie voor besturen van een dienstvoertuig

  l Bedrag: maandelijkse forfaitaire toelage van 127,82/maand euro (gendexeerd = 186,21 euro),

  verminderd bij onvolledige prestaties. l Voorwaarden: u bent belast met het besturen van een wagen bestemd voor het vervoer van

  personen

  l Tijdstip betaling: samen met de wedde

  g) Taalpremie (statutairen/contractuelen)

  l Bedrag: - premie van 12,40 euro bruto / maand (gendexeerd = 18,06 euro) - bij onvolledige prestaties wordt deze premie op basis van de geleverde dienst-

  prestaties uitbetaald

  l Voorwaarden: - u levert het bewijs van kennis van de tweede landstaal - u oefent uw ambt uit bij een tweetalig rechtscollege: d.w.z. een rechtbank of een

  hof waar tenminste een gedeelte van de magistraten of van de leden van de griffie het bewijs moeten leveren van kennis van meer dan n landstaal (dit volgens de wetgeving op het taalgebruik in gerechtszaken)

  l Tijdstip betaling: samen met de wedde

  Niv

  eau

  D

 • 34

  h) Premie voor leidinggevenden

  l Bedrag: 500 euro bruto per jaar (gendexeerd = 728,4 euro)

  l Voorwaarden: - u heeft de dagelijkse leiding over een team van minimum tien personeelsleden - u heeft de leiding over minder dan tien personen en u bent aangewezen voor

  deze dagelijkse leiding door de directeur-generaal van de rechterlijke organisatie van de Federale Overheidsdienst Justitie, op voorstel van uw functionele chef

  l Tijdstip betaling: de premie wordt maandelijks betaald, samen met de wedde

 • 35

  HET NIVEAU C WORDT OPGEDEELD IN:

  1. n graad:

  l Assistent

  Zowel statutaire als contractuele assistenten kunnen in dienst worden genomen.

  2. Functiefamilies:

  2.1. Doel

  Administratieveondersteuning:

  Het verzorgen van een veelheid aan verschillende uitvoerende administratieve taken ter ondersteuning van een dienst of van een persoon.

  Budgetbeheer:Het beheer van het budget van een dienst en het verzorgen van de uitbetalingen teneinde alle rechthebbenden tijdig van de nodige middelen te voorzien.

  Dossierbeheer:Het beheren en autonoom afhandelen van dossiers of van min-stens een aantal opeenvolgende stappen binnen een dossier en dit binnen een afgebakend kennis- of expertisedomein, en/of op basis van een afgebakend deel van de reglementering.

  Documentatie-beheer:

  Instaan voor het beheer van een documentatiecentrum, toe-gankelijker maken van de documenten, verrichten van opzoe-kingen teneinde de interne en externe gebruiker er maximaal gebruik van te laten maken.

  Het niveau C

 • 36

  Onthaal:Instaan voor het correct en klantvriendelijk onthaal, de bege-leiding en de informatieverstrekking aan de burger alsook het verwerken van de documenten die betrekking hebben op de dienstverlening.

  Leiding geven:Instaan voor de cordinatie en opvolging van de werkzaamhe-den van een administratieve of operationele entiteit bestaande uit een beperkt team van personeelsleden van een gelijk of lager niveau.

  Informatica-assistent

  Verzorgen van de technische ondersteuning op het gebied van hardware, software of systemen om de gebruikers in optimale omstandigheden te laten werken.

  Veiligheids- enwelzijnsassistent

  Uitvoeren van taken en werkzaamheden in het kader van veiligheid en of beveiliging.

  Logistieke ondersteuning

  Beheer van alle materiaal en technische uitrusting van een dienst of van een locatie en het verzorgen van de administra-tieve procedures ter zake.

 • 37

  2.2. Competentieprofiel

  a) Functiefamilie gebonden7

  Omgaan metinformatie

  Omgaan metTaken

  Leiding geven Interpersoon-lijke relaties

  Persoonlijk functioneren

  Begrijpen Taken uitvoeren

  Leren Communice-ren

  Inschikkelijk-heid tonen

  Informatie verwerken

  Werk structureren

  Ondersteunen Actief luisteren Zich aanpassen

  Analyseren Problemen oplossen

  Direct aansturen

  In team werken

  Betrouwbaar-heid tonen

  Integreren Beslissen Motiveren Servicegericht handelen

  Inzet tonen

  Vernieuwen Organiseren Coachen /ontwikkelen

  Adviseren Stressbesten-digheid tonen

  Conceptuali-seren

  Sturen Teams bouwen Benvloeden Zichzelf ontwikkelen

  Inzicht in de organisatie

  De organisatiebesturen

  Teams aansturen

  Relaties bouwen

  Doelstellingenhalen

  Visie ontwikkelen

  Ondernemen Inspireren Netwerken Organisatie betrokkenheid

  7 De vereiste competenties voor niveau C zijn in het grijs gekleurd. Zie ook de informatie p. 11 en 12

  Niv

  eau

  C

 • 38

  b) Kerncompetenties

  Samenwerken Loyaal handelen

  Dienstbaarheid Resultaatsgerichtheid tonen

  Zichzelf ontwikkelen

  3. Statutaire benoeming

  3.1. Aan welke voorwaarden dient u te voldoen:

  a) In geval van werving:

  l u bent achttien jaar oud l u heeft een diploma van het secundair onderwijsl u bent geslaagd voor een vergelijkende selectie van assistent georganiseerd door

  Selor. Deze vergelijkende selectie bestaat uit:

  - een algemeen deel: beoordeelt de algemene competenties eigen aan de functiefamilie waartoe de

  functie behoort

  - eventueel een bijzonder gedeelte: beoordeelt de functie-specifieke competenties, enkel als u in het algemeen deel

  60% heeft behaald

  b) In geval bevordering:

  l u bent vast benoemd als medewerker bij een griffie of een parketsecretariaat l u bent geslaagd voor een vergelijkende selectie van assistent georganiseerd door

  SELOR (zie hierboven) .

 • 39

  3.2. Welke stappen moet u ondernemen na de bekend- making van een vacature in het Belgisch Staatsblad?

  Vacante plaatsen worden gegroepeerd per graad/functiefamilie en per arrondissement bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  Indien u voldoet aan de hiervoor vermelde voorwaarden stuurt u uw kandidatuur, binnen de maand na de bekendmaking van de vacature(s) in het Belgisch Staatsblad, per aangete-kende brief aan: De FOD Justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Dienst Personeelszaken / ROJ 212 Waterloolaan 115 1000 BrusselU kan tegelijkertijd postuleren voor meerdere functies.

  Indien nodig wordt voor alle kandidaten een bijkomende vergelijkende proef georga-niseerd. In een overgangsfase wordt deze bijkomende vergelijkende proef hoe dan ook georganiseerd aangezien er tal van kandidaten zijn die geslaagd zijn voor het examen van opsteller (zittijden vr 1997 - 1999 - 2001).

  De Minister van Justitie benoemt uit de kandidaten: l ofwel de geslaagde die het hoogst gerangschikt is voor de vergelijkende selectie l ofwel de kandidaat die het hoogst gerangschikt is voor de bijkomende vergelijkende

  proef

  Niv

  eau

  C

  Overgangsmaatregel

  Overgangsmaatregel tot 30 november 2012Als u beschikt over een geldig getuigschrift voor het examen van opsteller van een zit-tijd voor 1997 (en u vroeg verlenging aan) of van de zittijden 1999 of 2001 dan voldoet u aan de tweede voorwaarde en bent u vrijgesteld van deze vergelijkende selectie.

 • 40

  3.3. Voorlopige definitieve benoeming

  Bij werving wordt u in eerste instantie voorlopig benoemd voor n jaar.

  Na een jaar wordt u definitief benoemd, tenzij gebleken is dat u niet geschikt was voor de uitoefening van het ambt.

 • 41

  4 . Uw loopbaanontwikkeling

  4.1. Bevordering in weddenschaal

  a) Er bestaan 3 weddenschalen:

  Assistent

  Eerste weddeschaal (statutairen + contractuelen)

  C1Min. 14.273,70 Max. 22.648,02

  Tweede weddeschaal (enkel voor statutairen)

  C2Min. 15.905,00 Max. 24.457,38)

  Derde weddeschaal(enkel voor statutairen)

  C3(Min. 17.990,45 Max. 27.166,44)

  b) Hoe verhogen in weddenschaal ?

  Antwoord: Door te slagen in een gecertificeerde opleiding.

  U kan zich inschrijven voor een gecertificeerde opleidingl van zodra u 1 jaar statutair benoemd bent of contractueel tewerkgesteld in niveau C l in de laatste maand van uw voorlopige benoeming (inschrijving heeft uitwerking voor

  zover de voorlopige benoeming definitief is geworden op de eerste dag van de maand die er op volgt). Wie reeds in weddenschaal C3 wordt betaald, kan geen gecertifi-ceerde opleiding meer volgen.

  Aantal gecertificeerde opleidingen: 4, genummerd van 1 tot 4U kunt, na overleg met uw hirarchische meerdere, kiezen uit de gecertificeerde opleidin-gen, die door het OFO voor uw functiefamilie worden georganiseerd.

  Niv

  eau

  C

 • 42

  Indien uw gecertificeerde opleiding wordt afgesloten met een gunstige beslissing van het OFO, heeft u recht op: l een jaarlijkse competentiepremie van 1 700 euro bruto (gendexeerd = 2 476,56 euro)

  gedurende 8 jaarl 8 jaar na het slagen van gecertificeerde opleiding 2, wordt de weddenschaal C2 toege-

  kend als u statutair bent.l 8 jaar na het slagen van gecertificeerde opleiding 4 wordt de weddenschaal C3 toege-

  kend als u statutair bent.

  Deze 8 jaar gaat in de eerste dag van de maand volgend op uw inschrijving en ten vroeg-ste bij het verstrijken van de geldigheidsduur van uw voorgaande gecertificeerde oplei-ding. Indien u niet slaagt in uw gecertificeerde opleidingen 3 of 4 ontvangt u gedurende 12 maanden volgend op de datum van het afsluiten van proces-verbaal van de proef en ten vroegste na het verstrijken van de geldigheidsduur van de voorgaande gecertificeerde opleiding de helft van de competentietoelage.

  c) Schematisch overzicht loopbaanverloop

  C1

  Gecertificeerde opleiding 1

  Niet geslaagd:geen premie

  Geslaagd:premie 1700

  C2

  Gecertificeerde opleiding 2

  Niet geslaagd:50% premie (1 jaar) Geslaagd

  Geldigheidsduur van een gecertificeerde opleiding: 8 jaar

  C2: toegekend onmiddelijk nahet slagen van gecertificieerde opleiding 2

  premie 1700

  Gecertificeerde opleiding 3

  Niet geslaagd:50% premie (1 jaar)

  Geslaagd:premie 1700

  Gecertificeerde opleiding 4

  Niet geslaagd:50% premie (1 jaar) Geslaagd

  C3

  Geen premie meer

  C3: toegekend onmiddelijk nahet slagen van gecertificieerde opleiding 4

 • 43

  4.2 Uw administratieve bevordering

  Als u statutair bent, kunt u toegang hebben tot de functies van niveau B, administratief personeel als u voldoet aan de volgende voorwaarden:l u moet geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor het niveau B l er is een vacante plaats

  Voor de inwerkingtreding van de regelgeving voor niveau A, griffiers en secretarissen: l Als u statutair bent, kunt u deelnemen aan het examen voor kandidaat-griffier en

  kandidaat-secretaris, om te worden benoemd in een functie van griffier of secretaris.

  Na de inwerkingtreding van de regelgeving voor niveau A, griffiers en secretarissen: l Als u statutair bent, heeft u toegang tot de functies van niveau B voor de nieuwe graad

  van griffier en secretaris. Ook hier gelden voormelde voorwaarden.

  Niv

  eau

  C

 • 44

  5. Uw bezoldiging

  5.1. Uw wedde

  a) Bedrag

  Indicie C1 (OCA1) C2 (OCA2) C3 (OCA3)

  Tussentijdse verhogingen

  3/1 x 267,312/2 x 356,34

  11/2 x 623,61

  3/1 x 267,312/2 x 356,342/2 x 712,649/2 x 623,61

  3/1 x 267,312/2 x 356,342/2 x 712,64

  10/2 x 623,61

  0 14.273,70 15.905,00 17.990,45

  1 14.541,01 16.172,31 18.257,76

  2 14.808,32 16.439,62 18.525,07

  3 15.075,63 16.706,93 18.792,38

  4 15.075,63 16.706,93 18.792,38

  5 15.431,97 17.063,27 19.148,72

  6 15.431,97 17.063,27 19.148,72

  7 15.788,31 17.419,61 19.505,06

  8 15.788,31 17.419,61 19.505,06

  9 16.411,92 18.132,25 20.217,70

  10 16.411,92 18.132,25 20.217,70

  11 17.035,53 18.844,89 20.930,34

  12 17.035,53 18.844,89 20.930,34

 • 45

  13 17.659,14 19.468,50 21.553,95

  14 17.659,14 19.468,50 21.553,95

  15 18.282,75 20.092,11 22.177,56

  16 18.282,75 20.092,11 22.177,56

  17 18.906,36 20.715,72 22.801,17

  18 18.906,36 20.715,72 22.801,17

  19 19.529,97 21.339,33 23.424,78

  20 19.529,97 21.339,33 23.424,78

  21 20.153,58 21.962,94 24.048,39

  22 20.153,58 21.962,94 24.048,39

  23 20.777,19 22.586,55 24.672,00

  24 20.777,19 22.586,55 24.672,00

  25 21.400,80 23.210,16 25.295,61

  26 21.400,80 23.210,16 25.295,61

  27 22.024,41 23.833,77 25.919,22

  28 22.024,41 23.833,77 25.919,22

  29 22.648,02 24.457,38 26.542,83

  30 26.542,83

  31 27.166,44

  Voor meer informatie omtrent de berekening van de wedden kunt terecht op de website van de Centrale dienst voor de vaste uitgaven (C.D.V.U.): www.wedden.fgov.be

  Niv

  eau

  C

 • 46

  b) Voorwaarden

  Uw wedde is afhankelijk van:l hoe lang u al in dienst bent (uw (geldelijke) ancinniteit)l uw bevorderingen in weddenschaal

  c) Tijdstip betaling

  De laatste werkdag van de maand, met uitzondering van uw wedde van december, die betaald wordt op de eerste werkdag van de maand januari.

  5.2. Voordelen

  a) Competentietoelage (statutairen/contractuelen)

  l Bedrag: -1 700 euro bruto / jaar (gendexeerd = 2 476,56 euro) gedurende 8 jaar - op basis van de verrichte prestaties tijdens de 12 voorgaande maanden

  l Voorwaarden: uw gecertificeerde opleiding werd afgesloten met een gunstige beslissing van het OFO

  l Tijdstip betaling: in de maand september

  b) Vakantiegeld (statutairen/contractuelen)

  l Bedrag: 92% van de bruto wedde van de maand maart van het vakantiejaar.

  l Voorwaarden: voor de berekening ervan wordt rekening gehouden met de prestaties geleverd tijdens

  het voorgaande jaar

  l Tijdstip betaling: het wordt uitbetaald tussen 1 mei en 30 juni van ieder jaar

 • 47

  c) Eindejaarstoelage (statutairen/contractuelen)

  l Bedrag: - een vast gedeelte in 2008: 650 euro - een variabel gedeelte: 2,5% van de brutojaarwedde die als basis diende voor de

  wedde van de maand oktober van dat jaar

  l Voorwaarden: voor de berekening wordt rekening gehouden met de prestaties verricht tussen 1

  januari en 30 september van het betrokken jaar

  l Tijdstip betaling: in de maand december

  d) Haard- of standplaatstoelage (statutairen/contractuelen)

  l Voorwaarden - bedragen: - Afhankelijk van uw persoonlijke toestand kan u een haardtoelage of een standplaats-

  toelage krijgen, als uw bezoldiging lager is dan 18 329,27 euro per jaar. U krijgt de haardtoelage: - als u gehuwd bent (tenzij de haardtoelage al aan uw echtgenoot of echtgenote is

  toegekend) - als u samenwoont (tenzij de haardtoelage al aan de persoon met wie u samen-

  woont is toegekend) - als u alleen woont en voor een of meerdere kinderen in je gezin kinderbijslag

  ontvangt. Als beide partners recht hebben op een haardtoelage, dan duiden ze via een

  verklaring op erewoord aan welke partner de haardtoelage ontvangt. De andere partner ontvangt dan een standplaatstoelage.

  Personeelsleden die geen haardtoelage ontvangen, ontvangen de standplaatstoe-lage.

  - De haardtoelage bedraagt: 719,89 euro (gendexeerd = 1 048,73 euro) per jaar, als uw wedde niet hoger is dan 16 099,84 euro (gendexeerd = 23 454,25 euro); of 359,95 euro (gendexeerd = 524,37 euro) per jaar, als uw wedde hoger is dan 16 099,84 euro (gendexeerd = 23 454,25 euro), maar lager dan 18 329,27 euro (gen-

  dexeerd = 26 702,08).

  Niv

  eau

  C

 • 48

  De standplaatstoelage bedraagt: 359,95 euro (gendexeerd = 524,37 euro) per jaar, als uw wedde niet hoger is dan 16 099,84 euro (gendexeerd = 23 454,25 euro); of 179,98 euro ((gendexeerd = 262,19 euro) per jaar, als uw wedde hoger is dan 16 099,84 euro (gendexeerd = 23 454,25 euro), maar lager dan 18 329,27 euro (gen-

  dexeerd = 26 702,08).

  l Tijdstip betaling: samen met de wedde

  e) Taalpremie (statutairen/contractuelen)

  l Bedrag: -premie van 12,40 euro bruto / maand (gendexeerd = 18,06 euro) -bij onvolledige prestaties wordt deze premie op basis van de geleverde dienst-

  prestaties uitbetaald

  l Voorwaarden: - u levert het bewijs van kennis van de tweede landstaal: - u oefent uw ambt uit bij een tweetalig rechtscollege: d.w.z. een rechtbank of een

  hof waar tenminste een gedeelte van de magistraten of van de leden van de griffie het bewijs moeten leveren van kennis van meer dan n landstaal (dit volgens de wetgeving op het taalgebruik in gerechtszaken)

  l Tijdstip betaling: samen met de wedde

  f ) Premie voor leidinggevenden

  l Bedrag: 1000 euro bruto /jaar (gendexeerd = 1 456,8 euro)

  l Voorwaarden: - u heeft de dagelijkse leiding over een team van minimum tien personeelsleden - u heeft de leiding over minder dan tien personen en u bent aangewezen voor

  deze dagelijkse leiding door de directeur-generaal van de rechterlijke organisatie van de Federale Overheidsdienst Justitie, op voorstel van uw functionele chef

  l Tijdstip betaling: De premie wordt maandelijks betaald, samen met de wedde.

 • 49

  HET ADMINISTRATIEF NIVEAU B IS OPGEDEELD IN:

  1. Drie graden:

  l Deskundige l Administratief deskundige l ICT deskundige

  Zowel statutaire als contractuele deskundigen kunnen in dienst worden genomen.

  2. Verschillende functiefamilies:

  2.1. Doel

  administratieve ondersteuning:

  Het verzorgen van een veelheid aan verschillende adminis-tratieve taken ter ondersteuning van een dienst of van n of meerdere personen.

  budgetbeheer:Cordinatie, ondersteuning, controle en uitvoering van verschillende taken binnen het boekhoudkundig en begro-tingsproces van een dienst waarbij de budgetbeheerder een vertegenwoordigende rol heeft.

  dossierbeheer:Dossiers uit een bepaald complex kennis- of expertisedomein verwerken met het oog op een beslissing, zonder af te wijken van de reglementering ter zake.

  documentatie-beheer:

  Cruciale en pertinente informatie opzoeken, verzamelen, ana-lyseren en klasseren zodat de bevoegde autoriteiten gemak-kelijker beslissingen kunnen nemen.

  leiding geven:Verantwoordelijke voor de algemene dagelijkse leiding, organi-satie, cordinatie en planning van een entiteit met personeels-leden van een gelijk of lager niveau.

  Niv

  eau

  Bad

  min

  .

  Het administratief niveau B

 • 50

  ICT-deskundige: Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het testen, de implementatie, het documenteren en het onderhoud van programmas, systemen databanken om het beheer van de administratie te onderhouden en te optimaliseren.

  Veiligheids -en welzijnsassistent:

  Uitvoeren van de taken en werkzaamheden verbonden aan de wettelijk voorziene veiligheids- of beveiligingsfunctie.

  Vertaling: Het verzorgen van correcte vertalingen van en/of naar de moe-dertaal ten behoeve van verschillende diensten.

  Logistieke ondersteuning:

  Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve procedures gerespecteerd en correct uitge-voerd worden.

 • 51

  2.2. Competentieprofiel

  a) Functiefamilie gebonden8:

  Omgaan met informatie

  Omgaan met Taken

  Leiding geven Interpersoon-lijke relaties

  Persoonlijk functioneren

  Begrijpen Taken uitvoeren

  Leren Communiceren Inschikkelijk-heid tonen

  Informatie verwerken

  Werk structureren

  Ondersteunen Actief luisteren Zich aanpassen

  Analyseren Problemen oplossen

  Direct aansturen

  In team werken

  Betrouwbaar-heid tonen

  Integreren Beslissen Motiveren Servicegericht handelen

  Inzet tonen

  Vernieuwen Organiseren Coachen / ontwikkelen

  Adviseren Stressbesten-digheid tonen

  Conceptuali-seren

  Sturen Teams bouwen Benvloeden Zichzelf ontwikkelen

  Inzicht in de organisatie

  De organisatie besturen

  Teams aansturen

  Relaties bouwen

  Doelstellingen halen

  Visie ontwikkelen

  Ondernemen Inspireren Netwerken Organisatie betrokkenheid

  8 De vereiste competenties voor niveau B zijn in het grijs gekleurd. Zie ook de informatie p. 11 en 12

  Niv

  eau

  Bad

  min

  .

 • 52

  b) Kerncompetenties

  Samenwerken Loyaal handelen

  Dienstbaarheid Resultaatsgerichtheid tonen

  Zichzelf ontwikkelen

  3. Statutaire Benoeming:

  3.1. Aan welke voorwaarden moet u voldoen:

  a) in geval van werving

  l u bent eenentwintig jaar oud l u heeft een graduaatsdiploma l u bent geslaagd voor een vergelijkende selectie van (administratief/ICT) deskundige

  georganiseerd door SELOR. Deze vergelijkende selectie bestaat uit:

  - een algemeen deel: beoordeelt de algemene competenties eigen aan de functiefamilie waartoe de

  functie behoort

  -eventueel een bijzonder gedeelte: beoordeelt de functie-specifieke competenties, enkel als u in het algemeen deel

  60% heeft behaald

  b) in geval van bevordering

  l u bent vast benoemd als assistent bij een griffie of een parketsecretariaat l u bent geslaagd voor een vergelijkende selectie van (administratief/ICT) deskundige

 • 53

  georganiseerd door SELOR (zie hierboven) .

  3.2. Welke stappen moet u ondernemen na de bekend- making van een vacature in het Belgisch Staatsblad?

  Vacante plaatsen worden gegroepeerd per graad/functiefamilie en per arrondissement (bijv. administratief deskundige voor de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel te Mechelen) bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  Indien u voldoet aan de hiervoor vermelde voorwaarden stuurt u uw kandidatuur, binnen de maand na de bekendmaking van de vacature(s) in het Belgisch Staatsblad, per aangete-kende brief aan: De FOD Justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Dienst Personeelszaken / ROJ 212 Waterloolaan 115 1000 BrusselU kan tegelijkertijd postuleren voor meerdere functies.

  Indien nodig wordt voor alle kandidaten een bijkomende vergelijkende proef georga-niseerd. In een overgangsfase wordt deze bijkomende vergelijkende proef hoe dan ook georganiseerd voor de administratief deskundige aangezien er enkel nog kandidaten zijn die geslaagd zijn voor het vroegere examen van vertaler.

  De Minister van Justitie benoemt uit de kandidaten: l ofwel de geslaagde die het hoogst gerangschikt is voor de vergelijkende selectie l ofwel de kandidaat die het hoogst gerangschikt is voor de bijkomende vergelijkende

  proef

  Niv

  eau

  Bad

  min

  .

  Overgangsmaatregel

  overgangsmaatregel tot 30 november 2012Als u beschikt over een geldig getuigschrift voor het examen vertaler dat georgani-seerd is voor 1 december 2006 bent u vrijgesteld van de vergelijkende selectie.

 • 54

  3.3. Voorlopige definitieve benoeming

  Ingeval van werving wordt u in eerste instantie voorlopig benoemd voor n jaar.

  Na een jaar wordt u definitief benoemd, tenzij gebleken is dat u niet geschikt was voor de uitoefening van het ambt.

 • 55

  4. Uw loopbaanontwikkeling

  4.1. Bevordering in weddenschaal

  a) Er bestaan 9 weddenschalen:

  Deskundige Administratief deskundige

  ICT-deskundige

  Eerste weddeschaal (statutairen + contractuelen)

  B1(Min. 16.804 Max. 25.218)

  BA1(Min. 15.122 Max. 22.509)

  BI1(Min. 17.274 Max. 25.688)

  Tweede weddeschaal (enkel voor statutairen)

  B2(Min. 18.663 Max. 30.884)

  BA2(Min. 16.361 Max. 28.048)

  BI2(Min. 21.731 Max. 32.396)

  Derde weddeschaal(enkel voor statutairen)

  B3(Min. 20.903 Max. 33.124)

  BA3(Min. 18.220 Max. 30.666)

  BI3(Min. 24.531 Max. 35.196)

  b) Hoe verhogen in weddenschaal?

  Antwoord: Door te slagen in de gecertificeerde opleiding

  U kunt zich inschrijven voor een gecertificeerde opleiding: l van zodra u 1 jaar statutair benoemd bent of contractueel tewerkgesteld in niveau B l in de laatste maand van uw voorlopige benoeming (inschrijving heeft uitwerking voor

  zover de voorlopige benoeming definitief is geworden op de eerste dag van de maand die er op volgt). Wie reeds in weddenschaal B3, BA3 of BI3 wordt betaald, kan geen gecertificeerde opleiding meer volgen.

  Aantal gecertificeerde opleidingen: l Deskundigen/administratief deskundigen: 5, genummerd van 1 tot 5l ICT-deskundigen: 9, genummerd van 1 tot 9

  U kunt, na overleg met uw hirarchische meerdere, kiezen uit de gecertificeerde opleidin-gen, georganiseerd door het OFO, die voor uw functiefamilie worden georganiseerd .

  Niv

  eau

  Bad

  min

  .

 • 56

  Als uw gecertificeerde opleiding wordt afgesloten met een gunstige beslissing van het OFO, heeft u recht op: l als deskundige en administratief deskundige: - een jaarlijkse competentietoelage van 2000 eur bruto (gendexeerd =

  2 913,6 euro) gedurende 5 jaar - 5 jaar na het slagen van gecertificeerde opleiding 2, wordt de weddenschaal B2/

  BA2 toegekend als u statutair bent. - 5 jaar na het slagen van gecertificeerde opleiding 5 wordt de weddenschaal B3/

  BA3 toegekend als u statutair bent.

  l als ICT-deskundige: - een jaarlijkse competentietoelage van 2500 eur bruto (gendexeerd =

  3 642,0 euro) gedurende 3 jaar - 3 jaar na het slagen van gecertificeerde opleiding 4, wordt de weddenschaal BI2

  toegekend als u statutair bent. - 3 jaar na het slagen van gecertificeerde opleiding 9 wordt de weddenschaal BI3

  toegekend als u statutair bent.

  Deze 5 en 3 jaar gaan in op de eerste dag van de maand volgend op uw inschrijving en ten vroegste bij het verstrijken van de geldigheidsduur van uw voorgaande gecertificeerde opleiding.

  Als u niet slaagt in uw gecertificeerde opleidingen 2, 3, 4 of 5 ontvangt u gedurende 12 maanden volgend op de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van de proef en ten vroegste na het verstrijken van de geldigheidsduur van de voorgaande gecertificeerde opleiding de helft van de competentietoelage. Hetzelfde geldt voor de ICT-deskundigen die niet slagen in de gecertificeerde opleidingen 2 tot 9.

 • 57

  c) Schematisch overzicht loopbaanverloop

  B1 (en BA1)

  Gecertificeerde opleiding 1

  Niet geslaagd:geen premie

  Geslaagd:premie 2 000

  B2 (en BA2)

  Gecertificeerde opleiding 2

  Niet geslaagd:50% premie (1 jaar)

  Geslaagd:premie 2 000

  Geldigheidsduur van een gecertificeerde opleiding: 5 jaar

  B2: toegekend onmiddelijk nahet slagen van gecertificieerde opleiding 2

  Gecertificeerde opleiding 3

  Niet geslaagd:50% premie (1 jaar)

  Geslaagd:premie 2 000

  Gecertificeerde opleiding 4

  Niet geslaagd:50% premie (1 jaar)

  Geslaagd:premie 2 000

  B3 (en BA3)

  Geen premie meer

  B3: toegekend onmiddelijk nahet slagen van gecertificieerde opleiding 5

  Gecertificeerde opleiding 5

  Niet geslaagd:50% premie (1 jaar)

  Geslaagd:premie 2 000

  Niv

  eau

  Bad

  min

  .

 • 58

  4.2. Uw administratieve bevordering - verandering van graad

  Voor de inwerkingtreding regelgeving niveau A, griffiers en secretarissen: l Als u statutair bent kunt u deelnemen aan het examen voor kandidaat-griffier en

  kandidaat-secretaris, om te worden benoemd in een functie van (adjunct-)griffier of (adjunct-)secretaris.

  Na de inwerkingtreding regelgeving niveau A, griffiers en secretarissen: l Als u statutair bent heeft u toegang tot de functies van niveau B voor de nieuwe graad

  van griffier en secretaris. Ook deze benoeming is afhankelijk van uw resultaat van een vergelijkende selectie voor een vacante betrekking in een functie van dat niveau.

 • 59

  5. Uw bezoldiging

  5.1. Uw wedde

  a) Bedrag:

  Deskundigen Administratief deskundigen

  indicie B1 (OBT1)

  B2 (OBT2)

  B3 (OBT3)

  BA 1 (OBA1)

  BA 2 (OBA2)

  BA 3 (OBA3)

  Tussen-tijdse verho-gingen

  3/1 x 253,001/2 x 293,001/2 x 391,002/2 x 673,009/2 x 625,00

  3/1 x 620,007/2 x 793,003/2 x 918,004/2 x 514,00

  3/1 x 620,007/2 x 793,003/2 x 918,004/2 x 514,00

  3/1 x 669,002/2 x 595,002/2 x 421,009/2 x 372,00

  3/1 x 669,003/2 x 868,001/2 x 836,0010/2 x 624,00

  3/1 x 694,008/2 x 868,006/2 x 570,00

  0 16.804,00 18.663,00 20.903,00 15.122,00 16.361,00 18.220,00

  1 17.057,00 19.283,00 21.523,00 15.791,00 17.030,00 18.914,00

  2 17.310,00 19.903,00 22.143,00 16.460,00 17.699,00 19.608,00

  3 17.563,00 20.523,00 22.763,00 17.129,00 18.368,00 20.302,00

  4 17.563,00 20.523,00 22.763,00 17.129,00 18.368,00 20.302,00

  5 17.856,00 21.316,00 23.556,00 17.724,00 19.236,00 21.170,00

  6 17.856,00 21.316,00 23.556,00 17.724,00 19.236,00 21.170,00

  7 18.247,00 22.109,00 24.349,00 18.319,00 20.104,00 22.038,00

  8 18.247,00 22.109,00 24.349,00 18.319,00 20.104,00 22.038,00

  9 18.920,00 22.902,00 25.142,00 18.740,00 20.972,00 22.906,00

  10 18.920,00 22.902,00 25.142,00 18.740,00 20.972,00 22.906,00

 • 60

  11 19.593,00 23.695,00 25.935,00 19.161,00 21.808,00 23.774,00

  12 19.593,00 23.695,00 25.935,00 19.161,00 21.808,00 23.774,00

  13 20.218,00 24.488,00 26.728,00 19.533,00 22.432,00 24.642,00

  14 20.218,00 24.488,00 26.728,00 19.533,00 22.432,00 24.642,00

  15 20.843,00 25.281,00 27.521,00 19.905,00 23.056,00 25.510,00

  16 20.843,00 25.281,00 27.521,00 19.905,00 23.056,00 25.510,00

  17 21.468,00 26.074,00 28.314,00 20.277,00 23.680,00 26.378,00

  18 21.468,00 26.074,00 28.314,00 20.277,00 23.680,00 26.378,00

  19 22.093,00 26.992,00 29.232,00 20.649,00 24.304,00 27.246,00

  20 22.093,00 26.992,00 29.232,00 20.649,00 24.304,00 27.246,00

  21 22.718,00 27.910,00 30.150,00 21.021,00 24.928,00 27.816,00

  22 22.718,00 27.910,00 30.150,00 21.021,00 24.928,00 27.816,00

  23 23.343,00 28.828,00 31.068,00 21.393,00 25.552,00 28.386,00

  24 23.343,00 28.828,00 31.068,00 21.393,00 25.552,00 28.386,00

  25 23.968,00 29.342,00 31.582,00 21.765,00 26.176,00 28.956,00

  26 23.968,00 29.342,00 31.582,00 21.765,00 26.176,00 28.956,00

  27 24.593,00 29.856,00 32.096,00 22.137,00 26.800,00 29.526,00

  28 24.593,00 29.856,00 32.096,00 22.137,00 26.800,00 29.526,00

  29 25.218,00 30.370,00 32.610,00 22.509,00 27.424,00 30.096,00

  30 30.370,00 32.610,00 27.424,00 30.096,00

  31 30.884,00 33.124,00 28.048,00 30.666,00

 • 61

  ICT - Deskundigen

  indicie BI 1 (OBI1)

  BI 2 (OBI2)

  BI 3 (OBI3)

  Tussentijdse verhogingen

  3/1 x 253,001/2 x 293,001/2 x 391,002/2 x 673,009/2 x 625,00

  3/1 x 372,002/2 x 293,003/2 x 673,001/2 x 992,008/2 x 744,00

  3/1 x 372,002/2 x 293,003/2 x 673,001/2 x 992,008/2 x 744,00

  0 17.274,00 21.731,00 24.531,00

  1 17.527,00 22.103,00 24.903,00

  2 17.780,00 22.475,00 25.275,00

  3 18.033,00 22.847,00 25.647,00

  4 18.033,00 22.847,00 25.647,00

  5 18.326,00 23.140,00 25.940,00

  6 18.326,00 23.140,00 25.940,00

  7 18.717,00 23.433,00 26.233,00

  8 18.717,00 23.433,00 26.233,00

  9 19.390,00 24.106,00 26.906,00

  10 19.390,00 24.106,00 26.906,00

  11 20.063,00 24.779,00 27.579,00

  12 20.063,00 24.779,00 27.579,00

  13 20.688,00 25.452,00 28.252,00

  14 20.688,00 25.452,00 28.252,00

  Niv

  eau

  Bad

  min

  .

 • 62

  15 21.313,00 26.444,00 29.244,00

  16 21.313,00 26.444,00 29.244,00

  17 21.938,00 27.188,00 29.988,00

  18 21.938,00 27.188,00 29.988,00

  19 22.563,00 27.932,00 30.732,00

  20 22.563,00 27.932,00 30.732,00

  21 23.188,00 28.676,00 31.476,00

  22 23.188,00 28.676,00 31.476,00

  23 23.813,00 29.420,00 32.220,00

  24 23.813,00 29.420,00 32.220,00

  25 24.438,00 30.164,00 32.964,00

  26 24.438,00 30.164,00 32.964,00

  27 25.063,00 30.908,00 33.708,00

  28 25.063,00 30.908,00 33.708,00

  29 25.688,00 31.652,00 34.452,00

  30 31.652,00 34.452,00

  31 32.396,00 35.196,00

  Voor meer informatie omtrent de berekening van de wedden kunt u terecht op de website van de Centrale dienst voor de vaste uitgaven (C.D.V.U.): www.wedden.fgov.be

 • 63

  b) Voorwaarden:

  Uw wedde is afhankelijk van:l hoe lang u al in dienst bent (uw (geldelijke) ancinniteit)l uw bevorderingen in weddenschaal

  c) Tijdstip betaling:

  De laatste werkdag van de maand, met uitzondering van uw wedde van december, die betaald wordt op de eerste werkdag van de maand januari.

  5.2. Uw voordelen:

  a) Competentietoelage (statutairen/contractuelen)

  l Bedrag: - (administratief ) deskundige: 2 000 euro bruto/jaar (gendexeerd = 2 913,60 euro) gedurende 5 jaar - ICT-deskundige: 2 500 euro bruto/jaar (gendexeerd = 3 642,00 euro ) gedurende 3 jaar - op basis van de tijdens de 12 voorgaande maanden verrichte prestaties

  l Voorwaarden: uw gecertificeerde opleiding werd afgesloten met een gunstige beslissing van het OFO

  l Tijdstip betaling: in de maand september

  b) Vakantiegeld (statutairen/contractuelen)

  l Bedrag: 92% van de bruto wedde van de maand maart van het vakantiejaar.

  l Voorwaarden: Voor de berekening ervan wordt rekening gehouden met de prestaties geleverd tijdens

  het voorgaande jaar.

  l Tijdstip betaling: Het wordt uitbetaald tussen 1 mei en 30 juni van ieder jaar.

  Niv

  eau

  Bad

  min

  .

 • 64

  b) Eindejaarstoelage (statutairen/contractuelen)

  l Bedrag: - een vast gedeelte in 2008: 650 euro - een variabel gedeelte: 2,5% van de brutojaarwedde die als basis diende voor de

  wedde van de maand oktober van dat jaar.

  l Voorwaarden: voor de berekening wordt rekening gehouden met de prestaties verricht tussen

  1 januari en 30 september van het betrokken jaar.

  l Tijdstip betaling: in de maand december

  c) Haard- of standplaatstoelage (statutairen/contractuelen)

  l Voorwaarden - bedragen: - Afhankelijk van uw persoonlijke toestand kan u een haardtoelage of een standplaats-

  toelage krijgen, als uw bezoldiging lager is dan 18 329,27 euro per jaar. U krijgt de haardtoelage: - als u gehuwd bent (tenzij de haardtoelage al aan uw echtgenoot of echtgenote is

  toegekend) - als u samenwoont (tenzij de haardtoelage al aan de persoon met wie u samen-

  woont is toegekend) - als u alleen woont en voor een of meerdere kinderen in je gezin kinderbijslag

  ontvangt. Als beide partners recht hebben op een haardtoelage, dan duiden ze via een

  verklaring op erewoord aan welke partner de haardtoelage ontvangt. De andere partner ontvangt dan een standplaatstoelage.

  Personeelsleden die geen haardtoelage ontvangen, ontvangen de standplaatstoe-lage.

  - De haardtoelage bedraagt: 719,89 euro (gendexeerd = 1 048,73 euro) per jaar, als uw wedde niet hoger is dan

  16 099,84 euro (gendexeerd = 23 454,25 euro); of 359,95 euro (gendexeerd = 524,37 euro) per jaar, als uw wedde hoger is dan

  16 099,84 euro (gendexeerd = 23 454,25 euro), maar lager dan 18 329,27 euro (gen-dexeerd = 26 702,08).

 • 65

  De standplaatstoelage bedraagt: 359,95 euro (gendexeerd = 524,37 euro) per jaar, als uw wedde niet hoger is dan

  16 099,84 euro (gendexeerd = 23 454,25 euro); of 179,98 euro ((gendexeerd = 262,19 euro) per jaar, als uw wedde hoger is dan

  16 099,84 euro (gendexeerd = 23 454,25 euro), maar lager dan 18 329,27 euro (gen-dexeerd = 26 702,08).

  l Tijdstip betaling: samen met de wedde

  d) Taalpremie (statutairen/contractuelen)

  l Bedrag: - premie van 12,40 euro bruto per maand (gendexeerd = 18,06 euro) - bij onvolledige prestaties wordt dit bedrag op basis van de geleverde dienstpres-

  taties uitbetaald

  l Voorwaarden: - u levert het bewijs van kennis van de tweede landstaal: - u oefent uw ambt uit bij een tweetalig rechtscollege: d.w.z. een rechtbank of een

  hof waar tenminste een gedeelte van de magistraten of van de leden van de griffie het bewijs moeten leveren van kennis van meer dan n landstaal (dit volgens de wetgeving op het taalgebruik in gerechtszaken)

  l Tijdstip betaling: samen met de wedde

  Niv

  eau

  Bad

  min

  .

 • 66

  Opgelet!

  De nieuwe regelgeving voor griffiers en secretarissen is nog niet in werking getreden (uiterlijk december 2008) en tal van uitvoeringsbesluiten dienen nog te worden genomen.

  In deze brochure wordt een overzicht gegeven van de grote lijnen.

  Niveau B : Griffiers - Secretarissen

  HET NIVEAU WORDT OPGEDEELD IN:

  1. Twee graden

  l griffier (vroegere griffiers en -eerstaanwezend- adjunct-griffiers)l secretaris (vroegere secretarissen en -eerstaanwezend- adjunct-secretarissen)

  Voor deze functies kunnen enkel statutairen in dienst worden genomen.

  2. Functiefamilies

  Deze zullen door de Koning worden vastgesteld. Naar gelang van het geval, op advies van het college van procureurs-generaal of op eens-luidend advies van de eerste voorzitters van de hoven van beroep en de arbeidshoven.

 • 67

  3. Statutaire Benoeming:

  3.1. Aan welke voorwaarden dient u te voldoen:

  a) In geval van werving

  l u heeft een graduaatsdiploma l u bent geslaagd voor een vergelijkende selectie van griffier of secretaris georganiseerd

  door SELOR. Deze vergelijkende selectie bestaat uit:

  - een algemeen deel: (supra) beoordeelt de algemene competenties eigen aan de functiefamilie waartoe de

  functie behoort

  - eventueel een bijzonder gedeelte: beoordeelt de functie-specifieke competenties, enkel als u in het algemeen deel

  60% heeft behaald

  b) in geval van bevordering

  l u bent vast benoemd als assistent of deskundige bij een griffie of een parketsecretariaat l u bent geslaagd voor een vergelijkende selectie van griffier of secretaris georganiseerd

  door SELOR.

  Niv

  eau

  BG

  rif. -

  Sec

  .

  Overgangsmaatregel

  Als u houder bent van een getuigschrift van kandidaat-griffier en van kandidaat-secretaris dat uitgereikt werd op basis van een examen dat georganiseerd is voor of nog in uitvoering is op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 25 april 2007, dan bent u vrijgesteld van deze vergelijkende selectie.

  Deze regel geldt ook ingeval u op 1 december 2006 medewerker was en in het bezit bent van voormeld getuigschrift.

 • 68

  3.2 Welke stappen moet u ondernemen na de bekend- making van een vacature in het Belgisch Staatsblad?

  Als u voldoet aan de hiervoor vermelde voorwaarden stuurt u, binnen de maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad, uw kandidatuur per aangete-kende brief aan: De FOD Justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Dienst Personeelszaken / ROJ 212 Waterloolaan 115 1000 Brussel

  Desgevallend wordt voor alle kandidaten een bijkomende vergelijkende proef georgani-seerd. Deze proef wordt steeds georganiseerd indien: l Er zowel kandidaten in aanmerking komen voor werving als voor bevorderingl Er zowel kandidaten zijn die geslaagd zijn in een vergelijkende selectie, als kandidaten

  die zijn vrijgesteld van de vergelijkende selectie De Koning benoemt uit de kandidaten: l ofwel de geslaagde die het hoogst gerangschikt is voor de vergelijkende selectie l ofwel de kandidaat die het hoogst gerangschikt is voor de bijkomende vergelijkende

  proef

  3.3. Voorlopige definitieve benoeming

  Ingeval van werving wordt u in eerste instantie voorlopig benoemd voor n jaar.

  Na een jaar wordt u definitief benoemd, tenzij gebleken is dat u niet geschikt was voor de uitoefening van het ambt.

 • 69

  4. Uw loopbaanontwikkeling

  4.1. Bevordering in weddenschaal

  a) er bestaan 3 weddenschalen:

  Eerste weddenschaal (enkel statutairen)

  Bj 1(Min 17.274 eur max 25.688 eur)

  Tweede weddenschaal (enkel statutairen) Bj 2(Min 21.731 eur max 32.396 eur)

  Derde weddenschaal (enkel statutairen) Bj 3(Min 24.531 eur max 35.196 eur)

  b) Hoe verhogen in weddenschaal?

  Antwoord: Door te slagen in de gecertificeerde opleiding.

  U kunt zich inschrijven voor een gecertificeerde opleiding: l van zodra u 1 jaar statutair benoemd bent l in de laatste maand van uw voorlopige benoeming (inschrijving heeft uitwerking voor

  zover de voorlopige benoeming definitief is geworden op de eerste dag van de maand die er op volgt). Wie reeds in weddenschaal BJ3 wordt betaald, kan geen gecertifi-ceerde opleiding meer volgen.

  Aantal gecertificeerde opleidingen: griffier of secretaris: 5, genummerd van 1 tot 5

  U kan, na overleg met uw hirarchische meerdere, kiezen uit de gecertificeerde opleidin-gen, georganiseerd door het OFO voor uw functiefamilie. Als uw gecertificeerde opleiding wordt afgesloten met een gunstige beslissing van het OFO, heeft u recht op: l een jaarlijkse competentietoelage van 2000 euro bruto (gendexeerd = 2 913,60 euro )

  gedurende 5 jaarl 5 jaar na het slagen van gecertificeerde opleiding 2 wordt de weddenschaal Bj2 toege-

  kend als u statutair bent.l 5 jaar na het slagen van gecertificeerde opleiding 5 wordt de weddenschaal Bj3 toege-

  kend als u statutair bent.

  Niv

  eau

  BG

  rif. -

  Sec

  .

 • 70

  Deze geldigheidsduur van 5 jaar gaat in de eerste dag van de maand volgend op uw inschrijving en ten vroegste bij het verstrijken van de geldigheidsduur van uw voorgaande gecertificeerde opleiding.

  Als u niet slaagt in uw gecertificeerde opleidingen 2, 3, 4 of 5 ontvangt u gedurende 12 maanden volgend op de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van de proef en ten vroegste na het verstrijken van de geldigheidsduur van de voorgaande gecertificeerde opleiding de helft van de competentietoelage.

  c) Schematisch overzicht loopbaanverloop

  BJ 1

  Gecertificeerde opleiding 1

  Niet geslaagd:geen premie

  Geslaagd:premie 2 000

  BJ 2

  Gecertificeerde opleiding 2

  Niet geslaagd:50% premie (1 jaar)

  Geslaagd:premie 2 000

  Geldigheidsduur van een gecertificeerde opleiding: 5 jaar

  BJ2: toegekend 5 jaar na het slagen van gecertificeerde oplei-ding 2

  Gecertificeerde opleiding 3

  Niet geslaagd:50% premie (1 jaar)

  Geslaagd:premie 2 000

  Gecertificeerde opleiding 4

  Niet geslaagd:50% premie (1 jaar)

  Geslaagd:premie 2 000

  BJ 3

  Geen premie meer

  BJ3: toegekend 5 jaar na het slagen van gecertificeerde oplei-ding 5

  Gecertificeerde opleiding 5

  Niet geslaagd:50% premie (1 jaar)

  Geslaagd:premie 2 000

 • 71

  4.2. Uw administratieve bevordering

  U heeft toegang tot het ambt van respectievelijk hoofdgriffier of griffier-hoofd van dienst / hoofdsecretaris of secretaris- hoofd van dienst indien u voldoet aan de volgende voorwaar-den: l U heeft een graadancinniteit als griffier/secretaris: - van 10 jaar; - van 5 jaar (indien u over een universitair diploma beschikt).l u bent geslaagd in de vergelijkende selectie voor het ambt van hoofdgriffier of griffier-

  hoofd van dienst / hoofdsecretaris of secretaris-hoofd van dienst

  U kan slechts deelnemen aan deze vergelijkende selectie indien u beschikt over een uni-versitair diploma of indien u de nodige brevetten heeft behaald om over te gaan naar het niveau A. Tot 10 jaar na de inwerkingtreding van de wet van 25 april 2007 geldt echter als overgangsmaatregel dat de griffiers en secretarissen die reeds 10 jaar het ambt vervullen, vrijgesteld zijn van het behalen van de brevetten voor de toegang tot niveau A.

  Niv

  eau

  BG

  rif. -

  Sec

  .

 • 72

  5. Uw bezoldiging

  5.1. Uw wedde

  a) Bedrag:

  Griffier - Secretaris

  Jaren BJ 1 BJ 2 BJ 3

  0 17.274,00 21.731,00 24.531,00

  1 17.527,00 22.103,00 24.903,00

  2 17.780,00 22.475,00 25.275,00

  3 18.033,00 22.847,00 25.647,00

  4 18.033,00 22.847,00 25.674,00

  5 18.326,00 23.140,00 25.940,00

  6 18.326,00 23.140,00 25.940,00

  7 18.717,00 23.433,00 26.233,00

  8 18.717,00 23.433,00 26.233.00

  9 19.390,00 24.106,00 26.906,00

  10 19.390,00 24.106,00 29.906,00

  11 20.063,00 24.779,00 27.579,00

  12 20.063,00 24.779,00 27.579,00

  13 20.688,00 25.452,00 28.252,00

  14 20.688,00 25.452,00 28.252,00

 • 73

  15 21.313,00 26.444,00 29.244,00

  16 21.313,00 26.444,00 29.244,00

  17 21.938,00 27.188,00 29.988,00

  18 21.938,00 27.188,00 29.988,00

  19 22.563,00 27.932.00 30.732,00

  20 22.563.00 27.932,00 30.732,00

  21 23.188,00 28.676,00 31.476,00

  22 23.188,00 28.676,00 31.476,00

  23 23.813,00 29.420,00 32.220,00

  24 23.813,00 29.420,00 32.220,00

  25 24.438,00 30.164,00 32.964,00

  26 24.438,00 30.164,00 32.964,00

  27 25.063,00 30.908,00 33.708,00

  28 25.063,00 30.908,00 33.708,00

  29 25.688,00 31.652,00 34.452,00

  30 31.652,00 34.452,00

  31 32.396,00 35.196,00

  Voor meer informatie omtrent de berekening van de wedden kunt u terecht op de website van de Centrale dienst voor de vaste uitgaven (C.D.V.U.): www.wedden.fgov.be

  Niv

  eau

  BG

  rif. -

  Sec

  .

 • 74

  b) Voorwaarden:

  Uw wedde is afhankelijk van:l hoe lang u al in dienst bent (uw (geldelijke) ancinniteit)l uw bevorderingen in weddenschaal

  c) Tijdstip betaling:

  De laatste werkdag van de maand, met uitzondering van uw wedde van december, die betaald wordt op de eerste werkdag van de maand januari.

  5.2. Uw voordelen:

  a) Competentietoelage (statutairen/contractuelen)

  l Bedrag: een jaarlijkse toelage van 2000 euro bruto (gendexeerd = 2 913,60 euro) gedurende

  5 jaar

  l Voorwaarden: uw gecertificeerde opleiding werd afgesloten met een gunstige beslissing van het OFO

  l Tijdstip betaling: in de maand september

  b) Vakantiegeld (statutairen/contractuelen)

  l Bedrag: 92% van de bruto wedde van de maand maart van het vakantiejaar

  l Voorwaarden: Bij de berekening wordt rekening gehouden met de prestaties geleverd tijdens het

  voorgaande jaar.

  l Tijdstip betaling: Het wordt uitbetaald tussen 1 mei en 30 juni van ieder jaar.

 • 75

  b) Eindejaarstoelage (statutairen/contractuelen)

  l Bedrag: - een vast gedeelte in 2008: 650 euro - een variabel gedeelte: 2,5% van de brutojaarwedde die als basis diende voor de

  wedde van de maand oktober van dat jaar.

  l Voorwaarden: Bij de berekening wordt rekening gehouden met de prestaties verricht tussen 1 januari

  en 30 september van het betrokken jaar.

  l Tijdstip betaling: In de maand december

  c) Haard- of standplaatstoelage

  l Voorwaarden - bedragen: - Afhankelijk van uw persoonlijke toestand kan u een haardtoelage of een standplaats-

  toelage krijgen, als uw bezoldiging lager is dan 18 329,27 euro per jaar. U krijgt de haardtoelage: - als u gehuwd bent (tenzij de haardtoelage al aan uw echtgenoot of echtgenote is

  toegekend) - als u samenwoont (tenzij de haardtoelage al aan de persoon met wie u samen-

  woont is toegekend) - als u alleen woont en voor een of meerdere kinderen in je gezin kinderbijslag

  ontvangt. Als beide partners recht hebben op een haardtoelage, dan duiden ze via een

  verklaring op erewoord aan welke partner de haardtoelage ontvangt. De andere partner ontvangt dan een standplaatstoelage.

  Personeelsleden die geen haardtoelage ontvangen, ontvangen de standplaatstoe-lage.

  - De haardtoelage bedraagt: 719,89 euro (gendexeerd = 1 048,73 euro) per jaar, als uw wedde niet hoger is dan

  16 099,84 euro (gendexeerd = 23 454,25 euro); of 359,95 euro (gendexeerd = 524,37 euro) per jaar, als uw wedde hoger is dan

  16 099,84 euro (gendexeerd = 23 455,25 euro), maar lager dan 18 329,27 euro (gen-dexeerd = 26 702,08).

  Niv

  eau

  BG

  rif. -

  Sec

  .

 • 76

  De standplaatstoelage bedraagt: 359,95 euro (gendexeerd = 524,37 euro) per jaar, als uw wedde niet hoger is dan

  16 099,84 euro (gendexeerd = 23 454,25 euro); of 179,98 euro ((gendexeerd = 262,19 euro) per jaar, als uw wedde hoger is dan

  16.099,84 euro (gendexeerd = 23 454,25 euro), maar lager dan 18 329,27 euro (gen-dexeerd = 26 702,08).

  l Tijdstip betaling: samen met de wedde

  d) Weddenbijslag griffier - bijstand onderzoeksrechter of jeugdrechter

  l Bedrag: 2 221,91 euro per jaar (gendexeerd = 3 236,88 euro)

  l Voorwaarden: onderzoeksrechter of jeugdrechter gedurende minstens een maand bijstaan

  l Tijdstip betaling: samen met de wedde

  e) Premie griffier van het hof van assisen l Bedrag: 123,95 euro per zaak (gendexeerd = 180,57 euro)

  l Voorwaarden: uitoefenen ambt griffier hof van assisen

  l Tijdstip betaling: op het tijdstip van de schuldvordering

 • 77

  f ) Taalpremie

  l Bedrag: premie van 110 euro bruto per maand (gendexeerd = 160,25 euro / maand)bij onvolle-

  dige prestaties wordt dit bedrag op basis van de geleverde dienstprestaties uitbetaald.

  l Voorwaarden: - u levert het bewijs van kennis van de tweede landstaal - u oefent uw ambt uit bij een tweetalig rechtscollege: d.w.z. een rechtbank of een

  hof waar tenminste een gedeelte van de magistraten of van de leden van de griffie het bewijs moeten leveren van kennis van meer dan n landstaal (dit volgens de wetgeving op het taalgebruik in gerechtszaken)

  l Tijdstip betaling: samen met de wedde

  6. Integratie

  Indien u momenteel de graad bekleedt van (eerstaanwezend) (adjunct-) griffier of (eerst-aanwezend) (adjunct-)secretaris, wordt u op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 25 april 2007 gentegreerd in de nieuwe graden van griffier of secretaris en de daarmee overeenstemmende weddenschalen (tabel: volgende pagina).

  Niv

  eau

  BG

  rif. -

  Sec

  .

 • 78

  graadschaal

  minim

  ummaxim

  umBijslag

  graadschaal

  minim

  ummaxim

  umBijslag

  Griffi er/secretaris

  (cassatie)1923

  27.513,62 40.146,79

  Griffi er/secretaris

  192327.513,62

  40.146,79 b

  ehoud wedde in

  uitdoving

  Griffi er/secretaris (hof)

  192525.358,51

  37.991,68 G

  riffi er/secretaris1925

  25.358,51 37.991,68

  behoud w

  edde in uitdoving

  Griffi er/secretaris (rechtb

  ank) op

  12 jaar (bijslag 1001)

  192820.453,72

  33.086,89 1.001,50

  Griffi er/secretaris

  BJ324.531,00

  35.196,00 op

  ancinni