De nieuwe federale loopbaan

of 27 /27
De nieuwe federale loopbanen vanaf 1 januari 2014 en de integratie van de bestaande loopbanen ACV-Openbare Diensten, september 2013

Embed Size (px)

description

Brochure van ACV-Openbare Diensten

Transcript of De nieuwe federale loopbaan

 • De nieuwe federale loopbanen vanaf 1 januari 2014 en de integratie van de bestaande loopbanen

  ACV-Openbare Diensten, september 2013

 • VoorwoordDe nieuwe loopbanen

  De nieuwe loopbanen treden in voege vanaf 1 januari 2014. Deze dienen er te komen omdat staatssecretaris voor ambtenarenzaken Hendrik Bogaert eenzijdig beslist had het recht op inschrijving voor een gecertificeerde opleiding stop te zetten op 4 februari 2013, en daarmee heeft hij de facto de federale loopbaan in uitdoving geplaatst. De onderhandelingen zijn derhalve niet vlekkeloos verlopen en de nieuwe loopbaan is niet onder een goed gesternte geboren.

  Deze nieuwe loopbaan bevat zeker goeie zaken, zoals het recht op een carrire voor contractuelen en het behoud van de rechten verworven door het slagen van een gecertificeerde opleiding. Maar er zitten ook nog veel onduidelijkheden in, en onzekere situaties die omwille van de tijdsdruk die de staatssecretaris de onderhandelaars oplegde niet uitgeklaard werden. Het ACV-Openbare Diensten zal echter alles in het werk stellen om deze uiterlijk tegen 2017 op punt te stellen.

  Voor onze leden blijft de koppeling tussen evaluatie van het dagelijks werk en loopbaan een heikel punt. Zij zullen echter op het waakzaam oog en de slagkracht van het ACV-Openbare Diensten kunnen rekenen om elke onregelmatigheid daadkrachtig aan te pakken.

  We trachten u met deze brochure een neutraal beeld te geven van de nieuwe loop-baan, zowel voor degenen die hun loopbaan starten vanaf 2014 als voor hen die reeds federaal personeelslid zijn. Mocht u met vragen achterblijven, dan staat het federaal team van secretarissen en ombudsdienst klaar om u met woord en daad bij te staan. U vindt de contactgegevens achteraan in de brochure.

  Het federaal team

  Alle bedragen in deze brochure zijn aan 100%, index op 8/2013 = 1,6084

 • Voor personeelsleden die in dienst komen vanaf 2014 Van toepassing op de FODs en PODs, de Instellingen van Openbaar

  Nut (ION), Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ) en het niet-wetenschappelijk personeel van de Wetenschappelijke Instellingen.

  Niet van toepassing op het penitentiair bewakingspersoneel en het Veiligheidskorps, maar de hoofdstukken betreffende geldelijke ancinniteit en toelagen zijn wel op hen van toepassing.

  De nieuwe geldelijke loopbaan is ook van toepassing op contractueel personeel, maar beperkt tot de 3de weddeschaal. Uitzondering hierop is het keuken- en schoonmaakpersoneel: voor hen geldt er geen beperking.

  Elke graad of klasse bevat meer weddeschalen dan voorheen. De minimum- en maximumwedde van de graad of klasse na de hervorming

  blijft dezelfde als voor de hervorming. De bijzondere weddeschalen van Financin en Justitie blijven behouden, maar

  niet de bijzondere loopbaan. Zij worden mee opgenomen in het algemeen stelsel.

  De gecertificeerde opleidingen en de premies voor competentieontwikkeling verdwijnen.

  Loopbanen over 30 jaar (29 weddentrappen). De structuur ervan is zo uitgesplitst om de laatste 10 jaar aan het maximum te kunnen bezoldigen, wat een positieve invloed heeft op de pensioenberekening.

  De loopbaan evolueert via ancinniteit + evaluatie

  Voldoet aan de verwachtingen --------> normaal loopbaanverloopUitzonderlijk ---------> versnelde loopbaanTe verbeteren of onvoldoende -------------> vertraagde loopbaan

  Een loopbaan voor contractuelen?Voor het eerst worden de contractuele bij de Federale overheid tot een gedeelte van de loopbaan toegelaten: In de nieuwe loopbaan kunnen de contractuelen van 3 weddenschalen

  genieten. Personeel van keuken en schoonmaak hebben zelfs recht op de volledige loopbaan van hun graad.

  Bij de integratie hebben de contractuelen recht op een eerste schaalbonificatie in 2017 en nadien op een volgende schaalbonificatie, wat overeenkomt met een loopbaan van drie weddeschalen.

  De nieuwe geldelijke loopbaan

 • Structuur nieuwe weddeschalen

  NiveauDOud Nieuw

  Graad Weddeschaal Graad Weddeschaal

  administratiefmedewerker 4schalenDA1totDA4administratiefmedewerker 5schalen

  NDA1totNDA5

  penitentiairadministratiefmedewerker

  4schalenDA1StotDA4S

  penitentiairadministratiefmedewerker 5schalenDAS1totDAS5

  justitieeladministratiefmedewerker(onthaalbediende)

  justitieeladministratiefmedewerker(onthaalbediende)

  technischmedewerker 4schalenDT2totDT5 technischmedewerker6schalen

  NDT1totNDT6

  veiligheidsmedewerker(BiZa)

  3schalenDT3totDT5

  veiligheidsmedewerker5schalen

  NDT2totNDT6operationeelmedewerker(BiZa)

  3schalenDT3totDT5

  operationeelmedewerker

  operationeelbrigadier(BiZa)

  2schalenDT4totDT5 operationeelbrigadier

  4schalenNDT3totNDT6

  Contractueelkeuken/schoonmaak

  1schaalDT1 medewerkerrestaurant/schoonmaak

  4schalenDC1totDC4

  financieelmedewerker(Fin,PDOS,B&BC)

  2schalenDF1totDF2 financieelmedewerker

  3schalenNDA3totNDA5

 • Structuur nieuwe weddeschalenNiveauC

  Oud nieuw

  Graad Weddeschaal Graad Weddeschaal

  administratiefassistent 3schalenCA1totCA3 administratiefassistent

  5schalenC1totC5

  technisch assistent

  3schalenCT1totCT3

  technisch assistent

  veiligheidsassistent(BiZa) veiligheidsassistent

  financieelassistent 3schalenCF1totCF3 financieelassistent

  5schalenNCF1tot NCF5

  5schalenCS1tot CS5

  penitentiair administratiefassistent 3schalen

  CA1StotCA3S

  penitentiair administratiefassistent

  justitieeladministratiefassistent

  justitieeladministratiefassistent

 • Structuur nieuwe weddeschalenNiveauB

  Oud NieuwGraad Weddeschaal Graad Weddeschaal

  administratiefdeskundige 3schalenBA1totBA3 administratiefdeskundige

  5schalenB1tot B55schalenBS1totBS5

  penitentiairadministratiefdeskundige

  3schalenBA1StotBA3S

  penitentiairadministratiefdeskundige

  5schalenB1totB5

  justitieeladministratiefdeskundige

  3schalenBA1StotBA3S

  justitieeladministratiefdeskundige

  technisch deskundige 3schalenBT1totBT3 technisch deskundige

  justitieeltechnischdeskundige(justitieassistent) 3schalen

  BT1StotBT3S

  justitieeltechnischdeskundige(justitieassistent) 5schalen

  BS1tot BS5penitentiairtechnischdeskundige

  penitentiairtechnischdeskundige

  financieeldeskundige 3schalenBF1totBF3 financieeldeskundige

  5schalenB1totB5

  penitentiairfinancieeldeskundige

  3schalenBF1StotBF3S

  penitentiairfinancieeldeskundige

  5schalenBS1tot BS5

  fiscaaldeskundige 3schalenBF2totBF4 fiscaaldeskundige5schalen

  B2totB5enNBF6

  ICTdeskundige 4schalenBI1totBI4 ICTdeskundige5schalen

  NBI1totNBI5

 • Structuur nieuwe weddeschalen

  NiveauAOud Nieuw

  Klasse Weddeschaal Klasse Weddeschaal

  A1 2schalenA11totA12 A16schalen

  NA11totNA16

  A2 3schalenA21totA23 A25schalen

  NA21totNA25

  A3 3schalenA31totA33 A34schalen

  NA31totNA34

  A4 3schalenA41totA43 A44schalen

  NA41totNA44

  A5 3schalenA51totA53 A54schalen

  NA51totNA54

 • Structuur nieuwe weddeschalen

  Niveau D 3, 4, 5 of 6 weddeschalenNiveau C 5 weddeschalenNiveau B 5 weddeschalenNiveau A 4, 5 of 6 weddeschalen

  Schaalancinniteit Schaalancinniteit = nuttige ancinniteit noodzakelijk voor de overgang naar

  een hogere weddeschaal. Teller wordt op nul gezet bij elke verandering van weddeschaal Een contractueel die stagiair wordt of een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt

  behoudt de weddeschaal en schaalancinniteit. (Behalve als er onderbreking van +12 maanden tussen zit).

 • Niveaus D, C en B

  Naar de 2de weddeschaalen van NDT5 naar NDT6

  3 jaar schaalancinniteit+

  3x vermelding uitzonderlijk ofVoldoet aan de verwachtingen

  OF

  2 jaar schaalancinniteit+

  2x vermelding uitzonderlijk,zonder

  vermelding te verbeteren of onvol-doende.

  Niveau A

  Naar de 2de weddeschaalEn

  Van NA15 naar NA16

  3 jaar schaalancinniteit+

  3x de vermelding uitzonderlijk ofvoldoet aan de verwachtingen

  OF

  2 jaar schaalancinniteit+

  2x de vermelding uitzonderlijkzonder

  vermelding te verbeteren of onvol-doende.

  Naar andere schalen

  6 jaar schaalancinniteit+

  6x vermelding uitzonderlijk ofVoldoet aan de verwachtingen

  OF

  4 jaar schaalancinniteit+

  4x vermelding uitzonderlijkzonder

  vermelding te verbeteren of onvol-doende.

  Naar andere schalen

  5 jaar schaalancinniteit+

  5x de vermelding uitzonderlijk ofvoldoet aan de verwachtingen

  OF

  4 jaar schaalancinniteit+

  4x de vermelding uitzonderlijkzonder

  vermelding te verbeteren of onvol-doende.

  Baremieke bevordering of bevordering in weddeschaal

 • wJXXXXX

  EENVOOweddescJaar wed

  TTTTTTTT

  X+21 TTTTTT

  X+15 TTTTTT

  X+9 TTTTTT

  X+3 TTT

  X T

  ORBEELDchaalC1ddetrap RAP29 RAP28 RAP27 RAP26 RAP25 RAP24 RAP23 RAP22 RAP21 RAP20 RAP19 RAP18 RAP17 RAP16 RAP15 RAP14 RAP13 RAP12 RAP11 RAP10 TRAP9 TRAP8 TRAP7 TRAP6 TRAP5 TRAP4 TRAP3 TRAP2 TRAP1 TRAP0

  D:LoopbtotC5eWeddeschaal1

  14.274eu

  baanverloenevalua1 Wedd

  uro

  oopSTATatievoldeschaal2

  16.873euro

  TUTAIRAldoetaan

  Weddescha

  19.77

  ADMINIndeverwaal3 W

  72euro

  STRATIEwachtinWeddeschaal4

  22.670euro

  Jaaweddev

  van

  EFASSISTgen.

  Weddes2

  2

  arlijkseverhogingenn200

  TENT

  schaal527.167euro

  25.569euro

  n

 • Nieuwe loopbaan: overgang naar het hogere niveau of de hogere klasse

  Ongewijzigdemodaliteitenenprocedure

  PRINCIPE:Bevorderingindeeersteweddeschaalvandegraadofdeklasse

  BEHALVEindiendeweddeschaalnabevorderingmindergunstigisdandevorigeweddeschaal.Indatgevalgebeurtdeinschalingvolgensdehiernavolgendetabellen:

  Startschaal

  Bevorderingsschaal

  Startschaal

  Bevorderingsschaal

  B3/BS3 NA12 NA12 NA22B4/BS4 NA12 NA13 NA23B5/BS5 NA13 NA14 NA24NBF6 NA14/NA23 NA15 NA25NBI3 NA12 NA16 NA25NBI4 NA13/NA22 NA23 NA32NBI5 NA14/NA23 NA24 NA33

  C3/CS3/NCF3 B2/NBI2/BS2 NA25 NA34C4/CS4/NCF4 B2/NBI2/BS2 NA34 NA42C5/CS5/NCF5 B3/NBI3/BS3 NA35 NA43

  NDT3 C2/CS2/NCF2 NA43 NA52NDT4 C3/CS2/NCF2 NA44 NA53NDT5 C3/CS3/NCF3 NDT6 C4/CS4/NCF4

  NDA4/DAS4 C2/CS2/NCF2 NDA5/DAS5 C2/CS2/NCF2

 • Integratie van de personeelsleden in dienst voor 2014

  De loopbaan verloopt niet meer volgens weddeschalen Het personeelslid behoudt zijn huidige weddeschaal, zonder beperking in tijd

  behalve A11 die A12 wordt na 6 jaar dienstancinniteit. De evolutie in de loopbaan is gekoppeld aan een ancinniteitsvoorwaarde +

  evaluatie; via het genieten van schaalbonificaties. De bonificaties worden aanzien als wedde; ook voor berekening vakantiegeld,

  eindejaarspremie en het pensioen. Het aantal te bekomen schaalbonificaties is in principe voor de statutair onbe-

  perkt; maar de maximumwedde is de hoogste weddentrap in de laatste wed-denschaal van de graad of klasse die het personeelslid behoudt. Voor de con-tractueel is n eerste schaalbonificatie en n schaalbonificatie voorzien.

  Geen cumulatie tussen de premie voor competentieontwikkeling en de schaal-bonificaties.

  Alle competentietesten zullen worden georganiseerd voor 31 december 2016. Behoud van de premie voor competentieontwikkeling tot einde van de geldig-

  heidsperiode. Overgang naar de hogere weddenschaal voor de statutaire ambtenaren waar-

  voor dit voorzien was in de oude reglementering, zelfs indien de geldigheids-periode na 2014 eindigt.

  Indien de geldigheidsperiode afloopt voor 2017 wordt de premie voor com-petentieontwikkeling doorbetaald tot 2017 voor wie geen recht heeft op een weddeschaalverhoging (statutairen en contractuelen).

  Het oud systeem van binnales loopt door tot 2017, en wordt dan vervangen door volgende jaarlijkse bedragen:

 • Weddeschaal Bedrag Weddeschaal BedragDT1 27 KlasseA1 258DT2,DT3,DT4enDT5 180 KlasseA2 196Andere weddeschalenvandeniveausD,3en4

  122 KlasseA3 206

  NiveausCen2 200 KlassenA4enA5 256BI1,BI2,BI3enBI4 256 Niveau1 200AndereweddeschalenvanniveausBen2+

  270 Alleandereweddeschalen

  200

 • Niveaus D, C en B

  Eerste schaalbonificatie

  3 jaar schaalancinniteit+

  3x vermelding uitzonderlijk ofVoldoet aan de verwachtingen

  OF

  2 jaar schaalancinniteit+

  2x vermelding uitzonderlijk,zonder

  vermelding te verbeteren of onvol-doende.

  Niveau A

  Eerste schaalbonificatie

  3 jaar schaalancinniteit+

  3x de vermelding uitzonderlijk ofvoldoet aan de verwachtingen

  OF

  2 jaar schaalancinniteit+

  2x de vermelding uitzonderlijkzonder

  vermelding te verbeteren of onvol-doende.

  Volgende schaalbonificaties

  6 jaar schaalancinniteit+

  6x vermelding uitzonderlijk ofVoldoet aan de verwachtingen

  OF

  4 jaar schaalancinniteit+

  2x vermelding uitzonderlijkzonder

  vermelding te verbeteren of onvol-doende.

  Volgende schaalbonificaties

  5 jaar schaalancinniteit+

  5x de vermelding uitzonderlijk ofvoldoet aan de verwachtingen

  OF

  4 jaar schaalancinniteit+

  4x de vermelding uitzonderlijkzonder

  vermelding te verbeteren of onvol-doende.

  Voorwaarden tot schaalbonificatie

 • De statutair die bevorderd wordt, geniet geen overgangsmaatregelen meer, maar stapt over naar de nieuwe loopbaan.

  Hij wordt gentegreerd in de nieuwe loopbaan in een weddenschaal met volgen-de financile gevolgen:

  Naar niveau C: minimum + 500 Van niveau C naar niveau B: minimum + 750 Van niveau C of B naar niveau A: minimum + 1500 Naar een hogere klasse binnen niveau A: minimum + 3000 (uitgezonderd de

  baremieke promotie van A12 naar A21)

  Integratie: overgang naar hoger niveau of hogere klasse

 • Tabel I Tabel IGraad / klasse 1ste bonificatie (*)Medewerker keuken/schoonmaak 800 Andere graden van niveau D 1.000

  Tabel II Niveau C 1.700 ICT of Fiscaal deskundige 2.500

  ja Tabel I Andere graden van niveau B 2.000 Klasse A1 3.000 Klassen A2 en A3 3.000

  Tabel II Klassen A4 en A5 2.000

  Tabel IIGraad / klasse 1ste bonificatie (*)

  Tabel II Medewerker keuken/schoonmaak 200 Andere graden van niveau D 400

  neen Niveau C 500 Niveau B 500

  Tabel II Klasse A1 800 Klassen A2 en A3 800

  Tabel I Klassen A4 en A5 800

  BFisc = Fiscaal deskundige(*) Gentegreerd in de jaarwedde, beperkt tot de maximumwedde in de laatste weddeschaal van de graad of van de klasse die het personeelslid behoudt

  SCHEMA 1STE SCHAALBONIFICATIE

  Weddeschaal DA1, DA2, DA3, DT1, DT2, DT3, DT4, DF1, CA1, CA2, CT1, CT2, CF1,

  CF2, BA1, BA2, BT1, BT2, BF1, BF2, BFisc2, BFisc3, BI1, BI2, A11, A12, A21, A22, A31,

  A32, A41, A42, A51, A52

  naar weddeschalen DA2, DA3, DT2, DT3, DT4, CA2, CT1, CT2, CF2, BA2, BT2, BF2, BI2, BFisc3, A12, A21, A22, A32,

  A42, A52

  laatste of voorlaatste ws

  andere gevallen

  Weddeschaal DA4, DT5, DF2, CA3, CT3, CF3, BA3, BF3, BI3, BT3, BFisc4, A23, A33,

  A43, A53

  naar de weddeschaal DA4, DT5, DF2, CA3, CT3, CF3, BA3, BF3, BI3, BT3,

  BFisc4, A23, A33, A43, A53

  Geslaagd in GO / PCO op 01/01/2014?

  baremieke bevordering na 01/01/2014

  geen baremieke bevordering na 01/01/2014

  in voorwaarden tot deelname aan GO op 04/02/2013

  niet in voorwaarden tot deelname aan GO op 04/02/2013

 • Tabel ITabel I Graad / klasse Volgende bonificaties (*)

  Medewerker keuken/schoonmaak 200 Andere graden van niveau D 1.000

  Schaalbonificatie nr. 2 Niveau C 1.700 ICT deskundige 2.500 Andere graden van niveau B 2.000 Klasse A1 3.000

  Tabel II Klassen A2 en A3 3.000 Klassen A4 en A5 3.000

  (eerste)schaalboniWeddeschaal A11, A12, DT1 Tabel I Tabel II

  Graad / klasse Volgende bonificaties (*)Medewerker keuken/schoonmaak 200 Andere graden van niveau D 800 Niveau C 1.000 Niveau B 1.000 Klasse A1 3.000 Klassen A2 en A3 1.800

  Tabel II Klassen A4 en A5 1.000

  BFisc = Fiscaal deskundige

  SCHEMA VOLGENDE SCHAALBONIFICATIES

  Weddeschaal DA3, DA4, DT4, DT5, DF1, DF2, CA2, CA3, CT2, CT3, CF2, CF3, BA2, BA3, BF2,

  BF3, BI2, BI3, BT2, BT3, BFisc3, BFisc4, A22, A23, A32, A33, A42, A43, A52, A53

  Weddeschaal DA1, DA2, DA3, DA4, DT2, DT3, DT4, DT5, DF1, DF2, CA1, CA2, CA3, CT1,

  CT2, CT3, CF1, CF2, CF3, BA1, BA2, BA3, BT1, BT2, BT3, BF1, BF2, BF3, BI1, BI2, BI3, BFisc2, BFisc3, BFisc4, A21, A22, A23, A31, A32, A33,

  A41, A42, A43, A51, A52, A53

  Weddeschaal DA1, DA2, DT1, DT2, DT3, CA1, CT1, CF1, BA1, BT1, BF1, BI1, BFisc2, A11,

  A12, A21, A31, A41, A51

  (*) Gentegreerd in de jaarwedde, beperkt tot de maximumwedde in de laatste weddeschaal van de graad of van de klasse die het personeelslid behoudt

  Schaalbonificatie nr. 3 of hoger (enkel voor statutairen n

  keuken/schoonmaak-personeel!)

  Reedsinbezitvaneen

 • NDA1 NDA2 NDA3 NDA4 NDA5 NDT1 NDT2 NDT3 NDT4 NDT5 NDT60 12.952 14.052 15.052 16.052 17.052 13.268 14.568 15.568 16.568 17.568 18.5681 13.074 14.174 15.174 16.174 17.174 13.448 14.748 15.748 16.748 17.748 18.7482 13.195 14.295 15.295 16.295 17.295 13.629 14.929 15.929 16.929 17.929 18.9293 13.317 14.417 15.417 16.417 17.417 13.809 15.109 16.109 17.109 18.109 19.1094 13.439 14.539 15.539 16.539 17.539 13.990 15.290 16.290 17.290 18.290 19.2905 13.561 14.661 15.661 16.661 17.661 14.170 15.470 16.470 17.470 18.470 19.4706 13.682 14.782 15.782 16.782 17.782 14.351 15.651 16.651 17.651 18.651 19.6517 13.804 14.904 15.904 16.904 17.904 14.531 15.831 16.831 17.831 18.831 19.8318 13.926 15.026 16.026 17.026 18.026 14.712 16.012 17.012 18.012 19.012 20.0129 14.048 15.148 16.148 17.148 18.148 14.892 16.192 17.192 18.192 19.192 20.19210 14.169 15.269 16.269 17.269 18.269 15.072 16.372 17.372 18.372 19.372 20.37211 14.291 15.391 16.391 17.391 18.391 15.253 16.553 17.553 18.553 19.553 20.55312 14.413 15.513 16.513 17.513 18.513 15.433 16.733 17.733 18.733 19.733 20.73313 14.534 15.634 16.634 17.634 18.634 15.614 16.914 17.914 18.914 19.914 20.91414 14.656 15.756 16.756 17.756 18.756 15.794 17.094 18.094 19.094 20.094 21.09415 14.778 15.878 16.878 17.878 18.878 15.975 17.275 18.275 19.275 20.275 21.27516 14.900 16.000 17.000 18.000 19.000 16.155 17.455 18.455 19.455 20.455 21.45517 15.021 16.121 17.121 18.121 19.121 16.336 17.636 18.636 19.636 20.636 21.63618 15.143 16.243 17.243 18.243 19.243 16.516 17.816 18.816 19.816 20.816 21.81619 15.265 16.365 17.365 18.365 19.365 16.697 17.997 18.997 19.997 20.997 21.99720 15.386 16.486 17.486 18.486 19.486 16.877 18.177 19.177 20.177 21.177 22.17721 15.508 16.608 17.608 18.608 19.608 17.057 18.357 19.357 20.357 21.357 22.35722 15.630 16.730 17.730 18.730 19.730 17.238 18.538 19.538 20.538 21.538 22.53823 15.752 16.852 17.852 18.852 19.852 17.418 18.718 19.718 20.718 21.718 22.71824 15.873 16.973 17.973 18.973 19.973 17.599 18.899 19.899 20.899 21.899 22.89925 15.995 17.095 18.095 19.095 20.095 17.779 19.079 20.079 21.079 22.079 23.07926 16.117 17.217 18.217 19.217 20.217 17.960 19.260 20.260 21.260 22.260 23.26027 16.239 17.339 18.339 19.339 20.339 18.140 19.440 20.440 21.440 22.440 23.44028 16.360 17.460 18.460 19.460 20.460 18.321 19.621 20.621 21.621 22.621 23.62129 16.482 17.582 18.582 19.582 20.582 18.501 19.801 20.801 21.801 22.801 23.801

 • DC1 DC2 DC3 DC4 DAS1 DAS2 DAS3 DAS4 DAS5- 12.951 13.751 13.951 14.151 13.866 14.552 15.552 16.261 17.261

  1 12.978 13.778 13.978 14.178 13.988 14.674 15.674 16.383 17.3832 13.005 13.805 14.005 14.205 14.109 14.795 15.795 16.504 17.5043 13.032 13.832 14.032 14.232 14.231 14.917 15.917 16.626 17.6264 13.059 13.859 14.059 14.259 14.353 15.039 16.039 16.748 17.7485 13.086 13.886 14.086 14.286 14.475 15.161 16.161 16.870 17.8706 13.113 13.913 14.113 14.313 14.596 15.282 16.282 16.991 17.9917 13.140 13.940 14.140 14.340 14.718 15.404 16.404 17.113 18.1138 13.166 13.966 14.166 14.366 14.840 15.526 16.526 17.235 18.2359 13.193 13.993 14.193 14.393 14.962 15.648 16.648 17.357 18.357

  10 13.220 14.020 14.220 14.420 15.083 15.769 16.769 17.478 18.47811 13.247 14.047 14.247 14.447 15.205 15.891 16.891 17.600 18.60012 13.274 14.074 14.274 14.474 15.327 16.013 17.013 17.722 18.72213 13.301 14.101 14.301 14.501 15.448 16.134 17.134 17.843 18.84314 13.328 14.128 14.328 14.528 15.570 16.256 17.256 17.965 18.96515 13.355 14.155 14.355 14.555 15.692 16.378 17.378 18.087 19.08716 13.382 14.182 14.382 14.582 15.814 16.500 17.500 18.209 19.20917 13.409 14.209 14.409 14.609 15.935 16.621 17.621 18.330 19.33018 13.436 14.236 14.436 14.636 16.057 16.743 17.743 18.452 19.45219 13.463 14.263 14.463 14.663 16.179 16.865 17.865 18.574 19.57420 13.490 14.290 14.490 14.690 16.300 16.986 17.986 18.695 19.69521 13.517 14.317 14.517 14.717 16.422 17.108 18.108 18.817 19.81722 13.543 14.343 14.543 14.743 16.544 17.230 18.230 18.939 19.93923 13.570 14.370 14.570 14.770 16.666 17.352 18.352 19.061 20.06124 13.597 14.397 14.597 14.797 16.787 17.473 18.473 19.182 20.18225 13.624 14.424 14.624 14.824 16.909 17.595 18.595 19.304 20.30426 13.651 14.451 14.651 14.851 17.031 17.717 18.717 19.426 20.42627 13.678 14.478 14.678 14.878 17.153 17.839 18.839 19.548 20.54828 13.705 14.505 14.705 14.905 17.274 17.960 18.960 19.669 20.66929 13.732 14.532 14.732 14.932 17.396 18.082 19.082 19.791 20.791

 • C1 C2 C3 C4 C5 CS1 CS2 CS3 CS4 CS514.274 16.274 17.974 19.674 21.374 15.266 17.266 18.966 20.666 22.366

  1 14.474 16.474 18.174 19.874 21.574 15.466 17.466 19.166 20.866 22.566 2 14.674 16.674 18.374 20.074 21.774 15.666 17.666 19.366 21.066 22.766 3 14.873 16.873 18.573 20.273 21.973 15.865 17.865 19.565 21.265 22.965 4 15.073 17.073 18.773 20.473 22.173 16.065 18.065 19.765 21.465 23.165 5 15.273 17.273 18.973 20.673 22.373 16.265 18.265 19.965 21.665 23.365 6 15.473 17.473 19.173 20.873 22.573 16.465 18.465 20.165 21.865 23.565 7 15.672 17.672 19.372 21.072 22.772 16.664 18.664 20.364 22.064 23.764 8 15.872 17.872 19.572 21.272 22.972 16.864 18.864 20.564 22.264 23.964 9 16.072 18.072 19.772 21.472 23.172 17.064 19.064 20.764 22.464 24.164 10 16.272 18.272 19.972 21.672 23.372 17.264 19.264 20.964 22.664 24.364 11 16.471 18.471 20.171 21.871 23.571 17.463 19.463 21.163 22.863 24.563 12 16.671 18.671 20.371 22.071 23.771 17.663 19.663 21.363 23.063 24.763 13 16.871 18.871 20.571 22.271 23.971 17.863 19.863 21.563 23.263 24.963 14 17.071 19.071 20.771 22.471 24.171 18.063 20.063 21.763 23.463 25.163 15 17.270 19.270 20.970 22.670 24.370 18.262 20.262 21.962 23.662 25.362 16 17.470 19.470 21.170 22.870 24.570 18.462 20.462 22.162 23.862 25.562 17 17.670 19.670 21.370 23.070 24.770 18.662 20.662 22.362 24.062 25.762 18 17.870 19.870 21.570 23.270 24.970 18.862 20.862 22.562 24.262 25.962 19 18.069 20.069 21.769 23.469 25.169 19.061 21.061 22.761 24.461 26.161 20 18.269 20.269 21.969 23.669 25.369 19.261 21.261 22.961 24.661 26.361 21 18.469 20.469 22.169 23.869 25.569 19.461 21.461 23.161 24.861 26.561 22 18.669 20.669 22.369 24.069 25.769 19.661 21.661 23.361 25.061 26.761 23 18.868 20.868 22.568 24.268 25.968 19.860 21.860 23.560 25.260 26.960 24 19.068 21.068 22.768 24.468 26.168 20.060 22.060 23.760 25.460 27.160 25 19.268 21.268 22.968 24.668 26.368 20.260 22.260 23.960 25.660 27.360 26 19.468 21.468 23.168 24.868 26.568 20.460 22.460 24.160 25.860 27.560 27 19.667 21.667 23.367 25.067 26.767 20.659 22.659 24.359 26.059 27.759 28 19.867 21.867 23.567 25.267 26.967 20.859 22.859 24.559 26.259 27.959 29 20.067 22.067 23.767 25.467 27.167 21.059 23.059 24.759 26.459 28.159

 • NCF1 NCF2 NCF3 NCF4 NCF515.125 17.125 18.825 20.525 22.225

  1 15.325 17.325 19.025 20.725 22.425 2 15.525 17.525 19.225 20.925 22.625 3 15.724 17.724 19.424 21.124 22.824 4 15.924 17.924 19.624 21.324 23.024 5 16.124 18.124 19.824 21.524 23.224 6 16.324 18.324 20.024 21.724 23.424 7 16.523 18.523 20.223 21.923 23.623 8 16.723 18.723 20.423 22.123 23.823 9 16.923 18.923 20.623 22.323 24.023 10 17.123 19.123 20.823 22.523 24.223 11 17.322 19.322 21.022 22.722 24.422 12 17.522 19.522 21.222 22.922 24.622 13 17.722 19.722 21.422 23.122 24.822 14 17.922 19.922 21.622 23.322 25.022 15 18.121 20.121 21.821 23.521 25.221 16 18.321 20.321 22.021 23.721 25.421 17 18.521 20.521 22.221 23.921 25.621 18 18.721 20.721 22.421 24.121 25.821 19 18.920 20.920 22.620 24.320 26.020 20 19.120 21.120 22.820 24.520 26.220 21 19.320 21.320 23.020 24.720 26.420 22 19.520 21.520 23.220 24.920 26.620 23 19.719 21.719 23.419 25.119 26.819 24 19.919 21.919 23.619 25.319 27.019 25 20.119 22.119 23.819 25.519 27.219 26 20.319 22.319 24.019 25.719 27.419 27 20.518 22.518 24.218 25.918 27.618 28 20.718 22.718 24.418 26.118 27.818 29 20.918 22.918 24.618 26.318 28.018

 • B1 B2 B3 B4 B5 NBF6 BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 16.804 19.304 21.304 23.304 25.304 27.804 17.796 20.296 22.296 24.296 26.296 1 17.074 19.574 21.574 23.574 25.574 28.074 18.066 20.566 22.566 24.566 26.566 2 17.343 19.843 21.843 23.843 25.843 28.343 18.335 20.835 22.835 24.835 26.835 3 17.613 20.113 22.113 24.113 26.113 28.613 18.605 21.105 23.105 25.105 27.105 4 17.883 20.383 22.383 24.383 26.383 28.883 18.875 21.375 23.375 25.375 27.375 5 18.152 20.652 22.652 24.652 26.652 29.152 19.144 21.644 23.644 25.644 27.644 6 18.422 20.922 22.922 24.922 26.922 29.422 19.414 21.914 23.914 25.914 27.914 7 18.692 21.192 23.192 25.192 27.192 29.692 19.684 22.184 24.184 26.184 28.184 8 18.961 21.461 23.461 25.461 27.461 29.961 19.953 22.453 24.453 26.453 28.453 9 19.231 21.731 23.731 25.731 27.731 30.231 20.223 22.723 24.723 26.723 28.723 10 19.501 22.001 24.001 26.001 28.001 30.501 20.493 22.993 24.993 26.993 28.993 11 19.770 22.270 24.270 26.270 28.270 30.770 20.762 23.262 25.262 27.262 29.262 12 20.040 22.540 24.540 26.540 28.540 31.040 21.032 23.532 25.532 27.532 29.532 13 20.310 22.810 24.810 26.810 28.810 31.310 21.302 23.802 25.802 27.802 29.802 14 20.579 23.079 25.079 27.079 29.079 31.579 21.571 24.071 26.071 28.071 30.071 15 20.849 23.349 25.349 27.349 29.349 31.849 21.841 24.341 26.341 28.341 30.341 16 21.118 23.618 25.618 27.618 29.618 32.118 22.110 24.610 26.610 28.610 30.610 17 21.388 23.888 25.888 27.888 29.888 32.388 22.380 24.880 26.880 28.880 30.880 18 21.658 24.158 26.158 28.158 30.158 32.658 22.650 25.150 27.150 29.150 31.150 19 21.927 24.427 26.427 28.427 30.427 32.927 22.919 25.419 27.419 29.419 31.419 20 22.197 24.697 26.697 28.697 30.697 33.197 23.189 25.689 27.689 29.689 31.689 21 22.467 24.967 26.967 28.967 30.967 33.467 23.459 25.959 27.959 29.959 31.959 22 22.736 25.236 27.236 29.236 31.236 33.736 23.728 26.228 28.228 30.228 32.228 23 23.006 25.506 27.506 29.506 31.506 34.006 23.998 26.498 28.498 30.498 32.498 24 23.276 25.776 27.776 29.776 31.776 34.276 24.268 26.768 28.768 30.768 32.768 25 23.545 26.045 28.045 30.045 32.045 34.545 24.537 27.037 29.037 31.037 33.037 26 23.815 26.315 28.315 30.315 32.315 34.815 24.807 27.307 29.307 31.307 33.307 27 24.085 26.585 28.585 30.585 32.585 35.085 25.077 27.577 29.577 31.577 33.577 28 24.354 26.854 28.854 30.854 32.854 35.354 25.346 27.846 29.846 31.846 33.846 29 24.624 27.124 29.124 31.124 33.124 35.624 25.616 28.116 30.116 32.116 34.116

 • NBI1 NBI2 NBI3 NBI4 NBI5 17.274 20.274 22.774 25.274 27.774 1 17.530 20.530 23.030 25.530 28.030 2 17.786 20.786 23.286 25.786 28.286 3 18.042 21.042 23.542 26.042 28.542 4 18.298 21.298 23.798 26.298 28.798 5 18.554 21.554 24.054 26.554 29.054 6 18.810 21.810 24.310 26.810 29.310 7 19.066 22.066 24.566 27.066 29.566 8 19.321 22.321 24.821 27.321 29.821 9 19.577 22.577 25.077 27.577 30.077 10 19.833 22.833 25.333 27.833 30.333 11 20.089 23.089 25.589 28.089 30.589 12 20.345 23.345 25.845 28.345 30.845 13 20.601 23.601 26.101 28.601 31.101 14 20.857 23.857 26.357 28.857 31.357 15 21.113 24.113 26.613 29.113 31.613 16 21.369 24.369 26.869 29.369 31.869 17 21.625 24.625 27.125 29.625 32.125 18 21.881 24.881 27.381 29.881 32.381 19 22.137 25.137 27.637 30.137 32.637 20 22.393 25.393 27.893 30.393 32.893 21 22.649 25.649 28.149 30.649 33.149 22 22.904 25.904 28.404 30.904 33.404 23 23.160 26.160 28.660 31.160 33.660 24 23.416 26.416 28.916 31.416 33.916 25 23.672 26.672 29.172 31.672 34.172 26 23.928 26.928 29.428 31.928 34.428 27 24.184 27.184 29.684 32.184 34.684 28 24.440 27.440 29.940 32.440 34.940 29 24.696 27.696 30.196 32.696 35.196

 • NA11 NA12 NA13 NA14 NA15 NA16 NA21 NA22 NA23 NA24 NA250 21.880 24.880 27.880 30.880 33.880 36.880 25.880 29.680 32.680 35.680 38.6801 22.138 25.138 28.138 31.138 34.138 37.138 26.076 29.876 32.876 35.876 38.8762 22.396 25.396 28.396 31.396 34.396 37.396 26.272 30.072 33.072 36.072 39.0723 22.654 25.654 28.654 31.654 34.654 37.654 26.468 30.268 33.268 36.268 39.2684 22.912 25.912 28.912 31.912 34.912 37.912 26.663 30.463 33.463 36.463 39.4635 23.170 26.170 29.170 32.170 35.170 38.170 26.859 30.659 33.659 36.659 39.6596 23.428 26.428 29.428 32.428 35.428 38.428 27.055 30.855 33.855 36.855 39.8557 23.686 26.686 29.686 32.686 35.686 38.686 27.251 31.051 34.051 37.051 40.0518 23.943 26.943 29.943 32.943 35.943 38.943 27.447 31.247 34.247 37.247 40.2479 24.201 27.201 30.201 33.201 36.201 39.201 27.643 31.443 34.443 37.443 40.44310 24.459 27.459 30.459 33.459 36.459 39.459 27.839 31.639 34.639 37.639 40.63911 24.717 27.717 30.717 33.717 36.717 39.717 28.034 31.834 34.834 37.834 40.83412 24.975 27.975 30.975 33.975 36.975 39.975 28.230 32.030 35.030 38.030 41.03013 25.233 28.233 31.233 34.233 37.233 40.233 28.426 32.226 35.226 38.226 41.22614 25.491 28.491 31.491 34.491 37.491 40.491 28.622 32.422 35.422 38.422 41.42215 25.749 28.749 31.749 34.749 37.749 40.749 28.818 32.618 35.618 38.618 41.61816 26.007 29.007 32.007 35.007 38.007 41.007 29.014 32.814 35.814 38.814 41.81417 26.265 29.265 32.265 35.265 38.265 41.265 29.210 33.010 36.010 39.010 42.01018 26.523 29.523 32.523 35.523 38.523 41.523 29.406 33.206 36.206 39.206 42.20619 26.781 29.781 32.781 35.781 38.781 41.781 29.601 33.401 36.401 39.401 42.40120 27.039 30.039 33.039 36.039 39.039 42.039 29.797 33.597 36.597 39.597 42.59721 27.297 30.297 33.297 36.297 39.297 42.297 29.993 33.793 36.793 39.793 42.79322 27.554 30.554 33.554 36.554 39.554 42.554 30.189 33.989 36.989 39.989 42.98923 27.812 30.812 33.812 36.812 39.812 42.812 30.385 34.185 37.185 40.185 43.18524 28.070 31.070 34.070 37.070 40.070 43.070 30.581 34.381 37.381 40.381 43.38125 28.328 31.328 34.328 37.328 40.328 43.328 30.777 34.577 37.577 40.577 43.57726 28.586 31.586 34.586 37.586 40.586 43.586 30.972 34.772 37.772 40.772 43.77227 28.844 31.844 34.844 37.844 40.844 43.844 31.168 34.968 37.968 40.968 43.96828 29.102 32.102 35.102 38.102 41.102 44.102 31.364 35.164 38.164 41.164 44.16429 29.360 32.360 35.360 38.360 41.360 44.360 31.560 35.360 38.360 41.360 44.360

 • NA31 NA32 NA33 NA34 NA35 NA41 NA42 NA43 NA44 NA51 NA52 NA53 NA54 32.380 36.380 39.380 42.380 45.380 39.570 43.570 47.570 51.570 47.360 51.360 55.360 59.3601 32.586 36.586 39.586 42.586 45.586 39.826 43.826 47.826 51.826 47.616 51.616 55.616 59.6162 32.792 36.792 39.792 42.792 45.792 40.082 44.082 48.082 52.082 47.872 51.872 55.872 59.8723 32.999 36.999 39.999 42.999 45.999 40.338 44.338 48.338 52.338 48.128 52.128 56.128 60.1284 33.205 37.205 40.205 43.205 46.205 40.593 44.593 48.593 52.593 48.383 52.383 56.383 60.3835 33.411 37.411 40.411 43.411 46.411 40.849 44.849 48.849 52.849 48.639 52.639 56.639 60.6396 33.617 37.617 40.617 43.617 46.617 41.105 45.105 49.105 53.105 48.895 52.895 56.895 60.8957 33.823 37.823 40.823 43.823 46.823 41.361 45.361 49.361 53.361 49.151 53.151 57.151 61.1518 34.030 38.030 41.030 44.030 47.030 41.617 45.617 49.617 53.617 49.407 53.407 57.407 61.4079 34.236 38.236 41.236 44.236 47.236 41.873 45.873 49.873 53.873 49.663 53.663 57.663 61.663

  10 34.442 38.442 41.442 44.442 47.442 42.129 46.129 50.129 54.129 49.919 53.919 57.919 61.91911 34.648 38.648 41.648 44.648 47.648 42.384 46.384 50.384 54.384 50.174 54.174 58.174 62.17412 34.854 38.854 41.854 44.854 47.854 42.640 46.640 50.640 54.640 50.430 54.430 58.430 62.43013 35.061 39.061 42.061 45.061 48.061 42.896 46.896 50.896 54.896 50.686 54.686 58.686 62.68614 35.267 39.267 42.267 45.267 48.267 43.152 47.152 51.152 55.152 50.942 54.942 58.942 62.94215 35.473 39.473 42.473 45.473 48.473 43.408 47.408 51.408 55.408 51.198 55.198 59.198 63.19816 35.679 39.679 42.679 45.679 48.679 43.664 47.664 51.664 55.664 51.454 55.454 59.454 63.45417 35.886 39.886 42.886 45.886 48.886 43.920 47.920 51.920 55.920 51.710 55.710 59.710 63.71018 36.092 40.092 43.092 46.092 49.092 44.176 48.176 52.176 56.176 51.966 55.966 59.966 63.96619 36.298 40.298 43.298 46.298 49.298 44.431 48.431 52.431 56.431 52.221 56.221 60.221 64.22120 36.504 40.504 43.504 46.504 49.504 44.687 48.687 52.687 56.687 52.477 56.477 60.477 64.47721 36.710 40.710 43.710 46.710 49.710 44.943 48.943 52.943 56.943 52.733 56.733 60.733 64.73322 36.917 40.917 43.917 46.917 49.917 45.199 49.199 53.199 57.199 52.989 56.989 60.989 64.98923 37.123 41.123 44.123 47.123 50.123 45.455 49.455 53.455 57.455 53.245 57.245 61.245 65.24524 37.329 41.329 44.329 47.329 50.329 45.711 49.711 53.711 57.711 53.501 57.501 61.501 65.50125 37.535 41.535 44.535 47.535 50.535 45.967 49.967 53.967 57.967 53.757 57.757 61.757 65.75726 37.741 41.741 44.741 47.741 50.741 46.222 50.222 54.222 58.222 54.012 58.012 62.012 66.01227 37.948 41.948 44.948 47.948 50.948 46.478 50.478 54.478 58.478 54.268 58.268 62.268 66.26828 38.154 42.154 45.154 48.154 51.154 46.734 50.734 54.734 58.734 54.524 58.524 62.524 66.52429 38.360 42.360 45.360 48.360 51.360 46.990 50.990 54.990 58.990 54.780 58.780 62.780 66.780

 • INSCHRIJVINGSFORMULIER

  Persoonlijkegegevens

  Geslacht:M/V*Taal:NLFrD*Communicatietaal:NLFrD*Naam:Voornaam:.Straat:Nr.:bus:.Postnr.:Gemeente:.Land:Nat.:.Rijksregisternr.:Geboortedatum:.....IBAN:..BIC:..Telefoon:...Gsm:..Email:..............................IkgeefACVtoestemmingominhetkadervandienstverleningaanmijzelfmijnpersoonlijkegegevensopdekruispuntbanksocialezekerheidteconsulteren.Akkoord/Nietakkoord*

  Werkgever

  Grensarbeid:NLFRDLUX*Naamonderneming:Straat:.Nr.:Bus:..Postcode:Gemeente:...KBO:.RSZ:..PC:Begintewerkstelling:Centrale:ACVOpenbareDienstenStatuut:Regime:..Ikwenslidtewordenvanaf:.Ikkomovervan:ABVV/ACLVB*enwasdaarlidsinds:Ikwensmijnbijdragetebetalenvia:domiciliring/overschrijving*Datum:.Handtekening:

  *Schrappenwatnietpast

 • Het federaal team van ACV-Openbare Diensten

  Je kan ons bereiken op het volgend adres:

  ACV-Openbare DienstenFederaal TeamHelihavenlaan 21 -1000 Brussel

  [email protected]@[email protected]@[email protected] [email protected]@acv-csc.be

  VakbondsconsulentTel: 02 208 24 [email protected]

  SecretariaatTel: 02 208 24 [email protected]

  Bezoek ons op:

  www.acv-openbarediensten.be

  facebook.com/acv.openbarediensten

  twitter.com/acvopenbaar

  V.U. Mark Saenen, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel