Cultuurbeleid in Vlaanderen Dep CJSM

Click here to load reader

 • date post

  28-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  531
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Cultuurbeleid in Vlaanderen Dep CJSM

 • 1. Cultuurbeleid in Vlaanderen Sofie Taghon Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media19 januari2012

2. Inhoud

 • Historische terugblik
 • Het cultuurbegrip
 • Functies van het cultuurbeleid
 • De rol van de cultuuroverheid
 • Strategische doelstellingen 2009-2014
 • Organogram Vlaamse cultuuroverheid
 • Beleidsinstrumenten

3. 19 deeeuw

 • 1. Vlaamse Beweging als historische context
  • Unitaire Belgische staat is een Franstalig gegeven (1830)
  • Reactie door figuren uit de culturele wereld (literaire fase)
  • Zeer langzame bewustwording en aanpassing aan de culturele realiteit (gerecht, openbaar bestuur, leger, onderwijs, politiek, ) (politieke fase)
  • Vlaamse Beweging als stimulerende en remmende factor voor cultuurbeleid

4. 19 deeeuw

 • 2.Industrialisatie, verstedelijking en proletariaat als belangrijke ontwikkeling
  • Volksverheffing door onderwijs en ontspanning te verschaffen
  • Beleidsinitiatieven: toelagen aan naschoolse initiatieven en financile steun voor de bibliotheken

5. Jaren 60: democratisering

 • Strijd voor culturele autonomie
 • Democratisering en cultuurspreiding
  • Meer cultuur voor meer mensen
  • Prioriteit: nieuwe culturele infrastructuur
 • Uitbreiding cultuurbegrip
  • Hoge cultuur naar mensen brengen
  • Geheel van materile en geestelijke verworvenheden die het gelaat van elke groep, in elke fase van haar bestaan tekenen
  • Film, sport, kunstonderwijs en openbare omroep

6. Jaren 70: inspraak

 • 1970 grondwetsherziening: Nederlandse Cultuurraad
 • Verdere democratisering van cultuur:
  • Passieve participatie: bib-decreet, culturele centra
  • Actieve participatie aan het beleid
   • Koepelorganisaties in sociaal-cultureel werk en jeugdwerk
   • Gemeentelijke culturele raden
   • Cultuurpact (1973)

7. Jaren 70: inspraak

 • Van cultuurbeleid naar welzijnsbeleid
  • Geen inspraak zonder voldoende vorming en deskundigheid
  • Persoonlijke ontplooiing/permanente vorming
 • Beperkt kunstenbeleid
  • Monumentendecreet
  • Theaterdecreet
  • Beeldende kunsten grote afwezige in beleid (enkel via aankoop van werken)
 • Beperkt internationaal beleid

8. Jaren 80: het keerpunt

 • 1980: tweede staatshervorming
  • Politiek autonome deelstaten (gemeenschappen en gewesten)
  • Vlaanderen krijgt eigen regering om decreten uit te voeren (minister Poma PVV)
 • Aandacht voor kunsten en de kunstenaar
 • Beleid bouwt voort op realisaties van jaren 1970, met beperkter budget
 • Geleidelijke uitbouw van decreten in artistieke sectoren (musea, podiumkunsten, muziek)
 • 1988: derde staatshervorming

9. Jaren 90

 • 1993: vierde staatshervorming
  • Stijging fiscale bevoegdheid en middelen, rechtstreekse verkiezing Vlaams Parlement
  • Nu ook bevoegd voor buitenlands (cultuur)beleid: kunst en cultuur om imago van Vlaanderen te versterken via culturele ambassadeurs
 • Beleidsplansystematiek in kunstensector
  • Nieuwe decreten in artistieke sectoren

10. Jaren 90

 • Kennisgestuurd en geobjectiveerd beleid
  • Cultuurstudies
  • Adviesraden
  • Fonds voor de letteren (2000) en Vlaams Audiovisueel Fonds (2002); decreet van 1999
 • Verdere democratisering van het cultuurbeleid: strips, popmuziek

11. 1999-2009

 • Paarse regering
  • Overheveling budget van culturele ambassadeurs naar internationaal kunstbeleid
  • Anciaux spreekt de ascetische elite toe meer inspanningen te doen om een ruimer publiek te bereiken (2001)
 • Participatie als prioritaire doelstelling
  • Doelgroepen
  • Verdubbeling budget over tien jaar
  • Wetenschappelijk steunpunt
  • participatiedecreet

12. 1999-2009

 • Sturende overheid
  • Vier nieuwe kaderdecreten + participatiedecreet
   • Beleidsplansystematiek
   • Van kwantitatieve naar kwalitatieve beoordelingscriteria
   • Professionalisering
   • Belangrijke impuls voor lokaal cultuurbeleid
   • Ontzuiling
   • Decentralisatie

13. Participatiedecreet cultuur, jeugd, sport

 • Flankerende maatregelen voor sectoraal beleid om participatie te verhogen en te verruimen (kansengroepen)
  • Mensen in armoede
  • Mensen met een beperking
  • Mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond
  • Gezinnen met kinderen
  • gedetineerden

14. Participatiedecreet cultuur, jeugd, sport

 • Participatie-instellingen (Demos, CultuurNet Vlaanderen, Stichting lezen)
 • Grootschalige topevenementen
 • Projecten ter bevordering van de participatie van kansengroepen
 • Landelijke hobbyverenigingen
 • Lokale netwerken ter bevordering van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

15. Participatiedecreet cultuur, jeugd, sport

 • De Rode Antraciet
 • Cultuur- en sportgemeente
 • Verenigingen met specifieke opdracht voor verenigingsleven
  • Minderhedenforum
  • Samen (De Verenigde Verenigingen)
  • Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen
  • Intro vzw (toegankelijke evenementen)
  • Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

16. Participatiedecreet cultuur, jeugd, sport

 • Proeftuinen
  • Brede school (sport)
  • Dynamo-project (verenigingsondersteuning sport)
  • Buurtsportbegeleiders (ter versterking van lokale buurtsportinitiatieven)
  • Brede school (jeugd)
 • Aanbod kansengroepen in gemeenschapscentra

17. Marktontwikkeling voor cultuur

 • Ontwikkeling markt voor cultuur: van 6-8% in jaren 60-70 tot ca. 1% nu. Oorzaken:
  • Babyboomers zijn op de markt gekomen, nu eerder stagnatie bevolking;
  • Rele inkomen steeg sterk vnl. in jaren 60-70;
  • Toename scholingsgraad tijdens jaren 60-70;
  • Sociale revolutie: intrede vrouwen op arbeids-, onderwijs-, cultuurmarkt (proces nu afgerond);

18. Marktontwikkeling voor cultuur

   • Toename vrije tijd gestuit.
   • Toename concurrentie van vrijetijdsindustrie.
 • Gevolg: +/- gesatureerde markt voor cultuur.
 • Wat betekent dit voor het beleid van culturele instellingen?

19. Inhoud

 • Historische terugblik
 • Het cultuurbegrip
 • Functies van het cultuurbeleid
 • De rol van de cultuuroverheid
 • Strategische doelstellingen 2009-2014
 • Organogram Vlaamse cultuuroverheid
 • Beleidsinstrumenten

20. Het cultuurbegrip

 • Beleidsmatige ordening
  • Professionele kunsten
  • Cultureel erfgoed
  • Sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen
 • Sociologische invalshoek
  • Bildung, persoonlijkheidsontwikkeling
 • Systeem van gedeelde symbolen en betekenissen

21. Inhoud

 • Historische terugblik
 • Het cultuurbegrip
 • Functies van het cultuurbeleid
 • De rol van de cultuuroverheid