Beleidsvisie op een kwalitatief lokaal cultuurbeleid

Click here to load reader

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  127
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Schepen van cultuur - Peter Lacres

Transcript of Beleidsvisie op een kwalitatief lokaal cultuurbeleid

 • 1. Cultuur op zijn mooistBeleidsvisie op een kwalitatief lokaal cultuurbeleid Peter Lacres Schepen van cultuur9 maart 2013

2. Citaat van Jean Delacour La culture, cest comme laconfiture, moins on en a, plus on ltale 3. Opbouw presentatie Samenstelling en rol van de cultuurraad Impact van nieuwe cultuurdecreet Sterkte/Zwakte analyse als beleidsinstrument Beleidsperiode 2013-2018 vanuit het college Afronding met enkele ideen, plannen of denkpistes 4. Samenstelling nieuwe raad Oproep begin maart Herziening statuten? Denkpiste nieuwe raad? Kwaliteitsvolle advisering 5. Rol van de cultuurraadDenkpiste Naar een grotere betrokkenheid met eendaadkrachtigere, efficintere en doelgerichte cultuurraad Hoe kan de cultuurraad uitgebouwd worden tot eeninnovatieve denktank? Hoe kunnen meervrouwen, jongeren, inwijkelingen, vreemdelingen, laaggeschoolden bij het lokale cultuurbeleid en adviseringbetrokken worden? Kunnen de tijdsduur van de mandaten niet ingekortworden om vernieuwing, nieuwe energie, anderebenaderingen, verfrissende ideen te stimuleren? Kan er meer themagericht gewerkt worden? Hoe wordt een goed advies opgebouwd?Waarmee dient rekening gehouden te worden? 6. Nieuwe cultuurdecreet Om subsidies te kunnen krijgen voor hun gemeen-telijk cultuurbeleid moeten gemeenten intekenen opde Vlaamse beleidsprioriteiten van een kwalitatief enduurzaam cultuurbeleid, door die lokaal vorm tegeven in een strategische meerjarenplanningSectorale plannen, zoals het zesjarige cultuurbeleidsplan worden afgeschaft De Vlaamse beleidsprioriteiten hebben betrekking opeen kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleidde openbare bibliotheekhet cultuurcentrum of gemeenschapscentrum 7. Impact van nieuwe cultuurdecreet Bijzondere aandacht dient uit te gaan voorGemeenschapsvorming (belang van participatie van kansen- groepen en ondersteuning van verenigingen en vrijwilligers)CultuureducatieBereiken van kansengroepen De gemeente moet een cordinerende rol (blijven)opnemen met betrekking tot lokaal cultuurbeleid enminstens 0,8 euro per inwoner besteden aanondersteuning van particuliere verenigingen eninstellingen Met het oog op monitoring, dient n keer per jaarsectorspecifieke gegevens ter beschikking gesteldworden over het gemeentelijk cultuurbeleid aan deVlaamse overheid 8. Sterkte/Zwakte analyseSterkte Zwakte Het Pepingse verenigingsleven Weinig kennis of traditieis een rijke grondlaag voor een omtrent e-sterk uitgebreid cultuurleven cultuur, laagdrempeligheid enz KansenBedreigingen Erfgoed krijgt de laatste jaren Gebrek aan instroom van jongmeer aandacht n dit kanbloedmensen mobiliseren omtrentthemas 9. Periode 2013 - 2018Uit sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen distilleerthet nieuwe college graag de beleidsaccenten voor dekomende 6 jaar!Volgende elementen of doelstellingen zijn belangrijk= Stimuleren van een toonaangevend cultuuraanbod Cultuurparticipatie bevorderen met ruimte voornieuwe initiatieven en frisse ideen Aandacht voor dorpskernen en lokale activiteiten Ruimte voor laagdrempeligheid versus elitarisme Oog voor educatie vanaf 6+, inclusief anderstaligen Grensoverschrijdende samenwerking 10. Culturele opdracht Pepingen organiseert en ondersteunt een sterkverankerd, toegankelijk, breed en kwalitatief cultuur-en vormingsaanbod De gemeentelijke cultuurdienst en bibliotheek stellenzich samen achter deze opdracht. Als bestuur hebbenwij een dubbele taak en moeten tegelijk cultuurzelf aanbieden (bibliotheekcollectie) enactief ondersteunen (ondersteuning van activiteiten,lokalen aanbieden voor vormingsinitiatieven) Focus meer dan ooit op onzegemeenschapscentra, educatie en een kwalitatieflokaal cultuurbeleid 11. Bibliotheek Herinrichting bibliotheek te Bellingen Toekomstvisie 2014-2034 (20 jaar) 12. Kunst Tegen Kanker Bij n op de drie Europeanen wordt tijdens zijn/haarleven de diagnose van kanker gesteld En op de vier Europeanen sterft ook aan kanker Initiatief waarbij educatie, sensibilisering en kunsthand in hand gaan 13. Opvolger van de gordel 1 september In samenwerking met Pepingse verenigingen en/ofwerkgroepen kunnen verschillende activiteiten metculturele insteek georganiseerd worden 14. Park Ter Rijst Ter Rijst een kunstenaarsdorp Ter Rijst een B&B voor creatievelingen? 1+1=3 (als gemeentebestuur zullen wij deze plannenopvolgen en bekijken of samenwerking mogelijk ismet het lokale Pepingse culturele leven) 15. Bedankt voor jullie aandachtEventuele vragen?Vuur ze straks gerust af tussen pot en pintwant het blijft tenslotte een brunch!