Colloquium20080306 Blog

of 40 /40
Workshop Colloquium 06 maart 2008 DRAAGKRACHT VAN EEN TEAM IN HET KADER VAN ZORG DRAGEN Geert Van Buynder, KaHo Sint-Lieven, Lector Pedagogische wetenschappen Katleen Meganck, VBS Heikant, Zorgcoördinator Roos Van Daele, DPB, Hoofdbegeleider BuO Pascal Lagaet, DPB, Pedagogisch Schoolbegeleider BaO

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Colloquium20080306 Blog

 • 1. Workshop Colloquium 06 maart 2008 DRAAGKRACHT VAN EEN TEAM IN HET KADER VAN ZORG DRAGEN Geert Van Buynder , KaHo Sint-Lieven, Lector Pedagogische wetenschappen Katleen Meganck , VBS Heikant, Zorgcordinator Roos Van Daele , DPB, Hoofdbegeleider BuO Pascal Lagaet , DPB, Pedagogisch Schoolbegeleider BaO

2. Inleiding

 • Doelen van de werkwinkel
 • Zicht krijgen op de aanwezige voorraden in de school.
 • Weten hoe we de voorraden kunnen inzetten.
 • Instrumenten aanreiken om binnen eigen team te zoeken naar voorraden.
 • Scholen op weg zetten om proactief te werken aan de draagkracht van leerkrachten.

3. Inleiding

 • Verloop van de werkwinkel
 • Deel 1: Welke voorraden zijn er ?
 • Deel 2: Hoe zetten we deze voorraden in ?
 • Deel 3 A: Good-practice het verhaal van Tugce
 • pauze
 • Deel 3 B: Good-practice het verhaal van Jo
 • Deel 4: Stellingenspel Draagkracht van lkrn verhogen.

4. Welke voorraden zijn er

 • Zelfreflectie: verloop oefening
 • Video
 • Stijlkenmerken van leerkrachten binnen het eigen team oplijsten
 • Uitwisseling in duo-groepen
 • Plenaire uitwisseling Synthese a.h.v. bevraging bij een groep leerkrachten

5. Welke voorraden zijn er

 • Zelfreflectie: vragen oefening
 • Wat is jouw persoonlijke sterkte op het vlak van omgaan met zorg in je eigen klas?
 • Wat is volgens jou het belangrijkste schoolkenmerk dat er voor zorgt dat je jouw persoonlijke sterkte op het vlak van omgaan met zorg in je eigen klas kan waarmaken?

6. Welke voorraden zijn er

 • Zelfreflectie: wat is onze draagkracht
 • Resultaten bij de bevraging van N leerkrachten

7. Hoe zetten we onze voorraden in?

 • Zelfreflectie: wat doen we ermee?
 • Resultaten bij de bevraging van N leerkrachten

8. Hoe zetten we onze voorraden in?

 • Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek Vorming van basiscompetenties in de lerarenopleiding voor het werken in een inclusieve setting via actieonderzoek
 • S ander Van Acker Geert Van Buynder Inge Van de Putte

9. Hoe zetten we onze voorraden in?

 • AchtergrondProjectmatig Wetenschappelijk Onderzoek
 • (Toekomstige) leraren voelen zich niet voorbereid(o.a. Cook 2001, Loreman e.a., 2005);Handelingsverlegenheid(De Vroey, 2004)
 • Consequenties naar de leraar en lerarenopleiding
 • KaHo Sint-Lieven, Campus Waas al een aantal jaren zoekende om de draagkracht van beginnende leraren te verhogen

10. Hoe zetten we onze voorraden in?

 • DoelstellingenProjectmatig Wetenschappelijk Onderzoek
 • H1. De competenties nagaan en verfijnen waarover leerkrachten moeten beschikken om te functioneren in een inclusieve setting (Basiscompetenties Inclusie)
 • H2. Toetsen of actieonderzoek een efficinte manier is om laatstejaarsstudenten een hogere beheersingsgraad van de Basiscompetenties Inclusie te doen verwerven
 • H3. Het effect nagaan van functioneren in een inclusieve setting op de attitudes ten aanzien van inclusie van laatstejaarsstudenten

11. Hoe zetten we onze voorraden in?

 • Zorgen voor het welbevinden van alle leerlingen
 • Differentiren op gebied van curriculum, ondersteuning en evaluatie maar zoveel mogelijk binnen de groep
 • Dieper Overleg met ouders
 • Samenwerking en onder cordinatie met externen en collegas binnen de klasruimte
 • Leergierigheid en kritische ingesteldheid, flexibiliteit verantwoordelijkheidszin
 • H1. Resultaten van het empirisch onderzoek
 • De levenskwaliteit bevorderen van elk kind
 • Differentiatie zonder exclusie
 • Dieper overleg met ouders
 • Cordinatie van de hulp vanexternen
 • Kennis van de ware aard van het probleem

12. Hoe zetten we onze voorraden in?

 • Welke instrumenten kunnen we daarvoor gebruiken?
 • CDrom
 • Ik heb niet het gevoel dat ik anders lesgeef maar het is wat meer van alles. Beetje meer flexibel, beetje meer aandacht voor het sociale,af en toe dingen aan te passen zodat de persoon met beperking kan participeren (Leraar b, 3de leerjaar)
 • Geen nieuwe competenties(Ainscow, 2000), wel andere invulling

13. Hoe zetten we onze voorraden in?

 • Welke instrumenten kunnen we daarvoor gebruiken?
 • Begeleidingsmodel Competentievorming Inclusie H2. Actieonderzoek als manier om een hogere beheersingsgraad van de BC Inclusie te doen verwerven
  • Studenten voeren actieonderzoek uit
  • Verschillende fases(probleemstelling, algemeen plan, acties en evaluatie) gelinkt aan de vijf Clusters Basiscompetenties Inclusie
  • Coaching

14. Hoe zetten we onze voorraden in?

 • Welke instrumenten kunnen we daarvoor gebruiken?
 • Kijkwijzer draagkracht
 • Gebaseerd op het standpunt van VVKBaO
 • Componenten die adhv items worden uitgewerkt:
 • Kwaliteitsvol basisonderwijs = zorgbreed onderwijs
 • Een beter intern zorgbeleid = meer draagkracht
 • Een ruimer centraal beleid = meer draagkracht

15. Hoe zetten we onze voorraden in?

 • Welke instrumenten kunnen we daarvoor gebruiken?
 • Kijkwijzer draagkracht : items
  • curriculumdifferentiatie
  • leer- en hulpmiddelen
  • personeelsomkadering
  • multidisciplinair overleg
  • nascholing
  • deskundige adviezen en hulp uit de sociaal/medische en culturele omgeving
  • accommodatie van de school
  • de leerling zelf

16. Hoe zetten we onze voorraden in?

 • Welke instrumenten kunnen we daarvoor gebruiken?
 • Kijkwijzer draagkracht: 4 vragen
  • Zal de specifieke nood voor dit kind tijdelijk zijn of voor lange tijd ? Kan de school het aan om permanent en over de jaren heen dit kind de nodige ondersteuning te geven in zijn /haar ontwikkeling op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging
  • Brengt de inschrijving van dit kind de veiligheid van het kind zelf, van de andere kinderen en van de leerkracht niet in het gedrang ?

17. Hoe zetten we onze voorraden in?

 • Welke instrumenten kunnen we daarvoor gebruiken?
 • Kijkwijzer draagkracht: 4 vragen
  • Hoeveel kinderen met specifieke noden worden reeds ondersteund binnen de school?Wordt het proportionele aanbod niet te groot ?
  • Een school in een crisisfase moet de mogelijkheid hebben om eerst stappen te zetten om uit de crisis te komen.

18. In welke richting kunnen we verder?

 • Stellingenspel: verloop oefening
 • Praktijkverhaal Zele Heikant (fotos)
 • Persoonlijke stelling toetsen aan 2 praktijkvoorbeelden
 • Uitwisseling in stelling-groepen
 • Plenaire uitwisseling over de stelling-groepen heen
 • Mogelijkheid tot stellen van vragen

19. In welke richting kunnen we verder?

 • Praktijkverhaal: Zele-Heikant
 • HET VERHAAL VAN TUGCE

20.

 • September 2005
 • Klas : 3a
 • Reden : intelligentievermogen en verwerkingssnelheid zijn zwakker. Vooral voorwiskunde beperkt geheugen. Het begrijpen van geschreven taal verlooptmoeizaam.
 • Doel : opstellen van maatregelen (wiskunde) die het voor Tugc haalbaar makenom binnen het gewoon onderwijs te blijven.
 • Trachten om haar zoveel mogelijk functionele rekenkennis bij tebrengen zodanig dat ze op dit gebied een basis heeft om in demaatschappij te fungeren.
 • Hoofdrekenen tot 100 ( + en - ) met gemakkelijke getallen
 • STIMULEREN
 • Klasjuf erkent het probleem en heeft er begrip voor.
 • Een positieve aanpak als uitgangspunt.
 • Klasgenootjes worden ingelichtover de extra maatregelen.
 • We kiezen ervoorom ontspannende activiteiten in het takenpakket op te nemen.
 • Stimuleren door gebruik van de computer.
 • Beertjes van Meichenbaum toepassen.
 • Evaluatie op haar niveau (groene punten).
 • De coach begeleidt(intern tutorsysteem).

HANDELINGSPLAN 21.

 • COMPENSEREN
 • Extra hulpmiddelen mogen steeds gebruikt worden.
 • Op dinsdag individuele hulp om dingen al doende te kunnen leren(functioneel rekenen).
 • DISPENSEREN
 • De leerstof van het derde leerjaar wordt volledig weggelaten en vervangen door rekenen op maat. Afhankelijk van de vorderingen wordt de differentiatie aangepast.
 • Huiswerk wordt gemaakt in de huiswerkklas onder begeleiding.
 • REMEDIEREN
 • Evalueren met Tugc van het gemaakte werk + bijsturen.
 • Voor taal krijgt Tugc extra ondersteuning van de klasleerkracht als dit nodig is.
 • Deze maatregelen worden maandelijks gevalueerd en indien nodig aangepast.
 • Aangezien Tugc een aangepast traject volgt en zij op deze manier de eindtermenniet zal halen kunnen wij als school geen getuigschrift uitreiken op het einde van het basisonderwijs.

HANDELINGSPLAN 22. 23. TUTORCONTRACT

 • Ik , .., wil proberen om dit schooljaar een goede tutor te zijn voor andere kinderen.
 • Ik wil mijn best doen om zo goed mogelijk te helpen.
 • Ik doe dit met een vriendelijk woord.

24. STAPPENPLAN

 • Toeka wordt op jouw bank geplaatst . Dit wil zeggen dat .. hulp nodig heeft.
 • Je vraagt : Waarmee moet ik helpen? Doe dit stilletjes zodanig dat je de klas niet stoort.
 • Je probeert om niet direct de oplossing te zeggen.
 • Vraag wat niet begrijpt .
 • Probeer om samen de opdracht goed te bekijken/ te lezenen probeer uit te leggen hoe deze oefening moet opgelost worden.
 • Maak een oefening samen.
 • Laat nu .. alleen verder werken maar kijk af en toe of het wel juist is.
 • Is het niet juist, probeer het nog een keer uit te leggen.
 • Blijf geduldig en vriendelijk !
 • Het lukt echt niet.Steek het Toeka-speldje bovenop de Toeka-boom. De juf komt zo vlug mogelijk helpen.
 • Geef een complimentje als het goed gaat.( Dit heb je prima gedaan!)
 • heeft een volledig blad af. Je kijkt of alle oefeningen ingevuld zijn.
 • Is dit zo ? Ja! Dan mag . een verbeterblad halen.
 • Veel succes !!!!

25. TUTORWERKING Tutor helpt medeleerling Toekafiguurtjes om tutorhulp in te roepen 26. TUTORWERKING T akenbord met toekas . E lke leerling heeft zijn naamkaartje om opdetoekafiguur te kleven . Tutor Elke helpt medeleerling. 27. In welke richting kunnen we verder?

 • Praktijkverhaal: Zele-Heikant
 • HET VERHAAL VAN JO

28. Dagplanning 29. Beloningssysteem 30. Beloningssysteem 31. Speelplaatsregels 32. De ruststoel 33. Klasregels 34. In iemand anders schoenen staan. 35. Sticordiplan op maat 36. Draagkracht van leerkrachten verhogen

 • Mogelijkheden tot discussie
 • Zorg op maat een foute evidentie
 • zorg moet zo perfect mogelijk aansluiten bij hun ontwikkeling, aangepast aan hun niveau
 • of
 • zorg moet maken dat kinderen erbij horen, i.f.v. hun welbevinden, hun plezier in hun leven,

37. Draagkracht van leerkrachten verhogen

 • Mogelijkheden tot discussie
 • Zorg ontneemt zelfstandigheid
 • Pedagogische wet van verwenning
 • of
 • Ingehouden begeleiding : Afstandelijke interesse en waakzaamheid leidt tot een gevoel van beheersing

38. Draagkracht van leerkrachten verhogen

 • Mogelijkheden tot discussie
 • Het is de primaire taak van de ZOCO om de leerkracht te helpen, te ondersteunen en te coachen
 • Slechts secundair is de individuele hulp aan kinderen
 • De opdracht is de draagkracht van leerkrachten verhogen ipv de draaglast verlagen

39. Conclusie

 • Vertrek vanuit een gelijkgerichte visie op zorg !
 • Zoek partners die draagkracht kunnen helpen verhogen !
 • Draag ook zorg voor leerkrachten !
 • Werk hieraan in teamverband !
 • Buig handelingsverlegenheid om in handelingsbekwaamheid !
 • Stimuleer en steun het zorggebeuren !
 • Zorg voor een goede organisatie en een efficinte aanwending van de middelen !
 • Werk planmatig en voorzie regelmatige bijsturing !
 • Voeg eerder kracht toe dan de last te verminderen !

40. Evaluatie

 • Heb jij nu meer zicht op de voorraden in de school ?
 • Heb jij instrumenten gekregen om binnen eigen team te zoeken naar de voorraden ?
 • Weet jij nu beter hoe wij die voorraden kunnen inzetten ?
 • Kun jij nu verder om proactief te werken aan de draagkracht van leerkrachten ?
 • Welke suggesties heb jij nog voor ons ?