Boer Kiest Zon

of 64 /64
1 Fiscale aftrek van 37.900 bij deelname met 15.000!

Embed Size (px)

description

Brochure Ecogroei

Transcript of Boer Kiest Zon

Page 1: Boer Kiest Zon

11

Fiscale aftrek

van 37.900 bij

deelname

met € 15.000!

Page 2: Boer Kiest Zon

Investeer in duurzame energie!

Page 3: Boer Kiest Zon

3

1. Samenvatting 4

2. De uitgevende instelling 10

3. Fiscale structuur 14

4. Juridische structuur 22

5. Rendementsprognose 26

6. De investering 32

7. De markt 36

8. Risicofactoren 40

9. Betrokken partijen 46

10. Begrippenlijst 48

11. Deelnemen 52

Bijlagen:

Pagina

Maatschapsovereenkomst 57

Akte van toetreding tot de Maatschap 60

Deelnameformulier en personal data card los bijgevoegd

Inhoudsopgave

Page 4: Boer Kiest Zon

4

1. Samenvatting

Page 5: Boer Kiest Zon

5

IntroductieBij deelname in de Maatschap investeert u in Zonnepanelen die op daken van agrarische ondernemers

worden geplaatst. Gelijktijdig worden asbestdaken van die Agrariërs gesaneerd. Omdat de verwijdering

van asbestdaken gecombineerd wordt met het plaatsen van Zonnepanelen, kunnen deelnemers van de

Maatschap gebruik maken van de gunstige fiscale regelingen Vamil en EIA. Deelname met € 15.000 leidt tot

€ 37.900 belastingaftrek. De Belastingdienst heeft een landelijk geldende overeenkomst (ruling) afgegeven

zodat er zekerheid is over de fiscale behandeling van uw investering.

Met Maatschap wordt één van de Maatschappen Boer Kiest Zon 405 t/m 415 bedoeld. Dit zijn in beginsel

identieke maatschappen; daarom wordt gemakshalve geschreven over de Maatschap of over de Maatschap

Boer Kiest Zon (zonder volgnummer). Als alle Participaties in Maatschap 405 zijn geplaatst, zal begonnen

worden met het plaatsen van de Participaties in volgnummer 406 etc.

In hoofdstuk 10 van deze Brochure zijn de belangrijkste begrippen gedefinieerd. In deze Brochure zijn die

begrippen met een hoofdletter geschreven, zodat ze eenvoudig te herkennen zijn.

Belangrijkste kenmerken van de MaatschapInvestering asbestsanering en Zonnepanelen op agrarische daken

Benutting fi scale ondernemersregelingen Vamil (Willekeurige Afschrijving milieu-investeringen

en EIA (energie-investeringsaftrek)

Deelname interessant voor particulieren met belastbaar inkomen (box 1) vanaf € 39.000

Fiscale aftrekpost per Participatie van € 5.000 € 12.631 in 2014, waarvan maximaal € 7.916 door te

schuiven naar 2015

Participaties en minimum deelnamebedrag € 5.000 per stuk. Minimum deelname 3 Participaties,

derhalve € 15.000. Geen emissiekosten

Betaling deelnamebedrag binnen 14 dagen na toewijzing maar - indien eerder -

uiterlijk 24 december 2014

Overige kenmerken dankzij Participaties van € 5.000 fi scaal maatwerk

mogelijkbijkomende voordelen voor midden–inkomens

middeling kan leiden tot extra belastingvoordeel

Hoge aftrekpostenOmdat de Maatschap bijdraagt aan een beter milieu, mag op grond van de Vamil-regeling (Willekeurige

Afschrijving milieu-investeringen) maar liefst 75% van de investering ineens worden afgeschreven.

Bovendien genieten deelnemers van de extra energie-investeringaftrek (EIA) ter grootte van 41,5% van de

investering. Dankzij deze gunstige regelingen bedraagt de belastingaftrek 2,52 maal uw inleg.

Aftrekpost hoger dan deelnamebedragDeelnemers genieten deze voordelen niet alleen over hun deelnamebedrag maar over het veel grotere

aandeel in de totale investering in de Zonnepanelen; het deel van de investering dat met leningen wordt

betaald, telt namelijk ook mee als investering. Daarom is de aftrekpost veel hoger dan het deelnamebedrag.

Een voorbeeld ter toelichting: als de Zonnepanelen voor 60% worden gefinancierd met een (bank)lening

en voor 40% met gelden van de deelnemers, leidt een deelnamebedrag van € 15.000 tot een investering

in de panelen van € 37.500. Over 90% van deze investering mag 75% worden afgeschreven én genieten

de deelnemers 41,5% energie-investeringsaftrek. In totaal bedraagt de aftrek in dit rekenvoorbeeld, na

toepassing van 14% MKB-winstvrijstelling, € 33.814.

1. Samenvatting

Page 6: Boer Kiest Zon

6

Fiscale aftrek € 12.631 per Participatie van € 5.000De fiscale aftrek van de Maatschap bedraagt € 12.631 per Participatie van € 5.000. De minimale deelname

bedraagt 3 Participaties, dus €15.000. Door het aantal Participaties af te stemmen op uw fiscale situatie, kunt

u uw belastbare inkomen nauwkeurig sturen.

Bij deelname met € 15.000 geniet u in 2014 van een aftrekpost van € 37.900. Bij de bepaling van dit bedrag

is al rekening gehouden met de korting van 14%. U kunt ruim 2,5 maal uw deelnamebedrag (om precies te

zijn 252%) fiscaal in aftrek brengen.

Eenvoudige verwerking in uw belastingaangifteDeelnemers kunnen deze aftrekbedragen in hun aangifte inkomstenbelasting onder de noemer “winst uit

onderneming” op hun ander inkomen uit werk en woning (box 1) in mindering brengen. Aan de hand van

een fiscale invulinstructie kunt u de aftrekposten eenvoudig in uw belastingaangifte verwerken en uw box 1

inkomen (inkomsten die u geniet als zelfstandige of uit loondienst, uitkeringen, pensioenen) fors beperken.

Fiscale zekerheid dankzij rulingIn een met de fiscus afgesloten ruling, die landelijk geldt, is vastgelegd dat de deelnemers deze gunstige

regelingen mogen toepassen. Er bestaat dus geen twijfel aan dat u bij deelname geniet van grote aftrekposten.

Aftrekpost verschuiven van 2014 naar 2015

Het is toegestaan om ten hoogste 62,7% van de aftrekpost van 2014, naar 2015 te verschuiven. Door deze

verschuiving toe te passen, kunt u de fiscale aftrek gelijkmatig(er) verdelen over 2014 en 2015 of het accent

van de belastingaftrek in 2015 laten vallen. Per Participatie van € 5.000 mag u maximaal € 7.916 fiscale aftrek

in 2015 nemen.

Deelname interessant bij belastbare inkomens vanaf € 39.000In het algemeen geldt dat naarmate u in een hoger belastingtarief valt, deelname interessanter is. Deelname

is – als u jonger dan 65 jaar bent – aantrekkelijk als u een belastbaar inkomen in box 1 geniet van tenminste

€ 39.000. Voor degenen die 65 jaar of ouder zijn, is deelname interessant bij een belastbaar inkomen (box 1)

vanaf € 52.500. Bij de bepaling van deze bedragen is uitgegaan van gelijkblijvende belastbare inkomens en

tarieven over 2014 en 2015, een deelnamebedrag van € 15.000 en een 50/50 verdeling van de aftrekpost

over deze twee jaren (€ 18.947 fiscale aftrek per jaar).

Inkomensafhankelijke voordelenMet een laag verzamelinkomen komt u wellicht voor bijkomende voordelen in aanmerking. Als gevolg

van de fiscale aftrek van de investering in Zonnepanelen, daalt niet alleen uw box 1 inkomen maar ook

uw verzamelinkomen namelijk fors. Dat kan tot gevolg hebben dat u één of meer jaren voor gunstiger

kortingen, aftrekken of toeslagen in aanmerking komt

Via www.toeslagen.nl of www.allesoverheffingskortingen.nl kunt u nagaan of een of meer bijkomende

voordelen voor u van toepassing zijn. Onze ervaring leert dat deze neveneffecten zeer gunstig kunnen uitvallen,

bijvoorbeeld voor de studiefinanciering van uw kinderen. We geven u graag een vrijblijvend advies op maat.

Middeling en verliesverrekeningBij sterk wisselende inkomens kan een deelnemer via middeling recht hebben op een extra belasting-

teruggave. Middeling houdt in dat op uw verzoek over een aaneengesloten periode van drie jaar de

belasting wordt herrekend op basis van het gemiddeld inkomen (in box 1) over die jaren.

Ook met verliesverrekening kunnen extra belastingvoordelen worden behaald. De hoge aftrekposten

kunnen namelijk leiden tot een negatief belastbaar inkomen. Een negatief inkomen in box 1 wordt

verrekend met de belastbare box 1 inkomens van een of meer van de drie voorafgaande jaren.

Met de geavanceerde de rekentool op de website www.ecogroei.nl kunt u nagaan of u ook van middeling

of verliesverrekening kunt profiteren.

Page 7: Boer Kiest Zon

7

Snelle belastingteruggave en tevens 1,2% besparenAls u voor 1 april 2015 aangifte doet, ontvangt u voor 1 juli 2015 bij deelname met € 15.000 van de fiscus

€ 19.704 terug (131% retour bij 52% IB). Bij deelname met € 15.000 en aftrek tegen 42%, bedraagt de

teruggave € 15.915, ofwel 106% van uw inleg.

Het bedrag dat u in de Maatschap investeert, is vrijgesteld van inkomstenbelasting in box 3, de zgn.

vermogensrendementsheffing. Deze heffing bedraagt 1,2%. Omdat u uw deelnamebedrag vóór

31 december 2014 moet voldoen, bespaart u eenmalig 1,2% inkomstenbelasting over uw deelnamebedrag.

Activiteiten en risicobeperkingBij deelname in de Maatschap investeert u in de aanschaf van Zonnepanelen (inclusief de sanering van

asbestdaken) en de plaatsing ervan op het dak van agrarische ondernemers. Naar verwachting zal de

Maatschap 30.000 vierkante meter asbest vervangen. Daarnaast zullen naar verwachting tussen de 9.000 en

10.000 Zonnepanelen worden geïnstalleerd. Dit aantal levert jaarlijks 2,2 tot 2,5 MWh stroom, hetgeen ver-

gelijkbaar is met het jaarlijks verbruik van 700 huishoudens in Nederland. Voornoemde cijfers zijn aannames,

aangezien de wensen (en daarmee de kosten) per Agrariër zullen verschillen. Hierbij valt te denken aan de

dakoriëntatie, het beschikbaar dakoppervlak, de draagconstructie van het dak, aansluitwaarde en afstand tot

de meterkast of transformator.

De Maatschap gaat – op turn key basis - de verplichting aan de van asbest gesaneerde daken en de

geïnstalleerde zonnestroom installatie tegen de vooraf overeengekomen prijs van Agreco Products

BV af te nemen. Agreco Products BV betrekt zijn hoogwaardige producten bij gerenommeerde

fabrikanten in Duitsland (SolarWorld AG) en de VS (SolarEdge technologies Inc.) Een nadere beschrijving

over de fabrikanten en de producteigenschappen vindt u in hoofdstuk 6. De Maatschap gaat in 2014

een leningovereenkomst aan, nodig om 75% van de investering in 2014 te betalen. Gedurende de

Maatschapsperiode zijn de maten aansprakelijk voor verplichtingen van de Maatschap.

StructuurwijzigingHet project is tijdens de asbestsanering en plaatsing van de Zonnepanelen gestructureerd als een Maatschap.

Dat is nodig om de fiscaal gunstige regelingen ten gunste van de deelnemers te laten komen. Bij oplevering

van de panelen, maar zo vroeg mogelijk in 2015, wordt de Maatschap in een BV omgezet. De Agrariërs

betalen een vergoeding aan de BV voor het gebruik van de Zonnepanelen, en wenden de stroom aan voor

gebruik binnen hun eigen bedrijf. Alle exploitatierisico’s vallen in de BV. Op deze wijze worden de risico’s die de

deelnemers tijdens de Maatschapsperiode lopen zo veel mogelijk beperkt, zowel in omvang als qua tijdsduur.

Fiscale claimDe omzetting van Maatschap naar BV gebeurt zonder fiscale afrekening. Op het omzettingsmoment zijn

de deelnemers dus geen inkomstenbelasting verschuldigd. Er ontstaat echter wel een fiscale claim; deze

claim bedraagt 25% van het verschil tussen uw fiscale verliezen (exclusief EIA en voor toepassing 14%

MKB-winstvrijstelling) wegens deelname in de Maatschap en uw deelnamebedrag. De fiscale claim wordt

berekend tegen een vast inkomstenbelastingtarief van (thans) 25% en bedraagt € 1.149 per Participatie van

€ 5.000. De omvang van de claim is dus onafhankelijk van het belastingtarief waartegen u de aftrekposten in

2014 (en evt. 2015) kunt verzilveren.

Page 8: Boer Kiest Zon

8

De deelnemers moeten de claim uiterlijk bij het einde van de BV afrekenen. Het einde van de BV wordt

echter op zeer lange termijn (pas einde 2035) voorzien. Na 5 jaar kan een bod op de aandelen worden

gedaan. De Beheerder behoudt zich te allen tijde het recht voor om als eerste te bieden en biedingen van

derden te matchen (right of first refusal). Zo lang u echter in de BV deelneemt, hoeft u de fiscale claim niet

af te rekenen. Ook bent u geen rente verschuldigd als u de claim later voldoet.

Cijfers op een rijWe zetten de cijfers voor u op een rij en geven de kasstromen weer bij deelname met € 15.000, aftrek

volledig tegen 52% IB dan wel de helft tegen 52% en de andere helft tegen 42% IB. Bij het einde van het

project, in 2035, wordt een netto exploitatie-uitkering verwacht van ruim 50% van uw deelnamebedrag.

In de latere hoofdstukken van deze Brochure leest u veel meer over asbestsanering en over de verduur-

zaming van de energievoorziening, In deze samenvatting leggen we echter de nadruk op de fiscale

gevolgen van deze investering. In voorgaande jaren hebben we namelijk ervaren dat de fiscale gevolgen

leidend zijn bij uw deelnamebeslissing. Bovendien staan die fiscale gevolgen vast en treden ze dit jaar al op,

terwijl de uitkeringen afhankelijk zijn van de exploitatie en pas op lange termijn worden voorzien.

EcogroeiEcogroei BV is een emissiehuis voor fiscaal vriendelijke beleggingen, die bijdragen aan het milieu of een

meer duurzame energievoorziening. Kenmerk van de door Ecogroei aangeboden investeringen is dat EIA,

MIA of Vamil toegepast kunnen worden. Ecogroei BV treedt op als beheerder van de Maatschappen Boer

Kiest Zon 405 t/m 415 en is belast met de plaatsing van de Participaties bij de participanten. Ecogroei BV

biedt de Participaties namens de Maatschappen Boer Kiest Zon 405 t/m 415 aan.

C.G. (Chris) Mol RA (1962) is directeur van Ecogroei BV. Hij is in 1989 afgestudeerd als Register Accountant

en heeft ruim 25 jaar op een accountantskantoor gewerkt, waarvan bijna 10 jaar als partner. Ook is hij

zeer bedreven in de structurering van fiscale investeringen. Ecogroei BV is derhalve zeer deskundig in het

adviseren van particulieren over fiscale producten. De compacte organisatie staat borg voor een snelle en

deskundige beantwoording van uw vragen.

AFM-goedkeuringHet balanstotaal van de Maatschap zal voor minder dan 50% uit beleggingen bestaan; tevens zal minder dan

50% van de verwachte inkomsten afkomstig zijn uit beleggingen. Daarom is sprake van een onderneming

waarop de AIFM-richtlijn niet van toepassing is. De Maatschap staat derhalve niet onder toezicht van

de Autoriteit Financiële Markten en/of De Nederlandsche Bank. Deze Brochure is niet door de Autoriteit

Financiële Markten goedgekeurd. Het management van Ecogroei BV heeft in het verleden overigens voor

8 prospectussen wel AFM-goedkeuring gekregen.

52% IB helft 42% IB en 52% IB

Deelnamebedrag -15.000 -15.000

Besparing vermogensrendementsheffi ng 2015 180 180

Belastingteruggave over 2014 19.704 17.810

Saldo per medio 2015 4.884 2.990

Fiscale claim op lange termijn -3.447 -3.447

Fiscaal rendement 1.437 -457

Verwachte uitkering uit exploitatie 7.833 7.833

Totaal verwachte vermogenstoename 9.270 7.376

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.

Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Page 9: Boer Kiest Zon

9

De AFM zegt op zijn website het volgende over de AFM-goedkeuring: “De manier waarop sommige aanbieders van effecten in hun reclamemateriaal opnemen dat het prospectus is goedgekeurd door de AFM, kan de indruk wekken dat een door de AFM goedgekeurd prospectus volledige zekerheid biedt aan de belegger. Maar een door de AFM goedgekeurd prospectus is geen keurmerk. De AFM controleert of het prospectus volledig, consistent en begrijpelijk is. De AFM heeft volgens de wet geen mogelijkheden om te controleren of de inhoud van het prospectus juist is.”

DisclaimerDeze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op de Brochure. De bijlagen en de in

hoofdstuk 11 genoemde documenten maken onlosmakelijk deel uit van de Brochure. Wij adviseren u

om niet alleen de samenvatting te lezen, maar de gehele Brochure (inclusief het hoofdstuk Risicofactoren)

door te nemen alvorens u een besluit over deelname neemt.

Alle in deze Brochure genoemde uitkeringen en rendementen zijn prognoses, berekend op basis van de

weergegeven uitgangspunten. Als in deze Brochure wordt gesproken over rendement, wordt altijd een

verwacht gemiddeld jaarlijks rendement na belastingen bedoeld. Voor de gehele Brochure geldt dat de

waarde van uw Participatie kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie

voor de toekomst.

Indien een vordering met betrekking tot de informatie in de Brochure bij een rechterlijke instantie

aanhangig wordt gemaakt, dient de Participant die als eiser optreedt eventueel volgens de nationale

wetgeving van de lidstaten de kosten te dragen voor de vertaling van de Brochure of een document dat

door verwijzing is opgenomen in deze Brochure voordat de rechtsvordering wordt ingesteld. Degenen

die de samenvatting, met inbegrip van een vertaling ervan, hebben ingediend en om kennisgeving ervan

hebben verzocht, kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld, doch enkel indien de samenvatting,

wanneer zij samen met de andere delen van de Brochure wordt gelezen misleidend, onjuist of

inconsistent is.

DeelnemenU kunt tot uiterlijk 24 december 2014 deelnemen en dient het deelnamebedrag volledig in 2014 te betalen.

Om deel te kunnen nemen dient u de volgende drie documenten tijdig aan Ecogroei BV te zenden:

• ingevuld en ondertekend deelnameformulier

• personal data card voorzien van een gelegaliseerde handtekening

• gewaarmerkte kopie van uw legitimatiebewijs

Een blanco deelnameformulier en personal data card zijn los bij deze Brochure gevoegd of bij Ecogroei BV

te verkrijgen.

Legaliseren en waarmerkenDe legalisatie van een personal data card bij een notaris houdt in dat de notaris schriftelijk verklaart dat de

handtekening op de personal data card uw handtekening is. Het waarmerken van een kopie van uw geldig

paspoort/ identiteitskaart/rijbewijs door de notaris leidt ertoe dat er zekerheid is dat de inhoud van die

kopie overeenstemt met het origineel.

Na ontvangst van uw deelnameformulier ontvangt u van Ecogroei bericht of uw deelname wordt

toegewezen. Bij toewijzing ontvangt u tevens het verzoek uw deelnamebedrag binnen 14 dagen,

maar – als dat eerder is – uiterlijk op 24 december 2014 te betalen.

Ede, 20 oktober 2014

Ecogroei BV als Beheerder van de Maatschappen Boer Kiest Zon 405 t/m 415

Page 10: Boer Kiest Zon

10

2. De uitgevende instelling

Page 11: Boer Kiest Zon

11

2. De uitgevende instellingAlgemeenMaatschap Boer Kiest Zon is de uitgevende instelling; zij wordt vertegenwoordigd door haar Beheerders

Boer Kiest Zon Beheer BV en Ecogroei BV. Op Maatschap Boer Kiest Zon is Nederlands recht van toepassing.

Boer Kiest Zon Beheer BV is statutair gevestigd in Eindhoven en onder nummer 61461008 geregistreerd

bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Agreco Beheer BV is enig aandeelhouder van Boer Kiest Zon

Beheer BV. De directie wordt gevormd door Sutor Invest BV, vertegenwoordigd door haar enig bestuurder

de heer M.P.H.W. Schoenmakers.

Het totaal bijeen te brengen vermogen van Maatschap Boer Kiest Zon bedraagt € 1.540.000 verdeeld in

308 Participaties van € 5.000. Nadat alle Participaties zijn geplaatst en alle gelden zijn ontvangen, zullen

de Participanten toetreden tot de Maatschap Boer Kiest Zon. Aan de Participanten behoort het aanwezige

vermogen in economische zin toe. Het vermogen van de Maatschap is voor rekening en risico van de

Participanten naar gelang hun inbreng in het totale vermogen van de Maatschap.

Ecogroei BV is als beheerder van de Maatschap alleen belast met het aanbieden en plaatsen van de

Participaties in het kapitaal van de Maatschap. Ecogroei BV zal na toetreding van de overige maten uit de

Maatschap treden. De Maatschap zal zonder Ecogroei BV worden voortgezet.

Informatie over het bestuurBoer Kiest Zon Beheer BV en Ecogroei BV treden op als beheerders van Maatschap Boer Kiest Zon.

Maatschap Boer Kiest Zon is gevestigd te Tilburg.

De heer M. P.H.W. Schoenmakers, geboren op 7 februari 1971 te Eindhoven, studeerde bedrijfseconomie

aan de Fontys Hogeschool te Tilburg (1994-1997). Sindsdien heeft de heer Schoenmakers diverse functies

bekleed bij financiële dienstverleners, waaronder ASR en Aegon. Sinds 2005 is de heer Schoenmakers actief

in vastgoed en duurzame energie.

ActiviteitenIn artikel 2 van de Maatschapsovereenkomst van Maatschap Boer Kiest Zon is de doelomschrijving

opgenomen. In dit artikel is opgenomen dat de Maatschap tot doel heeft:

• Vermogen in gemeenschap te brengen en het daaruit ontstane voordeel te delen met de maten;

• Asbestdaken saneren en het verwerven, installeren en exploiteren van zonnepaneelsystemen.

Financiële positieDoor de Maatschap zijn nog geen kosten gemaakt. Tevens zijn er tot op heden nog geen investerings-

verplichtingen aangegaan. Voor de toekomstige investeringen en de financiering daarvan wordt verwezen

naar hoofdstuk 5 Rendementsprognose.

Potentiële belangenverstrengelingMaatschap Boer Kiest Zon zal producten en diensten afnemen van gelieerde ondernemingen. Dit zal

plaatsvinden tegen zakelijke prijzen, welke zijn vastgelegd in de Brochure en/of welke gebruikelijk zijn in

het handelingsverkeer tussen onafhankelijke partijen.

De heer Schoenmakers is enig bestuurder van Boer Kiest Zon Beheer BV en Agreco Products BV. Boer Kiest

Zon Beheer BV treedt op als Beheerder namens Maatschap Boer Kiest Zon. Het risico van een conflicterend

belang tussen het Fonds en alle voornoemde partijen is aanwezig.

Mededeling van Boer Kiest Zon Beheer BVDeze Brochure houdt als zodanig geen aanbod in van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een

aanbod tot koop of tot het nemen van enig effect anders dan de aangeboden Participaties in het kapitaal

Page 12: Boer Kiest Zon

12

van Maatschap Boer Kiest Zon noch een aanbod van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een

aanbod tot koop of tot het nemen van enig effect aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de

daar geldende regelgeving niet geoorloofd is.

Geïnteresseerden in de deelname in Maatschap Boer Kiest Zon worden nadrukkelijk gewezen op het feit

dat aan iedere vorm van investeren financiële risico’s zijn verbonden. Mogelijke kopers wordt geadviseerd

de volledige inhoud van de Brochure te lezen en zich te wenden tot de eigen (belasting)adviseur, opdat een

afgewogen oordeel kan worden gevormd over de inhoud en betekenis van de Brochure. De waarde van uw

belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Boer Kiest Zon Beheer BV verklaart, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen en

voor zover het bestuur bekend, de gegevens in de Brochure inclusief de Bijlagen in overeenstemming zijn

met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van de

Brochure zou wijzigen.

De van derden afkomstige informatie is door Boer Kiest Zon Beheer BV correct weergegeven en voor zover

de Boer Kiest Zon Beheer BV weet en heeft kunnen opmaken uit door de betrokken derden gepubliceerde

informatie, zijn geen feiten weggelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist of misleidend zou

worden.

Page 13: Boer Kiest Zon

13

De heer Schoenmakers is in de afgelopen vijf jaar niet door een rechtelijke instantie onbekwaam verklaard

om te handelen als lid van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van een uitgevende

instelling of in het kader van het beheer of de uitoefening van de activiteiten van een uitgevende instelling.

De heer Schoenmakers is nooit veroordeeld voor fraudemisdrijven en is de afgelopen vijf jaar niet betrokken

geweest bij faillissementen, surseances of liquidaties.

Maatschap Boer Kiest Zon heeft geen personeel in dienst. De Beheerder van Maatschap Boer Kiest Zon

ontvangt voor de werkzaamheden voor de Maatschap een beheervergoeding. De Beheerder van Maatschap

Boer Kiest Zon heeft geen arbeidsovereenkomst gesloten, die voorziet in uitkeringen door de Uitgevende

Instelling bij beëindiging van de werkzaamheden ten behoeve van de Uitgevende Instelling.

Maatschap Boer Kiest Zon is niet voornemens driemaandelijkse of halfjaarlijkse financiële informatie op te

stellen en te publiceren. De eerste financiële verslaggeving van Maatschap Boer Kiest Zon zal plaatsvinden

over het boekjaar eindigend op 31 december 2015.

De Nederlandse corporate governance code is niet van toepassing op Maatschap Boer Kiest Zon. Hierbij

verklaart Boer Kiest Zon Beheer BV dat de onder verwijzing in hoofdstuk 11 opgenomen documenten ten

minste twaalf maanden na publicatie van deze Brochure ter inzage liggen ten kantore van de Boer Kiest Zon

Beheer BV.

Een ieder wordt erop geattendeerd dat de informatie opgenomen in deze Brochure door verloop van

tijd gedateerd kan zijn. Boer Kiest Zon Beheer BV geeft geen garantie dat de in deze Brochure vermelde

informatie op enig moment na publicatiedatum nog volledig en/of juist is.

Als er zich gedurende de aanbieding een gebeurtenis voordoet waarvoor een supplement moet worden

opgesteld, zal Boer Kiest Zon Beheer BV een supplement opstellen en dit algemeen verkrijgbaar stellen

conform de wet.

Boer Kiest Zon Beheer BV en de andere in de Brochure genoemde gelieerde partijen kunnen uitsluitend

aansprakelijk worden gesteld indien de Brochure misleidend, inconsistent of onjuist is. Adviseurs van Boer

Kiest Zon zijn geen gelieerde partijen. Op de Brochure is Nederlands recht van toepassing. De Brochure

verschijnt alleen in de Nederlandse taal.

Tilburg, 17 oktober 2014

Boer Kiest Zon Beheer BV, Beheerder van Maatschap Boer Kiest Zon

Page 14: Boer Kiest Zon

14

3. Fiscale structuur

Page 15: Boer Kiest Zon

15

3. Fiscale structuurInleidingDe overheid wil blootstelling aan asbestvezels zoveel mogelijk voorkomen. Om dit te stimuleren zal het

asbest op een verantwoorde manier uit onze leefomgeving verwijderd moeten worden. Hiervoor heeft de

overheid een programma opgezet. Onderdeel van voornoemd programma is de aanpak van asbestdaken.

Onder de slogan ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ wordt dit onderdeel van het programma door de overheid

bekend gemaakt.

Om te stimuleren dat asbestdaken worden gesaneerd en met zonnepanelen elektriciteit wordt opgewekt,

geldt dat onder voorwaarden gebruik kan worden gemaakt van de Willekeurige Afschrijving milieu-

investeringen (Vamil) en Energie-investeringsaftrek (EIA).

UitgangspuntenIn dit hoofdstuk wordt ervan uitgegaan dat de deelnemers in de Maatschap particulieren zijn die in

Nederland wonen en daar belastingplichtig zijn voor de Wet inkomstenbelasting 2001. Bovendien wordt

verondersteld dat zij hun Participaties in de Maatschap als een zelfstandige onderneming aanmerken.

Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet, adviseren wij u om voorafgaand aan uw deelname advies in

te winnen bij een belastingadviseur.

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de stand van de fiscale wetgeving op 1 oktober 2014. Wijzigingen van de wet,

het beleid of de jurisprudentie na deze datum, eventueel met terugwerkende kracht, komen voor rekening

en risico van de Participanten. De informatie in dit hoofdstuk is van algemene aard. Indien u overweegt

om te investeren in de Maatschap, kan het raadzaam zijn advies in te winnen bij uw eigen fiscaal/financieel

adviseur. Deze kan namelijk de fiscale gevolgen van deelname in de Maatschap aan de hand van uw

persoonlijke omstandigheden beoordelen.

Ruling met de BelastingdienstC&B More BV heeft bindende afspraken gemaakt met de Belastingdienst over de wijze waarop de

Participanten in de belastingheffing worden betrokken. De structuur van Maatschap Boer Kiest Zon is

conform hetgeen met de Belastingdienst is besproken en is vastgelegd in de Ruling. Deze Ruling heeft

landelijke geldingskracht, waardoor Participanten en de belastinginspecteurs gebonden zijn aan deze

Ruling. Een kopie van deze Ruling ligt ter inzage op het kantoor van de Beheerder.

De Participanten ontvangen jaarlijks een fiscale invulinstructie waarmee zij de deelname in de Maatschap

in hun aangifte inkomstenbelasting kunnen verwerken. Deze jaarlijkse fiscale invulinstructie wordt vooraf

afgestemd met de Belastingdienst.

Fiscale stimuleringsmaatregelingenOm investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te stimuleren, kan in Nederland gebruik worden

gemaakt van een aantal fiscale regelingen. In casu betreft het de navolgende fiscale regelingen:

Energie-investeringsaftrek (EIA)Het doel van de Energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende

bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. Een percentage van 41,5% van het investeringsbedrag wordt

in mindering gebracht op de fiscale winst. Deze fiscale regeling is van toepassing op de Zonnepanelen.

Zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van tenminste 90 Watt komen voor de EIA in

aanmerking. Aan deze voorwaarde zal worden voldaan.

Willekeurige Afschrijving milieu-investeringen (Vamil)Met de Willekeurige Afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kan een investering willekeurig worden

afgeschreven. Voor investeringen in 2014 is de willekeurige afschrijving mogelijk tot 75%. Door sneller

af te schrijven wordt de fiscale winst in het desbetreffende jaar verminderd.

Page 16: Boer Kiest Zon

16

Deze fiscale regeling is van toepassing op de investering in Zonnepanelen. Hierbij geldt dat slechts van deze

regeling gebruik kan worden gemaakt als de aanschaf en de montage van de Zonnepanelen gelijktijdig

plaatsvindt met het saneren van asbesthoudende daken.

Voor de toepassing van de EIA en Vamil in 2014 gelden o.a. de navolgende voorwaarden:

• De investeringsverplichting wordt aangegaan in 2014;

• Het is een nieuw bedrijfsmiddel (niet eerder in gebruik genomen);

• Het bedrijfsmiddel wordt vóór 1 januari 2017 in gebruik genomen;

Voorts geldt dat indien het bedrijfsmiddel binnen 5 jaar wordt overgedragen aan derden, dit negatieve

fiscale gevolgen voor de Participant kan hebben (desinvesteringsbijtelling).

De Belastingdienst heeft bevestigd dat de Participanten onder de in de Ruling opgenomen voorwaarden

gebruik kunnen maken van voornoemde fiscale regelingen.

Drie belastingboxenFiscaal worden drie belastingboxen onderscheiden:

box 1 inkomen uit werk en woning tarief oplopend tot 52% over inkomen

box 2 inkomen uit aanmerkelijk belang vast tarief van 25% over inkomen

box 3 inkomen uit sparen en beleggen vast tarief van 1,2% over vermogen

Bij deelname in de Maatschap krijgt u achtereenvolgens met deze drie belastingboxen te maken. Zolang het

Fonds de Maatschapstructuur heeft, valt uw deelname in box 1. Het aantrekkelijke gevolg daarvan is dat de

grote fiscale verliezen veroorzaakt door Vamil en EIA in box 1 aftrekbaar zijn. De overgang van de Maatschap

naar de BV heeft tot gevolg dat uw deelname in box 2 belast wordt. De aandelen vallen tot het einde van

de BV in box 2 tenzij de fiscus u op uw verzoek toestaat eerder over de waarde van uw aandelen en de

fiscale claim te mogen afrekenen. Na afrekening wordt uw deelname in box 3 belast. In het vervolg van dit

hoofdstuk wordt uitvoerig op al deze belastingboxen en -fasen ingegaan.

Aftrek in box 1De Maatschap is fiscaal transparant. Dat wil zeggen dat de Maatschap zelf niet belastingplichtig is voor de

inkomstenbelasting (of vennootschapsbelasting). Door de fiscale transparantie van de Maatschap wordt het

door de Maatschap behaalde resultaat bij de maten van de Maatschap naar rato van de kapitaaldeelname in de

belastingheffing betrokken. Iedere maat mag zijn aandeel in het verlies van de Maatschap (naar verhouding tot

zijn kapitaaldeelname) bij het onderdeel “winst uit onderneming” op zijn eigen inkomen in mindering brengen.

De resultaten van de Maatschap vallen in box 1. In deze box worden alle inkomsten uit werk en woning

belast. Daaronder vallen onder meer inkomsten die u geniet als zelfstandige of als werknemer, inkomsten

wegens uitkeringen, pensioenen, maar ook gouden handdrukken en lijfrente-uitkeringen. De bekendste

aftrekposten die op het box 1 inkomen in mindering gebracht mogen worden zijn rente over de

(hypothecaire) lening voor de eigen woning, alimentatiebetalingen aan de voormalig partner en giften aan

ANBI’s. Ook de aftrekposten wegens deelname in de Maatschap mag u in 2014 (en evt. 2015) op uw box 1

inkomen in mindering brengen. Omdat het inkomstenbelastingtarief in box 1 oploopt tot 52% (tarief 2014)

kunt u de aftrekposten tegen maximaal 52% verzilveren.

Belastingtarieven inkomstenbelasting 2014

Belastbaar inkomen box 1 Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder

Tot € 19.645 36,25% 18,35%

Vanaf € 19.646 tot € 33.363 42,00% 24,10%

Vanaf € 33.364 tot € 56.531 42,00% 42,00%

Vanaf € 56.532 52,00% 52,00%

Page 17: Boer Kiest Zon

17

Voor de aftrekposten is de MKB-winstvrijstelling van belang. Die houdt in dat 14% (tarief 2014) van het verlies

fiscaal niet aftrekbaar is. Bij het bepalen van de aftrekposten en de belastingteruggaven in deze Brochure is

steeds met 14% MKB-winstvrijstelling rekening gehouden.

De aftrekpost over 2014 bedraagt € 12.631 per Participatie van € 5.000. Dat u zowel in 2014 als 2015

slechts een deel van het jaar maat bent van de Maatschap, leidt niet tot een (tijdsevenredige) korting op

uw aftrekpost. Doordat de participanten in 2014 als maat tot de Maatschap toetreden, worden zij over

2014 en 2015 als ondernemer voor de inkomstenbelasting aangemerkt. Zij moeten over 2014 en 2015

een ondernemersaangifte inkomstenbelasting indienen. Deze aangifte komt grotendeels overeen met de

belastingaangifte die particulieren moeten doen, maar heeft enkele ondernemersvragen extra.

Aftrekpost verschuiven van 2014 naar 2015Het is toegestaan om ten hoogste 62,7% van de aftrekpost van 2014 naar 2015 te verschuiven. Door deze

verschuiving toe te passen, kunt u de fiscale aftrek gelijkmatig(er) verdelen over 2014 en 2015 of het accent

van de belastingaftrek in 2015 laten vallen. Per Participatie van € 5.000 mag u maximaal € 7.916 fiscale aftrek

in 2015 nemen. De aftrek 2014 varieert dus van € 4.715 tot € 12.361; in 2015 is de bandbreedte in de fiscale

aftrek van nihil tot € 7.916 per Participatie van € 5.000.

Levenslooptegoed uitkeren in 2015Uit het belastingplan 2015 blijkt dat de mogelijkheid om het levenslooptegoed fiscaal gefaciliteerd op te

nemen, in 2015 weer wordt ingevoerd. Als u het levensloopsaldo in 2015 geheel opneemt, wordt over 80%

van het per einde 2013 aanwezige saldo belasting geheven. Deze belastingkorting kunt u fors vergroten

door in de Maatschap deel te nemen. Middels deelname in 2014 stelt u namelijk uw aftrekpost 2015 veilig,

en kunt u de belasting over de vervroegde uitkering van uw levensloopsaldo in 2015 volledig voorkomen

of verminderen.

Snelle belastingteruggaveU kunt tot 1 april 2015 om een voorlopige belastingteruggave vragen, maar alleen als u uw belasting-

aangifte 2014 nog niet heeft ingediend. Wanneer u vóór 1 april 2015 belastingaangifte doet, wordt de

belastingteruggave over 2014 vóór 1 juli 2015 aan u uitbetaald. Binnen 7 maanden ontvangt u, bij deelname

met € 15.000 en aftrek tegen 52% IB, uw inleg vermeerderd met ca. € 4.704 terug. Binnen korte tijd ontvangt

u dus een belastingteruggave (52% IB) van 131% van uw deelnamebedrag. Bij deelname met € 15.000 en

aftrek tegen 42%, bedraagt de teruggave € 15.915, ofwel 106% van uw inleg.

Vermogensrendementsheffing besparenHet bedrag dat u in de Maatschap investeert, is vrijgesteld van inkomstenbelasting in box 3, de zgn.

vermogensrendementsheffing. Deze heffing bedraagt 1,2%. Omdat u uw deelnamebedrag vóór

31 december 2014 moet voldoen, bespaart u eenmalig 1,2% inkomstenbelasting over uw deelnamebedrag.

Page 18: Boer Kiest Zon

18

VerliesverrekeningDe hoge aftrekposten van de Maatschap kunnen leiden tot een negatief belastbaar inkomen in box 1 over

2014 en/of 2015. Zo’n verlies wordt verrekend met de positieve belastbare inkomens (in box 1) van de drie

aan het verliesjaar voorafgaande jaren. Eerst wordt het verlies zoveel mogelijk verrekend met het belastbaar

inkomen van het oudste van die drie jaren. Resteert daarna nog een verlies, dan wordt het restant met het

belastbaar inkomen van het daarop volgende jaar of jaren verrekend. Indien na deze verliesterugwenteling

nog een verlies resteert, kan dit gedeelte verrekend worden met positieve belastbare inkomens in box 1 in de

maximaal negen jaren ná het verliesjaar. Verliesverrekening leidt tot vermindering van het belastbaar inkomen

over het jaar waarmee verrekend wordt en derhalve tot belastingteruggave over dat jaar. Het verlies kan alleen

worden verrekend met belastbaar inkomen in box 1 en niet met belastbaar inkomen in box 2 of 3.

MiddelingBij sterk wisselende inkomens kan de Participant via middeling recht hebben op een extra belasting-

teruggave. Middeling houdt in dat over een aaneengesloten periode van drie jaar de belasting

wordt herrekend op basis van het gemiddeld inkomen in box 1 over die jaren. Middeling leidt tot

belastingteruggave als de marginale belastingtarieven in die drie jaren fluctueerden als gevolg van

variërende belastbare inkomens. Omdat bij degenen die 65 jaar en ouder zijn het tariefsverschil tussen de

2e belastingschijf met de derde en vierde belastingschijf erg hoog is, kan middeling 65-plussers bijzonder

veel voordeel opleveren.

Het inkomen over de jaren die in een middelingstijdvak zijn begrepen, wordt op tenminste nihil gesteld.

Middeling wordt toegepast nadat verliesverrekening heeft plaatsgevonden. Voor een jaar waarin men 65

wordt, gelden bijzondere middelingsbepalingen. Bij middeling wordt een aftrek van € 545 op het terug

te ontvangen belastingbedrag toegepast. Een kalenderjaar kan slechts in één middelingsperiode worden

begrepen. Als u bijvoorbeeld middelt over de jaren 2009 tot en met 2011, is het eerstvolgende mogelijke

middelingstijdvak 2012 tot en met 2014.

Extra: inkomensafhankelijke voordelenIndien u na deelname een laag verzamelinkomen 2014 heeft, komt u wellicht voor bijkomende voordelen in

aanmerking. Dankzij deelname daalt uw box 1 inkomen én uw verzamelinkomen 2014 namelijk fors. Dat kan

tot gevolg hebben dat u in een of meer jaren in aanmerking komt voor kortingen, aftrekken of toeslagen

waarvoor u voorheen niet (of voor een ongunstiger bedrag) in aanmerking kwam. We geven de meest

voorkomende inkomensafhankelijke voordelen hierna weer:

• Arbeidskorting

• Ouderenkorting

• Kindgebonden budget (geldt tevens vermogenstoets)

• Kinderopvangtoeslag

• Zorgtoeslag (geldt tevens vermogenstoets)

Page 19: Boer Kiest Zon

19

• Huurtoeslag

• Studiefinanciering

• Alimentatie

• Aftrekdrempel specifieke zorgkosten

• Aftrekdrempel giften aan goede doelen

Via www.belastingdienst.nl of www.allesoverheffingskortingen.nl kunt u nagaan of een of meer bijkomende

voordelen voor u van toepassing zijn. De ervaring van Ecogroei BV leert dat deze neveneffecten zeer gunstig

kunnen uitvallen. Dankzij de participaties van € 5.000 kunt u het deelnamebedrag optimaal op uw eigen

belastingpositie afstemmen. Ecogroei BV geeft u graag een vrijblijvend advies op maat.

Overige fiscale aspectenDe fiscale verliezen van de Maatschap zijn persoonlijk inkomen en kunnen alleen worden genoten door

degene die maat van de Maatschap is. Deze fiscale verliezen zijn derhalve niet overdraagbaar aan de fiscale

partner. Het is niet mogelijk de deelname in de Maatschap op naam van twee fiscale partners (en/of )

te zetten.

Indien een Participant de deelname in de Maatschap met geleend geld financiert, is de financieringsrente

tijdens de Maatschapperiode aftrekbaar in box 1.

Bij het overlijden van een Participant vererft zijn/haar deelname in de Maatschap. In een dergelijk geval kan

onder bepaalde voorwaarden directe heffing van inkomstenbelasting worden voorkomen.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het overlijden van een Participant kan leiden tot heffing

van erfbelasting. Door gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit kan in bepaalde gevallen de

verschuldigde erfbelasting worden beperkt. In de Maatschapsovereenkomst is bepaald dat bij overlijden

van een Participant de Maatschap wordt voortgezet, tenzij alle Participanten besluiten om de Maatschap

te ontbinden.

Ontstaan latente belastingclaim (box 2)Het voornemen bestaat dat de Participanten in 2015 de deelname in de Maatschap geruisloos inbrengen

in een besloten vennootschap (BV). Dit heeft als belangrijkste voordeel dat de aansprakelijkheid voor de

Participanten wordt beperkt. Voorts kan de BV profiteren van het verlaagde vennootschapsbelastingtarief

van 20% over het exploitatieresultaat tot € 200.000. Boven € 200.000 bedraagt het vennootschapsbelasting-

tarief 25% (tarief 2014). Indien het Fonds als Maatschap zou worden voortgezet, zijn de resultaten progressief

bij de Participanten belast tegen maximaal 52% IB (tarief 2014).

De Participanten verplichten zich bij ondertekening van het Deelnameformulier, de Participaties op een nader

te bepalen moment in te brengen in een BV in ruil voor certificaten van aandelen in de BV (BV-certificaten).

De omzetting van de Maatschap in een BV vindt fiscaal geruisloos plaats. Dit houdt in dat de Participanten

op dat moment geen inkomstenbelasting verschuldigd zijn. Overigens resulteert de fiscaal geruisloze

inbreng in de BV wel in een latente belastingclaim (AB-claim) voor de Participant. Doordat het fiscaal verlies

door de toepassing van Vamil hoger is dan de inleg van de Participanten, leidt dit voor de Participanten tot

een negatieve verkrijgingsprijs van de (certificaten van) aandelen. De fiscale claim bedraagt 25% van het

verschil tussen uw aandeel in de fiscale verliezen in de Maatschap (exclusief EIA en vóór 14% MKB-winstvrij-

stelling) en uw deelnamebedrag. De fiscale claim wordt berekend tegen een vast inkomstenbelastingtarief

van (thans) 25% en bedraagt € 1.149 per Participatie van € 5.000. De omvang van de claim is dus onafhanke-

lijk van het belastingtarief waartegen u de aftrekposten in 2014 (en evt. 2015) kunt verzilveren.

Na omzetting van de Maatschap in de BV vormen de (certificaten van) aandelen een (fictief ) aanmerkelijk

belang. Van een fictief aanmerkelijk belang is sprake als het belang in de BV minder dan 5% bedraagt.

Page 20: Boer Kiest Zon

20

Inkomen uit aanmerkelijk belang wordt belast in box 2 van de inkomstenbelasting tegen een tarief van 25%

(tarief 2014).

Indien een Participant de (certificaten van) aandelen in de BV verkoopt of de BV wordt beëindigd, moet

inkomstenbelasting (box 2) worden betaald over het verschil tussen de gerealiseerde verkoopopbrengst en

de negatieve verkrijgingsprijs. Hierdoor is ook inkomstenbelasting verschuldigd als de BV-certificaten voor

€ 0 worden verkocht.

De Beheerder is voornemens om na vijf jaar een bod op de BV-certificaten te doen. Het bod zal naar

verwachting voldoende zijn om de verschuldigde box 2 heffing bij verkoop van de BV-certificaten te

voldoen. Daarmee is dan ook de AB-claim voldaan. Participanten kunnen individueel op dat moment

besluiten om op het aanbod in te gaan en de BV-certificaten te verkopen. De Beheerder behoudt zich te

allen tijde het recht voor om als eerste te bieden en biedingen van derden te matchen (right of first refusal).

Voortijdig afrekenen belastingclaimDe BV-certificaten worden voor de belastingheffing opgenomen in box 2 en worden niet belast in box 3

van de inkomstenbelasting. Participanten met een fictief aanmerkelijk belang kunnen bij de Belastingdienst

een verzoek indienen om de belastingclaim (voortijdig) af te rekenen. Na deze afrekening kwalificeren de

BV-certificaten niet langer als een fictief aanmerkelijk belang (box 2), maar als een vermogensbestanddeel

dat wordt belast in box 3 (vast tarief van 1,2% over de waarde per 1 januari; wetgeving 2014).

De keuze voor het afrekenmoment kan iedere maat individueel bepalen. Daarbij kunnen de volgende

overwegingen van belang zijn:

• Vindt u het plezierig direct af te rekenen over de fiscale claim, of betaalt u uw belasting liefst zo laat

mogelijk.

• Tot het moment van afrekenen vallen uitkeringen door de BV in box 2 en worden zij met 25%

inkomstenbelasting belast.

• Na afrekenen zijn de uitkeringen uit exploitatie door de BV niet langer onderworpen aan de 25%

belastingheffing in box 2. Wel bent u over de waarde van die aandelen jaarlijks 1,2% inkomstenbelasting

verschuldigd, tenzij uw totale box 3 vermogen niet meer bedraagt dan de voor u geldende vrijstellingen.

VennootschapsbelastingDe BV is vennootschapsbelasting verschuldigd over de fiscale winst. In deze Brochure wordt uitgegaan van

de huidige tarieven voor de vennootschapsbelasting, te weten 20% over fiscale winsten tot € 200.000 en

25% over alles daarboven (tarief 2014).

DividendbelastingBij een uitkering van dividend aan de Participanten is de BV verplicht om 15% dividendbelasting in te

houden en af te dragen. Indien het dividend onderdeel uitmaakt van het inkomen uit aanmerkelijk belang,

dan is het dividend bij de Participant tegen een tarief van 25% belast (maximale tarief 2014). De door de

BV ingehouden en afgedragen dividendbelasting kan met de verschuldigde inkomstenbelasting worden

verrekend.

Als het dividend onderdeel uitmaakt van het inkomen uit sparen en beleggen (box 3), kan de 15%

dividendbelasting die door de BV is ingehouden worden verrekend met de inkomstenbelasting.

Voortijdig vervreemden van de BV-certificatenIndien een Participant binnen drie jaar na het Conversiemoment zijn BV-certificaten verkoopt, dan zal

de Belastingdienst de zogenaamde geruisloze inbreng in de BV ‘terugnemen’. Dit zal leiden tot extra

belastingheffing bij de desbetreffende Participant. Hierdoor kan het nadelig zijn om de BV-certificaten

binnen drie jaar na het Conversiemoment te verkopen. Ná die drie jaren kunt u de BV-certificaten zonder

terugneming van de fiscale faciliteiten van de geruisloze inbreng overdragen.

Page 21: Boer Kiest Zon

21

Voortijdig verkopen van bedrijfsmiddelenIndien de bedrijfsmiddelen van de Maatschap binnen vijf jaar worden verkocht, dan kan dit negatieve fiscale

gevolgen hebben. In dat geval moet in verband met de genoten EIA 41,5% over de verkoopopbrengst bij de

fiscale winst worden geteld; ook kan er sprake zijn van een met Vennootschapsbelasting belaste boekwinst,

omdat de boekwaarde mede vanwege de Vamil-regeling erg laag is.

Page 22: Boer Kiest Zon

22

4. Juridische structuur

Page 23: Boer Kiest Zon

23

4. Juridische structuurInleidingDoor deelname in Maatschap Boer Kiest Zon bent u maat van de Maatschap. Bij de keuze van deze

rechtsvorm is rekening gehouden met de fiscaliteit. Om als investeerder optimaal gebruik te kunnen

maken van de fiscale regelingen moet de Belastingdienst de Participant als ondernemer voor de

inkomstenbelasting aanmerken. Door de activiteiten van Maatschap Boer Kiest Zon kwalificeren de maten

zich volgens de Belastingdienst als zodanig.

Toepasselijk rechtOp deze Brochure is Nederlands recht van toepassing. De Brochure wordt uitsluitend in het Nederlands

uitgebracht.

Doel van de MaatschapIn artikel 2 van de Maatschapsovereenkomst van Maatschap Boer Kiest Zon is de doelomschrijving

opgenomen. In dit artikel is opgenomen dat de Maatschap tot doel heeft:

• Vermogen in gemeenschap te brengen en het daaruit ontstane voordeel te delen met de maten;

• Saneren van asbestdaken op gebouwen en vernieuwen van daken en exploiteren van

zonnepaneelsystemen.

Structuur Maatschap Boer Kiest Zon

100% economisch eigendom

Participanten

Maatschap Boer Kiest Zon

Agreco Beheer BV

Stichting Bewaarder Boer Kiest Zon

Boer Kiest Zon Beheer BV

Beheerder

Beheerder

100% juridisch eigendom

Lening

Ecogroei BV

BetalingenHet totaal bijeen te brengen vermogen bedraagt € 1.540.000 verdeeld in 308 Participaties, elk € 5.000 groot.

De inbreng door de Participanten wordt voldaan op de rekening van de Beheerder. Om de fiscale regelingen

in 2014 te kunnen benutten dient de Maatschap voor het einde van 2014 75% van de investering in de

Zonnepanelen te voldoen.

MaatschapsperiodeMaatschap Boer Kiest Zon is een samenwerkingsverband waarin de maten (Participanten) deelnemen.

Contractspartijen doen zaken met de Maatschap waarbij de Beheerder bevoegd is om voor rekening en

risico van de Maatschap te handelen. Boer Kiest Zon Beheer BV wordt door de Maatschap aangesteld

als Beheerder. Er wordt voor gezamenlijke rekening en risico geïnvesteerd met als oogmerk de daaruit

voortvloeiende inkomsten onder de Participanten naar gelang hun inbreng te verdelen.

Page 24: Boer Kiest Zon

24

Het economisch eigendom van de Zonnepanelen komt te rusten bij de Maatschap. Het juridisch eigendom

van de Zonnepanelen komt te rusten bij Stichting Bewaarder. Het juridisch eigendom van het dak van het

agrarisch bedrijfsgebouw rust bij de Agrariër.

Stichting BewaarderHet vermogen van de Participanten gedurende de Maatschapperiode dient zich niet te mengen met

het privévermogen van de Participanten in geval van faillissement van een Participant. Een afzonderlijke

bewaarder voorkomt een mogelijke vermenging.

Aansprakelijkheid gedurende de MaatschapDe Participanten van de Maatschap zijn aansprakelijk naar gelang hun inbreng in het totale vermogen

van de Maatschap, tenzij anders is overeengekomen met de wederpartij. Indien een schuldeiser van

de Maatschap zich wendt zich tot de Beheerder, hij is immers naar buiten toe het aanspreekpunt,

zal de Beheerder hetgeen hij heeft voldaan ter betaling van de schuld, trachten te verhalen op de

Participanten.

Om de aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken, is de maatschapsovereenkomst zo ingericht dat

de Beheerder alleen rechtshandelingen namens de Maatschap kan verrichten die nodig zijn voor dit

investeringsproject en anders heeft hij toestemming nodig van een bepaald aantal maten. De Beheerder

gaat namens de Maatschap een koopovereenkomst aan met Agreco Products BV.

Met betrekking tot het verhalen van privéschulden van Participanten heeft de Maatschap in beginsel

een afgescheiden vermogen. Hierdoor kunnen individuele schulden van Participanten niet op de

Maatschap worden verhaald – wel op het aandeel van de Participant. In geval van faillissement of

overlijden van een Participant kan het positieve deel in het maatschapsvermogen door derden worden

uitgewonnen.

Inbreng in BVHet voornemen bestaat om de Maatschap in 2015 om te zetten in een besloten vennootschap. De

Participanten brengen hun aandeel in de Maatschap fiscaal geruisloos in de BV. De Beheerder zal de directie

van de BV vormen.

Vervolgens zullen de Participanten de aandelen in de BV direct ten titel van beheer overdragen aan de

Stichting Bewaarder, die vanaf dat moment optreedt als administratiekantoor. Stichting Bewaarder kent aan

de Participanten vervolgens certificaten van aandelen (BV-certificaten) toe, corresponderend met het aantal

aandelen.

De inbreng in de BV heeft voor de Participant de navolgende voordelen:

• Beperking aansprakelijkheid;

• Verlaging belastingdruk;

• Vereenvoudiging overdraagbaarheid.

Om de deelname in de Maatschap in te kunnen brengen in de BV, moet een beschrijving van de in te

brengen aandelen in de Maatschap worden gemaakt. De Beheerder zal u te zijner tijd over de procedure

verder informeren.

Certificaten van aandelenNa het Conversiemoment houdt de Participant certificaten van aandelen (BV-certificaten). Certificaten zijn

rechten, afgeleid van een aandeel, en geven recht op dividend en slotuitkering. De zeggenschap verbonden

aan de aandelen berust bij Stichting Bewaarder die tevens het juridisch eigendom van de Zonnepanelen

houdt. De redenen om de Participanten te laten deelnemen door middel van certificaten zijn de volgende:

• Overdracht van certificaten is minder kostbaar dan bij aandelen;

• Bundeling van zeggenschap bij Stichting Bewaarder.

Jaarlijkse bijeenkomstDe Beheerder zal jaarlijks een bijeenkomst van Participanten organiseren. Via schriftelijke bijeenroeping

door de Beheerder zal een bijeenkomst van Participanten worden gehouden over de voortgang binnen

Page 25: Boer Kiest Zon

25

het Fonds en de definitieve resultaten. De Beheerder kan beslissen dat informatievoorziening aan

Participanten schriftelijk plaatsvindt. Tijdens de bijeenkomst van Participanten wordt onder andere de

jaarrekening besproken.

Alle Participanten hebben toegang tot de jaarbijeenkomst. De Participanten kunnen zich in de bijeenkomst

laten vertegenwoordigen door de Beheerder of derden.

Verhandelbaarheid certificatenIndien een Participant binnen drie jaar na het Conversiemoment zijn BV-certificaten verkoopt, dan zal de

Belastingdienst de zogenaamde geruisloze inbreng in de BV ‘terugnemen’. Dit zal leiden tot extra belasting-

heffing bij de desbetreffende Participant. Hierdoor kan het nadelig zijn om de BV-certificaten binnen drie

jaar na het Conversiemoment te verkopen.

De Beheerder is voornemens om na vijf jaar een bod op de BV-certificaten te doen. Het bod zal naar ver-

wachting voldoende zijn om de verschuldigde box 2 heffing bij verkoop van de BV-certificaten te voldoen.

Het bod is dus met inbegrip van de AB-claim zodat deze door de Participanten aan de Belastingdienst kan

worden voldaan. Participanten kunnen individueel besluiten om op dat moment op het aanbod in te gaan

en de BV-certificaten te verkopen. De Beheerder behoudt zich te allen tijde het recht voor om als eerste te

bieden en biedingen van derden te matchen (right of first refusal).

InformatieverstrekkingJaarlijks zullen de Participanten door de Beheerder worden geïnformeerd over de financiële en operationele

voortgang van de Maatschap c.q. de BV.

BeschouwingsperiodeDe contracten met de Agrariër en de economische levensduur van de Zonnepanelen bedragen 20 jaar.

Naar verwachting eindigen de activiteiten

Page 26: Boer Kiest Zon

26

5. Rendementsprognose

Page 27: Boer Kiest Zon

27

5. RendementsprognoseInleidingDe in dit hoofdstuk opgenomen prognoses zijn voor illustratieve doeleinden opgesteld. Het is inherent

aan de aard van informatie dat het betrekking heeft op een hypothetische situatie en bij gevolg niet

de werkelijke positie of resultaten van de Maatschap weergeeft. De aannames voor de prognoses zijn

zorgvuldig samengesteld op basis van ervaring en rekening houdend met het huidige economisch klimaat.

Het uiteindelijke rendement kan afwijken van het beoogde rendement.

Investering en projectkostenDe totale investering bedraagt € 4.320.000. Dit bedrag is als volgt samengesteld.

Investering Bedrag %

Kosten vervanging daken € 420.000 10%

Kosten aanschaf Zonnepanelen € 3.780.000 87%

Projectkosten € 120.000 3%

Totaal € 4.320.000 100%

Kosten vervanging dakenDeze kosten worden geschat op € 420.000. Dit betreffen de kosten voor het verwijderen van het asbest

en het vervangen van de daken op de agrarische bedrijfsgebouwen. De asbestverwijdering zal worden

uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.

Kosten aanschaf ZonnepanelenDe aanschafkosten van de Zonnepanelen bedragen naar schatting € 3.780.000. De koopsom van de

Zonnepanelen bestaat uit de kosten voor de aanschaf van Zonnepanelen, overige apparatuur, montage en

winst- en risico-opslag. De Zonnepanelen worden turn-key geleverd door Agreco Products BV. De producent

van de Zonnepanelen is SolarWorld A.G. SolarWorld A.G. is een wereldwijd gerenommeerd producent en

leverancier van hoogwaardige zonnepanelen, gevestigd in Duitsland.

ProjectkostenDe projectkosten bedragen naar schatting eenmalig € 120.000. Dit is een vergoeding voor Agreco

Beheer BV c.q. Boer Kiest Zon Beheer BV voor de totstandkoming van het project waaronder het werven

van de Participanten. In de vergoeding zijn meegenomen structureringskosten (€ 20.000), adviseurskosten

(€ 15.000) en marketing- & acquisitiekosten (€ 85.000). Alle projectkosten zijn zodoende in de

aanschafwaarde van de Participaties begrepen. Er worden geen extra emissiekosten bij de Participanten

in rekening gebracht.

Vermogensstructuur

Financiering Bedrag %

Deelnamen investeerders € 1.540.000 36%

Leningen € 2.780.000 64%

Totaal € 4.320.000 100%

Page 28: Boer Kiest Zon

28

Eigen Vermogen/deelnamebedragen investeerdersDe eigen vermogensinbreng van de Participanten in de Maatschap bedraagt € 1.540.000. Het eigen

vermogen bestaat uit 308 Participaties van € 5.000 per stuk. De minimumdeelname is 3 Participaties, oftewel

€ 15.000. Alle rekenvoorbeelden in deze Brochure zijn gebaseerd op 3 Participaties.

Vreemd vermogen/leningenDe Beheerder of een nader te noemen meester zal een bedrag van maximaal € 2.780.000 als lening

beschikbaar stellen aan de Maatschap. De Beheerder is in vergaande onderhandeling met externe financiers

voor het verstrekken van de lening. De lening heeft naar verwachting een looptijd van 20 jaar. De lening

wordt naar verwachting lineair afgelost (€ 139.000 per jaar). De rentevoet bedraagt in de prognose 5,0% per

jaar. Daarnaast zal de Beheerder een rekening-courantfaciliteit van € 125.000 ter beschikking stellen.

Exploitatie- en kasstroomprognoseIn het navolgende overzicht wordt een prognose gegeven van de verwachte kasstromen van Maatschap

Boer Kiest Zon gedurende de Beschouwingsperiode van de Maatschap. De prognose houdt vooralsnog

geen rekening met tussentijdse uitkeringen aan de Participanten. Mits de liquiditeitspositie van het Fonds

het toelaat, zal de Beheerder het beleid voeren om de jaarlijkse liquiditeitsoverschotten tussentijds uit te

keren. In het eerste jaar van exploitatie (2015) is uitgegaan van zes maanden exploitatie.

OpbrengstenDe opbrengsten bedragen voor de eerste zes maanden van exploitatie naar verwachting € 134.160.

Deze opbrengsten worden naar verwachting in 2015 gerealiseerd op basis van de tot dan toe afgesloten

operational leaseovereenkomsten. De leasetermijnen worden jaarlijks met 2% voor inflatie gecorrigeerd.

KostenIn de getoonde prognose zijn de operationele kosten van de Maatschap op basis van de onderliggende

overeenkomsten en meest recente informatie die voorhanden is. In de prognose nemen de kosten jaarlijks

met een inflatiecorrectie van 1-1,5% toe.

Kasstroomprognose van de BV (in €)

20156mnd

2016 2017 2018 2019 2020 2021t/m 2032

2033 2034 2035 6mnd

Verhuuropbrengsten c.q. totaal ontvangsten 128.160 258.883 264.061 269.342 274.729 280.224 3.833.550 362.499 369.749 188.572

Exploitatiekosten 6.350 12.764 12.852 12.981 13.111 13.242 171.897 15.708 15.944 8.092

Rente lening 69.500 135.525 128.575 121.625 114.675 107.725 750.600 17.375 10.425 1.738

Afl ossing lening 69.500 139.000 139.000 139.000 139.000 139.000 1.668.000 139.000 139.000 69.500

Vennootschapsbelasting 3.637 8.468 10.877 13.297 15.739 18.201 423.799 55.291 58.782 28.924

Totaal uitgaven 148.987 295.757 291.304 286.903 282.525 278.168 3.014.296 227.374 224.151 108.254

Saldo ontvangsten en uitgavenn -20.827 -36.874 -27.243 -17.561 -7.796 2.056 819.254 135.125 145.598 80.318

Idem, cumulatief -20.827 -57.701 -84.944 -102.505 -110.301 -108.245 711.009 846.134 991.732 1.072.050

Aandeel van € 15.000 in cumulatief saldo 6.925 8.242 9.660 10.443

Af: 25% inkomsten belasting bij uitkering 1.731 2.060 2.414 2.610

Netto uitkeerbaar 5.194 6.182 7.246 7.833

Page 29: Boer Kiest Zon

29

Kasstroomprognose van de BV (in €)

20156mnd

2016 2017 2018 2019 2020 2021t/m 2032

2033 2034 2035 6mnd

Verhuuropbrengsten c.q. totaal ontvangsten 128.160 258.883 264.061 269.342 274.729 280.224 3.833.550 362.499 369.749 188.572

Exploitatiekosten 6.350 12.764 12.852 12.981 13.111 13.242 171.897 15.708 15.944 8.092

Rente lening 69.500 135.525 128.575 121.625 114.675 107.725 750.600 17.375 10.425 1.738

Afl ossing lening 69.500 139.000 139.000 139.000 139.000 139.000 1.668.000 139.000 139.000 69.500

Vennootschapsbelasting 3.637 8.468 10.877 13.297 15.739 18.201 423.799 55.291 58.782 28.924

Totaal uitgaven 148.987 295.757 291.304 286.903 282.525 278.168 3.014.296 227.374 224.151 108.254

Saldo ontvangsten en uitgavenn -20.827 -36.874 -27.243 -17.561 -7.796 2.056 819.254 135.125 145.598 80.318

Idem, cumulatief -20.827 -57.701 -84.944 -102.505 -110.301 -108.245 711.009 846.134 991.732 1.072.050

Aandeel van € 15.000 in cumulatief saldo 6.925 8.242 9.660 10.443

Af: 25% inkomsten belasting bij uitkering 1.731 2.060 2.414 2.610

Netto uitkeerbaar 5.194 6.182 7.246 7.833

Tabel operationele kosten (op basis van 12 maanden in 2015)

Kosten Bedrag

Service & onderhoud € 5.000

Verzekeringen € 3.200

Administratieve kosten € 4.500

Totaal € 12.700

Page 30: Boer Kiest Zon

30

Service en onderhoudDit betreft de jaarlijkse kosten voor service en onderhoud van de Zonnepanelen. Hiervoor wordt een

vaste prijsafspraak met Agreco Products BV gemaakt. De kosten voor onderhoud of vervanging van de

Zonnepanelen zijn zodoende volledig voor rekening en risico van Agreco Products BV. Agreco Products BV

behoudt zich het recht voor de werkzaamheden uit te besteden.

VerzekeringenDe Beheerder zal ten behoeve van de exploitatie van Maatschap Boer Kiest Zon de gebruikelijke

verzekeringen afsluiten met betrekking tot brand, diefstal en weersinvloeden.

Administratieve kostenDe administratieve kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten voor het opstellen van de jaarrekening

en incasso van de leasetermijnen. De Beheerder zal de incasso van de leasetermijnen uitbesteden aan

Agreco Products BV.

FinancieringslastenDe rentevoet bedraagt in de prognose 5,0% per jaar. De rente- en aflossingsbetalingen zijn preferent aan de

uitkeringen aan de Participanten.

Fiscale afschrijving en vennootschapsbelastingVan de Zonnepanelen wordt in het eerste jaar fiscaal 75% afgeschreven. Het restant wordt na ingebruikname

lineair over de resterende jaren afgeschreven. Naar verwachting zijn de Zonnepanelen aan het einde van

de Beschouwingsperiode zowel technisch alsook economisch volledig afgeschreven; de restwaarde van de

Zonnepanelen is aan het einde van de Beschouwingsperiode nihil. In de exploitatieprognose wordt derhalve

geen rekening gehouden met een eventuele verkoopopbrengst of boekwinst. De Agrariër wordt aan het

einde van de leaseovereenkomst eigenaar van de Zonnepanelen.

Aflossing vreemd vermogen en winstbestemmingDe rente op de lening wordt als eerste voldaan. Navolgend wordt naar verwachting lineair afgelost op de

lening totdat deze volledig is afgelost. Voor zover de liquiditeitspositie van de BV het toelaat, heeft de BV

het voornemen liquiditeitsoverschotten tussentijds uit te keren aan de Participanten. In de prognose is

vooralsnog voorzichtigheidshalve aangenomen dat er geen tussentijdse uitkeringen zullen plaatsvinden.

Aan het einde van de Beschouwingsperiode wordt het surplus aan liquide middelen uitbetaald aan de

Participanten. Dit zal naar verwachting voldoende zijn om de box 2 heffing (inclusief AB-claim) te kunnen

voldoen.

Page 31: Boer Kiest Zon

31

Overzicht kasstromen bij deelname met € 15.000

52% IB 42% IB

Deelnamebedrag -15.000 -15.000

Belastingteruggave over fi scale aftrek 2014 19.704 15.915

Besparing 1,2% vermogensrendementsheffi ng 180 180

Saldo per medio 2015 4.884 1.095

Verwachte uitkering uit exploitatie 7.833

Fiscale claim -3.447

Verwachte kasstroom op lange termijn 4.386 4.386 4.386

Totaal verwachte vermogenstoename 9.270 5.481

Verwachte vermogentoenameIn onderstaande tabel wordt een overzicht getoond van de kasstromen bij deelname met € 15.000 en een

IB-tarief van 52% resp. 42%.

Page 32: Boer Kiest Zon

32

6. De investering

Page 33: Boer Kiest Zon

33

6. De investeringVolumeDe sanering van asbestdaken gecombineerd met het aanbrengen van de Zonnepanelen is maatwerk

per Agrariër. Variabelen bestaan onder andere uit de dakoriëntatie, het beschikbaar dakoppervlak, de

draagconstructie van het dak, de aansluitwaarde en de afstand tot de meterkast of transformator. De

verscheidenheid van de afnemers maakt een schatting noodzakelijk. De Maatschap zal naar verwachting

circa 30.000 m2 asbesthoudend dak vervangen. Daarnaast zullen naar verwachting tussen de 9.000 en

10.000 Zonnepanelen worden geïnstalleerd. Dit aantal levert jaarlijks 2,2 tot 2,5 MWh stroom, hetgeen

vergelijkbaar is met het jaarlijks verbruik van 700 huishoudens in Nederland.

Eigenschappen Het aanbod van zonnepanelen is groot en divers en de ontwikkeling van duurzame energie staat niet stil, zo ook

die van zonne-energie. Voor de Agrariër is de ontwikkeling van ondergeschikt belang, omdat er over het algemeen

meer dan voldoende dakoppervlak beschikbaar is voor de gewenste hoeveelheid op te wekken energie.

Maatschap Boer Kiest Zon zal bij Agreco Products BV hoogwaardige zonnepanelen turn-key betrekken,

geproduceerd door de Duitse fabrikant van zonnepanelen, SolarWorld A.G. De Zonnepanelen dienen

naast een hoge kwaliteit ook goed bestendig te zijn tegen weersinvloeden en ammoniak afkomstig van de

eventuele veestapel van de Agrariër.

Producent ZonnepanelenSolarWorld A.G. met vestiging in Bonn heeft 2.600 mensen in dienst en produceert in Freiberg (Duitsland)

en in Hillsboro (VS). Vanaf de grondstof silicium tot aan het zonnepaneel verenigt de onderneming alle

productiefases onder één dak. Het concern is sinds 1999 aan de beurs genoteerd. SolarWorld A.G. behoort

tot de weinige fabrikanten die met het Power Controlled-certificaat van TÜV Rheinland zijn onderscheiden.

Het keurmerk ‘Power Controlled’ garandeert dat de opgegeven vermogens worden nageleefd en regelmatig

door onafhankelijke keuringsinstanties worden bewaakt.

Productie en assemblageDe productie van de polykristallijne (blauwe) cellen vindt hoofdzakelijk plaats in het Duitse Freiberg, terwijl

de productie van de monokristallijne (zwarte) cellen hoofdzakelijk plaatsvindt in de VS. De monokristallijne

cellen worden getransporteerd naar Duitsland waar de panelen worden geassembleerd. Vorig jaar heeft

SolarWorld A.G. de productielijnen van Siemens Solar Duitsland overgenomen.

Techniek en constructieHet framewerk van de panelen is ongekend sterk door de gekozen buistechnologie. Hierdoor is het frame

ongeveer 20% dunner dan gemiddeld en ligt het systeem als het ware strakker op het dak. De constructie

van de zonnepanelen is op een bijzondere wijze geoptimaliseerd. De zonnecellen hebben een bij

vergelijking grote afstand ten opzichte van het frame. Deze veiligheidsafstand voorkomt dat bijvoorbeeld

mos over de cellen groeit. De hoeken van de frames zijn geperst en zijn in een lichtere kleur uitgevoerd. De

‘junction-box’ is achter in het paneel geperst; op deze techniek heeft SolarWorld A.G. patent. De ‘juncion-box’

is een kunststof aansluitdoos aan de achterzijde van een zonnepaneel.

Vermogen en opbrengstDe panelen hebben een vermogen van 270 wattpiek (Wp). Dit is ongeveer 10% meer dan de meeste

panelen die momenteel worden aangeboden. De panelen hebben daarnaast een positieve tolerantie, wat

wil zeggen dat het wattage dat uit de panelen komt in een range ligt tussen 270 en 275 Wp. Dit komt weer

ten goede aan de totale opbrengsten van de Zonnepanelen.

Producent optimizersSolaredge Technologies Inc. (‘SolarEdge’) levert de ‘optimizers’ voor de Zonnepanelen. Optimizers zorgen er

voor dat elk individueel paneel toch zijn maximum kan blijven leveren en geen last heeft van zijn ‘zwakkere

broertje’ ernaast. Optimizers halen letterlijk het maximale rendement uit ieder zonnepaneel.

Page 34: Boer Kiest Zon

34

Page 35: Boer Kiest Zon

35

Centrale omvormerDe panelen worden dankzij optimizers afzonderlijk geschakeld met de centrale omvormer; als het ware

parallel geschakeld dus. Een omvormer zet de gelijkstroom (DC) uit een zonnepaneel om naar de wissel-

stroom (AC) van het elektriciteitsnet. Als één van de panelen in een dakvlak onverhoopt zou uitvallen,

dan werken de overige panelen nog volledig. Omdat enkel gewerkt wordt met panelen die een positieve

tolerantie hebben, wordt met deze optimizers het maximale rendement uit elk paneel gehaald. Dit in

tegenstelling tot veel reguliere zonnepanelen die vaak geleverd worden met een serieomvormer, waarop

wel zo’n 80-130 panelen zijn aangesloten. Mocht één paneel uitvallen, dan valt de hele serie uit. Dit is het

beste te vergelijken met kerstverlichting, waarbij de zwakste schakel bepaalt.

Bekabeling en montagemateriaal De bekabeling en connectoren zijn eveneens van Europese A-kwaliteit. De gekozen bevestigingsmaterialen

worden projectafhankelijk bepaald en afgestemd op het betreffende systeem, om zo het transportverlies

van de opgewekte energie tot een minimum te beperken.

MonitoringDoordat de panelen rechtstreeks op de centrale omvormer zijn aangesloten middels de optimizers, is het

ook mogelijk om de Zonnepanelen individueel uit te lezen, oftewel te monitoren. Hierdoor is een eventuele

storing of uitval van een paneel in zeer korte tijd verholpen. De optimizers zorgen verder voor een verbe-

terde brandveiligheid bij Zonnepanelen. Het systeem schakelt zichzelf uit, hetgeen blussen direct mogelijk

maakt. Dit vertaalt zich weer in een lagere premie voor de brandverzekering.

De garantieperiode op de optimizers van SolarEdge is 25 jaar en de garantieperiode van de centrale

omvormers bedraagt 12 jaar. De vervangingskosten van de centrale omvormer zijn ongeveer de helft van de

kosten van een serieomvormer.

Page 36: Boer Kiest Zon

36

7. De markt

Page 37: Boer Kiest Zon

37

7. De marktOntzorgingsconceptDe Maatschap biedt Agrariërs met een alles in één concept een voordelige en efficiënte oplossing

waarmee tijd en geld worden bespaard. Boer Kiest Zon plaatst het nieuwe dak inclusief Zonnepanelen

in één arbeidsgang. De Agrariër krijgt zodoende zonder investering een nieuw asbestvrij dak en betaalt

voor de vervanging van het dak en het aanbrengen van de Zonnepanelen een vaste maandelijkse (lease)

vergoeding. Ook onderhoud en eventuele vervanging vallen hieronder, waardoor de Agrariër volledig wordt

ontzorgd. De Agrariër wordt aan het einde van de leaseovereenkomst eigenaar van de Zonnepanelen.

MarktvraagIn 2023 moeten alle asbestdaken uit Nederland verdwenen zijn, goed voor de volksgezondheid en het

milieu. LTO Nederland heeft recentelijk een enquête gehouden onder 3.255 agrariërs. Deze enquête had

onder meer ten doel een inventarisatie te maken van het nog aanwezige asbest. Bovendien is duidelijk

geworden welke drempels agrariërs ervaren en welke mogelijkheden zij aangeven om het saneringsproces

in een hogere versnelling te krijgen.

In Nederland ligt bijna 100 miljoen vierkante meter asbest bij agrariërs; 66% van stallen heeft volgens

die cijfers nog een asbesthoudend dak en op 94% van de agrarische bedrijven is nog asbest op het

terrein aanwezig.

Voor verreweg de meeste agrariërs zijn de kosten te hoog om met de asbestverwijdering te beginnen.

Agrariërs willen graag verduurzamen binnen hun bedrijf maar de investering is fors. Niet alleen de sanering

maar ook de aanschaf van zonnepanelen is een behoorlijke investering. De terugverdientijd voor deze

investering is met circa 15 jaar lang.

Boer Kiest Zon speelt hierop in. Inmiddels is de interesse bij Agrariërs groot gebleken. Ten tijde van het

schrijven van deze Brochure hebben zich 75 geïnteresseerde Agrariërs voor dit concept gemeld.

‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ Nederland telt naar schatting nog een oppervlakte van 100 miljoen vierkante meter aan asbesthoudende

daken en gevelpanelen. 66% van stallen heeft volgens die cijfers nog een asbesthoudend dak en op 94%

van de agrarische bedrijven is nog asbest op het terrein aanwezig. Met name wanneer de verwering van het

materiaal toeslaat, kan dit een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Sinds 1994 mag asbest op geen

enkele wijze meer in de bouw worden toegepast.

In tien provincies is vanaf 1 juli 2013 de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ opengesteld.

Ondernemers kunnen gebruik maken van een aantal fiscale maatregelen die moeten bevorderen dat de

sanering van oude asbestdaken wordt gecombineerd met het aanbrengen van zonnepanelen. Dit draagt

bij aan een versnelling in het opruimen van oude asbestdaken op agrarische bedrijfsgebouwen.

Dit betekent dat op het plaatsen van de zonnepanelen de energie-investeringsaftrek (EIA) kan worden

toegepast. Daarnaast kan in het kader van een ‘Green Deal’ met de landelijke landbouworganisatie LTO,

de totale vervangingsoperatie onder de regeling Willekeurige Afschrijving milieu-investeringen

(Vamil) worden gebracht. Met elkaar kunnen deze maatregelen voor ondernemers een substantieel

belastingvoordeel opleveren.

Zonne-energieZonne-energie is een verzamelnaam voor een aantal technieken om energie uit zonlicht om te zetten

in bruikbare energie. Simpel gezegd: je gebruikt zonnecellen om zonder bewegende delen of hoge

temperatuur zonlicht om te zetten in elektriciteit. Met zonne-energie bedoelen we fotovoltaïsche

zonne-energie, aangeduid met PV, naar het Engelse Photo (= licht) Voltaic (= elektriciteit). PV zet zonlicht in

één stap om in elektriciteit. Het hoofdproduct van PV is elektriciteit, maar er komt ook voor 85% warmte vrij.

Momenteel wordt hard gewerkt aan het benutten van deze warmte. Als de elektriciteit en warmte volledig

Page 38: Boer Kiest Zon

38

Page 39: Boer Kiest Zon

39

worden benut, kan het energieverbruik van een huishouden volledig draaien op zonne-energie.

De hoeveelheid zoninstraling - en de daaruit te halen energie - is vele malen groter dan het energiegebruik.

Er zijn dan ook volop kansen voor zonnestroom, opgewekt door fotovoltaïsche (PV) systemen.

Waarom zonne-energie?• Wereldbevolking groeit naar 9 miljard in 2050. Nu ruim 7 miljard;

• Wereldwijde vraag naar energie groeit tot 2030 met 35%;

• Zonne-energie wordt een steeds belangrijker bestanddeel van de energiemix;

• Zonne-energie is onuitputtelijk;

• Zonne-energie is schoon;

• Bewezen en onderhoudsvriendelijke techniek.

Zonne-energie in NederlandIn 2012 werd 4,7% van de totale energievraag duurzaam opgewekt. Dit aandeel moet in 2020 naar 16%.

Het zijn voornamelijk windenergie en de verbranding van biomassa die hieraan een bijdrage leveren.

Het aandeel van zonne-energie komt in 2012 uit op ongeveer 0,2% van de totale energievraag. Hiermee

loopt Nederland enorm achter in het gebruik van zonne-energie ten opzichte van Europa.

Page 40: Boer Kiest Zon

40

8. Risicofactoren

Page 41: Boer Kiest Zon

41

8. RisicofactorenAlgemeenDeelname in Maatschap Boer Kiest Zon (hierna ook de Maatschap) brengt risico’s met zich mee.

Hieronder is een opsomming gemaakt van de risicofactoren die verband houden met de deelname in

het Fonds. Participanten dienen de genoemde risicofactoren zorgvuldig in overweging te nemen bij een

investeringsbeslissing in het Fonds.

Voor de individuele afweging of een investering in Maatschap Boer Kiest Zon past binnen uw eigen

risicoprofiel adviseren wij u deskundig financieel, juridisch en fiscaal advies in te winnen, zodat gegeven uw

persoonlijke inkomens- en vermogenspositie, het risicoprofiel van Maatschap Boer Kiest Zon individueel

gewogen kan worden in uw investeringsbeslissing.

Onderstaande risicofactoren zijn omstandigheden die zich mogelijk zouden kunnen voordoen. Boer Kiest Zon

Beheer BV en Agreco Beheer BV kunnen geen uitspraak doen over de mate van waarschijnlijkheid dat deze

omstandigheden zich daadwerkelijk voordoen. De in dit hoofdstuk gegeven opsomming van risicofactoren is

niet uitputtend. Aanvullende risico’s waarvan de Beheerder momenteel niet op de hoogte is kunnen mogelijk

ook de financiële positie van de Maatschap en daarmee de waarde uw investering negatief beïnvloeden.

Risico investering/restwaarde risicoDe waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie

voor de toekomst. Fiscale wetgeving, economische ontwikkelingen en exploitatie bepalen mede de

ontwikkeling van de waarde van uw investering. Dit zou onder andere tot gevolg kunnen hebben dat de

fiscale heffing in box 2 (waaronder de AB-claim) niet vanuit de exploitatie van de Zonnepanelen kan worden

voldaan. De Zonnepanelen worden jaarlijks (behoudens de fiscale stimuleringsregeling) lineair afgeschreven.

De Agrariër wordt aan het einde van de leaseovereenkomst eigenaar van de Zonnepanelen. De restwaarde

van de Zonnepanelen is aan het einde van de Beschouwingsperiode nihil.

Risico van aansprakelijkheid tijdens de maatschapperiodeDe investering is in aanvang gestructureerd als een maatschap. De maatschap is een samenwerkings-

verband tussen verschillende maten. De Beheerder treedt voor rekening en risico van de Maatschap op naar

buiten, waarbij zij tevens handelt voor rekening en risico van de maten in de Maatschap. Participanten in de

Maatschap zijn aansprakelijk voor verplichtingen van de Maatschap en claims van derden op de Maatschap

waarin men participeert.

De Maatschap zal na toetreding van de maten tot de Maatschap een investeringsverplichting met Agreco

Products BV aangaan met betrekking tot de aanschaf van Zonnepanelen. Het risico bestaat dat schuldeisers

een schuld willen verhalen op de individuele Participanten.

Het voornemen bestaat om in 2015 de Maatschap om te zetten in een BV om het aansprakelijkheidsrisico

van de Participanten te beperken.

Fiscaal risicoDoor het meerjarige karakter van de investering is de invloed van de belastingheffing op het rendement van

de Participaties onzeker. De fiscale behandeling van een Participatie / Participant kan in de loop der jaren

wijzigen. Het risico bestaat dat dit nadelige gevolgen heeft voor het rendement.

Het rendement wordt in belangrijke mate bepaald door toepassing van een aantal fiscale regelingen.

Omdat de investering als particulier wordt gedaan en iedere persoonlijke situatie anders is, en deze voor de

Beheerder maar gedeeltelijk bekend is, bestaat het risico dat het maximale rendement niet wordt behaald.

Dit doet zich onder andere voor als de investering niet in de juiste verhouding staat tot uw inkomsten

en fiscale ruimte. Om het maximale rendement te behalen zal er voldoende belastbaar inkomen in de

52%-schaal van box 1 moeten zijn, zodat de volledige afschrijving en investeringsaftrek hierop in mindering

kunnen worden gebracht.

Page 42: Boer Kiest Zon

42

Een vaststellingsovereenkomst (Ruling) met de Belastingdienst bevestigt de fiscale behandeling van de

Participanten in de structuur. De Belastingdienst en de Participanten zijn juridisch aan deze overeenkomst

gebonden. De werking is landelijk; elke Participant kan zich erop beroepen. De vaststellingsovereenkomst is

gebaseerd op nu geldende fiscale wet- en regelgeving.

Vooraf dient de investeerder in Maatschap Boer Kiest Zon goed het optimale investeringsbedrag te

laten voorrekenen. Daarnaast kunnen bij individuele investeerders wijzigingen optreden in de hoogte

en toepassing van bepaalde heffingskortingen en toeslagen. Dit kan zowel een gunstige (in geval van

toeslagen) als ongunstige (in geval van verloren gaande heffingskortingen) uitwerking voor de investeerder

met zich meebrengen.

Risico toepasbaarheid Vamil en EIAHet rendement is mede afhankelijk van de toepasbaarheid van de fiscale investeringsfaciliteiten in de

Maatschapperiode. Vamil en EIA worden toegepast volgens de regels voor het tijdvak waarin de investe-

ringsverplichting heeft plaatsgevonden en zijn budgetregelingen. Aanvragen worden op een ‘first- come,

first-served’ basis gehonoreerd. Er bestaat een risico dat er geen Vamil en/of EIA budget meer beschikbaar is

op het moment van aanvragen. Het niet meer beschikbaar zijn van Vamil of EIA wordt gepubliceerd op de

website van RVO Nederland en zal tot gevolg hebben dat de mogelijkheid tot deelname wordt gestopt. Ook

indien Vamil en/of EIA regelingen in een algemene wetswijziging worden beëindigd, heeft dit tot gevolg dat

de Vamil en/of EIA niet meer beschikbaar is. Indien één van beide situaties zich voordoet wordt de uitgifte

van Participaties teruggedraaid en ontvangt de Participant zijn inleg geheel terug. Het budget voor de EIA

bedraagt in 2014 € 111 miljoen. Voor de Vamil bedraagt het budget in 2014 € 38 miljoen.

Risico van belangenverstrengelingMaatschap Boer Kiest Zon zal producten en diensten afnemen van gelieerde ondernemingen. Dit zal

plaatsvinden tegen zakelijke prijzen welke zijn vastgelegd in de Brochure en/of welke gebruikelijk zijn in

het handelsverkeer tussen onafhankelijke partijen.

De heer Schoenmakers is enig bestuurder van Boer Kiest Zon Beheer BV, Agreco Products BV en Agreco

Beheer BV.

Boer Kiest Zon Beheer BV treedt op als Beheerder namens de Maatschap en zal tevens na de geruisloze

inbreng de directie vormen van de BV. Het risico van een conflicterend belang tussen de Maatschap / BV

en alle voornoemde partijen is aanwezig.

Risico’s verbonden aan veronderstellingenDe prognoseberekeningen zijn gebaseerd op veronderstellingen. Het risico bestaat dat de veronderstel-

lingen afwijken en kan daarmee het rendement op uw investering negatief beïnvloeden. De te betalen

vergoedingen voor advies, beheer en de administratieve diensten van derden, alle anderszins gedragen

kosten die ten tijde van het opstellen van de Brochure bekend of te verwachten waren, zijn in de prognose-

berekeningen opgenomen. De Beheerder heeft de begrote kosten met zorg geïnventariseerd. Het valt niet

uit te sluiten dat deze kosten hoger uitvallen dan was voorzien.

Risico verlies personeel met een sleutelfunctieHet resultaat van uw investering hangt in aanzienlijke mate af van het management en de kwaliteit

van de externe contractanten. Het management heeft jarenlange ervaring in het opzetten en beheren

van investeringsprojecten. Sinds 2011 is het management actief in duurzame energie. Het verlies van

beleidsbepalende personen kan afbreuk doen aan de ontwikkeling van de investering. Daarnaast kunnen

fouten in het beheer niet worden uitgesloten. Zowel het verlies van belangrijk personeel als het nemen van

verkeerde beslissingen door het management, kunnen een negatief effect hebben op het rendement.

DebiteurenrisicoDe Maatschap sluit een leaseovereenkomst voor de Zonnepanelen met een Agrariër voor een periode

van 20 jaar. Het risico bestaat dat een Agrariër zijn verplichtingen niet (meer) nakomt. Dit kan de

financiële positie en de resultaten van de Maatschap en daarmee het rendement negatief beïnvloeden.

De kredietwaardigheid van de Agrariër wordt getoetst bij Graydon of een vergelijkbaar bureau.

Page 43: Boer Kiest Zon

43

Gebruiksrisico agrarisch bedrijfsgebouwDe Maatschap zal gebruikmaken van het dak van een agrarisch bedrijfsgebouw. De Agrariër is eigenaar van

het agrarisch bedrijfsgebouw. Vanwege onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat gedurende

de Beschouwingsperiode niet meer gebruik kan worden gemaakt van het dak. Dit kan de financiële positie

en de resultaten van de Maatschap en daarmee het rendement negatief beïnvloeden. Middels de wijze

waarop de leaseovereenkomst is opgesteld en Zonnepanelen worden bevestigd op het dak, is het risico dat

de Zonnepanelen onderdeel zullen uitmaken van een onroerende zaak zoveel mogelijk beperkt..

Risico van levensduur omvormersDe levensduur van omvormers is beperkt. De omvormers dienen in de regel na 10-12 jaar te worden

vervangen. Dit risico is ondervangen doordat de kosten voor een eventuele vervanging van de omvormers

voor rekening zijn van Agreco Products BV.

Risico BeheerderVoor Participanten Maatschap Boer Kiest Zon bestaat het risico van faillissement en/of surseance van

betaling van de Beheerder. In geval van faillissement en/of surseance van betaling van de Beheerder bestaat

het risico dat de Maatschap stuurloos is, wat kan leiden tot een geringer exploitatieresultaat en uiteindelijk

tot het faillissement van het Fonds.

Risico inzake garantiesEr bestaat een risico dat er geen beroep kan worden gedaan op garanties (leveranciers, fabrikanten van de

modules en omvormers, aannemer of technische operator), bijvoorbeeld als gevolg van insolventie. Een

gerechtelijk proces om de garanties alsnog af te dwingen brengt risico’s en kosten met zich mee die van

invloed kunnen zijn op de resultaten van het Fonds.

Het kan niet worden uitgesloten dat zich in de toekomst omstandigheden voordoen die, ondanks de

afgegeven garanties, leiden tot verminderde inzetbaarheid van de Zonnepanelen, of tot hogere kosten.

Dit kan nadelige invloed hebben op de resultaten van het Fonds.

CalamiteitenrisicoAan de Zonnepanelen kan schade ontstaan door calamiteiten (zoals brand of hagel). Maatschap Boer Kiest

Zon zal hiervoor de gebruikelijke verzekeringen afsluiten. Bij deze verzekeringen zal naar verwachting

sprake zijn van een eigen risico. Bij averij zal de verzekeraar een beroep doen op dit eigen risico. Het is niet

uitgesloten dat deze verzekeringen niet alle risico’s afdekken. Bepaalde risico’s zijn onverzekerbaar (zoals

oorlogen, aanslagen en natuurrampen). Dit kan leiden tot hogere kosten en een negatief effect hebben

op het rendement.

Page 44: Boer Kiest Zon

44

Page 45: Boer Kiest Zon

45

Risico beperkte verhandelbaarheidDe Participaties worden niet genoteerd aan een gereglementeerde markt en er zal geen (onderhandse)

markt in de Participaties worden onderhouden. Naar verwachting zal er voor de Participaties geen courante

secundaire markt voor verhandeling bestaan. Bovendien dient de Uitgevende Instelling voor iedere

overdracht van een Participatie voorafgaande toestemming te hebben verleend.

Indien een Participant binnen drie jaar na het Conversiemoment zijn BV-certificaten verkoopt, dan zal

de Belastingdienst de zogenaamde geruisloze inbreng in de BV ‘terugnemen’. Dit zal leiden tot extra

belastingheffing bij de desbetreffende Participant. Hierdoor kan het nadelig zijn om de BV-certificaten

binnen drie jaar na het Conversiemoment te verkopen.

Hoewel een Participatie - mits instemming van de Uitgevende Instelling is verkregen - verhandelbaar is,

dient de Participant er vanuit te gaan dat de investering gedurende de gehele Beschouwingsperiode in zijn

bezit zal blijven.

Risico waarderingHet risico bestaat dat gedurende de Beschouwingsperiode van de Maatschap de waarde van de Participaties

niet objectief of moeilijk te bepalen is, omdat er geen openbare koers voor de Participaties wordt gevormd

en geen objectieve waardering van de Participaties plaatsvindt. Het risico bestaat dat de Participaties niet,

beperkt, of niet tegen een reële waarde verhandelbaar zijn, doordat een Participant die zijn Participaties

wenst te verkopen geen koper vindt.

Risico van achterstellingDe verplichtingen van de Uitgevende Instelling tot betaling aan de Participanten zijn achtergesteld bij alle

(vorderings-) rechten van de verschaffers van vreemd vermogen. De vorderingen van de Participanten zijn

niet opeisbaar, verschuldigd of voor verrekening of enigerlei korting vatbaar voordat de verplichtingen ten

opzichte van vreemd vermogen verschaffers volledig zijn voldaan.

FinancieringsrisicoTen behoeve van de aanschaf van de Zonnepanelen wordt een financiering verstrekt aan de Maatschap.

De Beheerder is in vergaande onderhandeling met externe financiers voor het verstrekken van de lening.

Indien voornoemde financiering uiteindelijk (deels) niet wordt verstrekt, zal Maatschap Boer kiest Zon

geen doorgang vinden. In dat geval zullen de Participanten hun nominale inleg volledig (zonder aftrek van

kosten) retour ontvangen.

Risico van inflatieInflatie is afhankelijk van verschillende economische factoren en heeft invloed op de prognose. Mocht de

werkelijke inflatie hoger zijn dan geprognosticeerd, dan zal het rendement lager uitvallen dan beoogd.

Page 46: Boer Kiest Zon

46

9. Betrokken partijen

Page 47: Boer Kiest Zon

47

9. Betrokken partijenUitgevende InstellingMaatschap Boer Kiest Zon

Spoorlaan 310

5038 CC Tilburg

T. 013 - 203 20 75

BeheerderBoer Kiest Zon Beheer BV

Spoorlaan 310

5038 CC Tilburg

T. 013 - 203 20 75

Beheerder (alleen belast met uitgifte Participaties)Ecogroei BV

Bovenbuurtweg 27

6717 XA Ede

T. 088 - 020 60 40

F. 088 - 020 60 61

E. [email protected]

BelastingadviesC&B More BV

Peizerweg 87B

9727 AH Groningen

T. 050 - 711 52 90

NotarisLexperience Notariaat

Julianaplein 10A

5211 BC ‘s-Hertogenbosch

T. 073 - 6158 010

StructureringJustFin

Laan van Kronenburg 14

1183 AS Amstelveen

T. 06-43 44 38 28

Page 48: Boer Kiest Zon

48

10. Begrippenlijst

Page 49: Boer Kiest Zon

49

10. BegrippenlijstIn deze lijst worden enkele begrippen opgenomen die in deze Brochure met een hoofdletter beginnen,

zodat u deze begrippen eenvoudig kunt herkennen.

AFMAutoriteit Financiële Markten.

AgrariërEen (agrarisch) ondernemer en gebruiker/eigenaar van een (agrarisch) bedrijfsgebouw waarmee de

Maatschap een leaseovereenkomst aangaat.

BeschouwingsperiodeDe periode waarover wordt geprognosticeerd: circa 20 jaar.

BeheerderBoer Kiest Zon Beheer BV.

Belastbaar inkomenHet inkomen waarover belasting wordt geheven, het bruto inkomen na aftrek van fiscale aftrekposten zoals

bijvoorbeeld hypotheekrente.

Boer Kiest ZonDe Maatschap.

BrochureDit document inclusief bijlage(n) en de door middel van verwijzing opgenomen documenten in

hoofdstuk 11.

BVÉén van de BV’s, genaamd Boer Kiest Zon BV [ ]. Er zullen naar verwachting meerdere BV’s worden

opgericht. De afzonderlijke BV’s zullen van een volgnummer worden voorzien.

BV-certificatenDoor de Stichting Bewaarder uit te geven certificaten op naam van aandelen in de BV.

BV-statuten(Concept) statuten BV, verkrijgbaar ten kantore van de Beheerder.

Certificeringsvoorwaarden(Concept) certificeringsvoorwaarden Stichting Bewaarder Boer Kiest Zon.

ConversiemomentDe datum waarop de Maatschap geruisloos wordt ingebracht in de BV.

DeelnameformulierFormulier waarmee een Participant inschrijft op een aantal Participaties in de Maatschap en tevens aan

de Beheerder een aantal volmachten geeft om het beoogde doel te realiseren.

De MaatschapÉén van de maatschappen genaamd Maatschap Boer Kiest Zon [ ], waarin kan worden deelgenomen. Er

zullen naar verwachting meerdere Maatschappen worden opgericht. De afzonderlijke Maatschappen zullen

van een volgnummer worden voorzien.

Page 50: Boer Kiest Zon

50

Ecogroei BVBeheerder, slechts belast met plaatsing van de Participaties.

Energie-investeringsaftrek (EIA)De regeling Energie-investeringsaftrek (EIA), bedoeld om investeringen in energiebesparende

bedrijfsmiddelen of in duurzame energie te stimuleren. De faciliteit bestaat eruit dat 41,5% van het

investeringsbedrag in mindering wordt gebracht op de fiscale winst. Deze fiscale regeling is ook van

toepassing op de Zonnepanelen omdat ze een gezamenlijk piekvermogen van tenminste 90 Watt hebben.

FondsDe Maatschap dan wel de BV.

Maatschap Boer Kiest ZonEen van de Maatschappen genaamd Maatschap Boer Kiest Zon 405 e.v., waarin kan worden deelgenomen.

De Maatschappen Boer Kiest Zon 405 t/m 415 zijn in beginsel identieke maatschappen; daarom wordt

gemakshalve geschreven over de Maatschap Boer Kiest Zon (zonder volgnummer). Als alle Participaties in

Maatschap 405 zijn geplaatst, zal begonnen worden met het plaatsen van de Participaties in volgnummer

406, etc.

ParticipantHouder van een Participatie zijnde vóór het Conversiemoment een deelgerechtigheid in de Maatschap en

na het Conversiemoment een BV-certificaat.

ParticipatieEen recht van deelneming in het vermogen van de Maatschap, dan wel een BV-certificaat.

RulingBeschrijving van de fiscale behandeling van Maatschap Boer kiest Zon en de wijze waarop Participanten

fiscaal worden belast, bevestigd door de Belastingdienst. De Ruling heeft een landelijke dekking en is een

bindende afspraak.

Stichting BewaarderStichting Bewaarder Boer Kiest Zon.

Stichting Statuten(Concept) statuten Stichting Bewaarder, zoals opgenomen door middel van verwijzing in hoofdstuk 11 van

deze Brochure.

Uitgifteakte(Concept) akte van uitgifte van aandelen in Boer Kiest Zon BV, zoals opgenomen door middel van verwijzing

in hoofdstuk 11 van deze Brochure.

VamilZie Willekeurige Afschrijving milieu-investeringen.

Willekeurige Afschrijving milieu-investeringen (Vamil)Met de Willekeurige Afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kan 75% van een investeringsbedrag in

eens worden afgeschreven. Door sneller af te schrijven wordt de fiscale winst in het desbetreffende jaar

verminderd.

De Vamil-regeling is ook van toepassing op de investering in Zonnepanelen omdat de aanschaf en de

montage van de Zonnepanelen gelijktijdig plaatsvindt met het saneren van asbesthoudende daken.

Page 51: Boer Kiest Zon

51

ZonnepanelenDe Zonnepanelen / zonnepaneelsystemen zoals geïnstalleerd op de gesaneerde daken van agrarische

bedrijfsgebouwen.

Page 52: Boer Kiest Zon

52

11. Deelnemen

Page 53: Boer Kiest Zon

53

11. DeelnemenDocumentenDeze Brochure dient te worden gelezen in samenhang met de onderstaande (concept)-documenten:

• Ruling Belastingdienst;

• Koopovereenkomst tussen de Maatschap en Agreco Products BV:

• Statuten Beheerder;

• Beheerovereenkomst;

• Statuten Stichting Bewaarder;

• Bewaarovereenkomst;

• Statuten BV;

• Akte van uitgifte BV-certificaten;

• Certificeringsvoorwaarden Stichting Bewaarder.

Voornoemde documenten liggen tijdens de geldigheidsduur van deze Brochure ter inzage ten kantore van

Ecogroei BV of de Beheerder.

Alhoewel bij de samenstelling van deze Brochure de grootste zorgvuldigheid in acht is genomen, zijn

vergissingen en druk- of zetfouten niet uitgesloten. Indien deze Brochure en de onderliggende documenten

afwijkingen vertonen, prevaleren de originele documenten.

InschrijfperiodeIn beginsel kunnen alleen natuurlijke personen in de Maatschap deelnemen. Deelnemen is mogelijk

tot en met 24 december 2014. Ecogroei BV behoudt zich echter het recht voor deze emissie op een

andere datum dan 24 december 2014 te sluiten of het Participatieaanbod in te trekken. Tenslotte kan een

inschrijving zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. Na ontvangst van het

Deelnameformulier is het niet meer mogelijk om de inschrijving in te trekken of het aantal Participaties te

verminderen.

De inschrijfperiode sluit eerder indien blijkt dat:

• geen gebruik meer kan worden gemaakt van de fiscale regelingen; of

• alle Participaties zijn uitgegeven.

Indien aan het einde van de inschrijftermijn van een Maatschap minder dan 80 Participaties zijn uitgegeven,

vindt dat project geen doorgang en ontvangt de Participant zijn deelnamebedrag volledig (zonder aftrek

van kosten) terug. Voor zover er meer dan 80 Participaties, maar minder dan de beoogde 308 Participaties

zijn uitgegeven, zal de omvang van het Fonds in een gelijke verhouding worden verminderd.

Deelnameprocedure en betalingHet volledig ingevulde en ondertekende Deelnameformulier, een ondertekende en door een notaris

gelegaliseerde personal data card ten behoeve van de inschrijving in het handelsregister, en een

gewaarmerkte kopie van een geldig identificatiebewijs verstuurt u naar het op het Deelnameformulier

vermelde adres.

U kunt zich met het Deelnameformulier inschrijven op het gewenste aantal Participaties, als volgt:

• U vult een deelnameformulier volledig in en ondertekent dit formulier. Ook vult u een personal data card

volledig in, maar dit document ondertekent u nog niet.

• U plaatst uw handtekening op de personal data card in het bijzijn van een notaris Hij legaliseert uw

handtekening. Dat houdt in dat de notaris schriftelijk verklaart dat de handtekening op de personal data

card uw handtekening is.

• U laat door de notaris een kopie van uw geldig paspoort/ identiteitskaart/rijbewijs waarmerken zodat er

zekerheid is dat de inhoud van die kopie overeenstemt met het origineel.

Page 54: Boer Kiest Zon

54

• U zendt naar Ecogroei BV (per mail, fax of post):

• ingevuld en ondertekend deelnameformulier

• personal data card voorzien van een gelegaliseerde handtekening

• gewaarmerkte kopie van uw legitimatiebewijs

• U ontvangt van Ecogroei de bevestiging dat uw deelname wordt toegewezen en het verzoek uw

deelnamebedrag te betalen op de bankrekening van Boer Kiest Zon Beheer BV, de Beheerder van de

Maatschappen. Deze betaling dient binnen 14 dagen na toewijzing door deze Beheerder ontvangen te

zijn, maar – als dat eerder is – uiterlijk op 24 december 2014.

Legalisatie deelname en identificatie door notarisOm deel te kunnen nemen in het Boer Kiest Zon dient een notaris u te identificeren. Dat kan wanneer

u uw handtekening op de personal data card laat legaliseren. Hiervoor gaat u met een geldig paspoort,

identiteitskaart of Nederlands rijbewijs naar een notaris. U laat zich identificeren en een kopie van uw

identiteitsbewijs waarmerken volgens de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering

terrorisme. De personal data card ondertekent u in het bijzijn van de notaris, waarna die daarop kan

verklaren dat het echt uw handtekening is. Uw handtekening onder het Deelnameformulier hoeft niet

gelegaliseerd te worden , maar moet uiteraard wel overeenkomen met de gelegaliseerde handtekening.

DeelnemenDeelnameformulieren kunt u zenden aan Ecogroei BV:

Per E-mail [email protected]

Per fax 088-020 60 61

Per post Bovenbuurtweg 27, 6717 XA EDE

Deelnameformulieren worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. De inschrijving

sluit op 24 december 2014.

Toetreding tot de Maatschap en andere rechtshandelingenUw deelname is definitief als u een bevestiging ontvangt van deelname en het deelnamebedrag is

bijgeschreven op het in de brief vermelde rekeningnummer. Indien een onjuist bedrag is gestort,

dan wordt u hierover geïnformeerd. Deelbetalingen worden niet geaccepteerd.

U treedt toe tot de Maatschap door ondertekening namens u van een toetredingsakte, waarmee u toetreedt

tot de Maatschap en haar vermogen. Zodra alle Participaties zijn uitgegeven ontvangt u een afschrift van

de toetredingsakte tot de Maatschap. U wordt ook in het handelsregister als maat van de Maatschap

ingeschreven.

Het deelnameformulier geldt ook als volmacht aan de Beheerder voor de overige benodigde handelingen

tijdens de Beschouwingsperiode. Na het voorgaande draagt de Beheerder vervolgens zorg voor o.a. de

benodigde contacten met betrekking tot de aankoop en exploitatie van de Zonnepanelen.

Page 55: Boer Kiest Zon

55

PersoonsgegevensDe Beheerder zal ervoor zorg dragen dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De

Beheerder houdt zich hierbij aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. De Beheerder

gebruikt de persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de bepalingen in de Brochure. De gegevens

worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan hetgeen in de

Brochure is bepaald of indien dit wettelijk verplicht is. Uw gegevens zullen aan de Belastingdienst worden

verstrekt en u wordt geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Page 56: Boer Kiest Zon

56

Bijlagen

Page 57: Boer Kiest Zon

57

Bijlagen MaatschapsovereenkomstDEFINITIESIn deze akte wordt verstaan onder – zowel in enkel – als in

meervoud:

- de Maten:

de partijen onder 1 en 2 genoemd, samen met de maten die

later toetreden tot de Maatschap conform het bepaalde in de

Overeenkomst;

- de Maatschap:

de maatschap die de Maten bij deze akte overeenkomen;

- de Overeenkomst:

de in deze akte vastgelegde overeenkomst van maatschap;

1. INLEIDINGa. De Maten zijn met ingang van vandaag de Maatschap

overeengekomen teneinde vermogen in gemeenschap

te brengen, met het oogmerk om het daaruit ontstaande

voordeel voor gezamenlijke rekening met elkaar te delen en

onder gemeenschappelijke naam een onderneming uit te

oefenen.

b. De Maten hebben onderling en met anderen afspraken

gemaakt over voormeld oogmerk en wensen die in deze akte

vast te leggen.

De verschenen persoon verklaarde vervolgens:

2. OVEREENKOMSTDe Maten komen hierbij overeen de volgende

MAATSCHAP

1. Naam en plaats van vestigingDe maatschap draagt de naam Boer Kiest Zon # [401, 402, e.v.].Zij is gevestigd te Tilburg.

2. DoelDe maatschap heeft als doel:

1. vermogen in gemeenschap brengen en het daaruit ontstane

voordeel delen met de maten; en

2. asbestdaken saneren en het verwerven, installeren en

exploiteren van zonnepanelensystemen.

3. Duur en opzegging1. De maatschap is overeengekomen voor onbepaalde tijd.

2. Een maat kan zijn deelneming opzeggen. Dit dient plaats te

vinden bij aangetekende brief aan de beheerder/meester van

de maatschap, met inachtneming van een opzegtermijn van

drie (3) maanden en niet anders dan tegen het einde van het

boekjaar.

4. Toetreding en inbreng1. Toetreding van maten, buiten het geval van vererving of

legaat, kan slechts plaatsvinden met inachtneming van het

bepaalde in dit artikel.

Toetreding van maten dient plaats te vinden bij (onder-

handse) akte en op voorwaarde dat zij verder aan al hun

verplichtingen hebben voldaan.

2. Elke maat is verplicht tot inbreng van een bedrag gelijk aan

een veelvoud van vijf duizend euro (€ 5.000,00) met een

minimum van tienduizend euro (€ 10.000,00), bij wijze van

kapitaalinbreng in de maatschap.

3. De maten zullen zich inspannen om het benodigde kapitaal

bijeen te krijgen om de doelstelling van de maatschap te

kunnen realiseren.

5. Kapitaalrekening - rente1. Elke maat wordt voor zijn inbreng in geld of goederen op

een ten name van ieder van hen gestelde kapitaalrekening

gecrediteerd ten belopen van het ingebrachte bedrag.

2. Elke maat wordt voor het aan hem toekomende winstaandeel,

op zijn kapitaalrekening gecrediteerd en voor niet

aangezuiverd verlies gedebiteerd.

3. Voor wat betreft hun onderlinge rechtsverhouding

beschouwen de maten het bedrag dat ieder hunner volgens

zijn kapitaalrekening toekomt, als schuld van de maatschap,

en het bedrag dat ieder hunner volgens zijn kapitaalrekening

eventueel verschuldigd mocht zijn, als schuld aan de

maatschap.

6. Beheerder en bevoegdheden1. Boer Kiest Zon Beheer B.V. is de beheerder van de maatschap.

2. De beheerder is bevoegd om namens de maatschap daden

van beschikking te verrichten. De maten zijn derhalve

rechtstreeks aan de verplichtingen van de maatschap

verbonden.

Opsplitsing van de overeenkomst teneinde de werking van

deze bepaling te ontgaan, is niet toegestaan.

3. De beheerder zal namens de maatschap in tweeduizend

veertien (2014) en tweeduizend vijftien (2015) investerings-

verplichtingen aangaan ten behoeve van onder andere

het saneren van asbesthoudende daken die aan de

maatschap ter beschikking zijn/worden gesteld en de

aanschaf van zonnepaneelsystemen die vervolgens op de ter

beschikking gestelde daken geëxploiteerd kunnen worden.

Deze investeringsverplichting in tweeduizend veertien

(2014) heeft een maximale omvang van vier miljoen twee

honderd duizend euro (€ 4.200.000,00). Daarnaast zullen

projectkosten ter realisatie van het investeringsproject in

tweeduizend veertien (2014) gemaakt dienen te worden

met een omvang van maximaal honderd twintig duizend

euro (€ 120.000,00). Ten aanzien van het aangaan van deze

investeringsverplichtingen en het maken van de projectkosten

door de beheerder namens de maten van de maatschap is

vooraf geen toestemming meer vereist van de maten.

4. De medewerking van alle maten wordt echter gevorderd

voor:

Page 58: Boer Kiest Zon

58

a. het verkrijgen en vervreemden, huren en verhuren en

huur opzeggen van onroerende zaken;

b. het verlenen van zakelijke rechten en het overdragen tot

zekerheid van roerende zaken;

c. het in dienst nemen en het ontslaan van personeel, anders

dan wegens een dringende reden in de zin der wet,

alsmede het verlenen en intrekken van procuratie;

d. het aangaan van borgtochten ten laste van de maatschap

of ten laste van het privé-vermogen, het anderszins

verbinden van de maatschap voor de schulden van

een derde of zich jegens derden garant stellen; dit alles

behoudens schriftelijke toestemming van de andere maat;

e. het deelnemen in andere ondernemingen, het vestigen en

opheffen van filialen;

f. het aangaan van verplichtingen die strekken tot de

aankoop van activa, waaronder auto's en inventaris;

g. het voeren van rechtsgedingen (met uitzondering van

rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden), het

berusten in rechtsvorderingen, het aangaan van dadingen,

compromissen of akkoorden, het opdragen van de

berechting van geschillen met derden aan scheidslieden

of bindend adviseurs.

7. SamenwerkingDe maten verdelen hun werkzaamheden in onderling overleg. Zij

verbinden zich jegens elkaar om geen handelingen te verrichten

waartegen een van hen zich uitdrukkelijk heeft verzet.

8. Boekjaar, balans en winst- en verliesrekening1. Het boekjaar van de maatschap loopt van een januari tot en

met een en dertig december, waarbij het eerste boekjaar

loopt tot en met een en dertig december tweeduizend

veertien (31-12-2014).

2. Na afloop van elk boekjaar alsmede bij het einde van de

maatschap in de loop van enig boekjaar, worden de boeken

van de maatschap afgesloten en wordt een balans en winst-

en verliesrekening (hierna jaarrekening) opgemaakt.

3. Indien een maat met de inhoud van de gepresenteerde

cijfers niet akkoord gaat, zal hij zijn gemotiveerde bezwaren

daartegen binnen een maand na ontvangst schriftelijk

kenbaar moeten maken.

4. Worden nadat een maat binnen genoemde termijn van vier

(4) weken zijn bezwaren tegen de jaarrekening aan de andere

maten heeft medegedeeld, de maten het daarover niet eens,

dan wordt dit geschil beslist overeenkomstig het bepaalde in

artikel 15.

5. De jaarrekening zal ongeacht de ondertekening in ieder geval

ten opzichte van een maat bindend zijn, na het verstrijken van

één (1) jaar na ontvangst hiervan, als in die periode door hem

geen bezwaren schriftelijk aan de maten of degene die de

stukken vaststelt kenbaar zijn gemaakt.

9. Berekening winst/verlies en verdeling1. Ter berekening van het jaarlijkse bedrijfsresultaat van de

maatschap worden van de bruto-inkomsten afgetrokken

alle verliezen, bedrijfskosten en afschrijvingen, een en ander

bepaald overeenkomstig algemeen aanvaarde waarderings-

en resultaatsbepalingsgrondslagen.

2. De afschrijvingen op goederen worden zoveel mogelijk

bepaald op ten minste het bedrag dat fiscaal toelaatbaar en

bedrijfseconomisch wenselijk is.

3. In de dan nog resterende winst respectievelijk het verlies

berekend op grond van hetgeen eerder in dit artikel is

bepaald, zullen de maten ieder naar rato van hun inbreng

delen.

4. De totaalsom van aanspraak op gerechtigdheid van een maat

in de resterende winst als vermeld in lid 3, zal gelden als het

hem toekomende winstaandeel uit de maatschap.

10. Einde maatschap/einde deelname1. De maatschap eindigt indien de maten daartoe in onderling

overleg besluiten en wel op het door hen bij dat besluit

te bepalen tijdstip. Dit besluit moet schriftelijk worden

vastgelegd en ondertekend.

2. De deelname van een maat wordt beëindigd door onder

curatelestelling, faillissement, toepassing van de Wet

Schuldsanering Natuurlijke Personen of aanvraag tot

surséance van betaling of het verlies van het vrije beheer over

zijn vermogen om welke reden ook. De deelname van een

maat wordt niet beëindigd door overlijden.

11. Ontbinding (liquidatie)1. Indien de maatschap eindigt door opzegging dan wel in

onderling overleg, zullen de zaken van de maatschap zo

spoedig mogelijk door de maten worden geliquideerd, tenzij

die zaken worden voortgezet op de manier zoals hierna

vermeld in artikel 12.

2. Bij het eindigen der maatschap is ieder van de maten in het

vermogen van de maatschap gerechtigd voor de bedragen

waarvoor hij in de boeken van de maatschap is gecrediteerd,

vermeerderd of verminderd met zijn aandeel in de winst of

het verlies, gemaakt of geleden blijkens de overeenkomstig

artikel 8 opgemaakte jaarrekening.

3. Op de na het eindigen van de maatschap op te maken

balans zullen, tenzij schriftelijk onderling anders wordt

overeengekomen, de activa worden gewaardeerd tegen de

werkelijke waarde.

4. In de liquidatiewinst of het liquidatieverlies casu quo de

meerwaarde of de minderwaarde (een en ander indien van

toepassing) zal door ieder van de maten, met toepassing

van de onder artikel 9 weergegeven winstverdeling worden

deelgenomen.

12. Voortzetting, overname en verblijven1. Indien de maatschap eindigt bestaat een recht tot

voortzetting van de zaken van de maatschap voor de niet

opzeggende maten.

2. De maten die aldus de zaken van de maatschap voortzetten,

dienen hun verlangen daartoe binnen drie (3) maanden na

het eindigen van de maatschap schriftelijk te kennen geven

aan de andere maten of diens rechtverkrijgenden, op straffe

van verval van het recht.

3. Het recht van voortzetting houdt in om alleen of met anderen

de activiteit (eventueel met dezelfde handelsnaam) van

Page 59: Boer Kiest Zon

59

de maatschap voort te zetten onder verplichting (tevens

een recht) alle tot het maatschapsvermogen behorende

vermogensbestanddelen over te nemen, zich te laten

toedelen of, wat de schulden betreft voor zijn rekening te

nemen en aan de andere maten of diens rechtsopvolgers

in geld uit te keren de waarde van diens aandeel in dit

vermogen.

4. Onder deze vermogensbestanddelen zijn begrepen die welke

slechts in economische zin in de maatschap zijn ingebracht,

tenzij redelijkheid en billijkheid zich daar tegen verzet.

5. De maten die gebruik maken van het recht tot voortzetting,

kunnen het recht tot overneming bedoeld in lid 3, voor wat

betreft juridische gemeenschappelijke zaken vervangen

door het recht tot het (vertraagd) verblijven van deze

vermogensbestanddelen aan hem, mits een daarop

gerichte verklaring gelijktijdig wordt afgelegd met de

mededeling bedoeld in lid 2. Door die verklaring verblijven

deze vermogensbestanddelen aan hem onder soortgelijke

verplichtingen als verbonden aan het recht van overneming

of toedeling zulks obligatoir met terugwerkende kracht tot

aan de datum van ontbinding, tenzij partijen in overleg een

ander tijdstip kiezen.

6. De maten geven elkaar over en weer onherroepelijk volmacht

om namens de volmachtgever of diens rechtsopvolger(s)

mee te werken aan de voor de overgang van het verblevene

noodzakelijke levering.

7. De maten die de zaken van de maatschap voortzetten

(daaronder begrepen verblijven/overname) is dan

verplicht tot uitkering aan de uittredende maat of diens

rechtverkrijgenden van het bedrag dat aan deze toekomt

blijkens de in artikel 8 bedoelde jaarrekening.

8. Deze uitkering zal echter niet anders kunnen worden

gevorderd dan in twaalf (12) gelijke maandelijkse termijnen,

waarvan de eerste zal verschijnen twee (2) maanden na

de dag van beëindiging van de maatschap. Een en ander

onverminderd dadelijke algehele opeisbaarheid ingeval van

faillissement, toepassing Wet Schuldsanering Natuurlijke

Personen, aanvraag van surséance van betaling, bij verzuim

van de prompte voldoening door of ondercuratelestelling van

de tot uitkering verplichte maat alsmede bij vervreemding

door deze van de voortgezette onderneming.

9. Van het niet uitgekeerde bedrag zal een rente worden

vergoed gelijk van vier procent (4 %).

13. ToetredingToetreding van nieuwe maten zal alleen zijn toegestaan door

schriftelijk inschrijving van de maat nadat zij dan wel nadat in hun

naam de Akte van toetreding is ondertekend.

14. Geschillenregeling1. Alle geschillen die tussen de maten mochten ontstaan naar

aanleiding van of in verband met de uitvoering van deze

overeenkomst of van andere overeenkomsten, zullen maten

trachten in eerste instantie op te lossen met behulp van

mediation.

2. Het geschil kan ook voorgelegd worden aan de bevoegde

rechter.

Page 60: Boer Kiest Zon

60

DE ONDERGETEKENDEN:1. Voornamen + achternaam, wonende te <plaats> op

het adres <straat+huisnr>, geboren te <geb plaats>

op <dd-mm-yyyy>, houder van paspoort met nummer

<nummer>, vertegenwoordigd krachtens daartoe in het

Deelnameformulier verleende volmacht (de “Toetredende

maat”);

2. Boer kiest Zon, een maatschap gevestigd te Hapert, met

adres: Oude Provincialeweg 48, 5527 BP Hapert, ingeschreven

in het handelsregister onder nummer [*#] (de “Maatschap”); en

3. Boer Kiest Zon Beheer B.V., een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Eindhoven, met

adres: Spoorlaan 310, 5038 CC Tilburg, ingeschreven in het

handelsregister onder nummer 61461008 (de “Beheerder”),

IN AANMERKING NEMENDE:

a. gedefinieerde begrippen in deze akte hebben dezelfde

betekenis als in de akte van [*datum] waarbij de Maatschap is

overeengekomen;

b. de Toetredende maat is met de Beheerder in contact

gekomen en heeft zich bereid verklaard een bedrag als

kapitaal in te brengen in de Maatschap, teneinde samen met

de andere Maten het doel van de Maatschap te realiseren;

c. de Beheerder is bevoegd om de Maatschap te

vertegenwoordigen en is voornemens de Toetredende maat

te laten toetreden tot de Maatschap;

e. de ondergetekenden hebben afspraken gemaakt over de

toetreding en de bepalingen daarvoor en wensen die in deze

akte akte vast te leggen,

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

1. VERPLICHTING TOT INBRENGDe Toetredende maat heeft zich verbonden tot inbreng van het

bedrag vermeld op het formulier voor deelname.

2. BETALINGDe Beheerder verklaart van de Toetredende maat de onder 1

vermelde inbreng namens de Maatschap te hebben ontvangen,

en verleent kwijting voor de betaling van de aan de Maatschap

verschuldigde bedragen (de “Inbreng”).

3. TOETREDINGDe Toetredende maat verklaart hierbij toe te treden tot de

Maatschap met ingang van de datum waarop zijn Inbreng

door de Maatschap is ontvangen (de “Ingangsdatum”) en zich

te verplichten jegens de Maatschap om alle bepalingen van

de overeenkomst van Maatschap stipt te zullen nakomen. De

Beheerder aanvaardt deze toetreding namens de Maatschap.

4. UITVOERING TOETREDING1. De Beheerder levert hierbij namens de Maten aan de

Toetredende maat, voorzover de Maatschap is gerechtigd

tot gemeenschappelijke vermogen, een aandeel in het

gemeenschappelijke vermogen van de Maatschap, evenredig

aan de Inbreng, die dit aanvaardt.

2. De Maatschap erkent de Toetredende maat als Maat vanaf de

Ingangsdatum.

5. GEVOLGEN TOETREDING1. Een Maat:

a. is evenredig aan zijn Inbreng, gerechtigd tot het

gemeenschappelijke vermogen van de Maatschap;

b. is gebonden aan alle bepalingen van de overeenkomst

van Maatschap;

c. wordt voor zijn Inbreng gecrediteerd op zijn

kapitaalrekening; en

d. deelt vanaf de Ingangsdatum evenredig aan de Inbreng in

eventuele verliezen van de Maatschap.

2. De Toetredende maat heeft verklaard zich er van bewust te

zijn dat toetreding tot de Maatschap risico’s met zich mee kan

brengen en dat de kans bestaat dat de Maatschap eindigt met

een negatief vermogen.

6. MACHTIGING EN BEKRACHTIGINGDe Toetredende maat verklaart hierbij alle volmachten die Maten

worden geacht te verlenen aan de Beheerder of anderen, te

verlenen aan de Beheerder en die anderen. Hij bekrachtigt zulke

volmachten en bevestigt zulke besluiten voorzover die gevolgen

hebben voor de Toetredende maat vanaf van de Ingangsdatum.

Deze volmachten, bekrachtiging en bevestiging strekken zich uit

over alle verplichtingen die vanaf de Ingangsdatum zijn of zullen

ontstaan en ook over alle lopende duurverplichtingen van de

Maatschap die op die datum al bestonden.

Akte van toetreding tot de Maatschap

Page 61: Boer Kiest Zon

61

Akte van toetreding tot de Maatschap

7. GESCHILLENREGELINGHet bepaalde in artikel 14 van de overeenkomst van Maatschap is

ook van toepassing op deze overeenkomst van toetreding.

Getekend in tweevoud, te Hapert op

2014.

Toetreder

Boer Kiest ZonBoer Kiest Zon Beheer B.V.

M.P.H.W. Schoenmakers

bestuurder

Boer Kiest Zon Beheer B.V.M.P.H.W. Schoenmakers

bestuurder

Page 62: Boer Kiest Zon

62

Page 63: Boer Kiest Zon

Investeer in duurzame energie!

Page 64: Boer Kiest Zon

64

Bovenbuurtweg 27

6717 XA Ede

E [email protected]

I www.ecogroei.nl

T 088 - 020 60 40

F 088 - 020 60 61