Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

60
Augustus 2011 Versie 1.0

description

In dit document wordt een weergave gegeven van de gemiddelde kosten van een aanbesteding naar procedure.Ook is een onderbouwing gegeven voor de besparing die de dienstverlening van de Aanbestedingswijzer geeft voor onderhandse aanbestedingen.

Transcript of Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

Page 1: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

Augustus 2011Versie 1.0

Page 2: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

Pagina | 2

Kosten per type aanbesteding

In de presentatie “Wat kost een aanbesteding? “ zijn de kosten weergegeven voor de verschillende procedures vanaanbesteden. Deze kosten zijn ontleed aan Onderzoek lasten nieuw Besluit aanbestedingsregels, Ministerie vanEconomische Zaken - Directie Marktwerking.

In bijlage 9 van het bovengenoemd onderzoek wordt op basis van het standaard kostenmodel de kosten perprocedure onderbouwd. Deze bijlage is ook als bijlage van deze onderbouwing toegevoegd. De kosten per procedurezijn:

Diensten Kosten Leveringen Kosten Werken Kosten

1. Onderhands 1. Onderhands 1. Onderhands

Kosten aanbestedende dienst 2.528 Kosten aanbestedende dienst 2.523 Kosten aanbestedende dienst 2.881

Kosten inschrijvende bedrijven 2.697 Kosten inschrijvende bedrijven 2.875 Kosten inschrijvende bedrijven 4.698

Totaal 5.225 Totaal 5.398 Totaal 7.579

2. Openbaar – Europees 2. Openbaar – Europees 2. Openbaar – Europees

Kosten aanbestedende dienst 16.144 Kosten aanbestedende dienst 16.199 Kosten aanbestedende dienst 14.011

Kosten inschrijvende bedrijven 51.988 Kosten inschrijvende bedrijven 45.966 Kosten inschrijvende bedrijven 35.614

Totaal 68.132 Totaal 62.165 Totaal 49.625

3. Niet openbaar – Europees 3. Niet openbaar – Europees 3. Niet openbaar – Europees

Kosten aanbestedende dienst 19.228 Kosten aanbestedende dienst 19.014 Kosten aanbestedende dienst 13.931

Kosten inschrijvende bedrijven 60.528 Kosten inschrijvende bedrijven 47.289 Kosten inschrijvende bedrijven 47.206

Totaal 79.755 Totaal 66.303 Totaal 61.137

4. Openbaar – Niet Europees 4. Openbaar – Niet Europees 4. Openbaar – Niet Europees

Kosten aanbestedende dienst 16.954 Kosten aanbestedende dienst 16.407 Kosten aanbestedende dienst 14.340

Kosten inschrijvende bedrijven 47.244 Kosten inschrijvende bedrijven 23.717 Kosten inschrijvende bedrijven 35.155

Totaal 64.298 Totaal 40.124 Totaal 49.495

Page 3: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

Pagina | 3

Onderbouwing voor besparingen

De presentatie geeft ook een overzicht van de besparingen bij het gebruik van de Aanbestedingswijzer. Hierna treftu de onderbouwing voor deze besparingen. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

- Kosten voor onderhandse procedure conform het standaard kostenmodel- Bepaling van de activiteiten die door Aanbestedingswijzer worden uitgevoerd- Voor de kosten van de Aanbestedingswijzer wordt de kostprijs van een meervoudige onderhandse aanbesteding

gehanteerd ( 495)- Er zijn geen additionele besparingen of waardering voor extra opbrengsten door gebruik van de

Aanbestedingswijzer meegenomen in de berekening. Bij besparingen en extra’s valt te denken aan:o Reductie van opleidingskosteno Bijdrage aan professioneel opdrachtgeverschapo Reductie faalkosteno Gratis kwantitatieve inkoopanalyse en managementinformatie

De besparingen zijn te kenmerken als administratieve lastenvermindering voor aanbesteden.

In de pagina’s hierna volgt de berekening van de besparingen.

Page 4: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

Onderbouwing van besparing

SamenvattingDiensten Leveringen Werken

Zonder Aanbestedingswijzer

Kosten aanbestedende dienst 2.528 2.523 2.380

Kosten bedrijven 2.697 2.875 4.698

Totale kosten van een aanbesteding 5.225 5.398 7.077

Met Aanbestedingswijzer

Kosten aanbestedende dienst 863 866 916

Kosten Aanbestedingswijzer 495 495 495

Subtotaal 1.358 1.361 1.411

Kosten bedrijven 2.697 2.875 4.698

Totale kosten van een aanbesteding 4.055 4.236 6.108

Besparing 1.169 1.162 969

Lastenverlichting op totale aanbesteding 1.169 / 5.225 x 100% = 22% 1.162 / 5.398 x 100% = 22% 969 / 5.398 x 100% = 14%

Lastenverlichting voor aanbestedende dienst 1.169 / 2.528 x 100% = 46% 1.162 / 2.523 x 100% = 46% 969 / 2.380 x 100% = 41%

Aanbestedingswijzer

Page 5: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

Onderbouwing van besparing

Type: D1, diensten, onder EU-drempelwaarde, onderhandse procedure

Totaal aantal aanbestedingen: 35.058

Kosten per aanbesteding zonder Aanbestedingswijzer Totale kosten Kosten per Aanbestedende dienst Bedrijven

aanbesteding % - werkz. Kosten % - werkz. Kosten

C

C.01 Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen 1.314.675 37,50 100% 37,50 0% 0,00

C.02 Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn 2.629.350 75,00 100% 75,00 0% 0,00

C.03 Kiezen aanbestedingsprocedure 1.314.675 37,50 100% 37,50 0% 0,00

C.04 Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management 7.712.760 220,00 100% 220,00 0% 0,00

C.05 Omschrijven inhoudelijke opdracht 15.776.100 450,00 100% 450,00 0% 0,00

C.06 Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden 5.258.700 150,00 100% 150,00 0% 0,00

C.07 Kiezen gunningscriterium laagste prijs 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00

C.08 Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid 2.892.285 82,50 100% 82,50 0% 0,00

C.09 Selecteren bedrijven die een offerte mogen indienen 5.258.700 150,00 100% 150,00 0% 0,00

C.10 Uitnodigen geselecteerde bedrijven tot het doen van een inschrijving 1.109.149 31,64 100% 31,64 0% 0,00

C.11 Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00

C.12 Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen 657.338 18,75 100% 18,75 0% 0,00

C.13 Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen 4.159.308 118,64 0% 0,00 100% 118,64

C.14 Schriftelijk stellen van vragen 5.407.100 154,23 0% 0,00 100% 154,23

C.15 Schriftelijk beantwoorden van vragen 4.055.325 115,67 100% 115,67 0% 0,00

C.16 Opstellen van de offertes (rekentijd) 66.548.929 1.898,25 0% 0,00 100% 1.898,25

C.17 Formuleren juridische criteria (zoals strafrecht, faillissement, belasting, sociale zaken, etc.) en gewenst bewijsmateriaal 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00

C.18 Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving 3.327.446 94,91 0% 0,00 100% 94,91

C.19 Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever 3.549.276 101,24 0% 0,00 100% 101,24

Subtotaal 130.971.116 3.736 1.369 2.367

D

D.01 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 1.183.208 33,75 100% 33,75 0% 0,00

D.02 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 4.991.170 142,37 0% 0,00 100% 142,37

D.03 Maken rangorde bij laagste prijs 1.871.689 53,39 100% 53,39 0% 0,00

D.04 Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding 18.300.955 522,02 100% 522,02 0% 0,00

D.05 Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie 4.159.308 118,64 100% 118,64 0% 0,00

D.06 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00

D.07 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00

D.08 Opstellen gunningsadvies interne communicatie 3.746.824 106,88 100% 106,88 0% 0,00

D.09 Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en 591.604 16,88 100% 16,88 0% 0,00

D.10 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 5.258.700 150,00 100% 150,00 0% 0,00

D.11 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 5.258.700 150,00 0% 0,00 100% 150,00

D.12 Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief 1.314.675 37,50 100% 37,50 0% 0,00

D.13 Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief 1.314.675 37,50 0% 0,00 100% 37,50

D.14 Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren 4.206.960 120,00 100% 120,00 0% 0,00

Subtotaal 52.198.468 1.489 1.159 330

Totaal 183.169.584 5.225 2.528 2.697

Samenvatting

Kosten aanbestedende dienst 2.528

Kosten bedrijven 2.697

Totale kosten van een aanbesteding 5.225

Aanbestedingswijzer

Page 6: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

Onderbouwing van besparing

Type: D1, diensten, onder EU-drempelwaarde, onderhandse procedure

Totaal aantal aanbestedingen: 35.058

Kosten per aanbesteding met Aanbestedingswijzer Aanbestedende dienst Aanbestedingswijzer Bedrijven

% - werkz. Kosten % - werkz. Kosten % - werkz. Kosten

C

C.01 Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen 0% 0,00 100% 0% 0,00

C.02 Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn 50% 37,50 50% 0% 0,00

C.03 Kiezen aanbestedingsprocedure 0% 0,00 100% 0% 0,00

C.04 Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management 0% 0,00 100% 0% 0,00

C.05 Omschrijven inhoudelijke opdracht 75% 337,50 25% 0% 0,00

C.06 Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden 0% 0,00 100% 0% 0,00

C.07 Kiezen gunningscriterium laagste prijs 100% 0,00 0% 0% 0,00

C.08 Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid 75% 61,88 25% 0% 0,00

C.09 Selecteren bedrijven die een offerte mogen indienen 100% 150,00 0% 0% 0,00

C.10 Uitnodigen geselecteerde bedrijven tot het doen van een inschrijving 0% 0,00 100% 0% 0,00

C.11 Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post 100% 0,00 0% 0% 0,00

C.12 Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen 0% 0,00 100% 0% 0,00

C.13 Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen 0% 0,00 0% 100% 118,64

C.14 Schriftelijk stellen van vragen 0% 0,00 0% 100% 154,23

C.15 Schriftelijk beantwoorden van vragen 70% 80,97 30% 0% 0,00

C.16 Opstellen van de offertes (rekentijd) 0% 0,00 0% 100% 1.898,25

C.17 Formuleren juridische criteria (zoals strafrecht, faillissement, belasting, sociale zaken, etc.) en gewenst bewijsmateriaal 0% 0,00 0% 0% 0,00

C.18 Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving 0% 0,00 0% 100% 94,91

C.19 Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever 0% 0,00 0% 100% 101,24

Subtotaal 668 0 2.367

D

D.01 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 100% 33,75 0% 0% 0,00

D.02 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 0% 0,00 0% 100% 142,37

D.03 Maken rangorde bij laagste prijs 0% 0,00 100% 0% 0,00

D.04 Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding 0% 0,00 100% 0% 0,00

D.05 Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie 0% 0,00 100% 0% 0,00

D.06 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing 0% 0,00 0% 0% 0,00

D.07 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd 0% 0,00 0% 0% 0,00

D.08 Opstellen gunningsadvies interne communicatie 25% 26,72 75% 0% 0,00

D.09 Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en 0% 0,00 100% 0% 0,00

D.10 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 50% 75,00 50% 0% 0,00

D.11 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 0% 0,00 0% 100% 150,00

D.12 Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief 0% 0,00 100% 0% 0,00

D.13 Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief 0% 0,00 0% 100% 37,50

D.14 Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren 50% 60,00 50% 0% 0,00

Subtotaal 195 0 330

Totaal 863 495 2.697

Samenvatting

Kosten aanbestedende dienst 863

Kosten Aanbestedingswijzer 495

Kosten bedrijven 2.697

Totale kosten van een aanbesteding 4.055

Aanbestedingswijzer

Page 7: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

Onderbouwing van besparing

Type: L1, leveringen, onder EU-drempelwaarde, onderhandse procedure

Totaal aantal aanbestedingen: 17.352

Kosten per aanbesteding zonder Aanbestedingswijzer Totale kosten Kosten per Aanbestedende dienst Bedrijven

aanbesteding % - werkz. Kosten % - werkz. Kosten

C

C.01 Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen 650.700 37,50 100% 37,50 0% 0,00

C.02 Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn 1.301.400 75,00 100% 75,00 0% 0,00

C.03 Kiezen aanbestedingsprocedure 650.700 37,50 100% 37,50 0% 0,00

C.04 Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management 3.817.440 220,00 100% 220,00 0% 0,00

C.05 Omschrijven inhoudelijke opdracht 7.808.400 450,00 100% 450,00 0% 0,00

C.06 Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden 2.602.800 150,00 100% 150,00 0% 0,00

C.07 Kiezen gunningscriterium laagste prijs 357.885 20,63 100% 20,63 0% 0,00

C.08 Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid 1.171.260 67,50 100% 67,50 0% 0,00

C.09 Selecteren bedrijven die een offerte mogen indienen 2.602.800 150,00 100% 150,00 0% 0,00

C.10 Uitnodigen geselecteerde bedrijven tot het doen van een inschrijving 620.024 35,73 100% 35,73 0% 0,00

C.11 Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00

C.12 Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen 130.140 7,50 100% 7,50 0% 0,00

C.13 Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen 930.035 53,60 0% 0,00 100% 53,60

C.14 Schriftelijk stellen van vragen 2.790.106 160,79 0% 0,00 100% 160,79

C.15 Schriftelijk beantwoorden van vragen 2.092.580 120,60 100% 120,60 0% 0,00

C.16 Opstellen van de offertes (rekentijd) 37.201.418 2.143,93 0% 0,00 100% 2.143,93

C.17 Formuleren juridische criteria (zoals strafrecht, faillissement, belasting, sociale zaken, etc.) en gewenst bewijsmateriaal 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00

C.18 Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving 1.860.071 107,20 0% 0,00 100% 107,20

C.19 Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever 1.984.076 114,34 0% 0,00 100% 114,34

Subtotaal 68.571.835 3.952 1.372 2.580

D

D.01 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 390.420 22,50 100% 22,50 0% 0,00

D.02 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 1.860.071 107,20 0% 0,00 100% 107,20

D.03 Maken rangorde bij laagste prijs 1.278.799 73,70 100% 73,70 0% 0,00

D.04 Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding 8.370.319 482,38 100% 482,38 0% 0,00

D.05 Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie 2.325.089 134,00 100% 134,00 0% 0,00

D.06 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00

D.07 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00

D.08 Opstellen gunningsadvies interne communicatie 1.952.100 112,50 100% 112,50 0% 0,00

D.09 Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en 325.350 18,75 100% 18,75 0% 0,00

D.10 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 2.602.800 150,00 100% 150,00 0% 0,00

D.11 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 2.602.800 150,00 0% 0,00 100% 150,00

D.12 Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief 650.700 37,50 100% 37,50 0% 0,00

D.13 Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief 650.700 37,50 0% 0,00 100% 37,50

D.14 Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren 2.082.240 120,00 100% 120,00 0% 0,00

Subtotaal 25.091.388 1.446 1.151 295

Totaal 93.663.223 5.398 2.523 2.875

Samenvatting

Kosten aanbestedende dienst 2.523

Kosten bedrijven 2.875

Totale kosten van een aanbesteding 5.398

Aanbestedingswijzer

Page 8: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

Onderbouwing van besparing

Type: L1, leveringen, onder EU-drempelwaarde, onderhandse procedure

Totaal aantal aanbestedingen: 17.352

Kosten per aanbesteding met Aanbestedingswijzer Aanbestedende dienst Aanbestedingswijzer Bedrijven

% - werkz. Kosten % - werkz. Kosten % - werkz. Kosten

C

C.01 Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen 0% 0,00 100% 0% 0,00

C.02 Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn 50% 37,50 50% 0% 0,00

C.03 Kiezen aanbestedingsprocedure 0% 0,00 100% 0% 0,00

C.04 Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management 0% 0,00 100% 0% 0,00

C.05 Omschrijven inhoudelijke opdracht 75% 337,50 25% 0% 0,00

C.06 Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden 0% 0,00 100% 0% 0,00

C.07 Kiezen gunningscriterium laagste prijs 100% 20,63 0% 0% 0,00

C.08 Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid 75% 50,63 25% 0% 0,00

C.09 Selecteren bedrijven die een offerte mogen indienen 100% 150,00 0% 0% 0,00

C.10 Uitnodigen geselecteerde bedrijven tot het doen van een inschrijving 0% 0,00 100% 0% 0,00

C.11 Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post 100% 0,00 0% 0% 0,00

C.12 Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen 0% 0,00 100% 0% 0,00

C.13 Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen 0% 0,00 0% 100% 53,60

C.14 Schriftelijk stellen van vragen 0% 0,00 0% 100% 160,79

C.15 Schriftelijk beantwoorden van vragen 70% 84,42 30% 0% 0,00

C.16 Opstellen van de offertes (rekentijd) 0% 0,00 0% 100% 2.143,93

C.17 Formuleren juridische criteria (zoals strafrecht, faillissement, belasting, sociale zaken, etc.) en gewenst bewijsmateriaal 0% 0,00 0% 0% 0,00

C.18 Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving 0% 0,00 0% 100% 107,20

C.19 Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever 0% 0,00 0% 100% 114,34

Subtotaal 681 0 2.580

D

D.01 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 100% 22,50 0% 0% 0,00

D.02 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 0% 0,00 0% 100% 107,20

D.03 Maken rangorde bij laagste prijs 0% 0,00 100% 0% 0,00

D.04 Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding 0% 0,00 100% 0% 0,00

D.05 Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie 0% 0,00 100% 0% 0,00

D.06 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing 0% 0,00 0% 0% 0,00

D.07 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd 0% 0,00 0% 0% 0,00

D.08 Opstellen gunningsadvies interne communicatie 25% 28,13 75% 0% 0,00

D.09 Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en 0% 0,00 100% 0% 0,00

D.10 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 50% 75,00 50% 0% 0,00

D.11 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 0% 0,00 0% 100% 150,00

D.12 Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief 0% 0,00 100% 0% 0,00

D.13 Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief 0% 0,00 0% 100% 37,50

D.14 Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren 50% 60,00 50% 0% 0,00

Subtotaal 186 0 295

Totaal 866 495 2.875

Samenvatting

Kosten aanbestedende dienst 866

Kosten Aanbestedingswijzer 495

Kosten bedrijven 2.875

Totale kosten van een aanbesteding 4.236

Aanbestedingswijzer

Page 9: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

Onderbouwing van besparing

Type: W1, werken, onder EU-drempelwaarde, onderhandse procedure

Totaal aantal aanbestedingen: 14.383

Kosten per aanbesteding zonder Aanbestedingswijzer Totale kosten Kosten per Aanbestedende dienst Bedrijven

aanbesteding % - werkz. Kosten % - werkz. Kosten

C

C.01 Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen 539.363 37,50 100% 37,50 0% 0,00

C.02 Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn 1.078.725 75,00 100% 75,00 0% 0,00

C.03 Kiezen aanbestedingsprocedure 539.363 37,50 100% 37,50 0% 0,00

C.04 Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management 3.164.260 220,00 100% 220,00 0% 0,00

C.05 Omschrijven inhoudelijke opdracht 6.472.350 450,00 100% 450,00 0% 0,00

C.06 Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden 2.157.450 150,00 100% 150,00 0% 0,00

C.07 Kiezen gunningscriterium laagste prijs 485.426 33,75 100% 33,75 0% 0,00

C.08 Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid 215.745 15,00 100% 15,00 0% 0,00

C.09 Selecteren bedrijven die een offerte mogen indienen 2.157.450 150,00 100% 150,00 0% 0,00

C.10 Uitnodigen geselecteerde bedrijven tot het doen van een inschrijving 640.998 44,57 100% 44,57 0% 0,00

C.11 Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00

C.12 Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen 647.235 45,00 100% 45,00 0% 0,00

C.13 Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen 5.768.980 401,10 0% 0,00 100% 401,10

C.14 Schriftelijk stellen van vragen 1.922.993 133,70 0% 0,00 100% 133,70

C.15 Schriftelijk beantwoorden van vragen 1.442.245 100,27 100% 100,27 0% 0,00

C.16 Opstellen van de offertes (rekentijd) 38.459.869 2.673,98 0% 0,00 100% 2.673,98

C.17 Formuleren juridische criteria (zoals strafrecht, faillissement, belasting, sociale zaken, etc.) en gewenst bewijsmateriaal 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00

C.18 Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving 1.922.993 133,70 0% 0,00 100% 133,70

C.19 Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever 7.179.176 499,14 0% 0,00 100% 499,14

Subtotaal 74.794.621 5.200 1.359 3.842

D

D.01 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 1.618.088 112,50 100% 112,50 0% 0,00

D.02 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 9.614.967 668,50 0% 0,00 100% 668,50

D.03 Maken rangorde bij laagste prijs 2.163.368 150,41 100% 150,41 0% 0,00

D.04 Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding 1.922.993 133,70 100% 133,70 0% 0,00

D.05 Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie 2.403.742 167,12 100% 167,12 0% 0,00

D.06 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing 1.442.245 100,27 0% 0,00 0% 0,00

D.07 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd 5.768.980 401,10 0% 0,00 0% 0,00

D.08 Opstellen gunningsadvies interne communicatie 1.618.068 112,50 100% 112,50 0% 0,00

D.09 Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en 539.363 37,50 100% 37,50 0% 0,00

D.10 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 2.157.450 150,00 100% 150,00 0% 0,00

D.11 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 2.157.450 150,00 0% 0,00 100% 150,00

D.12 Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief 539.363 37,50 100% 37,50 0% 0,00

D.13 Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief 539.363 37,50 0% 0,00 100% 37,50

D.14 Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren 1.725.960 120,00 100% 120,00 0% 0,00

Subtotaal 34.211.400 2.379 1.021 856

Totaal 109.006.021 7.579 2.380 4.698

Samenvatting

Kosten aanbestedende dienst 2.380

Kosten bedrijven 4.698

Totale kosten van een aanbesteding 7.077

Aanbestedingswijzer

Page 10: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

Onderbouwing van besparing

Type: W1, werken, onder EU-drempelwaarde, onderhandse procedure

Totaal aantal aanbestedingen: 14.383

Kosten per aanbesteding met Aanbestedingswijzer Aanbestedende dienst Aanbestedingswijzer Bedrijven

% - werkz. Kosten % - werkz. Kosten % - werkz. Kosten

C

C.01 Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen 0% 0,00 100% 0% 0,00

C.02 Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn 50% 37,50 50% 0% 0,00

C.03 Kiezen aanbestedingsprocedure 0% 0,00 100% 0% 0,00

C.04 Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management 0% 0,00 100% 0% 0,00

C.05 Omschrijven inhoudelijke opdracht 75% 337,50 25% 0% 0,00

C.06 Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden 0% 0,00 100% 0% 0,00

C.07 Kiezen gunningscriterium laagste prijs 100% 33,75 0% 0% 0,00

C.08 Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid 75% 11,25 25% 0% 0,00

C.09 Selecteren bedrijven die een offerte mogen indienen 100% 150,00 0% 0% 0,00

C.10 Uitnodigen geselecteerde bedrijven tot het doen van een inschrijving 0% 0,00 100% 0% 0,00

C.11 Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post 100% 0,00 0% 0% 0,00

C.12 Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen 0% 0,00 100% 0% 0,00

C.13 Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen 0% 0,00 0% 100% 401,10

C.14 Schriftelijk stellen van vragen 0% 0,00 0% 100% 133,70

C.15 Schriftelijk beantwoorden van vragen 70% 70,19 30% 0% 0,00

C.16 Opstellen van de offertes (rekentijd) 0% 0,00 0% 100% 2.673,98

C.17 Formuleren juridische criteria (zoals strafrecht, faillissement, belasting, sociale zaken, etc.) en gewenst bewijsmateriaal 0% 0,00 0% 0% 0,00

C.18 Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving 0% 0,00 0% 100% 133,70

C.19 Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever 0% 0,00 0% 100% 499,14

Subtotaal 640 0 3.842

D

D.01 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 100% 112,50 0% 0% 0,00

D.02 Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding 0% 0,00 0% 100% 668,50

D.03 Maken rangorde bij laagste prijs 0% 0,00 100% 0% 0,00

D.04 Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding 0% 0,00 100% 0% 0,00

D.05 Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie 0% 0,00 100% 0% 0,00

D.06 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing 0% 0,00 0% 0% 0,00

D.07 Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd 0% 0,00 0% 0% 0,00

D.08 Opstellen gunningsadvies interne communicatie 25% 28,12 75% 0% 0,00

D.09 Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en 0% 0,00 100% 0% 0,00

D.10 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 50% 75,00 50% 0% 0,00

D.11 Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering) 0% 0,00 0% 100% 150,00

D.12 Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief 0% 0,00 100% 0% 0,00

D.13 Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief 0% 0,00 0% 100% 37,50

D.14 Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren 50% 60,00 50% 0% 0,00

Subtotaal 276 0 856

Totaal 916 495 4.698

Samenvatting

Kosten aanbestedende dienst 916

Kosten Aanbestedingswijzer 495

Kosten bedrijven 4.698

Totale kosten van een aanbesteding 6.108

Aanbestedingswijzer

Page 11: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

Pagina | 11

Bijlage 9 uit Onderzoek lasten nieuw Besluit aanbestedingsregels, Ministerie van Economische Zaken - DirectieMarktwerking

Page 12: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

SIRA Consulting - Rapportage Lastenontwikkeling Aanbesteden v1.0 - 46 -

Bijlage IX SKM

Page 13: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

D1, dienst, onder, onderhands .

Domein: Verminderen Lasten Aanbesteden Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Project: EZ AanbestedingenType: D1, diensten, onder EU-drempelwaarde, onderhandse procedure Organisatie:

Samenvatting resultatenGroep Onderwerp P x Q Status Controle Onderverdeling internationaal

A Aankondigen opdracht Niet van toepassing Actief ! L AD 88.612.980€ B Selecteren Niet van toepassing Actief ! L BD 94.556.604€ C Inschrijven 130.971.116€ Actief ! AL BD -€ D Gunnen 52.198.468€ Actief !E Aankondigen gunning Niet van toepassing Actief !

Type: D1, diensten, onder EU-drempe 183.169.584€ 0

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQA Aankondigen opdracht -€ 0% 0% 0%

A.01 Niet van toepassing -€ -€ -€ -€

B Selecteren -€ 0% 0% 0%B.01 Niet van toepassing -€ -€ -€ -€

C Inschrijven 130.971.116€ 37% 63% 0%C.01 Vaststellen toepassen

Europese richtlijnVaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen

AD1: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 35.058 35.058 1.314.675€ 100%

C.02 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn

AD1: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 35.058 35.058 2.629.350€ 100%

C.03 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Kiezen aanbestedingsprocedure AD1: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 35.058 35.058 1.314.675€ 100%

C.04 Interne afstemming Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management

AD1: aantal aanbestedingen

110€ 2 220€ -€ 220€ 100% 35.058 35.058 7.712.760€ 100%

C.05 Bestek opstellen Omschrijven inhoudelijke opdracht AD1: aantal aanbestedingen

75€ 6 450€ -€ 450€ 100% 35.058 35.058 15.776.100€ 100%

C.06 Bestek opstellen Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden

AD1: aantal aanbestedingen

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 35.058 35.058 5.258.700€ 100%

C.07 Vaststellen gunningscriteria

Kiezen gunningscriterium laagste prijs AD1: aantal aanbestedingen

€ 75 € - € - € - 45% 35.058 15.776 -€ 100%

C.08 Vaststellen gunningscriteria

Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid

AD1: aantal aanbestedingen

€ 75 2 € 150 € - € 150 55% 35.058 19.282 2.892.285€ 100%

C.09 Selecteren inschrijvers Selecteren bedrijven die een offerte mogen indienen

AD1: aantal aanbestedingen

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 35.058 35.058 5.258.700€ 100%

C.10 Uitnodigen voor inschrijving

Uitnodigen geselecteerde bedrijven tot het doen van een inschrijving

AD1: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 110.915 110.915 1.109.149€ 100%

C.11 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post

AD1: indieners offertes 40€ -€ -€ -€ 100% 110.915 110.915 -€ Verwerkt in C.10

100%

C.12 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen

AD1: aantal aanbestedingen

75€ 2 150€ -€ 150€ 13% 35.058 4.382 657.338€ 100%

C.13 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen

BD1: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 13% 110.915 13.864 4.159.308€ 100%

C.14 "Aanwijzing" Schriftelijk stellen van vragen BD1: indieners offertes 75€ 1 75€ -€ 75€ 65% 110.915 72.095 5.407.100€ 100%

C.15 "Aanwijzing" Schriftelijk beantwoorden van vragen AD1: indieners offertes 75€ 45/60 56€ -€ 56€ 65% 110.915 72.095 4.055.325€ 100%C.16 Offerte opstellen Opstellen van de offertes (rekentijd) BD1: indieners offertes 75€ 8 600€ -€ 600€ 100% 110.915 110.915 66.548.929€ 100%

C.17 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden, BIBOB)

Formuleren juridische criteria (zoals strafrecht, faillissement, belasting, sociale zaken, etc.) en gewenst bewijsmateriaal

BD1: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 0% 110.915 0 -€ 100%

L AD L BD AL BD

88.612.980 94.556.604 0

47.979.057 82.992.059 - 40.633.923 11.564.545 -

- - -

- - - - - -

Volgnr. Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-tie ReferentieAantal

bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

Lasten en AL

48%52%

0%L ADL BDAL BD

Page 14: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

D1, dienst, onder, onderhands .

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Volgnr. Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-tie ReferentieAantal

bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

C.18 Indienen van de inschrijving

Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving

BD1: indieners offertes 40€ 45/60 30€ -€ 30€ 100% 110.915 110.915 3.327.446€ 100%

C.19 Indienen van de inschrijving

Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever

BD1: indieners offertes 40€ 4 160€ -€ 160€ 20% 110.915 22.183 3.549.276€ 100%

D Gunnen 52.198.468€ 78% 22% 0%D.01 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening

aanbiedingAD1: aantal aanbestedingen

75€ 3 225€ -€ 225€ 15% 35.058 5.259 1.183.208€ 100%

D.02 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

BD1: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 15% 110.915 16.637 4.991.170€ 100%

D.03 Gunning Maken rangorde bij laagste prijs AD1: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 45% 110.915 49.912 1.871.689€ 100%

D.04 Gunning Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding

AD1: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 55% 110.915 61.003 18.300.955€ 100%

D.05 Informeren inschrijvers Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie

AD1: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 110.915 110.915 4.159.308€ 100%

D.06 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing

AD1: indieners offertes 75€ 1 75€ -€ 75€ 0% 110.915 0 -€ 100%

D.07 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd

AD1: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 0% 110.915 0 -€ 100%

D.08 Gunningsadvies Opstellen gunningsadvies interne communicatie

AD1: aantal aanbestedingen

75€ 1 30/60 113€ -€ 113€ 95% 35.058 33.305 3.746.824€ 100%

D.09 Procesverbaal Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en motivatie, (3) naam uitgesloten gegadigden of inschrijvers en motivatie, (4) naam begunstigde

AD1: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 45% 35.058 15.776 591.604€ 100%

D.10 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

AD1: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 35.058 35.058 5.258.700€ 100%

D.11 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

BD1: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 35.058 35.058 5.258.700€ 100%

D.12 Contractering Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief

AD1: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 35.058 35.058 1.314.675€ 100%

D.13 Contractering Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief

BD1: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 35.058 35.058 1.314.675€ 100%

D.14 Dossiervorming Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren

AD1: aantal aanbestedingen

40€ 3 120€ -€ 120€ 100% 35.058 35.058 4.206.960€ 100%

E Aankondigen gunning -€ 0% 0% 0%E.01 Niet van toepassing -€ -€ -€ -€

Page 15: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

D2, dienst, boven, openbaar

Domein: Vermindering Lasten Aanbesteden Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Project: EZ AanbestedingenType: D2, diensten, boven EU-drempelwaarde, openbare procedure Organisatie:

Samenvatting resultatenGroep Onderwerp P x Q Status Controle Onderverdeling internationaal

A Aankondigen opdracht 80.543.551€ Actief ! L AD 31.221.789€ B Selecteren Niet van toepassing Actief ! L BD 29.972.008€ C Inschrijven 37.190.210€ Actief ! AL BD 70.573.504€ D Gunnen 13.875.621€ Actief !E Aankondigen gunning 157.919€ Actief !

Type: D2, diensten, boven EU-drempe 131.767.301€ 0

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQA Aankondigen opdracht 80.543.551€ 22% 0% 78%

A.01 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen

AD2: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 1.934 1.934 72.525€ 100%

A.02 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn

AD2: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 1.934 1.934 145.050€ 100%

A.03 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Kiezen aanbestedingsprocedure AD2: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 1.934 1.934 72.525€ 100%

A.04 Interne afstemming Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management

AD2: aantal aanbestedingen

110€ 8 880€ -€ 880€ 100% 1.934 1.934 1.701.920€ 100%

A.05 Bestek opstellen Omschrijven inhoudelijke opdracht AD2: aantal aanbestedingen

75€ 80 6.000€ -€ 6.000€ 100% 1.934 1.934 11.604.000€ 100%

A.06 Bestek opstellen Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden

AD2: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 1.934 1.934 -€ Verwerkt in A.05

100%

A.07 Selectiecriteria Formuleren en vaststellen selectiecriteria in selectieleidraad

AD2: aantal aanbestedingen

75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 100% 1.934 1.934 2.320.800€ 100%

A.08 Selectiecriteria Formuleren en vaststellen aanvullende selectiecriteria

AD2: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 1.934 0 -€ Verwerkt in A.07

100%

A.09 Selectiecriteria Vaststellen selectiewijze voorselectie (rangorde of loting)

AD2: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 1.934 1.934 -€ Verwerkt in A.07

100%

A.10 Interne goedkeuring Intern besluit selectiecriteria AD2: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 1.934 1.934 -€ 100%

A.11 Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium laagste prijs

AD2: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 10% 1.934 193 14.505€ 100%

A.12 Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid

AD2: aantal aanbestedingen

75€ 12 900€ -€ 900€ 90% 1.934 1.741 1.566.540€ 100%

A.13 Vertrouwelijkheid Maatregelen nemen voor garanderen vertrouwelijkheid informatie van inschrijving

AD2: aantal aanbestedingen

75€ 0 -€ -€ -€ 100% 1.934 1.934 -€ 100%

A.14 Aankondiging opdracht Verzenden aankondiging met e-mail aan de EU

AD2: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 95% 1.934 1.837 68.899€ 100%

A.15 Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie op www.aanbestedingskalender.nl (geeft door aan EU)

AD2: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 5% 1.934 97 3.626€ 100%

A.16 Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie in nationale verspreid blad

AD2: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 40% 1.934 774 58.020€ 100%

A.17 Aankondiging opdracht Verzendatum aankondiging kunnen aantonen

AD2: aantal aanbestedingen

75€ 0 -€ -€ -€ 100% 1.934 1.934 -€ 100%

A.18 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen EU-website op aankondigingen

BD2: wekelijkse handelingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 1.249.102 1.249.102 46.841.312€ 0% 100%

A.19 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen advertenties op www.aanbestedingskalender.nl

BD2: wekelijkse handelingen

75€ -€ -€ -€ 0% 1.249.102 0 -€ Verwerkt in A.18

0% 100%

A.20 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen advertenties in nationaal verspreid blad

BD2: wekelijkse handelingen

75€ -€ -€ -€ 0% 1.249.102 0 -€ Verwerkt in A.18

100% 0%

A.21 Opvragen aanbestedings-documenten

Opvragen van nadere documentatie door versturen e-mail

BD2: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 25% 23.848 5.962 59.621€ 0% 100%

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handelingDoelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijvenVolgnr. Wets-

artikel Verplichting Handeling

62.640.884 - - -

157.919 -

17.902.667 -

-

L AD L BD AL BD

2.177.919 27.389.266 7.623.025 10.983.284 2.582.742 309.595

31.221.789 29.972.008 70.573.504

Lasten en AL

24%

23%53%

L ADL BDAL BD

.

Page 16: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

D2, dienst, boven, openbaar

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handelingDoelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijvenVolgnr. Wets-

artikel Verplichting Handeling

A.22 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post

AD2: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 23.848 23.848 238.484€ 100%

A.23 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen nadere inlichtingen over bestek

AD2: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 15% 23.848 3.577 35.773€ 100%

A.24 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Verrekenen vergoeding aanvraag bestek

AD2: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 0% 23.848 0 -€ 100%

A.25 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Betalen vergoeding aanvraag bestek BD2: aanvragers informatie

40€ 30/60 20€ 200€ 1 200€ 220€ 0% 23.848 0 -€ 100% 0%

A.26 Bestuderen aanbestedings-documenten

Bestuderen aanbestedingsdocumenten en besluitvorming voor meedingen

BD2: aanvragers informatie

110€ 6 660€ -€ 660€ 100% 23.848 23.848 15.739.951€ 0% 100%

0B Selecteren 0 -€ 0% 0% 0%

B.01 Niet van toepassing -€ -€ -€ 0 #WAARDE! -€

0C Inschrijven 0 37.190.210€ 6% 74% 20%

C.01 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Non faillissementsverklaring van de rechtbank

BD2: indieners offertes 40€ 10 400€ 94€ 1/5 19€ 419€ 100% 14.722 14.722 6.165.552€ 0% 100%

C.02 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring onder ede voor goed gedrag (notaris)

BD2: indieners offertes 40€ -€ 296€ 1/5 59€ 59€ 100% 14.722 14.722 871.539€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.03 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring omtrent goed gedrag (VOG) (justitie)

BD2: indieners offertes 40€ -€ 148€ 1/5 30€ 30€ 100% 14.722 14.722 435.770€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.04 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring afdracht sociale premies BD2: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 100% 14.722 14.722 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.05 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring afdracht belastingen (belastingdienst)

BD2: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 100% 14.722 14.722 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.06 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Kopie handelsregister of verklaring onder ede

BD2: indieners offertes 75€ -€ 11€ 1/5 2€ 2€ 100% 14.722 14.722 32.388€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.07 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Specifieke vergunning of lidmaatschap

BD2: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 40% 14.722 5.889 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.08 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden op de plaats van opdracht

BD2: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 10% 14.722 1.472 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.09 Selectiecriteria (Financieel)

Bankverklaring of verzekering tegen beroepsrisico's

BD2: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 35% 14.722 5.153 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.10 Selectiecriteria (Financieel)

Balansen of balansuittreksels BD2: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 65% 14.722 9.569 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.11 Selectiecriteria (Financieel)

Omzetverklaring afgelopen 3 jaar BD2: indieners offertes 40€ -€ 40€ 1/5 8€ 8€ 100% 14.722 14.722 117.776€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.12 Selectiecriteria (Technisch)

Referentieprojecten BD2: indieners offertes 40€ -€ -€ -€ 100% 14.722 14.722 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.13 Selectiecriteria (Technisch)

Monsters, beschrijvingen, foto's met verklaring of certificaat van echtheid

BD2: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 3% 14.722 368 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.14 Selectiecriteria (Technisch)

Certificaat van instantie inzake kwaliteitsnormen

BD2: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 65% 14.722 9.569 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.15 Selectiecriteria (Technisch)

Maatregelen milieubeheer/certificaat BD2: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 40% 14.722 5.889 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.16 Selectiecriteria (Technisch)

Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting laatste drie jaar

BD2: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 25% 14.722 3.680 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.17 Selectiecriteria (Technisch)

Outillage, materieel en technische uitrusting

BD2: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 25% 14.722 3.680 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.18 Selectiecriteria (Technisch)

Gedeelte onderaanneming BD2: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 90% 14.722 13.250 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

.

Page 17: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

D2, dienst, boven, openbaar

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handelingDoelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijvenVolgnr. Wets-

artikel Verplichting Handeling

C.19 Selectiecriteria (Technisch)

Meewerken aan controle door AD bij complexe producten of diensten op (1) productiecapaciteit, (2) technische capaciteit en (3) mogelijkheden ontwerpen en onderzoek, (4) kwaliteitsmaatregelen

BD2: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 0% 14.722 0 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.20 Selectiecriteria (Technisch)

Namen en beroepskwalificaties van de dienstverleners

BD2: indieners offertes 40€ -€ -€ -€ 50% 14.722 7.361 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.21 BIBOB Vragenlijst invullen BD2: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 3% 14.722 368 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.22 Selectiecriteria (Aanvullen)

Aanvullende gegevens BD2: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 0% 14.722 0 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.23 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen

AD2: aantal aanbestedingen

75€ 4 300€ -€ 300€ 50% 1.934 967 290.100€ 100%

C.24 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen

BD2: indieners offertes 75€ 8 600€ -€ 600€ 50% 14.722 7.361 4.416.585€ 100% 0%

C.25 "Aanwijzing" Schriftelijk stellen van vragen BD2: indieners offertes 75€ 1 30/60 113€ -€ 113€ 55% 14.722 8.097 910.921€ 100% 0%

C.26 Nota van inlichtingen Opstellen document met vraag en antwoord "aanwijzing"

AD2: aantal aanbestedingen

75€ 12 900€ -€ 900€ 100% 1.934 1.934 1.740.600€ 100%

C.27 Nota van inlichtingen Toesturen nota van inlichtingen AD2: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 14.722 14.722 147.219€ 100%

C.28 Nota van inlichtingen Bestuderen nota van inlichtingen BD2: indieners offertes 75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 14.722 14.722 2.208.292€ 100% 0%

C.29 Offerte opstellen Opstellen van de offertes (rekentijd) BD2: indieners offertes 75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 100% 14.722 14.722 17.666.339€ 100% 0%

C.30 Rechtmatigheid inschrijving

Verklaring opstellen rechtmatigheid inschrijving

BD2: indieners offertes 75€ 15/60 19€ -€ 19€ 35% 14.722 5.153 96.613€ 100% 0%

C.31 Indienen van de inschrijving

Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving

BD2: indieners offertes 40€ 45/60 30€ -€ 30€ 100% 14.722 14.722 441.658€ 100% 0%

C.32 Indienen van de inschrijving

Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever

BD2: indieners offertes 40€ 4 160€ -€ 160€ 70% 14.722 10.305 1.648.858€ 100% 0%

0D Gunnen 0 13.875.621€ 79% 19% 2%

D.01 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

AD2: aantal aanbestedingen

75€ 3 225€ -€ 225€ 50% 1.934 967 217.575€ 100%

D.02 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

BD2: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 50% 14.722 7.361 2.208.292€ 100% 0%

D.03 Selecteren Beoordelen selectiedocumenten met ranglijst

AD2: indieners offertes 75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 14.722 14.722 2.208.292€ 100%

D.04 Selecteren Beoordelen selectiedocumenten met loting

AD2: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 0% 14.722 0 -€ 100%

D.05 Selecteren Informeren geselecteerde en afgewezen bedrijven

AD2: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 0% 14.722 0 -€ 100%

D.06 BIBOB Opvragen van de beschikking bij het bedrijf en controleren

AD2: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 1.934 0 -€ 100%

D.07 BIBOB Advies aanvragen bij Bureau BIBOB obv. inschrijfformulier en motivatie

AD2: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 1.934 0 -€ 100%

D.08 BIBOB Uitvoeren hoorplicht AD2: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 1.934 0 -€ 100%

D.09 Gunning Maken rangorde bij laagste prijs AD2: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 10% 14.722 1.472 55.207€ 100%

D.10 Gunning Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding

AD2: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 90% 14.722 13.250 3.974.926€ 100%

D.11 Bewijsmateriaal Verzoeken opsturen bewijsmateriaal geselecteerde bedrijven

AD2: aantal contractanten

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 23% 1.997 449 4.493€ 100%

D.12 Bewijsmateriaal Verzamelen, kopiëren en toesturen bewijsmateriaal

BD2: aantal contractanten

40€ 2 30/60 100€ 589€ 1 589€ 689€ 23% 1.997 449 309.595€ 0% 100%

D.13 Controle bewijsmateriaal Controleren ontvangen bewijsmateriaal

AD2: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 23% 1.997 449 67.401€ 100%

.

Page 18: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

D2, dienst, boven, openbaar

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handelingDoelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijvenVolgnr. Wets-

artikel Verplichting Handeling

D.14 Controle inschrijfbegroting

Controleren inschrijfbegroting van gunning op volledigheid en correctheid

AD2: aantal contractanten

75€ 8 600€ -€ 600€ 40% 1.997 799 479.296€ 100%

D.15 Informeren inschrijvers Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie

AD2: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 14.722 14.722 552.073€ 100%

D.16 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing

AD2: indieners offertes 75€ 1 75€ -€ 75€ 13% 14.722 1.840 138.018€ 100%

D.17 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd

AD2: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 13% 14.722 1.840 552.073€ 100%

D.18 Gunningsadvies Opstellen gunningsadvies interne communicatie

AD2: aantal aanbestedingen

75€ 8 600€ -€ 600€ 100% 1.934 1.934 1.160.400€ 100%

D.19 Procesverbaal Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en motivatie, (3) naam uitgesloten gegadigden of inschrijvers en motivatie, (4) naam begunstigde

AD2: aantal aanbestedingen

75€ 4 300€ -€ 300€ 100% 1.934 1.934 580.200€ 100%

D.20 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

AD2: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 1.997 1.997 299.560€ 100%

D.21 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

BD2: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 1.997 1.997 299.560€ 100% 0%

D.22 Contractering Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief

AD2: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 1.997 1.997 74.890€ 100%

D.23 Contractering Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief

BD2: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 1.997 1.997 74.890€ 100% 0%

D.24 Dossiervorming Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren

AD2: aantal aanbestedingen

40€ 8 320€ -€ 320€ 100% 1.934 1.934 618.880€ 100%

0E Aankondigen gunning 0 157.919€ 100% 0% 0%

E.01 Aankondiging opdracht Verzenden aankondiging met e-mail aan de EU

AD2: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 1.934 1.934 145.050€ 100%

E.02 Statistiek verplichting Registreren hoeveelheid, aard, waarde en procedure van de aanbesteding

AD2: jaarlijkse handeling

75€ 2 30/60 188€ -€ 188€ 100% 69 69 12.869€ 100%

.

Page 19: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

D3, dienst, boven, niet-openb

Domein: Verminderen Lasten Aanbesteden Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Project: EZ AanbestedingenType: D3, diensten, boven EU-drempelwaarde, niet-openbare procedure Organisatie:

Samenvatting resultatenGroep Onderwerp P x Q Status Controle Onderverdeling internationaal

A Aankondigen opdracht 39.088.633€ Actief ! L AD 17.843.359€ B Selecteren 19.700.718€ Actief ! L BD 10.473.491€ C Inschrijven 10.660.525€ Actief ! AL BD 45.696.231€ D Gunnen 4.480.608€ Actief !E Aankondigen gunning 82.597€ Actief !

Type: D3, diensten, boven EU-drempe 74.013.081€ 0

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQA Aankondigen opdracht 39.088.633€ 22% 0% 78%

A.01 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen

AD3: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 928 928 34.800€ 100%

A.02 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn

AD3: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 928 928 69.600€ 100%

A.03 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Kiezen aanbestedingsprocedure AD3: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 928 928 34.800€ 100%

A.04 Interne afstemming Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management

AD3: aantal aanbestedingen

110€ 8 880€ -€ 880€ 100% 928 928 816.640€ 100%

A.05 Bestek opstellen Omschrijven inhoudelijke opdracht AD3: aantal aanbestedingen

75€ 80 6.000€ -€ 6.000€ 100% 928 928 5.568.000€ 100%

A.06 Bestek opstellen Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden

AD3: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 928 928 -€ Verwerkt in A.05

100%

A.07 Selectiecriteria Formuleren en vaststellen selectiecriteria in selectieleidraad

AD3: aantal aanbestedingen

75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 100% 928 928 1.113.600€ 100%

A.08 Selectiecriteria Formuleren en vaststellen aanvullende selectiecriteria

AD3: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 928 0 -€ Verwerkt in A.07

100%

A.09 Selectiecriteria Vaststellen selectiewijze voorselectie (rangorde of loting)

AD3: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 928 928 -€ Verwerkt in A.07

100%

A.10 Interne goedkeuring Intern besluit selectiecriteria AD3: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 928 928 -€ 100%

A.11 Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium laagste prijs

AD3: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 10% 928 93 6.960€ 100%

A.12 Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid

AD3: aantal aanbestedingen

75€ 12 900€ -€ 900€ 90% 928 835 751.680€ 100%

A.13 Vertrouwelijkheid Maatregelen nemen voor garanderen vertrouwelijkheid informatie van inschrijving

AD3: aantal aanbestedingen

75€ 0 -€ -€ -€ 100% 928 928 -€ 100%

A.14 Aankondiging opdracht Verzenden aankondiging met e-mail aan de EU

AD3: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 95% 928 882 33.060€ 100%

A.15 Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie op www.aanbestedingskalender.nl (geeft door aan EU)

AD3: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 5% 928 46 1.740€ 100%

A.16 Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie in nationale verspreid blad

AD3: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 40% 928 371 27.840€ 100%

A.17 Aankondiging opdracht Verzendatum aankondiging kunnen aantonen

AD3: aantal aanbestedingen

75€ 0 -€ -€ -€ 100% 928 928 -€ 100%

A.18 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen EU-website op aankondigingen

BD3: wekelijkse handelingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 557.273 557.273 20.897.752€ 0% 100%

A.19 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen advertenties op www.aanbestedingskalender.nl

BD3: wekelijkse handelingen

75€ -€ -€ -€ 0% 557.273 0 -€ Verwerkt in A.18

0% 100%

A.20 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen advertenties in nationaal verspreid blad

BD3: wekelijkse handelingen

75€ -€ -€ -€ 0% 557.273 0 -€ Verwerkt in A.18

100% 0%

A.21 Bestuderen aanbestedings-documenten

Bestuderen aanbestedingsdocumenten en besluitvorming voor meedingen

BD3: aanvragers informatie

110€ 6 660€ -€ 660€ 100% 14.746 14.746 9.732.161€ 0% 100%

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handelingDoelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijvenVolgnr. Wets-

artikel Verplichting Handeling

30.629.913 4.634.400 - 15.066.318

82.597 -

8.458.720 -

-

L AD L BD AL BD

1.136.152 9.524.373 - 3.531.490 949.118 -

17.843.359 10.473.491 45.696.231

Lasten en AL

24%

14%62%

L ADL BDAL BD

Page 20: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

D3, dienst, boven, niet-openb

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handelingDoelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijvenVolgnr. Wets-

artikel Verplichting Handeling

0B Selecteren 0 19.700.718€ 24% 0% 76%

B.01 Aanmelding gegadigden Telefonisch of via e-mail aanmelden als gegadigde

BD3: deelnemers selectiefase

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 12.446 12.446 124.463€ 0% 100%

B.02 Aanmelding gegadigden Registreren aanmeldingen gegadigden (spreadsheet)

AD3: deelnemers selectiefase

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 12.446 12.446 124.463€ 100%

B.03 Gegadigden uitnodigen Uitnodigen gegadigden via e-mail of post

AD3: deelnemers selectiefase

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 12.446 12.446 124.463€ 100%

B.04 Aanmelding gegadigden Invullen en retourneren aanmeldingsformulier

BD3: deelnemers selectiefase

75€ 15/60 18,75 -€ 19€ 100% 12.446 12.446 233.368€ 0% 100%

B.05 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Non faillissementsverklaring van de rechtbank

BD3: deelnemers selectiefase

40€ 10 400€ 94€ 1/5 19€ 419€ 100% 12.446 12.446 5.212.498€ 0% 100%

B.06 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring onder ede voor goed gedrag (notaris)

BD3: deelnemers selectiefase

40€ -€ 296€ 1/5 59€ 59€ 100% 12.446 12.446 736.819€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.07 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring omtrent goed gedrag (VOG) (justitie)

BD3: deelnemers selectiefase

40€ -€ 148€ 1/5 30€ 30€ 100% 12.446 12.446 368.410€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.08 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring afdracht sociale premies BD3: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 100% 12.446 12.446 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.09 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring afdracht belastingen (belastingdienst)

BD3: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 100% 12.446 12.446 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.10 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Kopie handelsregister of verklaring onder ede

BD3: deelnemers selectiefase

75€ -€ 11€ 1/5 2€ 2€ 100% 12.446 12.446 27.382€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.11 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Specifieke vergunning of lidmaatschap

BD3: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 40% 12.446 4.979 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.12 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden op de plaats van opdracht

BD3: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 10% 12.446 1.245 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.13 Selectiecriteria (Financieel)

Bankverklaring of verzekering tegen beroepsrisico's

BD3: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 35% 12.446 4.356 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.14 Selectiecriteria (Financieel)

Balansen of balansuittreksels BD3: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 65% 12.446 8.090 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.15 Selectiecriteria (Financieel)

Omzetverklaring afgelopen 3 jaar BD3: deelnemers selectiefase

40€ -€ 40€ 1/5 8€ 8€ 100% 12.446 12.446 99.570€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.16 Selectiecriteria (Technisch)

Referentieprojecten BD3: deelnemers selectiefase

40€ -€ -€ -€ 100% 12.446 12.446 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.17 Selectiecriteria (Technisch)

Monsters, beschrijvingen, foto's met verklaring of certificaat van echtheid

BD3: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 3% 12.446 311 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.18 Selectiecriteria (Technisch)

Certificaat van instantie inzake kwaliteitsnormen

BD3: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 65% 12.446 8.090 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.19 Selectiecriteria (Technisch)

Maatregelen milieubeheer/certificaat BD3: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 40% 12.446 4.979 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.20 Selectiecriteria (Technisch)

Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting laatste drie jaar

BD3: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 25% 12.446 3.112 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.21 Selectiecriteria (Technisch)

Outillage, materieel en technische uitrusting

BD3: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 25% 12.446 3.112 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.22 Selectiecriteria (Technisch)

Gedeelte onderaanneming BD3: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 90% 12.446 11.202 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.23 Selectiecriteria (Technisch)

Meewerken aan controle door AD bij complexe producten of diensten op (1) productiecapaciteit, (2) technische capaciteit en (3) mogelijkheden ontwerpen en onderzoek, (4) kwaliteitsmaatregelen

BD3: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 0% 12.446 0 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.24 Selectiecriteria (Technisch)

Namen en beroepskwalificaties van de dienstverleners

BD3: deelnemers selectiefase

40€ -€ -€ -€ 55% 12.446 6.845 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.25 BIBOB Vragenlijst invullen BD3: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 3% 12.446 311 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.26 Selectiecriteria (Aanvullen)

Aanvullende gegevens BD3: deelnemers selectiefase

75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 50% 12.446 6.223 7.467.762€ 0% 100%

B.27 Selecteren Beoordelen selectiedocumenten met ranglijst

AD3: deelnemers selectiefase

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 12.446 12.446 1.866.940€ 100%

Page 21: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

D3, dienst, boven, niet-openb

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handelingDoelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijvenVolgnr. Wets-

artikel Verplichting Handeling

B.28 Selecteren Beoordelen aanvullende gegevens selectiecriteria

AD3: deelnemers selectiefase

75€ 4 300€ -€ 300€ 50% 12.446 6.223 1.866.940€ 100%

B.29 Selecteren Beoordelen selectiedocumenten met loting

AD3: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 0% 12.446 0 -€ 100%

B.30 Selecteren Informeren geselecteerde en afgewezen bedrijven

AD3: deelnemers selectiefase

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 12.446 12.446 466.735€ 100%

B.31 BIBOB Opvragen van de beschikking bij het bedrijf en controleren

AD3: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 928 0 -€ 100%

B.32 BIBOB Advies aanvragen bij Bureau BIBOB obv. inschrijfformulier en motivatie

AD3: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 928 0 -€ 100%

B.33 BIBOB Uitvoeren hoorplicht AD3: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 928 0 -€ 100%

B.34 Bewijsmateriaal Verzoeken opsturen bewijsmateriaal geselecteerde bedrijven

AD3: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 23% 5.135 1.155 11.554€ 100%

B.35 Bewijsmateriaal Verzamelen, kopiëren en toesturen bewijsmateriaal

BD3: indieners offertes 40€ 2 30/60 100€ 589€ 1 589€ 689€ 23% 5.135 1.155 796.046€ 0% 100%

B.36 Controle bewijsmateriaal Controleren ontvangen bewijsmateriaal

AD3: indieners offertes 75€ 2 150€ -€ 150€ 23% 5.135 1.155 173.305€ 100%

0C Inschrijven 0 10.660.525€ 11% 89% 0%

C.01 Uitnodigen voor inschrijving

Uitnodigen geselecteerde bedrijven tot het doen van een inschrijving

AD3: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 5.135 5.135 51.350€ 100%

C.02 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post

AD3: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 5.135 5.135 51.350€ 100%

C.03 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen nadere inlichtingen over bestek

AD3: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 15% 5.135 770 7.702€ 100%

C.04 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Verrekenen vergoeding aanvraag bestek

AD3: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 0% 5.135 0 -€ 100%

C.05 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Betalen vergoeding aanvraag bestek BD3: indieners offertes 40€ 30/60 20€ 200€ 1 200€ 220€ 0% 5.135 0 -€ 100% 0%

C.06 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen

AD3: aantal aanbestedingen

75€ 4 300€ -€ 300€ 50% 928 464 139.200€ 100%

C.07 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen

BD3: indieners offertes 75€ 8 600€ -€ 600€ 50% 5.135 2.567 1.540.485€ 100% 0%

C.08 "Aanwijzing" Schriftelijk stellen van vragen BD3: indieners offertes 75€ 1 30/60 113€ -€ 113€ 50% 5.135 2.567 288.841€ 100% 0%

C.09 Nota van inlichtingen Opstellen document met vraag en antwoord "aanwijzing"

AD3: aantal aanbestedingen

75€ 12 900€ -€ 900€ 100% 928 928 835.200€ 100%

C.10 Nota van inlichtingen Toesturen nota van inlichtingen AD3: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 5.135 5.135 51.350€ 100%

C.11 Nota van inlichtingen Bestuderen nota van inlichtingen BD3: indieners offertes 75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 5.135 5.135 770.243€ 100% 0%

C.12 Offerte opstellen Opstellen van de offertes (rekentijd) BD3: indieners offertes 75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 100% 5.135 5.135 6.161.942€ 100% 0%

C.13 Rechtmatigheid inschrijving

Verklaring opstellen rechtmatigheid inschrijving

BD3: indieners offertes 75€ 15/60 19€ -€ 19€ 35% 5.135 1.797 33.698€ 100% 0%

C.14 Indienen van de inschrijving

Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving

BD3: indieners offertes 40€ 45/60 30€ -€ 30€ 100% 5.135 5.135 154.049€ 100% 0%

C.15 Indienen van de inschrijving

Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever

BD3: indieners offertes 40€ 4 160€ -€ 160€ 70% 5.135 3.594 575.115€ 100% 0%

0D Gunnen 0 4.480.608€ 79% 21% 0%

D.01 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

AD3: aantal aanbestedingen

75€ 3 225€ -€ 225€ 50% 928 464 104.400€ 100%

Page 22: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

D3, dienst, boven, niet-openb

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handelingDoelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijvenVolgnr. Wets-

artikel Verplichting Handeling

D.02 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

BD3: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 50% 5.135 2.567 770.243€ 100% 0%

D.03 Gunning Maken rangorde bij laagste prijs AD3: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 10% 5.135 513 19.256€ 100%

D.04 Gunning Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding

AD3: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 90% 5.135 4.621 1.386.437€ 100%

D.05 Controle inschrijfbegroting

Controleren inschrijfbegroting van gunning op volledigheid en correctheid

AD3: aantal contractanten

75€ 8 600€ -€ 600€ 40% 954 382 228.960€ 100%

D.06 Informeren inschrijvers Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie

AD3: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 5.135 5.135 192.561€ 100%

D.07 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing

AD3: indieners offertes 75€ 1 75€ -€ 75€ 15% 5.135 770 57.768€ 100%

D.08 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd

AD3: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 15% 5.135 770 231.073€ 100%

D.09 Gunningsadvies Opstellen gunningsadvies interne communicatie

AD3: aantal aanbestedingen

75€ 8 600€ -€ 600€ 100% 928 928 556.800€ 100%

D.10 Procesverbaal Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en motivatie, (3) naam uitgesloten gegadigden of inschrijvers en motivatie, (4) naam begunstigde

AD3: aantal aanbestedingen

75€ 4 300€ -€ 300€ 100% 928 928 278.400€ 100%

D.11 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

AD3: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 954 954 143.100€ 100%

D.12 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

BD3: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 954 954 143.100€ 100% 0%

D.13 Contractering Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief

AD3: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 954 954 35.775€ 100%

D.14 Contractering Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief

BD3: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 954 954 35.775€ 100% 0%

D.15 Dossiervorming Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren

AD3: aantal aanbestedingen

40€ 8 320€ -€ 320€ 100% 928 928 296.960€ 100%

0E Aankondigen gunning 0 82.597€ 100% 0% 0%

E.01 Aankondiging opdracht Verzenden aankondiging met e-mail aan de EU

AD3: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 928 928 69.600€ 100%

E.02 Statistiek verplichting Registreren hoeveelheid, aard, waarde en procedure van de aanbesteding

AD3: jaarlijkse handeling

75€ 2 30/60 188€ -€ 188€ 100% 69 69 12.997€ 100%

Page 23: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

D4, dienst, onder, openbaar .

Verminderen Lasten Aanbesteden Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Project: EZ AanbestedingenD4, diensten onder EU-drempelwaarde, openbare procedure Organisatie:

atting resultatenOnderwerp P x Q Status Controle Onderverdeling internationaal

Aankondigen opdracht 87.865.677€ Actief ! L AD 48.132.198€ Selecteren Niet van toepassing Actief ! L BD 134.408.802€ Inschrijven 69.480.535€ Actief ! AL BD -€ Gunnen 25.194.788€ Actief !Aankondigen gunning Niet van toepassing Actief !D4, diensten onder EU-drempel 182.541.000€ 0

Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQAankondigen opdracht 87.865.677€ 29% 71% 0%

Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen

AD12: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 2.839 2.839 106.463€ 100%

Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn

AD12: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 2.839 2.839 212.925€ 100%

Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Kiezen aanbestedingsprocedure AD12: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 2.839 2.839 106.463€ 100%

Interne afstemming Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management

AD12: aantal aanbestedingen

110€ 8 880€ -€ 880€ 100% 2.839 2.839 2.498.320€ 100%

Bestek opstellen Omschrijven inhoudelijke opdracht AD12: aantal aanbestedingen

75€ 80 6.000€ -€ 6.000€ 100% 2.839 2.839 17.034.000€ 100%

Bestek opstellen Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden

AD12: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 2.839 2.839 -€ Verwerkt in A.05

100%

Selectiecriteria Formuleren en vaststellen selectiecriteria in selectieleidraad

AD12: aantal aanbestedingen

75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 100% 2.839 2.839 3.406.800€ 100%

Selectiecriteria Formuleren en vaststellen aanvullende selectiecriteria

AD12: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 25% 2.839 710 -€ Verwerkt in A.07

100%

Selectiecriteria Vaststellen selectiewijze voorselectie (rangorde of loting)

AD12: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 90% 2.839 2.555 -€ Verwerkt in A.07

100%

Interne goedkeuring Intern besluit selectiecriteria AD12: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 2.839 2.839 -€ 100%

Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium laagste prijs

AD12: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 30% 2.839 852 63.878€ 100%

Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid

AD12: aantal aanbestedingen

75€ 12 900€ -€ 900€ 70% 2.839 1.987 1.788.570€ 100%

Vertrouwelijkheid Maatregelen nemen voor garanderen vertrouwelijkheid informatie van inschrijving

AD12: aantal aanbestedingen

75€ 0 -€ -€ -€ 100% 2.839 2.839 -€ 100%

Aankondiging opdracht Verzenden aankondiging met e-mail aan de EU

AD12: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 0% 2.839 0 -€ 100%

Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie op www.aanbestedingskalender.nl (geeft door aan EU)

AD12: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 2.839 2.839 106.463€ 100%

Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie in nationale verspreid blad

AD12: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 60% 2.839 1.703 127.755€ 100%

Aankondiging opdracht Verzendatum aankondiging kunnen aantonen

AD12: aantal aanbestedingen

75€ 0 -€ -€ -€ 100% 2.839 2.839 -€ 100%

Bestuderen aankondigingen

Bestuderen EU-website op aankondigingen

BD12: wekelijkse handelingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 0% 1.124.041 0 -€ 100%

Bestuderen aankondigingen

Bestuderen advertenties op www.aanbestedingskalender.nl

BD12: wekelijkse handelingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 1.124.041 1.124.041 42.151.525€ 100%

Bestuderen aankondigingen

Bestuderen advertenties in nationaal verspreid blad

BD12: wekelijkse handelingen

75€ -€ -€ -€ 0% 1.124.041 0 -€ Verwerkt in A.19

100%

Opvragen aanbestedings-documenten

Opvragen van nadere documentatie door versturen e-mail

BD12: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 20% 29.197 5.839 58.393€ 100%

L AD L BD AL BD

48.132.198 134.408.802 0

3.081.271 66.399.264 - 19.307.323 5.887.465 -

- - -

25.743.604 62.122.073 - - - -

Wets-artikel Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

Lasten en AL

26%

74%

0%L ADL BDAL BD

.

Page 24: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

D4, dienst, onder, openbaar .

Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Wets-artikel Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post

AD12: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 75% 29.197 21.898 218.975€ 100%

Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen nadere inlichtingen over bestek

AD12: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 15% 29.197 4.380 43.795€ 100%

Toezenden bestek en aanvullende documenten

Verrekenen vergoeding aanvraag bestek

AD12: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 10% 29.197 2.920 29.197€ 100%

Toezenden bestek en aanvullende documenten

Betalen vergoeding aanvraag bestek BD12: aanvragers informatie

40€ 30/60 20€ 200€ 1 200€ 220€ 10% 29.197 2.920 642.328€ 100%

Bestuderen aanbestedings-documenten

Bestuderen aanbestedingsdocumenten en besluitvorming voor meedingen

BD12: aanvragers informatie

110€ 6 660€ -€ 660€ 100% 29.197 29.197 19.269.827€ 100%

0Selecteren 0 -€ 0% 0% 0%

Niet van toepassing -€ -€ -€ 0 #WAARDE! -€

0Inschrijven 0 69.480.535€ 4% 96% 0%

Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Non faillissementsverklaring van de rechtbank

BD12: indieners offertes 40€ 10 400€ 94€ 1/5 19€ 419€ 100% 29.195 29.195 12.227.010€ 100%

Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring onder ede voor goed gedrag (notaris)

BD12: indieners offertes 40€ -€ 296€ 1/5 59€ 59€ 70% 29.195 20.437 1.209.855€ Verwerkt in C.01

100%

Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring omtrent goed gedrag (VOG) (justitie)

BD12: indieners offertes 40€ -€ 148€ 1/5 30€ 30€ 95% 29.195 27.736 820.973€ Verwerkt in C.01

100%

Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring afdracht sociale premies BD12: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 100% 29.195 29.195 -€ Verwerkt in C.01

100%

Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring afdracht belastingen (belastingdienst)

BD12: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 85% 29.195 24.816 -€ Verwerkt in C.01

100%

Selectiecriteria (Organisatorisch)

Kopie handelsregister of verklaring onder ede

BD12: indieners offertes 75€ -€ 11€ 1/5 2€ 2€ 100% 29.195 29.195 64.230€ Verwerkt in C.01

100%

Selectiecriteria (Organisatorisch)

Specifieke vergunning of lidmaatschap

BD12: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 15% 29.195 4.379 -€ Verwerkt in C.01

100%

Selectiecriteria (Organisatorisch)

Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden op de plaats van opdracht

BD12: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 13% 29.195 3.649 -€ Verwerkt in C.01

100%

Selectiecriteria (Financieel)

Bankverklaring of verzekering tegen beroepsrisico's

BD12: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 85% 29.195 24.816 -€ Verwerkt in C.01

100%

Selectiecriteria (Financieel)

Balansen of balansuittreksels BD12: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 40% 29.195 11.678 -€ Verwerkt in C.01

100%

Selectiecriteria (Financieel)

Omzetverklaring afgelopen 3 jaar BD12: indieners offertes 40€ -€ 40€ 1/5 8€ 8€ 100% 29.195 29.195 233.563€ Verwerkt in C.01

100%

Selectiecriteria (Technisch)

Referentieprojecten BD12: indieners offertes 40€ -€ -€ -€ 100% 29.195 29.195 -€ Verwerkt in C.01

100%

Selectiecriteria (Technisch)

Monsters, beschrijvingen, foto's met verklaring of certificaat van echtheid

BD12: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 3% 29.195 730 -€ Verwerkt in C.01

100%

Selectiecriteria (Technisch)

Certificaat van instantie inzake kwaliteitsnormen

BD12: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 65% 29.195 18.977 -€ Verwerkt in C.01

100%

Selectiecriteria (Technisch)

Maatregelen milieubeheer/certificaat BD12: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 38% 29.195 10.948 -€ Verwerkt in C.01

100%

Selectiecriteria (Technisch)

Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting laatste drie jaar

BD12: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 50% 29.195 14.598 -€ Verwerkt in C.01

100%

Selectiecriteria (Technisch)

Outillage, materieel en technische uitrusting

BD12: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 25% 29.195 7.299 -€ Verwerkt in C.01

100%

Selectiecriteria (Technisch)

Gedeelte onderaanneming BD12: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 90% 29.195 26.276 -€ Verwerkt in C.01

100%

.

Page 25: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

D4, dienst, onder, openbaar .

Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Wets-artikel Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

Selectiecriteria (Technisch)

Meewerken aan controle door AD bij complexe producten of diensten op (1) productiecapaciteit, (2) technische capaciteit en (3) mogelijkheden ontwerpen en onderzoek, (4) kwaliteitsmaatregelen

BD12: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 0% 29.195 0 -€ Verwerkt in C.01

100%

Selectiecriteria (Technisch)

Namen en beroepskwalificaties van de dienstverleners

BD12: indieners offertes 40€ -€ -€ -€ 45% 29.195 13.138 -€ Verwerkt in C.01

100%

BIBOB Vragenlijst invullen BD12: indieners offertes -€ -€ -€ 0% 29.195 0 -€ Verwerkt in C.01

100%

Selectiecriteria (Aanvullen)

Aanvullende gegevens BD12: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 0% 29.195 0 -€ Verwerkt in C.01

100%

"Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen

AD12: aantal aanbestedingen

75€ 4 300€ -€ 300€ 28% 2.839 781 234.218€ 100%

"Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen

BD12: indieners offertes 75€ 8 600€ -€ 600€ 28% 29.195 8.029 4.817.232€ 100%

"Aanwijzing" Schriftelijk stellen van vragen BD12: indieners offertes 75€ 1 30/60 113€ -€ 113€ 60% 29.195 17.517 1.970.686€ 100%

Nota van inlichtingen Opstellen document met vraag en antwoord "aanwijzing"

AD12: aantal aanbestedingen

75€ 12 900€ -€ 900€ 100% 2.839 2.839 2.555.100€ 100%

Nota van inlichtingen Toesturen nota van inlichtingen AD12: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 29.195 29.195 291.953€ 100%

Nota van inlichtingen Bestuderen nota van inlichtingen BD12: indieners offertes 75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 29.195 29.195 4.379.302€ 100%

Offerte opstellen Opstellen van de offertes (rekentijd) BD12: indieners offertes 75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 100% 29.195 29.195 35.034.413€ 100%

Rechtmatigheid inschrijving

Verklaring opstellen rechtmatigheid inschrijving

BD12: indieners offertes 75€ 15/60 19€ -€ 19€ 60% 29.195 17.517 328.448€ 100%

Indienen van de inschrijving

Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving

BD12: indieners offertes 40€ 45/60 30€ -€ 30€ 100% 29.195 29.195 875.860€ 100%

Indienen van de inschrijving

Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever

BD12: indieners offertes 40€ 4 160€ -€ 160€ 95% 29.195 27.736 4.437.692€ 100%

0Gunnen 0 25.194.788€ 77% 23% 0%

"Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

AD12: aantal aanbestedingen

75€ 3 225€ -€ 225€ 55% 2.839 1.561 351.326€ 100%

"Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

BD12: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 55% 29.195 16.057 4.817.232€ 100%

Selecteren Beoordelen selectiedocumenten met ranglijst

AD12: indieners offertes 75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 29.195 29.195 4.379.302€ 100%

Selecteren Beoordelen selectiedocumenten met loting

AD12: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 0% 29.195 0 -€ 100%

Selecteren Informeren geselecteerde en afgewezen bedrijven

AD12: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 0% 29.195 0 -€ 100%

BIBOB Opvragen van de beschikking bij het bedrijf en controleren

AD12: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 2.839 0 -€ 100%

BIBOB Advies aanvragen bij Bureau BIBOB obv. inschrijfformulier en motivatie

AD12: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 2.839 0 -€ 100%

BIBOB Uitvoeren hoorplicht AD12: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 2.839 0 -€ 100%

Gunning Maken rangorde bij laagste prijs AD12: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 30% 29.195 8.759 328.448€ 100%

Gunning Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding

AD12: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 70% 29.195 20.437 6.131.022€ 100%

Bewijsmateriaal Verzoeken opsturen bewijsmateriaal geselecteerde bedrijven

AD12: aantal contractanten

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 28% 2.839 781 7.807€ 100%

Bewijsmateriaal Verzamelen, kopiëren en toesturen bewijsmateriaal

BD12: aantal contractanten

40€ 2 30/60 100€ 589€ 1 589€ 689€ 28% 2.839 781 537.920€ 100%

.

Page 26: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

D4, dienst, onder, openbaar .

Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Wets-artikel Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

Controle bewijsmateriaal Controleren ontvangen bewijsmateriaal

AD12: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 28% 2.839 781 117.109€ 100%

Controle inschrijfbegroting

Controleren inschrijfbegroting van gunning op volledigheid en correctheid

AD12: aantal contractanten

75€ 8 600€ -€ 600€ 90% 2.839 2.555 1.533.060€ 100%

Informeren inschrijvers Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie

AD12: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 29.195 29.195 1.094.825€ 100%

Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing

AD12: indieners offertes 75€ 1 75€ -€ 75€ 13% 29.195 3.649 273.706€ 100%

Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd

AD12: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 13% 29.195 3.649 1.094.825€ 100%

Gunningsadvies Opstellen gunningsadvies interne communicatie

AD12: aantal aanbestedingen

75€ 8 600€ -€ 600€ 100% 2.839 2.839 1.703.400€ 100%

Procesverbaal Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en motivatie, (3) naam uitgesloten gegadigden of inschrijvers en motivatie, (4) naam begunstigde

AD12: aantal aanbestedingen

75€ 4 300€ -€ 300€ 100% 2.839 2.839 851.700€ 100%

Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

AD12: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 2.839 2.839 425.850€ 100%

Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

BD12: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 2.839 2.839 425.850€ 100%

Contractering Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief

AD12: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 2.839 2.839 106.463€ 100%

Contractering Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief

BD12: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 2.839 2.839 106.463€ 100%

Dossiervorming Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren

AD12: aantal aanbestedingen

40€ 8 320€ -€ 320€ 100% 2.839 2.839 908.480€ 100%

0Aankondigen gunning 0 -€ 0% 0% 0%

Niet van toepassing -€ -€ -€ 0 -€ 100%

.

Page 27: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

L1, levering, onder, onderhand

Domein: Verminderen Lasten Aanbesteden Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Project: EZ AanbestedingenType: L1, leveringen, onder EU-drempelwaarde, onderhandse procedure Organisatie:

Samenvatting resultatenGroep Onderwerp P x Q Status Controle Onderverdeling internationaal

A Aankondigen opdracht Niet van toepassing Actief ! L AD 43.783.946€ B Selecteren Niet van toepassing Actief ! L BD 49.879.277€ C Inschrijven 68.571.835€ Actief ! AL BD -€ D Gunnen 25.091.388€ Actief !E Aankondigen gunning Niet van toepassing Actief !

Type: L1, leveringen, onder EU-dremp 93.663.223€ 0

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQA Aankondigen opdracht -€ 0% 0% 0%

A.01 Niet van toepassing -€ -€ -€ -€

B Selecteren -€ 0% 0% 0%B.01 Niet van toepassing -€ -€ -€ -€

C Inschrijven 68.571.835€ 35% 65% 0%C.01 Vaststellen toepassen

Europese richtlijnVaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen

AD4: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 17.352 17.352 650.700€ 100%

C.02 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn

AD4: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 17.352 17.352 1.301.400€ 100%

C.03 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Kiezen aanbestedingsprocedure AD4: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 17.352 17.352 650.700€ 100%

C.04 Interne afstemming Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management

AD4: aantal aanbestedingen

110€ 2 220€ -€ 220€ 100% 17.352 17.352 3.817.440€ 100%

C.05 Bestek opstellen Omschrijven inhoudelijke opdracht AD4: aantal aanbestedingen

75€ 6 450€ -€ 450€ 100% 17.352 17.352 7.808.400€ 100%

C.06 Bestek opstellen Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden

AD4: aantal aanbestedingen

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 17.352 17.352 2.602.800€ 100%

C.07 Vaststellen gunningscriteria

Kiezen gunningscriterium laagste prijs AD4: aantal aanbestedingen

€ 75 30/60 38€ -€ 38€ 55% 17.352 9.544 357.885€ 100%

C.08 Vaststellen gunningscriteria

Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid

AD4: aantal aanbestedingen

€ 75 2 150€ -€ 150€ 45% 17.352 7.808 1.171.260€ 100%

C.09 Selecteren inschrijvers Selecteren bedrijven die een offerte mogen indienen

AD4: aantal aanbestedingen

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 17.352 17.352 2.602.800€ 100%

C.10 Uitnodigen voor inschrijving

Uitnodigen geselecteerde bedrijven tot het doen van een inschrijving

AD4: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 62.002 62.002 620.024€ 100%

C.11 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post

AD4: indieners offertes 40€ -€ -€ -€ 100% 62.002 62.002 -€ Verwerkt in C.10

100%

C.12 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen

AD4: aantal aanbestedingen

75€ 2 150€ -€ 150€ 5% 17.352 868 130.140€ 100%

C.13 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen

BD4: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 5% 62.002 3.100 930.035€ 100%

C.14 "Aanwijzing" Schriftelijk stellen van vragen BD4: indieners offertes 75€ 1 75€ -€ 75€ 60% 62.002 37.201 2.790.106€ 100%

C.15 "Aanwijzing" Schriftelijk beantwoorden van vragen AD4: indieners offertes 75€ 45/60 56€ -€ 56€ 60% 62.002 37.201 2.092.580€ 100%C.16 Offerte opstellen Opstellen van de offertes (rekentijd) BD4: indieners offertes 75€ 8 600€ -€ 600€ 100% 62.002 62.002 37.201.418€ 100%

C.17 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden, BIBOB)

Formuleren juridische criteria (zoals strafrecht, faillissement, belasting, sociale zaken, etc.) en gewenst bewijsmateriaal

BD4: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 0% 62.002 0 -€ 100%

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handelingDoelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijvenVolgnr. Wets-

artikel Verplichting Handeling

- - - -

- -

- -

-

L AD L BD AL BD

23.806.129 44.765.706 - 19.977.817 5.113.571 -

43.783.946 49.879.277 0

Lasten en AL

47%53%

0%L ADL BDAL BD

Page 28: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

L1, levering, onder, onderhand

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handelingDoelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijvenVolgnr. Wets-

artikel Verplichting Handeling

C.18 Indienen van de inschrijving

Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving

BD4: indieners offertes 40€ 45/60 30€ -€ 30€ 100% 62.002 62.002 1.860.071€ 100%

C.19 Indienen van de inschrijving

Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever

BD4: indieners offertes 40€ 4 160€ -€ 160€ 20% 62.002 12.400 1.984.076€ 100%

0D Gunnen 0 25.091.388€ 80% 20% 0%

D.01 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

AD4: aantal aanbestedingen

75€ 3 225€ -€ 225€ 10% 17.352 1.735 390.420€ 100%

D.02 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

BD4: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 10% 62.002 6.200 1.860.071€ 100%

D.03 Gunning Maken rangorde bij laagste prijs AD4: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 55% 62.002 34.101 1.278.799€ 100%

D.04 Gunning Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding

AD4: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 45% 62.002 27.901 8.370.319€ 100%

D.05 Informeren inschrijvers Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie

AD4: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 62.002 62.002 2.325.089€ 100%

D.06 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing

AD4: indieners offertes 75€ 1 75€ -€ 75€ 0% 62.002 0 -€ 100%

D.07 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd

AD4: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 0% 62.002 0 -€ 100%

D.08 Gunningsadvies Opstellen gunningsadvies interne communicatie

AD4: aantal aanbestedingen

75€ 1 30/60 113€ -€ 113€ 100% 17.352 17.352 1.952.100€ 100%

D.09 Procesverbaal Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en motivatie, (3) naam uitgesloten gegadigden of inschrijvers en motivatie, (4) naam begunstigde

AD4: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 50% 17.352 8.676 325.350€ 100%

D.10 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

AD4: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 17.352 17.352 2.602.800€ 100%

D.11 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

BD4: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 17.352 17.352 2.602.800€ 100%

D.12 Contractering Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief

AD4: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 17.352 17.352 650.700€ 100%

D.13 Contractering Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief

BD4: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 17.352 17.352 650.700€ 100%

D.14 Dossiervorming Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren

AD4: aantal aanbestedingen

40€ 3 120€ -€ 120€ 100% 17.352 17.352 2.082.240€ 100%

0E Aankondigen gunning 0 -€ 0% 0% 0%

E.01 Niet van toepassing -€ -€ -€ 0 -€ 100%

Page 29: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

L2, levering, boven, openbaar

Domein: Verminderen Lasten Aanbesteden Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Project: EZ AanbestedingenType: L2, leveringen, boven EU-drempelwaarde, openbare procedure Organisatie:

Samenvatting resultatenGroep Onderwerp P x Q Status Controle Onderverdeling internationaal

A Aankondigen opdracht 26.850.820€ Actief ! L AD 12.424.806€ B Selecteren Niet van toepassing Actief ! L BD 12.655.102€ C Inschrijven 14.826.624€ Actief ! AL BD 22.600.587€ D Gunnen 5.941.753€ Actief !E Aankondigen gunning 61.298€ Actief !

Type: L2, leveringen, boven EU-dremp 47.680.495€ 0

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQA Aankondigen opdracht 26.850.820€ 26% 2% 72%

A.01 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen

AD5: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 767 767 28.763€ 100%

A.02 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn

AD5: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 767 767 57.525€ 100%

A.03 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Kiezen aanbestedingsprocedure AD5: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 767 767 28.763€ 100%

A.04 Interne afstemming Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management

AD5: aantal aanbestedingen

110€ 8 880€ -€ 880€ 100% 767 767 674.960€ 100%

A.05 Bestek opstellen Omschrijven inhoudelijke opdracht AD5: aantal aanbestedingen

75€ 80 6.000€ -€ 6.000€ 100% 767 767 4.602.000€ 100%

A.06 Bestek opstellen Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden

AD5: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 767 767 -€ Verwerkt in A.05

100%

A.07 Selectiecriteria Formuleren en vaststellen selectiecriteria in selectieleidraad

AD5: aantal aanbestedingen

75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 100% 767 767 920.400€ 100%

A.08 Selectiecriteria Formuleren en vaststellen aanvullende selectiecriteria

AD5: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 15% 767 115 -€ Verwerkt in A.07

100%

A.09 Selectiecriteria Vaststellen selectiewijze voorselectie (rangorde of loting)

AD5: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 75% 767 575 -€ Verwerkt in A.07

100%

A.10 Interne goedkeuring Intern besluit selectiecriteria AD5: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 75% 767 575 -€ 100%

A.11 Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium laagste prijs

AD5: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 35% 767 268 20.134€ 100%

A.12 Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid

AD5: aantal aanbestedingen

75€ 12 900€ -€ 900€ 65% 767 499 448.695€ 100%

A.13 Vertrouwelijkheid Maatregelen nemen voor garanderen vertrouwelijkheid informatie van inschrijving

AD5: aantal aanbestedingen

75€ 0 -€ -€ -€ 100% 767 767 -€ 100%

A.14 Aankondiging opdracht Verzenden aankondiging met e-mail aan de EU

AD5: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 767 767 28.763€ 100%

A.15 Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie op www.aanbestedingskalender.nl (geeft door aan EU)

AD5: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 0% 767 0 -€ 100%

A.16 Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie in nationale verspreid blad

AD5: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 75% 767 575 43.144€ 100%

A.17 Aankondiging opdracht Verzendatum aankondiging kunnen aantonen

AD5: aantal aanbestedingen

75€ 0 -€ -€ -€ 100% 767 767 -€ 100%

A.18 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen EU-website op aankondigingen

BD5: wekelijkse handelingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 373.262 373.262 13.997.334€ 0% 100%

A.19 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen advertenties op www.aanbestedingskalender.nl

BD5: wekelijkse handelingen

75€ -€ -€ -€ 0% 373.262 0 -€ Verwerkt in A.18

0% 100%

A.20 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen advertenties in nationaal verspreid blad

BD5: wekelijkse handelingen

75€ -€ -€ -€ 0% 373.262 0 -€ Verwerkt in A.18

100% 0%

A.21 Opvragen aanbestedings-documenten

Opvragen van nadere documentatie door versturen e-mail

BD5: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 20% 8.208 1.642 16.417€ 0% 100%

L AD L BD AL BD

12.424.806 12.655.102 22.600.587

841.933 10.987.147 2.997.544 4.553.510 1.216.493 171.750

61.298 - -

6.968.065 451.462 19.431.293 - - -

Volgnr. Wets-artikel Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

Lasten en AL

26%

27%

47%

L ADL BDAL BD

Page 30: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

L2, levering, boven, openbaar

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Volgnr. Wets-artikel Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

A.22 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post

AD5: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 8.208 8.208 82.084€ 100%

A.23 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen nadere inlichtingen over bestek

AD5: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 15% 8.208 1.231 12.313€ 100%

A.24 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Verrekenen vergoeding aanvraag bestek

AD5: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 25% 8.208 2.052 20.521€ 100%

A.25 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Betalen vergoeding aanvraag bestek BD5: aanvragers informatie

40€ 30/60 20€ 200€ 1 200€ 220€ 25% 8.208 2.052 451.462€ 100% 0%

A.26 Bestuderen aanbestedings-documenten

Bestuderen aanbestedingsdocumenten en besluitvorming voor meedingen

BD5: aanvragers informatie

110€ 6 660€ -€ 660€ 100% 8.208 8.208 5.417.542€ 0% 100%

0B Selecteren 0 -€ 0% 0% 0%

B.01 Niet van toepassing -€ -€ -€ 0 #WAARDE! -€

0C Inschrijven 0 14.826.624€ 6% 74% 20%

C.01 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Non faillissementsverklaring van de rechtbank

BD5: indieners offertes 40€ 10 400€ 94€ 1/5 19€ 419€ 100% 5.959 5.959 2.495.768€ 0% 100%

C.02 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring onder ede voor goed gedrag (notaris)

BD5: indieners offertes 40€ -€ 296€ 1/5 59€ 59€ 75% 5.959 4.469 264.594€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.03 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring omtrent goed gedrag (VOG) (justitie)

BD5: indieners offertes 40€ -€ 148€ 1/5 30€ 30€ 100% 5.959 5.959 176.396€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.04 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring afdracht sociale premies BD5: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 100% 5.959 5.959 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.05 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring afdracht belastingen (belastingdienst)

BD5: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 100% 5.959 5.959 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.06 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Kopie handelsregister of verklaring onder ede

BD5: indieners offertes 75€ -€ 11€ 1/5 2€ 2€ 100% 5.959 5.959 13.111€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.07 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Specifieke vergunning of lidmaatschap

BD5: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 30% 5.959 1.788 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.08 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden op de plaats van opdracht

BD5: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 10% 5.959 596 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.09 Selectiecriteria (Financieel)

Bankverklaring of verzekering tegen beroepsrisico's

BD5: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 50% 5.959 2.980 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.10 Selectiecriteria (Financieel)

Balansen of balansuittreksels BD5: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 65% 5.959 3.874 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.11 Selectiecriteria (Financieel)

Omzetverklaring afgelopen 3 jaar BD5: indieners offertes 40€ -€ 40€ 1/5 8€ 8€ 100% 5.959 5.959 47.675€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.12 Selectiecriteria (Technisch)

Referentieprojecten BD5: indieners offertes 40€ -€ -€ -€ 100% 5.959 5.959 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.13 Selectiecriteria (Technisch)

Monsters, beschrijvingen, foto's met verklaring of certificaat van echtheid

BD5: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 5% 5.959 298 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.14 Selectiecriteria (Technisch)

Certificaat van instantie inzake kwaliteitsnormen

BD5: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 75% 5.959 4.469 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.15 Selectiecriteria (Technisch)

Maatregelen milieubeheer/certificaat BD5: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 60% 5.959 3.576 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.16 Selectiecriteria (Technisch)

Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting laatste drie jaar

BD5: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 35% 5.959 2.086 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.17 Selectiecriteria (Technisch)

Outillage, materieel en technische uitrusting

BD5: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 50% 5.959 2.980 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.18 Selectiecriteria (Technisch)

Gedeelte onderaanneming BD5: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 60% 5.959 3.576 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

Page 31: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

L2, levering, boven, openbaar

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Volgnr. Wets-artikel Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

C.19 Selectiecriteria (Technisch)

Meewerken aan controle door AD bij complexe producten of diensten op (1) productiecapaciteit, (2) technische capaciteit en (3) mogelijkheden ontwerpen en onderzoek, (4) kwaliteitsmaatregelen

BD5: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 3% 5.959 149 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.20 Selectiecriteria (Technisch)

Namen en beroepskwalificaties van de dienstverleners

BD5: indieners offertes 40€ -€ -€ -€ 13% 5.959 745 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.21 BIBOB Vragenlijst invullen BD5: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 3% 5.959 149 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.22 Selectiecriteria (Aanvullen)

Aanvullende gegevens BD5: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 0% 5.959 0 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.23 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen

AD5: aantal aanbestedingen

75€ 4 300€ -€ 300€ 40% 767 307 92.040€ 100%

C.24 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen

BD5: indieners offertes 75€ 8 600€ -€ 600€ 40% 5.959 2.384 1.430.240€ 100% 0%

C.25 "Aanwijzing" Schriftelijk stellen van vragen BD5: indieners offertes 75€ 1 30/60 113€ -€ 113€ 65% 5.959 3.874 435.776€ 100% 0%

C.26 Nota van inlichtingen Opstellen document met vraag en antwoord "aanwijzing"

AD5: aantal aanbestedingen

75€ 12 900€ -€ 900€ 100% 767 767 690.300€ 100%

C.27 Nota van inlichtingen Toesturen nota van inlichtingen AD5: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 5.959 5.959 59.593€ 100%

C.28 Nota van inlichtingen Bestuderen nota van inlichtingen BD5: indieners offertes 75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 5.959 5.959 893.900€ 100% 0%

C.29 Offerte opstellen Opstellen van de offertes (rekentijd) BD5: indieners offertes 75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 100% 5.959 5.959 7.151.199€ 100% 0%

C.30 Rechtmatigheid inschrijving

Verklaring opstellen rechtmatigheid inschrijving

BD5: indieners offertes 75€ 15/60 19€ -€ 19€ 35% 5.959 2.086 39.108€ 100% 0%

C.31 Indienen van de inschrijving

Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving

BD5: indieners offertes 40€ 45/60 30€ -€ 30€ 100% 5.959 5.959 178.780€ 100% 0%

C.32 Indienen van de inschrijving

Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever

BD5: indieners offertes 40€ 4 160€ -€ 160€ 90% 5.959 5.363 858.144€ 100% 0%

0D Gunnen 0 5.941.753€ 77% 20% 3%

D.01 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

AD5: aantal aanbestedingen

75€ 3 225€ -€ 225€ 60% 767 460 103.545€ 100%

D.02 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

BD5: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 60% 5.959 3.576 1.072.680€ 100% 0%

D.03 Selecteren Beoordelen selectiedocumenten met ranglijst

AD5: indieners offertes 75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 5.959 5.959 893.900€ 100%

D.04 Selecteren Beoordelen selectiedocumenten met loting

AD5: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 0% 5.959 0 -€ 100%

D.05 Selecteren Informeren geselecteerde en afgewezen bedrijven

AD5: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 0% 5.959 0 -€ 100%

D.06 BIBOB Opvragen van de beschikking bij het bedrijf en controleren

AD5: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 767 0 -€ 100%

D.07 BIBOB Advies aanvragen bij Bureau BIBOB obv. inschrijfformulier en motivatie

AD5: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 767 0 -€ 100%

D.08 BIBOB Uitvoeren hoorplicht AD5: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 767 0 -€ 100%

D.09 Gunning Maken rangorde bij laagste prijs AD5: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 35% 5.959 2.086 78.216€ 100%

D.10 Gunning Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding

AD5: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 65% 5.959 3.874 1.162.070€ 100%

D.11 Bewijsmateriaal Verzoeken opsturen bewijsmateriaal geselecteerde bedrijven

AD5: aantal contractanten

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 33% 767 249 2.493€ 100%

D.12 Bewijsmateriaal Verzamelen, kopiëren en toesturen bewijsmateriaal

BD5: aantal contractanten

40€ 2 30/60 100€ 589€ 1 589€ 689€ 33% 767 249 171.750€ 0% 100%

D.13 Controle bewijsmateriaal Controleren ontvangen bewijsmateriaal

AD5: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 33% 767 249 37.391€ 100%

Page 32: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

L2, levering, boven, openbaar

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Volgnr. Wets-artikel Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

D.14 Controle inschrijfbegroting

Controleren inschrijfbegroting van gunning op volledigheid en correctheid

AD5: aantal contractanten

75€ 8 600€ -€ 600€ 90% 767 690 414.180€ 100%

D.15 Informeren inschrijvers Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie

AD5: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 5.959 5.959 223.475€ 100%

D.16 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing

AD5: indieners offertes 75€ 1 75€ -€ 75€ 25% 5.959 1.490 111.737€ 100%

D.17 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd

AD5: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 25% 5.959 1.490 446.950€ 100%

D.18 Gunningsadvies Opstellen gunningsadvies interne communicatie

AD5: aantal aanbestedingen

75€ 8 600€ -€ 600€ 100% 767 767 460.200€ 100%

D.19 Procesverbaal Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en motivatie, (3) naam uitgesloten gegadigden of inschrijvers en motivatie, (4) naam begunstigde

AD5: aantal aanbestedingen

75€ 4 300€ -€ 300€ 100% 767 767 230.100€ 100%

D.20 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

AD5: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 767 767 115.050€ 100%

D.21 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

BD5: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 767 767 115.050€ 100% 0%

D.22 Contractering Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief

AD5: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 767 767 28.763€ 100%

D.23 Contractering Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief

BD5: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 767 767 28.763€ 100% 0%

D.24 Dossiervorming Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren

AD5: aantal aanbestedingen

40€ 8 320€ -€ 320€ 100% 767 767 245.440€ 100%

0E Aankondigen gunning 0 61.298€ 100% 0% 0%

E.01 Aankondiging opdracht Verzenden aankondiging met e-mail aan de EU

AD5: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 767 767 57.525€ 100%

E.02 Statistiek verplichting Registreren hoeveelheid, aard, waarde en procedure van de aanbesteding

AD5: jaarlijkse handeling

75€ 2 30/60 188€ -€ 188€ 100% 20 20 3.773€ 100%

Page 33: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

L3, levering, boven, niet-openb

Verminderen Lasten Aanbesteden Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Project: EZ AanbestedingenL3, leveringen boven EU-drempelwaarde, niet-openbare procedure Organisatie:

atting resultatenOnderwerp P x Q Status Controle Onderverdeling internationaal

Aankondigen opdracht 9.059.695€ Actief ! L AD 5.894.292€ Selecteren 6.840.900€ Actief ! L BD 3.169.438€ Inschrijven 3.302.794€ Actief ! AL BD 11.490.072€ Gunnen 1.323.002€ Actief !Aankondigen gunning 27.411€ Actief !L3, leveringen boven EU-dremp 20.553.802€ 0

Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQAankondigen opdracht 9.059.695€ 31% 0% 69%

Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen

AD6: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 310 310 11.625€ 100%

Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn

AD6: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 310 310 23.250€ 100%

Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Kiezen aanbestedingsprocedure AD6: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 310 310 11.625€ 100%

Interne afstemming Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management

AD6: aantal aanbestedingen

110€ 8 880€ -€ 880€ 100% 310 310 272.800€ 100%

Bestek opstellen Omschrijven inhoudelijke opdracht AD6: aantal aanbestedingen

75€ 80 6.000€ -€ 6.000€ 100% 310 310 1.860.000€ 100%

Bestek opstellen Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden

AD6: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 310 310 -€ Verwerkt in A.05

100%

Selectiecriteria Formuleren en vaststellen selectiecriteria in selectieleidraad

AD6: aantal aanbestedingen

75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 100% 310 310 372.000€ 100%

Selectiecriteria Formuleren en vaststellen aanvullende selectiecriteria

AD6: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 50% 310 155 -€ Verwerkt in A.07

100%

Selectiecriteria Vaststellen selectiewijze voorselectie (rangorde of loting)

AD6: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 50% 310 155 -€ Verwerkt in A.07

100%

Interne goedkeuring Intern besluit selectiecriteria AD6: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 310 310 -€ 100%

Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium laagste prijs

AD6: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 20% 310 62 4.650€ 100%

Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid

AD6: aantal aanbestedingen

75€ 12 900€ -€ 900€ 80% 310 248 223.200€ 100%

Vertrouwelijkheid Maatregelen nemen voor garanderen vertrouwelijkheid informatie van inschrijving

AD6: aantal aanbestedingen

75€ 0 -€ -€ -€ 100% 310 310 -€ 100%

Aankondiging opdracht Verzenden aankondiging met e-mail aan de EU

AD6: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 95% 310 295 11.044€ 100%

Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie op www.aanbestedingskalender.nl (geeft door aan EU)

AD6: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 5% 310 16 581€ 100%

Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie in nationale verspreid blad

AD6: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 40% 310 124 9.300€ 100%

Aankondiging opdracht Verzendatum aankondiging kunnen aantonen

AD6: aantal aanbestedingen

75€ 0 -€ -€ -€ 100% 310 310 -€ 100%

Bestuderen aankondigingen

Bestuderen EU-website op aankondigingen

BD6: wekelijkse handelingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 83.408 83.408 3.127.800€ 0% 100%

Bestuderen aankondigingen

Bestuderen advertenties op www.aanbestedingskalender.nl

BD6: wekelijkse handelingen

75€ -€ -€ -€ 0% 83.408 0 -€ Verwerkt in A.18

0% 100%

Bestuderen aankondigingen

Bestuderen advertenties in nationaal verspreid blad

BD6: wekelijkse handelingen

75€ -€ -€ -€ 0% 83.408 0 -€ Verwerkt in A.18

100% 0%

Bestuderen aanbestedings-documenten

Bestuderen aanbestedingsdocumenten en besluitvorming voor meedingen

BD6: aanvragers informatie

110€ 6 660€ -€ 660€ 100% 4.745 4.745 3.131.820€ 0% 100%

L AD L BD AL BD

5.894.292 3.169.438 11.490.072

365.373 2.937.421 - 1.090.985 232.017 -

27.411 - -

2.800.075 - 6.259.620 1.610.448 - 5.230.452

Wets-artikel Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

Lasten en AL

29%

15%56%

L ADL BDAL BD

Page 34: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

L3, levering, boven, niet-openb

Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Wets-artikel Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

0Selecteren 0 6.840.900€ 24% 0% 76%

Aanmelding gegadigden Telefonisch of via e-mail aanmelden als gegadigde

BD6: deelnemers selectiefase

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 4.338 4.338 43.380€ 0% 100%

Aanmelding gegadigden Registreren aanmeldingen gegadigden (spreadsheet)

AD6: deelnemers selectiefase

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 4.338 4.338 43.380€ 100%

Gegadigden uitnodigen Uitnodigen gegadigden via e-mail of post

AD6: deelnemers selectiefase

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 4.338 4.338 43.380€ 100%

Aanmelding gegadigden Invullen en retourneren aanmeldingsformulier

BD6: deelnemers selectiefase

75€ 15/60 19€ -€ 19€ 100% 4.338 4.338 81.337€ 0% 100%

Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Non faillissementsverklaring van de rechtbank

BD6: deelnemers selectiefase

40€ 10 400€ 94€ 1/5 19€ 419€ 100% 4.338 4.338 1.816.747€ 0% 100%

Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring onder ede voor goed gedrag (notaris)

BD6: deelnemers selectiefase

40€ -€ 296€ 1/5 59€ 59€ 100% 4.338 4.338 256.809€ Verwerkt in B.05

0% 100%

Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring omtrent goed gedrag (VOG) (justitie)

BD6: deelnemers selectiefase

40€ -€ 148€ 1/5 30€ 30€ 100% 4.338 4.338 128.404€ Verwerkt in B.05

0% 100%

Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring afdracht sociale premies BD6: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 100% 4.338 4.338 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring afdracht belastingen (belastingdienst)

BD6: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 100% 4.338 4.338 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

Selectiecriteria (Organisatorisch)

Kopie handelsregister of verklaring onder ede

BD6: deelnemers selectiefase

75€ -€ 11€ 1/5 2€ 2€ 100% 4.338 4.338 9.544€ Verwerkt in B.05

0% 100%

Selectiecriteria (Organisatorisch)

Specifieke vergunning of lidmaatschap

BD6: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 40% 4.338 1.735 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

Selectiecriteria (Organisatorisch)

Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden op de plaats van opdracht

BD6: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 10% 4.338 434 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

Selectiecriteria (Financieel)

Bankverklaring of verzekering tegen beroepsrisico's

BD6: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 60% 4.338 2.603 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

Selectiecriteria (Financieel)

Balansen of balansuittreksels BD6: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 65% 4.338 2.820 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

Selectiecriteria (Financieel)

Omzetverklaring afgelopen 3 jaar BD6: deelnemers selectiefase

40€ -€ 40€ 1/5 8€ 8€ 100% 4.338 4.338 34.704€ Verwerkt in B.05

0% 100%

Selectiecriteria (Technisch)

Referentieprojecten BD6: deelnemers selectiefase

40€ -€ -€ -€ 100% 4.338 4.338 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

Selectiecriteria (Technisch)

Monsters, beschrijvingen, foto's met verklaring of certificaat van echtheid

BD6: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 28% 4.338 1.193 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

Selectiecriteria (Technisch)

Certificaat van instantie inzake kwaliteitsnormen

BD6: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 90% 4.338 3.904 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

Selectiecriteria (Technisch)

Maatregelen milieubeheer/certificaat BD6: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 60% 4.338 2.603 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

Selectiecriteria (Technisch)

Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting laatste drie jaar

BD6: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 25% 4.338 1.084 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

Selectiecriteria (Technisch)

Outillage, materieel en technische uitrusting

BD6: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 25% 4.338 1.084 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

Selectiecriteria (Technisch)

Gedeelte onderaanneming BD6: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 53% 4.338 2.277 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

Selectiecriteria (Technisch)

Meewerken aan controle door AD bij complexe producten of diensten op (1) productiecapaciteit, (2) technische capaciteit en (3) mogelijkheden ontwerpen en onderzoek, (4) kwaliteitsmaatregelen

BD6: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 5% 4.338 217 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

Selectiecriteria (Technisch)

Namen en beroepskwalificaties van de dienstverleners

BD6: deelnemers selectiefase

40€ -€ -€ -€ 15% 4.338 651 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

BIBOB Vragenlijst invullen BD6: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 3% 4.338 108 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

Selectiecriteria (Aanvullen)

Aanvullende gegevens BD6: deelnemers selectiefase

75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 50% 4.338 2.169 2.602.789€ 0% 100%

Selecteren Beoordelen selectiedocumenten met ranglijst

AD6: deelnemers selectiefase

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 4.338 4.338 650.697€ 100%

Page 35: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

L3, levering, boven, niet-openb

Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Wets-artikel Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

Selecteren Beoordelen aanvullende gegevens selectiecriteria

AD6: deelnemers selectiefase

75€ 4 300€ -€ 300€ 50% 4.338 2.169 650.697€ 100%

Selecteren Beoordelen selectiedocumenten met loting

AD6: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 0% 4.338 0 -€ 100%

Selecteren Informeren geselecteerde en afgewezen bedrijven

AD6: deelnemers selectiefase

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 4.338 4.338 162.674€ 100%

BIBOB Opvragen van de beschikking bij het bedrijf en controleren

AD6: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 310 0 -€ 100%

BIBOB Advies aanvragen bij Bureau BIBOB obv. inschrijfformulier en motivatie

AD6: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 310 0 -€ 100%

BIBOB Uitvoeren hoorplicht AD6: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 310 0 -€ 100%

Bewijsmateriaal Verzoeken opsturen bewijsmateriaal geselecteerde bedrijven

AD6: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 23% 1.656 373 3.726€ 100%

Bewijsmateriaal Verzamelen, kopiëren en toesturen bewijsmateriaal

BD6: indieners offertes 40€ 2 30/60 100€ 589€ 1 589€ 689€ 23% 1.656 373 256.738€ 0% 100%

Controle bewijsmateriaal Controleren ontvangen bewijsmateriaal

AD6: indieners offertes 75€ 2 150€ -€ 150€ 23% 1.656 373 55.894€ 100%

0Inschrijven 0 3.302.794€ 11% 89% 0%

Uitnodigen voor inschrijving

Uitnodigen geselecteerde bedrijven tot het doen van een inschrijving

AD6: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 1.656 1.656 16.561€ 100%

Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post

AD6: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 1.656 1.656 16.561€ 100%

Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen nadere inlichtingen over bestek

AD6: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 25% 1.656 414 4.140€ 100%

Toezenden bestek en aanvullende documenten

Verrekenen vergoeding aanvraag bestek

AD6: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 0% 1.656 0 -€ 100%

Toezenden bestek en aanvullende documenten

Betalen vergoeding aanvraag bestek BD6: indieners offertes 40€ 30/60 20€ 200€ 1 200€ 220€ 0% 1.656 0 -€ 100% 0%

"Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen

AD6: aantal aanbestedingen

75€ 4 300€ -€ 300€ 35% 310 109 32.550€ 100%

"Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen

BD6: indieners offertes 75€ 8 600€ -€ 600€ 35% 1.656 580 347.783€ 100% 0%

"Aanwijzing" Schriftelijk stellen van vragen BD6: indieners offertes 75€ 1 30/60 113€ -€ 113€ 65% 1.656 1.076 121.103€ 100% 0%

Nota van inlichtingen Opstellen document met vraag en antwoord "aanwijzing"

AD6: aantal aanbestedingen

75€ 12 900€ -€ 900€ 100% 310 310 279.000€ 100%

Nota van inlichtingen Toesturen nota van inlichtingen AD6: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 1.656 1.656 16.561€ 100%

Nota van inlichtingen Bestuderen nota van inlichtingen BD6: indieners offertes 75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 1.656 1.656 248.417€ 100% 0%

Offerte opstellen Opstellen van de offertes (rekentijd) BD6: indieners offertes 75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 100% 1.656 1.656 1.987.332€ 100% 0%

Rechtmatigheid inschrijving

Verklaring opstellen rechtmatigheid inschrijving

BD6: indieners offertes 75€ 15/60 19€ -€ 19€ 35% 1.656 580 10.868€ 100% 0%

Indienen van de inschrijving

Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving

BD6: indieners offertes 40€ 45/60 30€ -€ 30€ 100% 1.656 1.656 49.683€ 100% 0%

Indienen van de inschrijving

Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever

BD6: indieners offertes 40€ 4 160€ -€ 160€ 65% 1.656 1.076 172.235€ 100% 0%

0Gunnen 0 1.323.002€ 82% 18% 0%

"Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

AD6: aantal aanbestedingen

75€ 3 225€ -€ 225€ 35% 310 109 24.413€ 100%

"Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

BD6: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 35% 1.656 580 173.892€ 100% 0%

Page 36: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

L3, levering, boven, niet-openb

Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Wets-artikel Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

Gunning Maken rangorde bij laagste prijs AD6: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 20% 1.656 331 12.421€ 100%

Gunning Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding

AD6: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 80% 1.656 1.325 397.466€ 100%

Controle inschrijfbegroting

Controleren inschrijfbegroting van gunning op volledigheid en correctheid

AD6: aantal contractanten

75€ 8 600€ -€ 600€ 35% 310 109 65.100€ 100%

Informeren inschrijvers Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie

AD6: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 1.656 1.656 62.104€ 100%

Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing

AD6: indieners offertes 75€ 1 75€ -€ 75€ 15% 1.656 248 18.631€ 100%

Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd

AD6: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 15% 1.656 248 74.525€ 100%

Gunningsadvies Opstellen gunningsadvies interne communicatie

AD6: aantal aanbestedingen

75€ 8 600€ -€ 600€ 100% 310 310 186.000€ 100%

Procesverbaal Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en motivatie, (3) naam uitgesloten gegadigden of inschrijvers en motivatie, (4) naam begunstigde

AD6: aantal aanbestedingen

75€ 4 300€ -€ 300€ 100% 310 310 93.000€ 100%

Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

AD6: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 310 310 46.500€ 100%

Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

BD6: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 310 310 46.500€ 100% 0%

Contractering Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief

AD6: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 310 310 11.625€ 100%

Contractering Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief

BD6: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 310 310 11.625€ 100% 0%

Dossiervorming Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren

AD6: aantal aanbestedingen

40€ 8 320€ -€ 320€ 100% 310 310 99.200€ 100%

0Aankondigen gunning 0 27.411€ 100% 0% 0%

Aankondiging opdracht Verzenden aankondiging met e-mail aan de EU

AD6: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 310 310 23.250€ 100%

Statistiek verplichting Registreren hoeveelheid, aard, waarde en procedure van de aanbesteding

AD6: jaarlijkse handeling

75€ 2 30/60 188€ -€ 188€ 100% 22 22 4.161€ 100%

Page 37: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

L4, levering, onder, openbaar

Domein: Verminderen Lasten Aanbesteden Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Project: EZ AanbestedingenType: L4, leveringen onder EU-drempelwaarde, openbare procedure Organisatie:

Samenvatting resultatenGroep Onderwerp P x Q Status Controle Onderverdeling internationaal

A Aankondigen opdracht 24.014.317€ Actief ! L AD 23.740.823€ B Selecteren Niet van toepassing Actief ! L BD 34.318.362€ C Inschrijven 23.037.594€ Actief ! AL BD -€ D Gunnen 11.007.274€ Actief !E Aankondigen gunning Niet van toepassing Actief !

Type: L4, leveringen onder EU-drempe 58.059.185€ 0

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQA Aankondigen opdracht 24.014.317€ 55% 45% 0%

A.01 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen

AD13: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 1.447 1.447 54.263€ 100%

A.02 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn

AD13: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 1.447 1.447 108.525€ 100%

A.03 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Kiezen aanbestedingsprocedure AD13: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 1.447 1.447 54.263€ 100%

A.04 Interne afstemming Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management

AD13: aantal aanbestedingen

110€ 8 880€ -€ 880€ 100% 1.447 1.447 1.273.360€ 100%

A.05 Bestek opstellen Omschrijven inhoudelijke opdracht AD13: aantal aanbestedingen

75€ 80 6.000€ -€ 6.000€ 100% 1.447 1.447 8.682.000€ 100%

A.06 Bestek opstellen Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden

AD13: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 1.447 1.447 -€ Verwerkt in A.05

100%

A.07 Selectiecriteria Formuleren en vaststellen selectiecriteria in selectieleidraad

AD13: aantal aanbestedingen

75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 100% 1.447 1.447 1.736.400€ 100%

A.08 Selectiecriteria Formuleren en vaststellen aanvullende selectiecriteria

AD13: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 15% 1.447 217 -€ Verwerkt in A.07

100%

A.09 Selectiecriteria Vaststellen selectiewijze voorselectie (rangorde of loting)

AD13: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 75% 1.447 1.085 -€ Verwerkt in A.07

100%

A.10 Interne goedkeuring Intern besluit selectiecriteria AD13: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 1.447 1.447 -€ 100%

A.11 Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium laagste prijs

AD13: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 15% 1.447 217 16.279€ 100%

A.12 Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid

AD13: aantal aanbestedingen

75€ 12 900€ -€ 900€ 85% 1.447 1.230 1.106.955€ 100%

A.13 Vertrouwelijkheid Maatregelen nemen voor garanderen vertrouwelijkheid informatie van inschrijving

AD13: aantal aanbestedingen

75€ 0 -€ -€ -€ 100% 1.447 1.447 -€ 100%

A.14 Aankondiging opdracht Verzenden aankondiging met e-mail aan de EU

AD13: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 0% 1.447 0 -€ 100%

A.15 Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie op www.aanbestedingskalender.nl (geeft door aan EU)

AD13: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 1.447 1.447 54.263€ 100%

A.16 Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie in nationale verspreid blad

AD13: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 50% 1.447 724 54.263€ 100%

A.17 Aankondiging opdracht Verzendatum aankondiging kunnen aantonen

AD13: aantal aanbestedingen

75€ 0 -€ -€ -€ 100% 1.447 1.447 -€ 100%

A.18 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen EU-website op aankondigingen

BD13: wekelijkse handelingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 0% 91.780 0 -€ 100%

A.19 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen advertenties op www.aanbestedingskalender.nl

BD13: wekelijkse handelingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 91.780 91.780 3.441.750€ 100%

A.20 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen advertenties in nationaal verspreid blad

BD13: wekelijkse handelingen

75€ -€ -€ -€ 50% 91.780 45.890 -€ Verwerkt in A.19

100%

A.21 Opvragen aanbestedings-documenten

Opvragen van nadere documentatie door versturen e-mail

BD13: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 15% 11.043 1.656 16.565€ 100%

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling Procent in categorie:Administratieve lasten

Doelgroep P Q PxQFrequen-tie ReferentieAantal

bedrijvenVolgnr. Wets-artikel Verplichting Handeling

13.267.567 10.746.750 - - - -

- - -

1.507.219 21.530.375 - 8.966.037 2.041.237 -

L AD L BD AL BD

23.740.823 34.318.362 0

Lasten en AL

41%

59%

0%L ADL BDAL BD

Page 38: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

L4, levering, onder, openbaar

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling Procent in categorie:Administratieve lasten

Doelgroep P Q PxQFrequen-tie ReferentieAantal

bedrijvenVolgnr. Wets-artikel Verplichting Handeling

A.22 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post

AD13: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 11.043 11.043 110.431€ 100%

A.23 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen nadere inlichtingen over bestek

AD13: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 15% 11.043 1.656 16.565€ 100%

A.24 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Verrekenen vergoeding aanvraag bestek

AD13: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 0% 11.043 0 -€ 100%

A.25 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Betalen vergoeding aanvraag bestek BD13: aanvragers informatie

40€ 30/60 20€ 200€ 1 200€ 220€ 0% 11.043 0 -€ 100%

A.26 Bestuderen aanbestedings-documenten

Bestuderen aanbestedingsdocumenten en besluitvorming voor meedingen

BD13: aanvragers informatie

110€ 6 660€ -€ 660€ 100% 11.043 11.043 7.288.435€ 100%

0B Selecteren 0 -€ 0% 0% 0%

B.01 Niet van toepassing -€ -€ -€ 0 #WAARDE! -€

0C Inschrijven 0 23.037.594€ 7% 93% 0%

C.01 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Non faillissementsverklaring van de rechtbank

BD13: indieners offertes 40€ 10 400€ 94€ 1/5 19€ 419€ 100% 9.639 9.639 4.036.968€ 100%

C.02 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring onder ede voor goed gedrag (notaris)

BD13: indieners offertes 40€ -€ 296€ 1/5 59€ 59€ 50% 9.639 4.820 285.325€ Verwerkt in C.01

100%

C.03 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring omtrent goed gedrag (VOG) (justitie)

BD13: indieners offertes 40€ -€ 148€ 1/5 30€ 30€ 50% 9.639 4.820 142.663€ Verwerkt in C.01

100%

C.04 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring afdracht sociale premies BD13: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 75% 9.639 7.230 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.05 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring afdracht belastingen (belastingdienst)

BD13: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 75% 9.639 7.230 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.06 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Kopie handelsregister of verklaring onder ede

BD13: indieners offertes 75€ -€ 11€ 1/5 2€ 2€ 100% 9.639 9.639 21.207€ Verwerkt in C.01

100%

C.07 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Specifieke vergunning of lidmaatschap

BD13: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 18% 9.639 1.687 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.08 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden op de plaats van opdracht

BD13: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 8% 9.639 723 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.09 Selectiecriteria (Financieel)

Bankverklaring of verzekering tegen beroepsrisico's

BD13: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 50% 9.639 4.820 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.10 Selectiecriteria (Financieel)

Balansen of balansuittreksels BD13: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 40% 9.639 3.856 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.11 Selectiecriteria (Financieel)

Omzetverklaring afgelopen 3 jaar BD13: indieners offertes 40€ -€ 40€ 1/5 8€ 8€ 100% 9.639 9.639 77.115€ Verwerkt in C.01

100%

C.12 Selectiecriteria (Technisch)

Referentieprojecten BD13: indieners offertes 40€ -€ -€ -€ 100% 9.639 9.639 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.13 Selectiecriteria (Technisch)

Monsters, beschrijvingen, foto's met verklaring of certificaat van echtheid

BD13: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 5% 9.639 482 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.14 Selectiecriteria (Technisch)

Certificaat van instantie inzake kwaliteitsnormen

BD13: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 75% 9.639 7.230 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.15 Selectiecriteria (Technisch)

Maatregelen milieubeheer/certificaat BD13: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 60% 9.639 5.784 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.16 Selectiecriteria (Technisch)

Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting laatste drie jaar

BD13: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 15% 9.639 1.446 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.17 Selectiecriteria (Technisch)

Outillage, materieel en technische uitrusting

BD13: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 35% 9.639 3.374 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.18 Selectiecriteria (Technisch)

Gedeelte onderaanneming BD13: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 70% 9.639 6.748 -€ Verwerkt in C.01

100%

Page 39: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

L4, levering, onder, openbaar

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling Procent in categorie:Administratieve lasten

Doelgroep P Q PxQFrequen-tie ReferentieAantal

bedrijvenVolgnr. Wets-artikel Verplichting Handeling

C.19 Selectiecriteria (Technisch)

Meewerken aan controle door AD bij complexe producten of diensten op (1) productiecapaciteit, (2) technische capaciteit en (3) mogelijkheden ontwerpen en onderzoek, (4) kwaliteitsmaatregelen

BD13: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 0% 9.639 0 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.20 Selectiecriteria (Technisch)

Namen en beroepskwalificaties van de dienstverleners

BD13: indieners offertes 40€ -€ -€ -€ 20% 9.639 1.928 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.21 BIBOB Vragenlijst invullen BD13: indieners offertes -€ -€ -€ 0% 9.639 0 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.22 Selectiecriteria (Aanvullen)

Aanvullende gegevens BD13: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 0% 9.639 0 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.23 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen

AD13: aantal aanbestedingen

75€ 4 300€ -€ 300€ 25% 1.447 362 108.525€ 100%

C.24 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen

BD13: indieners offertes 75€ 8 600€ -€ 600€ 25% 9.639 2.410 1.445.905€ 100%

C.25 "Aanwijzing" Schriftelijk stellen van vragen BD13: indieners offertes 75€ 1 30/60 113€ -€ 113€ 85% 9.639 8.193 921.765€ 100%

C.26 Nota van inlichtingen Opstellen document met vraag en antwoord "aanwijzing"

AD13: aantal aanbestedingen

75€ 12 900€ -€ 900€ 100% 1.447 1.447 1.302.300€ 100%

C.27 Nota van inlichtingen Toesturen nota van inlichtingen AD13: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 9.639 9.639 96.394€ 100%

C.28 Nota van inlichtingen Bestuderen nota van inlichtingen BD13: indieners offertes 75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 9.639 9.639 1.445.905€ 100%

C.29 Offerte opstellen Opstellen van de offertes (rekentijd) BD13: indieners offertes 75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 100% 9.639 9.639 11.567.244€ 100%

C.30 Rechtmatigheid inschrijving

Verklaring opstellen rechtmatigheid inschrijving

BD13: indieners offertes 75€ 15/60 19€ -€ 19€ 35% 9.639 3.374 63.258€ 100%

C.31 Indienen van de inschrijving

Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving

BD13: indieners offertes 40€ 45/60 30€ -€ 30€ 100% 9.639 9.639 289.181€ 100%

C.32 Indienen van de inschrijving

Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever

BD13: indieners offertes 40€ 4 160€ -€ 160€ 80% 9.639 7.711 1.233.839€ 100%

0D Gunnen 0 11.007.274€ 81% 19% 0%

D.01 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

AD13: aantal aanbestedingen

75€ 3 225€ -€ 225€ 50% 1.447 724 162.788€ 100%

D.02 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

BD13: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 50% 9.639 4.820 1.445.905€ 100%

D.03 Selecteren Beoordelen selectiedocumenten met ranglijst

AD13: indieners offertes 75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 9.639 9.639 1.445.905€ 100%

D.04 Selecteren Beoordelen selectiedocumenten met loting

AD13: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 0% 9.639 0 -€ 100%

D.05 Selecteren Informeren geselecteerde en afgewezen bedrijven

AD13: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 0% 9.639 0 -€ 100%

D.06 BIBOB Opvragen van de beschikking bij het bedrijf en controleren

AD13: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 1.447 0 -€ 100%

D.07 BIBOB Advies aanvragen bij Bureau BIBOB obv. inschrijfformulier en motivatie

AD13: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 1.447 0 -€ 100%

D.08 BIBOB Uitvoeren hoorplicht AD13: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 1.447 0 -€ 100%

D.09 Gunning Maken rangorde bij laagste prijs AD13: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 15% 9.639 1.446 54.221€ 100%

D.10 Gunning Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding

AD13: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 85% 9.639 8.193 2.458.039€ 100%

D.11 Bewijsmateriaal Verzoeken opsturen bewijsmateriaal geselecteerde bedrijven

AD13: aantal contractanten

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 33% 1.447 470 4.703€ 100%

D.12 Bewijsmateriaal Verzamelen, kopiëren en toesturen bewijsmateriaal

BD13: aantal contractanten

40€ 2 30/60 100€ 589€ 1 589€ 689€ 33% 1.447 470 324.019€ 100%

Page 40: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

L4, levering, onder, openbaar

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling Procent in categorie:Administratieve lasten

Doelgroep P Q PxQFrequen-tie ReferentieAantal

bedrijvenVolgnr. Wets-artikel Verplichting Handeling

D.13 Controle bewijsmateriaal Controleren ontvangen bewijsmateriaal

AD13: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 33% 1.447 470 70.541€ 100%

D.14 Controle inschrijfbegroting

Controleren inschrijfbegroting van gunning op volledigheid en correctheid

AD13: aantal contractanten

75€ 8 600€ -€ 600€ 65% 1.447 941 564.330€ 100%

D.15 Informeren inschrijvers Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie

AD13: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 9.639 9.639 361.476€ 100%

D.16 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing

AD13: indieners offertes 75€ 1 75€ -€ 75€ 50% 9.639 4.820 361.476€ 100%

D.17 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd

AD13: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 50% 9.639 4.820 1.445.905€ 100%

D.18 Gunningsadvies Opstellen gunningsadvies interne communicatie

AD13: aantal aanbestedingen

75€ 8 600€ -€ 600€ 100% 1.447 1.447 868.200€ 100%

D.19 Procesverbaal Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en motivatie, (3) naam uitgesloten gegadigden of inschrijvers en motivatie, (4) naam begunstigde

AD13: aantal aanbestedingen

75€ 4 300€ -€ 300€ 100% 1.447 1.447 434.100€ 100%

D.20 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

AD13: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 1.447 1.447 217.050€ 100%

D.21 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

BD13: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 1.447 1.447 217.050€ 100%

D.22 Contractering Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief

AD13: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 1.447 1.447 54.263€ 100%

D.23 Contractering Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief

BD13: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 1.447 1.447 54.263€ 100%

D.24 Dossiervorming Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren

AD13: aantal aanbestedingen

40€ 8 320€ -€ 320€ 100% 1.447 1.447 463.040€ 100%

0E Aankondigen gunning 0 -€ 0% 0% 0%

E.01 Niet van toepassing -€ -€ -€ 0 -€ 100%

Page 41: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

W1, werken, onder, onderhands

Domein: Verminderen Lasten Aanbesteden Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Project: EZ AanbestedingenType: W1, werken, onder EU-drempelwaarde, onderhandse procedure Organisatie:

Samenvatting resultatenGroep Onderwerp P x Q Status Controle Onderverdeling internationaal

A Aankondigen opdracht Niet van toepassing Actief ! L AD 41.440.250€ B Selecteren Niet van toepassing Actief ! L BD 67.565.791€ C Inschrijven 74.794.621€ Actief ! AL BD -€ D Gunnen 34.211.420€ Actief !E Aankondigen gunning Niet van toepassing Actief !

Type: W1, werken, onder EU-drempel 109.006.041€ 0

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQA Aankondigen opdracht -€ 0% 0% 0%

A.01 Niet van toepassing -€ -€ -€ -€

B Selecteren -€ 0% 0% 0%B.01 Niet van toepassing -€ -€ -€ -€

C Inschrijven 74.794.621€ 26% 74% 0%C.01 Vaststellen toepassen

Europese richtlijnVaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen

AD7: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 14.383 14.383 539.363€ 100%

C.02 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn

AD7: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 14.383 14.383 1.078.725€ 100%

C.03 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Kiezen aanbestedingsprocedure AD7: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 14.383 14.383 539.363€ 100%

C.04 Interne afstemming Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management

AD7: aantal aanbestedingen

110€ 2 220€ -€ 220€ 100% 14.383 14.383 3.164.260€ 100%

C.05 Bestek opstellen Omschrijven inhoudelijke opdracht AD7: aantal aanbestedingen

75€ 6 450€ -€ 450€ 100% 14.383 14.383 6.472.350€ 100%

C.06 Bestek opstellen Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden

AD7: aantal aanbestedingen

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 14.383 14.383 2.157.450€ 100%

C.07 Vaststellen gunningscriteria

Kiezen gunningscriterium laagste prijs AD7: aantal aanbestedingen

€ 75 30/60 38€ -€ 38€ 90% 14.383 12.945 485.426€ 100%

C.08 Vaststellen gunningscriteria

Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid

AD7: aantal aanbestedingen

€ 75 2 150€ -€ 150€ 10% 14.383 1.438 215.745€ 100%

C.09 Selecteren inschrijvers Selecteren bedrijven die een offerte mogen indienen

AD7: aantal aanbestedingen

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 14.383 14.383 2.157.450€ 100%

C.10 Uitnodigen voor inschrijving

Uitnodigen geselecteerde bedrijven tot het doen van een inschrijving

AD7: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 64.100 64.100 640.998€ 100%

C.11 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post

AD7: indieners offertes 40€ -€ -€ -€ 100% 64.100 64.100 -€ Verwerkt in C.10

100%

C.12 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen

AD7: aantal aanbestedingen

75€ 2 150€ -€ 150€ 30% 14.383 4.315 647.235€ 100%

C.13 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen

BD7: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 30% 64.100 19.230 5.768.980€ 100%

C.14 "Aanwijzing" Schriftelijk stellen van vragen BD7: indieners offertes 75€ 1 75€ -€ 75€ 40% 64.100 25.640 1.922.993€ 100%

C.15 "Aanwijzing" Schriftelijk beantwoorden van vragen AD7: indieners offertes 75€ 45/60 56€ -€ 56€ 40% 64.100 25.640 1.442.245€ 100%C.16 Offerte opstellen Opstellen van de offertes (rekentijd) BD7: indieners offertes 75€ 8 600€ -€ 600€ 100% 64.100 64.100 38.459.869€ 100%

C.17 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden, BIBOB)

Formuleren juridische criteria (zoals strafrecht, faillissement, belasting, sociale zaken, etc.) en gewenst bewijsmateriaal

BD7: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 0% 64.100 0 -€ 100%

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handelingDoelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijvenVolgnr. Wets-

artikel Verplichting Handeling

- - - -

- -

- -

-

L AD L BD AL BD

19.540.610 55.254.011 - 21.899.640 12.311.780 -

41.440.250 67.565.791 0

Lasten en AL

38%

62%

0%L ADL BDAL BD

Page 42: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

W1, werken, onder, onderhands

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handelingDoelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijvenVolgnr. Wets-

artikel Verplichting Handeling

C.18 Indienen van de inschrijving

Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving

BD7: indieners offertes 40€ 45/60 30€ -€ 30€ 100% 64.100 64.100 1.922.993€ 100%

C.19 Indienen van de inschrijving

Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever

BD7: indieners offertes 40€ 4 160€ -€ 160€ 70% 64.100 44.870 7.179.176€ 100%

D Gunnen 34.211.420€ 64% 36% 0%D.01 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening

aanbiedingAD7: aantal aanbestedingen

75€ 3 225€ -€ 225€ 50% 14.383 7.192 1.618.088€ 100%

D.02 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

BD7: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 50% 64.100 32.050 9.614.967€ 100%

D.03 Gunning Maken rangorde bij laagste prijs AD7: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 90% 64.100 57.690 2.163.368€ 100%

D.04 Gunning Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding

AD7: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 10% 64.100 6.410 1.922.993€ 100%

D.05 Informeren inschrijvers Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie

AD7: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 64.100 64.100 2.403.742€ 100%

D.06 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing

AD7: indieners offertes 75€ 1 75€ -€ 75€ 30% 64.100 19.230 1.442.245€ 100%

D.07 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd

AD7: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 30% 64.100 19.230 5.768.980€ 100%

D.08 Gunningsadvies Opstellen gunningsadvies interne communicatie

AD7: aantal aanbestedingen

75€ 1 30/60 113€ -€ 113€ 100% 14.383 14.383 1.618.088€ 100%

D.09 Procesverbaal Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en motivatie, (3) naam uitgesloten gegadigden of inschrijvers en motivatie, (4) naam begunstigde

AD7: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 14.383 14.383 539.363€ 100%

D.10 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

AD7: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 14.383 14.383 2.157.450€ 100%

D.11 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

BD7: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 14.383 14.383 2.157.450€ 100%

D.12 Contractering Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief

AD7: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 14.383 14.383 539.363€ 100%

D.13 Contractering Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief

BD7: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 14.383 14.383 539.363€ 100%

D.14 Dossiervorming Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren

AD7: aantal aanbestedingen

40€ 3 120€ -€ 120€ 100% 14.383 14.383 1.725.960€ 100%

E Aankondigen gunning -€ 0% 0% 0%E.01 Niet van toepassing -€ -€ -€ -€ 100%

Page 43: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

W2, werken, onder, openbaar

Domein: Verminderen Lasten Aanbesteden Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Project: EZ AanbestedingenType: W2, werken, onder EU-drempelwaarde, openbare procedure Organisatie:

Samenvatting resultatenGroep Onderwerp P x Q Status Controle Onderverdeling internationaal

A Aankondigen opdracht 123.233.975€ Actief ! L AD 47.366.243€ B Selecteren Niet van toepassing Actief ! L BD 160.500.267€

C Inschrijven 61.675.368€ Actief ! AL BD -€ D Gunnen 22.957.167€ Actief !E Aankondigen gunning Niet van toepassing Actief !

Type: W2, werken, onder EU-drempel 207.866.510€ 0

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQA Aankondigen opdracht 123.233.975€ 24% 76% 0%

A.01 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen

AD8: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 3.400 3.400 127.500€ 100%

A.02 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn

AD8: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 3.400 3.400 255.000€ 100%

A.03 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Kiezen aanbestedingsprocedure AD8: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 3.400 3.400 127.500€ 100%

A.04 Interne afstemming Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management

AD8: aantal aanbestedingen

110€ 8 880€ -€ 880€ 100% 3.400 3.400 2.992.000€ 100%

A.05 Bestek opstellen Omschrijven inhoudelijke opdracht AD8: aantal aanbestedingen

75€ 80 6.000€ -€ 6.000€ 100% 3.400 3.400 20.400.000€ 100%

A.06 Bestek opstellen Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden

AD8: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 3.400 3.400 -€ Verwerkt in A.05

100%

A.07 Selectiecriteria Formuleren en vaststellen selectiecriteria in selectieleidraad

AD8: aantal aanbestedingen

75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 100% 3.400 3.400 4.080.000€ 100%

A.08 Selectiecriteria Formuleren en vaststellen aanvullende selectiecriteria

AD8: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 75% 3.400 2.550 -€ Verwerkt in A.07

100%

A.09 Selectiecriteria Vaststellen selectiewijze voorselectie (rangorde of loting)

AD8: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 50% 3.400 1.700 -€ Verwerkt in A.07

100%

A.10 Interne goedkeuring Intern besluit selectiecriteria AD8: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 3.400 3.400 -€ 100%

A.11 Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium laagste prijs

AD8: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 90% 3.400 3.060 229.500€ 100%

A.12 Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid

AD8: aantal aanbestedingen

75€ 12 900€ -€ 900€ 10% 3.400 340 306.000€ 100%

A.13 Vertrouwelijkheid Maatregelen nemen voor garanderen vertrouwelijkheid informatie van inschrijving

AD8: aantal aanbestedingen

75€ 0 -€ -€ -€ 100% 3.400 3.400 -€ 100%

A.14 Aankondiging opdracht Verzenden aankondiging met e-mail aan de EU

AD8: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 0% 3.400 0 -€ 100%

A.15 Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie op www.aanbestedingskalender.nl (geeft door aan EU)

AD8: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 3.400 3.400 127.500€ 100%

A.16 Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie in nationale verspreid blad

AD8: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 3.400 3.400 255.000€ 100%

A.17 Aankondiging opdracht Verzendatum aankondiging kunnen aantonen

AD8: aantal aanbestedingen

75€ 0 -€ -€ -€ 100% 3.400 3.400 -€ 100%

A.18 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen EU-website op aankondigingen

BD8: wekelijkse handelingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 50% 1.750.113 875.056 32.814.610€ 100%

A.19 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen advertenties op www.aanbestedingskalender.nl

BD8: wekelijkse handelingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 50% 1.750.113 875.056 32.814.610€ 100%

A.20 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen advertenties in nationaal verspreid blad

BD8: wekelijkse handelingen

75€ -€ -€ -€ 50% 1.750.113 875.056 -€ Verwerkt in A.19

100%

A.21 Opvragen aanbestedings-documenten

Opvragen van nadere documentatie door versturen e-mail

BD8: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 30% 34.899 10.470 104.698€ 100%

L AD L BD AL BD

47.366.243 160.500.267 0

3.847.982 57.827.386 - 14.042.421 8.914.746 -

- - -

29.475.840 93.758.135 - - - -

Volgnr. Wets-artikel Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

Lasten en AL

23%

77%

0%L ADL BDAL BD

Page 44: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

W2, werken, onder, openbaar

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Volgnr. Wets-artikel Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

A.22 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post

AD8: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 34.899 34.899 348.994€ 100%

A.23 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen nadere inlichtingen over bestek

AD8: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 0% 34.899 0 -€ 100%

A.24 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Verrekenen vergoeding aanvraag bestek

AD8: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 65% 34.899 22.685 226.846€ 100%

A.25 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Betalen vergoeding aanvraag bestek BD8: aanvragers informatie

40€ 30/60 20€ 200€ 1 200€ 220€ 65% 34.899 22.685 4.990.614€ 100%

A.26 Bestuderen aanbestedings-documenten

Bestuderen aanbestedingsdocumenten en besluitvorming voor meedingen

BD8: aanvragers informatie

110€ 6 660€ -€ 660€ 100% 34.899 34.899 23.033.603€ 100%

0B Selecteren 0 -€ 0% 0% 0%

B.01 Niet van toepassing -€ -€ -€ 0 #WAARDE! -€

0C Inschrijven 0 61.675.368€ 6% 94% 0%

C.01 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Non faillissementsverklaring van de rechtbank

BD8: indieners offertes 40€ 10 400€ 94€ 1/5 19€ 419€ 100% 25.248 25.248 10.573.954€ 100%

C.02 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring onder ede voor goed gedrag (notaris)

BD8: indieners offertes 40€ -€ 296€ 1/5 59€ 59€ 50% 25.248 12.624 747.347€ Verwerkt in C.01

100%

C.03 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring omtrent goed gedrag (VOG) (justitie)

BD8: indieners offertes 40€ -€ 148€ 1/5 30€ 30€ 55% 25.248 13.887 411.041€ Verwerkt in C.01

100%

C.04 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring afdracht sociale premies BD8: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 55% 25.248 13.887 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.05 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring afdracht belastingen (belastingdienst)

BD8: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 50% 25.248 12.624 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.06 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Kopie handelsregister of verklaring onder ede

BD8: indieners offertes 75€ -€ 11€ 1/5 2€ 2€ 100% 25.248 25.248 55.546€ Verwerkt in C.01

100%

C.07 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Specifieke vergunning of lidmaatschap

BD8: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 50% 25.248 12.624 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.08 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden op de plaats van opdracht

BD8: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 60% 25.248 15.149 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.09 Selectiecriteria (Financieel)

Bankverklaring of verzekering tegen beroepsrisico's

BD8: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 90% 25.248 22.723 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.10 Selectiecriteria (Financieel)

Balansen of balansuittreksels BD8: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 60% 25.248 15.149 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.11 Selectiecriteria (Financieel)

Omzetverklaring afgelopen 3 jaar BD8: indieners offertes 40€ -€ 40€ 1/5 8€ 8€ 95% 25.248 23.986 191.886€ Verwerkt in C.01

100%

C.12 Selectiecriteria (Technisch)

Referentieprojecten BD8: indieners offertes 40€ -€ -€ -€ 100% 25.248 25.248 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.13 Selectiecriteria (Technisch)

Monsters, beschrijvingen, foto's met verklaring of certificaat van echtheid

BD8: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 5% 25.248 1.262 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.14 Selectiecriteria (Technisch)

Certificaat van instantie inzake kwaliteitsnormen

BD8: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 45% 25.248 11.362 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.15 Selectiecriteria (Technisch)

Maatregelen milieubeheer/certificaat BD8: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 5% 25.248 1.262 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.16 Selectiecriteria (Technisch)

Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting laatste drie jaar

BD8: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 65% 25.248 16.411 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.17 Selectiecriteria (Technisch)

Outillage, materieel en technische uitrusting

BD8: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 50% 25.248 12.624 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.18 Selectiecriteria (Technisch)

Gedeelte onderaanneming BD8: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 60% 25.248 15.149 -€ Verwerkt in C.01

100%

Page 45: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

W2, werken, onder, openbaar

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Volgnr. Wets-artikel Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

C.19 Selectiecriteria (Technisch)

Meewerken aan controle door AD bij complexe producten of diensten op (1) productiecapaciteit, (2) technische capaciteit en (3) mogelijkheden ontwerpen en onderzoek, (4) kwaliteitsmaatregelen

BD8: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 38% 25.248 9.468 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.20 Selectiecriteria (Technisch)

Namen en beroepskwalificaties van de dienstverleners

BD8: indieners offertes 40€ -€ -€ -€ 25% 25.248 6.312 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.21 BIBOB Vragenlijst invullen BD8: indieners offertes -€ -€ -€ 3% 25.248 631 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.22 Selectiecriteria (Aanvullen)

Aanvullende gegevens BD8: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 0% 25.248 0 -€ Verwerkt in C.01

100%

C.23 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen

AD8: aantal aanbestedingen

75€ 4 300€ -€ 300€ 53% 3.400 1.785 535.500€ 100%

C.24 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen

BD8: indieners offertes 75€ 8 600€ -€ 600€ 53% 25.248 13.255 7.953.189€ 100%

C.25 "Aanwijzing" Schriftelijk stellen van vragen BD8: indieners offertes 75€ 1 30/60 113€ -€ 113€ 15% 25.248 3.787 426.064€ 100%

C.26 Nota van inlichtingen Opstellen document met vraag en antwoord "aanwijzing"

AD8: aantal aanbestedingen

75€ 12 900€ -€ 900€ 100% 3.400 3.400 3.060.000€ 100%

C.27 Nota van inlichtingen Toesturen nota van inlichtingen AD8: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 25.248 25.248 252.482€ 100%

C.28 Nota van inlichtingen Bestuderen nota van inlichtingen BD8: indieners offertes 75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 25.248 25.248 3.787.233€ 100%

C.29 Offerte opstellen Opstellen van de offertes (rekentijd) BD8: indieners offertes 75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 100% 25.248 25.248 30.297.864€ 100%

C.30 Rechtmatigheid inschrijving

Verklaring opstellen rechtmatigheid inschrijving

BD8: indieners offertes 75€ 15/60 19€ -€ 19€ 0% 25.248 0 -€ 100%

C.31 Indienen van de inschrijving

Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving

BD8: indieners offertes 40€ 45/60 30€ -€ 30€ 100% 25.248 25.248 757.447€ 100%

C.32 Indienen van de inschrijving

Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever

BD8: indieners offertes 40€ 4 160€ -€ 160€ 65% 25.248 16.411 2.625.815€ 100%

0D Gunnen 0 22.957.167€ 61% 39% 0%

D.01 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

AD8: aantal aanbestedingen

75€ 3 225€ -€ 225€ 100% 3.400 3.400 765.000€ 100%

D.02 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

BD8: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 100% 25.248 25.248 7.574.466€ 100%

D.03 Selecteren Beoordelen selectiedocumenten met ranglijst

AD8: indieners offertes 75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 25.248 25.248 3.787.233€ 100%

D.04 Selecteren Beoordelen selectiedocumenten met loting

AD8: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 0% 25.248 0 -€ 100%

D.05 Selecteren Informeren geselecteerde en afgewezen bedrijven

AD8: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 0% 25.248 0 -€ 100%

D.06 BIBOB Opvragen van de beschikking bij het bedrijf en controleren

AD8: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 3.400 0 -€ 100%

D.07 BIBOB Advies aanvragen bij Bureau BIBOB obv. inschrijfformulier en motivatie

AD8: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 3.400 0 -€ 100%

D.08 BIBOB Uitvoeren hoorplicht AD8: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 3.400 0 -€ 100%

D.09 Gunning Maken rangorde bij laagste prijs AD8: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 90% 25.248 22.723 852.127€ 100%

D.10 Gunning Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding

AD8: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 10% 25.248 2.525 757.447€ 100%

D.11 Bewijsmateriaal Verzoeken opsturen bewijsmateriaal geselecteerde bedrijven

AD8: aantal contractanten

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 30% 3.400 1.020 10.200€ 100%

D.12 Bewijsmateriaal Verzamelen, kopiëren en toesturen bewijsmateriaal

BD8: aantal contractanten

40€ 2 30/60 100€ 589€ 1 589€ 689€ 30% 3.400 1.020 702.780€ 100%

Page 46: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

W2, werken, onder, openbaar

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Volgnr. Wets-artikel Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

D.13 Controle bewijsmateriaal Controleren ontvangen bewijsmateriaal

AD8: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 30% 3.400 1.020 153.000€ 100%

D.14 Controle inschrijfbegroting

Controleren inschrijfbegroting van gunning op volledigheid en correctheid

AD8: aantal contractanten

75€ 8 600€ -€ 600€ 63% 3.400 2.125 1.275.000€ 100%

D.15 Informeren inschrijvers Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie

AD8: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 25.248 25.248 946.808€ 100%

D.16 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing

AD8: indieners offertes 75€ 1 75€ -€ 75€ 8% 25.248 1.894 142.021€ 100%

D.17 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd

AD8: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 8% 25.248 1.894 568.085€ 100%

D.18 Gunningsadvies Opstellen gunningsadvies interne communicatie

AD8: aantal aanbestedingen

75€ 8 600€ -€ 600€ 100% 3.400 3.400 2.040.000€ 100%

D.19 Procesverbaal Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en motivatie, (3) naam uitgesloten gegadigden of inschrijvers en motivatie, (4) naam begunstigde

AD8: aantal aanbestedingen

75€ 4 300€ -€ 300€ 100% 3.400 3.400 1.020.000€ 100%

D.20 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

AD8: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 3.400 3.400 510.000€ 100%

D.21 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

BD8: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 3.400 3.400 510.000€ 100%

D.22 Contractering Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief

AD8: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 3.400 3.400 127.500€ 100%

D.23 Contractering Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief

BD8: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 3.400 3.400 127.500€ 100%

D.24 Dossiervorming Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren

AD8: aantal aanbestedingen

40€ 8 320€ -€ 320€ 100% 3.400 3.400 1.088.000€ 100%

0E Aankondigen gunning 0 -€ 0% 0% 0%

E.01 Niet van toepassing -€ -€ -€ 0 #WAARDE! -€ 100%

Page 47: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

W3, werken, onder, niet-openb

Domein: Verminderen Lasten Aanbesteden Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Project: EZ AanbestedingenType: W3, werken, onder EU-drempelwaarde, niet-openbare procedure Organisatie:

Samenvatting resultatenGroep Onderwerp P x Q Status Controle Onderverdeling internationaal

A Aankondigen opdracht 2.673.566€ Actief ! L AD 1.376.668€ B Selecteren 764.191€ Actief ! L BD 3.374.856€ C Inschrijven 937.300€ Actief ! AL BD -€ D Gunnen 376.467€ Actief !E Aankondigen gunning Niet van toepassing Actief !

Type: W3, werken, onder EU-drempel 4.751.524€ 0

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQA Aankondigen opdracht 2.673.566€ 31% 69% 0%

A.01 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen

AD9: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 96 96 3.600€ 100%

A.02 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn

AD9: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 96 96 7.200€ 100%

A.03 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Kiezen aanbestedingsprocedure AD9: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 96 96 3.600€ 100%

A.04 Interne afstemming Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management

AD9: aantal aanbestedingen

110€ 8 880€ -€ 880€ 100% 96 96 84.480€ 100%

A.05 Bestek opstellen Omschrijven inhoudelijke opdracht AD9: aantal aanbestedingen

75€ 80 6.000€ -€ 6.000€ 100% 96 96 576.000€ 100%

A.06 Bestek opstellen Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden

AD9: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 96 96 -€ Verwerkt in A.05

100%

A.07 Selectiecriteria Formuleren en vaststellen selectiecriteria in selectieleidraad

AD9: aantal aanbestedingen

75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 100% 96 96 115.200€ 100%

A.08 Selectiecriteria Formuleren en vaststellen aanvullende selectiecriteria

AD9: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 96 96 -€ Verwerkt in A.07

100%

A.09 Selectiecriteria Vaststellen selectiewijze voorselectie (rangorde of loting)

AD9: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 50% 96 48 -€ Verwerkt in A.07

100%

A.10 Selectiecriteria (Aanvullen)

Aanvullende gegevens AD9: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 15% 96 14 -€ 100%

A.11 Interne goedkeuring Intern besluit selectiecriteria AD9: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 96 96 -€ 100%

A.12 Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium laagste prijs

AD9: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 80% 96 77 5.760€ 100%

A.13 Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid

AD9: aantal aanbestedingen

75€ 12 900€ -€ 900€ 20% 96 19 17.280€ 100%

A.14 Vertrouwelijkheid Maatregelen nemen voor garanderen vertrouwelijkheid informatie van inschrijving

AD9: aantal aanbestedingen

75€ 0 -€ -€ -€ 85% 96 82 -€ 100%

A.15 Aankondiging opdracht Verzenden aankondiging met e-mail aan de EU

AD9: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 0% 96 0 -€ 100%

A.16 Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie op www.aanbestedingskalender.nl (geeft door aan EU)

AD9: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 96 96 3.600€ 100%

A.17 Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie in nationale verspreid blad

AD9: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 96 96 7.200€ 100%

A.18 Aankondiging opdracht Verzendatum aankondiging kunnen aantonen

AD9: aantal aanbestedingen

75€ 0 -€ -€ -€ 100% 96 96 -€ 100%

A.19 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen EU-website op aankondigingen

BD9: wekelijkse handelingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 50% 7.020 3.510 131.625€ 100%

A.20 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen advertenties op www.aanbestedingskalender.nl

BD9: wekelijkse handelingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 50% 7.020 3.510 131.625€ 100%

A.21 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen advertenties in nationaal verspreid blad

BD9: wekelijkse handelingen

75€ -€ -€ -€ 50% 7.020 3.510 -€ Verwerkt in A.20

100%

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handelingDoelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijvenVolgnr. Wets-

artikel Verplichting Handeling

- 180.017 584.174 -

- -

823.920 1.849.646

-

L AD L BD AL BD

125.691 811.609 - 247.040 129.427 -

1.376.668 3.374.856 -

Lasten en AL

29%

71%

0%L ADL BDAL BD

Page 48: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

W3, werken, onder, niet-openb

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handelingDoelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijvenVolgnr. Wets-

artikel Verplichting Handeling

A.22 Bestuderen aanbestedings-documenten

Bestuderen aanbestedingsdocumenten en besluitvorming voor meedingen

BD9: aanvragers informatie

110€ 6 660€ -€ 660€ 100% 2.404 2.404 1.586.396€ 100%

0B Selecteren 0 764.191€ 24% 76% 0%

B.01 Aanmelding gegadigden Telefonisch of via e-mail aanmelden als gegadigde

BD9: deelnemers selectiefase

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 454 454 4.537€ 100%

B.02 Aanmelding gegadigden Registreren aanmeldingen gegadigden (spreadsheet)

AD9: deelnemers selectiefase

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 454 454 4.537€ 100%

B.03 Gegadigden uitnodigen Uitnodigen gegadigden via e-mail of post

AD9: deelnemers selectiefase

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 454 454 4.537€ 100%

B.04 Aanmelding gegadigden Invullen en retourneren aanmeldingsformulier

BD9: deelnemers selectiefase

75€ 15/60 19€ -€ 19€ 100% 454 454 8.506€ 100%

B.05 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Non faillissementsverklaring van de rechtbank

BD9: deelnemers selectiefase

40€ 10 400€ 94€ 1/5 19€ 419€ 100% 454 454 189.999€ 100%

B.06 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring onder ede voor goed gedrag (notaris)

BD9: deelnemers selectiefase

40€ -€ 296€ 1/5 59€ 59€ 60% 454 272 16.114€ Verwerkt in B.05

100%

B.07 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring omtrent goed gedrag (VOG) (justitie)

BD9: deelnemers selectiefase

40€ -€ 148€ 1/5 30€ 30€ 85% 454 386 11.414€ Verwerkt in B.05

100%

B.08 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring afdracht sociale premies BD9: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 100% 454 454 -€ Verwerkt in B.05

100%

B.09 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring afdracht belastingen (belastingdienst)

BD9: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 75% 454 340 -€ Verwerkt in B.05

100%

B.10 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Kopie handelsregister of verklaring onder ede

BD9: deelnemers selectiefase

75€ -€ 11€ 1/5 2€ 2€ 100% 454 454 998€ Verwerkt in B.05

100%

B.11 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Specifieke vergunning of lidmaatschap

BD9: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 60% 454 272 -€ Verwerkt in B.05

100%

B.12 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden op de plaats van opdracht

BD9: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 75% 454 340 -€ Verwerkt in B.05

100%

B.13 Selectiecriteria (Financieel)

Bankverklaring of verzekering tegen beroepsrisico's

BD9: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 100% 454 454 -€ Verwerkt in B.05

100%

B.14 Selectiecriteria (Financieel)

Balansen of balansuittreksels BD9: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 75% 454 340 -€ Verwerkt in B.05

100%

B.15 Selectiecriteria (Financieel)

Omzetverklaring afgelopen 3 jaar BD9: deelnemers selectiefase

40€ -€ 40€ 1/5 8€ 8€ 100% 454 454 3.629€ Verwerkt in B.05

100%

B.16 Selectiecriteria (Technisch)

Referentieprojecten BD9: deelnemers selectiefase

40€ -€ -€ -€ 100% 454 454 -€ Verwerkt in B.05

100%

B.17 Selectiecriteria (Technisch)

Monsters, beschrijvingen, foto's met verklaring of certificaat van echtheid

BD9: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 10% 454 45 -€ Verwerkt in B.05

100%

B.18 Selectiecriteria (Technisch)

Certificaat van instantie inzake kwaliteitsnormen

BD9: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 15% 454 68 -€ Verwerkt in B.05

100%

B.19 Selectiecriteria (Technisch)

Maatregelen milieubeheer/certificaat BD9: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 0% 454 0 -€ Verwerkt in B.05

100%

B.20 Selectiecriteria (Technisch)

Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting laatste drie jaar

BD9: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 55% 454 250 -€ Verwerkt in B.05

100%

B.21 Selectiecriteria (Technisch)

Outillage, materieel en technische uitrusting

BD9: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 30% 454 136 -€ Verwerkt in B.05

100%

B.22 Selectiecriteria (Technisch)

Gedeelte onderaanneming BD9: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 70% 454 318 -€ Verwerkt in B.05

100%

B.23 Selectiecriteria (Technisch)

Meewerken aan controle door AD bij complexe producten of diensten op (1) productiecapaciteit, (2) technische capaciteit en (3) mogelijkheden ontwerpen en onderzoek, (4) kwaliteitsmaatregelen

BD9: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 43% 454 193 -€ Verwerkt in B.05

100%

B.24 Selectiecriteria (Technisch)

Namen en beroepskwalificaties van de dienstverleners

BD9: deelnemers selectiefase

40€ -€ -€ -€ 30% 454 136 -€ Verwerkt in B.05

100%

B.25 BIBOB Vragenlijst invullen BD9: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 3% 454 11 -€ Verwerkt in B.05

100%

Page 49: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

W3, werken, onder, niet-openb

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handelingDoelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijvenVolgnr. Wets-

artikel Verplichting Handeling

B.26 Selectiecriteria (Aanvullen)

Aanvullende gegevens BD9: deelnemers selectiefase

75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 50% 454 227 272.204€ 100%

B.27 Selecteren Beoordelen selectiedocumenten met ranglijst

AD9: deelnemers selectiefase

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 454 454 68.051€ 100%

B.28 Selecteren Beoordelen aanvullende gegevens selectiecriteria

AD9: deelnemers selectiefase

75€ 4 300€ -€ 300€ 50% 454 227 68.051€ 100%

B.29 Selecteren Beoordelen selectiedocumenten met loting

AD9: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 0% 454 0 -€ 100%

B.30 Selecteren Informeren geselecteerde en afgewezen bedrijven

AD9: deelnemers selectiefase

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 454 454 17.013€ 100%

B.31 BIBOB Opvragen van de beschikking bij het bedrijf en controleren

AD9: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 96 0 -€ 100%

B.32 BIBOB Advies aanvragen bij Bureau BIBOB obv. inschrijfformulier en motivatie

AD9: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 96 0 -€ 100%

B.33 BIBOB Uitvoeren hoorplicht AD9: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 96 0 -€ 100%

B.34 Bewijsmateriaal Verzoeken opsturen bewijsmateriaal geselecteerde bedrijven

AD9: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 30% 371 111 1.114€ 100%

B.35 Bewijsmateriaal Verzamelen, kopiëren en toesturen bewijsmateriaal

BD9: indieners offertes 40€ 2 30/60 100€ 589€ 1 589€ 689€ 30% 371 111 76.773€ 100%

B.36 Controle bewijsmateriaal Controleren ontvangen bewijsmateriaal

AD9: indieners offertes 75€ 2 150€ -€ 150€ 30% 371 111 16.714€ 100%

0C Inschrijven 0 937.300€ 13% 87% 0%

C.01 Uitnodigen voor inschrijving

Uitnodigen geselecteerde bedrijven tot het doen van een inschrijving

AD9: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 371 371 3.714€ 100%

C.02 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post

AD9: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 371 371 3.714€ 100%

C.03 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen nadere inlichtingen over bestek

AD9: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 0% 371 0 -€ 100%

C.04 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Verrekenen vergoeding aanvraag bestek

AD9: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 60% 371 223 2.229€ 100%

C.05 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Betalen vergoeding aanvraag bestek BD9: indieners offertes 40€ 30/60 20€ 200€ 1 200€ 220€ 60% 371 223 49.028€ 100%

C.06 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen

AD9: aantal aanbestedingen

75€ 4 300€ -€ 300€ 90% 96 86 25.920€ 100%

C.07 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen

BD9: indieners offertes 75€ 8 600€ -€ 600€ 90% 371 334 200.569€ 100%

C.08 "Aanwijzing" Schriftelijk stellen van vragen BD9: indieners offertes 75€ 1 30/60 113€ -€ 113€ 10% 371 37 4.179€ 100%

C.09 Nota van inlichtingen Opstellen document met vraag en antwoord "aanwijzing"

AD9: aantal aanbestedingen

75€ 12 900€ -€ 900€ 100% 96 96 86.400€ 100%

C.10 Nota van inlichtingen Toesturen nota van inlichtingen AD9: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 371 371 3.714€ 100%

C.11 Nota van inlichtingen Bestuderen nota van inlichtingen BD9: indieners offertes 75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 371 371 55.714€ 100%

C.12 Offerte opstellen Opstellen van de offertes (rekentijd) BD9: indieners offertes 75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 100% 371 371 445.709€ 100%

C.13 Rechtmatigheid inschrijving

Verklaring opstellen rechtmatigheid inschrijving

BD9: indieners offertes 75€ 15/60 19€ -€ 19€ 10% 371 37 696€ 100%

C.14 Indienen van de inschrijving

Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving

BD9: indieners offertes 40€ 45/60 30€ -€ 30€ 100% 371 371 11.143€ 100%

C.15 Indienen van de inschrijving

Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever

BD9: indieners offertes 40€ 4 160€ -€ 160€ 75% 371 279 44.571€ 100%

0D Gunnen 0 376.467€ 66% 34% 0%

Page 50: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

W3, werken, onder, niet-openb

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handelingDoelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijvenVolgnr. Wets-

artikel Verplichting Handeling

D.01 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

AD9: aantal aanbestedingen

75€ 3 225€ -€ 225€ 100% 96 96 21.600€ 100%

D.02 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

BD9: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 100% 371 371 111.427€ 100%

D.03 Gunning Maken rangorde bij laagste prijs AD9: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 80% 371 297 11.143€ 100%

D.04 Gunning Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding

AD9: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 20% 371 74 22.285€ 100%

D.05 Controle inschrijfbegroting

Controleren inschrijfbegroting van gunning op volledigheid en correctheid

AD9: aantal contractanten

75€ 8 600€ -€ 600€ 63% 96 60 36.000€ 100%

D.06 Informeren inschrijvers Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie

AD9: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 371 371 13.928€ 100%

D.07 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing

AD9: indieners offertes 75€ 1 75€ -€ 75€ 5% 371 19 1.393€ 100%

D.08 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd

AD9: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 5% 371 19 5.571€ 100%

D.09 Gunningsadvies Opstellen gunningsadvies interne communicatie

AD9: aantal aanbestedingen

75€ 8 600€ -€ 600€ 100% 96 96 57.600€ 100%

D.10 Procesverbaal Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en motivatie, (3) naam uitgesloten gegadigden of inschrijvers en motivatie, (4) naam begunstigde

AD9: aantal aanbestedingen

75€ 4 300€ -€ 300€ 100% 96 96 28.800€ 100%

D.11 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

AD9: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 96 96 14.400€ 100%

D.12 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

BD9: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 96 96 14.400€ 100%

D.13 Contractering Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief

AD9: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 96 96 3.600€ 100%

D.14 Contractering Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief

BD9: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 96 96 3.600€ 100%

D.15 Dossiervorming Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren

AD9: aantal aanbestedingen

40€ 8 320€ -€ 320€ 100% 96 96 30.720€ 100%

0E Aankondigen gunning 0 -€ 0% 0% 0%

E.01 Niet van toepassing -€ -€ -€ 0 #WAARDE! -€ 100%

Page 51: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

W4, werken, boven, openbaar

Domein: Verminderen Lasten Aanbesteden Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Project: EZ AanbestedingenType: W4, werken, boven EU-drempelwaarde, openbare procedure Organisatie:

Samenvatting resultatenGroep Onderwerp P x Q Status Controle Onderverdeling internationaal

A Aankondigen opdracht 6.380.676€ Actief ! L AD 2.942.212€ B Selecteren Niet van toepassing Actief ! L BD 2.679.806€ C Inschrijven 2.714.678€ Actief ! AL BD 4.799.214€ D Gunnen 1.296.226€ Actief !E Aankondigen gunning 29.652€ Actief !

Type: W4, werken, boven EU-drempe 10.421.232€ 0

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQA Aankondigen opdracht 6.380.676€ 29% 6% 65%

A.01 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen

AD10: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 210 210 7.875€ 100%

A.02 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn

AD10: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 210 210 15.750€ 100%

A.03 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Kiezen aanbestedingsprocedure AD10: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 210 210 7.875€ 100%

A.04 Interne afstemming Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management

AD10: aantal aanbestedingen

110€ 8 880€ -€ 880€ 100% 210 210 184.800€ 100%

A.05 Bestek opstellen Omschrijven inhoudelijke opdracht AD10: aantal aanbestedingen

75€ 80 6.000€ -€ 6.000€ 100% 210 210 1.260.000€ 100%

A.06 Bestek opstellen Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden

AD10: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 210 210 -€ Verwerkt in A.05

100%

A.07 Selectiecriteria Formuleren en vaststellen selectiecriteria in selectieleidraad

AD10: aantal aanbestedingen

75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 100% 210 210 252.000€ 100%

A.08 Selectiecriteria Formuleren en vaststellen aanvullende selectiecriteria

AD10: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 210 0 -€ Verwerkt in A.07

100%

A.09 Selectiecriteria Vaststellen selectiewijze voorselectie (rangorde of loting)

AD10: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 210 210 -€ Verwerkt in A.07

100%

A.10 Interne goedkeuring Intern besluit selectiecriteria AD10: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 210 210 -€ 100%

A.11 Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium laagste prijs

AD10: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 70% 210 147 11.025€ 100%

A.12 Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid

AD10: aantal aanbestedingen

75€ 12 900€ -€ 900€ 30% 210 63 56.700€ 100%

A.13 Vertrouwelijkheid Maatregelen nemen voor garanderen vertrouwelijkheid informatie van inschrijving

AD10: aantal aanbestedingen

75€ 0 -€ -€ -€ 100% 210 210 -€ 100%

A.14 Aankondiging opdracht Verzenden aankondiging met e-mail aan de EU

AD10: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 210 210 7.875€ 100%

A.15 Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie op www.aanbestedingskalender.nl (geeft door aan EU)

AD10: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 0% 210 0 -€ 100%

A.16 Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie in nationale verspreid blad

AD10: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 210 210 15.750€ 100%

A.17 Aankondiging opdracht Verzendatum aankondiging kunnen aantonen

AD10: aantal aanbestedingen

75€ 0 -€ -€ -€ 100% 210 210 -€ 100%

A.18 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen EU-website op aankondigingen

BD10: wekelijkse handelingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 83.170 83.170 3.118.877€ 0% 100%

A.19 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen advertenties op www.aanbestedingskalender.nl

BD10: wekelijkse handelingen

75€ -€ -€ -€ 0% 83.170 0 -€ Verwerkt in A.18

0% 100%

A.20 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen advertenties in nationaal verspreid blad

BD10: wekelijkse handelingen

75€ -€ -€ -€ 100% 83.170 83.170 -€ Verwerkt in A.18

100% 0%

A.21 Opvragen aanbestedings-documenten

Opvragen van nadere documentatie door versturen e-mail

BD10: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 20% 1.599 320 3.198€ 0% 100%

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handelingDoelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijvenVolgnr. Wets-

artikel Verplichting Handeling

4.177.306 - - -

29.652 -

1.851.626 351.744

-

L AD L BD AL BD

230.868 1.977.654 506.156 830.066 350.408 115.752

2.942.212 2.679.806 4.799.214

Lasten en AL

28%

26%

46%

L ADL BDAL BD

Page 52: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

W4, werken, boven, openbaar

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handelingDoelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijvenVolgnr. Wets-

artikel Verplichting Handeling

A.22 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post

AD10: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 1.599 1.599 15.988€ 100%

A.23 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen nadere inlichtingen over bestek

AD10: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 0% 1.599 0 -€ 100%

A.24 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Verrekenen vergoeding aanvraag bestek

AD10: aanvragers informatie

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 1.599 1.599 15.988€ 100%

A.25 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Betalen vergoeding aanvraag bestek BD10: aanvragers informatie

40€ 30/60 20€ 200€ 1 200€ 220€ 100% 1.599 1.599 351.744€ 100% 0%

A.26 Bestuderen aanbestedings-documenten

Bestuderen aanbestedingsdocumenten en besluitvorming voor meedingen

BD10: aanvragers informatie

110€ 6 660€ -€ 660€ 100% 1.599 1.599 1.055.231€ 0% 100%

B Selecteren -€ 0% 0% 0%B.01 Niet van toepassing -€ -€ -€ -€

C Inschrijven 2.714.678€ 9% 73% 19%C.01 Selectiecriteria

(uitsluitingsgronden)Non faillissementsverklaring van de rechtbank

BD10: indieners offertes 40€ 10 400€ 94€ 1/5 19€ 419€ 100% 1.037 1.037 434.203€ 0% 100%

C.02 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring onder ede voor goed gedrag (notaris)

BD10: indieners offertes 40€ -€ 296€ 1/5 59€ 59€ 50% 1.037 518 30.689€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.03 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring omtrent goed gedrag (VOG) (justitie)

BD10: indieners offertes 40€ -€ 148€ 1/5 30€ 30€ 100% 1.037 1.037 30.689€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.04 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring afdracht sociale premies BD10: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 100% 1.037 1.037 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.05 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring afdracht belastingen (belastingdienst)

BD10: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 100% 1.037 1.037 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.06 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Kopie handelsregister of verklaring onder ede

BD10: indieners offertes 75€ -€ 11€ 1/5 2€ 2€ 100% 1.037 1.037 2.281€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.07 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Specifieke vergunning of lidmaatschap

BD10: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 30% 1.037 311 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.08 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden op de plaats van opdracht

BD10: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 10% 1.037 104 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.09 Selectiecriteria (Financieel)

Bankverklaring of verzekering tegen beroepsrisico's

BD10: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 50% 1.037 518 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.10 Selectiecriteria (Financieel)

Balansen of balansuittreksels BD10: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 100% 1.037 1.037 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.11 Selectiecriteria (Financieel)

Omzetverklaring afgelopen 3 jaar BD10: indieners offertes 40€ -€ 40€ 1/5 8€ 8€ 100% 1.037 1.037 8.294€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.12 Selectiecriteria (Technisch)

Referentieprojecten BD10: indieners offertes 40€ -€ -€ -€ 100% 1.037 1.037 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.13 Selectiecriteria (Technisch)

Monsters, beschrijvingen, foto's met verklaring of certificaat van echtheid

BD10: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 0% 1.037 0 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.14 Selectiecriteria (Technisch)

Certificaat van instantie inzake kwaliteitsnormen

BD10: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 70% 1.037 726 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.15 Selectiecriteria (Technisch)

Maatregelen milieubeheer/certificaat BD10: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 50% 1.037 518 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.16 Selectiecriteria (Technisch)

Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting laatste drie jaar

BD10: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 5% 1.037 52 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.17 Selectiecriteria (Technisch)

Outillage, materieel en technische uitrusting

BD10: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 50% 1.037 518 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.18 Selectiecriteria (Technisch)

Gedeelte onderaanneming BD10: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 50% 1.037 518 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

Page 53: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

W4, werken, boven, openbaar

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handelingDoelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijvenVolgnr. Wets-

artikel Verplichting Handeling

C.19 Selectiecriteria (Technisch)

Meewerken aan controle door AD bij complexe producten of diensten op (1) productiecapaciteit, (2) technische capaciteit en (3) mogelijkheden ontwerpen en onderzoek, (4) kwaliteitsmaatregelen

BD10: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 5% 1.037 52 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.20 Selectiecriteria (Technisch)

Namen en beroepskwalificaties van de dienstverleners

BD10: indieners offertes 40€ -€ -€ -€ 5% 1.037 52 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.21 BIBOB Vragenlijst invullen BD10: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 5% 1.037 52 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.22 Selectiecriteria (Aanvullen)

Aanvullende gegevens BD10: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 0% 1.037 0 -€ Verwerkt in C.01

0% 100%

C.23 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen

AD10: aantal aanbestedingen

75€ 4 300€ -€ 300€ 50% 210 105 31.500€ 100%

C.24 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen

BD10: indieners offertes 75€ 8 600€ -€ 600€ 50% 1.037 518 311.033€ 100% 0%

C.25 "Aanwijzing" Schriftelijk stellen van vragen BD10: indieners offertes 75€ 1 30/60 113€ -€ 113€ 60% 1.037 622 69.983€ 100% 0%

C.26 Nota van inlichtingen Opstellen document met vraag en antwoord "aanwijzing"

AD10: aantal aanbestedingen

75€ 12 900€ -€ 900€ 100% 210 210 189.000€ 100%

C.27 Nota van inlichtingen Toesturen nota van inlichtingen AD10: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 1.037 1.037 10.368€ 100%

C.28 Nota van inlichtingen Bestuderen nota van inlichtingen BD10: indieners offertes 75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 1.037 1.037 155.517€ 100% 0%

C.29 Offerte opstellen Opstellen van de offertes (rekentijd) BD10: indieners offertes 75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 100% 1.037 1.037 1.244.134€ 100% 0%

C.30 Rechtmatigheid inschrijving

Verklaring opstellen rechtmatigheid inschrijving

BD10: indieners offertes 75€ 15/60 19€ -€ 19€ 0% 1.037 0 -€ 100% 0%

C.31 Indienen van de inschrijving

Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving

BD10: indieners offertes 40€ 45/60 30€ -€ 30€ 100% 1.037 1.037 31.103€ 100% 0%

C.32 Indienen van de inschrijving

Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever

BD10: indieners offertes 40€ 4 160€ -€ 160€ 100% 1.037 1.037 165.884€ 100% 0%

D Gunnen 1.296.226€ 64% 27% 9%D.01 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening

aanbiedingAD10: aantal aanbestedingen

75€ 3 225€ -€ 225€ 100% 210 210 47.250€ 100%

D.02 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

BD10: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 100% 1.037 1.037 311.033€ 100% 0%

D.03 Selecteren Beoordelen selectiedocumenten met ranglijst

AD10: indieners offertes 75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 1.037 1.037 155.517€ 100%

D.04 Selecteren Beoordelen selectiedocumenten met loting

AD10: indieners offertes 75€ -€ -€ -€ 0% 1.037 0 -€ 100%

D.05 Selecteren Informeren geselecteerde en afgewezen bedrijven

AD10: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 0% 1.037 0 -€ 100%

D.06 BIBOB Opvragen van de beschikking bij het bedrijf en controleren

AD10: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 210 0 -€ 100%

D.07 BIBOB Advies aanvragen bij Bureau BIBOB obv. inschrijfformulier en motivatie

AD10: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 210 0 -€ 100%

D.08 BIBOB Uitvoeren hoorplicht AD10: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 210 0 -€ 100%

D.09 Gunning Maken rangorde bij laagste prijs AD10: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 70% 1.037 726 27.215€ 100%

D.10 Gunning Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding

AD10: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 30% 1.037 311 93.310€ 100%

D.11 Bewijsmateriaal Verzoeken opsturen bewijsmateriaal geselecteerde bedrijven

AD10: aantal contractanten

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 80% 210 168 1.680€ 100%

D.12 Bewijsmateriaal Verzamelen, kopiëren en toesturen bewijsmateriaal

BD10: aantal contractanten

40€ 2 30/60 100€ 589€ 1 589€ 689€ 80% 210 168 115.752€ 0% 100%

D.13 Controle bewijsmateriaal Controleren ontvangen bewijsmateriaal

AD10: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 80% 210 168 25.200€ 100%

Page 54: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

W4, werken, boven, openbaar

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handelingDoelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijvenVolgnr. Wets-

artikel Verplichting Handeling

D.14 Controle inschrijfbegroting

Controleren inschrijfbegroting van gunning op volledigheid en correctheid

AD10: aantal contractanten

75€ 8 600€ -€ 600€ 100% 210 210 126.000€ 100%

D.15 Informeren inschrijvers Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie

AD10: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 1.037 1.037 38.879€ 100%

D.16 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing

AD10: indieners offertes 75€ 1 75€ -€ 75€ 5% 1.037 52 3.888€ 100%

D.17 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd

AD10: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 5% 1.037 52 15.552€ 100%

D.18 Gunningsadvies Opstellen gunningsadvies interne communicatie

AD10: aantal aanbestedingen

75€ 8 600€ -€ 600€ 100% 210 210 126.000€ 100%

D.19 Procesverbaal Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en motivatie, (3) naam uitgesloten gegadigden of inschrijvers en motivatie, (4) naam begunstigde

AD10: aantal aanbestedingen

75€ 4 300€ -€ 300€ 100% 210 210 63.000€ 100%

D.20 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

AD10: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 210 210 31.500€ 100%

D.21 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

BD10: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 210 210 31.500€ 100% 0%

D.22 Contractering Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief

AD10: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 210 210 7.875€ 100%

D.23 Contractering Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief

BD10: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 210 210 7.875€ 100% 0%

D.24 Dossiervorming Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren

AD10: aantal aanbestedingen

40€ 8 320€ -€ 320€ 100% 210 210 67.200€ 100%

E Aankondigen gunning 29.652€ 100% 0% 0%E.01 Aankondiging opdracht Verzenden aankondiging met e-mail

aan de EUAD10: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 210 210 15.750€ 100%

E.02 Statistiek verplichting Registreren hoeveelheid, aard, waarde en procedure van de aanbesteding

AD10: jaarlijkse handeling

75€ 2 30/60 188€ -€ 188€ 100% 74 74 13.902€ 100%

Page 55: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

W5, werken, boven, niet-openb

Domein: Verminderen Lasten Aanbesteden Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Project: EZ AanbestedingenType: W5, werken, boven EU-drempelwaarde, niet-openbare procedure Organisatie:

Samenvatting resultatenGroep Onderwerp P x Q Status Controle Onderverdeling internationaal

A Aankondigen opdracht 14.983.057€ Actief ! L AD 1.741.069€ B Selecteren 1.281.829€ Actief ! L BD 1.316.230€ C Inschrijven 1.269.011€ Actief ! AL BD 14.997.412€ D Gunnen 506.753€ Actief !E Aankondigen gunning 14.061€ Actief !

Type: W5, werken, boven EU-drempe 18.054.711€ 0

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQA Aankondigen opdracht 14.983.057€ 6% 0% 94%

A.01 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Vaststellen aard van de opdracht en vergelijk met de richtlijnen

AD11: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 111 111 4.163€ 100%

A.02 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Ramen waarde opdracht en vergelijk met drempelbedrag richtlijn

AD11: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 111 111 8.325€ 100%

A.03 Vaststellen toepassen Europese richtlijn

Kiezen aanbestedingsprocedure AD11: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 111 111 4.163€ 100%

A.04 Interne afstemming Afstemmen tussen (interne) klant, inkoopafdeling en management

AD11: aantal aanbestedingen

110€ 8 880€ -€ 880€ 100% 111 111 97.680€ 100%

A.05 Bestek opstellen Omschrijven inhoudelijke opdracht AD11: aantal aanbestedingen

75€ 80 6.000€ -€ 6.000€ 100% 111 111 666.000€ 100%

A.06 Bestek opstellen Opstellen en vaststellen contractvoorwaarden

AD11: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 111 111 -€ Verwerkt in A.05

100%

A.07 Selectiecriteria Formuleren en vaststellen selectiecriteria in selectieleidraad

AD11: aantal aanbestedingen

75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 100% 111 111 133.200€ 100%

A.08 Selectiecriteria Formuleren en vaststellen aanvullende selectiecriteria

AD11: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 50% 111 56 -€ Verwerkt in A.07

100%

A.09 Selectiecriteria Vaststellen selectiewijze voorselectie (rangorde of loting)

AD11: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 70% 111 78 -€ Verwerkt in A.07

100%

A.10 Interne goedkeuring Intern besluit selectiecriteria AD11: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 100% 111 111 -€ 100%

A.11 Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium laagste prijs

AD11: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 70% 111 78 5.828€ 100%

A.12 Gunningscriterium Formuleren gunningscriterium economisch meest voordeligste aanbieding en gewicht of volgorde van belangrijkheid

AD11: aantal aanbestedingen

75€ 12 900€ -€ 900€ 30% 111 33 29.970€ 100%

A.13 Vertrouwelijkheid Maatregelen nemen voor garanderen vertrouwelijkheid informatie van inschrijving

AD11: aantal aanbestedingen

75€ 0 -€ -€ -€ 100% 111 111 -€ 100%

A.14 Aankondiging opdracht Verzenden aankondiging met e-mail aan de EU

AD11: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 111 111 4.163€ 100%

A.15 Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie op www.aanbestedingskalender.nl (geeft door aan EU)

AD11: aantal aanbestedingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 0% 111 0 -€ 100%

A.16 Aankondiging opdracht Plaatsen advertentie in nationale verspreid blad

AD11: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 111 111 8.325€ 100%

A.17 Aankondiging opdracht Verzendatum aankondiging kunnen aantonen

AD11: aantal aanbestedingen

75€ 0 -€ -€ -€ 100% 111 111 -€ 100%

A.18 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen EU-website op aankondigingen

BD11: wekelijkse handelingen

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 344.185 344.185 12.906.944€ 0% 100%

A.19 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen advertenties op www.aanbestedingskalender.nl

BD11: wekelijkse handelingen

75€ -€ -€ -€ 0% 344.185 0 -€ Verwerkt in A.18

0% 100%

A.20 Bestuderen aankondigingen

Bestuderen advertenties in nationaal verspreid blad

BD11: wekelijkse handelingen

75€ -€ -€ -€ 100% 344.185 344.185 -€ Verwerkt in A.18

100% 0%

A.21 Bestuderen aanbestedings-documenten

Bestuderen aanbestedingsdocumenten en besluitvorming voor meedingen

BD11: aanvragers informatie

110€ 6 660€ -€ 660€ 100% 1.688 1.688 1.114.296€ 0% 100%

L AD L BD AL BD

1.741.069 1.316.230 14.997.412

141.703 1.127.308 - 317.831 188.922 - 14.061 - -

961.817 - 14.021.240 305.657 - 976.172

Volgnr. Wets-artikel Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

Lasten en AL

10%

7%

83%

L ADL BDAL BD

Page 56: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

W5, werken, boven, niet-openb

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Volgnr. Wets-artikel Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

B Selecteren 1.281.829€ 24% 0% 76%B.01 Aanmelding gegadigden Telefonisch of via e-mail aanmelden

als gegadigdeBD11: deelnemers selectiefase

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 805 805 8.048€ 0% 100%

B.02 Aanmelding gegadigden Registreren aanmeldingen gegadigden (spreadsheet)

AD11: deelnemers selectiefase

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 805 805 8.048€ 100%

B.03 Gegadigden uitnodigen Uitnodigen gegadigden via e-mail of post

AD11: deelnemers selectiefase

40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 805 805 8.048€ 100%

B.04 Aanmelding gegadigden Invullen en retourneren aanmeldingsformulier

BD11: deelnemers selectiefase

75€ 15/60 19€ -€ 19€ 100% 805 805 15.091€ 0% 100%

B.05 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Non faillissementsverklaring van de rechtbank

BD11: deelnemers selectiefase

40€ 10 400€ 94€ 1/5 19€ 419€ 100% 805 805 337.062€ 0% 100%

B.06 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring onder ede voor goed gedrag (notaris)

BD11: deelnemers selectiefase

40€ -€ 296€ 1/5 59€ 59€ 50% 805 402 23.823€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.07 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring omtrent goed gedrag (VOG) (justitie)

BD11: deelnemers selectiefase

40€ -€ 148€ 1/5 30€ 30€ 100% 805 805 23.823€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.08 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring afdracht sociale premies BD11: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 100% 805 805 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.09 Selectiecriteria (uitsluitingsgronden)

Verklaring afdracht belastingen (belastingdienst)

BD11: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 100% 805 805 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.10 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Kopie handelsregister of verklaring onder ede

BD11: deelnemers selectiefase

75€ -€ 11€ 1/5 2€ 2€ 100% 805 805 1.771€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.11 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Specifieke vergunning of lidmaatschap

BD11: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 60% 805 483 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.12 Selectiecriteria (Organisatorisch)

Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden op de plaats van opdracht

BD11: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 60% 805 483 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.13 Selectiecriteria (Financieel)

Bankverklaring of verzekering tegen beroepsrisico's

BD11: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 100% 805 805 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.14 Selectiecriteria (Financieel)

Balansen of balansuittreksels BD11: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 100% 805 805 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.15 Selectiecriteria (Financieel)

Omzetverklaring afgelopen 3 jaar BD11: deelnemers selectiefase

40€ -€ 40€ 1/5 8€ 8€ 100% 805 805 6.439€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.16 Selectiecriteria (Technisch)

Referentieprojecten BD11: deelnemers selectiefase

40€ -€ -€ -€ 100% 805 805 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.17 Selectiecriteria (Technisch)

Monsters, beschrijvingen, foto's met verklaring of certificaat van echtheid

BD11: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 0% 805 0 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.18 Selectiecriteria (Technisch)

Certificaat van instantie inzake kwaliteitsnormen

BD11: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 50% 805 402 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.19 Selectiecriteria (Technisch)

Maatregelen milieubeheer/certificaat BD11: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 50% 805 402 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.20 Selectiecriteria (Technisch)

Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting laatste drie jaar

BD11: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 50% 805 402 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.21 Selectiecriteria (Technisch)

Outillage, materieel en technische uitrusting

BD11: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 70% 805 563 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.22 Selectiecriteria (Technisch)

Gedeelte onderaanneming BD11: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 50% 805 402 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.23 Selectiecriteria (Technisch)

Meewerken aan controle door AD bij complexe producten of diensten op (1) productiecapaciteit, (2) technische capaciteit en (3) mogelijkheden ontwerpen en onderzoek, (4) kwaliteitsmaatregelen

BD11: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 40% 805 322 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.24 Selectiecriteria (Technisch)

Namen en beroepskwalificaties van de dienstverleners

BD11: deelnemers selectiefase

40€ -€ -€ -€ 30% 805 241 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.25 BIBOB Vragenlijst invullen BD11: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 5% 805 40 -€ Verwerkt in B.05

0% 100%

B.26 Selectiecriteria (Aanvullen)

Aanvullende gegevens BD11: deelnemers selectiefase

75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 50% 805 402 482.897€ 0% 100%

B.27 Selecteren Beoordelen selectiedocumenten met ranglijst

AD11: deelnemers selectiefase

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 805 805 120.724€ 100%

Page 57: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

W5, werken, boven, niet-openb

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Volgnr. Wets-artikel Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

B.28 Selecteren Beoordelen aanvullende gegevens selectiecriteria

AD11: deelnemers selectiefase

75€ 4 300€ -€ 300€ 50% 805 402 120.724€ 100%

B.29 Selecteren Beoordelen selectiedocumenten met loting

AD11: deelnemers selectiefase

75€ -€ -€ -€ 0% 805 0 -€ 100%

B.30 Selecteren Informeren geselecteerde en afgewezen bedrijven

AD11: deelnemers selectiefase

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 805 805 30.181€ 100%

B.31 BIBOB Opvragen van de beschikking bij het bedrijf en controleren

AD11: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 111 0 -€ 100%

B.32 BIBOB Advies aanvragen bij Bureau BIBOB obv. inschrijfformulier en motivatie

AD11: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 111 0 -€ 100%

B.33 BIBOB Uitvoeren hoorplicht AD11: aantal aanbestedingen

75€ -€ -€ -€ 0% 111 0 -€ 100%

B.34 Bewijsmateriaal Verzoeken opsturen bewijsmateriaal geselecteerde bedrijven

AD11: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 20% 560 112 1.121€ 100%

B.35 Bewijsmateriaal Verzamelen, kopiëren en toesturen bewijsmateriaal

BD11: indieners offertes 40€ 2 30/60 100€ 589€ 1 589€ 689€ 20% 560 112 77.218€ 0% 100%

B.36 Controle bewijsmateriaal Controleren ontvangen bewijsmateriaal

AD11: indieners offertes 75€ 2 150€ -€ 150€ 20% 560 112 16.811€ 100%

C Inschrijven 1.269.011€ 11% 89% 0%C.01 Uitnodigen voor

inschrijvingUitnodigen geselecteerde bedrijven tot het doen van een inschrijving

AD11: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 560 560 5.604€ 100%

C.02 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen aanbestedingsdocumenten via de post

AD11: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 560 560 5.604€ 100%

C.03 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Toesturen nadere inlichtingen over bestek

AD11: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 0% 560 0 -€ 100%

C.04 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Verrekenen vergoeding aanvraag bestek

AD11: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 30% 560 168 1.681€ 100%

C.05 Toezenden bestek en aanvullende documenten

Betalen vergoeding aanvraag bestek BD11: indieners offertes 40€ 30/60 20€ 200€ 1 200€ 220€ 30% 560 168 36.984€ 100% 0%

C.06 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het beantwoorden van vragen

AD11: aantal aanbestedingen

75€ 4 300€ -€ 300€ 70% 111 78 23.310€ 100%

C.07 "Aanwijzing" Bezichtiging plaats opdracht en het stellen van vragen

BD11: indieners offertes 75€ 8 600€ -€ 600€ 70% 560 392 235.352€ 100% 0%

C.08 "Aanwijzing" Schriftelijk stellen van vragen BD11: indieners offertes 75€ 1 30/60 113€ -€ 113€ 30% 560 168 18.912€ 100% 0%

C.09 Nota van inlichtingen Opstellen document met vraag en antwoord "aanwijzing"

AD11: aantal aanbestedingen

75€ 12 900€ -€ 900€ 100% 111 111 99.900€ 100%

C.10 Nota van inlichtingen Toesturen nota van inlichtingen AD11: indieners offertes 40€ 15/60 10€ -€ 10€ 100% 560 560 5.604€ 100%

C.11 Nota van inlichtingen Bestuderen nota van inlichtingen BD11: indieners offertes 75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 560 560 84.054€ 100% 0%

C.12 Offerte opstellen Opstellen van de offertes (rekentijd) BD11: indieners offertes 75€ 16 1.200€ -€ 1.200€ 100% 560 560 672.434€ 100% 0%

C.13 Rechtmatigheid inschrijving

Verklaring opstellen rechtmatigheid inschrijving

BD11: indieners offertes 75€ 15/60 19€ -€ 19€ 0% 560 0 -€ 100% 0%

C.14 Indienen van de inschrijving

Reproduceren en schriftelijk opsturen van de inschrijving

BD11: indieners offertes 40€ 45/60 30€ -€ 30€ 100% 560 560 16.811€ 100% 0%

C.15 Indienen van de inschrijving

Afleveren offerte bij locatie van de opdrachtgever

BD11: indieners offertes 40€ 4 160€ -€ 160€ 70% 560 392 62.761€ 100% 0%

D Gunnen 506.753€ 63% 37% 0%D.01 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening

aanbiedingAD11: aantal aanbestedingen

75€ 3 225€ -€ 225€ 100% 111 111 24.975€ 100%

D.02 "Dag van aanbesteding" Bijeenkomen met inschrijvers opening aanbieding

BD11: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 100% 560 560 168.109€ 100% 0%

Page 58: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

W5, werken, boven, niet-openb

Groep Onderwerp AL Lasten en AL

Uurtarief Tijd (uren) Totaal (U·T) OOP Tijd / Aantal Totaal L AD L BD AL BD

Pi Ti Pi*Ti Px Tx Px*Tx Pi*Ti+Pe*Te+F Q1 FxQ1 of Q2 PxQ

Volgnr. Wets-artikel Verplichting Handeling Doelgroep P Q PxQFrequen-

tie ReferentieAantal bedrijven

Procent in categorie:Administratieve lasten

Interne kosten per handeling Externe kosten per handeling

D.03 Gunning Maken rangorde bij laagste prijs AD11: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 70% 560 392 14.710€ 100%

D.04 Gunning Maken rangorde bij economisch meest voordelige aanbieding

AD11: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 30% 560 168 50.433€ 100%

D.05 Controle inschrijfbegroting

Controleren inschrijfbegroting van gunning op volledigheid en correctheid

AD11: aantal contractanten

75€ 8 600€ -€ 600€ 60% 111 67 39.960€ 100%

D.06 Informeren inschrijvers Schriftelijk de betrokken partijen op de hoogte stellen van afwijzingen, keuze en motivatie

AD11: indieners offertes 75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 560 560 21.014€ 100%

D.07 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing

AD11: indieners offertes 75€ 1 75€ -€ 75€ 5% 560 28 2.101€ 100%

D.08 Informeren inschrijvers Op verzoek bedrijven met bezoek toelichten afwijzing inclusief reistijd

AD11: indieners offertes 75€ 4 300€ -€ 300€ 5% 560 28 8.405€ 100%

D.09 Gunningsadvies Opstellen gunningsadvies interne communicatie

AD11: aantal aanbestedingen

75€ 8 600€ -€ 600€ 100% 111 111 66.600€ 100%

D.10 Procesverbaal Procesverbaal opstellen met (1) naam, adres AD en opdrachtomschrijving, (2) naam gekozen gegadigden of inschrijvers en motivatie, (3) naam uitgesloten gegadigden of inschrijvers en motivatie, (4) naam begunstigde

AD11: aantal aanbestedingen

75€ 4 300€ -€ 300€ 100% 111 111 33.300€ 100%

D.11 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

AD11: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 111 111 16.650€ 100%

D.12 Contractering Overleg voeren over contractvoorwaarden (nadere afspraken over projectuitvoering)

BD11: aantal contractanten

75€ 2 150€ -€ 150€ 100% 111 111 16.650€ 100% 0%

D.13 Contractering Opstellen en schriftelijk versturen opdrachtbrief

AD11: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 111 111 4.163€ 100%

D.14 Contractering Bestuderen, ondertekenen en retour zenden opdrachtbrief

BD11: aantal contractanten

75€ 30/60 38€ -€ 38€ 100% 111 111 4.163€ 100% 0%

D.15 Dossiervorming Opstellen digitaal en papieren dossier en archiveren

AD11: aantal aanbestedingen

40€ 8 320€ -€ 320€ 100% 111 111 35.520€ 100%

E Aankondigen gunning 14.061€ 100% 0% 0%E.01 Aankondiging opdracht Verzenden aankondiging met e-mail

aan de EUAD11: aantal aanbestedingen

75€ 1 75€ -€ 75€ 100% 111 111 8.325€ 100%

E.02 Statistiek verplichting Registreren hoeveelheid, aard, waarde en procedure van de aanbesteding

AD11: jaarlijkse handeling

75€ 2 30/60 188€ -€ 188€ 100% 31 31 5.736€ 100%

Page 59: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

Aantallen

Aantallen bedrijven en aanbestedende dienstenTotaal

2006 G4 Gem Gr Gem kl Gem mid Prov Waters Centr ov.Publ. Org.

1

Type 1, D1, diensten, onder EU-drempelwaarde, onderhandse procedure 0

2 AD1: aantal aanbestedingen 35.058 1.629 3.823 5.013 8.924 1.589 2.225 3.592 8.2633 BD1: aantal aanbestedingen 35.058 1.629 3.823 5.013 8.924 1.589 2.225 3.592 8.2634 AD1: indieners offertes 110.915 4.010 11.469 23.060 25.431 8.556 8.085 9.182 21.1225 BD1: indieners offertes 110.915 4.010 11.469 23.060 25.431 8.556 8.085 9.182 21.1226 AD1: aantal contractanten 35.058 1.629 3.823 5.013 8.924 1.589 2.225 3.592 8.2637 BD1: aantal contractanten 35.058 1.629 3.823 5.013 8.924 1.589 2.225 3.592 8.263

8Type 2, D2, diensten, boven EU-drempelwaarde, openbare procedure 0

9 AD2: aantal aanbestedingen 1.934 86 177 812 491 128 33 110 9710 BD2: aantal aanbestedingen 1.934 86 177 812 491 128 33 110 9711 AD2: aanvragers informatie 23.848 1.233 2.655 12.180 3.534 1.346 364 1.348 1.18912 BD2: aanvragers informatie 23.848 1.233 2.655 12.180 3.534 1.346 364 1.348 1.18913 AD2: indieners offertes 14.722 691 1.416 7.308 2.061 1.152 204 1.005 88614 BD2: indieners offertes 14.722 691 1.416 7.308 2.061 1.152 204 1.005 88615 AD2: aantal contractanten 1.997 149 177 812 491 128 33 110 9716 BD2: aantal contractanten 1.997 149 177 812 491 128 33 110 97

17

Type 3, D3, diensten, boven EU-drempelwaarde, niet-openbare procedure 0

18 AD3: aantal aanbestedingen 928 60 121 198 274 54 16 124 8119 BD3: aantal aanbestedingen 954 86 121 198 274 54 16 124 8120 AD3: aanvragers informatie 14.486 600 2.420 2.574 4.932 648 303 1.820 1.18921 BD3: aanvragers informatie 14.746 860 2.420 2.574 4.932 648 303 1.820 1.18922 AD3: deelnemers selectiefase 12.446 430 2.420 1.782 4.110 540 155 1.820 1.18923 BD3: deelnemers selectiefase 12.446 430 2.420 1.782 4.110 540 155 1.820 1.18924 AD3: indieners offertes 5.135 430 605 792 1.644 270 75 798 52125 BD3: indieners offertes 5.135 430 605 792 1.644 270 75 798 52126 AD3: aantal contractanten 954 86 121 198 274 54 16 124 8127 BD3: aantal contractanten 954 86 121 198 274 54 16 124 81

28

Type 4, L1, leveringen, onder EU-drempelwaarde, onderhandse procedure 0

29 AD4: aantal aanbestedingen 17.352 704 2.441 3.589 3.706 856 1.198 408 4.45030 BD4: aantal aanbestedingen 17.352 704 2.441 3.589 3.706 856 1.198 408 4.45031 AD4: indieners offertes 62.002 2.720 7.323 16.279 11.682 4.280 4.420 1.285 14.01332 BD4: indieners offertes 62.002 2.720 7.323 16.279 11.682 4.280 4.420 1.285 14.01333 AD4: aantal contractanten 17.352 704 2.441 3.589 3.706 856 1.198 408 4.45034 BD4: aantal contractanten 17.352 704 2.441 3.589 3.706 856 1.198 408 4.450

35Type 5, L2, leveringen, boven EU-drempelwaarde, openbare procedure 0

36 AD5: aantal aanbestedingen 767 52 79 257 174 40 46 2 117

Volgnr. Bedrijfstype

Page 60: Berekening besparing onderhandse aanbestedingen

Pagina | 60

Contact

U kunt ons bereiken:Telefoon: 0900 – 999 555 9 (lokaal tarief)E-mail: [email protected]

Verder kunt u meer informatie vinden, zoals vaak gestelde vragen, op uw pagina onder Informatie