Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In...

67
Avans Duurzaam 2030

Transcript of Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In...

Page 1: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

Avans Duurzaam 2030

Page 2: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

2

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 2 van 67

Page 3: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

3

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 3 van 67

Colofon

datum 10-5-2016

auteurs Erin Troost, i.s.m. programmateam Esther Punte, Rik Thijs, Rudi Clause, Saskia van der Weide

versie 0.1

status Definitief

Page 4: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

4

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 4 van 67

Inhoudsopgave

1 INLEIDING 6

1.1 Leeswijzer 6

1.2 Aanleiding 6

1.3 Opdracht 6

2 MANAGEMENT SAMENVATTING 7

3 PROGRAMMAKADER AVANS DUURZAAM 2030 9

3.1 Geleerde lessen AISHE 2 sterren traject? 9 3.1.1 Gedragen visie en doelstellingen 9 3.1.2 Bevindingen evaluaties 9

3.2 Wat willen stakeholders in de organisatie? 11

3.3 Wat doet de wereld om ons heen? 11 3.3.1 Algemeen, stip op de horizon 2030 12 3.3.2 Onderwijs en onderzoek 13 3.3.3 Verankering in kwaliteitssysteem 13 3.3.4 Bedrijfsvoering 13 3.3.5 Communicatie & integrale benadering 13

3.4 Denkkaders Avans Duurzaam 2030 14

3.5 AVANS DUURZAAM 2030 15

3.6 Doelstellingen AVANS DUURZAAM 2030 16 3.6.1 Algemene aanpak najaar 2016 17 3.6.2 Risk assessment Avans Duurzaam 2030 18 3.6.3 VERANTWOORD: duurzaam hoger onderwijs 19

3.6.3.1 Project doelstelling Verantwoord 19 3.6.3.2 Resultaten risk assessment 20 3.6.3.3 Plan van aanpak 21 3.6.3.4 Benodigde doorstart capaciteit najaar 2016 24

3.6.4 INCLUSIEF: sociale bedrijfsvoering 25 3.6.4.1 Projectdoelstelling INCLUSIEF 25 3.6.4.2 Resultaten risk assessment 25 3.6.4.3 Plan van aanpak 25 3.6.4.4 Benodigde doorstartcapaciteit najaar 2016 28

3.6.5 CIRCULAIR: circulaire bedrijfsvoering 29 3.6.5.1 Projectdoelstelling CIRCULAIR 29 3.6.5.2 Resultaten risk assessment 29 3.6.5.3 Uitgangspunten voor circulaire bedrijfsvoering 30 3.6.5.4 Plan van aanpak 31 3.6.5.5 Benodigde doorstartcapaciteit najaar 2016 32

3.6.6 Communicatie & Activatie (veranderfundament) 32 3.6.6.1 Projectdoelstelling communicatie & activatie 32 3.6.6.2 Resultaten risk assessment 33

Page 5: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

5

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 5 van 67

3.6.6.3 Plan van aanpak 33 3.6.6.4 Benodigde doorstart capaciteit najaar 2016 34

4 PROGRAMMA ORGANISATIE 35

5 FINANCE 36

6 Programma sturing & controle 38

6.1 Levers of control 39 6.1.1 Belief systems 39 6.1.2 Boundary Systems 39 6.1.3 Diagnostic Control Systems 39 6.1.4 Interactive control systems 40

6.2 P&C-cyclus Avans Hogeschool 40 6.2.1 Overgangsjaar 2017 40 6.2.2 Input planningsbrief 2018 40 6.2.3 Voortgangsrapportage programma Duurzame Ontwikkeling 40

7 BIJLAGEN 41

7.1 Voorstel Duurzame Ontwikkeling 2020 42

7.2 Ranking Sustainabul 54 7.2.1 Uitslag 2015 54 7.2.2 Uitslag 2016 54 7.2.3 Analyse vooruitgang 2015 - 2016 55

7.3 Kwaliteitstandaarden Avans 56

7.4 Inclusief: MVO-thema’s 58

7.5 Risk Assesment rapportage 59

7.6 Evaluaties 65 7.6.1 Programmateam 65 7.6.2 Evaluatie Interne auditors 65 7.6.3 Evaluatie Academies 65 7.6.4 Evaluatie Stuurgroep 66

Page 6: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

6

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 6 van 67

1 INLEIDING

1.1 Leeswijzer

Dit programmavoorstel dient meerdere doelen: het is een document geschreven ter

onderbouwing voor het gevraagde besluit maar dient tegelijkertijd ook als briefingsdocument

voor de betrokkenen bij de programmadoorstart in het najaar van 2016. Er is daarom bij het

schrijven van dit document gekozen om veel details te delen. In hoofdstuk 1 wordt de

aanleiding en opdracht uiteengezet. In hoofdstuk 2 wordt het voorstel compact samengebracht

in de managementsamenvatting. In hoofdstuk 3, het programmakader, worden de

totstandkoming van de visie en aanpak voor AVANS DUURZAAM 2030 toegelicht. De aanpak

voor de programma organisatie, het financieel overzicht en de programmasturing worden in

hoofdstuk 4 t/m 6 beschreven.

1.2 Aanleiding

Eind 2015 liep de opdracht van het programma Avans Duurzaam af. Vanuit zowel programma

als stuurgroep is de noodzaak onderstreept voor een vervolgtraject om het programma-

resultaat, alle opleidingen AISHE-2-sterren, solide in te bedden en verder te gaan met het

verduurzamen van met name de Avans bedrijfsvoering in lijn met ambitie 2020.

Eind december 2015 heeft het programma Avans Duurzaam samen met de stuurgroep het

voorstel Duurzame Ontwikkeling 2020 ter besluitvorming voorgelegd aan het College (zie

bijlage 1, besluit 15 december 2015). Op basis van dat voorstel heeft het College ingestemd

met de doorontwikkeling van een vervolgtraject voor Avans Duurzaam. Doel van de volgende

fase is om duurzaam denken en doen te verankeren in Avans-beleid, zodat in 2020 de

uitvoering ervan kan worden gemanaged vanuit de staande organisatie.

1.3 Opdracht

Met het traject van de AISHE-twee sterren-certificering dat we op 26 mei 2016 hebben afgerond

is de basis voor duurzame ontwikkeling binnen Avans gelegd. In de fase tot 2016 lag de focus

op duurzame onderwijs ontwikkeling. Ambitie 2020 daagt ons uit om ‘duurzaam denken en

doen’ een vanzelfsprekend onderdeel te laten worden van ons dagelijks handelen.

OnderWIJZEN betekent richting geven en daarom zit duurzaam denken en doen bij Avans

ingebakken in het lesprogramma. Niet als apart vak, maar als een denkwijze die je moet

meenemen in alles wat je doet. Wij verwachten dit van onze studenten en geven zelf zichtbaar

het goede voorbeeld. Je ziet het terug in ons gedrag, in de bedrijfsvoering en in onze

gebouwen en faciliteiten.

De opdracht voor het programma AVANS DUURZAAM luidt als volgt:

In 2020 is de AVANS-visie en -aanpak op duurzame ontwikkeling, verankerd in beleid

voor onderwijs & onderzoek en bedrijfsvoering.

Avans Hogeschool wordt door medewerkers, studenten en externe stakeholders erkend

en gewaardeerd als duurzame hogeschool.

De verdere uitvoering en het behalen van de langetermijndoelstellingen van dit beleid

worden vanaf 2020 aangestuurd vanuit de staande organisatie (CvB, academies, expertisecentra, centre of expertise en diensteenheden).

Page 7: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

7

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 7 van 67

2 MANAGEMENT SAMENVATTING

Alle opleidingen hebben het kenmerk duurzaam hoger onderwijs op twee sterren niveau

behaald. Daarmee hebben we een stevige basis in het onderwijs gelegd. In het voorstel Avans

Duurzaam 2030 ligt de nadruk op het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering én het

vasthouden en door ontwikkelen van duurzaamheid in het onderwijs. Deze onderscheidende

kenmerken willen we graag laten beoordelen/erkennen d.m.v. het behalen van een bijzonder

kenmerk duurzaamheid op instellingsniveau in 2018. Daarmee bekrachtigen we het profilerend

kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden.

In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam 2030,

Zo maken wij het verschil, Verantwoord, Inclusief en Circulair gepresenteerd samen met de

totstandkoming van de ambitie. De geleerde lessen uit de vorige fase, AISHE twee sterren,

zijn hierin meegenomen. Interne stakeholders willen de ingezette koers van duurzame

onderwijs ontwikkeling vasthouden, zelf het goede voorbeeld geven d.m.v. een zichtbare

duurzame bedrijfsvoering en de betrokkenheid van onze studenten, medewerkers en werkveld

partners vergroten door bijvoorbeeld community building. Verder blijkt uit de

duurzaamheidranking Sustainabul, waar wij jaarlijks aan meedoen, dat wij over een

langetermijnvisie op duurzaamheid moeten beschikken met een horizon van minimaal 10 jaar,

willen wij ons kunnen meten aan andere onderwijsinstellingen die zich (net zo als wij) willen

onderscheiden op het gebied van duurzame ontwikkeling.

De ambitie Avans Duurzaam 2030 is door vertaald in een opdracht, drie doelstellingen voor het

programma Avans Duurzaam. De duurzaamheidsdoelstellingen van Avans Hogeschool lopen

door t/m 2030. De doelstelling van het programma AVANS DUURZAAM daarentegen loopt t/m

2020.

Tabel 1 op de volgende pagina geeft een overzicht van de programmadoelstellingen, de

projectdoelstellingen per aandachtsgebied en hoe die zich tot elkaar verhouden. De

projectdoelstellingen per aandachtsgebied dragen bij aan het behalen van de programma

doelstellingen.

Vanaf september t/m december 2016 gaat Avans Duurzaam samen met stakeholders in de

organisatie aan de slag met het uitwerken van plannen op detailniveau per doelstelling. In

januari moet er een masterplan liggen inclusief smart doelstellingen, nulmetingen, roadmap en

begroting per projectdoelstelling. Op basis van die plannen kan de impact van Avans Duurzaam

2030 beter worden ingeschat. De belanghebbende in de organisatie waaronder stuurgroep, top

45, BE&C en het CvB kunnen op basis van de detailplannen vaststellen wat de wenselijke,

haalbare scope van de ambitie Avans Duurzaam 2030 moet worden. Eind December wordt het

voorstel Avans Duurzaam 2030 inclusief concrete detailplannen nogmaals voorgelegd ter

besluitvorming. Op basis van dat besluit kan gestart worden met de implementatiefase.

Zodra de gevraagde besluiten voor dit voorstel zijn genomen (zie opleg notitie) gaan we het

voorstel en de aanpak voor het najaar delen met de organisatie. Het programma heeft bij het

ontwikkelen van dit plan afgestemd met belanghebbende die we zelf op de radar hebben. Bij

het delen van de plannen zullen we overige belanghebbende en ambassadeurs in ons netwerk,

die actief betrokken willen zijn, vragen dit aan ons te melden. Zodat we hen kunnen betrekken

bij de klankbordgroepen.

Page 8: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

8

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 8 van 67

Tabel 1 Overzicht programma- en projectdoelstellingen en aanpak voor sept. t/m dec. 2016

Projectdoelstellingen

verder concretiseren

samen met

vertegenwoordiging

van belanghebbende in

werk- en klankbord

groepen

Page 9: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

9

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 9 van 67

3 PROGRAMMAKADER AVANS DUURZAAM 2030

In hoofdstuk 3 wordt de totstandkoming van de visie en aanpak van AVANS DUURZAAM 2030

onderbouwd.

De opdracht (paragraaf 1.3) voor Avans Duurzaam roept vragen op zoals;

- Welke geleerde lessen nemen we mee uit fase 1 van het programma?

- Wat willen stakeholders in de organisatie (intern)?

- Wat doet de wereld om ons heen (extern) ?

o Hogescholen & Universiteiten (Sustainabul)

o Bedrijven (transparantiebenchmark)

- Bij welke grote projecten en/of programma’s in de organisatie moeten en kunnen we

aanhaken?

De vragen hebben we nader onderzocht en de bevindingen (paragraaf 3.1 t/m 3.4) als input

gebruikt om tot een ambitieus, doelgericht en inspirerend plan te komen (paragraaf 3.5). In

paragraaf 3.6 worden de doelstellingen toegelicht samen met een voorstel voor de doorstart

en uitwerking van de detailplannen in het najaar van 2016.

3.1 Geleerde lessen AISHE 2 sterren traject?

3.1.1 Gedragen visie en doelstellingen

In de MJB periode 2011 – 2014 is door de focusgroep Regionaal Duurzaam Verankerd het

voorstel voorbereid om met behulp van het AISHE-beoordelingskader voor alle opleidingen van

Avans een bijzonder kenmerk Duurzaamheid op twee-sterren-niveau te behalen. Om zo

Avansbreed de basis te leggen voor duurzame onderwijsontwikkeling. Dit voorstel is voorgelegd

en aangenomen tijdens de managementconferentie van maart 2013.

In juli 2013, toen we met het programma Avans Duurzaam startten, stuitte het programma op

weerstand bij de professionals die ermee aan de slag moesten. Zij stoorden zich aan de

instrumentele, kortetermijn-, projectmatige benadering van een duurzaamheidsaudit voor

iedereen.

Om mensen toch voor de kortetermijn-AISHE-doelstelling warm te laten lopen, hebben we de

langetermijnvisie nog eens duidelijk neergezet. We hebben helder uiteengezet dat AISHE als

instrument wordt ingezet om de basis te leggen waar we met Ambitie 2020 op door kunnen

bouwen. Het is en blijft een aandachtpunt om de collega’s in de organisatie voldoende aan te

haken zodat ze zich betrokken en mede-eigenaar voelen.

3.1.2 Bevindingen evaluaties

Er hebben met alle betrokken partijen waaronder, programmateam, interne auditors,

academies, stuurgroep en ambassadeurs evaluaties plaatsgevonden zie bijlage 7.6 voor

uitgebreidere uitwerkingen. Hier delen we een aantal bevindingen die we breed hebben terug

gehoord vanuit de verschillende groepen en waar we in de volgende fase zeker rekening mee

moeten houden

Fase 0: AISHE Nulmeting

De nulmeting werd waardevol bevonden voor bewustwording binnen de academie. Vraag is wel

hoe het komt dat de nulmeting in sommige academies wel en in andere academies niet heeft

geleid tot een bepaald gevoel van urgentie?

Page 10: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

10

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 10 van 67

Fase 1: plan van aanpak

Er is eerder tussentijds geëvalueerd op bemensing en werkwijze vanuit het programma.

Halverwege het traject is de bemensing heroverwogen, hier en daar te licht bevonden en

aangepast. De stuurgroep is in eerste instantie te optimistisch geweest in zijn veronderstelling

dat jong- afgestudeerden dit traject zouden moeten begeleiden. De projectmedewerkers

hadden zeker in de eerste maanden intensiever moeten worden begeleid. De stuurgroep heeft

de wens uitgesproken om in het vervolg, in dit soort programma’s -waar mogelijk- vast te

houden aan inzet van jong-afgestudeerden, maar dan onder begeleiding, bijv. in duo met

senioren. Uit deze manier van werken is ook gebleken dat niet alle academies blij zijn als

medewerkers aan hen ‘worden toegewezen’. Sommige academies gaan daar goed mee om,

andere niet. Bij volgende stappen moet dit in het achterhoofd worden gehouden en de

werkwijze goed worden doordacht.

Fase 2 aan de slag

Een aantal academies heeft aangegeven dat zij het prettig hadden gevonden als er vanuit het

CvB ruimte was gegeven voor eigen invulling wat betreft aanpak en planning i.p.v. een

programma aanpak waar iedereen in mee moest. Zij hadden er dan voor kunnen kiezen om

bijvoorbeeld het traject in te zetten tegelijk met curriculumvernieuwing.

Fase 3 Interne audit Met de proefaudit, midterm audit op accreditatiewaardigheid en de interne audit op AISHE hebben we veel kennis en expertise opgebouwd, waar de opleidingen van (kunnen) profiteren. Het is niet zo dat we ze een toneelstukje leren opvoeren. Academies geven zelf ook aan dat ze beter bewust worden van keuzes die gemaakt zijn. Daarnaast vergroot het de bewustwording van wat er allemaal al gedaan is en wat er nog gedaan moet worden. Dit helpt bij het reflecteren.

De meeste interne auditoren hebben aangeven dat ze in de toekomst deze rol opnieuw zouden

willen vervullen. Er zijn een paar kanttekeningen geplaats over de rol en kwaliteit van de begeleiding van de trainingen vanuit Hobéon. De trainingen waren onvoldoende voorbereid en van een te lage kwaliteit. Tevens zijn er tal van tips gegeven die meegenomen kunnen worden in een eventuele nieuwe ronde (interne) audits.

Fase 4 externe audit

Er is door het CvB gekozen voor een top down aanpak, dit stimuleert niet meteen het gewenste

draagvlak, de academies wisten in ieder geval wel waar ze aan toe waren. Door de scherpe

focus heeft het een mooi Avansbreed resultaat opgeleverd.

Ervaringen en wisselwerking met Hobéon:

Over het algemeen zijn academies tevreden over Hobéon. Ook het team heeft t.a.v. het contact

met Hobéon een prettig tweerichtingsverkeer ervaren. De verslaglegging vanuit Hobéon was

uitstekend, maar de kwaliteit van de beoordelingsrapporten nam door de hoeveelheid

evaluaties aan het eind van het traject opvallend af. Dit is zeker een aandachtspunt dat we

terug zullen geven aan Hobéon. Wat wel speelt is dat -omdat de commissie bestond uit

voorzitter + secretaris- deze werd ervaren als bestaande uit 1 persoon. Bij de terugkoppeling

aan het eind van de externe audits viel verschillende malen op dat de hoeveelheid details bij

de terugkoppeling vooral te maken had met de persoonlijke voorkeuren en expertise van de

auditors. Eén keer heeft zich een situatie voorgedaan waarin de samenstelling van commissie

vlak voor de audit wijzigde (AKV).

Page 11: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

11

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 11 van 67

3.2 Wat willen stakeholders in de organisatie?

Tijdens de Managementconferentie op 17 maart 2016 hebben we de ontwikkelingen m.b.t.

duurzaamheid in de tijd gezet. We hebben teruggeblikt en vooruitgekeken.

De vraag die voorlag:

“Welke concrete strategische doelen 2020 zouden wij Avansbreed samen moeten nastreven

voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering in relatie tot duurzaamheid, kijkend naar onze

doelgroepen studenten, docenten, medewerkers, werkveld?”

Zie het beeldverslag van de managementconferentie op onze iAvanspagina Avans Duurzaam

voor de verdere informatie die gedeeld is tijdens de bijeenkomst.

In drie brainstormrondes hebben we heel veel input opgehaald. Deze input hebben we

samenvattend vertaald naar drie handvatten voor het plan.

- De wens om ingezette koers vast te houden, doorontwikkeling van duurzaam

Onderwijs & Onderzoek

– Practice what you preach, duurzame bedrijfsvoering.

We geven zelf zichtbaar het goede voorbeeld in onze bedrijfsvoering op het gebied van

people, planet en profit.

– Community building, onze studenten, docenten, medewerkers en werkveldpartners

erkennen en waarderen ons voor onze duurzame profilering en willen een actieve

bijdrage leveren.

Bij de verdere uitwerking van dit plan zijn de stuurgroepleden en diverse collega’s (o.a. van

DIF, DP&O en DFS) geraadpleegd alsook externe partijen met kennis van zaken, zoals Liander.

Bij akkoord op de hoofddoelstellingen zullen in het najaar de detailplannen samen met direct

betrokkenen worden uitgewerkt, zodat de plannen goed zijn afgestemd op de behoefte en

kennis in de organisatie.

3.3 Wat doet de wereld om ons heen?

Jaarlijks vind de Sustainabul-ranking plaats. De duurzaamheidranking onder deelnemende

universiteiten en hogescholen. Wageningen staat voor de vierde maal op de 1ste plaats,

Hogeschool Utrecht staat voor de 4de maal als eerste hogeschool in de ranking op de 4de plek1.

In tabel 1 hebben we de duurzaamheidsambities en –resultaten van deelnemers t.o.v. Avans

vergeleken. Wij hebben daarbij gekeken naar deelnemers die hoger of gelijk aan ons scoren in

de ranking namelijk, Wageningen Universiteit en Research (WUR), Hogeschool Utrecht (HU),

Hogeschool Leiden (HL) en Van Hall Larenstein.

1 Voor een overzicht en analyse van de ranking zie bijlage 7.2

Page 12: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

12

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 12 van 67

Tabel 2 Vergelijking duurzaamheidsambities en resultaten universiteiten en hogescholen

De vergelijking (tabel 1) zet de informatie naast elkaar die nodig is om een ambitieuze

vervolgkoers voor Avans te bepalen. Als we de vergelijking en de resultaten van de Sustainabul

bekijken in de categorieën algemeen, onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en communicatie

& integrale benadering laten we het op de volgende punten liggen t.o.v. de andere hogescholen

en universiteiten.

3.3.1 Algemeen, stip op de horizon 2030

WUR en HU hebben beide een langetermijnbeleid tot 2030. Als Avans zich als duurzame

hogeschool willen profileren is het wenselijk dat Avans ook een lange termijn stip op horizon

WUR HU HL Van Hall

Larenstein

AVANS Koers!

Onderwijs &

Onderzoek

√ Onderdeel

curriculum

√ 6000 studenten

duurzame projecten.

Manifest duurzame

economie.

√ Elk vakgebied

duurzame

competenties & 28

minoren.

√ nota MVO in

alle opleidingen

competenties

verwerken op de

gebieden

internationaliserin

g, duurzaamheid

en diversiteit.

√ GROENSTE

HOGESCHOOL

17 bachelor

opleidingen AISHE

3 sterren in 2017

+ voorloper brede

hogeschool

√ AISHE 2 **

Koplopers rol

behouden.

SAMENWERKEN met

belangrijke

koplopers HU, van

Hall

Ontwikkelen

duurzaam hoger

onderwijs

Nederland/

Internationaal

Verankering

Kwaliteits

systeem

√ ISO26000 zelf-

verklaring

√ Programma HU

DUURZAAMDOEN

√ In 2016 ISO

14001

gecertificeerd

√ Organisatie MVO

toets Hobeon

- Loopt achter

√ AISHE ** per

opleiding

Verankeren in

kwaliteitssysteem

op

Instellingsniveau

Bijzonder kenmerk

Duurzaamheid

Bedrijfsvoering √ Energieneutraal

in 2030

√ Klimaatneutraal in

2030 gelijk aan

ambitie Utrecht

√ 30%

energiereductie in

2020

Klimaatneutraal

gecompenseerd

√ Alle gebouwen

BREEAM

- loopt achter

√ 10%

energiereductie

in 2015 tov 2011

Lange termijn

SMART doelstelling

Bedrijfsvoering

people en planet in

lijn gemeentes &

sociale wetgeving

Communicatie

& integrale

benadering

√ 1ste Sustainabul

√ Studenten

participatie

√ Green Office

√ Deelname

Transparantie

Bmark 53ste plek

√ 2de Sustainabul

√ Studenten

participatie

√ Green Office

√ E-mobility

√ 6de Sustainabul

√ Studenten

participatie

√ Host

Sustainabul

√ Pop-up Green

Office

√ Studenten

participatie

√ Green Office

√ Hoge Ranking

Sustainabul

+/- middenmoot

√ 8de positie

Sustainabul

Ranking, 2de

hogeschool

Erkenning ,

waardering,

duurzame

Hogeschool

Page 13: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

13

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 13 van 67

formuleert. Het duurzaamheidsplan van Avans moet voldoende ambitieus en toekomstgericht

zijn, als wij ons willen meten aan andere onderwijsinstellingen. Een horizon van minimaal tien

jaar is tevens een te verklaren tijdsbestek vanuit het gegeven dat de businesscases van

duurzame investeringen vaak een langere termijn nodig hebben om zichzelf terug te verdienen.

3.3.2 Onderwijs en onderzoek

Op onderwijs en onderzoek zijn we koploper, we hebben Avansbreed voor al onze opleidingen

een kenmerk duurzaamheid behaald. We moeten wel serieus rekening houden met Van Hall

Larenstein. Zij willen, weliswaar op kleinere schaal, voor alle 17 opleidingen een AISHE-

kenmerk behalen op 3-sterren-niveau in 2017. Het is van belang dat we met hen in gesprek

gaan om samen te bepalen wat een bijzonder kenmerk duurzaamheid behelst.

3.3.3 Verankering in kwaliteitssysteem

De WUR werkt aan verankeren van behaalde duurzaamheidsresultaten m.b.v. een ISO26000-

zelfverklaring, HL richt zich op het behalen van de ISO14001-milieucertificering in 2016 en

heeft daarmee dan een extern erkend milieumanagementsysteem ingericht. Van Hall

Larenstein heeft de MVO-organisatietoets (beoordelingskader Hobéon) behaald en heeft

plannen om voor een bijzonder kenmerk duurzaamheid op instellingsniveau te gaan. Om bij de

koplopers te behoren is het wenselijk dat Avans m.b.v. een extern gevalideerd

beoordelingskader ook kan aantonen dat de duurzaamheidsambities worden verankerd en

gemanaged m.b.v. een MVO-kwaliteitssysteem. De MVO organisatietoets van Hobéon lijkt een

logische volgende stap.

3.3.4 Bedrijfsvoering

Op het gebied van de bedrijfsvoering hebben we in 2015 weer wat stappen gezet en scoren

we bij de Sustainabul 12,5 % meer punten dan in 2015. Waar het aan ontbreekt in vergelijking

tot andere onderwijsinstellingen zijn meetbare langetermijn reductiedoelstellingen op o.a.

energie, water, emissies, inkoop, catering en afval. Een langetermijnambitie zoals de WUR en

HU die hebben geformuleerd m.b.t. energie en klimaatneutraliteit zou Avans helpen bij het

richten en focussen van de verduurzamingsinspanningen.

3.3.5 Communicatie & integrale benadering

Bij andere onderwijsinstellingen worden duurzaamheidsresultaten en dilemma’s transparant

gecommuniceerd en zijn die online in te zien. Zij betrekken hun studenten structureel bij het

verduurzamen van de eigen organisatie d.m.v. bijvoorbeeld het green office-concept van

Rootability. Studenten krijgen vanuit een studentoffice in de organisatie ruimte om mee te

denken en projecten uit te voeren die bijdragen aan, CO2-reductie, bewustwording etc. De

studenten worden door een medewerker vanuit de organisatie begeleid.

Het AISHE-traject bij Avans is met name een intern gericht proces geweest in samenwerking

met voornamelijk medewerkers en docenten. De volgende stap is om actiever extern onze

duurzaamheidsambities uit te dragen aan de hand van een ambitieus en helder verhaal.

Onze opdracht is om studenten op te leiden met een gevoel voor hun maatschappelijke

verantwoordelijkheid. Eén manier omdat in ieder geval te doen is door hen actief te betrekken

bij het verder verduurzamen van het onderwijs en onze bedrijfsvoering.

Page 14: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

14

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 14 van 67

3.4 Denkkaders Avans Duurzaam 2030

Als je de ambitie 2020-film van Avans Hogeschool met een duurzaamheidsbril op bekijkt, dan

komen de volgende duurzaamheidsambities duidelijk naar voren.

Waarom: verantwoordelijk voor onze impact op de omgeving

Onderwijzen is voor Avans Hogeschool meer dan alleen lesgeven. In 2020 wil Avans Hogeschool

mensen afleveren die het verschil willen en kunnen maken. Mensen die niet alleen gaan voor

de ‘BV ik’, maar die ook een zinvolle bijdrage willen leveren aan de samenleving. We leiden

professionals op, maar ook burgers met een groot gevoel voor hun maatschappelijke

verantwoordelijkheid.

OnderWIJZEN betekent ook richting geven, en daarom zit duurzaam denken en doen bij Avans

ingebakken in het lesprogramma. Niet als apart vak, maar als een denkwijze die je moet

meenemen in alles wat je doet. Wij verwachten dit van onze studenten en geven zelf zichtbaar

het goede voorbeeld. Je ziet het terug in ons gedrag, in de bedrijfsvoering en in onze gebouwen

en faciliteiten.

HOE: duurzaamheidsaanpak

In het dagelijkse werk bij Avans Hogeschool maken we verantwoorde keuzes als het gaat om

onderwijsontwikkeling met oog voor de complexe duurzaamheidsvraagstukken per vakgebied.

Daarnaast werken we samen met andere partijen aan oplossingen voor maatschappelijke

uitdagingen, zoals klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen, diversiteit en

arbeidsparticipatie. Bij de ontwikkeling van de duurzaamheidsaanpak die in dit voorstel volgt

hebben wij ons laten inspireren en leiden door verschillende visies op duurzame ontwikkeling,

zoals Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Circulaire Economie (Jan Jonker) en het

principe van streven naar gesloten (grondstof) cirkels (Liander2).

WAT: cirkels sluiten

Vanuit de overtuiging dat wij verantwoordelijk zijn voor onze impact werken wij continu aan

duurzaam hoger onderwijs ontwikkeling en proberen wij de “cirkels” waarop wij invloed hebben

te sluiten.

2 https://www.alliander.com/nl/over-alliander/maatschappelijke-impact

Page 15: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

15

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 15 van 67

3.5 AVANS DUURZAAM 2030

Op basis van de analyse en overwegingen uiteengezet in hoofdstuk 3.1 t/m 3.4 zijn wij

gekomen tot het volgende voorstel voor Avans Duurzaam 2030.

VERANTWOORD: duurzaam hoger onderwijs

Avans neemt haar verantwoordelijkheid voor de impact die zij heeft en kan hebben op haar

omgeving. Onderwijs verzorgen is onze corebusiness en daarmee hebben wij de mogelijkheden

in huis om professionals op te leiden en daarmee ook burgers met een groot gevoel voor hun

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zetten ons vanzelfsprekend in voor het verder

verduurzamen van het (hoger) onderwijs in samenwerking met belangrijke partners.

VERANTWOORD: verantwoorde keuzes

Er spelen vele belangen zowel binnen Avans Hogeschool alsook buiten Avans in de relaties met

stakeholders. Het is van belang dat er verantwoorde keuzes gemaakt worden in het kader van

onze ambitie om duurzaam denken en doen te verankeren binnen de organisatie. Een

verantwoorde balans tussen people, planet en profit is hierbij richtinggevend in de keuzes die

gemaakt worden. Wij zijn hierin transparant.

INCLUSIEF: sociale bedrijfsvoering

Ten tweede proberen we in de sociale cirkel van mensen aannemen, opleiden en ontwikkelen

breder te kijken naar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als grote werkgever kunnen

we meer bieden dan werk. We spelen in op belangrijke thema’s zoals: werken aan duurzame

inzetbaarheid, het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het

belang van een vitale gezondheid in een vergrijzende werkpopulatie en de groeiende vraag

naar vrijwilligerswerk om onze samenleving draaiende te houden. Een sociale bedrijfsvoering

is een inclusieve bedrijfsvoering waarin iedereen een kans krijgt en waar alle talenten worden

benut.

CIRCULAIR: circulaire bedrijfsvoering

Ten derde proberen wij onze eigen cirkel te sluiten door te werken aan een circulaire3

bedrijfsvoering. Dit betekent dat onze bedrijfsvoering enkel wordt gevoed met duurzame

energie en dat ons afval uiteindelijk weer grondstof is voor de materialen die we gebruiken. Dit

vraagt wijzigingen in ons investerings- en inkoopbeleid.

3De Informatiekaart circulaire economie geeft een overzicht en beeld waarmee we dan concreet aan de slag moeten http://www.circulairondernemen.nl/uploads/584d4101b56db27bd65d41eaefadf60c.pdf

Page 16: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

16

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 16 van 67

3.6 Doelstellingen AVANS DUURZAAM 2030

Duurzame ontwikkeling bij Avans wordt o.a. aangejaagd vanuit het programma Avans

Duurzaam. De opdracht voor het programma Avans Duurzaam is om de transitie van

programmamanagement naar aansturen vanuit de staande organisatie te begeleiden en

daarmee het programma af te ronden.

In het voorstel Avans Duurzaam 2030 ligt de nadruk op het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering èn het vasthouden en doorontwikkelen van duurzaamheid in het onderwijs. Deze onderscheidende kenmerken willen we graag laten beoordelen/erkennen d.m.v. het behalen van een bijzonder kenmerk duurzaamheid op instellingsniveau in 2018.

De duurzaamheidsdoelstellingen van Avans Hogeschool lopen door t/m 2030. De doelstelling

van het programma AVANS DUURZAAM daarentegen loopt tot en met 2020.

Er zijn 3 programmadoelstellingen geformuleerd (gelijk aan de opdracht)

1. In 2020 is de AVANS-visie/-aanpak op duurzame ontwikkeling (AVANS DUURZAAM

2030) verankerd in beleid voor onderwijs & onderzoek en bedrijfsvoering.

2. Avans Hogeschool wordt door medewerkers, studenten en externe stakeholders erkend

en gewaardeerd als duurzame hogeschool.

3. De verdere uitvoering en het behalen van de langetermijndoelstellingen van dit beleid

worden vanaf 2020 aangestuurd vanuit de staande organisatie CvB, academies,

expertisecentra, centre of expertise en diensteenheden).

In de tabel die volgt zie je een overzicht van de programmadoelstellingen, de

projectdoelstellingen per aandachtsgebied en hoe die zich tot elkaar verhouden. De

projectdoelstellingen per aandachtsgebied dragen bij aan het behalen van de programma

doelstellingen. Er heeft een risk assessment plaatsgevonden op de projectdoelstellingen.

In de paragrafen die volgen worden, de algemene aanpak, risk assessment,

projectdoelstellingen, risico’s per projectdoelstelling, aanpak per projectdoelstelling en

benodigde capaciteit verder toegelicht.

Page 17: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

17

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 17 van 67

Tabel 3 overzicht programma- en projectdoelstellingen

3.6.1 Algemene aanpak najaar 2016

Vanaf september 2016 t/m december 2016 gaat Avans Duurzaam samen met stakeholders in

de organisatie aan de slag met het uitwerken van plannen op detail niveau per doelstelling. In

januari moet er een masterplan liggen inclusief smart doelstellingen, nulmetingen, roadmap en

begroting per projectdoelstelling.

Zodra het voorstel Avans Duurzaam 2030 is vastgesteld zullen we het voorstel en de aanpak

voor het najaar delen met de organisatie. Het programma heeft bij het ontwikkelen van dit

plan al afgestemd met belanghebbende die we zelf op de radar hebben. Bij het delen van de

plannen zullen we overige belanghebbende en ambassadeurs in ons netwerk, die actief

betrokken willen zijn, vragen dit aan ons te melden.

Werkgroep

Voor het uitwerken van de detailplannen in het najaar wordt per projectdoelstelling een

werkgroep ingericht. De werkgroep wordt bemenst door leden die in de implementatiefase tot

2020 aan de slag gaan met het plan en/of direct te maken krijgen met het uiteindelijke

Page 18: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

18

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 18 van 67

Werkgroep

Klankbordgroep

Programmamanagment

• Opdrachtgever

• Stuurgroep

• Programmamanager

Verantwoord

Circulair

Inclusief

Communicatie & Activatie

projectresultaat. Voor de inrichting van de werkgroep is gekozen om te werken met een stevig

duo bijvoorbeeld werkgroep coördinator en een werkgroep lid. Samen krijgen zij de meeste

capaciteit om de plannen verder te ontwikkelen. Verder zitten er een aantal experts in de

werkgroep die aanwezig zijn bij overleggen, ter plekke input leveren en hun kennis vanuit de

staande organisatie delen met de werkgroep en ook de wenselijkheid van plannen aan de

organisatie kunnen toetsen. Zij hebben nog wat extra uren om actiepunten op te volgen en het

duo van de juiste informatie te voorzien.

Klankbordgroep

Om de werkgroep heen wordt een klankbordgroep per projectdoelstelling gevormd die input en

feedback levert op de plannen die worden ontwikkeld. De klankbordgroep is een afspiegeling

van de groep belanghebbende in de organisatie. Denk hierbij aan studenten, docenten,

medewerkers expertisecentra, centre of expertise en werkveld partners.

Tabel 4 schematische weergave van de organisatiestructuur sep – dec 2016

Planning

Begin september starten we met een gezamenlijke kick-off voor werkgroep- en

klankbordgroepleden. Per aandachtsgebied organiseren we die ochtend een project start up

(PSU) om de opdracht aan te scherpen en alle aspecten die moeten worden meegenomen in

de planvorming op tafel te krijgen.

Vervolgens gaan de werkgroepleden d.m.v. een twee wekelijkse overlegstructuur aan de slag.

Er wordt nog een aantal gezamenlijke klankbordmomenten georganiseerd en iedere werkgroep

stelt een afstemmechanisme met klankbordgroep vast om snel te kunnen schakelen wanneer

nodig. Op de netwerkbijeenkomst bedrijfsvoering van 2 december 2016 zullen de detailplannen

worden voorgelegd.

Het streven is om in januari de detailplannen per aandachtsgebied inclusief begroting te laten

vaststellen door het College.

3.6.2 Risk assessment Avans Duurzaam 2030

Tijdens het Risk Assessment op 18 mei 2016 hebben we de gebeurtenissen die van invloed zijn

op de projectdoelstelling(en) van Avans Duurzaam 2030 in kaart gebracht aan de hand van de

volgende stappen:

Page 19: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

19

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 19 van 67

1. Inleiding 2. Benoemen en bespreken risico’s (vooraf aangeleverd) 3. Classificeren risico’s (hoog, middel of laag) 4. Benoemen en bespreken beheersmaatregelen 5. Afsluiting

Hierbij was een groep van 8 deelnemers aanwezig die de verschillende belanghebbenden in de

organisatie vertegenwoordigde waaronder, LIC, academies, diensteenheden en

expertisecentra.

De volgende projectdoelstellingen zijn besproken:

Verantwoord

• In 2018 heeft Avans een bijzonder kenmerk Duurzaamheid op instellingsniveau

Inclusief:

• In 2020 voert Avans een aantoonbare “inclusieve” bedrijfsvoering, die blijkt uit kennis,

houding en gedrag van medewerkers.

Circulair

• In 2030 heeft Avans haar CO2-footprint met 40% gereduceerd (in de pas met

klimaatakkoord)

• In 2040 is Avans klimaatneutraal (in pas met gemeenten Tilburg, Den Bosch en Breda)

In het najaar als de detailplannen zijn uitgewerkt zal er per projectdoelstelling nogmaals een

risk assessment worden uitgevoerd. Als de details bekend zijn, kunnen de risico’s nog beter

worden ingeschat inclusief benodigde beheersmaatregelen.

De uitkomsten van de risk assessment, risico’s en beheersmaatregelen zijn per

projectdoelstelling terug te lezen en zullen worden meegenomen in de doorstart en

ontwikkeling van de detailplannen in het najaar van 2016.

3.6.3 VERANTWOORD: duurzaam hoger onderwijs

Avans neemt haar verantwoordelijkheid voor de impact die zij heeft en kan hebben op haar

omgeving. Onderwijs verzorgen is onze corebusiness en daarmee hebben wij de mogelijkheden

in huis om professionals op te leiden maar ook burgers met een groot gevoel voor hun

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zetten ons vanzelfsprekend in voor het verder

verduurzamen van het (hoger) onderwijs en het verankeren in de organisatie in samenwerking

met belangrijke partners.

3.6.3.1 Project doelstelling Verantwoord

Projectdoelstelling 1:

In 2018 heeft Avans Hogeschool een bijzonder kenmerk duurzaamheid behaald als

aanvulling op de instellingstoets.

Bij Avans werken we aan het verankeren van duurzaam hoger onderwijs in onze organisatie.

Die verankering streven we onder meer na d.m.v. het behalen van een bijzonder kenmerk

duurzaamheid op instellingsniveau. Het bijzonder kenmerk duurzaamheid is een aanvulling op

de instellingstoets. De volgende standaard-instellingstoets vindt plaats in 2018. Een bijzonder

kenmerk duurzaamheid op instellingsniveau bekrachtigt onze ambities ten aanzien van onze

profilering. Door een bijzonder kenmerk duurzaamheid toe te voegen aan de instellingstoets

Page 20: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

20

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 20 van 67

van de NVAO verankeren we duurzaamheid in ons kwaliteitssysteem en laten we zien dat we

in control zijn.4

3.6.3.2 Resultaten risk assessment

Tijdens het risk assessment hebben de deelnemers, bedreigingen, kansen en maatregelen

benoemd voor de projectdoelstelling

In 2018 heeft Avans Hogeschool een bijzonder kenmerk duurzaamheid behaald als

aanvulling op de instellingstoets.

Grootste bedreiging

Duurzaamheid wordt een non-begrip. Het woord wordt teveel gebruikt en er treedt verzadiging

op. De medewerkers worden er bij voorbaat al moe van.

Voorgestelde maatregelen

• Het verhaal vertellen met concrete voorbeelden

• Duurzaamheid structureel verankeren in kwaliteitszorg ( is in ontwikkeling)

• Begrip duurzaamheid laden en laten landen bij alle betrokkenen door hieraan invulling

te geven met studenten, werkveld en onderwijs (kenniscentra).

Voor meer informatie zie bijlage 7.5 rapport Risk Assessment

Andere risico’s om rekening mee te houden in de doorontwikkeling zijn:

NVAO

De NVAO heeft intern nog geen duidelijkheid over of ze überhaupt bijzondere kenmerken willen

accrediteren en hoe ze hierop reageren. Het zou goed zijn als ons CvB zich tot het bestuur van

de NVAO richt om aan te geven hoe we het zouden willen doen. NVAO wil zo min mogelijk werk

hebben, door allerlei flexibiliseringen en pilots heeft de NVAO het op dit moment heel druk. We

kunnen een procesvoorstel aan hen voorleggen, waarin wij bijvoorbeeld voorstellen om het

beoordelingskader te maken in samenspraak met Van Hall Larenstein, Hobéon en Groene

Generatie en te laten goedkeuren door de NVAO.

Wildgroei aan certificeringen

Door samen met externe duurzame partners te werken moeten we eerst een gezamenlijke taal

spreken. Wij kiezen voor AISHE omdat dat bekend is voor ons, maar voor de andere partners

gelden wellicht andere normen. Ook is er een wildgroei aan certificaten en toetsen op gebied

van MVO en duurzaamheid. MVO Nederland adviseert om een internationale standaard aan te

houden, ISO26000 (zoals de MVO prestatieladder – deze is iets commerciëler). De club

ISO26000 hebben een zelfverklaring. Met de stakeholders kunnen we ook nog per onderdeel

een certificaat zoeken; een klimaatverdrag voor de bedrijfsvoering, AISHE voor

onderwijsinhoud etc.

Klap er op!

We moeten niet te lang meer dimdammen op uitvoering anders gaat van Hall Larenstein ons

voor met het betrekken van externe koplopers.

4 zie bijlage 7.3 voor de kwaliteitsstandaarden van Avans Hogeschool, voor meer informatie zie de notitie Herijkt Kwaliteitssysteem versie RvT KOO 18 mrt 2016

Page 21: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

21

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 21 van 67

3.6.3.3 Plan van aanpak

Om een bijzonder kenmerk duurzaamheid te behalen in 2018 moeten de volgende stappen

worden doorlopen:

1 Criteria bijzonder kenmerk duurzaamheid Om een bijzonder kenmerk duurzaamheid op instellingsniveau te behalen moet de NVAO bij

het afnemen van de instellingstoets de resultaten van de AISHE audits op opleidingsniveau en

organisatieniveau (MVO organisatie-toets) meenemen in de beoordeling. Via die weg is een

bijzonder kenmerk duurzaamheid te verkrijgen.

Om dit kenmerk een breed erkend kenmerk te laten zijn stellen we voor om samen met

duurzame onderwijspartners (buiten Avans) de criteria voor wat een duurzaam kenmerk is, op

instellingsniveau vast te stellen. In samenspraak met partners zoals de NVAO, Hobéon,

Studenten voor Morgen, de Groene Generatie, MVO Nederland willen we een breed gedragen

kenmerk op instellingsniveau ontwikkelen. Je betrekt andere partijen door te zeggen: dít vinden

wij gezamenlijk een bijzonder kenmerk.

Planning Toelichting Resultaat Taken /

Verantwoordelijkheid

sept– dec.

2016

Partners bepalen en eerste

bijeenkomst initiëren

Een netwerk duurzame

onderwijspartners

Avans Duurzaam samen

met lijnverantwoordelijke

Avans Hogeschool

nov 2016

Vasstellen welke criteria we

willen gebruiken en hoe groot

het draagvlak (binnen en

buiten Avans) daarvoor is.

Criteria vastgesteld

Avans Duurzaam samen

met lijnverantwoordelijke

Avans Hogeschool

dec – 2016

– jan.

2017

Bepalen hoe ver Avans op

welke criteria is en aanhaken

bij lopende zaken zoals AISHE

in de academies en MVO-

organisatietoets bij het

managementteam

Niveau criteria bepaald

en PvA per onderdeel wat

er nog moet gebeuren

Avans Duurzaam en

aangehaakt bij daar waar

nodig (LIC, academies

etc.).

Plan van aanpak

Criteria bijzonder kenmerk duurzaamheid vaststellen

1. In samenspraak met (onderwijs)partners en de NVAO bepalen we wát precies de criteria zijn

voor een kenmerk duurzaamheid op instellingsniveau.

AISHE-2 of -3 sterren

2. Alle opleidingen behouden het bijzonder kenmerk op AISHE-twee sterren-niveau en werken

aantoonbaar verder aan AISHE-drie sterren (op organisatieniveau)

MVO-organisatie toets

3. We doen een MVO-audit op instellingsniveau op minimaal niveau twee ‘Erkend’

Page 22: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

22

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 22 van 67

Jan. 2017

– dec.

2017

Werken aan behalen criteria in

samenspraak met duurzame

partners, constante intervisie

‘zijn we op de goede weg?’

Aan criteria voldoen Iedere academie

2018 De externe audits worden

afgenomen door Hobéon.

Opleidingsaudit

aangepast (?)

MVO-organisatietoets

Alle opleidingen AISHE-

audit op basis van

vernieuwd

beoordelingskader

bijzonder kenmerk

instellingsniveau

Akkoord op onderdeel

‘Erkend’

Iedere academie

2018 Accreditatie NVAO Bijzonder kenmerk

Duurzaamheid op

instellingsniveau

2018 Breed erkend netwerk criteria

gehaald

Avans Koploper

2 AISHE-2 of -3 sterren op opleidingsniveau

Om het AISHE 2 sterren kenmerk te behouden moet iedere opleiding een AISHE her-audit doen

op basis van een zelfevaluatie, d.w.z. een verkorte audit na drie jaar en een volledige audit na

zes jaar. Voor het behoud van twee sterren is een kleine zelfevaluatie met korte statements

voldoende “dit hebben we de vorige keer gedaan en tot nog toe is er dit gebeurd, we blijven

op twee sterren”. Wat wél ‘anders’ moet is meer toespitsing op duurzaamheidsaspecten en

geen verwerking van accreditatie-achtige info meer in de evaluatie.

Planning Toelichting Resultaat Taken

Verantwoordelijkheid

sept– dec.

2016

Vaststellen wanneer, of en hoe

een academie haar sterren

gaat behouden of doorgroeit

naar meer.

Aanzet Plan van Aanpak

per academie en

coördinator/projectleider

aangesteld.

Academie met Avans

Duurzaam in adviserende

rol

nov 2016 -

april 2017

Per academie Plan van Aanpak

met realistische planning.

Audit panel samenstellen, deze

mensen betrekken bij

voorbereidend traject.

Deadline 10 maart 2017.

Realistische planning, alle

academies weten

wanneer heraudit plaats

vindt.

Coördinator/projectleider-

projectgroep per

academie

april –

2017 –

okt. 2017

Iedere academie gaat aan de

slag met het borgen van AISHE

in de processen.

Opleidingen zijn op

AISHE-2 of meer sterren-

niveau en klaar voor

Interne/ Externe Audit.

Werkgroep duurzaam

onderwijs verankeren

Page 23: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

23

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 23 van 67

Interne audit voor diegenen

die méér sterren willen.

Interne audit advies academie/ interne

auditorteam

Eventueel ‘bijschaven’

Bijvoorbeeld: Groot en klein

onderwijsonderhoud wordt

door de curriculumcommissies

gedaan, hfst 3 AISHE.

Curriculum op orde academie

Voor het behoud van twee

sterren is een compacte

zelfevaluatie met korte

statements voldoende.

Bij 2-sterren een kleine

evaluatie met alleen

toespitsing op

duurzaamheidsaspecten.

Bij 3- of meer sterren-

ambitie een aangepaste

evaluatie, iets

uitgebreider

academie, Avans

duurzaam als kritische

tegenlezer.

sep 2017–

dec 2017

Iedere groep opleidingen die

tegelijk de externe audit

ondergaat krijgt eerst een

proefaudit om te toetsen of

aan alle criteria wordt voldaan.

Eventuele bevindingen kunnen

dan nog worden bijgewerkt

Alle opleidingen gereed

voor de externe audit.

lijn verantwoordelijke in

samenwerking met

nov. 2017

– nov.

2018

De externe audits worden

afgenomen door Hobéon.

Alle opleidingen AISHE-2

of meer sterren

gecertificeerd.

3 De MVO-organisatietoets

De MVO-organisatietoets van Hobéon bestaat uit een kenmerk Toegewijd (twee jaar geldig),

Erkend (drie jaar geldig) of Excellent (als je meerdere keren erkend bent geweest, word je

excellent). Voor ons is het kenmerk Erkend zeer waarschijnlijk van toepassing. Een organisatie

krijgt het predicaat Erkend, als zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid uitgewerkt heeft

voor alle gebieden die zij als relevant benoemd heeft, daarop aantoonbaar resultaten behaalt

en hierover helder met haar omgeving communiceert in een tweezijdige communicatie. Een

organisatie krijgt het predicaat Excellent als zij al langere tijd haar niveau van Erkend te zijn

handhaaft en door haar omgeving gezien wordt als opinion leader op het terrein van MVO in

het hoger onderwijs.5

Deze toets valt tegelijkertijd met de instellingstoets kwaliteit (ITK) in 2018, een linking-pin

vanuit het LIC-team kwaliteit is wenselijk!

5 Uit het MVO-organisatiebeoordelingskader van Hobéon.

Page 24: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

24

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 24 van 67

Planning Toelichting Resultaat Taken

Verantwoordelijkheid

sept– dec.

2016

Thema’s vaststellen voor audit

Waarop gaan we ons profileren

bij de toets? Wie vanuit een

Avans Integraal Management

team gaat mee doen?

Aanzet Plan van Aanpak

per academie en

coördinator/projectleider

aangesteld.

Stuurgroep, Avans

Duurzaam en LIC

nov 2016

april 2017

Plan van Aanpak met

realistische planning.

Deadline 10 maart 2017.

Realistische planning, alle

stakeholders weten wat

ze moeten doen:

managementteam,

projectleider/coördinator

(vanuit het LIC?)/Avans

Duurzaam

april 2017

okt. 2017

Thema’s verder uitwerken op;

missie/visie/beleid/onderwijs/o

nderzoek/dienstverlening/bedri

jfsvoering – 3P’s

Studenten/Beroepspraktijk/Cul

tuur

Concept zelfevaluatie. LIC en Avans Duurzaam

Interne audit Interne audit advies intern audit team

Eventueel ‘bijschaven’ n.a.v.

advies

Zelfevaluatie af

2018 De externe audits worden

afgenomen door Hobéon.

Akkoord op onderdeel

‘Erkend’

2018 Accreditatie NVAO Bijzonder kenmerk op

Duurzaamheid

3.6.3.4 Benodigde doorstart capaciteit najaar 2016

Vanaf september tot december 2016 zal het plan langs de drie denklijnen verder worden

uitgewerkt. Er zullen ook gesprekken worden gevoerd met betrokken partijen zoals NVAO en

Van Hall Larenstein. We stellen voor om te werken met een werkgroep bestaande uit.

FTE FTE

Verantwoord Organisatieonderdeel FTE Kosten FTE Kosten

Werkgroepcoördinator LIC/ Avans Duurzaam 0,40 € 11.060,00

Werkgroep l id, adviseur Avans Duurzaam 0,40 € 16.590,00 0,40 € 16.590,00

Werkgroep l id, vertegenwoordiging vanuit de domeinen, 3 x 0,05 FTEAcademies 0,15 € 4.147,50

Werkgroepl id, vertegenwoordiging vanuit de diensten DzO coördinator DIF 0,05 € 1.382,50

Intern auditor AISHE Academies 0,05 € 1.382,50

1,05 € 34.562,50 0,40 € 16.590,00

2016 juli t/m

december 2017 jan t/m juni

Page 25: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

25

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 25 van 67

3.6.4 INCLUSIEF: sociale bedrijfsvoering

Bij Avans Hogeschool proberen we in de cirkel van mensen aannemen, opleiden en ontwikkelen

breder te kijken naar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als grote werkgever kunnen

we meer bieden dan werk. We spelen in op belangrijke thema’s zoals: het bieden van kansen

aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het belang van een vitale gezondheid in een

vergrijzende werkpopulatie en de groeiende vraag naar vrijwilligerswerk om onze samenleving

draaiende te houden. Een sociale bedrijfsvoering is een inclusieve bedrijfsvoering waarin

iedereen een kans krijgt en waar alle talenten worden benut.

3.6.4.1 Projectdoelstelling INCLUSIEF

Projectdoelstelling 2

In 2020 voert Avans een aantoonbare “inclusieve” bedrijfsvoering, die blijkt uit

kennis, houding en gedrag van medewerkers.

Avans heeft als organisatie een taak te vervullen als het gaat om een sociale bedrijfsvoering.

Wij kunnen niet onze studenten onderWIJZEN in duurzaam denken doen, zonder dat we zelf

zichtbaar verantwoorde keuzes maken om een inclusieve organisatie vorm te geven.

3.6.4.2 Resultaten risk assessment

Tijdens de risk assessment hebben de deelnemers, bedreigingen, kansen en maatregelen

benoemd voor bovenstaande projectdoelstelling inclusief.

Grootste bedreiging

Grip krijgen, hebben en houden op daadwerkelijke uitvoering van en gevoel bij duurzaamheid

van medewerkers, aandacht voor operationele inbedding.

Voorgestelde maatregelen

• Verhelderen van de doelstelling

• Concreet maken

• MVO-thema’s keuzes maken

• Zo spoedig mogelijk definitie van “inclusieve” bedrijfsvoering

• … uur per week vrijwilligerswerk gefaciliteerd door Avans

De kansen, bedreiging en maatregelen voor deze projectdoelstelling (zie bijlage 7.5) worden

meegenomen in de ontwikkeling van de detailplannen in het najaar.

3.6.4.3 Plan van aanpak

Plan van aanpak

1. Samen met de organisatie verder invulling geven aan het thema “inclusief” m.b.v. roadshow:

spelenderwijs naar een kansrijk plan

Page 26: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

26

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 26 van 67

1 Samen met de organisatie verder invulling geven aan het thema “inclusief”

In een inclusieve organisatie hoort iedereen erbij

ook die mensen die buiten “de standaard” vallen.

Met sociale duurzaamheid willen wij ons richten

op het ontwikkelen van een inclusieve

organisatie. Naast wettelijke eisen is het ook van

belang om samen met de organisatie extra

ambities te formuleren. Extra ambities die verder

gaan dan door cao bepaalde doelstellingen of

zaken die wij als Avans verplicht zijn. Voordat je

een ambitie kunt formuleren moet je eerst samen

met je collega’s een beeld krijgen bij wat

inclusiviteit inhoudt voor jouw werk en hoe je

daaraan een bijdrage kunt leveren vanuit het

dagelijks werk dat je doet. Avans Duurzaam ziet

het als haar rol om de Avans-organisatie te faciliteren in het op gang brengen van “het goede

gesprek”.

Roadshow: spelenderwijs naar een kansrijk plan.

We willen dit doen door als Avans Duurzaam een roadshow te organiseren langs

diensteenheden, academies maar bijvoorbeeld ook de medezeggenschapsraad, het juridisch

loket, HR, en het auteursrechtenloket.

Tijdens de roadshow gaan we op interactieve wijze met behulp van een spel (werkvorm) het

gesprek voeren aan de hand van MVO-thema’s (zie bijlage 7.4) die aansluiten op onze

doelstelling een inclusieve organisatie te worden.

Spel: spelenderwijs naar een kansrijk plan

Spelregels

1. Kom met elkaar in 5 minuten tijd tot een selectie van de belangrijkste thema’s die

passen bij het dagelijks werk van jouw team of organisatie.

2. Ga er dan eens goed voor zitten.

3. Waar in het werk kom je deze thema’s tegen en hoe zou je het liever willen?

4. Wat heb je nodig om te beginnen en hoe krijg je dat voor elkaar?

5. Kies het plan met de meeste kans van slagen en dat smaakt naar meer!

Het is de bedoeling dat op basis van “het goede gesprek” het team bepaalt op welk thema zij

iets kan, maar met name ook wil betekenen. Dit kan natuurlijk ook een al bestaand initiatief

zijn. Zo verbinden wij ons als organisatie op teamniveau aan diverse maatschappelijk thema’s.

Page 27: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

27

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 27 van 67

Voorbeeld “het goede gesprek”

Bij Liander, een netwerkbeheerder, heeft de afdeling communicatie zich als doelstelling

opgelegd het MVO-thema analfabetisme te integreren in haar beleid. Ze kwamen zo tot de

conclusie dat de wijze van communiceren niet aansloot bij het niveau van veel klanten. Als

project hebben ze daarop volgend de hele communicatielijn aangepakt. Dit had -naast een

positief effect op de klanttevredenheid- ook invloed op de corebusiness van het bedrijf. Veel

klanten reageerden vervolgens snel en volledig op oproepen om meterstanden door te geven,

waardoor gegevens sneller verwerkt konden worden en het aantal follow-ups drastisch

verminderde.

Wat doet Avans al?

Er zijn binnen Avans de laatste jaren -“gewoon” als onderdeel van het werk- diverse

beleidsdoelstellingen geformuleerd en geïmplementeerd die passen onder de kapstok

inclusieve bedrijfsvoering. Het is waardevol om tijdens de roadshow de ontwikkelingen en

verhalen uit de organisatie op te halen, in kaart te brengen, te delen en mee te nemen in

toekomstige plannen. Denk hierbij aan: participatiebeleid, duurzame inzetbaarheid,

vertrouwenspersoon, maar ook handicap en studie.

Participatiebeleid

Avans Hogeschool heeft in het kader van het sociaal akkoord (april 2013) en de daaruit

voortvloeiende wettelijke regelingen in de Participatiewet en de cao-hbo de opdracht

om extra structurele banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook

wel de banenafspraak genoemd. Avans heeft de opdracht en uitdaging om voor de

doelgroep participanten minimaal 5 banen te creëren in 2015 oplopend tot 50

structurele banen in 2024. Inmiddels heeft een aantal academies en diensteenheden

een plek voor een participant gecreëerd. DP&O faciliteert het proces van het zoeken

naar geschikte werkzaamheden en kandidaten. Ook stelt DP&O de benodigde financiële

middelen beschikbaar.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn competent, vitaal en gemotiveerd, nu en in de

toekomst. Dit betekent dat zij waarde hebben binnen en buiten Avans. De wensen

omtrent duurzame inzetbaarheid verschillen per individu en Avans biedt medewerkers

veel mogelijkheden om aan duurzame inzetbaarheid te werken. Bijvoorbeeld door

bewustzijn te vergroten, begeleiding en zorg te bieden op het gebied van

arbeidsomstandigheden, door loopbaanbegeleiding te bieden, door middel van het

bieden van opleidings- en trainingsfaciliteiten en door mogelijkheden te bieden om

ervaring op te doen buiten Avans.

Vertrouwenspersoon

Avans Hogeschool accepteert geen ongewenst gedrag binnen de organisatie. Daarom

heeft Avans vertrouwenspersonen en is er een klachtenregeling. Het College van

Bestuur van Avans Hogeschool vindt gewenst gedrag zo belangrijk, dat Avans zich

heeft aangesloten bij Stichting KOMM, de Onafhankelijke Klachtencommissie

Machtsmisbruik in het Onderwijs. De vertrouwenspersonen zijn er voor medewerkers

en voor studenten die te maken krijgen met ongewenst gedrag. Daaronder vallen alle

vormen van, intimidatie, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten,

psychosociale arbeidsbelasting en machtsmisbruik.

Page 28: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

28

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 28 van 67

Handicap en studie

Handicap en studie is een regeling voor studenten met lichamelijke of psychische

klachten. Studenten kunnen last hebben van o.a. faalangst, concentratieproblemen,

een vorm van dyslexie of autisme, epilepsie, reuma of astma. Die studenten hebben

een verhoogde kans op studievertraging, of zelfs uitval. Avans wil die studenten zoveel

mogelijk dezelfde kansen bieden als studenten die niets mankeren.

Plan van aanpak roadshow

Planning Wat Doel Taken en

verantwoordelijkheid

sep – dec

2016

Fase 1 Ontwikkeling

roadshow

Doelstelling aanscherpen,

SMART maken om discussies

over definitie te vermijden.

Nulmeting: waar staan we

nu?

Het ontwikkelen van een

inspirerende werkvorm om te

hanteren als basis om te

komen tot initiatieven in het

kader in een inclusieve

organisatie.

Avans Duurzaam

verantwoordelijk voor

de ontwikkeling en

uitvoering samen met

belanghebbenden in de

organisatie

Start jan

2017

Duur 2 uur

Fase 2 a

Teams binnen alle

organisatie

onderdelen van

Avans

Fase 2 b

Op een interactieve wijze

aandacht vragen voor een

aantal thema’s die aansluiten

op onze doelstelling om een

inclusieve organisatie te zijn.

D.m.v. roadshow komen tot

concrete doelstellingen per

team of organisatie.

Opvolgen en verbinden van

diverse doelstellingen.

Ieder

organisationderdeel is

verantwoordelijk voor

formuleren van een

doelstelling

Avans Duurzaam is

verantwoordelijk voor

de organisatie

Avans Duurzaam is de

verbinder tussen de

verschillende

initiatieven en

inbedding in

communicatie/

veranderstrategie.

3.6.4.4 Benodigde doorstartcapaciteit najaar 2016

Vanaf september tot december 2016 zal het plan voor de roadshow verder in detail worden

bedacht, voorbereid en uitgewerkt. We stellen voor om te werken met een werkgroep

bestaande uit de volgende vertegenwoordiging.

Page 29: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

29

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 29 van 67

3.6.5 CIRCULAIR: circulaire bedrijfsvoering

Tenslotte zetten wij ons in om onze eigen cirkel te sluiten door te werken aan een circulaire6

bedrijfsvoering. Dit betekent dat onze bedrijfsvoering enkel wordt gevoed met duurzame

energie en dat ons afval uiteindelijk weer grondstof is voor de materialen die we gebruiken. Dit

vraagt bijvoorbeeld ook om wijzigingen in ons investerings- en inkoopbeleid.

3.6.5.1 Projectdoelstelling CIRCULAIR

Projectdoelstelling 3

In 2030 voert Avans een circulaire bedrijfsvoering.

Door bedrijven en instellingen worden diverse termen gehanteerd voor doelstellingen in het

kader van een duurzame bedrijfsvoering. Zo wordt er gesproken over bijvoorbeeld

energieneutraal, CO2-neutraal, klimaatneutraal of circulair. Wij hebben al deze termen naast

elkaar gelegd en adviseren om te kiezen voor “circulair”, met de invulling zoals hieronder is

beschreven.

De termen energieneutraal, CO2-neutraal en klimaatneutraal zijn naar onze mening te nauw

en vrijwel alleen gericht op energie- en emissie-reductie. Juist hierin zijn afgelopen jaren al

veel stappen gezet om dit te verminderen (zie kwartaalrapportage energie en Energie Efficiency

Plan). De term “circulair” beslaat meer dan energie, bijvoorbeeld ook inkoop en

afvalverwerking, onderdelen waarop wij nog grote slagen kunnen slaan als we ons gaan richten

op het voeren van een circulaire bedrijfsvoering.

Om aan de slag te gaan met de circulaire doelstelling voor 2030 is het noodzakelijk om

uitgangspunten te formuleren. Dit om scope te bepalen en met elkaar af te spreken wat binnen

en buiten scope valt (afbakening), zodat het helder is en collega’s de zelfde afbakening en

richtlijnen hanteren.

3.6.5.2 Resultaten risk assessment

Tijdens het risk assessment hebben de deelnemers, bedreigingen, kansen en maatregelen

benoemd voor de onderstaande projectdoelstellingen in het kader van Circulaire

bedrijfsvoering:

In 2030 heeft Avans haar CO2-footprint met 40% gereduceerd (in de pas met

klimaatakkoord)

6De Informatiekaart circulaire economie geeft een overzicht en beeld waarmee we dan concreet aan de slag moeten http://www.circulairondernemen.nl/uploads/584d4101b56db27bd65d41eaefadf60c.pdf

FTE FTE

Inclusief Organisatieonderdeel FTE Kosten FTE KostenWerkgroepcoördinator (2 x 0,2 FTE) Avans Duurzaam 0,40 € 16.590,00 0,40 € 16.590,00

Creatief bureau Externe € 10.000,00

Werkgroep l id DP&O Beleid DP&O 0,05 € 1.382,50

Werkgroep l id DP&O HR D/ profess ional iseren DP&O 0,05 € 1.382,50

Communicatiemedewerker Avans Duurzaam/ DMCS 0,05 € 1.382,50 0,05 € 2.073,75

werkgroep ondersteuning Avans Duurzaam 0,30 € 5.640,60 0,30 € 8.460,90

0,85 € 36.378,10 0,75 € 27.124,65

2016 juli t/m

december 2017 jan t/m juni

Page 30: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

30

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 30 van 67

In 2040 is Avans klimaatneutraal (in pas met gemeenten Tilburg, Den Bosch en

Breda)

Grootste bedreiging

Klimaatneutraal zijn is in 2040 vanzelfsprekend. Van de hogeschool wordt verwacht positief bij

te dragen aan de verbetering van de balans van economische, sociale en ecologische

omstandigheden.

Voorgestelde maatregelen

Doelstelling heroverwegen, aanscherpen.

Maatschappelijke winst door bewustzijn te stimuleren van studenten en medewerkers.

Op basis van het risk assessment is de projectdoelstelling voor circulair verder aangescherpt.

Zodoende is de doelstelling nu:

In 2030 voert Avans een circulaire bedrijfsvoering.

De overige kansen, bedreiging en maatregelen voor deze projectdoelstelling (zie bijlage 7.5)

worden meegenomen in de ontwikkeling van de detailplannen in het najaar.

3.6.5.3 Uitgangspunten voor circulaire bedrijfsvoering

Om tot uitgangspunten te komen waaraan we moeten gaan werken, hebben we diverse

methodes en aanpakken naast elkaar gelegd. Vervolgens hebben we op basis van onze definitie

van ‘circulair’ onderstaande uitgangspunten benoemd. In een plan van aanpak zullen we

moeten bepalen wat we specifiek gaan doen om toe te werken naar een circulaire

bedrijfsvoering op de uitgangspunten.

Bronnen voor dit overzicht zijn de MVO-prestatieladder, duurzaam inkopen Provinciale

milieufederaties, maatschappelijk verantwoord inkopen en informatiekaart circulaire economie.

C02-reductie Het streven om de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) te reduceren

zodat inname en uitstoot in balans zijn.

Mobiliteit Bestaande doelstelling: mobiliteit, in 2020 WAT BEDOEL JE HIER: met of tot?

250.000 kilo C02 verminderen door de inzet van duurzaam vervoer van onze

medewerkers en studenten. (bron: project Duurzaam vervoer) Het is zaak om deze

of bij gestelde doelstelling mee te nemen in het plan van aanpak.

Grondstoffen PvA op vermindering verbruik grondstoffen van Avans Hogeschool en haar

leveranciers inclusief doelstellingen voor 2020 en verder. Denk hierbij aan

afvalmanagement (reduce, reuse, recycle), maatschappelijk verantwoord inkopen

(MVI,).

Uitstoot,

afvalwater en

afvalstoffen

PvA verminderen van stoffen die de ozonlaag aantasten. De uitstoot van

bijvoorbeeld stikstofdioxide, zwaveloxide en andere milieubelastende stoffen die

relevant zijn voor onze organisatie.

Water Water, plan van aanpak op het gebied van waterreductie, inclusief concrete

doelstellingen voor 2020 en verder.

Page 31: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

31

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 31 van 67

Biodiversiteit PvA op verbeteren van de biodiversiteit rondom de gebouwen van Avans inclusief

concrete doelstellingen voor 2020 en verder.

3.6.5.4 Plan van aanpak

Het is noodzakelijk om met de diensteenheden na de zomer van 2016 te starten met het

schrijven van een plan voor aanpak naar een circulaire bedrijfsvoering in 2030 . Een plan waarin

bovenstaande uitgangspunten tot uitdrukking komen. Hieronder zijn de verschillende fases

gedefinieerd inclusief de rol van Avans duurzaam.

Planning Fase Omschrijving Taken en

verantwoordelijk

heden

Afgerond na

de zomer

van 2016

sep 2016

Fase 0 (a)

Fase 0 (b)

Studenten van Avans voeren een

nulmeting uit bij de diensteenheden.

Zij doen dat onder begeleiding van

Marleen Jansen-Groesbeek, lector

Sustainable Finance and Accounting,

Expertisecentrum Sustainable

Business. Op basis van deze

nulmeting formuleren de

diensteenheden hun lange termijn

doelstellingen.

Op basis van bovenstaande nulmeting

moet worden gekeken welke

gegevens nog niet bekend zijn om tot

concrete doelstellingen te komen.

Daarnaast moet er in deze fase een

scan worden gemaakt waar we een

grote impact kunnen bereiken.

Vanuit Avans Duurzaam

is er ondersteuning voor

het uitvoeren van de 0-

meting.

Startart

september

2016

Besluitvorming

december 2016

Fase 1 (a)

Fase 1 (b)

Het schrijven van een detailplannen,

roadmap om doelstelling te behalen

Projectcoördinator

vanuit Avans

Duurzaam, i.s.m.

werkgroepleden binnen

de diensten.

Start na

oordeel- en

besluitvorming

december

2016

Fase 2 Het uitvoeren van de gemaakte plannen.

Aan de slag met het behalen van

doelstellingen.

Projectcoördinator

vanuit Avans

Duurzaam, als

verbinder en aanjager

voor de werkgroepleden

binnen de diensten.

Fase 3 Tussentijds evalueren & verbeteren Projectcoördinator

vanuit Avans

Page 32: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

32

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 32 van 67

Duurzaam, als

verbinder en aanjager

voor de werkgroepleden

binnen de diensten.

Fase 4 Doorpakken op gestelde ambities

richting 2030

Eind 2019 is het de

wens dat Duurzame

ontwikkeling geborgd is

binnen de organisatie

zodat Avans Duurzaam

geen rol meer heeft.

3.6.5.5 Benodigde doorstartcapaciteit najaar 2016

Vanaf september tot december 2016 zal het plan voor het toewerken naar een circulaire

bedrijfsvoering in 2030 verder in detail worden uitgewerkt. We stellen voor om te werken met

een werkgroep bestaande uit de volgende vertegenwoordiging.

3.6.6 Communicatie & Activatie (veranderfundament)

Het programma Avans Duurzaam maakt gebruik van de aanpak ‘programmatisch creëren’

(PMC). Hierbij is een gezamenlijk gedragen visie noodzakelijk. Met behulp van een gedeelde

visie op duurzame ontwikkeling en een transparante en uitnodigende communicatie- en

activatiestrategie willen wij onze collega’s, studenten en (werkveld)partners verleiden om

ambassadeurs te worden van duurzame ontwikkeling bij Avans. We streven ernaar dat

individuen uit de verschillende doelgroepen vanuit intrinsieke motivatie aanhaken op de Avans-

brede ambitie, AVANS DUURZAAM 2030, VERANTWOORD, INCLUSIEF & CIRCULAIR. Als onze

doelgroepen persoonlijk gemotiveerd raken, ontstaat er beweging (energie). Die beweging

zorgt voor de noodzakelijke energie en versnelling om de doelstellingen te behalen.

3.6.6.1 Projectdoelstelling communicatie & activatie

Projectdoelstelling 4

In 2020 wordt Avans door medewerkers, studenten en externe stakeholders erkend

en gewaardeerd als duurzame hogeschool.

In 2020 willen we dat a) duurzaam denken en doen een vanzelfsprekendheid is geworden voor

onze docenten en medewerkers, b) onze studenten ons kennen en waarderen als duurzame

FTE FTE

Circulair Organisatieonderdeel FTE Kosten FTE KostenWerkgroepcoördinator DIF/ Avans Duurzaam 0,90 € 24.885,00 0,90 € 55.991,25

Werkgroep l id duurzaamheid coördinator DIF DIF 0,20 € 5.530,00

Werkgroep l id DIF gebouwen beheer, Gas , water, elektra , bouw, verbouwDIF 0,05 € 1.382,50

Werkgroep l id DIF ICT DIF 0,05 € 1.382,50

Werkgroep l id DIF Inkoop/ contractbeheer DIF 0,05 € 1.382,50

Werkgroep l id DFS DFS 0,05 € 1.382,50

Communicatiemedewerker Avans Duurzaam 0,05 € 1.382,50 0,05 € 1.382,50

1,35 € 37.327,50 0,95 € 57.373,75

2016 juli t/m

december 2017 jan t/m juni

Page 33: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

33

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 33 van 67

hogeschool en c) is ook bij externe stakeholders bekend dat Avans Hogeschool veel waarde

hecht aan duurzaamheid.

3.6.6.2 Resultaten risk assessment

Voor deze projectdoelstelling heeft nog geen riskassessment plaatsgevonden. Dat zal plaats

vinden als onderdeel van de ontwikkeling van de detailplannen in het najaar.

3.6.6.3 Plan van aanpak

Om duurzaam denken en doen daadwerkelijk te verankeren in ons DNA, zal de richtinggevende

doelstelling voor communicatie & activatie in september bij de start van het uitwerken van de

detailplannen SMART gemaakt moeten worden. Deze doelstelling is nog niet SMART

geformuleerd aangezien het wenselijk is dat deze wordt vastgesteld in samenwerking met de

werkgroep leden. Zij hebben de relevante kennis en kunde in huis om de uiteindelijke SMART-

doelstelling zo te formuleren dat deze ambitieus, realistisch en meetbaar wordt. In deze

vervolgfase van het programma zal de nadruk liggen op kennis- (zowel intern als extern) en

houdingontwikkeling (met name intern).

Simpel gezegd: ‘men’ moet weten wat Avans met duurzaamheid heeft en wil, en bereiken dat

er een positieve houding ontstaat. Daarna kan de feitelijke gedragsverandering plaatsvinden.

Alleen actieve communicatie in de vorm van informeren en overtuigen is niet voldoende voor

gedragsverandering. Interactieve communicatie zorgt voor betrokkenheid en uiteindelijk

verbondenheid met de doelstelling van Avans Duurzaam. Zo ontstaat draagvlak. De ‘trap van

Quirke’ brengt dit mooi in beeld:

Het kost de nodige tijd voordat gedragsverandering bij alle doelgroepen zichtbaar en merkbaar

wordt:

2016 2017 2018 2019 2020

Kennis X X X X X

Houding X X X X

Gedrag X X X

Page 34: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

34

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 34 van 67

Het te volgen pad kan zijn: Ambitie 2020 voor wat betreft duurzaamheid scherper stellen >

beeldend maken > keuzes maken > concretiseren > activeren.

Planning Fase Omschrijving Taken en

verantwoordelijk

heden

sept 2016 t/m

dec 2016

Fase 0

Fase 0 b

Doelstelling communicatie & activatie

SMART maken

Plan voor nulmeting opstellen.

Ontwikkelen strategisch

communicatieplan

Werkgroep/

klankbordgroep/ DMCS/

Avans Duurzaam

vanaf januari

2016

Fase 1 Tactische vertaalslag en daadwerkelijke

uitvoer van het strategisch

communicatieplan

Projectgroep

Communicatie &

Activatie/ DMCS/ Avans

Duurzaam

3.6.6.4 Benodigde doorstart capaciteit najaar 2016

Vanaf september tot december 2016 zal het plan voor communicatie en activatie verder in

detail worden uitgewerkt. We stellen voor om te werken met een werkgroep bestaande uit de

volgende vertegenwoordiging.

FTE FTE

Communicatie & Activatie Organisatieonderdeel FTE Kosten FTE Kosten

Werkgroepcoördinator (Communicatie –adviseur) DMCS 0,40 € 11.060,00

Communicatiemedewerker Avans Duurzaam/ DMCS 0,30 € 8.295,00 0,30 € 12.442,50

Creatief Bureau Extern € 25.000,00

Werkgroepl id PR&V Academie/DMCS 0,10 € 2.765,00

Werkgroep l id Corporate (intern, extern, socia l ) DMCS 0,05 € 1.382,50

Werkgroep l id ambassadeursnetwerk Ambassadeursnetwerk 0,05 € 1.382,50

Werkgroep l id s tudent € 0,00

0,90 € 49.885,00 0,30 € 12.442,50

2016 juli t/m

december 2017 jan t/m juni

Page 35: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

35

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 35 van 67

4 PROGRAMMA ORGANISATIE

Programmamanagement

Opdrachtgever

Paul Rüpp

Programmamanager

Erin Troost

Stuurgroep Avans Duurzaam

Businessmanager/ voorzitter

Voorzitter CVB, Paul Rüpp

Senior User, vertegenwoordigt de

gebruikersgroep

Dir. LIC, Mirjam Woutersen

Senior Supplier Academies, vertegenwoordigt

vanuit de academies de leveranciers van de

benodigde menskracht

Dir. academie, Rene Tönissen

Dir. Academie, Tonnie Huibers

Senior Supplier Diensten, vertegenwoordigt

vanuit de diensten de leveranciers van de

benodigde menskracht/ goederen en/of

diensten

Adjunct Dir. diensten, Arnaud Opdam

Programmamanager

Erin Troost

Samenstelling programmateam

De leden van het programmateam hebben een dubbel rol. Ze leveren een bijdrage vanuit het programmateam aan Avans brede acties, ondersteuning academies bij planvorming AISHE en hebben een rol in de werkgroepen, zie hoofdstuk Finance voor een overzicht van de opbouw van de totaal begroting voor programmateam en planontwikkeling per projectdoelstelling.

Algemeen/ Programma Bureau FTE

Programma Manager 0,70

Programma Ondersteuning (management assistent 0,3, programmaondersteuner 0,2) 0,50

Communicatie 0,20

Werkgroeplid, adviseur verantwoord / ondersteuning academies AISHE/ Avans events/ overleg 0,10

Werkgroep coordinator Inclusief/ ondersteuning academies AISHE / Avans events/ overleg 0,20

Werkgroep coördinator Inclusief/ ondersteuning academies AISHE/ Avans events/ overleg 0,20

Werkgroep coordinator (jaarcontract sept 2016 t/m sept 2017) / Avans events/ overleg 0,10

2,00

Page 36: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

36

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 36 van 67

5 FINANCE

De aanvraag capaciteit is opgebouwd uit:

Inzet programmateam en werkgroepen van juli t/m december 2016 = € 239.384,60

Er is gekozen om per projectdoelstelling een werkgroep in te richten bestaande uit

een stevig duo, de kartrekkers. Zij worden ondersteund met de kennis en ervaring

van experts uit de staande organisatie.

Inzet programmateam vanaf januari 2017 = € 197.527,40

Vanaf januari 2017 starten we met de implementatiefase, liefst met hetzelfde

ervaren team van mensen. Om de huidige geschikte programmaleden duidelijkheid

en continuïteit te kunnen bieden is het operationeel wenselijk om over een budget te

beschikken om een programmateam voor een jaar in te richten.

Zie begroting voor de opbouw en verdeling van de kosten over programmateam en

werkgroepen per projectdoelstelling. Het totaal bedrag dat aangevraagd wordt voor

inzet programmateam en inzet werkgroepen = € 436.912,00

Page 37: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

37

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 37 van 67

Page 38: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

38

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 38 van 67

6 Programma sturing & controle

Het programma werkt vanuit de PMC-aanpak. Hierbij wordt m.b.v. de langetermijnvisie Avans

Duurzaam 2030 zoveel mogelijk gestuurd op basis van regie (zie onderstaande figuur), zodat

we voor 2020 het gedachtengoed van duurzaam denken en doen daadwerkelijk hebben

verankerd in de bedrijfscultuur van Avans en het aangestuurd kan worden vanuit de staande

organisatie. De programmamanager is -in afstemming met de opdrachtgever en stuurgroep-

verantwoordelijk voor het begeleiden en aanjagen tijdens de transitieperiode.

Concreet betekent dit dat vanuit programmamanagement op twee manieren gestuurd wordt

op het behalen van de programmadoelstellingen (hoofdstuk 3);

• Inhoudelijk, via de projectdoelstelling per aandachtsgebied.

• Procesmatig, via stakeholder engagement, oftewel door het betrekken van de

belanghebbenden. Welke stakeholders in de organisatie hebben een belang bij / invloed

op het resultaat van de projectdoelstellingen? Die personen worden vanaf de start

betrokken bij het gesprek over de aanpak om het verankeren in de staande organisatie

soepel te laten verlopen. De zaadjes voor verankering worden geplant vanaf de start,

door na te denken over procesaanpak, stakeholders, rollen, taken, wie er in de lead is,

wie ondersteunt etc.

Tabel 5 Avans Duurzaam 2030, sturen op basis van regie

2020

2016

Page 39: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

39

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 39 van 67

Programma:

Programmatisch creëren

Sturen op basis van vertrouwen en

commitment

Organisatieonderdelen:

Verantwoord, Inclusief & Circulair

geïntegreerd in Beliefs van

organisatieonderdelen

Programma:

Risk assessment

Gepaste maatregelen

Organisatieonderdelen:

Op taakniveau de visie

Verantwoord, Inclusief & Circulair

door vertalen in beleid zodat

beslissingen die hier haaks opstaan

vermeden kunnen worden.

Programma:

Sturen op SMART

projectdoelstellingen

Nulmeting, KPI,

beschikbare data

Roadmap, mijlpalen, per

doel

Organisatieonderdelen:

KPI’s helder, voortgangsrapportage

onderdeel van MARAP

Programma:

Levert op basis van programma en

project doelstellingen

voortgangsrapportage aan in lijn

met P&C cyclus.

Voortgangsrapportage dient als

input voor managementgesprekken

met organisatieonderdelen

Organisatieonderdelen:

rapporteren via Marap op voortgang

6.1 Levers of control

Een belangrijke uitdagende opdracht van het programma is duurzaam denken en doen in te

bedden in de organisatie. In onderstaande figuur staan de belangrijkste punten per lever

samengevat voor programma- en organisatieonderdelen als handvat om te werken aan het

inbedden van het duurzaamheidsgedachtengoed in de organisatiestrategie van Avans

Hogeschool.

Tabel Levers of control binnen het programma Avans Duurzaam

6.1.1 Belief systems Om de ambitie Avans Duurzaam 2030 in te bedden in de organisatie is het zaak dat het ook onderdeel wordt van de Beliefs van de organisatieonderdelen. Tijdens bila’s met directies kan de programmamanager dit aankaarten bij directies en tijdens de schouwgesprekken en managementgesprekken kan het CvB hierover in gesprek gegaan met de organisatieonderdelen.

6.1.2 Boundary Systems

Aan de hand van risk assessments per doelstelling kunnen kansen en bedreigingen inclusief

maatregelen worden benoemd. Het opstellen van beleidskaders per taakgebied, bijvoorbeeld

beleidskaders voor inkoop, helpen bij het verankeren van duurzaam denken en doen in ons

dagelijks handelen.

6.1.3 Diagnostic Control Systems

Het programma Avans Duurzaam heeft duidelijke doelstellingen geformuleerd. De focus ligt op

het behalen van de programmadoelstellingen en projectdoelstellingen (hfst 3).

Programma en organisatieonderdelen rapporteren over de voortgang via de P&C-cyclus. Daar

waar programma- en organisatievoortgangsrapportages niet overeenkomen, kan nader

Page 40: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

40

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 40 van 67

gekeken worden waar het verschil in zienswijze zit. D.m.v. een gesprek kan afstemming worden

gezocht.

6.1.4 Interactive control systems

De planning van de stuurgroepvergaderingen en de stuurrapportages van het programma

Duurzame Ontwikkeling worden afgestemd op de al bestaande P&C-cyclus om ervoor te zorgen

dat voortgang m.b.t. duurzame ontwikkeling onderdeel uitmaakt van het “inhoudsrijke

gesprek” n.a.v. de MARAP’s.

6.2 P&C-cyclus Avans Hogeschool

6.2.1 Overgangsjaar 2017

Voor het boekjaar 2017 zal er vanuit het programma budget moeten worden aangevraagd om

een start te maken met de uitvoering van de detailplannen Avans Duurzaam 2030 in 2017. De

detailplannen voor Avans Duurzaam 2030 worden in het najaar van 2016 verder uitgewerkt

inclusief begroting. De plannen zijn nog niet gereed op het moment dat de businessplannen

per organisatieonderdeel worden ingediend in oktober 2016.

6.2.2 Input planningsbrief 2018

Het programma Avans Duurzaam is samen met de organisatie-eenheden (academies +

diensteenheden) verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van Avans Duurzaam 2030.

Tot 2020 begeleidt het programma de transitie van programma naar sturing vanuit de staande

organisatie. Om die gezamenlijke verantwoordelijkheid ook in de begroting zichtbaar te maken

adviseert het programma om voor boekjaar 2018 dienaangaand een paragraaf op te nemen in

de planningsbrief 2018, waarin vragen, opdrachten m.b.t. Avans Duurzaam 2030 aan alle

organisatieonderdelen helder staan geformuleerd. Het programma zal afstemmen met BE&C

over de inhoud van de kaderbrief 2017.

6.2.3 Voortgangsrapportage programma Duurzame Ontwikkeling

Ongeveer 2 tot 3 weken na elke stuurgroepvergadering (agenda is bekend) gaat de rapportage

met de betekenis die de stuurgroep geeft op de GROTIK-aspecten naar het College van Bestuur.

In overleg met BE&C wordt een exacte datum gekozen. Bij de keuze van de datum is van

belang om zoveel mogelijk

‘effect’ te sorteren bij het

College van Bestuur, door

aan te sluiten bij de P&C-

cyclus. De rapportage

wordt aangeboden door de

programmamanager.

Voorbeeld programmacockpit, deze zal op basis van detailplannen worden verder ontwikkeld in het najaar van 2016.

Page 41: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

41

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 41 van 67

7 BIJLAGEN

Page 42: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

42

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 42 van 67

Vastgestelde denkkaders stuurgroep duurzame ontwikkeling 12-11-2015

Waarom doorpakken?

1. Doorpakken op het thema duurzaamheid tot 2020 is noodzakelijk, gezien de stand van

zaken Avans Duurzaam eind 2015 (bijlage 1, programma dashboard) en het advies

n.a.v. de businessplannen (bijlage 2, notitie Gabrielle Leijh okt. 2015)

2. Regie is (nog) nodig. Een aantal academies zijn met de hakken over de sloot. Een

SMART beoordelingskader zoals, AISHE 2012, is een effectief instrument om bij

academies de ontwikkeling m.b.t duurzaamheid richting te geven en aan te jagen.

3. Overige meewegende factoren:

Intern

o Geloofwaardigheid CVB, de brede basis voor duurzaamheid is gelegd, de

Avans organisatie verwacht een volgende stap. Om het resultaat vast te

houden en verder te ontwikkelen is het nodig dat de organisatie wordt

gesteund bij het verder verankeren van duurzaamheid in onderwijs,

onderzoek en bedrijfsvoering.

Extern

o Prestatieafspraak OCW, duurzaamheid als profilerend kenmerk vraagt om

vervolg om door te pakken op de ingezette koers.

o Inhoud geven aan het convenant dat is getekend door Paul Rüpp en

Willem Lageweg van MVO Nederland.

o Onderwijs 2032 onderbelicht duurzaamheid als kernthema (Groene Brein).

o Het Verdrag Duurzaamheid in het Onderwijs van de Studenten voor

Morgen.

7.1 Voorstel Duurzame Ontwikkeling 2020

Aanleiding

Eind 2015 loopt de opdracht van het programma Avans Duurzaam af. Vanuit het programma

en de stuurgroep onderstrepen wij de noodzaak voor een vervolg traject om het programma

resultaat, alle opleidingen AISHE 2 sterren, solide in te bedden en verder te gaan met het

verduurzamen van Avans in lijn met ambitie 2020.

In de stuurgroep Duurzame Ontwikkeling van 12 November 2015 zijn denkkaders voor het

vervolg traject voorgelegd en besproken. De stuurgroep leden, Paul Rüpp, Nicole van Son,

Mirjam Woutersen en Rene Tönissen hebben aangegeven dat zij akkoord zijn met de

voorgestelde denkkaders.

Page 43: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

43

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 43 van 67

Hoe doorpakken?

4. Transitie periode organiseren waarin we bewegen van programma management

naar het verankeren van duurzaam denken en doen in de lijn.

Risico’s & aandachtspunten :

– Wegvloeien van opgebouwd momentum. Als we in januari 2016 100% overdragen aan de lijn, zonder transitieperiode in te bouwen, vloeit het opgebouwde momentum weg. Dit omdat de collega’s verantwoordelijke in de lijn nog onvoldoende besef van eigenaarschap hebben. Het thema is nog niet rijp genoeg om per direct overgedragen te worden.

– Tussentijdse review twee sterren (na 3 jaar) om bijzonder kenmerk duurzaamheid te behouden staat niet op het netvlies bij de academies.

– In de businessplannen benoemen een aantal academies AISHE 3 of 4 sterren als doel. Dit vraagt ook om inzet van de bedrijfsvoering. Deze inzet wordt niet benoemd in de businessplannen van academies en diensteenheden.

– Bij de diensteenheden wordt momenteel door afstudeerders van Avans een duurzaamheidsnulmeting uitgevoerd. In februari 2016 komen zij met een advies. Dat is het natuurlijk moment om de resultaten van de nulmeting te vertalen in doelstellingen bedrijfsvoering 2020.

SMART Doelstelling Waar gaan we concreet naar toewerken? 5. Voorstel: In 2020 heeft de NVAO het bijzonder kenmerk duurzaamheid toegekend

aan Avans Hogeschool als onderdeel van de instellingstoets kwaliteitszorg.

In lijn met de denkrichting die in de stuurgroep van 8 juni 2015 is geopperd gaan

we onderzoeken of toewerken naar een bijzonder kenmerk duurzaamheid op

instellingsniveau als SMART doelstelling voor ambitie 2020 geschikt is en gedragen

wordt door de betrokkenpartijen. Te denken valt aan AISHE 3 of 4 sterren op

opleidingsniveau aangevuld met doelstellingen voor de bedrijfsvoering

gebruikmakend van een bestaande duurzaamheidsstandaard zoals bijvoorbeeld de

MVO prestatieladder.

Aandachtspunten:

– Draagvlak en geschiktheid van deze SMART doelstelling toetsen bij stakeholders in de lijnorganisatie.

Voor een uitgebreidere versie van de onderbouwing van de denkkaders zie bijlage 4. De

vastgestelde denkkaders geven richting aan het nu volgende voorstel duurzame ontwikkeling

2020, waarin o.a. de eerste contouren van een implementatiestrategie worden geschetst.

Page 44: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

44

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 44 van 67

Voorstel Duurzame Ontwikkeling 2020

Toelichting op het proces

De insteek van dit voorstel is om jullie, het College van Bestuur, op hoofdlijnen een doorkijk te

geven hoe wij denken dat duurzaamheid als thema gefaseerd verder moet worden gebracht

binnen Avans in de komende vier jaar zodat duurzame ontwikkeling in 2020 onderdeel is van

de staande organisatie en gemanaged kan worden vanuit de lijn.

Gevraagd besluit

We leggen het voorstel in deze fase voor ter besluitvorming omdat we willen weten of het

College van Bestuur akkoord kan gaan met de procesaanpak en de daarbij benodigde basis

capaciteit.

1. Het College van Bestuur kan instemmen met de denkrichting: het voorstel duurzame

ontwikkeling 2020 op hoofdlijnen.

In 2020 is duurzaam denken en doen onderdeel van ons DNA. We streven ernaar

dat in 2020 de visie op duurzame ontwikkeling verankerd is in Avans beleid voor

onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en dat uitvoering ervan gemanaged wordt in

de lijn.

2 Het College van Bestuur stelt € 340,095, uit het vernieuwingsbudget, ter beschikking aan

het MJB Programma Duurzame Ontwikkeling (budgetnummer 926180) voor het veiligstellen van de benodigde basis capaciteit van 4,1 FTE voor de periode juli 2016 - juli 2017. Daarvan wordt 1,7 FTE ingezet om geschikte medewerkers van het huidige programmateam Avans Duurzaam te behouden.

Om het momentum van Avans Duurzaam vast te houden terwijl we in het voorjaar van 2016 met de belanghebbende het implementatieplan duurzame ontwikkeling

2020 verder vormgeven. Om de organisatie in de periode tot 2020 te kunnen ondersteunen m.b.v. geschikte

adviseurs bij het verankeren van duurzame ontwikkeling in de lijn.

Page 45: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

45

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 45 van 67

1. “ZO maken wij het verschil”: Duurzaamheid uitgelicht

In 2020 wil Avans Hogeschool mensen

afleveren die het verschil willen en

kunnen maken. Mensen die niet alleen

gaan voor de BV ik, maar die ook een

zinvolle bijdrage willen leveren aan de

samenleving.

We leiden professionals op maar ook

burgers met een groot gevoel voor hun

maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Onderwijzen betekent ook richting geven

en daarom zit duurzaam denken en doen

bij Avans ingebakken in het

lesprogramma. Niet als apart vak maar

als een denkwijze die je moet meenemen

in alles wat je doet. Wij verwachten dit

van onze studenten en geven zelf

zichtbaar het goede voorbeeld (Management Conferentie Ruwenberg, uitwerking thema

duurzaamheid, maart 2015). Je ziet het terug in ons gedrag, in de bedrijfsvoering en in onze

gebouwen en faciliteiten.

2. Beleid duurzame ontwikkeling 2020

Met het AISHE twee sterren

certificeringstraject dat we in het

voorjaar van 2016 afronden (bijlage 1,

programma dashboard), is de basis voor

duurzame ontwikkeling binnen Avans

gelegd. In de fase tot 2016 lag de focus

op duurzame onderwijs ontwikkeling.

Ambitie 2020 daagt ons uit om duurzaam

denken en doen een vanzelfsprekend

onderdeel te laten worden van ons

dagelijks handelen. Of te wel in 2020 is

duurzaam denken en doen onderdeel van

ons DNA. We streven ernaar dat in 2020 de visie op duurzame ontwikkeling verankerd is in

Avans beleid voor onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en dat uitvoering ervan gemanaged

wordt in de lijn.

Page 46: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

46

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 46 van 67

3. Implementatie strategie 2020 op hoofdlijnen

Tot de zomer van 2016 zullen een aantal activiteiten parallel aan elkaar lopen om het AISHE

traject nauwkeurig af te ronden en tegelijkertijd duurzaamheid 2020 op te starten, zonder

het opgebouwde momentum voor duurzaamheid in de organisatie te verliezen. Het gaat

hierbij om de volgende activiteiten:

Het ondersteunen van een aantal opleidingen die een (her)audit voor april 2016 moeten

afronden.

Evalueren AISHE traject juli 2013 – december 2015

Communicatie uitingen op peil houden zoals, de nieuwsbrief Avans Duurzaam,

nieuwsberichten iAvans en traffic via twitter met #avansduurzaam.

Het ondersteunen van academies en diensteenheden bij actuele vragen zoals

bijvoorbeeld DIF en DP&O met vragen over inkoop en duurzame mobiliteit.

EN

Implementatiestrategie 2020 ontwikkelen, het ontwikkelen van een gedetailleerd plan

van aanpak duurzame ontwikkeling 2020 in samenwerking met de domeinen en de

diensteenheden.

3.1 Geleerde les, vertrekken vanuit een gedragen visie en doelstelling

In de MJB periode 2011 – 2014 is door de focusgroep Regionaal Duurzaam Verankerd het

voorstel voorbereid om met behulp van het AISHE beoordelingskader voor alle opleidingen van

Avans een bijzonder keurmerk Duurzaamheid op twee sterren niveau te behalen. Om zo Avans

breed de basis te leggen voor duurzame onderwijs ontwikkeling. Dit voorstel is voorgelegd en

aangenomen tijdens de managementconferentie van maart 2013.

In juli 2013, toen we met het programma Avans Duurzaam startten, stuitten wij op veel

weerstand bij de professionals die ermee aan de slag moesten. Zij stoorden zich aan de

instrumentele, korte termijn, projectmatige benadering van een duurzaamheidsaudit voor

iedereen. Men was in de veronderstelling dat de sterren het doel waren geworden terwijl de

meeste betrokken medewerkers duurzaamheid beschouwen als een thema dat vraagt om een

lange termijn visie en langdurig commitment.

Om mensen toch voor de korte termijn AISHE-doelstelling warm te laten lopen, hebben we de

lange termijn visie nog eens duidelijk neergezet. We hebben helder uit een gezet dat AISHE

als instrument wordt ingezet om de basis voor duurzame onderwijs ontwikkeling te leggen waar

we m.b.v. ambitie 2020 op door kunnen bouwen. De basis ligt er eind 2015 en de lange termijn

visie op duurzaamheid is helder verwoord in ambitie 2020.

In de ontwikkelfase van de implementatiestrategie is het zeer belangrijk dat het idee van een

bijzonder kenmerk op instellingniveau wordt getoetst bij onze ambassadeurs in de domeinen,

expertisecentra en diensteenheden zodat we vanuit een gedragen SMART doelstelling aan de

slag gaan richting 2020.

Page 47: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

47

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 47 van 67

3.2 Plan van aanpak

Hieronder volgt een uiteenzetting van de activiteiten per fase gekoppeld aan de benodigde

capaciteit. Zie bijlage 3, planning en basis begroting, voor een gedetailleerde uitwerking.

Fase Planning Omschrijving status

Fase 0 Juni – nov. 2015 Denkkaders duurzame ontwikkeling 2020

ontwikkelen

Fase 0 Dec 2015 Besluitvorming

akkoord met:

1. De denkrichting: het voorstel duurzame

ontwikkeling 2020 op hoofdlijnen?

2. De benodigde basis bekostiging van 4,1 FTE = € 340,095

Fase 1 a

Feb – Mei 2016 Momentum Avans Duurzaam vasthouden

ondersteunen opleidingen bij AISHE

audit

Evalueren

Communicatie uitingen op peil houden

Fase 1 b

Feb – Mei 2016 Uitwerken implementatiestrategie duurzame

ontwikkeling 2020

Evaluatie Avans Duurzaam

Algemene verdiepende vragen

Aanvullend onderzoek voorgestelde

SMART doelstelling

Roadmap sessies per domein en

diensteenheid

Gedetailleerde PVA fase 2 t/m 4

Gedetailleerde begroting fase 2 t/m 4

Fase 1 c Juni 2016 Besluitvorming

Implementatiestrategie 2020 vaststellen

Voorstel 2020 uitgewerkt PVA Gedetailleerde begroting tot 2020

Fase 2 Vanaf juli 2016 –

juli 2017

Aan de slag

Fase 3 Juli 2017 – dec

2019

Het plan van aanpak fase 3 inclusief begroting

wordt uitgewerkt in fase 1 b

Fase 4 In 2020 Duurzaamheid verankerd in de lijn

Page 48: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

48

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 48 van 67

Fase 1 b: Uitwerken implementatiestrategie duurzame ontwikkeling 2020

Het voorstel zal in de periode van februari t/m mei 2016 verder worden uitgewerkt/aangevuld

met:

Evaluatie Avans Duurzaam

Begin januari zullen we het proces van Avans duurzaam tot nu toe evalueren zodat de

geleerde lessen uit de evaluatie van het AISHE 2 sterren traject kunnen worden meegenomen

in het plan van aanpak 2020.

Algemene verdiepende vragen

Wat zijn de huidige trends en bewegingen binnen het hoger onderwijs m.b.t. duurzaamheid?

Wat zijn de plannen van de top 10 ranking Sustainabul hogescholen en universiteiten

(waaronder HU, WUR,..)?

Aanvullend onderzoek op de voorgestelde SMART doelstelling

“In 2020 heeft de NVAO het bijzonder kenmerk duurzaamheid toegekend aan Avans

Hogeschool als onderdeel van de instellingstoets kwaliteitszorg”.

- Hoe ambitieus is de smart doelstelling bijzonder kenmerk op instellingsniveau in

vergelijking tot de duurzaamheidsaanpak van andere hogescholen en universiteiten?

- Welke stappen moeten er gezet worden om een bijzonder kenmerk duurzaamheid op

instellingniveau te behalen?

Risico assessment in samenwerking met BE&C

Roadmap sessies per domein en diensteenheid

Kijkend naar de geleerde les uit de vorige MJB periode is het noodzakelijk om samen met de

belanghebbende een gedragen beeld van duurzaamheid 2020 vast te stellen. Vanuit een

helder beeld gaan we samen met de betrokkenen d.m.v. backcasting bedenken hoe we bij

het droombeeld gaan komen vanuit het nu.

De diverse roadmap sessies organiseren we

met domeinen en diensteneenheden om de

implementatie strategie af te stemmen op

de plannen per domein.

Het voorstel is om Avans breed toe te

werken naar een bijzonder kenmerk

duurzaamheid op instelling niveau. Het is

van belang dat we die insteek toetsen bij de

belanghebbende in de lijn. Zij moeten de doelstelling eigen maken én het is van belang dat

de SMART doelstelling voor duurzame ontwikkeling 2020 breed gedragen wordt.

We zullen in fase 1, een gedragen SMART doelstelling vast stellen die ons gaat helpen bij het

toe werken naar een gedeelde visie duurzaamheid 2020.

Implementatiestrategie 2020 (plan van aanpak) van de fases 2 en 3.

Gedetailleerde begroting tot 2020 op basis van de implementatiestrategie 2020.

Met uitzondering van de basis bekostiging voor fase 2 juli 2016 – tot juli 2017 die in dit

voorstel wordt aangevraagd.

Page 49: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

49

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 49 van 67

Fase 1c, Besluitvorming

juni 2016

Implementatiestrategie 2020 vaststellen. Wat timing betreft willen we dat het plan van aanpak

met bijbehorende begroting begin juni 2016 gereed is. Zodat deze kan dienen als input voor

de businessplannen 2017.

Fase 2, Aan de slag

Juli 2016 – Juli 2017

Om duurzaamheid te verankeren in ons DNA is het wenselijk dat de verantwoordelijkheid voor het uitdragen en behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen gefaseerd wordt overgedragen aan de lijn en dat de lijn die opdracht erkent en er mee aan de slag gaat. Avans Duurzaam heeft mandaat en een opdracht vanuit het CVB nodig om per academie, expertisecentrum en dienst de noodzakelijke activiteiten in overleg met hen te positioneren en over te dragen. In het voorjaar zullen we een gedetailleerde implementatiestrategie uitwerken in afstemming met de domeinen, expertisecentra en diensteenheden. Scenario 1: Behouden medewerkers Avans Duurzaam

In het kader van duurzaam personeelsbeleid pleiten we in dit voorstel om van de benodigde

4,1 FTE, voor 1,7 FTE geschikte medewerkers van het huidige programmateam Avans

Duurzaam te behouden. Dit betekent dat zij in vaste dienst worden genomen door Avans

Hogeschool. Het risico is dat zij na het afronden van het traject duurzame ontwikkeling 2020

niet volledig inzetbaar zijn binnen Avans. Kijkend naar de plannen die deze medewerkers

hebben voor de invulling van hun rol binnen avans (zie pagina 11 voor verdere details), in

afstemming met hun leidinggevende in de organisatie, achten wij het risico zeer klein dat zij

na deze opdracht niet meer multi- inzetbaar of van toegevoegde waarde kunnen zijn voor

Avans.

Scenario 2: werven nieuwe medewerkers

Het is ook een optie om de contracten van de projectmedewerkers Avans Duurzaam te laten

verlopen. Dat zou betekenen dat je nu nieuwe mensen moet gaan werven intern of extern om

het momentum van Avans Duurzaam van februari tot mei 2016 vast te kunnen houden. Het

intern werven lijkt geen haalbare optie omdat de geschikte medewerkers bv interne auditors

of projectgroepleden duurzaamheidsteams een overvol takenplaatje hebben en opstart tijd

nodig hebben, die we in de schakelfase van februari tot mei 2016 niet hebben.

Het nadeel van externe werven is dat de nieuwe medewerkers nog volledig moeten worden

ingewerkt. Het zou een vertraging van minstens 6 maanden opleveren.

Page 50: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

50

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 50 van 67

Fase 2: Inschatting basis bekostiging, juni 2016 – juni 2017 Programma management vanuit strategische staf = 0,6 FTE Advisering per domein op basis van academies/opleidingen = 2,9 FTE Maatschappelijk, 4 academies, 10 opleidingen = 0,4 FTE Technisch, 6 academies, 26 opleidingen = 1,0 FTE Economisch, 9 academies, 20 opleidingen + AVD = 1,5 FTE Advisering 6 diensteenheden = 0,6 FTE Basis bekostiging = 4,1 FTE = € 340,095 Waarvan te behouden medewerkers Avans Duurzaam = 1,7 FTE = €141,015 zie bijlage 3 voor details planning & begroting

3.3 Governance per fase Fase 1 t/m juli 2016

Positionering en taken medewerkers In de voorbereidende fase tot juli 2016, blijft de aanpak en de rol van Avans Duurzaam gelijk. De samenstelling en bezetting wijzigt wel. We nemen afscheid van Nicole Hazelzet en Rik Thijs gaat eind februari starten als docent bij AGZ voor 0,4 FTE. Overzicht positionering en taken fase 1

Rol Avans Duurzaam Overige taken

FTE FTE

Opdrachtgever Paul Rüpp

Stuurgroep Voorzitter: Nicole van Son Lid: Mirjam Woutersen Lid: Rene Tönissen Lid: Paul Rüpp

Programmamanager Erin Troost 0,9

Projectmedewerkers Rik Thijs Esther Punte

0,4 1,0

Docent AGZ

0,4

Adviseur Rudi Clause 0,6 Team beleid LIC 0,2

Sturing & Controle In fase 1 is het van belang om de risico’s mbt het thema duurzaamheid in kaart te brengen in samenwerking met BE&C (Anita van de Aa) en op basis daarvan de benodigde sturing & controle mechanisme vast te stellen per fase.

Page 51: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

51

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 51 van 67

Fase 2 Juli 2016 – Juli 2017 Voorstel aanpak In deze fase willen we gefaseerd overgaan van programma sturing naar verankeren van taakverantwoordelijkheid voor duurzaamheid in de lijn. Wij stellen voor om in fase 2 vanuit het programma Avans Duurzaam twee projecten op te starten om te werken aan:

Project 1: een bijzonder kenmerk duurzaamheid op instellingsniveau. Project 2: duurzaamheidsstandaard voor de diensteenheden.

Deze aanpak zal in de ontwikkelfase van februari tot mei 2016 worden voorgelegd aan de diverse belanghebbende om te komen te een gedragen plan.

Overzicht aanpak fase 2

Positionering en taken medewerkers fase 2

Duurzame ontwikkeling maakt ook na 2020 een integraal onderdeel uit van de profilering van Avans. Duurzaamheid behoort daarmee tot een van de identiteitskenmerken (beliefs) van Avans Hogeschool. Om die reden adviseren wij om het thema duurzaamheid en daarmee het programma Avans Duurzaam in fase 2 te positioneren bij het CVB. We kiezen bewust om af te wijken van de standaard afspraak dat programma’s worden ondergebracht bij een diensteenheid.

Opdrachtgever in fase 2 Paul Rupp namens CVB Stuurgroep Samenstelling van stuurgroep moet opnieuw worden afgestemd om in te spelen op behoefte van deze nieuwe fase met aandacht voor de juiste vertegenwoordiging, draagvlak, netwerk en mandaat. Het is verstandig om de nieuwe samenstelling van een stuurgroep gelijktijdig vast te stellen met implementatiestrategie aan het eind van fase 1.

Veranderfundament

Ambassadeurs

Communicatie & Activatie

Projecten

Programma

Opdracht Opdrachtgever

CVB

Paul Rüpp

Avans Duurzaam

Project 1

Onderwijs Bijzonderkenmerk

instellingsniveau

Verduurzamen

in de lijn

Project 2 Diensteenheden

Duurzaamheids

standaard

Page 52: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

52

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 52 van 67

Programmamanagement en advies De verantwoordelijkheid voor duurzaamheid wordt ondergebracht bij de strategisch staf in de vorm van een extra staflid. Tijdens fase 2 wordt de transitie van programma naar lijn gemanaged vanuit het programma Avans Duurzaam. Het staflid/ programmamanager Avans Duurzaam ondersteunt samen met de adviseurs de business bij het verankeren van duurzaam denken en doen in de lijn. Risico management & control

Aan het begin van fase 1 worden de risico’s en benodigde controle mechanisme per fase vastgesteld in samenwerking met BE&C. Overzicht positionering en taken fase 2

Rol Avans Duurzaam Overige taken

FTE FTE

Opdrachtgever Paul Rüpp

Stuurgroep Samenstelling nader te bepalen

Voorzitter: Lid: Lid: Lid:

Programmamanagement vanuit strategische staf

Erin Troost 0,6 Rol mbt procesregie ambitie 2020

0,3

Adviseurs duurzame ontwikkeling domeinen

Rik Thijs = maatschappelijk

domein Esther Punte = economisch domein

0,4

0,7

Docent AGZ

<nog in te vullen >

0,4

0,3

Adviseur Rudi Clause 0,4 Projectlid bijzonder

kenmerk duurzaamheid

kwaliteitzorg

0,4

Fase 4 Vanaf januari 2020 Het doel is dat in 2020 duurzaamheid verankerd is in de lijn. Duurzaamheid als profilerend

kenmerk is onderdeel van de identiteit van Avans en valt daarmee in de portefeuille van het college van bestuur. Portefeuillehouder duurzaamheid Voorzitter college van bestuur namens CVB

Coördinatie Coördinatie en de verdere ontwikkeling van het thema duurzaamheid wordt ondergebracht bij een lid van de strategisch staf. Het staflid is o.a. verantwoordelijk voor het van buiten naar binnen halen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Verder wordt duurzaamheid ook belegd bij de diensteenheden als vast onderdeel van het takenpakket om het bijzonder kenmerk Duurzaamheid op instellingsniveau te behouden.

Page 53: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

53

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 53 van 67

Inschatting bekostiging coördinatie duurzaamheid in 2020

Coördinatie vanuit strategische staf, onderdeel taken pakket = 0,4 FTE

Coördinatie vanuit diensteenheden, onderdeel taken pakket = 0,5 FTE

(DFS, DMCS, DIF, DP&O, AOC 5 x 0,1)

Behouden bijzonder kenmerk duurzaamheid op instellingsniveau

LIC, Onderdeel van taak team kwaliteit = 0,4 FTE

Basis bekostiging 2020 = 1,3 FTE =€ 107.835

zie bijlage 3 voor details planning & begroting

Risico management & control

Aan het begin van fase 1 worden de risico’s en benodigde controle mechanisme per fase vastgesteld in samenwerking met BE&C.

Page 54: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

54

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 54 van 67

7.2 Ranking Sustainabul

7.2.1 Uitslag 2015

7.2.2 Uitslag 2016

Page 55: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

7.2.3 Analyse vooruitgang 2015 - 2016

Groen= meer gescoord

Rood = minder gescoord

Page 56: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

7.3 Kwaliteitstandaarden Avans

It takes three to tango

Voor Avans is kwaliteit de beloftes die we

aan onze stakeholders doen waarmaken.

Deze beloftes hebben we beschreven in

onze ambities, zoals in onze visies op

onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Om die beloftes waar te kunnen maken

hebben we onze ‘basis op orde’.

Kwaliteit ontstaat in het samenspel tussen

student, docent en leeromgeving.

Om onze kwaliteit te kunnen meten en

duiding te kunnen geven aan het

inhoudsrijke gesprek, hebben standaarden

nodig. Met een overzichtelijk aantal

standaarden beschrijven we in de kern hoe

we aan de verwachtingen van de

stakeholders voldoen.

Deze standaarden koppelen we aan de drie

elementen waar onze kwaliteit ontstaat:

tussen student, docent en

onderwijsleeromgeving – it takes three to

tango.

Page 57: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

57

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 57 van 67

Avans standaarden op kwaliteit

Student Docent Leeromgeving

Avans daagt studenten uit om via een

optimale leerroute het maximale uit hun

talenten te halen en zich beroepsgericht

en persoonlijk te ontwikkelen. Als

startbekwame en toekomstbestendige

professionals zijn zij in staat om een

bijdrage aan maatschappelijke

ontwikkelingen te leveren.

Docenten halen het maximale uit zichzelf

en anderen. Zij beschikken over ‘state of

the art’ vakkennis en didactische

vaardigheden. Daardoor stimuleren en

begeleiden zij met succes studenten in

hun maximale talentontwikkeling, en

vervullen daarbij een voorbeeldfunctie

met aandacht voor people, planet, profit

en prosperity.

De door Avans gecreëerde leeromgeving

maakt kleinschalig, beroepsgericht en

gedifferentieerd onderwijs, en het

daaraan verbonden onderzoek, mogelijk.

Deze duurzaam ingerichte leeromgeving

bevordert de interactie tussen student en

docent en stimuleert de individuele

talentontwikkeling. Daarbij wordt het

maximale uit de samenwerking met het

werkveld en kennispartners gehaald, en

wordt kennis gevaloriseerd.

Basis op orde

Bij Avans is de basis op orde. Daarbij faciliteert de bedrijfsvoering op toekomstbestendige wijze de realisatie van onze doelen op

het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Page 58: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

7.4 Inclusief: MVO-thema’s

Bron: http://www.iso26000scan.nl/wat-is-iso-26000/mvo-kernonderwerpen

MVO Thema MVO issue

Mensenrechten

Due diligence

Risicosituaties voor het schenden van mensenrechten

Vermijden van medeplichtigheid

Het oplossen van geschillen

Discriminatie en kwetsbare groepen

Burgerrechten en politieke rechten

Economische, sociale en culturele rechten

Fundamentele principes en rechten op het werk

Arbeidsomstandigheden • Werkgelegenheid en arbeidsverhouding

• Arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid

• Sociale dialoog

• Gezondheid en veiligheid op het werk

• Menselijke/persoonlijke ontwikkeling en opleiding op het

werk

Eerlijk zaken doen • Anti-corruptie

• Verantwoorde politieke betrokkenheid

• Eerlijke concurrentie

• Bevorderen van MVO binnen de invloedssfeer

• Respect voor eigendomsrechten

Consumentenaangelegenheden • Eerlijke marketing, feitelijke en ongekleurde informatie en

eerlijke contracten

• Beschermen van de gezondheid en veiligheid van

consumenten

• Duurzame consumptie

• Klantenservice, -ondersteuning en oplossen van klachten en

disputen

• Bescherming consumenteninformatie en privacy

• Toegang tot essentiële diensten

• Voorlichten en bewustmaken

Maatschappelijke betrokkenheid

& ontwikkeling

• Maatschappelijke betrokkenheid

• Onderwijs en cultuur

• Creëren van werkgelegenheid en vaardighedenontwikkeling

• Ontwikkelen van en toegang tot technologie

• Welvaart- en inkomenscreatie

• Gezondheid

• Maatschappelijke investeringen

Page 59: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

59

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 59 van 67

7.5 Risk Assesment rapportage

Colofon

Datum 23 mei 2016

Auteur Anita van der Aa

Versie 1.0

Status Definitief

DUURZAME ONTWIKKELING Risk Assessment rapportage

Page 60: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

60

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 60 van 67

In 2018 heeft Avans een bijzonder kenmerk Duurzaamheid op

instellingsniveau Bedreiging

B42: Duurzaamheid wordt een non-begrip. Het woord wordt teveel gebruikt en er treedt

verzadiging op. De medewerkers worden er bij voorbaat al moe van (5).

o Het verhaal vertellen met concrete voorbeelden

o Duurzaamheid structureel verankering in kwaliteitszorg ( is in ontwikkeling)

o Begrip duurzaamheid laden en laten landen bij alle betrokkenen door hier invulling aan te

geven met studenten, werkveld en onderwijs (kenniscentra).

B7: Het lukt lang niet alle instellingen om het minimum van drie sterren te behalen (1)

B36: Grip krijgen, hebben en houden op de daadwerkelijke uitvoering van / gevoel bij

duurzaamheid van medewerkers --> operationele inbedding (2)

B47: Afspraken/normen zijn nog niet gesteld, we weten niet waaraan we moeten voldoen (4)

B49: Als we te lang wachten zijn we niet meer de eerste

Kans en/of bedreiging

B/K1: Na ‘t behalen van het kenmerk is het verwachtingsniveau van onze maatschappelijke partners

hoog. Opleidingen worden geacht om met hun onderwijsprogramma’s aan deze verwachtingen

tegemoet te komen en ze zelfs te overtreffen. Afgestudeerden worden beoordeeld op hun

duurzaam profiel omdat ze Avans-studenten zijn (2)

B/K6: Het beoordelingskader AISHE wordt aangepast waardoor waardering (aantal sterren) wijzigt

B/K9: Andere hogescholen weten dit voor 2018 te realiseren

Kans

K43: Avans is het kenniscentrum van Nederland op het snijvlak ‘Duurzaamheid, Ethiek en

Onderwijs’ (6)

o Begrip duurzaamheid laden en laten landen bij alle betrokkenen door hier invulling aan te

geven met studenten, werkveld en onderwijs (kenniscentra).

o Expertise centra meer betrekken / in beeld brengen, in stelling zetten.

o Inzichtelijk maken van aanwezige kennis, bijv zoekmachine op website

o Inrichten kenniscentrum Duurzaamheid bundelen van expertise Duurzaamheid / Ethiek /

Onderwijs.

Kenniscentrum zorgt voor verbinding en integraliteit, plek waar deze samenkomen

Alle expertise centra komen samen in kenniscentrum t.a.v. duurzaamheid,

“Valorisatie”

K5: Door er flink aan te trekken is dit (op instellingsniveau) reeds in de loop van 2017 het geval

(maatregel??)

K8: Avans is hiermee de eerste in Nederland (2)

K48: Samen met NVAO en andere HS normen opstellen (4)

Page 61: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

61

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 61 van 67

In 2030 heeft Avans haar CO2 footprint met 40% gereduceerd (in de pas

met klimaatakkoord)

Opmerking t.a.v. doelstelling: Ten opzichte van welk ijkpunt? 40% per student-medewerker? Scope!

Bedreiging

B37 : Huidige gebouwen hiertoe uitgerust (kosten/baten)? (3)

o M24 Indien vervoer wordt meegenomen: maatregelen om gedragsverandering in

vervoersgebruik te bewerkstelligen zullen mogelijk meer gericht moeten gaan worden op

ontmoediging, als stimuleringsmaatregelen zijn uitgeput. Onzeker is in hoeverre zowel de

Avans-organisatie als de omgeving van Avans open staat voor ontmoedigingsbeleid.

o Verdere optimalisatie gebouwen en/of vervanging

o Aandacht voor / maatregelen stimuleren op :

Voeding

Evenementen

Afval etc.

B44 : Avans kent veel toeleveranciers en is dus afhankelijk van de mate van duurzaam denken

hiervan. De leveranciers voldoen niet aan de doelstelling (2)

B11: Beoogde percentage pas (ver) na 2030 behaald

B20 : Te late beslissing over of vervoer (studenten en/of medewerkers) wordt meegenomen in de 0-

meting. Waardoor er onvoldoende gestuurd kan worden op maatregelen. (1)

B22 : Indien vervoer wordt meegenomen: veranderingen in wetgeving zoals de OV-studenten kaart

hebben een grote invloed op vervoersvoorkeuren en bijbehorende CO2 uitstoot die aan Avans

wordt gerelateerd.

B23 : Indien vervoer wordt meegenomen: veranderingen in het beleid en de uitvoering van

vervoerders (goede busverbindingen, bereikbaarheid met de trein, enz.) kunnen een grote invloed

hebben op de vervoersvoorkeuren en bijbehorende CO2 uitstoot die aan Avans wordt gerelateerd.

B25 : Indien vervoer wordt meegenomen: maatregelen om gedragsverandering in vervoers-gebruik

te bewerkstelligen zullen steeds meer gezocht moeten worden in de onderwijslogistiek, minder

reizen draagt meer bij aan de CO2-uitstoot dan groener reizen. Aangezien onderwijslogistiek een

zeer complex geheel is waarbinnen reizen slechts een klein radertje is, is het onzeker hoe dit tot

uiting kan komen zonder andere processen te verstoren.

Kans en/of bedreiging

B/K2 : In de pas lopen met het klimaatakkoord wordt als een minimum prestatie gezien en Avans

wordt geacht hier beter op te kunnen presteren. De technische opleidingen en expertisecentra

worden geacht kennis en expertise toe te voegen om de praktische uitwerking van het

klimaatakkoord voor haar maatschappelijke partners te begeleiden. (1)

B/K12 : Bijstelling klimaatakkoord (reductiedoel lager of hoger)

Kans

K13 : Onderwijs wordt locatie-onafhankelijk(er) (7)

Page 62: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

62

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 62 van 67

o M21 : Een stevig commitment aan een CO2-ambitie helpt om de ambities die Avans zou

willen stellen op het gebied van vervoer scherper te stellen en om te zetten in acties die

draagvlak hebben. Waarbij wel van belang is om de ambitie te vertalen in concrete

tussentijdse doelstellingen.

o Virtual reality (hologram technology) als gewoongoed (unique selling point)

o Investeren in virtuele ontmoetingen / faciliteiten en technieken (unique selling point)

o Faciliteren in ruimte en technologie

K38 : Individuele betrokkenheid bij footprint prikkelen en faciliteren (bijv belonen van niet-printen,

reizen met openbaar (duurzaam) vervoer, etc.) (5)

K10 : Reductie verloopt aanzienlijk sneller (2)

In 2040 is Avans klimaatneutraal (in pas met gemeente Tilburg, Den Bosch en Breda)

Opmerking t.a.v. doelstelling: Scope toevoegen

Bedreiging

B3 : Klimaatneutraal zijn is in 2040 vanzelfsprekend. De hogeschool wordt verwacht positief bij te

dragen aan de verbetering van de balans van economische, sociale en ecologische omstandigheden.

(4)

o Doelstelling heroverwegen, aanscherpen

o Maatschappelijke winst door bewustzijn te stimuleren van studenten en medewerkers.

B28 : Indien vervoer wordt meegenomen: veranderingen in wetgeving zoals de OV-studenten kaart

hebben een grote invloed op vervoersvoorkeuren en bijbehorende CO2 uitstoot die aan Avans

wordt gerelateerd (2)

B31 : Indien vervoer wordt meegenomen: maatregelen om gedragsverandering in vervoersgebruik

te bewerkstelligen zullen steeds meer gezocht moeten worden in de onderwijslogistiek, minder

reizen draagt meer bij aan de CO2-uitstoot dan groener reizen. Aangezien onderwijslogistiek een

zeer complex geheel is waarbinnen reizen slechts een klein radertje is, is het onzeker hoe dit tot

uiting kan komen zonder andere processen te verstoren. (2)

B51: Blijven hangen in gesprek over spelregels en definitie (2)

B45 : Ook hier geldt dat wij als Avans Hogeschool afspraken moeten maken met de partners om ons

heen; kan deze doelstelling dan wel gerealiseerd worden; wat betekent dit voor de (gerealiseerde)

aanbestedingstrajecten (1)

B15 : Beoogde percentage pas (ver) na 2030 behaald

B26 : Te late beslissing over of vervoer (studenten en/of medewerkers) wordt meegenomen in de 0-

meting. Waardoor er onvoldoende gestuurd kan worden op maatregelen.

B29 : Indien vervoer wordt meegenomen: veranderingen in het beleid en de uitvoering van

vervoerders (goede busverbindingen, bereikbaarheid met de trein, enz.) kunnen een grote invloed

hebben op de vervoersvoorkeuren en bijbehorende CO2 uitstoot die aan Avans wordt gerelateerd.

Page 63: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

63

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 63 van 67

Kans en/of bedreiging

B/K16 : Er ontstaat een maatschappelijke discussie over de tijdhorizon (veel te ver weg) (1)

B/K30 : Indien vervoer wordt meegenomen: maatregelen om gedragsverandering in

vervoersgebruik te bewerkstelligen zullen mogelijk meer gericht moeten gaan worden op

ontmoediging, als stimuleringsmaatregelen zijn uitgeput. Onzeker is in hoeverre zowel de Avans-

organisatie als de omgeving van Avans open staat voor ontmoedigingsbeleid.

Kansen

K39 : Structureel actief bijdragen aan stimulerende voorbeelden, goed voorbeeld doet volgen (bijv.

zonnepanelen via Avans aanschaffen) (7)

o Maatschappelijke winst door bewustzijn te stimuleren van studenten en medewerkers.

o Gebruik maken van infographics (studenten hierop inzetten)

o Continu nieuwe voorbeelden en innovatie communiceren (studenten hierop inzetten)

o Het (eerlijke) verhaal vertellen

Kosten/ baten (bv zonnepanelen)

Wat (nog) niet

K14 : Reductie verloopt aanzienlijk sneller (1)

Maatregel

M27 : Een stevig commitment aan een CO2-ambitie helpt om de ambities die Avans zou willen

stellen op het gebied van vervoer scherper te stellen en om te zetten in acties die draagvlak hebben.

Waarbij wel van belang is om de ambitie te vertalen in concrete tussentijdse doelstellingen.

M17 : Onderwijs wordt locatie-onafhankelijk(er)

In 2020 voert Avans een aantoonbare “inclusieve” bedrijfsvoering, dit blijkt

uit kennis, houding en gedrag van medewerkers.

Opmerkingen t.a.v. doelstelling: scholing medewerkers kennis, houding en gedrag. Wat is inclusive,

wat verstaan we daaronder?

Bedreiging

B40 : Grip krijgen, hebben en houden op de daadwerkelijke uitvoering van / gevoel bij

duurzaamheid van medewerkers --> operationele inbedding (5)

o Verhelderen van de doelstelling:

Concreet maken

MVO thema’s keuzes maken

o Zo spoedig mogelijk definitie van “inclusieve”

o 4 uur per week vrijwilligerswerk gefaciliteerd door Avans

B46 : Samenstelling van CvB verandert en de doelstellingen worden minder gedragen en

geventileerd (4)

Page 64: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

64

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 64 van 67

B35 : Participanten leveren geen rechtstreekse bijdrage aan het primaire proces van Avans, nl.

onderwijs. De inzet van participanten kan verstoringen opleveren voor de primaire en secundaire

processen. Nog onzeker welke invloed dit in de toekomst zal hebben op deze doelgroep en hun

banen/taken (2)

B41 : Is duurzaamheid wel duurzaam?; is er duurzame ontwikkeling in gedrag, is deze ontwikkeling

meetbaar? (2)

B18 : Er blijken toch nog tal van drempels (letterlijk en figuurlijk) aanwezig (1)

B19 : Er doen zich enkele incidenten voor met mensen uit de doelgroep(en) (1)

B33 : Definitie van wat we verstaan onder een inclusieve bedrijfsvoering krijgen we niet eenduidig

en smart. Hierdoor is het voor medewerkers ambigu wat er aan kennis, houding en gedrag wordt

verwacht, kan dit onvoldoende gemeten worden en/of wordt hier verschillend of onvoldoende op

gestuurd. Vragen hierbij zijn: Geldt het streven naar inclusiviteit voor studenten en medewerkers?

Welke diversiteit streven we na? Wat verwachten we van studenten en medewerkers? (1)

B34 : Conform de participatiewetgeving zal het aantal participatiebanen de komende jaren blijven

groeien. Mocht er in de toekomst sprake moeten zijn van reductie van personeel, dan is de vraag in

hoeverre men begrip blijft tonen voor de doelgroep participanten als zij wel mogen blijven.

Kans

K32 : Avans laat hiermee maatschappelijke betrokkenheid zien. Voor studenten en medewerkers is

het een verrijking om met diverse groepen uit de maatschappij in aanraking te komen/te werken.

(6)

o Kies groep uit waarop je je de komende tijd gaat richten (vanuit verschillende disciplines)

o Stimuleren om in grotere projecten te participeren, overzee (alumni / studenten)

o Social responsibility

K4 : Avans heeft in elke salarisschaal een representatief aantal studenten en medewerkers uit

kwetsbare groepen. De school doet het hierin beter dan andere hogescholen of universiteiten.

Page 65: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

65

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 65 van 67

SWOT analyse, programmateam evaluatie

7.6 Evaluaties

7.6.1 Programmateam

Op basis van de programmalijnen, programmamanagement, communicatie & activatie en AISHE-2-

sterren hebben we als team fase 1 van het programma Avans Duurzaam geëvalueerd met behulp van

een SWOT-analyse. De belangrijkste bevindingen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Helpfull Harmfull

Internal Strenghts

Scrumsgewijs werken, kort cyclisch bijsturen op

basis van bevindingen.

Energiek, Enthousiast, veel nieuwe mensen van

buiten Avans.

Verantwoordelijkheid bij Academies, team

ondersteunende, faciliterende rol

Duidelijke opdracht, doelgericht, resultaatgericht

Weaknesses

Bij de start rol onduidelijkheid in geval dat

academie verantwoordelijkheid niet meteen pakte

Rol van projectmedewerkers in academies te licht

ingeschat, te zware portefeuilles.

Aansturing, bijsturing soms te Ad-Hoc, zorgt voor

onrust in team, sprintjes trekken.

Lange termijn planning niet ver genoeg vooruit

Weinig samenwerking met studenten

External Opportunities

Project Start Ups, met opdrachtgever en

projectleden, lange termijn planning, roadmap

mbv backcasting.

Meer ruimte/rust inbouwen voor

programmateam om vooruit te kijken en te

reflecteren.

Studenten bevragen/ betrekken en een actieve

rol geven bij fase 2

Threaths

Te veel mee gaan in wensen van externe auditor

Hobeon (wij zijn ook gewoon klant)

Te weinig tijd om tot een gedragen visie voor

vervolg te komen.

Ambassadeurs verliezen

7.6.2 Evaluatie Interne auditors

Het doel van de interne audits was, helpen bij de voorbereiding van een academie c.q. opleidingen op

de externe AISHE-audit door Hobeon op strategie, tactiek en inhoud d.m.v. • Het lezen

(concept) kritische reflectie,

• Gesprekken met directie, docenten, medewerkers, studenten en werkvelden

• Het schrijven van een rapport waarin de bevindingen zijn verwerkt.

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden op basis van een vragenlijst die naar alle interne auditors is verstuurd. Het gedeelde geluid is dat het een positieve ervaring is geweest welke nut had voor de academies en de eigen academie. Met de proefaudit, midterm audit op accreditatiewaardigheid en de interne audit op AISHE hebben we veel kennis en expertise opgebouwd, waar de opleidingen van

(kunnen) profiteren. Zij komen veel beter beslagen ten ijs op de ‘echte’ audit. Het is niet zo dat we ze een toneelstukje leren opvoeren. We maken ze beter bewust van keuzes die gemaakt zijn. Daarnaast vergroot het de bewustwording van wat er allemaal al gedaan is en wat er nog gedaan moet worden.

Dit helpt bij reflecteren. De meeste auditoren hebben aangeven dat ze in de toekomst deze rol opnieuw zouden willen vervullen. Er zijn een paar kanttekeningen geplaats over de rol en kwaliteit van de begeleiding van de trainingen vanuit Hobéon die onvoldoende voorbereid waren en van een te lage kwaliteit. Tevens zijn er tal van

tips gegeven die meegenomen kunnen worden in een eventuele nieuwe ronde (interne) audits.

7.6.3 Evaluatie Academies

Met de academies hebben we terug gekeken op het doorlopen traject met aandacht voor de wederzijdse

samenwerking en het behalen van AISHE ** resultaat. Er is geëvalueerd op het proces en de inhoud,

ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. De projectfasering is als kapstok gebruikt. Directie,

Page 66: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

66

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 66 van 67

Overzicht evaluatie academies

projectleider van de academie, projectmedewerker van Avans Duurzaam, programma manager Avans

Duurzaam en eventueel werkgroep leden uit de academie waren aanwezig tijdens het evaluatie gesprek.

Algemene punten

Er is door het CvB gekozen voor een top down aanpak, dit stimuleert niet meteen het gewenste

draagvlak, maar het is in ieder geval duidelijk. Door de heldere focus heeft het een mooi

Avansbreed resultaat opgeleverd.

Een aantal academies gaf aan dat zij het prettig hadden gevonden als er vanuit het CvB ruimte

was gegeven voor eigen invulling wat betreft aanpak en planning i.p.v. een programma aanpak

waar iedereen in mee moest.

Overzicht van de bevindingen per fase die bij de grootste groep academies werd teruggegeven.

Fase Positief Aandachtspunten Suggesties

Fase 0

nulmeting

Waardevol, gaf overzicht en

inzicht hoe de academie en

opleidingen ervoor stonden

Geen echte nulmeting, eerder

een eerste kennismaking met

het AISHE beoordelingskader

en hoe Hoéon het kader

toepast.

Nulmeting per opleiding ipv per

academie levert meer concrete

input op.

Fase 1

PvA

Extra capaciteit die

beschikbaar werd gesteld

aan academies waardoor

ruimte voor dit proces kon

worden georganiseerd.

Aantal academies hadden

graag op eigen tempo gewerkt

waardoor ze dit traject op een

natuurlijk moment van

curriculum vernieuwing

hadden kunnen inzetten

Meer in afstemming met de

organisatie een plan van

aanpak ontwikkelen. Ruimte

geven voor eigen invulling

Fase 2

aan de

slag

Het beoordelingskader van

AISHE is een instrument

wat concrete houvast biedt

bij de opstart.

Rol van projectmedewerker

was niet duidelijk. Dit zorgde

voor verwarring en

vertraging.

Meer tijd in ruimen voor de

start. Wie pakt welke rol, wat

moet wanneer af zijn

Fase 3

interne

audit

Het interne audit gesprek

hielp bij het los weken van

de benodigde input voor de

zelfreflectie.

Het was voor sommige interne

auditors lastig om op visie

niveau door te vragen. Er

werd veel doorgevraagd over

onderwijs inhoud

Gebruik maken van de audit

expertise van het LIC

Fase 4

Externe

audit

Hobeon heeft een prettige

audittechniek dmv

openvragen kwamen goede

gesprekken opgang

Hobeon was wat rigide in hun

denken op basis van eigen

duurzaamheids framework.

Vooral bij maatschappelijk

domein was dit daardoor een

zoek tocht.

Wij mogen ons best wat meer

als klant opstellen we hebben

ons veel naar hun wensen

geschikt.

7.6.4 Evaluatie Stuurgroep

Tijdens de stuurgroep vergadering van 29 januari 2016 heeft de stuurgroep terug gekeken op fase 1

van het programma. Daarbij is er projectfase kort gereflecteerd.

Fase 0 nulmeting: is gebruikt om te bezien waar in het kader onze positie was en om daarmee bekend

te raken. Toen is ook geconcludeerd dat het goed was de nulmeting te doen, als bewustwording. Vraag

is wel hoe het komt dat de nulmeting in sommige academies wel en in andere academies niet heeft

geleid tot een bepaald gevoel van urgentie?

Fase 1/ plan van aanpak: er is eerder tussentijds geëvalueerd op bemensing en werkwijze.

Page 67: Avans Duurzaam 2030...2016/06/28  · kenmerk duurzaamheid waar Avans zich op wil onderscheiden. In het eerste deel van dit voorstel (t/m paragraaf 3.5) wordt de ambitie Avans Duurzaam

67

datum 10-5-2016

auteur Erin Troost

pagina 67 van 67

Halverwege het traject is de bemensing heroverwogen, hier en daar te licht bevonden en aangepast.

De stuurgroep is in eerste instantie te optimistisch geweest in zijn veronderstelling dat jong-

afgestudeerden dit traject zouden moeten begeleiden. Ze hadden zeker in de eerste maanden beter

moeten worden begeleid. De stuurgroep spreekt de wens uit om in het vervolg in dit soort programma’s

-waar mogelijk- vast te houden aan inzet van jong-afgestudeerden, maar dan onder begeleiding, bijv.

in duo met senioren. Uit deze manier van werken is ook gebleken dat niet alle academies blij zijn als

medewerkers aan hen ‘worden toegewezen’. Sommige academies gaan daar goed mee om, andere niet.

Bij volgende stappen moet dit in het achterhoofd worden gehouden en de werkwijze goed worden

doordacht.

Fase 2/aan de slag: is opgepakt in de projectorganisatie en wordt ook in die setting geëvalueerd.

Fase 3/interne audit: het is heel goed dat we intern mensen hebben opgeleid en gecertificeerd en

daarmee de deskundigheid in huis hebben. Van hen hebben vijf personen binnen verschillende

academies een persoonscertificering. Daarmee zijn binnen Avans mensen beschikbaar die op ieder

moment een interne audit kunnen verrichten.

Fase 4/externe audit: door projectmanagement in alle academies geëvalueerd.

Ervaringen en wisselwerking met Hobéon:

Over het algemeen zijn academies tevreden over Hobéon. Ook het team heeft t.a.v. het contact met

Hobéon een prettig tweerichtingsverkeer ervaren. De verslaglegging vanuit Hobéon was uitstekend,

maar de kwaliteit van de beoordelingsrapporten nam door de hoeveelheid evaluaties aan het eind van

het jaar opvallend af. Dit is zeker een aandachtspunt dat we terug zullen geven aan Hobéon. Wat wel

speelt is dat -omdat de commissie bestond uit voorzitter + secretaris- deze werd ervaren als bestaande

uit 1 persoon. Bij de terugkoppeling aan het eind van de externe audits viel verschillende malen op dat

de hoeveelheid details bij de terugkoppeling vooral te maken hadden met de persoonlijke voorkeuren

en expertise van de auditors. Eén keer heeft zich een situatie voorgedaan waarin de samenstelling van

commissie vlak voor de audit wijzigde (AKV).