Atlas bruxellensis

download Atlas bruxellensis

of 34

 • date post

  30-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  3

Embed Size (px)

description

10.2010

Transcript of Atlas bruxellensis

 • DOSSIER

  Atlas BruxellensisOKTOBER 2010

 • ZEG

  HET Het is allemaal begonnen met een metro-

  kaart. Voor de federale verkiezingen van 2007 beslisten we om onze visie op de uit-breiding van het Brussels metronetwerk met een fictief kaartje kracht bij te zetten. Het was een pretentieloze oefening, genspireerd op oude plannen en op gezond Brussels verstand.

  Met een kaart zeg je zoveel meer: wat we concreet voorstellen, maar ook onze ambitie en onze dromen voor de stad.

  Al jaren vechten we met Open Vld voor onze liberale ideen in onze stad. We ijveren voor een betere mobiliteit, stedelijke levenskwaliteit, omgaan met diversiteit en openheid, aandacht voor het Nederlands, ambitie als Europese hoofdstad, economische groei, jobs en welvaart voor de stad. En dan is er nog het liberale stokpaardje bij uitstek: goed, toegankelijk en open onderwijs voor iedereen, Nederlandstalig onderwijs, onderwijs dat de meertaligen van morgen vormt, onderwijs, onderwijs, onder-wijs,...In deze blauwe atlas zeggen we het allemaal nogmaals met een kaart, we stellen onze ambities scherp.

  Guy Vanhengel

  MET KAARTEN

  Metronet Brussel

  in 2020

  Metroplan uit: Het Blauw Brusselplan. Verkiezingen 10 juni 2007

 • KhadijaZamouri&AnnBrusseel

  BRUSSELS COSMOPOLITAN

  Univer-city

  FDF-enclaveBrussels European District

  British Garden City

  Little Lisboa

  Paris XXIe ArrondissementResidentile buitenwijk voor

  Parijzenaars

  Administratief Brussel

  Vibe-City

  BrusselseMarollen

  Brussels BrooklynNieuwe hippe stadswijk

  Gay Brussels

  Brussels Industrial Park

  Galicitown

  Quartier Flamand

  Brussels Manhattan

  Polish Corner

  Little Turkistan

  Essaouira

  Casa of Casablanca

  Tanger

  Tetouan

  Seuta- GibraltarLittle-Spain

  Matonge

  Urban Emirdag

  Istanbul & ConstantinopelDyarbakirYerevan

  Central ParkKoninklijke Schenking

  In 2018 door het paleis aan het gewest geschonken

  UrbanPajottenland

  Timmermans

  Lindemans

  Oud Beersel

  Cantillon

  Boon

  Girardin

  Brusseldorp/BxlVillage

  Brussels Industrial Park

  Brussels European District Extension 1

  Brussels European District Extension 2

  Bos

  ForestWald

  Jager-verzamelaars van het Zoninwoud

  Onbewoond

  Brooklyn Heights

  Hollywoodaan de Zenne

  Berchemse grashoogvlakten

  Atlantic BrusselsNATO

  Bier, bloem en eieren

  Brusselaars op basis van Nationaliteit

  Belg (71,9%)

  EU (17,3%)

  Niet-EU (10,8%)

 • Echte gettos zijn er niet in Brussel. Maar sommige wijken zijn toch bijzonder sterk gekleurd door de immigratie. Ukkel lijkt soms op een Franse enclave, een arrondissement van Parijs.Laag-Schaarbeek en Sint-Joost lijken wel het Turkse Istanbul (of moeten we Constantinopel zeggen) met inbegrip van de Koerden, Armenirs en Grieken. Sint-Gillis en Vorst zijn net als Brooklyn de hippe extensies van het centrum aan het worden met haar Bobos (bourgeois bohe-miens). In de Marollen vind je nog enkele Brusselaars die onder dikke moustaches Brussels klap-pen; het stadscentrum heeft op zijn beurt aan de ene kant van de boulevard veel weg van Gay Town en aan de andere kant van een Vlaamse cultuurenclave.

  Op deze kaart hebben we zonder al te veel pretentie en nauwkeu-righeid Brussel heringedeeld op basis van de couleur locale. Soms klopt het, soms is het een grove karikatuur. En zaak staat vast: de oude provinciestad Brussel van de jaren 40 en 50 is niet meer. Welkom in Cosmo-politan, wellicht de kleinste aller wereldgrootsteden, met al zijn opportuniteiten en problemen.

  KhadijaZamouri&AnnBrusseel

  De multiculturele samenleving blijkt geen sprookje te zijn. Als ze me vragen wat de politiek moet doen, dan zeg ik: de politiek moet duidelijkere leefregels stellen, een stadsethiek waar iedere Brusselaar ongeacht afkomst, religie of overtuiging zich aan te houden heeft. Maar laten we eerlijk zijn: er is ook nood aan een grote dosis humor en zelfrelativering van de eigen cultuur en geloofsovertuiging van de Brusselaars. Want humor kan de stad misschien wel niet redden maar het helpt altijd... -- Khadija Zamouri

  Brussel is New York niet. Of toch qua diversiteit n in het klein. Twee op drie Brusselaars is van vreemde

  afkomst: immigranten uit Noord-Afrika of het Nabije Oosten, politieke vluchtelingen van zowat overal, EU-

  burgers die in de hoofdstad van Europa werken... Brussel is qua bevolking, net als New York, atypisch voor het land.

  In Brussel kan je gerust stellen dat niet onze afkomst, maar onze gedeelde toekomst ons bindt. -- Ann Brusseel

  FDF-enclave

  London CornerResidentile wijk

  British Garden City

  LostBrusselDoorhetstadsbestuurvergetenstadsdeel

  Brussels Industrial Park

  Brussels European District Extension 3

  Jungle

  Wald

  Jager-verzamelaars van het Zoninwoud

  Onbewoond

  Brussels European District Extension 4

  Khadija Zamouri Vlaams parlementslid

  Ann Brusseel Vlaams parlementslid

  Atlantic BrusselsNATO

  Brusselaars op basis van afkomst

  Belg-Belg (32,1%)

  Andere (67,9%)

  Europees (32,1%)

  Niet-Europees + vluchtelingen (35,8%)

  2 op de 3 Brusselaars was bij geboorte buitenlander of had n ouder met buitenlandse nationaliteit.

 • GuyVanhengel&CarlaDejonghe

  MOBILITEITINMETROPOLIS BRUSSEL-BRABANT

  De Lijn heeft een plan voor lightrail en tramverbindingen naar en rond Brussel. De Belgische spoorwegen (NMBS) werken aan het Gewestelijk Expres Net dat Brusselse satellietsteden als Mechelen, Leuven, Aalst, Waver, Ninove, en de Rand met de hoofdstad verbindt. De MIVB zelf heeft uitbreidingsplannen voor de eigen metro. Wat als De Lijn, de NMBS, de MIVB en ook het Waalse TEC, al die plannen eens samen zouden uitwerken? -- Carla DEJONGHE

 • CarlaDejonghe&GuyVanhengel

  Op het vlak van mobiliteit ligt de samenwerking voor de hand. Die samenwerking kan het vertrou-wen tussen Brussel, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant herstellen en de voorbode zijn van nog meer samenwerking. Dit zou pas een communau-

  taire doorbraak zijn! -- Guy VANHENGEL

  CarlaDejonghevolgtintensiefalle initiatieven rond mobiliteit enopenbaarvervoerdieinBrus-sel worden ontwikkeld. Ze heeft indiejarenmoetenvaststellendaterweinigaandachtisvoordeplannenvandeBelgischespoorwegeninenrondBrusselenalhelemaalgeenaandachtvoor het ambitieus plan dat De Lijnnaarenronddehoofdstadwiluitbouwen.DeLijnplanttramverbindingennaardestadeneentramringdiedebuitengemeentenrondBrusselmetelkaarkanverbinden.

  SamenmetIrinaDeKnop,volksvertegenwoordigeruitdeRand, heeft ze deze kaart ont-worpenwaaropdeplannenvandeNMBS,DeLijn,TECenMIVBbovenelkaarwerdengelegd.Eentotaalplanvoormobiliteitindeheleregio.

  -

  -

  Guy Vanhengel Federaal vicepremier

  Carla DejongheVoorzitter Raad VGC

  Vlaamse Gemeenschapscommissie

 • ccccAnspachlaan

  KarelBuls*HermanTeirlinck*CharlesD

  eCoster*Ju

  liusHoste

  Sr.*

  EmanuelHiel*AugustDeWinter*

  JuliusHosteJr.*PaulAnspach*PaulJanson*Rouppe***ErnestAllard*VictorHorta*HendrikBeyaert*HenrideBrouckPaulDevaux*EmileJacqmain*JosephLebeau*JeanFranoisTielemans*MauriceLemonnier*AntoineD

  ansaert*AdolpheM

  ax*LonLepage*JulesAnspach*AugustOrts*JosephPoelaert*

  Nico

  lasJeanRouppe*Guillaum

  eHippolyteVan

  Volxem*

  Andr-N

  apolondeFontainas*Vanderstraeten*Emil edeMot*JosephVanDeMeulebroeck*Luci

  enCoorema

  ns*Pier

  reVanH

  alteren*

  LIBERAALSTRATENPLAN

  RenCoppens&HermanMennekens

  InStadslucht Maakt Vrij,eenboekvanSven Gatz, stelde professor Stouthuysen dat de stad het liberalisme heeft gemaakt en het liberalismedestad.InBrusselgeldtditdestemeer:degeschiedenisvanhetliberalismeen de stad zijn volledig met elkaar verweven. Destraatnamenvangrotelanenerenvaakde nationale liberale voormannen die voor politieke, economische en sociale vrijheid en vooruitgangindestadenhetlandhebbengezorgd. Viadestraatnamenwordendelokaleliberalengeerddieinhungemeentendeeerste sociale voorzieningen optrokken, diehungemeentedemoderniteithebbeningeloodst.ZelfsdeVlaamseliberalepioniersdieopkwamen voor het respect voor onze taalhebbeneenplaatsjeinhetgewestelijkstratenplan.Het zijn er in totaal veel te veel om allemaal weertegeven,maarwedoenalvasteeneerste worp op deze kaart om ons punt duidelijktemaken.

  We kunnen vandaag nog veel leren uit de geschiedenis van het Vlaams liberalisme in de hoofdstad: bijvoor-beeld hoe je n kan openstaan voor een kosmopolitische wereldstad en gelijktijdig het Nederlands in onze stad kan verdedigen. Waarvoor dank aan Hoste, Hiel, Buls en zovele andere. --Ren COPPENS

  Emanuel Hiel(1834-1899)

  Als dichter heeft hij een sterkeinvloedenuitstralinggehadvoordeopkomendeVlaamsecul-turelebewustwording.Indestrijd-verenigingVlamingenVooruitvochthijsamenmetliberalenen

  Vlaamsgezinden voor sociale hervormingenentaal-

  rechten

  Jules Anspach(1829-1879)

  Als liberaal politicus, parle-mentslid en burgemeester heeft Anspachveelbijgedragentotde

  moderniseringvanBrussel.Deover-welvingvandeZenneendeaanleg

  van de grote boulevards zijn van zijn signatuur.

  Boulevard Anspach

  Herman Mennekens

  Brussels parlementslid Ren Coppens

  Brussels parlementslid

  Anspachlaan

  Garibaldistraat

  Karel BulsgedenktekenGrote Mark

  Rogierplein

 • ccccAnspachlaan

  KarelBuls*HermanTeirlinck