Anselbode 2014 05

download Anselbode 2014 05

of 8

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Anselbode 2014 05

 • De kopy (advertenties en redactie)

  voor de volgendeAnselbode

  (nr. 06, maandag 3 febr..)dient uiterlijk

  vrijdag 31 januarivr 17.00 uur in ons

  bezit te zijn.

  ADVERTENTIES &REDACTIE Ren Wijmenga

  06-22568015info@anselbode.com

  redactie@anselbode.com

  ANSELBODEANSELBODEWeekblad voor Eygelshoven & omstrekenWeekblad voor Eygelshoven & omstreken

  Waarin opgenomen het parochienieuws van H. Joannes de Doper - H. Past. van Ars

  51e jaargang nr. 05

  27 januari tot 3 februari 2014

  Op carnavalszondagtrekt de Egelser Optogweer door het dorp.Velen zijn al weermaanden in de weer omzich voor te bereidenvoor deze bijzonderegelegenheid. De in-schrijving voor de op-tocht op 2 maart is weergestart. U kunt u aan-melden bij het optogko-mit. Bel 06-10144711of mail naar habetsmath@gmail.com

  Het klankbord va Egelze..Het klankbord va Egelze..

  De eerste contouren van hetfeestjaar beginnen zicht-baar te worden. De diverseorganisaties die bij desacramentprocessie, debronk, betrokken zijnhebben beslotende processie op22 juni te laten ver-trekken vanaf hetOude Kerkje en deH. Mis voorafgaandaan de processieeen extra feestelijkkarakter te geven.

  Op zondag 31 augustus zal na de mis,die dan om 11.00 uur plaats gaat vin-den, een feestje plaatsvinden. De Harmonie Sint Caecilia heeft altoegezegd hieraan een muzikale bij-drage te willen leveren. De komende

  maanden zult u via de Anselbode opde hoogte worden gehouden van

  alle activiteiten.

  De Vrienden van deOude Kerk nodigenu nu alvast uit voorhet buitenfeest inaugustus.

  Op dinsdagmiddag 28 januari is er eeninformatiemiddag over de werkzaam-heden in het Loosbos, ook wel Berg-bos of Molenbos genoemd. Om hetbos voor de toekomst te behouden,moet er een aantal bomen wordenweggehaald. Ten eerste zijn er ver-zwakte of dode bomen. Ten tweede ishet bos erg donker geworden door devele bomen, wat weer niet goed isvoor andere plantsoorten. De wande-ling met uitleg over het bos vindtplaats op 28 januari van 15.00 tot17.00 uur. Vertrek vanaf de ingang vanhet bos gelegen aan de Wimmers-straat/Bosweg. Iedereen is van hartewelkom, aanmelden is niet nodig. Inhet bos wordt uitleg gegeven over dewerkzaamheden en wordt het toe-komstbeeld inzichtelijk gemaakt. Deuitvoering van de werkzaamheden

  wordt begeleid door Bosgroep Zuid-Nederland. Meer informatie over dewerkzaamheden in het Loosbos/Berg-bos/Molenbos is te vinden op de web-site van de gemeente Kerkrade: www.kerkrade.nl

  Oude Kerk Eygelshoven,alweer 25 jaar intensief ingebruik, tijd voor feest!

  Informatiemiddag werkzaamhedenin Loosbos/Bergbos/Molenbos

  Optocht

  Zondag 2 februari is om11.00 uur een H. Mis inde grote kerk. Wij vie-ren dan Maria Licht-mis. Tijdens de kinder-woorddienst vertellenwe jullie hierover enmaken samen ietsmoois.

  JE BENT VAN HARTE WELKOM.

  Het is leuk als je eenecht bloemetje mee-brengt dat we dan naarhet Maria-altaar bren-gen.TOT ZIENS OP 2 FEBRUARI

  Kinderwoord-dienst

  Op woensdag 29 janua-ri vindt de maandelijksegemeenteraadsverga-dering plaats in deraadzaal van het Raad-huis. Wilt u deze verga-dering bijwonen, dan isdat uiteraard mogelijk.De vergadering begintom 19.00 uur. U kuntplaatsnemen op de pu-bliekstribune, achterinde raadzaal. De stuk-ken die bij de vergade-ring horen, liggen eenweek van te voren terinzage in het stadskan-toor, Markt 33. De raadsvergadering isook te volgen via dewebsite www.kerkrade.nlU dient hiertoe op dewebsite te kiezen voorbestuurlijke informatie.

  Raads-vergadering

  In 2014 is het 25 jaar geleden dat het oude Kerkje weer eigendom werd van de parochieen er nieuwe initiatieven werden genomen om dit prachtige monument in oude gloriete herstellen. Door de inzet en het doorzettingsvermogen van diverse vrijwilligers, hetkerkbestuur en de Vrienden van de Oude Kerk, mag je stellen dat dit volledig geluktis en dat mag dan ook gevierd worden!

  Expositie Sjef Schroten in de bibliotheek

  te Eygelshoven.sieraden en

  glaskunstZie pag. 6

 • DINSDAG 28 januari: H. Thomas van Aquino.19.00 uur H. Mis.

  WOENSDAG 29 januari:09.00 uur H. Mis.

  DONDERDAG 30 januari:09.00 uur H. Mis.

  VRIJDAG 31 januari: H. Johannes (Don) Bosco.18.40 uur Rozenkransgebed.19.00 uur H. Mis voor ouders Dassen-Krausen.

  ZATERDAG 1 februari:Vooravond van de 4de zondag door het jaar.19.00 uur H. Mis m.m.v. het Gemengd Kerkelijk ZangkoorSt. Johannes voor ouders Coonen-Storms (jrd); Maria Mer-tens-Diederen (verjaardag); Paco Carmona (off); Sjef Coervers(off); Thea Dassen-Borowiak (off); Wiel Langen (off); MiemNickien-Eijdems (off); Tiny Nieuwenhuizen-Krver (off); SjaanRuiters-Beenhakkers (off); Alberto di Totto (off); Antonio diGiulio (off).Na de H. Mis Blasiuszegen.

  ZONDAG 2 februari: 4de Zondag door het jaar.Feest van Maria Lichtmis.11.00 uur Kinderwoorddienst in de Grote Kerk m.m.v. hetjeugdkoor de Zanglijsters en het jongerenkoor Joannes.H. Mis voor Sonja Erkens-Plum (zeswekendienst); echtpaarHerbergs-Smeets (st); Frans en Maria Winkels-Stet (st).Na de H. Mis Blasiuszegen. Na de H. Mis koffiedrinken in het St. Jansheem.13.30 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkjeaan Vince Mallmann.

  MAANDAG 3 februari: H. Blasius.Let wel: Geen H. Mis.

  DINSDAG 4 februari:19.00 uur H. Mis.

  WOENSDAG 5 februari:H. Agatha.09.00 uur H. Mis.

  DONDERDAG 6 februari:HH. Paulus en Gezellen.09.00 uur H. Mis.

  VRIJDAG 7 februari:Vanaf 09.15 uur Ziekencommunie thuis.18.40 uur Rozenkransgebed.19.00 uur H. Mis voor familieConsten-Roselaers en Huber-tine Consten-de Meijer (st). Na de H. Mis zegening met hetAllerheiligste.

  ZATERDAG 8 februari:Vooravond van de 5de zondag door het jaar.13.30 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkjeaan Daan Reumkens.19.00 uur H. Mis voor Marie-Therse Weterings-Hoekstra(jrd); ouders Weijers-Coonen (jrd); Wiel van Bergen (off); TinyNieuwenhuizen-Krver (off).

  ZONDAG 9 februari : 5de Zondag door het jaar.10.00 uur Plechtige Latijnse Hoogmis in het Oude Kerkjem.m.v. de Schola voor Teun van de Winkel (jrd); oudersCremers-Eijdems; Tom en Diny van Megen-van Bladel; KeesBoermans (off); Jo Delnoij (off); Hein Thuis (off); Sonja Erkens-Plum )off); overleden familie Beckers-Brauers (st); Annie Frings(st); levende en overleden leden van de Schuttersbroeder-schap St. Sebastianus (st).

  pagina 2KERKBERICHTEN & MISINTENTIES

  PPaarroocchhiiee H. Joannes de Doper - H. Pastoor van Ars

  Pastoor M. HeemelsVeldhofstraat 19,6471 CA Eygelshoven,tel. 045 - 5351271

  m.heemels@icloud.comhttp://eygelshoven.tumblr.comwww.facebook.com/marc.heemels

  Opgeven misintenties(weekendmis 18 euro,weekmis 7 euro): via enve-loppe (af te geven bij pasto-rie, of in de kerk) of telefo-nisch (045-5351271), of tij-dens opening parochiead-inistratie (dinsdag- en vrij-dagmorgen van 10 tot 12)NB. Voor plaatsing in deAnselbode dient de intentieten laatste een week voorverschijnen te zijn opgege-ven (uiterlijk dinsdagmor-gen)

  Uitvaart of ziekenzalving:pastorie tel. 045- 5351271

  Bankrelatie: R.K. Kerkbe-stuur H. Joannes de Doper-H. Pastoor van Ars, p/a dhr.G.P.M. van den Bongard,Valkenbergstraat 2, 6471 VLEygelshoven.N L 1 6 R A B O 0 1 5 1 7 0 6 5 0 6t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Jo-annes de Doper-H. Pastoorvan Ars.

  Bankrelatie: CommissieKerkbijdragen Eygelsho-ven, p/a dhr. J.P. Cremers,Bosweg 25, 6471 GV Ey-gelshoven. T: 045-5352716.E-mail: jpcremers@home.nlNL78RBO015.17.06.360,t.n.v. de Commissie Kerk-bijdragen Eygelshoven.NL14INGB0005615680,t.n.v. Commissie Kerkbij-dragen Eygelshoven.

  Verhuizen: Stel bij vertrekuit of bij aankomst in deoude en nieuwe woonplaatsook de parochie van uwverhuizing op de hoogte. Ukunt dit persoonlijk of perbriefje melden op de pasto-rie.

  Ziekenbezoek: Laat bijopname in ziekenhuis ofverpleeghuis genoemde in-stantie weten dat u bezoekvanuit de parochie op prijsstelt. Deze instantie stuurtde parochie dan bericht.Het beste zou echter zijn datuzelf of via een van uw fami-lieleden kenbaar maakt datu bezoek wenst. Daarvoorkunt u bellen, tel. 5351271.Ook als u ziek bent is ditnummer juist voor u ge-schikt.

  DankbetuigingOptimistisch tot het laatste

  Niet moeilijk maken voor je naastenMoe van al je krachten

  Bleef je op een betere dag wachten.

  Voor de overweldigende belangstelling bij het overlijden en debegrafenis van mijn vrouw, mam en oma

  Sonja Erkens-Plumwillen wij u hartelijk dank zeggen. Het is een grote steun voor onsom te mogen ondervinden hoe geliefd Sonja was.Een speciaal woord van dank aan allen die Sonja hebben verzorgden haar ter zijde hebben gestaan tijdens haar laatste dagen. Ookeen speciaal woord van dank aan pastoor Heemels en het teamvan Bistro Socio.Eygelshoven, januari 2014

  Huub, Rob & Bianca, Sinna en Luca

  De Zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 2 februari om 11.00 uur inde grote Kerk van H. Joannes de Doper/H. Pastoor van Ars parochie Eygelshoven.

  Van vrijdag 7 tot en met zaterdag 15 februari wordtin Chevremont-Kerkrade de Lourdesnoveengehouden. Thema is dit jaar: De zeven smartenvan Maria. De genodigde predikanten bestedenhieraan aandacht in hun overwegingen. Ver-schil-lende koren en muziekgezelschappen luisteren deliturgie bij. Bisschop, Mgr. Frans Wiertz is op don-derdag 13 februari te gast. De eucharistievieringenin het weekend (zaterdag en zondag) beginnen om18.00 uur en de vieringen op maandag tot en metvrijdag om 19.00 uur. Van 8 tot en met 14 februarizal een uur voor de eucharistieviering de rozen-krans worden gebeden en een half uur voor deeucharistieviering de vespers gezongen. Alle vie-ringen worden gehouden in de parochiekerk vanSt. Petrus en Maria ten Hemelopneming, Nassau-straat 37, te Chevremont-Kerkrade. Weet u van harte welkom!

  Lourdesnoveen

 • ADVERTEREN? 06-22568015

  Veldhofstraat 24a6471 CK Eyg