Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een...

32
Topzorg in een topklinische omgeving Als zorg méér vraagt

Transcript of Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een...

Page 1: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

Topzorg in een topklinische omgeving

Als zorg méér vraagt

Page 2: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

2

Inhoud

Colofon

Als zorg méér vraagt Topzorg in een topklinische omgevingDit magazine is een uitgave van MST

Fotografie Beter door BeeldRikkert Harink FotografieFoto RobShutterstock

Vormgeving en realisatie MixCom Media Group, Zwolle

Met medewerking van Merijn de Leur-van Duyn

Speerpunten06 HPB oncologie

08 Intestinale oncologie

10 Maligne hematologie

16 Thoraxcentrum Twente

18 Maag-darmischemie

20 Complexe centrale vaatchirurgie

24 Traumacentrum Euregio

26 Transmurale behandeling van complexe wonden

Uitgelicht03 Inleiding

04 Voorwoord

13 Infographic Hart en vaat

14 Zorg op topklinisch niveau

15 MST in kaart

23 Infographic Trauma

28 Value Based Health Care

29 Infographic Feiten over MST (1)

31 Infographic Oncologie

32 Infographic Feiten over MST (2)

MST topklinisch ziekenhuis

Page 3: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

3

Inleiding

Aandachtsgebieden09 Maag-Darm-Leverziekten (MDL)

11 Intensive Care Centrum

12 Radiotherapie

12 Radiologie

13 Orthopedie

19 Gynaecologie

22 Anesthesiologie

22 KNO

23 Interne geneeskunde

27 Kindergeneeskunde

30 Neurocentrum

31 Longgeneeskunde

MST topklinisch ziekenhuis

Als zorg méér vraagt Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert de zorgvraag door technologische innovaties en de toenemende vergrijzing.

De introductie van nieuwe technologieën biedt veel mogelijkheden voor patiënten, maar heeftook een prijsopdrijvend effect. Ouderen worden ouder dan voorheen, hetgeen goed nieuws is. Dit betekent alleen wel een toename in het aantal chronische en oncologische aandoeningen, lei-dende tot meer zorgvraag en uitgaven aan (dure) geneesmiddelen. Nu bedragen de zorgkosten 11 procent van het BBP. Als de huidige trend van vergrijzing doorzet, neemt dat in 2040 toe tot 31 procent van het BBP.

Zorg vraagt dus meer. Maar wat? MST formuleert in deze brochure de antwoorden op die concrete vraag. Betere zorg vraagt om meer innovatie, meer samenwerking tussen ziekenhuizen in de regio en in het land, meer wetenschappelijk onderzoek, meer multidisciplinair overleg en meer ambitie.

Dit magazine laat zien hoe we de ambitie van MST om tot de top van de Nederlandse ziekenhuizen te behoren vormgeven. De artikelen illustreren de topklinische speerpunten, het transmuraal speer-punt en de aandachtsgebieden. De behandelingen, de voordelen voor de patiënt en het wetenschap-pelijk onderzoek waarin de specialisaties zijn betrokken, komen ook aan bod. In elk artikel is te lezen waarin MST zich onderscheidt binnen het zorgportfolio.

MST zoekt steeds opnieuw naar nieuwe vormen van behandeling en nieuwe manieren van zorg. Essentieel, want alleen dan kunnen we een ant-woord blijven geven op de zorgvraag van nu, en die van morgen.

Page 4: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

4

Voor een patiënt is het prettig om zo dicht mogelijk bij huis geholpen te worden. Dit kan in de regio Twente dankzij de nabijheid van verschillende algemene ziekenhuizen. Om invulling te kunnen geven aan de zorgbehoefte in Noord-oost Overijssel werkt MST samen met de ziekenhuizen in Almelo en Hengelo. Voor de oncologische zorg komt De-venter daar nog bij.De samenwerking draait om concrete vraagstukken. Natuurlijk het afstemmen van de zorg voor een patiënt: waar kan de patiënt het beste geholpen worden? En als dat niet dicht bij huis is: hoe snel kan terugkeer naar het eigen ziekenhuis gerealiseerd worden? Samenwerken betekent ook het gezamenlijk opleiden van gespecialiseerd verpleegkundig personeel.

Santeon en Value Based Health Care Doordat behandelaars en verpleeg-kundigen van de verschillende zieken-huizen elkaar regelmatig ontmoeten, weten ze van elkaar wat er speelt, hoe

De samenwerking van de Santeon ziekenhuizen

is succesvol: het aantal complicaties is bij alle

partijen aanzienlijk teruggelopen en er waren

minder heroperaties

Medisch Spectrum Twente (MST) is een topklinisch ziekenhuis voor de complexe zorg die meer vraagt. Om aan deze zorg te kunnen voldoen, werkt MST nauw samen met zieken-huizen in de regio en met andere topklinische ziekenhuizen verspreid over Nederland.

behandelingen worden uitgevoerd en wat hiervoor nodig is. Niet alleen de Nederlandse patiënt profiteert hiervan, ook de Duitse patiënt die acute zorg nodig heeft, kan terecht bij MST. MST heeft de ambitie om tot de top van de Nederlandse ziekenhuizen te be-horen. Het ziekenhuis biedt een breed zorgpalet aan: voor zowel algemene zorg als voor specifieke en gespeci-aliseerde zorg kan de patiënt bij MST terecht. MST is lid van Santeon, een vereniging waarbij zeven topklinische ziekenhui-zen zijn aangesloten. Naast MST zijn dat het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen), Catharina Ziekenhuis (Eind-hoven), Maasstad Ziekenhuis (Rotter-dam), Martini Ziekenhuis (Groningen), OLVG (Amsterdam) en St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht/Nieuwegein). Samen hebben ze de ambitie de kwa-liteit van zorg te verbeteren. Dit willen ze bereiken door - uitgaande van de Value-Based Health Care (VBHC) me-thode – resultaten van behandelingen met elkaar te delen, met elkaar mee te kijken, van elkaar te leren en ervaringen

Voorwoord

De kracht van samen

Bas LeerinkVoorzitter raad van bestuur

Page 5: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

5

uit te wisselen met als uiteindelijk doel: het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg aan de patiënt en het reduceren van kosten.De samenwerking van de Santeon ziekenhuizen is succesvol: het aantal complicaties is bij alle partijen aanzienlijk teruggelopen en er waren minder heroperaties nodig. De afgelopen jaren is een aantal veelvoorkomende behandelmetho-den volgens de VBHC-methode onder de loep genomen zoals de behandeling van borstkanker, beroerte, heupproblematiek en prostaatkanker. De patiënteninformatie van alle Santeon ziekenhuizen is sindsdien gelijk getrokken en er is ingezoomd op bijvoorbeeld het aantal röntgenfoto’s, contro-lebezoeken en verblijfsdagen. Het resultaat was dat onnodige röntgenfoto’s geschrapt werden en overbodige bezoeken aan het ziekenhuis kwamen te vervallen. Niet alleen prettiger en beter voor de patiënt maar bovendien kostenbesparend. Naast gezamenlijk optrekken op het gebied van zorgverlening, gebeurt dit inmiddels ook op het gebied van inkoop van geneesmiddelen. Door gezamenlijk medicijnen in te kopen kunnen betere prijsafspraken gemaakt worden. Dit levert een aanzienlijke kostenreductie op. Ook huisartsen zijn positief: het is een prettig idee dat MST dankzij de aansluiting bij Santeon specialisten van andere ziekenhuizen kan laten meekijken en consulteren.

Wetenschappelijke ambitie MST heeft een actief wetenschappelijk bureau. Acht medisch specialisten van het ziekenhuis zijn als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Twente. Zij begeleiden onderzoeksgroepen en promovendi die onderzoek verrichten op het grensvlak van techniek en geneeskunde. Dankzij deze onderzoeken is MST in staat om als een van de eerste ziekenhuizen nieuwe ontwikkelingen toe te passen. Dit is niet alleen goed voor de patiënt, maar het maakt MST ook een aantrekkelijke orga-nisatie waar een medisch specialist graag werkt. De onderzoeken worden gesubsidieerd via een

De kracht van samen

fonds dat MST samen met Universiteit Twente en Menzis heeft opgericht. Voorbeelden van onder-zoeksideeën die dankzij het fonds onlangs verder uitgewerkt konden worden, zijn een camera voor de bewaking van de ademhaling bij te vroeggebo-ren kinderen en een elektronische neus die wordt ingezet voor het signaleren van long- of darmkan-ker via de adem van de patiënt.

Een onderscheidend karakterRuim een jaar is MST gevestigd in het nieuwe gebouw. Als healthy environment draagt het pand bij aan gezond beter worden. Alle eenpersoons-kamers hebben daglicht en de mogelijkheid voor partners of ouders om te blijven slapen. Zeer bij-zonder is het voedingsconcept: patiënten kunnen zelf aangeven wat en wanneer ze willen eten. De voeding draagt op deze manier bij aan het wel-bevinden van de patiënt en dit is weer belangrijk voor het herstel.

Namens de raad van bestuur,Bas Leerink, voorzitter

Page 6: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

6

Speerpunt

Page 7: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

7

OnderscheidendHPB staat voor Hepato-Pancreato-Biliair. Het be-treft tumoren van de lever, alvleesklier, galblaas en galwegen. In MST vinden jaarlijks tussen de vijftig en zeventig pancreasresecties plaats. Voorafgaan-de deze operaties is regelmatig endoscopisch onderzoek noodzakelijk waarbij via endo-echo soms puncties worden verricht voor pathologisch onderzoek. Hiervan worden er jaarlijks ruim 200 gedaan door gespecialiseerde MDL-artsen. De behandeling van HPB tumoren gebeurt vaak in (regionaal) multidisciplinair verband. Hierbij is de HPB-chirurg, internist-oncoloog, MDL-arts, patholoog, radioloog en radiotherapeut aanwezig. Omdat in MST alle specialismen vertegenwoordigd zijn, is de kwaliteit van dit overleg hoog en wordt er voor iedere patiënt een passend behandelvoor-stel gemaakt. Niet iedereen komt voor chirurgie in aanmerking. Soms lukt dit echter na voorbehandeling met chemotherapie alsnog, maar in andere gevallen volgt een palliatief behandelingstraject gericht op

Tumoren van lever, alvleesklier, galblaas en galwegen

MST staat in de top vijf qua volumeomvang van het aantal pancreas- operaties en is daarmee in Nederland het grootste algemene ziekenhuis voor dit soort operaties. De kwaliteit is hoog en er zijn dedicated HPB-chirurgen aanwezig. Voor de chirurgische behandeling heeft MST een (regionale) verwijsfunctie.

het verlichten van symptomen en behoud van kwaliteit van leven. Dit vindt uiteraard plaats in goed overleg met de huisarts.Naast pancreaschirurgie worden in MST jaarlijks ook veel leveroperaties verricht, voornamelijk ten gevolge van colorectale levermetastasen, inclusief hemihepatectomieën. Ook andere behandelmo-daliteiten aangaande levertumoren worden in MST toegepast zoals RFA (radiofrequente ablatie) en SRT (radiotherapie). Daarnaast wordt leverchirurgie verricht voor onzekere benigne afwijkingen met klachten, en voor traumata aan de lever. Er is bo-vendien ervaring met vena porta embolisatie ten behoeve van functievergroting van de lever om resecties aan de lever mogelijk te maken.

PatiëntenvoordeelIn MST vindt de behandeling plaats door een HPB- chirurg, een internist-oncoloog, een MDL-arts, een radioloog, een patholoog en een radiotherapeut tezamen. Al deze specialismen zijn in MST verte-genwoordigd hetgeen resulteert in gebundelde expertise. Dichtbij huis en onder één dak.

Wetenschappelijk onderzoekEr wordt door alle betrokken disciplines actief wetenschappelijk onderzoek verricht rondom de HPB oncologie. Dit betreft veelal participatie in landelijke studies.

AmbitieEr worden plannen uitgewerkt om in de toekomst een multidisciplinaire poli in te richten, waardoor er nog intensievere samenwerking zal ontstaan. De bedoeling is dat patiënten op één dag worden onderzocht en gediagnosticeerd met aan het eind van de dag een samen doorgesproken behandel-plan, zodat patienten snel weten waar ze aan toe zijn.

Betrokken specialismen• HPB chirurgie • MDL• Interne geneeskunde – oncologie• Radiologie• Radiotherapie

Behandeling• Pancreas- en galwegchirurgie• Leverchirurgie

HPB oncologie

Page 8: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

8

Speerpunt

OnderscheidendSinds 2017 is MST het negende HIPEC- centrum van Nederland. HIPEC staat voor hypertherme intra-peritoneale chemotherapie en wordt toegepast bij patiënten met lokaal gevorderde colorectaal carcinoom met peritoneale metastasen. Toepassing van deze be-handeling in een selecte groep patiën-ten voorziet in een aanzienlijk betere overleving.HIPEC is een intensieve behandeling waarbij patiënten een langdurige ope-ratie dienen te ondergaan en uitgebrei-de tumor debulking wordt uitgevoerd. Tijdens de operatie wordt de buik ge-spoeld met verwarmde chemotherapie. Na de operatie blijven patiënten een tot twee dagen op de Intensive Care en kunnen doorgaans na twee weken naar huis om verder te herstellen.

PatiëntenvoordeelVoorheen werden patiënten met peri-toneale metastasering ten gevolge van colorectaal carcinoom alleen behandeld met palliatieve chemotherapie. Nu komt een geselecteerde groep patiënten in aanmerking voor een HIPEC-behande-ling waarbij de overlevingskansen beter zijn dan met alleen chemotherapie. Ook kunnen patiënten binnen deze regio behandeld worden waardoor zij niet hoeven te reizen.

Ambitie• Doorontwikkeling van de techniek

waardoor betere resultaten. worden behaald

• Uitbreiden wetenschappelijk onder-zoek, mede via samenwerking met ZGT en het Deventer Ziekenhuis in het regionaal oncologisch netwerk.

Tumoren van de dikke darm

In vrijwel alle ziekenhuizen zijn er behandelingen tegen dikke darmkanker. De complexe behandeling hiervan ten gevolge van vergevorderde ziekte vindt echter in slechts enkele centra plaats. Het gaat hierbij om de behandeling van levermetastasen (zie: HPB oncologie) of peritoneale metastasering.

Intestinale oncologie

Betrokken specialismen• Oncologische chirurgie• MDL• Radiologie• Radiotherapie• Interne geneeskunde-oncologie

Behandeling:• Hypertherme intraperitoneale

chemotherapie (HIPEC)

Page 9: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

9

Intestinale oncologie

Aandachtsgebied

Maag-Darm-Leverziekten (MDL)

IBD CentrumPatiënten met inflammatoire darmziekten kunnen terecht bij het IBD Centrum van MST. Het team zorgt voor individuele begeleiding van de patiënt. Er wordt niet alleen gekeken naar de ziekte, maar naar de hele mens. Er is psychosociale begeleiding en fysiotherapie omdat patiënten met deze chronische aandoening vaak kampen met vermoeidheidsklachten.

Het IBD Centrum neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek, in regionaal en nationaal verband. Voorbeel-den hiervan zijn onderzoek met LAREB (over biologicals), registratie nieuwe medicatie voor IBD, PROM en PREM, Value Based Health Care.

Hepatitis BehandelcentrumDe behandeling van vooral de chronische vormen hepati-tis B en C in MST voldoet aan de landelijke voorwaarden, MST mag zich daarom een ‘Hepatitis Behandelcentrum’ noemen. Het centrum heeft ervaring met complexe hepa-tologische zorg en voorziet in een multidisciplinaire aan-pak met andere behandelaars zoals diëtetiek, verslavings-zorg en GGD. Ook is er een nauwe samenwerking met leverchirurgen in MST en hepatologie in UMC Groningen.

Huisartsen krijgen steeds vaker te maken met leverproef- stoornissen ten gevolge van niet-alcoholische-steato- hepatitis (NASH). Vaak is het onduidelijk hoe hiermee om te gaan. De bedoeling is dit in de nabije toekomst uit te werken met de eerstelijns zorg.

Endoscopische mucosale resectie (EMR) van grote colonpoliepenEen poliep kan een voorstadium van darmkanker zijn. De laatste jaren kunnen door nieuwe technieken ook grotere, vlakgroeiende poliepen en zelfs beginnende tumoren endoscopisch verwijderd worden. Er zijn in MST gespeci-aliseerde MDL-artsen die deze procedure kunnen verrich-ten. De techniek bespaart de patiënt vaak een operatie. De procedure is dus een stuk minder invasief en het herstel minder belastend.

AmbitieDe techniek zal MDL-artsen in de toekomst verder in staat stellen om in toenemende mate therapeutische scopieën te doen.

Persoonlijke aandacht, kwalitatief uitstekende zorg en de ambitie om de zorg te optimaliseren, vormen de rode draad voor de afdeling MDL.

• IBD Centrum• Hepatitis Behandel-

centrum• Endoscopische

mucosale resectie (EMR)

Page 10: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

10

Speerpunt

OnderscheidendMST is een regionaal verwijscentrum voor maligne hematologische aandoeningen die intensieve che-motherapie vereisen. Dit betreft vooral patiënten met acute myeloïde en acute lymfatische leukemie. Voor bepaalde indicaties voorziet MST in autologe stamceltransplantaties. Patiënten die in aanmerking komen voor een allogene stamceltransplantatie worden naar het LUMC verwezen. De nazorg hier-van vindt echter wel deels in MST plaats.

Om deze zorg mogelijk te maken, is specifieke infrastructuur noodzakelijk en in MST aanwezig:• Een specifieke afdeling hematologie, inclusief een

hematologische verpleegafdeling voor intensie-ve zorg, een dagbehandelingscentrum en een

Tumoren van het beenmerg en de lymfeklieren

In slechts een paar algemene ziekenhuizen, waaronder MST, bestaat de mogelijkheid tot het ondergaan van een autologe stamceltransplantatie voor de behandeling van maligne lymfomen en maligne beenmergziekten. MST werkt hierin nauw samen met het LUMC in Leiden alwaar allogene stamceltransplantaties plaatsvinden.

Maligne hematologie

stamcel laboratorium. Deze afdelingen zijn JACIE geaccrediteerd. Dit is een internationaal verplichte accreditatie voor ziekenhuizen waar stamceltransplantaties worden verricht.

• Multidiciplinaire video-conferencing met hema-tologen uit het LUMC en met de omringende ziekenhuizen waar patiëntencasussen worden besproken en adviezen worden gegeven. Deze overleggen worden bijgewoond door hemato-logen, radiotherapeuten, pathologen, klinisch chemici, het cytogenetisch laboratorium en de verpleegkundig-specialisten.

• Een klinisch chemisch laboratorium met een afdeling speciële hematologie waar specialis-tische diagnostiek kan worden verricht en de aanwezigheid van een stamcel laboratorium

Betrokken specialismen• Interne geneeskunde,

hemato-oncologie• Klinische chemie en hematologie

Behandeling• Autologe stamceltransplantaties • Voor- en nabehandeling van

allogene stamceltransplantaties in nauwe samenwerking met het LUMC

Page 11: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

Aandachtsgebied

11

SamenwerkingDe behandeling van autologe stamcel-transplantaties vindt in MST plaats. Er bestaat nauwe samenwerking met het LUMC aangaande de intramurale en extramurale voor- en nabehandeling rondom allogene stamceltransplantatie. De stamceltransplantatie zelf vindt plaats in het LUMC. MST is aangemerkt als HOVON level B ziekenhuis. Naast MST hebben alleen de Isala Klinieken in Zwolle, het HagaZiekenhuis in Den Haag en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein een zelfde classificatie niveau.

onder leiding van gespecialiseerde klinisch chemici.

• Een dagbehandelingscentrum voor het verrich-ten van leukaferese ter voorbereiding op een autologe stamceltransplantatie. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Sanquin.

Behandeling van maligne hematologische aan-doeningen vindt plaats volgens HOVON-protocol-len. HOVON betekent Hematologische Oncologie Volwassenen Nederland en is een overkoepelende organisatie waarbinnen behandelprotocollen wor-den ontwikkeld en wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. MST partcipeert actief in HOVON.

Patiëntenvoordeel• Patiënten uit de regio kunnen dichtbij huis

behandeld worden volgens een up-to-date behandelplan, in de wetenschap dat de contac-ten tussen de diverse behandelaars goed zijn en frequent plaatsvinden.

• Op het dagbehandelingscentrum zijn verpleeg-kundig-specialisten hematologie aanwezig die in alle activiteiten een coördinerende en uitvoeren-de rol hebben.

AmbitieDe afdeling hematologie wil in de toekomst haar expertise bestendigen en, waar nodig, verder uitbouwen.

Intensive Care CentrumEen topklinisch zorgprofiel met speerpunten op het gebied van HPB oncologie, trauma-centrum en thoraxcentrum vereist tevens een Intensive Care op topklinisch niveau. Het Intensive Care Centrum (ICC) van MST is met 32 bedden een van de grotere IC’s in Nederland en levert zorg op het allerhoogste niveau (level 3).

Om hoogcomplexe zorg te kunnen leveren is de aanwezigheid van een goed geoutilleerde Intensive Care voorwaardelijk. Met ruim 1.100 hartchirurgische ingrepen per jaar en ruim 900 ander-soortige opnames heeft het ICC van MST ruime ervaring en ex-pertise in het leveren van zorg op topklinisch niveau. De intensi-visten zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week exclusief beschikbaar en verantwoordelijk voor die patiëntencategorie die intensieve zorg nodig heeft na een ingrijpende operatie of ten gevolge van de aanwezigheid van vitaal bedreigde functies door ziekte of ernstig trauma. Ook buiten de Intensive Care zijn de intensivisten beschikbaar voor consultaties van acuut zieke patiënten en zijn ze 24/7 verantwoordelijk voor de reanimatiezorg in MST.Binnen het ICC werken intensivisten, IC verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtistes, ergotherapeuten, logopedisten en ver-wijzers multidisciplinair samen om de beste zorg voor de meest kwetsbare patiënt te leveren. Een belangrijk aandachtspunt is de zogenaamde vroegmobilisatie. Patiënten worden zodra hun con-ditie dit toelaat geholpen met reactiveren, in eerste instantie in bed, maar als het kan, zo snel mogelijk uit bed. Vroege reactivatie bespoedigt het herstel en biedt perspectief voor de patiënt om er weer boven op te komen.

Intensivisten en andere medewerkers van de IC willen graag continu de kwaliteit van zorg blijven verbeteren. Dit gebeurt onder andere door het verrichten van en het participeren in we-tenschappelijk onderzoek. Het ICC van MST heeft een volwaardig researchbureau met 2 researchverpleegkundigen. De focus van wetenschappelijk onderzoek ligt op het gebied van hersenschade ten gevolge van ernstig neurotrauma of reanimatie. In nauwe samenwerking met de klinische neurofysiologie wordt onder an-dere de prognostische waarde van EEG monitoring onderzocht.

Betere zorg ontstaat ook door feedback. De Nazorgpoli van het ICC ziet patiënten die langdurig op de IC hebben gelegen na hun opname terug. Tijdens dit polibezoek delen zijn hun ervaringen met intensivisten en IC verpleegkundigen waardoor het team van professionals kan leren hoe de zorg verder verbeterd kan worden.

SamenwerkingSinds kort is een groot regionaal netwerk van IC’s opgericht, waarin Isala Zwolle en MST een aanjagende rol hebben. Het doel van deze netwerkvorming is laagdrempelig contact tussen de verschillende IC’s om kennisharmonie te bevorderen en patiënten sneller over te plaatsen wanneer dat nodig is.

Page 12: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

Radiotherapie

Radiologie

12

Aandachtsgebied

mend aantal regionale besprekingen. Dit alles zorgt mede voor behoud van hoogcomplexe zorg, met kwaliteitsver-betering en kostenbesparing.

Hierdoor hebben de patiënten toe-gang tot de best mogelijke diagnostiek, weinig reistijd, korte wachttijden en een toename van keuzevrijheid. Door de grootte van het samenwerkingsverband en ook de samenwerking met de Nu-cleaire Geneeskunde kan de opleiding voor Radiologie en Nucleaire Genees-kunde op een hoger niveau gebracht worden.

Ambitie• Behoud en doorontwikkeling van

kwalitatief hoogwaardige beeldvor-mende diagnostiek voor de inwoners van deze regio.

• Opheffen complexe organisatorische beperkingen voor het verlenen van zorg.

• Beter voorbereid zijn op strengere volumenormen, hogere kwaliteits- eisen en toenemende informatie- behoefte.

• Regionaal inhoud geven aan landelijke integratie van de opleidingen voor Ra-diologie en Nucleaire Geneeskunde.

Radiotherapie in MST is een grote afde-ling die bijna alle radiotherapeutische behandelingen uitvoert met hightech apparatuur en gespecialiseerde mede-werkers. Door de radiotherapie in de regio aan te bieden, wordt voorkomen dat patiënten vaak en onnodig ver hoeven te reizen.

Vanwege de noodzakelijke specialisa-tie van radiotherapeut-oncologen in deelgebieden, is de radiotherapie in Nederland geconcentreerd in twintig instituten. Radiotherapie MST verzorgt de radiotherapeutische zorg voor Twente (MST, ZGT) en een groot deel

van de Achterhoek (SKB). Radiotherapie wordt toegepast bij diverse oncologi-sche aandoeningen zoals hoofd- halsoncologie, borstkanker, longkanker en HPB oncologie met technieken als Gating, Deep Inspiration Breath Hold, Online Image Guided Radiotherapie en Stereotaxie. De radiotherapeuten vinden het belangrijk dat er korte lijnen zijn met verwijzers waarin zij ondersteund worden vanuit een regionetwerk. In het wetenschappelijk onderzoek wordt geparticipeerd in meerdere lan-delijke fase III onderzoeken. Er is door-lopend onderzoek waarin studenten technische geneeskunde participeren.

De vakgroep radiologie is sinds vijf jaar gefuseerd met de vakgroepen radiologie van ZGT en SKB (MRON, Maatschap Radiologie Oost Nederland) met als doel verregaande specialisatie te kunnen aanbieden op academisch niveau.

Op deze wijze biedt MRON alle patiën- ten in de regio Twente toegang tot goede diagnostiek dichtbij huis. Met name de vergaande subspecialisatie en diversiteit benadrukt de kwaliteit van de radiologie in MST.

De juiste informatie en beeldvorming bij behandelingen zijn essentieel. Radiologie in MST zorgt ervoor dat door intensieve samenwerking er een optimale ondersteuning en facilitering is van de afzonderlijke specialisaties en ziekenhuizen. Onderzoeken worden uitgevoerd door hoogopgeleide mede-werkers en beoordeeld door radiologen met subspecialisatie en aandachtsge-bieden. De beelden zijn in alle drie de ziekenhuizen toegankelijk, inclusief verslaglegging. MRON biedt tevens goede ondersteuning voor het toene-

Bij radiotherapie wordt de tumor gedood of verkleind door middel van röntgen- straling. Door deze stralen zeer exact te richten, kan de tumor goed worden geraakt en kunnen gezonde weefsels daaromheen optimaal gespaard worden.

Rond de invoering van nieuwe tech- nieken wordt data verzameld en gepresenteerd op landelijke- of inter- nationale congressen.

Ambitie• Als early adaptor moet MST blijven aan-

haken bij de radiotherapeutische ont-wikkelingen. Hiervoor moet de hightech apparatuur up-to-date worden gehou-den door innovaties en investeringen.

• Inzet op de Image Guided Adaptive Radiotherapy (IGART).

• Verder verbeteren van patiëntenvoor-lichting door deze meer vraaggericht in te richten.

Page 13: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

Orthopedie

13

De zorg voor het groeiende skelet vraagt vaak om specialistische kennis.

KinderorthopedieGoede zorg bij kinderorthopedie voorkomt problemen op volwassen leeftijd. MST onderscheidt zich door meerdere multidisciplinaire behandelteams voor: spina bifida, neuromusculaire aandoeningen en kinderen met meervoudige problematiek. Er is een intensief samen-werkingsverband met revalidatiecentrum Roessingh, regionale ziekenhuizen en academische centra met kinderorthopedie. Behandeling vindt plaats in multidis-ciplinair verband met kinderartsen, kinderorthopeden, kinderrevalidatieartsen, kinderneurologen, kinderfysio-therapeuten en kinderpyschologen. MST is ook erkend als klompvoetcentrum voor de behandeling van kinde-ren met idiopathische klompvoeten.

ArtroseMST biedt het complete palet voor de behandeling van knie- en heupartrose met als doel pas operatief in te grijpen op het juiste moment. Voor de optimalisatie van de conservatieve behandeling en het kunnen kiezen van het juiste tijdstip is een ‘Artrosepoli’ ingericht. MST beschikt over gespecialiseerde orthopeden die zich toeleggen op (revisie)prothesiologie.

Enkel en voetVoor een juiste behandeling is intensieve samenwer-king met revalidatieartsen, orthopedisch schoenmaker, orthopedisch instrumentmaker, podotherapeut, gips-meester en fysiotherapeut noodzakelijk. Het postope-ratieve traject verloopt soepel, omdat na een operatie aan de voet en enkel de patiënt tijdens de opname alles binnen het ziekenhuis kan regelen. Samen met het Roessingh is MST een centrum voor tertiaire verwijzin-gen van enkel- en voetpathologie.

Ambitie• Fungeren als regionaal centrum voor artrosezorg,

met aandacht voor de jonge en oudere patiënt. • Een nog intensievere samenwerking met Revalidatie-

centrum Roessingh.• Het aanbieden van multidisciplinaire behandelingen

van sportletsels en de behandeling van complexe (ligamentaire) letsels van schouder, knie en heup.

• Kinderorthopedie• Artrosezorg• Heup- en knie-(revisie)

prothesiologie• Enkel- en voetchirurgie• Traumatologie

Infographic Oncologie

Waardering van Borstkanker- vereniging Nederland voor de patiëntgerichte borstkankerzorg van MST

Intensieve samenwerking met

kennisinstituten [CPCT, NFU, IKNL, NIVEL,

KWF Kankerbestrijding, Santeon,

Universiteit Twente, MIRA]

MST = • top 3 centrum bij lever- en

alvleeskliertumoren• geselecteerd centrum bij bloed- en lymfeklierkanker

• alle onderzoeken en behandelingen bij darmkanker

• heeft een regionale centrumfunctie voor diverse oncologische

aandoeningen

Het aantal mensen met een melanoom, de agressiefste vorm van huidkanker, stijgt elk jaar

1. huidkanker (15.800) 2. darmkanker (15.400)3. borstkanker (14.6400)4. longkanker (12.200) 5. prostaatkanker (11.100)

Meest voorkomende

soorten kanker in

Nederland

Per jaar krijgen 11.000 mannen in Nederland prostaatkanker; het is de meest voor- komende kankersoort in Nederland bij mannen.

Darmkanker Twente

inwoners8,7 10.000

inwoners

Darmkanker Nederland

7,8 10.000

Medisch Spectrum Twente, Deventer Ziekenhuis en Ziekenhuisgroep Twente gaan samenwerken in een netwerk voor oncologische zorg in en om de regio Twente en Salland.

3 1

Page 14: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

14

Zorg in MST: multidisciplinair en op topniveau

Naast het verlenen van basisgezond-heidszorg, richt het ziekenhuis zich juist op (hoog)complexe zorg waarbij meerdere professionals zich tegelijkertijd inzetten om het beste resultaat voor de patiënt te bereiken. De infrastructuur van MST maakt het ziekenhuis uitermate geschikt voor het verlenen van topklinische zorg. Het to-tale aanbod van verschillende zorgdisci-plines is onder één dak aanwezig en de zorgverleners werken op multidiscipli-nair niveau nauw met elkaar samen.

Speerpunten van het ziekenhuisOm op sub-academisch zorgniveau te kunnen blijven acteren, heeft MST speer-punten binnen het topklinisch zorgaan-bod geformuleerd. Dit zijn specifieke zorgonderdelen waarmee het zieken-huis zich regionaal onderscheidt en op landelijk niveau tot de top behoort of wil gaan behoren. Kenmerkend voor deze speerpunten is een continue focus op

Als topklinisch ziekenhuis heeft MST de ambitie om op

verschillende zorgonder delen tot de lande lijke top te behoren

Interview

het ontwikkelen van kwaliteit, het ver-richten van wetenschappelijk onderzoek en de aandacht voor innovatie. In het zorgaanbod maakt MST onder-scheid tussen topklinische speerpunten op het gebied van oncologie en hart-vaat aandoeningen. Het gaat daarbij onder meer om het zorgproces rondom complexe, vergevorderde darmkanker, HPB oncologie (lever, alvleesklier, galblaas en galwegen), hartritmestoor-nissen via ablatietherapie en interven-tiecardiologie zoals PCI’s (behandeling verstopte kransslagader). MST is tevens een van de elf traumacen-tra in Nederland en biedt 24 uur per dag zorg aan ernstige ongevalsslachtoffers uit zowel Oost-Nederland als een deel van Duitsland. Daarnaast heeft MST specifie-ke aandachtsgebieden die gericht zijn op de behandeling van chronische aandoe-ningen zoals HIV, neurologische aandoe-ningen, inflammatoire darmziekten en astma. Ook binnen de kindergeneeskun-de levert MST brede zorg met aandachts-gebieden zoals astma, darmziekten, kinderorthopedie en post-IC zorg.

Behalve de topklinische zorg, levert MST ook transmurale topzorg. Een voorbeeld hiervan is het Wond Expertise Centrum. Dit laatste is opgericht met als doel de kwaliteit van wondzorg voor alle patiën-ten in de regio te verbeteren. Dermatolo-gen, vaatchirurgen en plastisch chirur-gen werken hierbij gezamenlijk aan een versnelde diagnose en behandelplan, gericht op een spoedig herstel van de patiënt in de thuisomgeving.

Een breed zorgaanbod op topklinisch niveau, daarin is Medisch Spectrum Twente (MST) onderscheidend. De patiënt kan terecht voor de reguliere basiszorg, maar ook voor specialistische topklinische zorg. En dat is prettig, aangezien de verschillende academische centra van Nederland, ten opzichte van Twente, ver weg liggen.

Ronald Trof Voorzitter Medisch Stafbestuur

Page 15: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

15

MST in kaartWetenschappelijk onderzoekBij een topklinisch ziekenhuis hoort ook het actief verrichten van en deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Het doel is om continu de zorg te verbeteren. De verschillende wetenschappelijke ac-tiviteiten die MST ontplooit, lopen uiteen van het participeren in bestaande (inter-nationale) onderzoeken tot het initiëren van eigen onderzoek. Het ziekenhuis werkt hierbij nauw samen met academi-sche centra en tevens met de Universiteit Twente. Een aantal medisch specialisten uit MST is als hoogleraar verbonden aan deze universiteit.

Toekomstig ziekenhuisGelet op de ontwikkelingen in het zorglandschap zullen, door concentratie van specifieke zorgonderdelen, steeds minder ziekenhuizen in de toekomst (hoog)complexe zorg kunnen en mogen leveren. Als topklinisch ziekenhuis heeft MST de ambitie om op verschillende zorgonderdelen tot de landelijke top te behoren. Een andere ontwikkeling, mede onder druk van de alsmaar stijgende zorgkosten, is de maatschappelijke tendens om steeds meer zorg terug te verwijzen naar de eerste lijn, zoals de huisarts, wijkverpleegkundige en thuis-zorg. Dit betekent niet dat verrichten van basiszorg vanuit het ziekenhuis totaal gaat verdwijnen. MST blijft actief betrok-ken bij de transmurale zorgverlening.

Het ziekenhuis is een onderdeel van de zorgketen die wordt aangevuld door nau-we samenwerking met de zorgverleners uit de eerste lijn.

Trots op MSTAls gezegd, MST kenmerkt zich als een ziekenhuis met een groot en breed aanbod van zorg. Waar de speerpunten onderdelen van zorg zijn die slechts in enkele topklinische ziekenhuizen worden geleverd, richt MST zich ook op specifieke aandachtsgebieden. Voor beide geldt dat door aanwezigheid van vrijwel alle specialismen in MST er op multidiscipli-nair niveau kan worden samengewerkt. De lijnen tussen deze verschillende specialismen zijn kort en de onderlinge bereidheid om elkaar te helpen en te ver-beteren is groot; 24 uur per dag, 7 dagen per week is de patiënt bij ons in goede handen. En dat maakt ons bijzonder trots!

Bovenregionaal verzorgingsgebied

MST maakt deel uit van een groot landelijk zorgnetwerk, waaronder Santeon.

ZGT

SKB

Deventer Ziekenhuis DZ

UMCG

Erasmus MC

LUMC

UMC Utrecht

AMC

Antoni van Leeuwenhoek

Prinses Máxima Centrum

Radboud UMC

EUREGIO-KLINIKNordhorn

UKM Münster

St. Antonius-Hospital Gronau

Röpcke-Zweers Ziekenhuis

Page 16: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

16

OnderscheidendEen van de speerpunten binnen het Thoraxcen-trum is de klinische elektrofysiologie. Binnen dit deelgebied van de cardiologie worden patiënten met ritme- en geleidingsstoornissen behan-deld. De afdeling elektrofysiologie beschikt over state-of-the-art 3D beeldvormende apparatuur om ingewikkelde ritmestoornissen te analyseren en te behandelen.Ritmestoornissen kunnen worden behandeld met ablatietechnieken. Door het maken van lit-tekens (met warmte of met vrieskoude) op stra-tegische plekken in het hart wordt voorkomen dat ritmestoornissen opnieuw kunnen optreden. De afdeling heeft een grote groei doorgemaakt en behoort nu qua aantal behandelde patiënten tot de grootste in Nederland.De meeste patiënten worden behandeld we-gens boezemfibrilleren. Meestal met cathetera-blatie (PVI, pulmonaal vene isolatie), maar soms ook door de hartchirurgen met video assisted thoracoscopische ablatie (VATS).Binnen het Thoraxcentrum wordt veel aandacht besteed aan een juiste verdeling tussen resultaat en de veiligheid van de procedures. In Neder-land is dit het enige centrum waar bij alle PVI’s continue de temperatuur in de slokdarm wordt gemeten, dit om ernstige complicaties aan

Speerpunt

Interventiecardiologie en klinische elektrofysiologie

Het Thoraxcentrum Twente, bestaande uit het samenwerkingsverband cardiologen en cardiothoracaal chirurgen, is het centrum voor de behandeling van alle hartaan-doeningen. Het is het (boven)regionaal centrum aangaande de interventiecardiologie, de klinische elektrofysiologie en cardiochirurgie.

Thoraxcentrum Twente

Samenwerking Het Thoraxcentrum Twente werkt samen met de afdeling Cardiogenetica van het Academisch Medisch Centrum (AMC). Deze specialisten werken met cardiologen van MST samen op de polikliniek om vragen van patiënten op het gebied van erfelijkheid van bepaalde ritmestoornissen te beantwoorden.

Page 17: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

17

Thoraxcentrum Twente

slokdarm en zenuwbanen naar maag en middenrif te voorkomen. Het beperkte aantal complicaties is hiervan een direct gevolg. Catheterablaties wegens ventriculaire (vaak levensbedreigende) ritmestoor-nissen zijn steeds vaker mogelijk. Door toenemen-de ervaring, kennis en door de bovengenoemde 3D beeldvorming zijn de resultaten sterk verbeterd.

PatiëntenvoordeelPatiënten die vanwege boezemfibrilleren ablatie-therapie hebben ondergaan in MST, hebben een

minder groter kans op complicaties en recidief dan in andere centra.

Wetenschappelijk onderzoek• Omdat er een relatie is tussen vriesduur en de

schade aan omliggende weefsels, wordt binnen het Thoraxcentrum onderzoek verricht naar de optimale vriesduur bij ablaties wegens boezemfi-brilleren.

• Bij PVI’s met radiofrequente energie (warmte) wordt geparticipeerd in onderzoek naar grotere effectiviteit door integratie van ablatieduur en uitgeoefende druk. Door deze inspanningen is het aantal tweede ingrepen afgenomen.

AmbitieDoorontwikkelen en tot de top van Nederland willen blijven behoren aangaande patiënten- aantallen, uitkomsten en innovaties.

Betrokken specialismen• Cardiologie• Cardiochirurgie

Behandeling• Ablatie bij hartritmestoornissen• Percutane coronair interventies (PCI’s)• TAVI (transcutaneous aortic valve inter-

vention bij aortaklepstenose), minimaal invasieve aortaklepchirurgie

• Mitraclip implantaties bij mitralisklep insufficiëntie.

Page 18: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

18

OnderscheidendDe diagnose bij patiënten met chronische maag-darmischemie (CMI) is lastig te stellen omdat er geen typische klinische presentatie is. In MST worden alle patiënten met verdenking op CMI beoordeeld door MDL-artsen en vaatchirurgen. De anatomie wordt vastgelegd met minimaal één afbeeldende techniek en bij reële verdenking volgt een functietest van de maag-darmdoorbloeding. De uitkomst wordt systematisch besproken in het multidisciplinair overleg met MDL-artsen, vaatchi-rurgen en interventieradiologen. Het consensus-advies wordt vastgelegd in het patiëntendossier, besproken met de patiënt en opgestuurd aan de verwijzer. Patiënten met acute maag-darmische-mie moeten op zeer korte termijn en soms zelfs acuut worden behandeld. MST is 24 uur per dag, 7 dagen per week in staat acute revascularisaties te verrichten en de

Doorbloedingsstoornissen van het maag-darmkanaal

De behandeling van acute maag-darmischemie is uiterst complex. MST dient als expertisecentrum voor patiënten met maag-darmischemie, zowel de chronische vorm als de acute, levensbedreigende vorm.

typische gevolgen van ischemie-reperfusie op hoog niveau te kunnen behandelen. Dat de multidisciplinaire aanpak succesvol is blijkt uit een sterke groei van het aantal tertiaire verwij-zingen. De werkgroep maag-darmischemie MST (WDMI-MST) is uitgegroeid tot een internationaal erkend kenniscentrum.

Patiëntenvoordeel• Een hoog niveau van expertise van alle betrok-

ken specialismen • Aantoonbaar goede uitkomsten van zorg.

Maag-darmischemie

Betrokken specialismen• Vaatchirurgie • MDL• Radiologie

Behandeling• Multidisciplinaire diagnostiek en

therapie van patiënten met acute en/of chronische maag-darmischemie.

• MST is tezamen met het Erasmus MC in Rotterdam het enige tertiaire centrum voor deze aandoening.

Speerpunt

Page 19: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

19

Gynaecologie

Gynaecologische oncologiePatiënten met een gynaecologische tumoren kunnen voor diagnostiek, behandeling, voor- en nazorg en follow-up terecht in MST. Chirurgische behandeling van ovarium-tumoren en endometriumtumoren vindt plaats in MST, voor de overige oncologisch chirurgische indicaties worden patiënten verwezen naar het UMCG in Groningen.

Prenatale diagnostiekVoor prenatale diagnostiek wordt vanuit de hele regio Twente verwezen naar MST. Ook het overgrote deel van de zorg voor zwangeren in Twente kan dichtbij huis plaatsvin-den. MST is het enige ziekenhuis met een GUO-vergunning (Geavanceerde Ultrageluid Onderzoek) in Twente en vervult daardoor een belangrijke regionale functie voor derdelijns-diagnostiek. Dit gebeurt in samenwerking met het Radboud UMC in Nijmegen.

EndometriosezorgDe endometriosezorg heeft zich doelmatig ontwikkeld rich-ting een multidisciplinair team en heeft een centrumfunctie voor regionale en bovenregionale verwijzingen. Patienten worden vrijwel altijd laparascopisch geopereerd en is daar-mee onderscheidend ten opzichte van andere centra.

AmbitieOndanks landelijke ontwikkelingen rondom concentratie van gynaecologische oncologie in alleen academische cen-tra, wil MST de huidige gynaecologische oncologie behou-den mede door samenwerking met ZGT en het Deventer Ziekenhuis in een regionaal oncologisch netwerk.

• Gynaecologische oncologie (ovarium- en endometrium- tumoren)

• Tertiaire functie voor prenatale diagnostiek

• Endometriose Centrum

WMDI-MST is mede oprichter en kartrek-ker van ‘the Dutch Mesenteric Ischemia Studygroup (DMIS)’, een samenwerking van grote MDL centra en vaatcentra in Nederland met als doel gezamenlijk rele-vante studies te initiëren en uit te voeren.

Wetenschappelijk onderzoek• Er wordt onderzoek verricht naar het optimali-

seren van de acute en chronische maag-darmi-schemie functietests (porta MR spectroscopie, biomarkers), het optimaliseren van de anatomi-sche diagnostiek (MRA), en naar de uitkomsten van zorg (QoL, duurzaamheid reconstructie).

• WDMI-MST initieert en participeert in meerdere klinische studies waaronder geblindeerde en gerandomiseerde klinische studies. In de in 2017 gepubliceerde transatlantische richtlijn werd WMDI-MST als enig centrum wereldwijd zowel in de schrijversgroep als in de reviewers groep vertegenwoordigd.

• Vanuit WMDI-MST zijn tientallen peer review publicaties, meerdere bijdragen aan leerboeken en richtlijnen en succesvol verdedigde proef-schriften gepubliceerd.

AmbitieDe doelstelling is om door bundeling van multidis-ciplinaire kennis en vaardigheden de diagnostiek en therapie van patiënten met acute en chroni-sche maag-darmischemie te optimaliseren. Het blijven verrichten van wetenschappelijk onderzoek is hiertoe van groot belang.

Aandachtsgebied

Page 20: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

20

Speerpunt

Page 21: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

21

OnderscheidendIn MST worden afhankelijk van de anatomie en de lokalisatie van de aandoening diverse EndoVascu-lair Aortic Repair (EVAR) technieken toegepast. Het beheersen hiervan, in combinatie met dedicated operatieteams en de beschikbaarheid over een ultramoderne hybride operatiekamer, maakt MST uniek. Dit blijkt uit de bijdrage aan wetenschap-pelijk onderzoek, inclusief promotietrajecten in samenwerking met onder andere de Universiteit Twente, het delen van kennis tijdens (inter)natio-nale congressen en de directe betrokkenheid bij de ontwikkeling van nieuwe, betere producten. Daarnaast hebben de vaatchirurgen in andere klinieken in zowel binnen- als buitenland collega’s begeleid en opgeleid in het toepassen van nieuwe endovasculaire technieken.

Endovasculaire technieken

MST is een van de grootste vaatcentra van Nederland en ontwikkelt zich met name op het gebied van endovasculaire technieken voor de behan-deling van aandoeningen van de thoracale en abdominale aorta.

Complexecentrale vaatchirurgie

Betrokken specialismen • Vaatchirurgie

Behandeling• EndoVascular Aortic Repair (EVAR)

procedures• Fenestrated EVAR, Chimney EVAR

(iliac branched EVAR)• Thoracic EVAR • Covered Endovascular Reconstruction

of Aortic Bifurcation (CERAB)• Open repair

Patiëntenvoordeel• MST heeft ruime expertise in de endovasculaire

technieken waardoor steeds minder vaak open procedures hoeven plaats te vinden.

• Beschikbaarheid van de nieuwste technieken in zowel geplande operaties als in spoedsituaties.

Wetenschappelijk onderzoek• Meer dan tien peer reviewed publicaties in we-

tenschappelijke tijdschriften met betrekking tot aortachirurgie gedurende de laatste vijf jaar.

• Meerdere publicaties zijn tot stand gekomen door samenwerking met andere topklinische ziekenhuizen.

• Momenteel wordt deelgenomen aan studies over de prestaties van nieuwe technieken, alsmede het gedrag van endoprotheses van verschillende materialen in samenwerking met de Universiteit Twente.

AmbitieDe doelstelling van de vaatchirurgie is het toe-passen van ‘branched’ technieken (endoprothe-ses met zijtakken) peri-visceraal, maar ook in de aortaboog. Dit laatste gebeurt in samenwerking met het Thoraxcentrum. Dit kan een groot voor-deel hebben voor de patiënten; sneller herstel en minder complicaties. Ook wil MST een opleidings-centrum worden voor deze nieuwe technieken en betrokken blijven bij de aanpassing en ontwikke-ling van endoprotheses.

Page 22: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

Anesthesiologie

22

KNODe impact van een tumor in het hoofd-halsgebied is groot; eten, drinken en ademen wordt moeizaam. Ook slikken is lastig en er zijn cosmetische gevolgen voor het gezicht. Naast de medische consequenties treedt vaak een sociaal isolement op.

Aandachtsgebied

Hoofd-halsoncologie Bij de hoofd-halsoncologie in MST zijn de volgende specialismen betrokken: KNO, Heelkunde, Kaakchirurgie, Radiologie en Radiotherapie. Ook worden paramedici ingezet zoals een klinisch psycholoog, logopedisten, diëtisten en tandartsprothetis-ten. De operaties voor hoofd-halsoncologie worden in Twente in MST uitgevoerd, in samenwerking met de afdeling KNO van het UMC Utrecht. De vakgroep participeert in meerdere studies.

StijgbeugeloperatiesBij otosclerose groeit in het middenoor overmatig bot, hierdoor wordt het gehoor minder. Otosclerose is ongeneeslijk, progressief en erfelijk. Het is de meest voorkomende vorm van erfelijke slechthorendheid. Als behandeling wordt de operatietechniek stapedotomie toegepast; de KNO-arts verwijdert een deel van de aangetaste stijgbeugel en het extra bot, en plaatst een prothe-se. In de regio Twente is MST het enige ziekenhuis dat deze operatie uitvoert.

AmbitieComplexe hoofd-, hals- en aangezichtschirurgie voor de regio Oost- Nederland behouden en in de nabije toekomst het 3D-referentiecentrum van Oost-Nederland worden.

Minder pijn geeft minder (postoperatieve) complicaties, zorgt voor een afname van de gemiddelde opnameduur en voor een minder vervelende ervaring van de patiënt. Langdurige pijn is niet acceptabel tijdens een ziekenhuisopname, stelt de vakgroep. De patiënt mag niet langer dan een uur een pijnscore hebben van meer dan 4 (op de in-ternationale numeric rating scale 0-10). Dat geldt ook voor patiënten met moeilijk te bestrijden pijn.

AmbitieDe vakgroep participeert in het ‘Pain Out project’; een internationale samenwerking van universitaire en niet-universitaire ziekenhuizen om onderzoek en benchmarking te doen van en over pijnbestrijding.

Pijn is een van de vervelendste ervaringen tijdens een ziekenhuisopname. Stress van de operatie kan de conditie van patiënten met een verminderde conditie bovendien onder een kritische grens laten zakken. De vakgroep Anesthesiologie van MST is daarom continu bezig de organisatie rond pijnbe-strijding op een steeds hoger niveau te krijgen.

• Pre-operatieve optimalisatie • Pijn risicoreductie

• Hoofd Hals Oncologie • Stijgbeugeloperaties

(Stapedotomieën)

Page 23: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

23

Interne geneeskundeKanker komt vooral veel voor bij mensen vanaf 65 jaar. Naast kanker, hebben zij vaak ook andere klach-ten. Deze kwetsbare groep krijgt in het Oncologisch Centrum een bijzondere behandeling op de Multimorbiditeitspoli.

MultimorbiditeitspoliBij oudere patiënten met kanker is vaak sprake van comorbiditeit, polyfarmacie, functionele beperkin-gen en kwetsbaarheid. Dit vraagt om een specifiek en persoonlijk behandelplan. Op de Multimorbidi-teitspoli wordt de patiënt in één dag door meerde-re specialisten gezien, zoals de internist-oncoloog en geriater, en gaat naar huis met een geïndividua-liseerd behandelplan. Hoewel dit een inspannende dag is, bespaart het veel ziekenhuisbezoeken.

HIV-behandelcentrumHet HIV-behandelcentrum levert professionele, kwalitatief hoogstaande en op de persoon afge-stemde zorg aan patiënten met een HIV-1 infectie. De landelijke normen voor HIV behandelcentra en de richtlijnen van de NVHB vormen de leidraad voor de zorg.

AmbitieDe vakgroep interne geneeskunde wil met de kli-nisch geriaters, de neurologen en de ouderenpsy-chiaters een matrixwerkgroep vormen waarmee de ouderenzorg in MST topzorg wordt.

• Multimorbiditeitspoli oncologie

• Infectieziekten (HIV)

Als je brein 8 tot 10 seconden bloedt, verlies je het bewustzijn

8-10 sec

Infographic Hart en vaat

Per jaar aantal Nederlanders

metBeroerte: 41.000

Hartinfarct: 30.000 Hartfalen: 26.500

Elke dag sterven er in Nederland

113

80

20

7.000 -

8.000 reanimaties per jaar buiten het

ziekenhuis

polikliniek vaatchirurgie

MST 2000 patiënten

per jaar(daarmee is MST een van de grootste vaatcentra van NL)

De chirurgische behandeling

van hartritme-stoornissen wordt vaak

gedaan via een kijkoperatie

Samenwerking met elektrofysio-logen leidde tot een vooraanstaand behandelcentrum voor hartritme-stoornissen

Boezemfibrilleren 200.000100.000

gediagnosticeerd

ongediagnosticeerd

mensen aan een beroerte

mensen aan een hartinfarct

mensen aan hartfalen

Page 24: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

24

OnderscheidendHet Traumacentrum Euregio binnen MST is een van de 11 regionale trauma-centra van Nederland. Het centrum is verantwoordelijk voor het opbouwen, onderhouden en coördineren van een traumazorgnetwerk samen met andere regionale ziekenhuizen en hulpdiensten. Het is een kenniscentrum voor registra-tie, onderzoek en onderwijs in de regio. Het Mobiel Medisch Team kan ingezet worden bij grootschalige incidenten.Het Traumacentrum behaalt goede behandelresultaten. De kans op over-leving na een ernstig ongeval is in MST bovengemiddeld groot ten opzichte van de landelijke resultaten, er overlijden

Ernstig meervoudig-gewonde (complexe) ongevalslachtoffers

Meer dan 7500 traumapatiënten worden elk jaar gezien op de spoedeisende hulp van MST waarvan bij ruim 200 patiënten sprake is van een zeer ernstig polytrauma. Een groot deel van deze patiënten bestaat uit verkeerslachtoffers. MST behoort wat betreft aantallen patiënten tot een van de grootste traumacentra van Nederland.

Traumacentrum Euregio

minder patiënten dan op grond van de ernst van de letsels wordt verwacht.Door de bijzondere geografische ligging aan de landsgrens is het Trauma-centrum gecertificeerd als regionaal traumacentrum voor de naastliggende Duitse regio. Een voorbeeld van die internationale samenwerking is de inzet van de Duitse traumahelikopter, gesta-tioneerd in Rheine. De helikopter wordt ingezet voor eerste acute behandeling van traumapatiënten in Twente en de Achterhoek, maar ook voor slachtoffers in de Duitse grensregio.

Omdat het Traumacentrum honderden keren per jaar patiënten opvangt en

Speerpunt

SamenwerkingEen aantal traumachirurgen werken met regelmaat binnen de defensie-organisatie. Als Defensie-Relatie-Ziekenhuis zijn er in MST meerdere beroepsmilitairen en reservisten in medische functies werkzaam. Deze traumachirurgen hebben tijdens militaire trainingen en missies (werkzaam bij militaire veldhospitalen zoals Afghanistan en Irak) ervaring opgedaan in uiterst complexe traumazorg en managen van grootschali-ge incidenten (rampenopvang). Zij brengen hun aanvullende expertise in. Daar hoort tevens een grotere bekendheid bij op het gebied van chemische-biologische en radio-nucleaire incidenten; bij de SEH afdeling van MST is een decontami-natie unit ingericht die in voorkomend geval voor dit soort incidenten regionaal beschikbaar is.

behandelt, is de zorglogistiek efficiënt georganiseerd. Op de vooraankondi-ging van de ambulancedienst worden voorbereidingen getroffen. Er zijn 24/7 diagnostische (echografie, CT-scan, MRI) en uitgebreide operatieve facilitei-ten. Na de eerste opvang is aanvullende expertise van alle medische specialis-men direct beschikbaar. Bij complexe en meervoudige letsels moet verdere expertise vaak ingeschakeld worden, zoals vaatchirurgie, thoraxchirurgie, orthopedie en transfusie-laboratorium.MST heeft de beschikking over een gro-te Intensive Care afdeling die zorg levert op het hoogst expertise niveau voor patiënten met levensbedreigende ver-

Page 25: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

25

wondingen. Het traumacentrum biedt een integrale verzorging; die begint op de SEH afdeling, vervolgens verloopt via operatiekamer en intensive care, opname op de verpleegafdeling en vaak aansluitend revalidatie in combinatie met poliklinische nazorg doorde traumachirurg. Hiervoor zijn goede samenwerkingsafspraken gemaakt met het revalidatiecentrum; de revalidatie- arts wordt bij de behandeling betrokken op moment dat de patiënt nog op de intensive care afdeling verblijft.

Patiëntenvoordeel• De integrale behandeling, van eerste

opvang tot uiteindelijk poliklinische nazorg, maakt MST tot onderschei-dend centrumziekenhuis.

• Bij schedel-hersenletsel wordt de patiënt met de ambulancedienst naar MST gebracht vanwege beschikbaar-heid van neurochirurgische expertise. Bij dit soort letsels, of bij meer ernstig gewonde patiënten, is het meestal be-ter rechtstreeks naar het traumacen-trum te rijden, ook al is er een ander ziekenhuis dichterbij.

• De traumachirurgen zijn leidend en coördinerend in de acute trauma- zorg. De behandeling vindt plaats

Betrokken specialismen• Anesthesiologie• Traumatologie• Interventieradiologie• Intensive Care• Diverse disciplines indien

geïndiceerd

Behandeling Verzorgen van hoogwaardige traumazorg bij ernstig meer- voudig gewonde (complexe) ongevalslachtoffers

in teamverband van een chirurg, anesthesioloog, radioloog, neuroloog, spoedeisende hulp verpleegkundigen en arts-assistenten.

Onderzoek• Het traumacentrum MST initieert

en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Focus hierbij zijn ontwikkeling van innovatieve technieken voor betere fractuurbe-handeling en de bijdrage aan het verbeteren van de organisatie rond de pre-hospitale traumazorg (Bureau Acute zorg Euregio).

• Naast betrokkenheid bij de coördina-tie van regionale traumazorg richt AZE zich op andere vormen van acute zorg (regionale eerste harthulp, CVA- zorg, geboorte-zorg etc.), die naar moge-lijkheid ook grensoverschrijdend vorm wordt gegeven.

• Binnen het Landelijk Netwerk Acute Zorg werken acute zorgnetwerken samen met ketenpartners en profes-sionals. Het doel is optimale toegan-kelijkheid van acute (trauma)zorg. Voor iedere patiënt met een acute zorgvraag, ook als er moet worden opgeschaald door een eventuele ramp of crisis.

AmbitieMet oog op kwaliteit van de zorg wordt de behandeling van traumapatiënten toenemend geconcentreerd in gespeci-aliseerde ziekenhuizen als MST.De vergrijzing leidt tot een forse toe- name van het aantal oudere patiëntendat met letsel in het ziekenhuis wordt opgenomen. Vaak zijn dit patiënten met uitgebreide bijkomende aan- doeningen waardoor meer complexe behandeling noodzakelijk wordt. Een toenemende bijdrage van specialisten ouderen-geneeskunde (geriaters) in de zorg voor deze groep traumapatiënten zal in de komende jaren nodig zijn. Dit vergt meetcapaciteit en expertise op dit gebied.

Page 26: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

26

Complexe wonden

Een wond die niet geneest gaat gepaard met pijn, schaamte, sociaal isolement en financiële consequenties. Ongeveer twee procent van de mensen in Nederland heeft een wond die niet geneest. Dat komt neer op 11.400 patiënten in Twente. Dit aantal zal de komende jaren stijgen door vergrijzing en de stijging van chronische ziekten zoals diabetes mellitus.

Transmurale behandeling van complexe wonden

Speerpunt

Betrokken vakgroepen• Vaatchirurgie • Dermatologie • Plastische Chirurgie • Eerstelijn - Huisartsen

BehandelingTransmurale behandeling in multidisciplinair verband

OnderscheidendDiverse onderzoeken tonen aan dat de zorg voor patiënten met een wond versnipperd is en dat dit de kwaliteit niet ten goede komt. Ook in MST was deze zorg verdeeld over diverse vakgroepen. Een eerste stap in de verbetering van de wondzorg was daarom het oprichten van een gezamenlijk wond- expertisecentrum.Sinds 2017 heeft MST een ingang voor patiënten met een wond waar diverse vakgroepen zoals de dermatologie, plastische chirurgie en de chirurgie wondzorg leveren. Patiënten met een wond krijgen hier een uitvoerige analyse van de reden dat hun wond niet geneest en er wordt een behandeladvies geformuleerd. Deze gezamenlijke analyse is steeds vaker noodzakelijk omdat het aantal patiënten met complex onderliggend lijden, zoals hartfalen, nierin-sufficiëntie en diabetes mellitus, groeit. Zorg dichtbij de patiënt en in het ziekenhuis wan-neer dat moet, is de onderliggende visie van Wond Expertise Centrum MST. De meeste patiënten die hier worden gezien kunnen met een duidelijk advies thuis verder worden behandeld. Om deze zorg thuis te kunnen garanderen wordt Wond Expertise Centrum MST uitgebreid met een ver-gaande samenwerking met Zorgschakel Enschede, Carint en andere verpleeghuizen. Deze ontwikke-ling vindt plaats met een actieve inzet van Menzis en QualityZorg om ook op het gebied van onder-steuning, inzicht in kwaliteit en financiering tot een duurzame oplossing te komen.

Patiëntenvoordeel • Een geïntegreerde wondpoli waarin alle vakgroe-

pen betrokken bij wondzorg participeren. • Vergaande samenwerking met de eerste lijn, met

Page 27: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

27

name de thuiszorg. Dit leidt tot een uitgebreid vangnet en continuüm voor de wondpatiënt.

• Door samenwerking ontstaan nieuwe behandel-technieken; zoals de one-stop-shop hybride operatie waarbij de patiënt met een wond in principe middels één ingreep op de hybride OK een volledige behandeling van de wond ondergaat. Dit leidt tot aantoonbaar betere kwaliteit van zorg.

Wetenschap• Binnen Wond Expertise Centrum MST vindt veel

wetenschappelijk onderzoek plaats, in samenwer-king met derden zoals de Universiteit Twente.

• Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en de genezing van wonden. Voorbeeld: de relatie tussen advanced glycation endproducts en wondgenezing.

• Analyse van nieuwe wondproducten. Voorbeeld: het effect van ceramentG op de genezing van wonden met een onderliggende osteïtis.

• Europese studies, zoals de INFACT-studie, een nieuwe methode voor analysedetectie van wondinfecties.

• Kosteneffectiviteitsstudies, zoals de Analyse kosten wondzorg.

AmbitieMST heeft meegeschreven aan de landelijke kwali-teitsstandaard complexe wondzorg. In deze standaard wordt helder beschreven hoe de ketenzorg er voor patiënten met een wond dient uit te zien. Met ons WEC is MST ver op de goede weg, maar een verdere integratie met de eerstelijn is noodzakelijk. Dat betreft niet alleen afspraken over de medisch inhoudelijke zorg, maar gaat ook over inzet van e-health, analyse value based woundcare en preventie van wonden.

Kinder- geneeskundeNeonatologieDe behandeling van prematuren vindt plaats op de afdeling neonatologie. MST heeft een post-IC/HC functie, wat betekent dat ook kinderen vanaf 30 weken en 1000 gram behandeld worden. Zij hoeven dus niet naar een ander ziekenhuis. Er is ook een follow-up spreekuur, waarbij prematuren tot de leeftijd van 9 jaar gevolgd worden. Het doel is om problemen in de ontwikkeling, waar zij een hogere kans op hebben, vroeg op te sporen, zodat er gepaste therapie ingezet kan worden.

AstmaAstma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinde-ren. Bij jonge kinderen is het een lastige diagnose waardoor er veel over- én onderbehandeling bestaat. MST heeft kwalitatief hoogwaardige astmazorg, toegespitst op problematisch ernstig astma. MST is een expertisecentrum voor longfunctie diag-nostiek voor jonge kinderen. Doordat de inspanningsprovo-catie situaties nabootst waarin jonge kinderen astmaklachten krijgen (inspanning, koud), kan een behandeling direct worden aangepast. Ook overbehandeling wordt voorkomen.

IBDBij een op de vier patiënten met IBD (de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa) beginnen de klachten op kinderleeftijd. Zij moeten als kind leren leven met een chronische ziekte, medicijngebruik en de psychische gevolgen. Het verloop van de ziekte is grillig en onvoorspelbaar en verloopt bij kinderen heftiger dan bij volwassenen. Dit vereist goede zorg en bege-leiding, waarbij iedere leeftijdscategorie vraagt om een andere aanpak en benaderingswijze. MST is een van de weinige niet-academische ziekenhuizen waar kinderen zowel voor de diagnostiek als behandeling terecht kunnen.

AmbitieSamen met Isala in Zwolle worden er gezamenlijke informa-tieavonden georganiseerd om de patiëntenvoorlichting te verbeteren. Hiervoor wordt een denktank gevormd waarin ook patiënten deelnemen. Ook is er behoefte aan meer gespecia-liseerde MDL-verpleegkundigen, die een deel van de poliklini-sche zorg voor kinderen met inflammatoire darmziekten (IBD) op zich kunnen nemen.

Aandachtsgebied

• Neonatologie • Astma • IBD

Page 28: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

28

Hoe werkt dit in de praktijk?“Gezamenlijk hebben we doelen gesteld, zoals minder heroperaties, een daling in het aantal polikliniekbezoeken, een grotere patiënttevredenheid en minder herop-names vanwege wondinfecties. Elk half jaar zitten we om tafel en legt ieder zieken-huis alle cijfers van de afgelopen periode naast elkaar. Vervolgens kijken we wat we kunnen leren van elkaar. De maanden die volgen worden de aanpassingen in de praktijk gebracht en vervolgens wordt gekeken of dit leidt tot een betere kwaliteit van zorg. Dit hebben we nu gedaan op het gebied van long-, prostaat-, darm- en borstkanker. ”

Leiden de verbeterslagen daadwerkelijk tot een betere kwaliteit?“MST had als verbeterpunt dat veel patiënten een nacht bleven slapen. In de andere ziekenhuizen waren meer dagbehandelingen en gingen mensen sneller naar huis. Na praktische handvatten te hebben gekregen hebben we de processen verbeterd. In een halfjaar tijd steeg de kwaliteit op dit gebied met 20 tot 30 procent.”

Wat houdt Value-Based Health Care in?De Value-Based Health Care (VBHC) methode is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten. MST doet dit samen met zes andere ziekenhuizen, die gezamenlijk de Santeon groep vor-men. Met elkaar kijken we hoe de processen in de ziekenhuizen zijn geregeld met als uitgangspunt de kwaliteit van zorg voor de patiënt. Door naar elkaar te kijken, luisteren en leren, kan iedereen de bevindingen vertalen naar de zorg in het eigen ziekenhuis.”

Waarom is dit belangrijk?“Voor goede resultaten van de medische zorg, is een goed zorgtraject noodzakelijk. Dan hebben we het over alle stappen die nodig zijn om tot een goed eindresultaat te komen. Verbeteren kun je niet alleen. Door naar elkaar te kijken, kun je geza-menlijk de kwaliteit van zorg naar een hoger niveau brengen en de patiënt beter helpen.”

Interview: Value Based Health Care

Betere zorg door vergelijken van uitkomsten

MST participeert tezamen met de andere Santeon zieken-huizen in Value Based Health Care projecten, waaronder een aantal oncologische aandoeningen zoals darmkanker, borstkanker en prostaatkanker. Door de uitkomsten per ziekenhuis met elkaar te vergelijken kunnen we samen zorgen voor verbetering en vernieuwing.

Eino van DuynOncologisch chirurg

Voor goede resultaten van de medische zorg, is een optimaal

zorgtraject noodzakelijk

Value Based Health Care (VBHC) is gericht op het

vergroten en optimaliseren van de waarde van zorg

voor de patiënt en het reduceren van de zorg-

kosten. VBHC betrekt het hele zorgpad rondom een

medische aandoening het-geen toegevoegde waarde

oplevert voor de patiënt. Op deze wijze wordt inno-

vatie en verbetering van zorg onderdeel van de da-gelijkse klinische praktijk.

Professionals en ziekenhui-zen kijken anders naar de inrichting van het (inhou-

delijke) zorgproces en er zijn meer patiëntgerichte

verbeteringen mogelijk, ingezet door de professio-

nals. De uitkomsten van be-handeling zijn vertrekpunt

voor het maximaliseren van waarde. Tegelijkertijd biedt

VBHC altijd een afweging op het kostenaspect.

Page 29: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

29

Infographic MST

Feiten over MST

In het regionale verzorgingsgebied van MST wonen 263.357 mensen. Zij wonen vooral in de regio Twente

Regionaal verzorgings- gebied

(Uit: Consumer Quality Index en zorgkaartnederland.nl)

Onze rapportcijfers 2017poliklinische opnames

klinische opnames

voor de specialisten

8+ 8 8.6

De rol van de ziekenhuisapotheker is door de jaren heen veranderd van productgericht naar patiëntge-richt. Dat komt doordat de keuze in geneesmiddelen meer complex is en bovendien vaak thuis uitgevoerd moeten kunnen worden door de patiënt. Ook door de introductie van de add-ons, vaak zeer dure therapieën, en de tekorten op de geneesmiddelenmarkt, ligt de focus van de ziekenhuis- en poliklinische apotheek meer en meer op doel-matig toepassen van de beschikbare middelen. Het principe ‘duur waar het moet en goedkoop waar het kan’, wordt ge-hanteerd in MST. Samen met voor-schrijvers worden voorkeursmidde-len bij behandelingen afgesproken. De farmaceutische patiëntenzorg van MST draait daarom om per-soonlijk contact en korte lijnen met de voorschrijvers . Dit zorgt voor een juiste balans tussen kwaliteit, patiëntveiligheid, professionaliteit en een intensief contact met de eerstelijns farmaceutische zorg. Door bij opname en ontslag de thuismedi-catie ziekenhuis breed te verifiëren is een goede medicatieoverdracht gewaarborgd. Op de acht indicatiegebieden, ook beschreven in deze brochure, vindt Santeon breed afstemming plaats in werkgroepen. Voor de input in deze werkgroepen vaardigt elk ziekenhuis een voorschrijver en een zieken-huisapotheker af.

Geneesmiddelen: dure medicijnen & persoonlijk contact

96%

97%

voelde zich welkom op de polikliniek

is positief over de bejegening door de zorgverleners

374.000 polibezoeken232 specialisten2.851 medewerkers600 bedden14 operatiekamers

MST

Value based health care

Diagnose Behandeling Nazorg

Zoeken naar variatie in uitkomsten en van elkaar leren om te verbeteren

Welke uitkomsten vinden patiënten belangrijk?1. Gezondheidsstatus2. Herstelproces (duur)3. Duurzaamheid van

behandeling

Patiënt met aandoening wordt behandeld

3. Verbeteringen implementeren

1. Uitkomsten meten en vergelijken

Dit proces leidt tot meer waarde:• Betere uitkomsten• Minder kosten=Value Based Healthcare2. Variatie zoeken

en analyseren

Page 30: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

30

Aandachtsgebied

CVABij het Neurocentrum Twente is de focus op de vasculaire neurologie (CVA zorg, in het bijzonder de intra-arteriële trombectomie), de ziekte van Parkinson onder andere door gebruik te maken van deep brain stimulation en de neuro-oncologie. De neurochirurgen leggen zich voorts toe op de behandeling van rughernia’s in samenwerking met de Rugpoli in Delden.Met een CVA kunnen patiënten voor behandeling 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht in MST. Vanuit omlig-gende ziekenhuizen worden patienten, indien geïndiceerd, verwezen naar MST voor neurochirurgische of intra-arteri-ele therapie (IAT).

Neurocentrum• CVA Zorg (IAT)• Parkinson (DBS)• Neuro-oncologie• Lage rug chirurgie

Het Neurocentrum Twente van MST is uniek in Nederland. Neurologische en neurochirurgische patiënten worden geholpen binnen een gezamenlijk aange-stuurd behandelcentrum. Patiënten door-lopen hierdoor een sneller en effectiever behandeltraject. Dit verbetert de zorg.

Ziekte van ParkinsonVoor patiënten met de ziekte van Parkinson biedt het Neurocentrum Twente behandeling met medicatie (dopami-nomimetica) maar ook geavanceerde behandelingen zoals deep brain stimulation (DBS), continue subcutane infusie van apomorfine of continue duodenale infusie van levodopa/car-bidopa gel. MST is een van de zes centra in Nederland die in staat is deze behandelingen aan te bieden.

Neuro-oncologiePatiënten met primaire hersentumoren worden bij de neuro-oncologie onder meer behandeld voor gliomen en meningeomen. Tevens is er zorg voor patiënten met uit-zaaiïngen in het zenuwstelsel. De zorg wordt geleverd door een team van onder andere neurologen en neurochirurgen. Ook beschikt MST over een palliatief team dat toegewijde zorg levert aan patiënten in hun laatste levensfase.

Lage rug chirurgieDe lage rug chirurgie, een samenwerking met de Rugpoli in Delden, biedt ketenzorg bij een hernia, stenose en degenera-tieve instabiliteit. In eerste instantie gaan deze patiënten naar de Rugpoli, maar als conservatieve therapie niet helpt worden zij doorverwezen voor een operatieve ingreep.

Ambitie Het Neurocentrum Twente wil haar positie en werkwijze bestendigen door een aantrekkelijke verwijspartner te zijn voor omliggende ziekenhuizen waarmee in regionaal verband wordt samengewerkt. Op deze wijze kan MST gespecialiseer-de neurologische zorg op niveau blijven leveren.

Neurocentrum

Page 31: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

Long- geneeskunde

31

1999MST wordt door VWS aangewezen als 1 van de in totaal 11 landelijke regionale traumacentra. Opdracht: verzorgen hoogwaardige traumazorg bij ernstig meervoudig- gewonde (complexe) ongevalslachtoffers

Ernstig gewonde patiënten2015 175 2016 208 Zowel Nederlandse als Duitse patiënten

uit grensregio

Het soort patiënten bij de spoedeisende hulp verandert

meer oudere mensen meer chronisch zieke mensen

Infographic Trauma

gecertificeerde traumachirurgen, versterkt met een militair traumachirurg (gedeta-cheerd door Ministerie van Defensie)5

4.142 mensen komen met ambulance

2.382 mensen komen met eigen vervoer

59 mensen komen met de helikopter

Ongeluk! Hoe kom ik bij het ziekenhuis?

Schedel- hersenletsel? Ambulance brengt patiënt

naar traumacentrum wegens beschikbaarheid van neurochirurgische

expertise en IC.

traumapatiënten per jaar

traumapatiënten per dag

patiënten werden verder behandeld in MST (*Cijfers 2015)

SPOED

Omvang traumacentrum MST 4e ziekenhuis van NL

750020

1900

Ernstig astmaErnstig astma geeft een hoge ziektelast en de be-handeling vraagt grote expertise. In MST staat voor deze patiënten een team klaar van longartsen, ver-pleegkundig specialist en longverpleegkundigen. Steeds vaker wordt de behandeling gestart met biologicals, hierin heeft MST ook een regiofunctie. Aangezien er een hoge respons is op deze nieuwe astmabehandeling, is de verwachting dat het aan-tal patiënten toeneemt.

LongkankerVoor een patiënt met longkanker in Twente is nagenoeg alle longoncologische zorg op een hoog niveau dicht bij huis aanwezig. Voor bijna alle be-handelingen, waaronder chemotherapie, radiothe-rapie, targeted therapy en chirurgie, kan de patiënt bij MST terecht. MST behoort tot de 1 van de 30 centra in Nederland die is aangewezen om immu-notherapie voor te mogen schrijven aan patiënten met longkanker. Deze behandeling biedt een groot deel van de patiënten een beter perspectief.

AmbitieDe vakgroep longgeneeskunde wil de participa-tie aan wetenschappelijk onderzoek vergroten. Daarnaast streven de longartsen voor het behoud immunotherapie, zodat de patiënten uit de regio deze behandeling kunnen blijven krijgen bij MST.

• Astma • Oncologie

Page 32: Als zorg méér vraagt - Medisch Spectrum Twente · Als zorg méér vraagt; dat is niet zomaar een kreet. Dat is waar MST voor staat. Want zorg vraagt meer. In heel Nederland verandert

32

De 7 Santeon ziekenhuizen delen• kosteloos elkaars data

en best practices• het programma Value

Based Health Care van de Harvard Business School

Feiten over MST

Zonder kostenbeheersing en zorginnovaties zullen door toenemende vergrijzing de zorgkosten van 11% nu naar 31% in 2040 van het BBP stijgen.

Ieder jaar behandelt MST

1000 patiënten met een beroerte

300 met een TIA

Het nieuwe MST: een 1 persoons-kamer voor elke patiënt! Met eigen douche, eigen toilet, eten wanneer je wilt en bezoekers hele dag welkom – ook om te blijven slapen! 1

MST heeft als topklinisch ziekenhuis een belangrijke opleidingsfunctie, onder andere; • 92 medisch specialisten

in opleiding• 170 hbo-verpleegkundigen

in opleiding • 78 studenten technische

geneeskunde (*Cijfers 2016)

Wij leiden op

Bij 1 op de 4 patiënten met Chronische inflammatoire

darmziekten beginnen de klachten al op kinderleeftijd.

1 4

In Thorax Centrum Twente wordt bij bijna 75% van de ingrepen gekozen om de mitralisklep te repareren in plaats

van te vervangen. Veel patiënten hoeven daarom geen levenslange antistolling

te gebruiken.

75%Post-IC/ HC functie & Neonatologie • Zorg voor vroeg-

geborenen overnemen na NICU

• Vanaf 30 weken met geboortegewicht vanaf 1000 gram

• Langer dan 24h CPAP of centrale lijn behandeling mogelijk

• 3 kinderarts-neonatologen

In 2016 128 unieke publicaties verschenen in peer reviewed tijdschriften (New England Journal of Medicine. Lancet en Lancet subjournals).

Wij doen onderzoek

Is er een UMC bereikbaar binnen

60 minuten van je huis?JA =

7

MST behaalt de niaz-

accreditatieBedden in MST 486 verpleeg-

afdeling32 intensive care16 Cardiac care 19 neonatologie

23 PAAZ20 Operatie-

dagbehandelings- centrum

09-012017

van de Twentenaren

van de Nederlanders

12,5%95%

Infographic MST