Acht initiatieven voor de patrijs

download Acht initiatieven voor de patrijs

of 1

 • date post

  27-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Acht initiatieven voor de patrijs

 • Landschapsbeheer

  Acht initiatieven voor de patrijsIn dit Jaar van de Patrijs zijn in acht

  Brabantse regios initiatieven genomen

  om een ommekeer teweeg te brengen

  in de teruggang van de akkervogel.

  Het aantal patrijzen is in Nederland

  namelijk met 95% gedaald ten opzichte

  van 1960. Het Cordinatiepunt heeft

  organisaties in acht regios een subsi-

  die beschikbaar gesteld van 5.000,00

  voor concrete maatregelen om het

  leefgebied van de patrijs te verbete-

  ren. Andere kenmerkende soorten van

  het kleinschalig agrarisch landschap

  kunnen daar op meeliften. Provincie

  Noord-Brabant financiert het project en

  investeert hiermee in een vitaal, mooi

  en schoon Brabants platteland. Tevens

  is er cofinanciering via de Nationale

  Postcodeloterij.

  Gemert

  De Vogelwerkgroep Gemert ontplooit

  maatregelen in een grotere regio, ver-

  telt Martin Vink. We benaderen boeren

  en landeigenaren om langjarige braak-

  stroken of kruidenranden aan te leggen

  langs akkers. De reacties zijn positief.

  Het gaat om verschillende soorten ran-

  den. We willen in het voorjaar starten.

  Zo mogelijk zetten we afrasteringen

  terug, zodat koeien niet in de randen

  kunnen. Daarna gaan we in samenwer-

  king met het Cordinatiepunt onderzoe-

  ken welk beheer het beste is. Er zijn nu

  in de gemeente Gemert-Bakel al 300 pa-

  trijzen. We willen de huidige populatie

  laten uitbreiden, zodat deze kan migre-

  ren naar aangrenzende gebieden.

  Vink benadrukt dat het belangrijk is

  om houtopstanden uit de ruigtes weg

  te houden. Dat doen vrijwilligers. We

  willen met weinig geld veel doen. We

  werken bij dit project samen met De

  Stichting Groene Heerlijkheid en de

  Stichting Landschap Bakel-Gemert. We

  willen bovendien de braak-en kruiden-

  randen gaan aanbieden aan de boeren,

  als die in 2015 moeten voldoen aan de

  eisen voor vergroening van het land-

  bouwbeleid. Dan komen er structureel

  gebieden die geschikt zijn voor de pa-

  trijs. We hopen dat dit als een inktvlek

  uitbreidt naar andere gemeenten.

  Reusel-De Mierden

  Ook in Reusel-De Mierden wor-

  den maatregelen genomen op

  gemeentegronden.Op akkertjes van in

  totaal 13 hectare komen akkerranden

  met oude graanrassen en braakstro-

  ken , vertelt Piet Peijs van de weide-

  vogelbescherming Reusel-De Mierden.

  Het graan dat op het land achterblijft

  is voedsel voor de patrijs. De voorbe-

  reidingen voor het plan zijn nu bijna

  klaar. We willen akkertjes minstens

  zes jaar inzaaien. De bijdrage van het

  Cordinatiepunt is heel welkom, maar

  niet voldoende. We zoeken nog andere

  financiers. Op de 13 hectare akkers zijn

  nu minimaal 4 koppels patrijzen en in

  aangrenzende percelen 6 tot 8.

  Schijndel

  Nan Visser is gebiedscordinator col-

  lectief vogelbeheer in Schijndel & Sint

  Oedenrode en voorzitter van de weide-

  vogelgroep Schijndel. In 2013 is al een

  meerjarige kruidenrand ingezaaid langs

  een masakker op de Rooise Heide. Dat

  was onder andere voor de patrijs. Er

  liggen ook al enkele jaren randen van

  6 meter breed op diverse plaatsen. Bo-

  vendien zijn er percelen met een verlate

  maaidatum in het kader van collectief

  vogelbeheer. Ik ben het nu met twee

  boeren eens geworden over randen voor

  2014. Daarnaast zijn we bezig met een

  perceel van een hectare om tarwe in te

  zaaien, waarbij na de oogst de randen

  blijven staan, de winter over. Deze ran-

  den bevatten een mengsel met granen,

  kruiden en bloemgewassen, wat dunner

  gezaaid is dan wat gangbaar is, zodat er

  meer kruiden tussen kunnen groeien.

  We hebben zelf een plan gemaakt waar-

  bij meer dan voorheen gekeken is waar

  patrijzen zitten, omdat hun actieradius

  niet zo groot is. In 2013 zijn 10 tot 12

  paren patrijzen geteld. We verwachten

  dat het er nu al meer zijn. De animo bij

  boeren voor deze randen is prima. Het is

  altijd een beetje passen en meten maar

  de samenwerking is goed.

  Heeze-Leende

  Peter Kerkhofs is van de Plattelands-

  vereniging Hei, Heg & Hoogeind: We

  hebben hier al vier jaar zomerranden en

  meerjarige akkerranden. Die zijn door

  boeren aangelegd op initiatief van de

  stichting Vrienden van de Patrijs in

  Heeze-Leende. Een aantal van deze ran-

  den wordt nu betaald vanuit het Stika.

  Maar we willen meer kansen bieden

  voor de patrijs in de winter. Dat is een

  knelpunt. Daarom doen we nu proeven

  met inzaaien van een mengsel van win-

  terwikke, herik (Nemat) en rogge nadat

  de boeren hun gewas hebben geoogst.

  Ook hebben we bladrammenas laten in-

  zaaien. In deze randen kunnen patrijzen

  foerageren en schuilen. De herik levert

  vooral in de nawinter eiwitrijk voedsel

  voor de patrijs. Het is een proef. Met de

  financile bijdrage via het Cordinatie-

  punt doen we dit in een tweejarig pro-

  ject. De animo bij boeren is voldoende,

  maar kan natuurlijk altijd beter.

  Altena Biesbosch

  Meeuwis Millenaar is gebiedscordina-

  tor bij ANV Altena Biesbosch. We gaan

  maatregelen treffen bij vier historische

  molens. Daar zijn nu al veel patrijzen te

  vinden. Het zijn kleinschalige gebiedjes

  met oude perceelsvormen met allerlei

  kleine lintjes, zoals hele lage heggetjes

  en andere ruigtes. We gaan daar voed-

  selveldjes aanleggen, randen inzaaien

  met kruiden en beplanten met lage

  bessenstruikjes en we gaan hoogstam-

  fruitbomen planten. In de voedselveldjes

  zaaien we allerlei soorten graan. De

  patrijzen komen in de herfst af op de

  gevallen appels van de hoogstambo-

  men. Nog dit jaar willen we aan de slag.

  Daarnaast willen we streekbewoners

  stimuleren om kruidenmengsels in te

  zaaien, bijvoorbeeld op overhoekjes op

  hun erf. Ze krijgen dan gratis een zakje

  zaad en we registreren de locaties.

  Drimmelen

  In Drimmelen gaan boeren struweel-

  randen, meerjarige graanakkerranden

  en kruidenrijk grasland aanleggen rond

  hun erven, vertelt Tim Eestermans van

  ANV Drimmelen. We zijn nu in overleg

  met drie boeren. Zij zijn bereid om mee

  te werken. Concrete afspraken moeten

  we nog maken.

  Als het aan Eestermans ligt, blijven de

  struweelranden meer dan tien jaar lig-

  gen en de akkerranden meerdere jaren.

  De boeren hebben voorkeur voor

  maatregelen rondom hun erf, omdat in

  het struweel en op overhoekjes op de

  erven al patrijzen huizen.

  Oirschot

  In Oirschot is het B-team kartrekker,

  vertelt Gerard Traa die zelf in het team

  zit. B staat voor biodiversiteit. Hun pro-

  ject bestaat uit twee delen. Het eerste

  was het beschikbaar stellen van zaad

  van akkerkruiden aan particulieren en

  boeren buiten de bebouwde kom, met

  daarbij een vergoeding voor de grond-

  bewerking. Veel mensen maakten daar-

  van gebruik. In totaal is dit jaar 60.000

  m2 ingezaaid. Het is de bedoeling dat

  de mensen het gewas in de winter laten

  staan. Het tweede deel is het uitzet-

  ten van 3.800 inheemse struiken en 800

  vlinderstruiken onder de inwoners. Dat

  gebeurt nog vr de winter. De ge-

  meente betaalt de struiken die binnen

  de bebouwde kom komen, omdat hier

  geen patrijzen voorkomen en we de

  bijdrage van het Cordinatiepunt op pa-

  trijzenlocaties willen inzetten. Het is de

  bedoeling dat de struiken niet te dicht

  bij elkaar worden geplant, zodat er ruig-

  tes tussen kunnen ontstaan.

  Laarbeek

  Een ander deelproject vindt plaats in

  de gemeente Laarbeek. Gemeente

  Laarbeek heeft in 2010 de patrijs aan-

  gewezen als ambassadeursoort, vertelt

  Rob Tielemans van die gemeente. We

  hebben daarop als Gemeente gezocht

  naar percelen in eigendom bij ons, die

  het meest kansrijk zijn voor patrijzen.

  In 2011 hebben we al een perceel in

  Lieshout ingericht. Dit jaar is een per-

  ceel aan de rand van Aarle-Rixtel om-

  gevormd. Het is 1,6 hectare groot. Er

  zijn diverse maatregelen getroffen. Er

  zijn graanakkers aangelegd met meer-

  jarige bloemenranden erlangs. Tussen

  de graanperceeltjes is struweel geplant,

  met onder andere bessenstruiken. Daar-

  naast zijn er ook lindebomen en oude

  rassen fruitbomen geplant. Het perceel

  ligt naast een woonwijk. In overleg

  met het IVN onderzoeken we nu of het

  perceel ook een educatieve functie kan

  krijgen. We zijn nu ook bezig met voor-

  bereidingen om nog een perceel om te

  vormen, in Beek en Donk.

  (Door Peter van Houweling)

  De score

  Deelproject Maatregelen

  Laarbeek Inrichten van een perceel van 1,6 hectare voor patrijzen

  Gemert Boeren laten stroken braak liggen en zaaien akkerranden in met kruidenmengsels

  Schijndel Boeren zaaien kruidenmengsels langs hun masakkers

  Heeze-Leende Randen langs akkers en proeven met de inzaai van wikke, herik en rogge n de masoogst

  Altena-Biesbosch Rond vier oude molens komen voedselveldjes, kruidenran-den, lage bessenstruiken en hoogstambomen

  Reusel-De Mier-den

  Teelt van oude graanrassen met kruidenranden en braak-stroken op 13 hectare akkertjes van de gemeente

  Drimmelen Aanleg van str