A delta - Brummen 2016-04-13آ  A delta Begrotingswijziging 2013 Delta Handelskade 2 7202 CD...

download A delta - Brummen 2016-04-13آ  A delta Begrotingswijziging 2013 Delta Handelskade 2 7202 CD ZUTPHEN

If you can't read please download the document

 • date post

  09-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of A delta - Brummen 2016-04-13آ  A delta Begrotingswijziging 2013 Delta Handelskade 2 7202 CD...

 • A delta Begrotingswijziging 2013

  Delta Handelskade 2 7202 CD ZUTPHEN

  Postbus 269 7200 AG ZUTPHEN

  T 0575 -516513 F 0575 -512403 E info@delta-zutphen.nl W www.delta-zutphen.nl

  COLOFON

  Deze begrotingswijziging is in opdracht van het bestuur en de directie van Delta opgesteld door de Financiële en Facilitaire Dienst.

  Zutphen, maart 2013

  1

 • Missie en visie

  De GR Delta betreft een samenwerkingsverband van de gemeenten Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. De GR is opgericht om voor deze vijf gemeenten de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit te voeren.

  Onze missie en visie kan worden samengevat als 'zo regulier mogelijk, aangepast waar nodig' en is afgestemd op de komst van de Participatiewet. De maatschappelijke inbedding van Delta kenmerkt zich vooral door een sterke binding met werkgevers, samenwerking met het onderwijs en kwalitatieve, gedifferentieerde ondersteuning voor werknemers.

  In lijn met onze missie en visie streven we er naar om zo veel mogelijk personen met een Sw- dienstverband, zo regulier mogelijk extern te laten werken. Dit veranderingsproces is vanaf 2009 door ons in gang gezet. Middels een samenwerkingsovereenkomst 2011 - 2015 met onze vijf gemeenten is dit bekrachtigd.

  We willen Delta omvormen tot een detacherings- en begeleidingsbedrijf met samenwerkingsverban­ den in zowel het publieke als het private domein. Gedurende de transitiefase zullen kennis en kwalitei­ ten van het huidige bedrijf worden ingezet in de bredere omvorming van de sociale zekerheid en de Participatiewet in het bijzonder.

  2

 • Inhoudsopgave

  Pagina

  1. Algemeen 4

  2. Risicoparagraaf 5

  3. Beleidsbegroting 6

  Het programmaplan » Algemeen 6 » Sociaal beleid 6 " Financieel beleid 9

  De paragrafen » Weerstandsvermogen 10 " Financiering 10 " Onderhoud kapitaalgoederen 11 " Bedrijfsvoering 11 » Verbonden partijen 12

  4. Programmarekening 13

  " Begrotingswijziging 2013 13 " Toelichting op begrotingswijziging 2013 13 » Uiteenzetting van de financiële positie 2013 16

  3

 • 1. ALGEMEEN

  Hierbij bieden wij u de begrotingswijziging 2013 aan. De begroting is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

  Aanleiding voor het indienen van een begrotingswijziging voor het jaar 2013 In februari 2012 is het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen (Wwnv) aan de Tweede kamer aan­ geboden. De regering streefde er naar om deze nieuwe wet met ingang van 2013 in te voeren. De wetswijziging in combinatie met forse bezuinigingen dwingen de Sw-sector om versneld om te vor­ men. Teneinde deze omvorming te ondersteunen heeft de overheid begin 2012 een herstructurerings­ faciliteit beschikbaar gesteld voor gemeenten. In het licht van deze ontwikkelingen is de begroting 2013 opgesteld. Maar in april 2012 viel het kabinet. De Wwnv werd uitgesteld, uiteindelijk controversi­ eel verklaard en de herstructureringsfaciliteit werd ingetrokken. De begroting 2013 was daarmee voor een deel achterhaald door de werkelijkheid.

  Met het bestuur is tijdens de jaarvergadering in juni 2012 afgesproken dat Delta doorgaat met het omvormen van het min of meer klassieke Sw-bedrijf naar een detacherings- en begeleidingsorganisa­ tie. De extra kosten die dat met zich mee zal brengen kunnen niet langer uit de herstructureringsfacili­ teit gedekt worden en komen ten laste van bestemmingsreserves en het exploitatieresultaat. Onze gemeenten moeten de komende jaren rekening houden met verliezen. Delta focust op het zo regulier mogelijk plaatsen van Sw-geïndiceerden. Ook Sw medewerkers die nu nog intern bij Delta werken, maar in staat zijn om op een externe werkplek te werken, worden in de periode 2012-2014 via (groeps)detachering of een begeleid werken arbeidsovereenkomst extern ge­ plaatst. De opbrengsten uit eigen activiteiten worden vervangen door detacheringsvergoedingen. De voordelen op middellange termijn bestaan uit lagere kosten voor begeleiding en faciliteiten. Omdat deze kosten een vast karakter hebben zal het een aantal jaren duren voordat de kostenstructuur van Delta is afgebouwd, dan wel omgevormd naar het nieuw te vormen detacherings- en begeleidingsbe- drijf.

  In het najaar van 2012 trad een nieuw kabinet aan. De Wwnv is definitief van tafel. In 2013 komt het nieuwe kabinet met een nota van wijziging op de Wwnv uitmondend in de Participatiewet. Er komt één regeling voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt waarin ook de Wsw zal opgaan. Een groot deel van de zienswijzen uit de Wwnv wordt overgenomen in de Participatiewet, die met ingang van het jaar 2014 moet ingaan. Het kabinet is voornemens om werk te maken van het zo regulier mogelijk werken middels een quotumregeling voor arbeidsgehandicapten. Deze quotumregeling wordt met ingang van 2015 stapsgewijs ingevoerd.

  De hierboven geschetste politieke ontwikkelingen maken het noodzakelijk om de uitgangspunten die in de begroting 2013 zijn gebruikt, bij te stellen conform de huidige realiteit. Het jaar 2013 wordt naar alle waarschijnlijkheid het laatste jaar dat de Sw-sector nog werkt met een door het rijk opgelegde taakstelling per gemeente. Met ingang van 2014 wordt de Wsw bekostigd vanuit de Participatiewet.

  Meerjarenbegroting 2014 - 2016 In de begroting 2013 die we vorig jaar hebben ingediend was de meerjarenbegroting 2014 - 2016 opgenomen. Omdat deze meerjarenbegroting ook is achterhaald, hebben we deze geschrapt in deze begrotingswijziging. Tegelijk met de begrotingswijziging 2013 dienen we ook de begroting 2014 inclu­ sief de meerjarenbegroting 2015 - 2017 in. Voor de meerjarenbegroting verwijzen we daarom hier naar de begroting 2014.

  Bestuurlijke ontwikkelingen Delta heeft in 2009 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeenten waarin is vastge­ legd dat wij in de jaren 2011 tot en met 2015 de integrale uitvoering van de Wsw voor de gemeenten verzorgen. Jaarlijks maken we met de gemeenten beleidsmatige afspraken over de uitvoering van de Wsw, de arbeidsparticipatie van gemeentelijke doelgroepen en de werkopdrachten, die per gemeente worden vastgelegd in een productprestatie-overeenkomst.

  Resultaat Als gevolg van de in het jaar 2010 ingezette bezuinigingen op de rijkssubsidie en de extra kosten in verband met de omvorming van Delta wordt in de begrotingswijziging 2013 rekening gehouden met een negatief exploitatieresultaat van C 603.000. Dit negatieve resultaat wordt gedekt uit de algemene reserve van Delta.

  4

 • 2. RIS ICOPARAGRAAF

  Delta is volop bezig met het omvormen van haar bedrijf. De eigen productiebedrijven en dienstverle­ nende activiteiten worden afgestoten of omgevormd naar publiek-private allianties met reguliere be­ drijven. Deze ontwikkeling sluit geheel aan bij de visie van het rijk die vorm krijgt in de Participatiewet. Geheel in lijn met de contouren van de Participatiewet wordt ingezet op het zo regulier mogelijk plaat­ sen van het zittende Sw personeel. Om regulier te kunnen plaatsen is de medewerking van reguliere werkgevers vereist. Ons land verkeert momenteel in een recessie en de werkloosheid neemt toe. Of we voldoende werkgevers vinden om Sw medewerkers op individuele basis of in een groep te kunnen plaatsen is onzeker. Indien het 'regulier' plaatsen minder snel gaat dan verwacht, betekent dit dat de kosten verbonden aan de eigen activiteiten minder snel afgebouwd kunnen worden. De begrotingswij­ ziging 2013 is zo realistisch mogelijk opgesteld. Het exploitatieresultaat van Delta is mede afhankelijk van de marktontwikkelingen. Indien het economisch klimaat verder verslechterd kan dit een negatieve uitwerking hebben op het exploitatieresultaat van Delta.

  Voor een uitgebreidere risicoparagraaf wordt verwezen naar de begroting 2014.

 • 3. BELEIDSBEGROTING

  Het programmaplan

  Algemeen Delta is nu nog het regionale Sw bedrijf maar vormt zich om naar een detacherings- en begeleidings- bedrijf. Delta blijft verantwoordelijk voor de huidige Wsw'ers die hun rechten en plichten uit de Wsw en CAO Wsw blijven behouden. Daarnaast voert Delta opdrachten uit voor haar gemeenten en regionale werkpleinen om personen die tot de doelgroep van de Participatiewet behoren te begeleiden naar een werkplek waar ze 'naar vermogen' kunnen werken.

  Sociaal beleid

  Indicatiestelling en wachtlijst Wsw Het UWV WERKbedrijf is in 2013 nog belast met de behandeling van aanvragen Wsw en de indicatie­ stelling. Met de komst van de Participatiewet stopt de instroom in de Wsw. De indicatiestelling Wsw zal met ingang van 2014 dus ook stoppen. In 2012 is het aantal indicaties al sterk terug gelopen ten opzichte van de jaren daarvoor. Alle personen die ultimo 2013 een Sw-indicatie hebben en op de wachtlijst staan vallen met ingang van 2014 onder het regime van de Participatiewet. Doordat het aantal Sw-indicaties fors is afgenomen vertoont de wachtlijst van Delta een sterke daling.

  Overzicht wachtlijst uitgedrukt in personen

  Wachtlijst op 31-12-2012

  Wachtlijst op 31-12-2011

  Wachtlijst op 31-12-2010

  Bronckhorst 26 46 68

  Brummen 22 33 29

  Lochem 27 19 20

  Voorst 12 22 37

  Zutphen 71 174 151

  Totaal 158 294 305

  De wachtlijst van gemeente Lochem is toegenomen in 2012 omdat er geen plaatsingsruimte was als gevolg van een lagere taakstelling in 2012 ten opzichte van het jaar ervoor. We verwachten voor het jaar 2013 dat de wachtlijst verder zal krimpen. Vooral de wachtlijst van gemeente Zutphen zal sterk verminderen in 2013 omdat Zutphen opnieuw een