2970 info (maart april 2016)

Click here to load reader

 • date post

  26-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Informatieblad gemeente Schilde maart april 2016

Transcript of 2970 info (maart april 2016)

 • Informatieblad Schilde en s-Gravenwezel

  40e Jaargang - nr 2maart-april 2016

  WerkenTurnhoutsebaan 2

  Culturelemaand 6

  Containerparktijdelijkgesloten-watnu? 10

  2970actief vakantie

  Binnenin

 • Inditnummer

  Werken N12 - Turnhoutsebaan 2

  Bekendmaking Vogelenzang 4

  Nieuw nummer wachtdienst dokters 4

  1 jaar Brandweer Zone Rand - cijfers 4

  Zorgeloos verhuren 5

  Culturele maand 6

  Erfgoeddag 24 april 7

  Gedichtendag promo dichtbundel 8

  Festival der Voorkempen 8

  Waar kunt u terecht met

  uw klein gevaarlijk afval (KGA)? 9

  Containerpark: tijdelijke sluiting 10

  Plagbeheer drijhoekbos 13

  Longkanker 2017 14

  10 000 stappen clash 16

  AED 17

  Jaarprogramma zot van gezond 18

  Carry Goossens 20

  De Wingerd: kleuterdag, schoolfeest,

  inschrijvingen 21

  Digidak voorjaar 22

  Dienst opvanggezinnen 23

  Vrijwilligers: voorlezen en knutselen /

  chauffeurs 23

  Broederlijk Delen 24

  Openingsuren en contact 26

  2

  De nutswerken op de Turnhoutsebaan (N12) zijn achter de rug en op maandag 14 maart start de herinrichting van de N12. Tussen het kruispunt met de Wisselstraat en de gemeentegrens met Zoersel krijgt de N12 nieuwe fietspaden, een nieuw wegdek en nieuwe riolering. De kruispunten met de Liersebaan en met de Waterstraat krijgen verkeerslichten en worden veiliger ingericht. De werken zullen in totaal bijna anderhalf jaar duren.

  Veiliger en leefbaarderDeTurnhoutsebaantussenSchildeenZoerselvertoontslijtageopverschillendeplaatsen.OokdegevaarlijkekruispuntenmetdeLiersebaanendeWaterstraatwaarveelongevallengebeurenwordenaangepakt.Nadewerkenwordtheteenpakveiliger:fietsersbeschikkenovernieuwefietspadenenveiligeoversteekplaatsenendekruispuntenkrijgenverkeerslichten.Maarhetwordtookaangenamer wonenlangsdeTurnhoutsebaan:eennieuwwegdekzorgtvoorminderomgevingslawaai,erkomtnieuwebeplantingenhetrioleringsstelselwordtaangepast.

  Woningen en handelszaken bereikbaar Dewerkenbrengenonvermijdelijkhindermetzichmee.HetAgentschapWegenenVerkeerengemeenteSchildedoenerallesaanomdehindertebeperken.Dewerkenwordeninfasesuitgevoerd,dienogeensopgedeeldwordeninkortereperiodes.Woningenenhandelszakenblijventijdensdewerkenzoveel mogelijk bereikbaar,deTurnhoutsebaanblijftzoveel mogelijk openvoorhetverkeer.

  Werken Turnhoutsebaan (N12) starten midden maart

 • Blijf op de hoogte Surfnaardewebsitewww.wegenenverkeer.be/Schildevoormeerinformatie.ViadesitekuntuzichinschrijvenvooreendigitalenieuwsbriefvanhetAgentschapWegenenVerkeer.Zoblijftuperfectopdehoogte.

  Bereikbaarheid tijdens 1e fase van de werken Tijdensfase1Ablijftdoorgaandverkeermogelijkinbeiderichtingen,maarhetverkeermoetdewerfzonepasserenoverversmalderijstroken.OmdeveiligheidtegaranderenmoetenfietsersomrijdenlangsdeOudebaan.Daarna,tijdensfase1B,blijftdesituatiedezelfde,maarkunnenfietsersalgebruikmakenvanhetvrijliggendefietspaddatinderijrichtingvanMallewerdaangelegd.Tijdensfase1CwordthetstuktussendeOudebaanendeLiersebaangedurendeeenzeerkorteperiodevolledigafgesloten.Erzullendanookomleidingengelden.ViadedigitalenieuwsbriefvanhetAgentschapWegenenVerkeerblijftuopdehoogte.

  Weetwel: Deophaling van het huisvuilverlooptnormaaltijdensde

  eerstefasevandewerken.Uwafvalwordtopdegebruikelijkedagopgehaald.

  Tijdensdetotaleduurvandewerkenvolgthetzwaar verkeertussendeE19enhetcentrumvanSchildeeenomleidingviaafritnr.4Sint-Job-in-t-Goor.

  Dewerkenwordenindriefasesuitgevoerd.Fase1en3wordennogeensonderverdeeldinkortereperiodesomdebereikbaarheidzoveelmogelijktegaranderen.

  Fase 1: midden maart 2016 december 2016EerstishetstuktussendeOudebaanendeLiersebaanaandebeurt:deaannemerzorgtvoornieuwefietspaden,eennieuwwegdekennieuweriolering.DerijbaanrichtingMallewordteerstaangepakt(fase1A),daarnavolgtderijbaanrichtingSchilde(fase1B).Vervolgenswordendeverkeerseilandenaangelegdenwordtderijbaanoverdegehelebreedtegeasfalteerd(fase1C).

  Fase 2: december 2016 februari 2017DaarnastartdeaannemermetdeheraanlegvanhetkruispuntmetdeLiersebaan.Tijdensdewerkenblijftdoorgaandverkeermogelijkinbeiderichtingen.

  Fase 3: maart 2017 mei 2017TenslottevolgthetstuktussendeWisselstraatendeLiersebaan.OokditstukvandeTurnhoutsebaankrijgtnieuwefietspaden,eennieuwwegdekennieuweriolering.Weinformerenunogoverdeomleidingentijdensdelaatstefasevandewerken.

  Werken Turnhoutsebaan (N12) starten midden maart

  Planning van de werken

  3

 • Descreeningsnotaendebeslissinginzakedeplan-MERplichtkunturaadplegen: OpdewebsitevandedienstMER(www.mervlaanderen.be).Uvindtditin

  dedossierdatabankonderhetnr.SCRPL15183. Opwww.schilde.be/bekendmakingen. Bijdedienstruimtevanmaandag29februaritotenmetwoensdag

  30maart2016.

  Sinds1januariisdewachtdienstvoordokterstebereikenophetnummer090010005.Eenoproepkostu0,50europerminuut.

  De wachtdienst is te bereiken:Opweekdagenvan19uursavondstot7.30uursochtends.Weekends,nachten,feestdagen.Maandagenelkeeerstewerkdagnaeenfeestdagtot8uursochtends.

  Deverschillendewachtdiensten(apothekers,dierenartsen,)vindtuachteraaninelke2970info.

  Meer informatieDienstRuimteBrasschaatsebaan30,Schilde033801611ruimtelijke.ordening@schilde.be

  i

  1januari2015werdeenmijlpaalindewerkingvandeBelgischebrandweerkorpsen.Inhetkadervandebrandweerhervormingwerdendelokalebrandweerkorpseninonslandondergebrachtinverschillendehulpverleningszones.Voorubetekentditeenbeterehulpverleningeneenefficintereorganisatie.SchildezitindegrotezoneBrandweerZoneRand,diedekorpsenuit21gemeentesrondAntwerpenbundelt.

  Oproepen vooral voor technische interventies en verdelgen van wespennesten

  Soort interventie Aantal in Brandweer Zone Rand

  Aantal in Schilde

  Brand(groteenkleine) 1106 41

  Technischeinterventies(hulpverleningbijongevallen,water-enstormschade)

  3335 214

  Verdelgenvanwespennesten 5539 575

  Bestrijdingvangevaarlijkegassenofchemischestoffen

  215 12

  Loosalarm 286 20

  Meer informatieNiet dringende interventies:BrandweerMalleTurnhoutsebaan8,2390Malle033120508,brandweer@malle.bewww.zonerand.be

  Enkel voor dringende interventies:Noodnummer:112

  i

  Ontheffing opmaak plan-MER planologisch attest De Vogelenzang BVBA Bekendmakingenterinzagelegging

  Nieuw telefoonnummer voor wachtdienst dokters

  Terugblik

  Brandweerzone bestaat n jaar

  4

 • Uw woning zorgeloos verhurenWanneerudeeerstestappenindewereldvanhetverhurenzet,ishetnietaltijdgemakkelijkomdejuisteinformatietevinden.Zituookmetvragenzoals:Waaropmoetiklettenbijhetopstellenvaneenhuurcontract?ofWelkeherstellingenmoetikals(ver)huurderuitvoeren?DegemeentesenOCMWsvanSchilde,WijnegemenWommelgemslaandehandeninelkaarenorganiserenvoorueengratisinfoavond.

  Tijdensdezeavondkrijgtumeeruitlegoverdeverschillendeaspectenrondhurenenverhuren,zoalshuurprijzen,registratievanhethuurcontract,dedakisolatienorm,deminimalevereistenvoorkwaliteitenveiligheid,hetrookmelderdecreet,huurconflicten,premies,enzovoort.

  Praktisch:Donderdag10maartvan19tot21.30uur.GemeenschapscentrumtGasthuis,Turnhoutsebaan199,WijnegemGratistoegang.Iedereenwelkom.Voorafinschrijvenhoeftniet.

  Programma infoavond Ontvangstenverwelkoming Toelichtingwettelijkkader

  Rechtenenplichtenvandehuurderenverhuurder Typeshuurcontracten-registratievancontracten Huurprijzenenindexatie Huurconflicten Verplichteattesten,bijvoorbeeldEPB-verslag

  Woningkwaliteitenconformiteitsattesten Toelichtingpremiesendakisolatie KennismakingmetdewerkingvanhetSVK Afsluitingmeteendrankje

  Meer informatieWooninfopunt,0491719131,wooninfopunt@igean.be

  i

  Gratis infoavondop 10 maart

  5

 • Opening van de tentoonstellingen

  Iedereen welkom Op vrijdag 11 maart om 20 uurInkomhal gemeentehuis

  Vooraf aanmelden is niet nodig.

  12.03 - 10.04.16

  CULTURELE MAANDSCHILDE

  Groepstentoonstelling lokale kunstenaars

  MUSEUM Albert Van Dyck

  Brasschaatsebaan 302970 Schilde

  OPENINGSURENDI - VRIJ: 10U - 17UZA - ZON: 13U - 17U

  Meer informatie:Cultuur en Bibliotheek

  www.schilde.becultuur@schilde.be

  VU: Ferionse doluptatur sim earcipsum et qui velentem aperum remporro.

  ThematentoonstellingvanKUNSTgROEP

  Vluchtig 1231maart

  Detraditiewordtverdergezetwantartistiekencultureeltalentverdientookwaandacht.Endaaromkrijgtuin2016opnieuweenculturelemaandgeserveerd.Hiermeegeeftdegemeenteaanallekunstzinnigendekansommethuntalentenhunwerknaarbuitentekomen.

  BeeldendekunstenaarsstellententooninhetMuseumAlbertVanDyckenookindeetalagesvandeplaatselijkemiddenstand.Cultureleverenigingenlatenhetbestevanzichzelfzienenorganiserenuiteenlopendeactiviteitenopdiverselocaties.

  Beeldendekunstinhetmuseum,maarookinhetstraatbeeld

  VLUCHTIGalseenzonnigedaginhetpark.MaarookbenvloeddoordegrimmigerealiteitvanoorloginhetMiddenOostenenhetdaarmeeverwanteVLUCHTelingenvraagstuk.KUNSTgROEPvondinspiratievoordezetentoonstellingtijdenseenzomerseworkshopindeoranjerievanSchildehof.

  Vluchtigstaatvoorzonnigezomerdagenengrimmigerealiteit

  Hetvolledigeoverzichtvandeactiviteiten,locaties,dataenurenvindtuopwww.schilde.be/culturele-activiteiten.

  Openingsuren expo Culturele MaandMuseum Albert Van DyckDinsdagtotvrijdagvan10tot17uurZaterdagenzondagvan13tot17uur

  Geslotenop:Maandag(algemenesluitingsdag)Vrijdag25maart(goedevrijdag)Zaterdag26maart(stillezaterdag)Zondag27maart(paasdag)Maandag28maart(paasmaandag)

  Culturele Maand 201612maart10april

  Meer informatieDienstcultuurenbibliotheekBrasschaatsebaan30,Schilde033801637,cultuur@schilde.be

  i

  Genoeginvalshoekenvooreenboeiendetentoonstellingdoorschilders,beeldhouwers,fotografenenconceptuelekunstenaars.

  Openingsuren expo VluchtigConferentiezaal gemeentehuisMaandagtotvrijdagvan8.30tot12.30uurWoensdagnamiddagvan1