27-11-2010 Gandhinagar

Click here to load reader

download 27-11-2010 Gandhinagar

of 4

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

CMYK CMYK {{nn¥¥kk{{ ÷÷½½ww¥¥kk{{ ¼¼uuss :: MMkkððkkhhuu hkßÞ{kt MkòoÞwt níkwt. AuÕ÷k ½ýk rËðMkkuÚke {kiMk{ ÃkkuíkkLkk y÷øk y÷øk r{òsLkk Ãkkh¾k ÷kufkuLku fhkðe hne Au. çkË÷kíkk nðk{kLku nðk{kLk rð¼køkLkk rLk»ýkíkku, ði¿kkrLkfku, ÃkÞkoðhýrðËku Mkrník ík{k{Lku rð[khíkk fhe ËeÄk Au. 3300..00 1188..22 8811 %% 5522 %% zBÃkh hkuz ÃkhÚke Wíkhe Íkz MkkÚku xfhkÞwt økktÄeLkøkh, þw¢ðkh økktÄeLkøkh, þw¢ðkh :: :: :: ::

Transcript of 27-11-2010 Gandhinagar

 • CMYK

  CMYK

  rLkkh, kk. 27-11-2010 21/1, xkR, Mkuxh-22, tkeh. Vku : 23238971-2, VuMk : 23238973zBkh hkuz khke Wkhe kz Mkkku xfhkwt

  {{nnkk{{wwkk{{uuss ::MMkkkkhhuu

  ::::::::

  3300..001188..228811 %%5522 %%

  nk{kLk

  fuBk Vkh : # uhLkk eu fkrk XtzeLke Yykk kkk LkkhsLkkuyu Xtze{kt XwtXkLkku khku ykku Au. Mkkts Zkk s XtzeLkwt {kuswtVhe kkt hkkeLkk Lkkh{kt MkqLkfkh kuo Au. Xtze yk{f kLkkk hku{kt nexh suk WkfhkuLkku Wkkuk Y kE kku Au. fzfzkeXtzeke LkkhLkwt sLkSLk krk kwt Au khu rLkh kuxewt hkLke {kk{Lkk ytku hkkeLkk wk ykfk Lke[u ykhku ukk{SeykuLke nkk k Lke uk {u Au. Lkkh{kt kwkke XtzfLke Mkkku fuBk Vkh...kkkeLke {kus{MkeLkku kuh Y kE kkuAu. kku ktf yk{f Xtzeke hk {uk kkkLke Mkkku kkkuLkk kzkfkLkku k kh{kku uk {u Au...!! (kMkeh : Mkts )

  Mkkf fzMkqku kE kE : fkh [kf Vhkh

  kke kqhXkLkk nukhLkwtfkh yzVuxu fY {kuk

  Mktkqo {kwt yMk{kt Lk yku kt Mkwe nkk ktkuk{kokkkteLkkh, wkh

  fkukkuohuLkLkt Mktkqo {kwt nswyMk{kt ykwt Lk nkukLku fkhuykkk{e ksux{kt ku nuhLkk rfkMkfk{ Mktuo yufk fkhLke hkMkLkn fhu. kuk Mk rLkuoku {e hkkAu. fkukkuohuLku ykkW Mkhfkh{kt fhue40ke 50 fhkuzLke hkMkyxkue kze Au. suLku nsw Mkwer[khk nMku uk{kt Lkke yke.

  kkxLkkh kkteLkkhLku [kh-[khkfk kk fkukkuohuLk {wt Au. khtkwnsw ku Mktkqoku yMk kkBwt Lkke.nsw ku rMk ykkW hk Mkhfkhufkukku ohuLkLke 9{ktke 6 MxuwxheskykuLku {tsqhe ykke Au. su {kxufkukkuohuLkLku A {rnLkk Mkwe hkn uekze nke.

  fkukkuohuLk nsw yqhkke huwt Au.

  suLku fkhu nsw yksu k kxh-kke-MxexkEx-hMkk k{k{Lke skkkhekkxLkkh kusLkk rkk nMkf s Au.kkteLkkh fkukkuohuLk ykhu {kkMkuLkexuLkLke MkwrkLke skkkherLkke hkwt Au.

  hk Mkhfkh{kt rr fk{keheyLu 40ke 50 fhkuzLke ytkSkhkMk fkukku ohuLk khk fhk{ktyke nke. su {kxu Mkhfkh{ktke fkuErn[k {kq{ kzke Lkke. ufu ykhkMkkuLkk {k{u MkhfkhufkukkuohuLkLku yehk Lk kk ykzfkhkMkq[Lk fko nkukLkwt k {wt Au. ktMkwe fkukku ohuLkLkw t Mktkqo {kwtyMk{kt Lk yke kt Mkwe fkuELkkkfe ukkEyku fkukku ohuLkLkuMkhfkh khVke Lkn {u kuk Mktfukku{kkt fkukkuohuLk k [qk kLke kwt Au.

  keS kksw Lkkkt rkku kykkk{e Lkkktfe ko {kxu hkMkku{kufe uk k{k{ rkkkuLku skeewt Au. fkukkuohuLk kkuku ksux {kxuhkMk fhk rLk:Mknk nkukke kuukkxLkkh kusLkk rkkLku furkxkusux ytkkok su sYhe hkMkkuMkhfkh{kt {kufkLke nku ku fhkLkwtske ELku kkxLkkh kusLkk {kxu{kko {kufku fhe eku Au.

  kk rkLkMkk k]nLkk ksuxMkk{kt kkxLkkh kkteLkkhLkufkukku ohuLkLkku hu ykkkLkenuhkk kE nke. khtkw khkAefkukkuohuLkLke h[Lkk yLku nexkhkkk fr{LkhLke rLk{qtf rMkkLkekkkkku{kt ytk kkufkrkyu Mkhfkhk ykk [ke hne Au. nsw Mkwe

  fkukkuohuLk ykkk{e ksux{kthkMk fhkke qh hnuu

  Mkkk ku koke ytkskk{kt ukkE kAe {ktz {ktk MefkhkErtkkkteLkkh, wkh

  kkxLkkh kkteLkkh{kt uh-Auh nkk{kt fkohk kurf knLknkh rLkk{fLke f[uhe yuf s Mkuykfkh kk{u. Mkufxh-4 LkSf ykhu10 nh [ku.{e. s{eLk yk f[uheLkwtLkwt rkzk kLkkk {kxu Mkhfkh khkVkk{kt yke Au. yk Mkkku Aukk koke Mkkk [kkk rkLkku ytkykku Au. yk ytkuLke sYhe fkokne{kko {fkLk rkk khk MktkL fheuk{kt yke Au.

  {kko {fkLk rkkLkk MkqkkuLkkskkLkwMkkh Mkufxh-4 LkSfs{eLkLke kMktkeLku knLk nkhrkku ykhe fhe ee Au.kksukh{kt yk rk skLku Mk{kfhk {kxuLke fk{kehe nkk hk{ktyke Au. ykhu Mk fhkuzLkk [uo

  ykLk Mkwrkyku Mkkku kkxLkkh{ktykhxeykuLke f[uhe rLk{ko kk{u.

  kksukh{kt ykhxeykuLke f[uheMkufxh-30{kt [kh-[kh swk swkkuf{kt fk{ fhe hne Au. suLku fkhuyhskhkuLkku k yuf fk{Lke kkAMk{ yLku kLkku {kuxku uzVkx kkAu. swkswk kuf{kt ykhxeykuLkef[uhe nU[kue nkukLku fkhuekh yhskhkuLku yqhk fk{ MkkkukkAk Vhwt kzu kue Mkrk k Mko

  Au. [kh-[kh kuf{kt k kkkzkkt nkukke yhskhku{kt k yufyMktkkuk keo hkku Au.

  Auk kuf koke kkxLkkh{ktykhxeykuLkk Lkk rkzk {kxuLke{kk{ku [kke nke. khtkw s{eLkVkeLkk {wu Mkkk {k{kurtkkkku hkku nkku. Mkhfkh{kt kkhtkh hsqykkku fhk{kt ykk kkAuf hkMkLku {tsqhe {e yLku

  RTOLkk Lkk rkzk {kxu 10nh [ku.{e. sk VkkE

  kxku k Lke[u Wkhe ykk nku kuku Lkhku : MkqoLkk rfhku Mkkku s qB{Mk kkk

  nk{kLk kh kfkukuk ku{kLkku

  Lkkuus fkuhezkuh khefu rfMke hnu kkteLkkh-Mkhus nkEu WkhkkteLkkh ykhxeyku f[uheLku sk VkkLkku rLko rk skku. ykykk {kko ikrf MktMkkyku rfMkue Au. yuk yk ELMxexwLkkuLk{kt kurf knLk nkh rLkk{fLke f[uheLku sk Vkk{ktyke Au. suLkk fkhu yk rMkkh{kt xkrVf Wkhktk yksLkwt qk ku.

  ELMxexqLk kuLk{kt sk Vke rk skku

  nueMkkhu qB{Mku XtzeLku knufkekkteLkkh, wkh

  yksu {kiMk{u ySkkukhek fhx ke nke. nue Mkkhu qB{Mkko kkkhu kufkuLkuy[hs{kt {qfe ek nkk. rn{k[ u suwt yknTkf kkkh kkxLkkh Mkrnk Mk{k

  hk{kt Mkowt nkwt. Auk k rMkkuke {kiMk{ kkukkLkk yk yk r{sLkk kkhk kufkuLkufhke hne Au. kkkk nk{kLku nk{kLk rkkLkk rLkkkku, ikkrLkfku, kkohrku Mkrnkk{k{Lku r[khkk fhe ek Au.

  yksu nue Mkkhke skkkh{kt qB{MkLkku fnh uk {kunkku. kuLke Mkkku Xtzeyu k kkukkLkwt uhkkke ewt nkwt. kufku Mkkk kkkkkkkhLkku k Mk{ke Mkk{Lkku fhehkk Au. kkkh{kt qB{MkLke [khkkhkE kE nku kuk ynuMkkMk skkkunkku. AkE kuk qB{MkLku fkhunueMkkhu hMkk kh uwt k {w~fukLke kwt nkwt. kMk fheLku knLk[kfku{kxu knLk [kwt kukwt kLwt nkwt.{kXk kAe k kuLkku fnh nsw ykfkhu kkoE hkku Au.

  qB{MkLku ukkt u fu ykfk{ktkekkt Lke[u Wkhe ykk nku kukuLkhku kufkuLku uk {ku nkku.MkkkkuMkkk Mkkhu fzfzke XtzeLku kyLkwe nke. kufkuyu k qB{Mk wOkkkh uELku {kuLkkkuf kh skLkwtxkwt nkwt.

  ykk nk{kLk{kt kE hnuku ykkk fE rk khV fue hkku Au.kuLke [kk keo hne Au. kukku{kLku fkhu kkoh kh kkukEhnuk k{k{ khk ykhke s Lksh

  xLkk Mk{u {wtkE{k nkukLke Mkkrkke kk kkueMkLkwt Mkq[LkynukkkteLkkh, wkh

  rhku nq{k fuMk{ktke Axfk {kxuykhkukeykuLkk {kAkzk kk yL yufykhkuke {wtkE{kt s hnukku nkukLkwtkkueMkLku skk{kt ykwt nkwt. Mkk{kkku kkueMku kuLku xLkk Mk{u ku {wtkE{ktnkukLke szkuMkkf Mkkrkke EykkLkwt skwt nkwt.

  {kMkk kkwfkLkk rhku kk{u Xkfkuh{nkuk kh kuk [f[khe nq{kfh{kt Mkkik{ LkkUkuk 41ykhkukeyku{kt hkfu kktzkkLkk Lkk{Lkkuk Mk{ku fhk{kt ykku nkku.

  rhkuLkk fuMkLkku yuf ykhkuke{wtkE{kt hnukku nkukLkku kku

  rLk:MktkkLk krhekkLku ykhu MkkMkheLkk ku rkh{kt {kufe ykkeWfukkteLkkh, wkh

  rMkLkkhLke krhekk kkteLkkhkkMku yku LkkuE fuLkk kh ykkkkfhk knkU[e kE nke. MkkMkheLkk{k{we zkke kMk kE krhekkLk{ok fuLkk{kt tkku ku knuk srMkwhexe MxkVu kuLku k[ke ee nke.rLk:MktkkLk krhekkLku Mk{k AkktMkkMkheu khk Lk VhkLke nX kfzeLkukuMke nke. ykhu kuLku MkkMkheLkk kurkh{kt {kufe ykke fuLkkLkkMkk{ke MxkVu nkfkhku yLkwku nkku.ufu ku knuk krhekkyu ku fkf Mkwe{kLkwt Lkk{ {he Lk kkzkLke {kVf

  &Lkku {khku [kk Akkt yufk&Lkku Wkh ykku Lknkukku. ku kAexLkk Mkuke kMkkh kke kkueMk xkuwtuELku Wk hnuk krhekkyu kkukxLke{kVf nfefk oe nke.

  yk ytku {ke {krnke yLkwMkkh{nuMkkk rskLkk rMkLkkh kkuzLkkhe hk knkh Mkkk kekkkkMku hrkE hrMkfkE ykuz hnu Au.kuykuLkk ykXuf ko ykkW y{kkLkkLkhkuzk rMkkh{kt {VkLkkh kuxku ktkMkk{u hnukk kkukE ykuzLke kwkerkLfkuLk Mkkku Lk kk nkk. ykktLkuLkku Yykk{kt MktMkkh Mkkhe heku

  [kkku nkku. khtkw uh {kxeLke kuxLkLkk [kh-[kh ko kAe k hnukkrkLfkuLkLku MkkMkhekLkk Bnukt xkuktMknLk fhk kzkk nkk. ku{s LkkLkeLkkLke kkkk{kt MkkMkhekk MkkkukkukLkwt kkwt nkwt. kku e khufLkSe kkkk{kt krk yLku yLMkkMkhek Mkkku zk kkk nkk.

  ykku s LkSku zku Mkkhu kkkrkLfkuLk MkkMkhe{kt fkuELku ftEk fkkrLkk Mkek s kkteLkkh ykk nkk.ktke rhkk{kt kuMke LkkuE fuLkkuykkkkk fhkLku {kxu knkU[e kk nkk.

  krhekkLkku LkkuE fuLkk khykkkkLkku rLkV kMkMkufxh-30Lke xLkk ytku kkueMku kkkMk nkk he

  kkteLkkh, wkh

  kkxLkkhLkk Mkufxh-30 kkukkukkLkk hyktku kkfo fhuwt knLknxkk skkk {fkLk {krfLkukkzkueyu Lkke {khe LkktkLke{fe W[khe nke. yk ytku Mkufxh-21 kkueMku kkkMk nkk he Au.

  yk ytku kkueMk kwoku khk{ke {krnke yLkwMkkh kkteLkkhLkkMkufxh-30 kku kux Lktkh186/2{kt hnukk {nuLMknkkukehk{S kkLkk hyktkukkzkueyu Mfwxe {wwt nkwt. yk knLkLkunxkk {kxu {nuLMknu skkkkuykuLke kzku{kt hnukkrLkkufw{khMkn kkkMkn hkskqk

  kkk Ssu-7-ykh-5133 LktkhLkexkxk ELzefk fkhLkk [kf yuf Mkkkuxkuk{kt {nuLMknLkk hyktkuykk nkk. ku{s kuVk{ kkkkkefhe kkuk[ke fhe zku fkuo nkku.ku{s u nu kAe knLk nxkkkkkku xfkuh fhe Au kku kLku Lkke{khe Lkktewt. yue {fe{nuLMknLku ykke nke. yk kkkkuMkufxh-21 kkueMk {kf{kt VrhkLkkUkkk Mkk ELMkufxh su.yu[.kh{khu {fe ykkLkkh Mkk{u kwLkkuk fhe kkkMk nkk he Au. ku{sfkh[kf yLku yL {feykkLkkhLke hkfz fhk [kukrk{kLk fko Au.

  knLk nxkk kkkkukzkueLku qLkLke {fe

  ywkt tt k 3 Wh

  ywkt tt k 3 Wh

  ywkt tt k 3 Wh

  ywkt tt k 3 Wh

  kkteLkkh, wkhkke kwhXk kkuzoLkk nukh kkkuhu

  kuZ fkfu Mkkf kh Lkkufheyu skLkefk nkk. khu {kko{ktyu{.yuMk. rkzk LkSfke kwhzkukMkkh kke fkhLkk [kfu MkkfLkuyzVuxu ee nke. yk yfM{kk MkSofkh [kf fkh Mkkku Vhkh kE kkunkku. khu EkMk MkkfeMxLkwtxLkk Mku s f{f{kxewO {kukrLkkwt nkwt.

  yk ytku kkueMk yLku nkMkxkwoku khk {ke {krnke yLkwMkkh{q ELkuzkLkk kLke yLku nk{kt[huze MxkV kxMko kku hnukkrekMkn fkwMkn rknkuk (W..52) kkkuhu yuf kkLkk Mkw{khukkukkLkk uhke Mkkf ELku Lkkufhesk {kxu Lkefk nkk. kuyku kkkuhukuZ kkLkk Mkw{khu yu{.yuMk.rkzk LkSfke kMkkh kE hkk nkk.

  khu yk {kko khke kwhzku kMkkhkke Ssu-9-yu{-7466 LktkhLke{kYrk uLkLkk [kfu rekMknLkeMkkfLku yzVuxu ee nke. ykyfM{kk{kt {kko kh uuhkxfkuk rekMknLkwt xLkk Mku sf{f{kxe wO {kuk rLkkwt nkwt.khu fkh[kf fkh Mkkku s Vhkh kEkku nkku. yk yfM{kkLke kkkkwkos 108 E{hsLMke yuBwLMkxLkk Mku knkU[e kE nke. ku{srekMknLku kkteLkkhLke rMkrnkMkx kku E kE nke. ktVhs khLkk kkeku kuykuLku {]wkk{uk nuh fko nkk.

  yfM{kk ytku rekMknLkk kE{rnkkMkn fkwMkn rknkukyu Vhkhfkh [kf Mkk{u yfM{kk MkSo {kukrLkkkLkku kwLkku LkkUkku Au. suLkekkkMk Mkk ELMkufxh hSkMknyuLk. kuk fhe hkk Au.

  kufk{kehe{kt fuk fkkkk Mk{Mk

  VkuLk uzk{kt Akkhu VkuxMkokk LkkkrhfkuLku khukLke

  hkLke 3400 kkykuLke ykkk{e kk. 9 ke 11 Mkwe yLkkhekkfMkkuxekkteLkkh, wkh

  kk koLkk kwkuMk fko{{ktkkr{f kkykuLke {qktfLk{ktfuxef LkkkEyku Ake kkkt wMkhfkh nu yk {k{u w kteh kLkenku ku{ kku Au. yk kuo kwkuMkfko{ hk yko{kt kwk{f kLke hnuku {kxu yuf Lkkh ykhku Mkhfkhufkuo Au. su{kt ykEkeyuMk,

  ykEyuyuMk, ykEyuVyuMk MkrnkLkkMkr[ fkkLkk W[ yrfkheykuLkkufkVku fk{kehe{kt ukhk{kt ykkuAu. suLku kku yk[kkuo kkk rkfku{kxu kwkuMk fko{ yLkkhekkMk{kLk kLke hnuu.

  kkr{f kkLkk fkuk ikrfMkhLke yke Mkrk kk koLkkkwkuMk fko{{kt Mkkkxe Wkh

  ykkk w hk Mkhfkh [kUfe WXenke. ufu kk kuo kw