01-12-2010 Gandhinagar

01-12-2010 Gandhinagar
01-12-2010 Gandhinagar
01-12-2010 Gandhinagar
01-12-2010 Gandhinagar
download 01-12-2010 Gandhinagar

of 4

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

yZe ð»ko ËhBÞkLk fkuLku fkuLku ÷ur¾ík hswykík fhkE íkuLkk Ãkh yuf Lksh CMYK CMYK ÃkuÚkkÃkwhLkk MkMkhk yLku ÃkwºkðÄwLku yksu fkuxo{kt hsq fhkþu rð¼køkLke 88 fhkuz WÃkhktíkLke ðMkq÷kík ÷uýe Lkef¤u Au. ÃkkxLkøkh ÞkusLkk rð¼køk {kMk ¾zr[íkzkLku fkuÚk¤k{kt Ãkwhe støk÷ rðMíkkh{kt Akuze ËuðkÞku rð¼køkkuLku ðMkq÷kíkLke fk{økehe yMkhfkhf çkLkkððk {kxu íkkfeË fhðk{kt ykðe níke. ðu[kýðuhk yk {khku Mðe®{øk Ãkw÷ Ënuøkk{,íkk.30

Transcript of 01-12-2010 Gandhinagar

 • kkteLkkh, {kMkk, kk. 30{kMkk{kt kEux nkMkx

  [kkk kkekLku xurVkuLkef {feykkeLku kkt[ k YrkkLke tze{ktkk{kt yke nkukLke rkkku knkhykkk kx {[e kku Au. kkekyLku kuLkk y{urhfk Mkk kwk kh u{nkukLke {fe k W[khk{kt ykenke. xurVkuLk LktkhLkk ykkhu {kMkkkkueMku {uzk kk{Lkk hnukMkeLkeyxfkk fhe Au k yk MkLkwt ykfkhMkkLk Lk nkukLkwt kkkk kkkMk keSkhV VtxkE Au.

  {kMkk nuhLke MksLk MkkuMkkxeLkk{Lkk kku rMkkh{kt hnukk kwkukzkLkk kLke LkhLkkhknkMkxLkk nkxo Mku~krMx zkxhke.yu{. kxuLku yk {fe ykkk{ktyke nke. zk. kxuLkk {kukkE khhkkeLkk 10.40 fkfu8347704756 LktkhLkk VkuLk khkeye kyu kwxf-kwxf ku{kt

  rnLe kkk{kt {fe ykke nke. su{ktkuu fkwt nkwt fu, y{urhfk{kt k{khkrfhk khkkLke rkxkE kE fu Au. nufku 10 kku k{khk kh VkuLk ykuyLku kkueMkLku fhkLke q fhkkLkn.

  yk yuf s Lkkh khke k-k khzkxh kh VkuLk ykk kAeyuMkyu{yuMk k ykku yLku ku{ktkku YrkkLke hf{ kikh hkkLke{fe ykkk{kt yke nke. yk xLkkytku zk. kxuu {kMkk kkueMk MxuLkLku

  yhS ykkkk khk s kkueMk fkohkkLke kE nke yLku yk Lktkh hkLkkhk{kukkE khfLku WXke kk{ktykku nkku.

  {kMkk kkwfkLkk s {uzk kk{LkkkLke XkfkuhLkk Lkk{u yk Mke{fkzohek{kt ykwt nkukLkwt qkk kkueMkukuLke yxfkk fhe nke. ufu, ykMk kku Mkk khekzku yLku ykrfMMkk{kt ktu Mktzkukuku Lk nkukLkwtkkkk kkueMk {qtkE nke yLku

  CMYK

  CMYK

  kwkh, kk. 1-12-2010 21/1, xkR, Mkuxh-22, tkeh. Vku : 23238971-2, VuMk : 23238973yk {khku Me{k kw

  MkeykEyuMkyuVLkk ELMkuxh Mkrnk kuLku EkkteLkkh, {tkkh

  yzks-fku hkuz kh kuzkeyuMk.xe.Lke kMkLkk [kfu yku[ke kuf{khkk kkAke kqhkkx uku ykke{nuMkkkLke Sk kuLke Mkkku ykzkEnke. yk yfM{kk{kt Sk{kt kuXukMkeykEyuMkyuVLkk ELMkufxh yLku nuzfkuLMxukLku E kk kk{e nke.

  kkueMk MkwkkuLkk skk {wsk,yzkske fku skLkk hMk khykuk rk{trh kkMku kEfku Mkktsu7.30 kkLkk Mkw{khu Mk{Mkke skeyuf yuMk.xe. kMkLkk [kfu yLkLkfkhkuMkh kMkLku yufkyuf kuf {khenke. ykke, kuLke kkA ykke SkLkt. Ssu-2-zkw-524 kuLke kkAykzkE kze nke.

  y{kkke {exk kwhe fheLku{nuMkkk kkAk sE hnuk

  MkeykEyuMkyuVLkk ELMkufxh [tntMkhkk[h wku yLku kuLkk nuz fkuLMxukyk Sk{kt {wMkkVhe fhe hkk nkk.yuMk.xe. kMk yufkyuf kte skkkkA ykke Sk kuLku ykzkE kzenke yLku k u{kt ktLk uLk u E kkkk{e nke.

  yk yfM{kk Mkok kkyuMk.xe. [kf khk s ktke kMkntfkhe kku nkku. ykke, [tfkLkwk uyu yk ytk u yzks kk ueMk{kf{kt yk yuMk.xe. [kfLkeMkk{u Vrhk ykke nke.

  yzks kkueMku yuMk.xe. [kfMkk{u kqLkk u Lkk UeLku E kk{uk ktLk uSkMkkhkuLk u Mkkhkh {kxu Mkuzknkk. yk fuMkLke ykkLke kkkMknuz fkuLMxuk yhskEyu nkkhe Au.

  kMku yku[ke kuf {khkkkkA ykke Sk xfhkE

  Lkhkke{kt Mku-5ke{kt kue {k ytku w yuf VrhkkkteLkkh, {tkkhnuhLkk Mkufxh-5ke kku kk

  Lkhkke{kt kue {k Mktuo w yufVrhk yuxkurMkxeLke k kk kk{eAu. ykkW wLkLke fkurk fhkLkkuykhkuk suLkk kh kke [qku Au kuu 11MkkuLke Mkk{u {kh {kheLku rkk[fkkku ykk ytkuLke Vrhk LkkUkeAu. ykk, kuZ {rnLkk knuk ykxLkk kLke nkukLkwt k kuu kkueMkVrhk{kt skwt Au.

  kkueMk MkqkkuLkk skk {wsk,Mkufxh-5ke kku ykuk kux Lkt.624/2{kt hnukk Sku ktkkhk{Mkkfhekyu 11 Mkku Mkk{u Mkufxh-7kkueMk MxuLk{kt Vrhk LkkUke Au.u{S kwtS kku, ytkwS kwtSkku, LkhuLMkn fwkuhMkn kku, yLkeLk~k{Mkn kku, ek Lk~k{Mkn

  kku, krku hLkkMkn kku, ytkkkzkkkkE kxu, Mkku{k kkkE kxu,eLkw khMkkuk{kE kxu, kkk[e{LkkE Lkkf yLku sw ytkkkkMkkh Mkk{u yk Vrhk kk kk{eAu.

  yk k{k{ ykhkukeykuyu kE kk.15 ykuxkukhLkk hkus hkku yZekkLkk Mkw{khu Mkufxh-5ke kkuyku {nkfke {trh kkMkuLkk Lkhkke[kuf{kt Sku MkkfhekLku nkufe-kukkuke yLku ZefkkkxwLkku {kh {kkuonkku. u{Syu yuf AkufheLke {~fhefhkk kuLkk Lkk kkzkk kk kkyukuhfku {tze h[eLku Zeke Lkkerkk[f kkku ELku yk{krLkk fkuonkuk ytkuLke Vrhk kE Au. suLkekkkMk zek.yuMk.ke. Wkk

  wLkLke fkurk fhLkkhkLku kuZ{rnLku {kh kkLkwt k ykwt

  rhfhe kkxLkkh kusLkk k kke yLku kxh uhkLke {kk 68 nhLke s Mkqkk fhe wt

  {kxu kke ukzwt kzukke kwhXk kkuzoLku Mkqkk

  sr{kkwhk kk{{ktke ufxuk huku xf rzxuELkskkteLkkh, {tkkh

  LkkuE kesLkk rkktrkrMkkh{ktke huke heLku ykkkt kuxufxhkuLku rsk qMkh rkku{wk{k Mkkku rzxuELk fhe ek nkk.yk Wkhktk kkteLkkh-Mkhus nkEuWkh ykuk s{ekkwhk kk{{ktkeufxuf huku yuf xf k Mkefhk{t ykku Au. khu rMkhqMkhLke kkk Lkes-k rkkLke^k#k MfkuzLke xe{u ykfM{f[fkMke nkk he nke. nuh {kkkuokh ykuhkuzk LkesLkk xfku Mkk{uktk khk k ykt fhk{kt yke Au

  yLku kxu [zLkkhkyku Mkk{u fkuMkhLkefkokne fhk Mkq[Lkk ykkk{ktykkk Mkkkxku Y fhk{kt ykku Au.

  LkkuE kesLkk rkktrkrMkkh{kt nsw k huke {krVkyku

  khk kuhfku huke WXktkheLke rk[kw Au. rsk qMkh yrfkheMkrnkLke xe{ kk{Mkk sE hkk nkk.yk hr{kLk LkkuE kes rMkh{ktke

  LkkuE kesLkk rkktrkrMkkh{ktke Wu[kke huke

  {kMkkLkk zkxhLku xurVkurLkf {fe ykkeLku tze {ktkkLkk fuMk{kt {uzkLkkuXkfkuh Mktzkukuku Lkke yue kke kkk nu kuLkk Lkk{u fku krXku Mke{fkzoheeLku fk fhe hkku Au kuLke kkkMk Y kE Au. {kukkELkwt Mke{fkzohek {kxu EuLk fkzoLke uhkuk suk kwhkkykuLke sYh kzke nkukke ykXkfkuhu ykk fkuE kwhkk fkuELku ykk Au fu fu{ ? yu rk{kt kkkMk ykke Au.

  EuLk fkzoLke uhkuk fkuLku ykke Au ?rLkc kqAkkA Y kE !

  kkeuhkLke Mkkk fhkuzLke Mkqkk kkfekkteLkkh, {tkkh

  kkB rMkkh{kt kekLkwt kke kqhwt kkzkLke fk{kehe Mktkkk kke kwhXk kkuzoLku kt[kkkuLkekkfe Mkqkk Mke kLkkk kkfe fhk{kt yke Au. kke wkwhXk kkuzoLke kkeuhkLke Mkqkk

  ytksu Mkkk fhkuz suxe kkfe Lkefu Au. kue s heku kkxLkkh kusLkk rkk khk k kke yLkukxh uhkLke 33 k suxe Mkqkk kkfe Lkefu Au. Lkke Mkqkk Mkk{u rsk fufxh MktSfw{khuyksLke rsk MktfLkLke kuXf{kt k{k{ rkkkuLku ykzu nkk ek nkk.

  rsk MktfLk Mkr{rkLke yksufufxhLkk yk MkkLku {ue kuXf{ktMkhfkhe uktLke kkfe Mkqkk ytkukteh [[koyku kE nke. [kwLkkktfe ko kqhwt kkLku nu [kh{rnLkk suxku s Mk{ kkfe hnukkkBku Au. khu Mkhfkhe uktLkeMkqkk {kk 55 xfk suxe s kEfe Au. suLku ELku rsk fufxhu khuLkkhkske k fhe nke.

  kke kwhXk kkuzo yLkuu[kuhkLke Mkqkk e {kuxe kkfeLkefke nkukLkwt yksLke MktfLkLkekuXf{kt kLku ykwt Au. yk ktLku

  rkkkuLku MkqkkLke fk{keheyMkhfkhf kLkkk {kxu kkfefhk{kt yke nke. u[kuhk

  rkkLke 88 fhkuz WkhktkLke Mkqkkue Lkefu Au.

  kkxLkkh kusLkk rkk {kMk

  hr{kLk kke yLku kxhuhkLke {kk68 nhLke s Mkqkk fhe w Au.yksLke MktfLkLke kuXf{kt kueuhkMkqkkLke fk{keheLke Mk{ekk{ktkt[kkkuLkk kkeuhkLkku yktfzku ku{kuxku nkuk {k{u kteh [[ko Lkefenke. kt[kkkuLkk kke keLke kkfeMkqkk ytku ykke ke kLkkersk kt[kkLkk MkkkkkykuLku Mkkkuhke yMkhfkhf Mkqkk {kxuLkkuyku fkuo nkku. u[kuhk rkkLkuk yrfkheykuLke xe{ku kLkkefk{kehe yMkhfkhf kk ku ukskwt nkwt.

  rsk fufxh f[uheLke keLkukeykfkheLkk 6 fhkuzke k w hf{LkeMkqkk kkfe Au. rskLke {kMkk

  yLku nukk{ Lkkhkkrfk{kt kuhkMkqkkLke Lkke fk{kehe ytkufufxhu Lkkhkske k fhe nke.

  {kMkk LkkhkkrfkLke 3 fhkuz yLkunukk{ Lkkhkkrfk{kt kuZ fhkuzWkhktkLke Mkqkk kkfe Lkefu Au.

  fku Lkkhkkrfkyu hsq fhuerkk Mkk{u tfk k fhk{kt ykenke. rsk Wkuk fuLLke Mkqkkku{s fkokkf EsLkuh kkxLkkhkusLkk rkk-3Lku k ku{Lke kkfeMkqkk zke kLkkk Mkq[Lkkykkk{kt yke Au. Mkhfkhe uktLkeMkqkk {kxu ku{u huf rkkkuLkuMkqkk MfkuzoLke h[Lkk fhk ku{skkfekhkuLke r{fkku s fhk MkweLkkykuku fhk{kt ykk Au.

  xurVkuLk LktkhLkk ykkhu {uzk kk{Lkk hneLke yxfkk fhkE, k...!yxfkk

  {kMkkLkk zkuxh kkMku VkuLkkh kkt[ kLke tze {tkkE

  {kMkk yLku nukk{LkkhkkrfkLke

  fhkuzkuLke Mkqkkkkfe

  Mkhfkhe ukLkeMkqkk {kk

  kt[kLk xfk s kkkk{e

  nukk{,kk.30

  kk{kt ykkk rkkeoykuLkukwkkkwt rk ykkkLke MkkkuMkkku kkLkk Mkwhrkk rkzkku kwhe

  kkzkLke suLke skkkhe Au, ku ktkkhk {wfk{kt yku rkfku kkfkuLkurk ykkkLkwt fkokku wks Mkkheheku rLkku Au, khtkw kk{kt ykkkrkkeoykuLku kuMkk {kxu ykurkzk kkou rkkk ssorhk kLke skkt

  uLkwt r kkkk kkfku SLkku{u ykMk fhk {skqh kLkkkkryku yLku rkfkuLke [kk{kt khkukku Au, kkteLkkh rskLkk nukk{

  kkwfk{kt hk{Lkkh{kt yku Mkhfkhek.kkLke nkk zs kLke Au.kkLkk A Y{ku 4h ko swLkk Au. AukyZe koke Ak{ktke fkutexLkk kkukzkhk kk Au. ktke nu kku fkxkE kuk Mkek Lke[u xfk kk

  Au. yk ytku ssorhk Y{ku hekuh fhk{kxu kkLkk yk[ko khk yZe kohBkLk kkwfk ku{s rskLkkyrfkheykuLku yLkuf k hswykkfhk Akkt ssorhk Y{kuLku hekuhfhk{kt Lkke ykk rkkeoykuLkk {kku

  {kuxku khku {tzkE hkku Au. rkfkuyLku keykuLke nhk{ kE skkk{e Au.

  hk{Lkkh kk{ kku yku ykok.kk{kt kuh-1 ke 7 {kt ykMk

  u{ Ak khke hkk kkukzk yLku fk{wk Mkrk k xfk kk

  nukk{Lke hk{Lkkh kkr{fkkLkk kkfku kh {tzhkkku

  yk ytku hk{Lkkh kk{ kt[kk LkkMkhkt[ kxu rLkukE kqLk{kE Lkkskk yLkwMkkh k.kkLkk Y{kuLkeAk ssorhk nkukke {kuxe woxLkkMkokLkku khku nkukke yk ytkuyLkuf k urk ku{s {kirkhswykkku fhk Akkt skkkh ktkkhk fkuEk fkhLke kkLx Vke Lkke. yke krhMkrk{kt kk{ktykMk fhkk rkkeoykuLku ftEk ku kku kuLke Mktkqo skkkh ktkLkk{kku hnuu kuk ykku Mkkku skwt nkwt.

  Mkhkt[Lkku ykku : rkkeoykuLku ftE kukkuktkLke skkkhe hnuu

  - kk.4-3-h008 rsk kkr{f rkkrfkhe- kk.8-8-h008 kkwfk rfkMk yrfkhe- kk. 1k-9-h009 kkwfk rfkMk yrfkhe - kk.1k-9-h009 kkwfk fue rLkhekf- kk.16-9-h009 rsk fku.ykurzLkuxh(yuMk.yuMk.yu.)- kk.18-6-h010 kk ukuMk{kt WkMkk hnu rsk khe

  {tke khkkkE kxu- kk.7-8-h010 kkwfk rfkMk yrfkhe yLku rk kk- kk.9-8-h010 kkwfk rfkMk yrfkhe yLku rk kk- h8-8-h010 fhkue kkkh fuL kk khk nukk{ kkwfk rfkMk

  yrfkhe yLku rk kk- yk rMkk kk{ kt[kkLkk Mkhkt[ khk k khtkh hswykk fhk{kt

  yke Au.

  yZe ko hBkLk fkuLku fkuLku urk hswykk fhkE kuLkk kh yuf Lksh

  ywkt tt k 3 Wh

  LkkhsLkkuLku MkkuktLkk{k yuke{uLx{kt kfeVkkteLkkh, {tkkh

  kkteLkkh{kt Vhe yufkh Y.20 yLku 50 MxuBk Lk {kktMkkuktLkk{wt yLku yuke{uLxfhLkkhkykuLku nkkfe uXe kzkenkukLkku Mkqh WTku Au.

  nuh{kt Mk{ktkhu MxuBkLkeWkLkku & WTu Au. kkuzkMk{ ykkW k ktkk Mk{ MkweY. 50 yLku Y. 100Lkk MxuBk Lk{kk nkukLke kkf VrhkkuWTe nke. khu Auk 15rMkke LkkhLkk MxuBk uLzhkukkMkukE Y. 20 yLku Y. 50Lkk MxuBkLk nkukLke kq{hk fkLku ykzk Au.fkuxo Mktfw{kt k rMk hr{kLk

  MxuBk EAwf {wkfkkeykuyu kkk kzu Au. MkkuktLkk{k yLku rrfkhLkk yuke{uLx{kt {kuxkkku Y.20 yLku 50Lkk MxuBkLkku Wkkukkkku nkukke yk MxuBkLke {ktk whnu Au. khtkw k rMkkuke ykMxuBk Lk {kkt MxuBk uLzhkuLke Mkkkukhkfkhkuyu k nkkfe uXkLkkukhku ykku Au. kku k feMMkk{kt Y.20Lkk MxuBkLkk ku 100[okLkku khku yku Au. Lkkh{ktAkkhu We kke MxuBkLke ktkekeMxuBk uLzhku{kt k Lkkhkske keoAu. ku{kt Y. 50Lkk MxuBk Wk{kxu kku {rnLkkykuke yk MkrknkukLkku Mkqh WXk kkBku Au.