24-1-2011 2011 Career

Click here to load reader

 • date post

  15-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

description

fk{ þwt fhðkLkwt nkuÞ? ÷øLkLke {kuMk{ Ãkqhçknkh{kt ¾e÷e hne Au íÞkhu ðu®zøk Ã÷kLkh çkLkeLku fkhrfËeoYÃke SðLkMktrøkLkeLku ½h{kt çkuMkkze þfku Aku. RðuLx {uLkus{uLxLkwt rðþk¤ ûkuºk rðþk¤ íkfkuLku ÷kufku{kt ðnU[ðk íkíÃkh Au. õÞkt õÞkt ÔÞðMÚkk fhe þfkÞ? CMYK CMYK Mkwhuþ økðkrýÞk ÔÞðMÚkk{kt WÃkÞkuøke MktMÚkkyku økkuXðýeLkku {¤ðkÃkkºk Ãkøkkh rMkÍLkuçk÷ hkn ðu®zøk Ã÷kLkh fkuE «Mktøk{ktÚke çknkh Lkef¤íkkt òu

Transcript of 24-1-2011 2011 Career

 • fkuE Mktk{ktke knkh Lkefkkt ukkfk{kt fu hMkk{kt kh sL{kkurkLku k Mk{khtLke k{e {kxuku kuk Lkk szu kku {kLkwt fu yuRuLx {uLkus{uLxLke f{k Au. nkt, ykyuf yuwt kuk Au su{kt {khu fu k{khu fkuEykz uXkLke ykke Lkke. yuxu fuynkt ykuk {nu{kLkkuLke ykkkk-Mkkkk fhk{kt fkuE f[k hkk{ktykke Lkke. yLku ku f{k RuLx{uLkus{uLxLke Au. fw Mkt[kf k{u kukrLkhMk fko{Lku kkukkLke kkkykzkLkk uhu MkV kLkke fu Au. k{ukue rfx krhMkrk{kt k fkuELkuyz[Lkku Mkk{Lkku fhku Lk kzu yLkuMktk htk[tku kqhku kk ku{kt RuLx{uLkus{uLxLkku {nLkku Vkku nku Au.

  {nkLkkhkuke {ktzeLku nuhku yLku nukku LkkLkkt nuhku{kt RuLx {uLkus{uLxLkeyMkh uk {u Au. {tzk zufkuhuLk,whe, kExTMk, Vqnkh, ykknkh-kusLk yk ke s MkkLkku kh RuLx{uLkus{uLxLkk rhu nku Au. kMk fkhLkwtfki, Mk{Mkq[fkk yLku fkuXkMkqRuLx {uLkus{uLxLkk k Mk{kLk kefk.

  s{kLkku zeyu zeyu kkE hkku Aukhu nuhku{kt VuLk k, rkLkuMkMkur{Lkkh, Lke kuzxLkwt kuL[k,uMk{uLx fuBkMk, rkLkuMk {ukyku,hksfe Mk{khtku, rV{ekkxeoyku, hskze LkMk{kht yksLkkMk{{kt Mkk{kL

  kkkk kk Au. kufkuLku ykk Mktkku{ktykLkt uku Au yLku yuxu s RuLx{uLkus{uLxLkwt kuk LkwkLkku {kxu LkkufheLkeyZf kfku ELku yktku ykfkhu Au.

  fk{ wt fhkLkwt nku?yuf {kt fneyu kku

  fko{Lku MkVkk kkkLkenku. kAe ku fkuELkk Lknku, hksfe{ukzku nku furV{e kkxeonku fu

  rkLkuMk Mkur{Lkkh. yk kk fko{{ktkk uLkkh yLku ykLkkhLku yuwt rV Lkkwt uEyu nuhkLkkhukLk kE kk. yuxufu RuLx {uLkusuLxLkk khk{kt ykkeMkwrkyku yLku ksux yLkwYk ykkk{ktykke Mkkzku{kt k{u Qk Lk Qkhku yuRuLx {uLkus{uLxLke Mkkkofkk ke fk.RuLx {uLkus{uLxLke yk Mkkkofkk k{LkufkhrfeoLkkt WLLkk rhku Mkh fhk{ktMknkf ku.

  CMYK

  * * * * * *

  CMYK

  Mkku{kh

  24 Lwykhe h011

  1

  RuLx {{uLkus{uLx: yyktkuykwt yyMkhLkwt xxkwt

  fh MxkuheMkwhu kkrk

  LkLke {kuMk{ kqhknkh{ktee hne Au khu uzkkLkh kLkeLku fkhrfeoYkeSLkMktrkLkeLku h{kt kuMkkzefku Aku. RuLx {uLkus{uLxLkwtrk kuk rk kfkuLkukufku{kt nU[k kkh Au.

  rMkLkuk hknuzk kLkh

  LkLkku {knku khkkhLkkuBku nku ku{kt fkuE ykzwtywt

  fk{ kkku yuxu kwMMkku [nuhk khkhe yku. Lk{kt { fhkLke nku yu{kt

  yk fk{ ktke ykwt yue Mk{MkykuLkkun yuxu uzk kLkk. yksfk rkn-

  Mk{khtLke MkksMkLku w {n ykkk{kt ykuAu. k{u yn k rfM{k ys{ke fku Aku. kuh

  kkh{wt kkMk fhe RuLx {uLkus{uLx rzku{k fkuMko fheLku k{uyk kuk{kt tkke fku Aku. uzk kLkk{kt rzkELkk,

  uzk fku-ykuzLkuxh, uzk {uLkush sukt k kh fk{ fhefku Aku. fku-ykuzLkuxhLku YykkLkk Mk{{kt Mkkkke ykX

  nh MkweLke Mkuuhe {e Au. ykkusLkLke ku Mkq yLkuyLkwe k yn hkqh f{ke fhe fu Au.

  kt kt Mkk fhe fk?yuf fw k RuLx {uLkus{uLx ftkLkeLkku {uLkush ykk {kuxe nkuxMk

  fu fkukkuohuLk{kt fLMkLxk khefu Lkkufhe {ue fk Au. kkuzku Mk{ yLkwek kAe kkukkLkku Mktk Mkk k fhe fk Au. yk kuk{kt f{ke kku hkqh

  Au Mkkku Mkkku [wMk yLkwkMkLk yLku ykkusLkkqof fk{ fhkLke k{kk k yuxe sykLke Au. khkLke kk fheyu kku RuLx {uLkus{uLxLkwt {w fkokuk {uLkus{uLx

  ftkLkeyku, hksfe Mk{khtku, {ukyku, rkLkuMk, nkux RLzMxe, yuzxkoEkftkLkeyku, xee [uLkMk, fkukkuohuxTMk nkWMk, {erzk nkWMk yLku Lk Mk{khtku kuhu Au su{kt

  f{ke fhe fk. RuLx {uLkush khefu k{u VuLk kLkwt ykkusLk fhe fku Aku. yk rMkkkf rhuLk ktf khefu {erzk yuz. yusLMke yLku kMkLk kuk{kt fk{ fhe fk Au.

  ru{kt k k{u {kuxe ftkLkeyku{kt fku-ykuzLkuxhLkk Yk{kt Lkkufhe fhe fku Aku.kkuXeLkku {kkkk kkkh

  yk yuwt kuk Au su{kt f{keLke fkuE Mke{k Lkke. ykke Mk{sk zu k{u MkVkkLke [kErMk fhe fku Aku. RuLx {uLkus{uLxLkku khtrf fkuMko fko kk uMko {uLkush Mkke kth nh

  Yrkk {rnLku {ue fu Au. yuf kh Mkk{kt kkkuMkkhku fhe eku yLku k{khe kkuX kkLku k{ekE kku k{u k[kMk nhke yuf k MkweLke {kkkh hf{ {rnLku f{kE fku Aku. f{keLke Mke{k

  {uLkushLke yk{Mkq yLku fkofwkk {ku rMkhe fu Au.

  Mkk{kt Wkkuke MktMkkykuLkuLk RLMxxqx ykuV RuLx{uLkus{uLx, ru kkuo, {wtkELkuLk RLMxxqx Vkuh {erzkMxze, y{kkLkuLk yufuzu{e ykuV RuLx{uLkus{uLx yuLz zuk{uLx, skwhkkrLkk xuk uzk kLkh xuLkkRLxhLkuLk RLMxxqx ykuVRuLx {uLkus{uLx, {wtkE

  yk k sYhe Aukke kfAxk kMk yrLkko

  Au. u k{khk{kt fkuELku k y[trkkfhkLke fBwrLkfuLk Mf nu kkuynkt k{Lku MkV kkk fkuE hkufeLkn fu.

  krhMkrkLkwt Mkk[wt yLku kuykufLk fheLku Mkk kkh kkzkLkenku Au. RuLx {uLkushLkk r[khku{ktkkffkk nkue uEyu yLkuru[Lkk{kk k ykLke Au.

  yk kuk{kt k{khk Mktkfkuo kMk {nhku Au. fko{Lku MkV heku kkhkkzku nku kku Mkkhwt Lkuxfo nku ku kykLkwt Au.

  Mkkhk ykkusLk {kxu xe{fo kMk{nkk hku Au. {kxu k{khk{ktLkuk]k k yuxe yrLkko Au.fkuE k fkoLku Mkwkuhu kkh kkzkezhrk nkue uEyu.

  Wk fkuMkoRuLx {uLkus{uLxLkk kuk{kt ykMk

  {kxu yksu fuxk fkhLkk fkuMkoWk Au. ku{kt rzku{k RLk RuLx{uLkus{uLx (zeEyu{) yuf koLkkuMk{kkku, su{kt fkuE k MLkkkfyuzr{Lk {ue fu Au. kkuMxkuwyux rzku{k RLk RuLx {uLkus{uLx(keSzeEyu{) yuf koLkku fkuMko kfhe fk Au. yk rMkk A-A{rnLkkLkk MkxrVfux yLku rzku{k fkuMkok [kk{kt yku Au, su{kt ykuAk{ktykuAwt kkh kkMk nkuwt yrLkko Au. ku{sfuxef MktMkkyku{kt kkxo xkE{ fkuMko kWk nku Au, su k{u fkuE uk fuykMk fhkk fhkk k fhe fkuAku. yu{keyu kkkeLku kuXukrkkeoyku {kxu RuLx {uLkus{uLx{ktMkkhe kfku hnue Au. kuyku yn kfrhuLk yLku {kfuoxkLkk kuk{ktMkVkkkqof fk{ fhe fu Au.

 • kE Mktkrk Vhe Mkktkzu, kkt yku Aunk, kk yMkh yku Lkn, kk Lkyku k. k{u kuxe Mktkrk uzVkE kEnku kuLku kkAe {ue fk Au. k suze ykke kkMkuke Lkefe kE Au kukhu kkAe ykke Lkke. {kxu u MkkheyLku ku MkVkk {ue nku kkuMk{Mkq[fkk kMk {nLke nku Au.Mk{Lkwt {uLkus{uLx Mkkhe heku fhk{kt

  yku kku fkuE k fkoLku Lke fhuMk{u kqhwt fhe fk Au yLku MkVkkLkes{ rkAke fk Au. Lkkufhe nku fuykMk Mk{ suu Mkk[ku kuLku Mk{Mkk[u Au. yuxu Mk{ Lkk{Lke kkzek{khk uh yke nku yLku k{u kuLkuykku kku Vhe ku yku yue ykukkhke ko Au. {kxu xkE{ {uLkus{uLx fkuEk ktf kqhku fhk {kxu {nLkkukk su Au. khu k fkuE ktfykkLku MkkUkk{kt yku khu Mk{LkwtktLk k{khk {kku Mkkk xfkuhk {khkwtnku Au. yLku yk Mk{Lkk ku xfkuhu uk{u keLku kuLkku Mkwkkuk fhku kku k{ukuwt frXLk fko Mkh kLke Au.khekkLke kikhe {kxu k yk s rLk{kkw kzu Au. k{khe rLk[ko{kt kkuzkuVuhVkh fhe yuf Mk{kkf kLkkku yLku

  kAe swyku kuLke f{k...Mk{Lkku Mkwkkuk

  {nuLkk yuxu ykku rMk kMk kt[kfu k {[e s kzwt yuwt Lkke. k{u kukk yksu yk [kukze kqhe fhe s Auyuku fzf rLk{ kkw kkzkLke sYhLkke. Mkkhu ku-k fkf {nuLkk fhkuyLku [u kkuzku kuf ku. kAe hkkLkkMk{u kke [kh fkf kt[ku. yk{fhkke k{u {kLkrMkf heku MMk hneykuAk Mk{{kt k{khe {nuLkkLku kqo Lk

  ykke fku yLku khekk{kt kwO krhk{{ue fku.

  hkusLkee kikh fhkukhu wt, khu ykhk{ fhku yLku

  fk Mk{u ykMk fhku kuhu kkkkkuLkwtku xkE{ xuk kLkkku.

  yk xkE{ xukLku yLkwMkhkkekhekkLkwt kh k{khk {ks{ktke khuqh kE kwt nu kuLke k k{Lku khLkn kzu. {kxu khekkLke kikhe {kxuMkk{kL rLk[ko ykLkkku. ykMk yLku

  hkqh kt[Lk kk {LkkuhstLkLku k kkuzkuLk ykkku. yk{ fhkke k{khwt {LkVwk hnuu yLku ykMkLkku kh kLkn kku.

  Mk{ktkhu kufk[kLke Mkkku Mkkku Mk{ktkhu kkuzku

  rhk{ uku suke {ks yLku hehLkuykhk{ {e hnu. yk{ fhkkt hnukke k{urhuMk hne fku. su k{Lku kkfeLkkk[uk rMk {kxu MVqk ykkLkkh kLke hnuu.

  kqAkkt ktrzk kku fkuE kkkkLke kh Lk kzke nku

  kku kuxe {qt{kt kzk fhkkt k{khkrkf ykk kku rMkrLkh rkkeo kkMku{ E fku. ykMkLkk kuk{ktLkkMkekkMk kkke ftE {kwt Lkke. fkuEk Mk{MkLkku n nku Au. {kk sYhnku Au kuLkk {q Mkwe skLke. fu{ fu k{u& zkke n fhku kku k{khku f{keMk{ k k[e su.

  Mkkwt kkMkwt kufkuE k k huf kuk{kt {knuh fu

  rLkkw nkuke Lkke yLku ykku kyu{ktke kkfkk Lkke yu kkkkLku kLk{kthkeLku ykk wt. su rk khk{khe Mkkhe kz nku kuLku w {skqkkLkkku yLku su kkMkwt Lkkwt nku kuLkuMkkk xex{uLx ykkkkt hnku. Mkkwt kkMkwtw {skqk fhku yLku Lkkk kkMkkLkuMk{ktkhu Mktkhkkt hnku.

  {wMkkVhe ykuAe fhkukhekkLkk rMkku{kt yuf yuf r{rLkx

  k {nLke nku Au. {kxu rkLksYheyLku sYhe nkukku k ykrMkku{kt{wMkkVhe{kt Mk{uzVkLke sYhLkke. MkkkykMk{kthkkkhnukLku fkhuftxkku yku kkunwt MktkekMkkteLku k{ksLku u fhe fk.

  MkkkkwLkhkkoLkk{u kt[uk

  rkku yLkuMkk{keLku

  Mk{ktkhu k fhkkt hnku. yuxu furhrLk fhkkt hnku. yk{ fhkk hnukkek{Lku yuwt kku fu nu k{khu ftEk[kLke sYh Lkke. ykMk{kwLkhkkoLk fhkke {ks{kt yuku rVxkE Au fu khu qkkku Lkke.

  ku yknkhkhekkLkk rMkku{kt Mkk{kL heku

  rkkeo ykuAku kuhkf u Au. yu kk Mkk[efu kuhkf ykuAku fhku uEyu k yuxuykuAku k Lk fhku suke hehLku LkwfMkkLkkk. heh MMk nu kku k{u kue yhekhekk k kkh kkze fk. {kxu kukuhkf heh yLku {LkLku ktwhMk hku.

  kqhke Wkhk fhkke heh k kkzu Au

  yLku {ktk kzkLke kk k e Au. ykku skk {ku xkE{ xukLkuyLkwMkhk{kt yku kku Wkhk fhkLkn kzu yLku fkuE Mk{Mk k Lknyku. kqhke hehLku Mkk kLkkuAu yLku kt[kLke k{kk{kt k khkukk Au.

  CMYK

  CMYK

  Mkku{kh2 24 Lwykhe h011 www.sandesh.com

  Mk{ AAu yyrk ffe{ke MMkk{{uu MMkk{{MMkkhh

  ku Mk{u fhuwt ku fk{ykuAk yLku Mkh Lkku kfe

  Qke Lkefu Au. u k{uMk{Lku Mkk[ku kku yu k{Lku

  k Mkk[u. Mk{Mkq[fkkkkhku yLku khekkLkk

  kh{ktke {wk kLkku

  rk {trh rkLkLkVkfkhf, RLxhLkuLk yuwfuLkyuLz frhh fkWLMk nuX fk{ fhkwt xTMx Au. kuLkku Wukhk{kt rkk khkLkku Au. rk {trhLkku {w Wu u{ktkkr{f rk khkLkku Au. rk {trh kMk kkufLkyku, kAkk rkyku, yuMkxe, yuMkMke, w{rkLkktkkfkuLku rk {u ku {kxu Mk{kk Au. kusux {kxuhksMkkLkLkk keX kku 2011Lke Mkkk{e LkuBkhu yuf Mkr{Lkkhkuu. kt 100 fhkk w kAkk kkfku Mkkku rk{trh Lkk{u Mfq Y ku. ykk u{kt yk kusux VukkLkwtykkusLk Mkts kwLkwt Au. kuyku fuBkMk kuVuLk fkWLMkxMxLkk [uh{uLk, rkke yLku kkk Au. MktMkkLkk MknMkkkf hsk Lkkkkuheyu kkukkLke Mk{k ske rkkeoykukkA [eo ee Au. 26{e Lwykheyu rk {trhy{kkLkk Mke.S.hkuz kh ykuk BwrLkrMkk {kfuoxkekrh{ kkzoLk Mkwe yuf kuzLkwt ykkusLk fhu. fko{Lkk{w yrkrk ku ykizkLkk [uhkMkoLk {uoL kn nu.

  kkRzLMkr{neh kkurn

 • k Mk{ke ykku WORDPROBLEMS kkkku [[ko fhe Lkke.WORD PROBLEMS hufrkkeoykuyu Mk{sku uEyu, fu{ fu ykfkhLkk kk rkLkuMk MfqLke ukhekk{kt kkuk ykkk nku Au.yuxu u k{u WORD PROBLEMSLkuWfuk{kt {knuh kE sku kku k{Lku fkuEkMk {w~fue Lkn kzu. kku yk kLkku{kt ykku WORD PROBLEMSru uEwt?

  yn ykku &ku qkfk{ktkqAkuk Au. &kuLku kke {krnke yk{ku Au: Ykk Lkk{Lke yk kkfe yufwE LkeLkk rfLkkhu ykukt [kh{trhku{kt Vq [Zkk Au. LkeLkeqke yue Au fu suk yth Vq kkueyuyuxu suxkt Vq kkukt nku kuLkkt k{ktVq kE . Ykk huf {trh{kt kkkkt kquo Vq Lke{kt kkuu Au yLkukhkk huf {trh{kt yufMkheMktkLkk Vq {qkLk