2. Proces: van data naar knelpunten naar oplossingsrichtingen · PDF file Nederland vanuit het...

Click here to load reader

 • date post

  24-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 2. Proces: van data naar knelpunten naar oplossingsrichtingen · PDF file Nederland vanuit het...

 • 1

 • 1. Aanleiding en doelstelling verkeersonderzoek A15

  1.1 Aanleiding: Hoge filedruk, BO MIRT, Goederencorridor Oost

  1.2 Doel: onderbouwing knelpunten en oplossingsrichtingen

  2. Proces: van data naar knelpunten naar oplossingsrichtingen

  2.1 Processtappen

  2.2 Vastgesteld afwegingskader

  2.3 Vastgestelde 9 prioritaire knelpunten

  3. Kansrijke oplossingsrichtingen

  3.1 Korte termijn maatregelen

  3.2 Lange termijn maatregelen

  Bijlage 1: Kansrijke corridorbrede oplossingsrichtingen

  2

 • 1.1 Aanleiding: hoge filedruk op de A15

  Aanleiding van het verkeersonderzoek naar de A15 is onder andere de hoge filedruk die

  op de A15 wordt ervaren. De A15 komt geregeld voor in de fileberichten en de file top 50

  lijstjes, waaronder die van Rijkswaterstaat en de Economische Wegwijzer van TNO/TLN.

  File top 50

  Rijkswaterstaat publiceert halfjaarlijks een lijst met de zwaarste files op het hoofdwegennet

  van Nederland. Deze lijst wordt samengesteld op basis van de filezwaarte: de filelengte in

  kilometers maal het aantal minuten dat de file er staat. De A15 komt in de meest recente

  top 50 (o.b.v. gegevens van mei 2016 t/m april 2017) 3 keer voor met drie knelpuntlocaties

  op het traject tussen Sliedrecht-West en Gorinchem.

  Economische schade goederenvervoer

  Ook wordt jaarlijks een lijst gepubliceerd door TLN/TNO met de duurste files van

  Nederland vanuit het oogpunt van vrachtverkeer. Het A15-traject tussen knooppunt

  Ridderkerk en knooppunt Gorinchem staat op de 2e plaats in deze lijst met een

  schadepost van € 13,2 mln. voor vrachtverkeer.

  3

  Figuur 1.1: Top 50 file knelpunten tussen mei 2016

  en april 2017 (bron: Rijkswaterstaat)

  Figuur 1.2: Jaarlijkse rapportage over de economische

  schade van files voor vrachtverkeer (bron: TNO/TLN)

 • NMCA: toenemende filedruk op de A15

  Rijkswaterstaat / Ministerie van I&W voert elke 4 jaar een analyse uit naar de

  mobiliteitsontwikkeling op de lange termijn. Daarmee worden potentiële

  bereikbaarheidsknelpunten inzichtelijk gemaakt. Uit deze analyse blijkt dat het verkeer op

  de A15 dusdanig toeneemt dat er nieuwe capaciteitsknelpunten ontstaan.

  Het verkeer op de A15 neemt toe doordat ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw en

  de ontwikkeling bedrijvigheid, langs de A15-corridor verkeer aantrekken en genereren.

  Ruimtelijke keuzes hebben impact op de A15-problematiek.

  In de NMCA 2017 wordt een top 50 gepubliceerd met trajecten waar de grootste

  economische verlieskosten optreden. De economische verlieskosten zijn bepaald op basis

  van de voertuigverliesuren en de motief specifieke reistijdwaardering. In deze top-50

  komen een aantal trajecten van de A15 voor:

   Sliedrecht-West – knooppunt Gorinchem (re): € 14,6 mln. schade door vertraging1

   Arkel – Sliedrecht-West (li): € 12,1 mln. schade door vertraging1

   Knooppunt Deil – Ochten/Dodewaard (re): € 11,5 mln. schade door vertraging1

  Op andere trajecten van de A15 spelen mogelijk ook capaciteitstekorten in de toekomst,

  maar vallen buiten de NMCA top 50.

  1Economische schade door vertraging in NMCA scenario 2030-Hoog

  4

  Figuur 1.3: Top 50 trajecten met hoogste verlieskosten in scenario 2030-Laag

  (bron: NMCA 2017)

  Figuur 1.4: Top 50 trajecten met hoogste verlieskosten in scenario 2030-Hoog

  (bron: NMCA 2017)

 • MIRT Goederenvervoercorridors

  In 2017 is het MIRT onderzoek naar goederencorridors Oost en Zuidoost afgerond. In dit

  onderzoek is een brede inventarisatie van mogelijke acties in beeld gebracht met

  betrekking tot kansen en belemmeringen voor het optimaliseren van de goederencorridors

  Oost en Zuidoost. Een van deze acties betreft een verdiepend verkeersonderzoek naar de

  A15 om knelpunten te onderbouwen en te komen tot passende maatregelen.

  5

  Figuur 1.6: Beschrijving ‘Verkeersonderzoek A15’ in MIRT GoederencorridorsFiguur 1.5: MIRT onderzoek Goederencorridors

 • Bestuurlijke afspraken: BO MIRT 2017

  In het najaar van 2017 zijn in het BO MIRT afspraken gemaakt over het aanpakken van de

  file-problematiek op de A15. Deze afspraken luiden als volgt:

   Bijdrage van het Rijk wordt verhoogd met € 100 mln. op de reeds beschikbare € 200

  mln. Prov. Zuid-Holland draagt € 30 mln. bij.

   Start MIRT-verkenning A15 voor zomer 2018 (met in ieder geval NMCA-knelpunt

  Gorinchem – Papendrecht)

   Scope van MIRT-verkenning wordt bepaald door ‘Verkeersonderzoek A15’

   Ook kijken naar korte termijn oplossingen die bijdragen aan doorstroming, veiligheid

  en doelstellingen Corridor Oost

  Daarnaast zijn de volgende twee moties aangenomen:

  Motie 2e kamer (Dijkstra)

   Breed kijken naar oplossingen voor knelpunten op gehele corridor

   Zoeken naar oplossingen waarvoor geen procedures nodig zijn

  Motie 2e kamer (Hoogland & Visser)

   Neem A15 Ridderkerk - Gorinchem met prioriteit mee

  6

  Figuur 1.7: Motie van Remco Dijkstra over de verkenning A15

 • 1.2 Doel: onderbouwing knelpunten en oplossingsrichtingen

  Het doel van verkeersonderzoek A15 is de knelpunten op de A15-corridor te onderbouwen

  en te komen tot passende oplossingsrichtingen. Het verkeersonderzoek wordt tevens

  gebruikt om de scope van de MIRT Verkenning naar de A15 te bepalen.

  De scope van het verkeersonderzoek betreft de A15-corridor vanaf Maasvlakte tot aan de

  Duitse grens. De A15 loopt niet helemaal door tot aan de Duitse grens. Rond Arnhem sluit

  de A15 aan op de Duitse grens via:

   de A50 en A12;

   of via de A325, N325 en A12.

  In de toekomst wordt de A15 vanaf knooppunt Ressen doorgetrokken naar de A12. Naar

  verwachting starten in 2019 hiervan de werkzaamheden en wordt tussen 2021-2023 dit

  nieuwe stuk snelweg geopend. Daarmee ontstaat een directere verbinding met de Duitse

  grens.

  Goudappel Coffeng heeft het verkeersonderzoek A15 uitgevoerd. Dit onderzoek bestaat uit

  twee fases:

   Fase 1: onderbouwing van knelpunten

   Fase 2: passende oplossingsrichtingen

  Het voorliggende document beschrijft de methode en resultaten van fase 1.

  7

  Figuur 1.8: scope van verkeersonderzoek A15: van Maasvlakte tot de Duitse grens

 • 1.3 Raakvlakken

  Verkeersonderzoek A15 raakt aan eerder uitgevoerde of nog lopende onderzoeken /

  programma’s. De inhoud van deze onderzoeken / programma’s is meegenomen in de

  uitwerking van verkeersonderzoek A15, zowel in de probleemanalyse als in het opstellen

  en beoordelen van oplossingsrichtingen. De volgende onderzoeken / programma’s zijn

  hiervoor meegenomen:

   MIRT Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost

   MIRT Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

   Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse 2017 (NMCA)

   Studie A15 Innovatieve Drechtsteden (RebelGroup en Goudappel Coffeng, 2017)

   Netwerkstudie Voorne-Putten / Haven Rotterdam (Goudappel Coffeng, 2016)

   Verkeersveiligheidsonderzoek Deil – Ressen (Grontmij, 2014)

   Rapportage verkenning knoop 38 (gemeente Overbetuwe & Nijmegen, 2017)

  8

 • 2.1 Processtappen

  Data-analyse

  In december 2017 is verkeersonderzoek gestart met een grondige data-analyse om inzicht

  te krijgen in de knelpunten op de A15-corridor. Verschillende databronnen (historische

  verkeersgegevens, ongevallengegevens en verkeersprognoses) zijn gebruikt om de

  huidige en toekomstige knelpunten te onderbouwen. Het resultaat van deze eerste stap is

  een eerste aanzet van de knelpunten en een voorzet voor het afwegingskader om de

  knelpunten te prioriteren.

  1e brede bijeenkomst met stakeholders

  In een eerste brede bijeenkomst op 23 januari 2018 is de aanzet voor de knelpunten en

  het afwegingskader voorgelegd aan stakeholders. Op deze bijeenkomst waren

  vertegenwoordigers aanwezig van Rijkswaterstaat, Ministerie I&W, Provincie Gelderland,

  Provincie Zuid-Holland, de verschillende regio’s langs de A15-corridor en enkele

  gemeenten. De knelpunten werden herkend, enkel de verkeersveiligheidsanalyse is licht

  bijgesteld. Ten aanzien van de prioritering van de knelpunten zijn de NMCA-knelpunten het

  belangrijkste bevonden, aangevuld met de grootste huidige verkeersveiligheid- en

  betrouwbaarheidsknelpunten.

  Directeurenoverleg

  Op 6 februari 2018 zijn 9 prioritaire knelpunten, die volgden uit het afwegingskader,

  voorgelegd aan de directeuren. De directeuren hebben het afwegingskader en de 9

  knelpunten vastgesteld.

  9

  Figuur 2.1: tijdsplanning van het proces

 • 10

  Figuur 2.2: Verschillende indicatoren meegenomen in het afwegingskader

  2e brede bijeenkomst met stakeholders

  Na een interne uitwerking van mogelijke oplossingsrichtingen voor de knelpunten, is op 15

  maart 2018 een 2e brede bijeenkomst georganiseerd voor stakeholders. Op deze

  bijeenkomst zijn de mogelijke oplossingsrichtingen verder aangevuld en aangescherpt.

  Hierbij is integraal en multimodaal naar oplossingen gekeken. Het result