Internationaal - Tweede Kamer Web viewProgrammering Rijkswegen Ontwerp structuurvisie A2 Deil-Vught...

of 18 /18
1 Bijlage 1 planningsbrief 2021 Openbaar vervoer en spoor Onderwerp Product Planning (in kwartaal) Openbaar vervoer en spoor Voortgangsrapportage PHS Q1 en Q3 Voortgangsrapportage ERTMS Q1 en Q3 Voortgangsrapportage NOVB Q1 Kamerbrief over beleidsvoornemen nieuwe HRN concessie Q1 Kamerbrief aanbieding vervoerplan NS 2021 Q1 Voortgangsbrief TBOV Q1 Voortgangsbrief Spoorveiligheid Q2 Voortgangsrapportage spoorgoederenvervoer Q2 Jaarverantwoordingen 2020 NS/ProRail Q2 Kamerbrief voortgang internationaal spoorvervoer Q2 Halfjaarverantwoordingen 2021 NS/ProRail Q3 Vervoerplannen 2022 concessiehouders Waddenveren Q3 Kamerbrief Spoorveiligheid Q4 Stand van zaken brief beleidsintensivering trillingen Q4 Vervoerplan NS 2022 en Meerjarenplan ProRail 2022-2025 Q4 Voortgangsrapportage spoorgoederenvervoer Q4

Embed Size (px)

Transcript of Internationaal - Tweede Kamer Web viewProgrammering Rijkswegen Ontwerp structuurvisie A2 Deil-Vught...

 • 1

  Bijlage 1 planningsbrief 2021

  Openbaar vervoer en spoor

  Onderwerp Product

  Planning (in kwartaal)

  Openbaar vervoer en spoor

  Voortgangsrapportage PHS Q1 en Q3

  Voortgangsrapportage ERTMS Q1 en Q3

  Voortgangsrapportage NOVB Q1

  Kamerbrief over beleidsvoornemen nieuwe HRN concessie Q1

  Kamerbrief aanbieding vervoerplan NS 2021 Q1

  Voortgangsbrief TBOV Q1

  Voortgangsbrief Spoorveiligheid Q2

  Voortgangsrapportage spoorgoederenvervoer Q2

  Jaarverantwoordingen 2020 NS/ProRail Q2

  Kamerbrief voortgang internationaal spoorvervoer Q2

  Halfjaarverantwoordingen 2021 NS/ProRail Q3

  Vervoerplannen 2022 concessiehouders Waddenveren Q3

  Kamerbrief Spoorveiligheid Q4

  Stand van zaken brief beleidsintensivering trillingen Q4

  Vervoerplan NS 2022 en Meerjarenplan ProRail 2022-2025 Q4

  Voortgangsrapportage spoorgoederenvervoer Q4

 • 2

  Vrachtwagenheffing

  MIRT en Mobiliteitsfonds

  Onderwerp Product

  Planning (in kwartaal)

  Strategie NMCA 3.0 af’ inclusief Kamerbrief en bijlagen Q3

  Voorhang TK specifieke uitkering regionale infrastructuur MF Q3

  MIRT Geactualiseerde MIRT spelregels Q2

  MIRT voorjaarsbrief Q2

  MIRT Overzicht 2022

  Q3

  MIRT najaarsbrief uitkomsten BO’s MIRT Q4

  Innovatie

  Onderwerp Product

  Planning

  (in

  kwartaal)

  Kamerbrief inzake stavaza MaaS (2x)

  Q1 en Q4

  Markt

  Onderwerp Product Planning (in kwartaal)

  Markt Vervolg plan van aanpak ‘Transitie naar een vitale infrasector’ Q3

  Voortgang programma ‘Transitie naar een vitale infrasector’ Q4

  Onderwerp

  Product Planning (in kwartaal)

  Vrachtwagenheffing Kamerbrief Bestuursovereenkomst terugsluis Ministerie IenW –

  vervoerssector

  Q1

  Rapport Effect innovatiespoor terugsluis

  Q1

  Wetsvoorstel VWH Q1

 • 3

  Wegen en Verkeersveiligheid

  Onderwerp Product

  Planning (in

  kwartaal)

  Verkeersveiligheid Plan veilige mobiliteit ouderen

  Q1

  Aanbieding advies de heer Roemer over goede vorm

  van certificering van rijscholen

  Q2

  Wijziging van het Kentekenreglement in verband met

  de herziening van het beslag- en executierecht

  Q1

  Kamerbrief inzake voortgang LEV-kader

  Q2

  Voortgangsrapportage SPV en LAP

  Q2

  Evaluatie regeling voor handheld telefoongebruik

  Q3

  Staat van de verkeersveiligheid

  Q4

  Nieuw Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2022 –

  2024

  Q4

  Voortgangsbrief onafhankelijke keuringsinstantie

  nationaal kader LEV’s

  Q4

  Brief over SWOV-rapportage dodelijke ongevallen op

  Rijkswegen in 2018 en 2019

  Q4

  Kabinetsreactie op OVV-rapport over spookrijongeval

  A73

  Q1

  Resultaten natuuronderzoeken aanzetten verlichting

  autosnelwegen

  Q4

  Resultaten pilot en onderzoek over het standaard

  tonen van snelheden op matrixborden

  Q2

  Wegverkeersbeleid Besluit over opnieuw aanbesteden van het

  Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT)

  Q3

  Programmering Rijkswegen Ontwerp structuurvisie A2 Deil-Vught

  Q1/Q2

  Kamerbrief Kansrijke Oplossingsrichtingen (zeef 1)

  MIRT-Verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

  Q1

  Kamerbrief ViA15 uitspraak Raad van State inzake

  het (wijzigings)Tracébesluit

  Q1

  Zuidasdok: Halfjaarrapportage Q2 en Q4

  Kamerbrief met toelichting op de aanpak van de Van

  Brienenoordbrug

  Q2

  Voortgangsrapportages Tracewet-plichtige projecten

  (1 keer onderdeel MIRT projectenoverzicht)

  Q2, Q3 en Q4

 • 4

  A27 Almere-Haven-knooppunt Eemnes:

  startbeslissing

  Q2/Q3

  Voorkeursalternatief A9 Rottepolderplein

  Eind Q3/begin Q4

  Voorkeursalternatief A1/A30 Barneveld

  Q1

  Ontwerp structuurvisie A15 Papendrecht Gorinchem Q4

  Ontwerp Structuurvisie A58 Tilburg-Breda

  Q4

  Smart Mobility Kamerbrief over contouren nieuwe toelatingssysteem

  voor geautomatiseerd vervoer

  Q2/Q3

 • 5

  Duurzame Mobiliteit

  Onderwerp Product

  Planning (in kwartaal)

  Werkgeversaanpak Normerende regeling voor werkgebonden mobiliteit –

  voorhang TK

  Q2

  Fiets Nationaal Toekomstbeeld Fiets Q2

  Verduurzaming logistiek Aanpassing Reglement Verkeersregels en

  Verkeerstekens 1990 ten behoeve van

  toegangsregime zero-emissiezones voor

  stadslogistiek – voorhang TK

  Q2

  Duurzame energiedragers

  Besluit energie vervoer 2022-2030 – voorhang TK

  (Ter beoordeling aanbieden aan RvS Q2)

  Q1

  BNC-fiche Nederlandse positie voor alternatieve

  tank- en laadinfrastructuur

  Q2/Q3

  BNC-fiche Batterijenrichtlijn Q1

  Kamerbrief voortgang strategische aanpak batterijen Q4

  Algemeen beleid Kamerbrief implementatie van Clean Vehicles

  Richtlijn

  Q1

  BNC-fiche Nederlandse positie Euro 7/VI Q4 2021/Q1 2022

  (Afhankelijk van

  publicatie

  commissievoorstel)

  BNC-fiche Nederlandse positie CO2 normering light

  duty (personen- en bestelauto’s)

  Q3

  (Afhankelijk van

  publicatie commissievoorstel, verwacht in Q2)

  Duurzame energiedragers/verduurzaming

  logistiek/unit algemeen beleid

  Verlenging van DKTI-regeling – voorhang TK Q3/Q4

  Algemeen

  Kamerbrief uitvoering KA mobiliteit Q3

 • 6

  Maritieme Zaken

  Onderwerp Product Planning (in kwartaal)

  Maritiem Voortgangsbrief uitwerking Green Deal Zeevaart,

  Binnenvaart en Havens

  Q2

  Evaluatie werkprogramma maritieme strategie en zeehavens

  2018-2021

  Q2

  Zeevaart Voortgangsbrief MSC Zoë

  Q2

  Ongevallencijfers zeevaart en binnenvaart

  Q2

  Kamerbrief asbest in zeeschepen Q2

  Kamerbrief zeeschepen van organisaties met ideële

  doelstellingen

  Q3

  Zeehavens Evaluatie PMR

  Q1

  Havennota: stappenplan havensamenwerking

  Q2

  Werkprogramma Zeehavens 2021-2023

  Q3/Q4

  Voortgang uitvoering Digitale transport strategie

  Q3/Q4

  Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen

  Q1

  Wijziging havenbeveiligingswet i.v.m. aanpassing opleiding

  havenbeveiligers

  Q3

  Binnenvaart Reactie op OVV-rapport “Veiligheid van op afstand bediende

  bruggen”

  Q1

  Mededeling uitbreiding lozingsverbod

  Q3/Q4

  Beleidsregel kegelligplaatsen

  Q2

  Voortgang implementatie landelijk verbod op varend

  ontgassen

  Q3/Q4 (mede

  afhankelijk

  van timing

  ratificatie

  door laatste

  verdragsstaat

  Wilhelminakanaal herbouw sluis II: Bestuursovereenkomst

  WHK

  Q2/Q3

  Basisvisie Recreatietoervaart NL: Bestuurlijke afspraken en

  verlening subsidie voor BRTN 2020 t/m 2025

  Q1

 • 7

  Voortgang maatregelen vaarwegbeeld

  Q2

  Voortgang Beter Bediend

  Q4

  Reactie op Ovv-rapport over aanvaring op de Westerschelde

  Q2

  Rijksrederij Afronding MPV-30 project Kamerbrief

  Q2

  Voortgang vlootprogramma Rijksrederij

  Q2

  Kustwacht Voortgangsrapportage SAR Verbeterprogramma

  Q2

 • 8

  DGWB

  Cybersecurity

  Onderwerp Product

  Planning (in kwartaal)

  Cybersecurity Brief Resultaten en vervolgstappen ILT-onderzoek digitale

  beveiliging Waternet (drinkwater)

  Q1

  Brief1 ILT-voortgangsrapportage cybersecurity

  drinkwatersector (evt. in combinatie met Waternetbrief)

  Q1

  Brief2 Ministeriele Regeling Cybersecurity Q2 (afh. datum inwerkingtreding Bbni)

  Voortgangsbrief Versterken cyberweerbaarheid watersector

  (tbv AO Water voorjaar 2021)

  Q2

  Voortgangsbrief Versterken cyberweerbaarheid watersector

  (tbv WGO Water najaar 2021)

  Q4

  Bodem

  Onderwerp Product Planning (in kwartaal)

  Beleidsdoorlichting artikel 13

  Kamerbrief Beleidsdoorlichting artikel 13: Bodem en

  Ondergrond

  Q1

  Bodemkwaliteit Verzamelbrief Bodem Q1/Q2

  Water

  Onderwerp Product Planning (in

  kwartaal)

  Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  Ontwerp Nationaal Waterprogramma Q1

  Waterkwaliteit Ontwerp Stroomgebiedsbeheerplannen KRW (onderdeel van Ontwerp Nationaal Waterprogramma)

  Q1

  Appreciatie EFSA-advies

  Q1

  Ex ante Ontwerp Stroomgebiedsbeheerplannen icm Plan-MER concept 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Q3

  Drinkwater Beleidsnota Drinkwater

  Q1

  Noordzee Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027, incl Ontwerp KRM-programma van maatregelen Mariene strategie deel 3 (onderdeel van het Ontwerp Nationaal Waterprogramma)

  Q1

  Waterschapsbelastingen Brief Reactie voorstellen Waterschappen Q1

  Caribisch Nederland Wetswijziging Elektriciteit en Drinkwater Q2

  AO Water Verzamelbrief Water (t.b.v. AO Water)

  Q2

  1 NB. E.a.a. is afhankelijk van stemming twee moties SP/50+ over monitoring/doorlichting en de briefing in januari 2021. 2 NB. Ministeriële Regeling is breder dan enkel Drinkwater en betreft ook Luchtvaart, Spoor, Weg, Maritiem.

 • 9

  Deltaprogramma Deltaprogramma 2022 Q3

  Zoetwater/Droogte Contouren Uitvoeringsprogramma Zoetwater 2022-2027 (via Deltaprogramma 2022)

  Q3

  WGO Water Verzamelbrief Water (t.b.v. WGO Water)

  Q3

  Waterveiligheid Rapportage toetsing secundaire Rijkskeringen Q2

  Advies Deltacommissaris Waterveiligheid Maasvallei Q2

  Brief Beleidsdoorlichting artikel 11: Integraal Waterbeleid Q2

  Evaluatie Waterwet Q2/3

  Begroting Deltafonds Q3

  Evaluatie WTMS Q4

  Gebieden Gebiedsagenda Waddengebied 2050 Q1

  Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 Q2/3

  Water Internationaal Opvolger programma Partners voor Water Q3

  Grote Wateren Uitkomsten onderzoeken rond munitiedepot in Oosterschelde

  (samen met Defensie)

  Q1

  Bijlage beleidsdoorlichtingen

  Onderwerp Planning (in kwartaal)

  Beleidsdoorlichting begrotingsartikel 13: Bodem en Ondergrond

  Q1

  Beleidsdoorlichting, begrotingsartikel 11: Integraal waterbeleid

  Q2

  Bijlage rapportages Grote Projecten

  Onderwerp Planning (in kwartaal)

  Tweede Hoogwaterbeschermings-programma

  2x per jaar een Voortgangsrapportage (Q1 en Q3)

 • 10

  Luchtvaart

  Onderwerp Product Planning (in kwartaal)

  Luchtvaartnota

  Zie meerjarenoverzicht uitvoeringsagenda (kenmerk 2020D47448). De eerste editie van de monitor Luchtvaart verschijnt eind 2021.

  Q1 t/m Q4

  Veilige luchtvaart

  Brief vliegen boven conflictgebieden naar aanleiding van de

  nadere reflectie van de OVV

  Q1

  Voortgangsrapportage Veiligheid Schiphol

  Q1/Q2

  Actualisatie van het SEO onderzoek “Effecten van COVID-19

  op de Nederlandse luchtvaart

  Q1/Q2

  Beleidsagenda Drones

  Q2/Q3

  Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

  Gebruiksprognose en evaluatie van Schiphol Q1

  Luchthavenverkeersbesluit (LVB1)

  Q1

  Tussenrapportage meten en rekenen vliegtuiggeluid

  Q2

  Nederland goed verbonden

  Oplevering van de monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties Q1

  Oplevering Benchmark luchthavengelden en

  overheidsheffingen 2020

  Q1

  Herziening verordening 1008/2008 markttoegang van EU

  luchtvaartmaatschappijen tot de interne markt

  Q4

  Duurzame luchtvaart

  Voorstel van Europese Commissie voor de herziening EU ETS luchtvaart

  Q1

  Voorstel van Europese Commissie ReFuelEU Aviation Initiative

  waarbij Nederland zal inzetten op een bijmengverplichting

  Q1

  High Level Meeting op gebied synthetische duurzame

  brandstoffen

  Q1

  Integrale mobiliteitsbenadering en capaciteit

  Schiphol Staat van Schiphol (ILT)

  Q1

  Luchthavenindelingbesluit wijziging taxibaan Quebec

  Q2

  Regionale luchthavens

  Plan van aanpak omgang luchthavenbesluiten Q1

  Start procedure luchthavenbesluit Eindhoven Airport

  Q1

  Vaststelling aanwijzingsregeling Bonaire

  Q2

  Start procedure Besluit beperkingengebied Weeze

  Q2

 • 11

  Actieplan luchthavens voor verbetering samenwerking

  Q2

  Afronding voorhang wijzigingsbesluit Luchthaven Lelystad

  (EK/TK)

  Q1

  Openstelling Luchthaven Lelystad voor groot verkeer

  Q4

  Luchtruim Besluit omgang oefengebieden voorzorgslandingen Q2

  Besluit omgang obstakelgebieden

  Q1

  Behandeling van het voorstel van de Europese Commissie over

  de herziening van Single European Sky (SES2+)

  Q1/Q2

  Indienen Nederlands prestatieplan RP3 (als onderdeel van

  FABEC)

  Q3

  Herziening luchtruim Ontwerp Voorkeursbeslissing

  Q1

  Voortgangsbrief 1e helft 2021

  Q2

  Definitieve Voorkeursbeslissing

  Q3

  Voortgangsbrief 2e helft 2021

  Q4

  Integraal benaderen van mobiliteit

  Luchthavens en landzijdige bereikbaarheid in Nationale Markt

  en Capaciteitsanalyse 2021

  Q2

 • 12

  ILT

  Onderwerp

  Product Planning (in kwartaal)

  Algemeen ILT Kamerbrief Jaarverslag ILT 2020

  Q2

  Algemeen ILT Kamerbrief Meerjarenplan ILT 2022-2026 met ITL-brede risicoanalyse

  Q3

  Drinkwater Rapportage Beoordeling bedrijfsverslagen drinkwaterbedrijven (ILT)

  Q1

  Drinkwater Rapportage Drinkwaterkwaliteit 2019 (ILT)

  Q1

  Drinkwater Rapportage Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven (ILT)

  Q1

  Luchtvaart Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport (ILT

  Q1

  Luchtvaart Handhavingsrapportage Lelystad Airport (ILT)

  Q1

  Luchtvaart Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport (ILT)

  Q1

  Luchtvaart Handhavingsrapportage Groningen Airport Eelde (ILT)

  Q2

  Luchtvaart Rapportage n.a.v. de aanbevelingen in het OvV-rapport 'Verminderde separatie na doorstart' (ILT)

  Q2

  Luchtvaart Rapportage Halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol (ILT)

  Q3

  Scheepvaart Rapportage Staat van Mainport Rotterdam (ILT)

  Q1

  Spoor Rapport Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (ILT)

  Q2

  Spoor Jaarverslag Spoorveiligheid (ILT)

  Q4

 • 13

  Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

  Onderwerp Product Planning (in kwartaal)

  Bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen

  Kamerbrief over Gewasbescherming buiten de landbouw (over afbouwen uitzonderingen bij recreatieterreinen)

  Q4 2020 / Q1 2021

  Bedrijven (Financiële Zekerheid)

  Kamerbrief inzake Financiële Zekerheid bij majeure risicobedrijven Q1

  Bedrijven (VTH-stelsel)

  Kamerbrief: aanbieding rapport advies commissie Van Aartsen. Q1

  Bedrijven Verzamelbrief (ondermeer over indicatoren Staat van de Veiligheid /

  Brzo-bedrijven en convenant formaliseren BRZO+)

  Q1

  Nucleaire veiligheid en

  stralingsbescherming

  Kamerbrief over het Nationaal Radonprogramma. Q1

  Vuurwerk Kamerbrief met kort rapport “ongevallen met vuurwerk jaarwisseling 2020-2021”.

  Q1

  Vuurwerk Kamerbrief resultaten onderzoek veiligheid consumentenvuurwerk rond de jaarwisseling en analyse.

  Q1

  Bedrijven Kamerbrief: Rapportage Staat van de Veiligheid (SvdV) 2020 Q2

  Nucleaire veiligheid en

  stralingsbescherming.

  Verzamelbrief nucleaire aangelegenheden. Q2

  Vervoer gevaarlijke stoffen

  Kamerbrief: Jaarverslag Basisnet en Robuust Basisnet Q2

  Vuurwerk. Kamerbrief over Vuurwerk samen met JenV

  (evaluatie jaarwisseling 2020-2021; analyse letselonderzoek; analyse vuurwerkverkoop en–gebruik; resultaten ILT-onderzoek m.b.t. categorie F1-vuurwerk)

  Q2

  Bedrijven. Kamerbrief: Voortgang Programma aanpak ‘Liever een goede buur’ over de VTH-uitvoeringsagenda en het Actieplan aanpak Milieucriminaliteit.

  Q3

  Bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen

  Kamerbrief: Gewasbescherming buiten de landbouw (over afbouwen uitzonderingen bij sportvelden en eventuele overige terreinen).

  Q3

  Bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen

  Kamerbrief toezegging beschikbare alternatieven fosfine

  Q3

  Biotechnologie Kamerbrief met NL-beleidsstandpunt inzake herziening Europese

  ggo-wetgeving (studie/voorstel EC naar nieuwe genomische technieken en regulatoire status)

  Q3

  Biotechnologie Voortgangsbrief biotechnologie. Q3

  Asbest Voortgangsbrief asbest (versnellingsaanpak asbestdakensanering,

  asbestfonds particulieren en financieel instrument zakelijke markt).

  Q4

  Bedrijven (VTH-stelsel) Beleidsreactie/implementatie advies van commissie Van Aartsen Q4

 • 14

  Bedrijven Kamerbrief aanbieding rapport “tweejaarlijks onderzoek naar kwaliteit uitvoering VTH” met beleidsreactie

  Q4

  Bedrijven Kamerbrief aanbieding onderzoeksrapport, resultaten, maatregelen, beleidsaanpassingen tbv (potentiele) saneringssituaties als gevolg van nieuwe probitrelaties.

  Q4

  Bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen

  Kamerbrief met voortgangsrapportage over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en Uitvoering Nationaal Actieplan REACH verbetering Registratiedossiers.

  Q4

  Bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen

  Kamerbrief: Pilot Toxiciteitsdruk in kwetsbare gebieden.

  Q4

  Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Verzamelbrief nucleaire aangelegenheden.

  Q4

  Biotechnologie Kamerbrief: Beleidsreactie op nieuwe Trendanalyse van de COGEM Q4/Q1 2022

  Lucht en Geluid

  Onderwerp Product

  Planning in

  kwartaal)

  Luchtkwaliteit Kamerbrief voortgang Schone Lucht Akkoord (SLA)

  Q1

  Kamerbrief advies GR ultrafijn stof

  Q3

  Kamerbrief Schone Lucht Akkoord nulmeting

  Q4

  Kamerbrief NSL monitoring

  Q4

  Kamerbrief Onderzoek naar de gezondheidseffecten van ultrafijn

  stof rondom Schiphol

  Q4

  Geluid en trillingen Kamerbrief WHO advies Q1

  Evaluatie WTMS Q4

 • 15

  Duurzaamheid

  Onderwerp Product

  Planning (in kwartaal)

  Circulaire economie Kamerbrief aanbieding ICER Q1

  Kamerbrief Kabinetsreactie ICER Q2

  Kamerbrief voortgang en de (tussen)resultaten van het

  doelenproces

  Q2

  Kamerbrief verkenning over samenloop transities Q3

  Kamerbrief actualisatie Uitvoeringsprogramma Circulaire

  Economie 2019-2023

  Q3/Q4

  Afval Kamerbrief 6e monitoringrapportage plastic flesjes, blikjes en

  zwerfafval

  Q1

  Kamerbrief m.b.t. beleid aanvullend op SUP-richtlijn Q1

  Kamerbrief Aanpassen Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en

  gevaarlijke afvalstoffen

  Q2

  Kamerbrief 7e monitoringrapportage plastic flesjes, blikjes en

  zwerfafval

  Q3

  Marktprikkels

  Maatschappelijk verantwoord inkopen

  Kamerbrief over plan van aanpak Maatschappelijk Verantwoord

  Opdrachtgeven en Inkopen (MVI) 2021-2015

  Q1

  Wijziging Regeling

  Groenprojecten Kamerbrief Wijziging regeling groenprojecten (voorhang) Q2

  Plastic en textiel Kamerbrief biobased plastics Q1

  Kamerbrief Voortgangsrapportage microplastics

  Q1

  Kamerbrief Monitor Nederlands Plastic Pact (Kamerbrief en

  rapport)

  Q2

  Kamerbrief Voortgangsrapportage beleidsprogramma circulair

  textiel (Kamerbrief)

  Q2

  Kamerbrief aanpak vernietiging ongebruikte goederen Q3

  Duurzame Agro Kamerbrief aanpassingen emissiefactoren volièrestallen

  Q1

  Kamerbrief voortgang herziening stalbeoordeling (invulling pilots

  bedrijfsmonitoring)

  Q2

  Kamerbrief voortgang dossier geurhinder veehouderij (incl.

  rapportage onderzoek)

  Q2

  Kamerbrief beleidsdoorlichting artikel 21 onderdeel agro

  Q3

 • 16

  Kamerbrief aanbieding rapport stalmanagement emissiearme

  stallen

  Q4

  Duurzaamheidskader biogrondstoffen

  Kamerbrief duurzaamheidscriteria Q1

  Convenant sociaaleconomische criteria Q3

  Kamerbrief uitwerking duurzaamheidskader voor rijksinkoopbeleid

  hout

  Q4

  KNMI

  Onderwerp Product

  Planning

  (in kwartaal)

  Klimaat Klimaat Signaal Q4

  Internationaal

  De transportraden staan gepland voor 3 juni en voor december (exacte datum nog niet bekend).

  Op 29 en 30 maart zal een informele transportraad plaatsvinden. Mogelijk zal in het najaar ook

  een informele transportraad plaatsvinden.

  De milieuraden staan gepland op 18 maart, 21 juni en voor oktober en december (exacte datum

  nog niet bekend). Op 22 april zal een informele milieuraad plaatsvinden en naar verwachting zal

  een tweede informele milieuraad plaatsvinden in de tweede helft 2021.

  Onderwerp Product Planning (in

  kwartaal)

  EU-milieuraad Geannoteerde agenda Q1 Q2 Q3 Q4

  EU informele milieuraad Kamerbrief Q1 Q3

  EU transportraad Geannoteerde agenda Q2 Q4

  EU informele

  transportraad

  Kamerbrief Q1

 • 17

  WETTEN

  Product Planning

  Wijziging Wet vervoer gevaarlijke stoffen i.v.m. het rangeren met gevaarlijke

  stoffen op spoorwegemplacementen

  Q3

  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor

  maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

  Q2

  Wijziging van de Wvw 1994 en intrekking Wbr ivm de verwerking van

  persoongegevens tbv de verkeersongevallenregistratie en wettelijke grondslag tbv

  implementatie van richtlijn 2008/96/EG en 2019/1936/EU

  Q2

  Wet acceptatie buitenlandse APK Q2

  Kaderwet PRS Q3

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn

  (EU) 2019/1161

  Q1

  Wijziging van de Wegenverkeerswet ivm uitvoering van OVV-rapport 'Stint' Q4

  Wijziging Spoorwegwet overwegveiligheid Q3

  Wet vrachtwagenheffing Q1

  Wet implementatie EETS-richtlijn Q1

  Wijziging Havenbeveiligingswet ivm aanpassing opleiding havenbeveiligers en in

  verband met optimalisering implementatie verordening 725/20034 en richtlijn

  2005/65

  Q1

  Wijziging van de Binnenvaartwet in verband met de implementatie van Richtlijn

  (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning

  van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van de richtlijnen

  91/672/EEG en 96/50/EG van de Raad

  Q2

  Wijziging Loodsenwet ivm actualisatie markttoezicht registerloodsen Q1

  Wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (wijziging governance),

  wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES

  en de Wet financiën openbare lichamen BES (uitbreiding van de zorgplicht voor

  afvalwater en verbreden heffingsgrondslag) en de Warenwet BES

  Q3

  Wijziging hoofdstuk 4 Wet luchtvaart in verband met Verordening 965/2012

  Vluchtuitvoering

  Q3

  Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen Q1

  Wijziging WVW 1994 (invoering geschiktheidseisen AM) Q4

  Verzamelwet wijziging Wet luchtvaart Q3

  Wijziging van de Drinkwaterwet (verlenging van het tijdvak voor de

  vermogenskostenvoet en het aandeel eigen vermogen van drinkwaterbedrijven en

  verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters)

  Q1

  Wijziging van de Kernenergiewet artikel 17 lid 4 Q2

  Wijziging van de Kernenergiewet (adviestaak ANVS) Q3

  Modernisering Spoorwegwet Q3

  Wijziging Wegenverkeerswet 1994 (Modernisering erkenningen) Q1

  Wijziging Waterschapswet in verband met de productie van duurzame energie door

  waterschappen

  Q3

  Wet tot implementatie van uitvoeringsverordening nr. 2019/317 Q1

 • 18

  AMvB’s

  product planning

  Wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met verbetering van de

  handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen

  Q1

  Luchthavenbesluit luchthaven Eelde Q4

  Luchthavenbesluit Rotterdam Q4

  Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit

  leefomgeving en het Omgevingsbesluit

  Q3

  Wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit kwaliteit

  leefomgeving in verband met de regels ten aanzien van industriële emissies

  Q2

  Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES Q2

  Wijz. Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en enige andere AMvB's ivm de invoering

  van het nieuwe normen- en handhavingstelsel, de reductie van het maximum

  aantal vliegtuigbewegingen in de nacht en enige andere wijzigingen

  Q1

  Wijziging Luchthavenindelingbesluit Schiphol in verband met wijziging van de

  grens van het luchthavengebied met het oog op de verdubbeling van rijbaan

  Quebec en in verband met verbetering van de beveiliging van de luchthaven

  Q2

  Wijziging LIB i.v.m. enige knelpunten Q1

  Wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met het publieke

  identificatiemiddel op het rijbewijs

  Q1

  Wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met een aanpassing van de

  eisen aan examenvoertuigen, enkele terminologische aanpassingen en enkele

  aanpassingen in de procedure betreffende de aanvraag van een verklaring van

  geschiktheid

  Q1

  Wijziging Reglement rijbewijzen (vervallen verplichting proces-verbaal bij aangifte

  wegens diefstal/vermissing rijbewijs)

  Q2

  Wijziging van het Drinkwaterbesluit (wijziging van de formule in bijlage C voor de

  vaststelling van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet)

  Q1

  Wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen in verband met de

  aanwijzing van de inrichting van URENCO te Almelo overeenkomstig artikel 15f,

  achtste lid, van de Kernenergiewet

  Q2

  Wijzigingsbesluit AMvB's Kernenergiewet 2021) Q2

  Wijziging Drinkwaterbesluit in verband met de herziene Drinkwaterrichtlijn Q4

  Besluit vrachtwagenheffing Q2

  Besluit wijziging amvb's ProRail Q1

  Wijziging van het RVV 1990 in verband met invoering helmplicht snorfietsers Q2

  Wijziging Besluit energie vervoer i.v.m. implementatie RED2 Q1

  wijziging Besluit activiteiten leefomgeving en Omgevingsbesluit ivm beperken van

  emissies van kooldioxide door verkeer

  Q2

  Wijziging Besluit algemene regels leefomgeving ivm aanscherping

  emissiegrenswaarden pluimvee

  Q2

  Wijziging Productenbesluit asbest Q2

  Wijziging Kentekenreglement ivm wijziging beslag- en executierecht Q1

  Wijziging Kentekenreglement ivm kentekenplicht bijzondere bromfietsen Q2

  Wijziging Binnenvaartpolitiereglement en het Scheepvaartreglement territoriale zee

  in verband met experimenten met de geautomatiseerde en duurzamere vaart

  Q1

  Wijziging Omgevingsbesluit i.v.m. verplicht stellen financiele zekerheid Q1

  Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik Q2

  Wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit stortplaatsen en

  stortverboden afvalstoffen

  Q1

  Wijziging van Besluit beheer verpakkingen 2014 in verband met implementatie

  wijziging Richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval

  Q3

  Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen Q2