18062 Als een ster is Hij verschenen...Ik heb een ster ontdekt. Een oude ster: Jezus, de dálende...

18
ALS EEN STER IS HIJ VERSCHENEN Proza en poëzie voor advent en kerst André F. Troost

Transcript of 18062 Als een ster is Hij verschenen...Ik heb een ster ontdekt. Een oude ster: Jezus, de dálende...

Page 1: 18062 Als een ster is Hij verschenen...Ik heb een ster ontdekt. Een oude ster: Jezus, de dálende ster van Betlehem. Ik was het bijna vergeten… Ik was bijna gaan geloven dat Jezus

ALS EEN STER IS HIJ VERSCHENEN

Proza en poëzie voor advent en kerst

André F. Troost

ALS EEN STER IS H

IJ VERSCHEN

ENAndré F. Troost

HELDERE STER, DIEP IN DE NACHT,

ZAAI UW LICHT IN ONZE DROMEN,

ZAAI DE HOOP DAT EENS ZAL KOMEN

WAAR DE WERELD STIL OP WACHT.

Deze bundel biedt een verzameling van inspirerende tek-

sten voor de tijd van advent en kerst. Korte en iets langere

verhalen voor jong en oud, afgewisseld door nieuwe en

eerder ontstane liedteksten, die ook uitstekend als gedicht

kunnen worden (voor)gelezen. Vooral in de poëtische bijdra-

gen licht de ster van de geboren Verlosser steeds weer op.

Dr. André F. Troost publiceerde tal van dagboeken, verhalen,

theologische boeken en liedbundels. Hij woont als emeritus

predikant in Ermelo.

9 789023 955641

ISBN 978 90 239 5564 1 | NUR 713

www.kokboekencentrum.nl

Page 2: 18062 Als een ster is Hij verschenen...Ik heb een ster ontdekt. Een oude ster: Jezus, de dálende ster van Betlehem. Ik was het bijna vergeten… Ik was bijna gaan geloven dat Jezus

Als een ster is Hij verschenen

18062 Als een ster is Hij verschenen.indd 1 21-08-18 09:46

Page 3: 18062 Als een ster is Hij verschenen...Ik heb een ster ontdekt. Een oude ster: Jezus, de dálende ster van Betlehem. Ik was het bijna vergeten… Ik was bijna gaan geloven dat Jezus

ALS EEN STER IS HIJ VERSCHENEN

Proza en poëzie voor advent en kerst

André F. TroostKokBoekencentrum

18062 Als een ster is Hij verschenen.indd 3 21-08-18 09:46

Page 4: 18062 Als een ster is Hij verschenen...Ik heb een ster ontdekt. Een oude ster: Jezus, de dálende ster van Betlehem. Ik was het bijna vergeten… Ik was bijna gaan geloven dat Jezus

www.kokboekencentrum.nl

Ontwerp omslag: Flashworks, Kampen

Vormgeving binnenwerk: Gewoon Geertje

ISBN 978 90 239 5564 1

ISBN e-book 978 90 239 5625 9

NUR 713

© 2018 Uitgeverij Boekencentrum, Utrecht

Tenzij anders vermeld, zijn de aanhalingen uit de Bijbel overgenomen

uit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV), uitgegeven door het

Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier,

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

18062 Als een ster is Hij verschenen.indd 4 21-08-18 09:46

Page 5: 18062 Als een ster is Hij verschenen...Ik heb een ster ontdekt. Een oude ster: Jezus, de dálende ster van Betlehem. Ik was het bijna vergeten… Ik was bijna gaan geloven dat Jezus

Inhoud

Als een ster is Hij verschenen 7Als een ster is Hij verschenen – gedicht 11De avondster – kerstverhaal 12Kind, klein kribbekind – gedicht 17De Engel van de wereld 18Zachtmoedig licht dat in mij fluistert – gedicht 22De tiendaagse veldtocht 23Licht, bron van louter leven – gedicht 27De tijdwinkel van Barabbas – kerstverhaal 28O ster van David, morgenster – gedicht 36Geboortebericht 37Heldere ster, diep in de nacht – gedicht 41Geven en nemen 42Zon, voorzichtig stralend – gedicht 45Groei 46O ster die alle sterren – gedicht 49Het lied van het sneeuwklokje 50Een sneeuwklok in de winter – gedicht 56Maken en breken 57Als een herder naar zijn schapen – gedicht 62Meester genade 63O ster, zo ver van huis gegaan – gedicht 68Met groene eeuwigheid 69Een uitgebluste ster, alleen – gedicht 75

18062 Als een ster is Hij verschenen.indd 5 21-08-18 09:46

Page 6: 18062 Als een ster is Hij verschenen...Ik heb een ster ontdekt. Een oude ster: Jezus, de dálende ster van Betlehem. Ik was het bijna vergeten… Ik was bijna gaan geloven dat Jezus

Mijn monteur – kerstverhaal 76Uit liefde is geboren – gedicht 82Onze God – zo mag Hij heten 83Als ons licht is uitgedoofd – gedicht 87Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 88Kom, Heer Jezus, langverwachte – gedicht 93Rijk met Jezus 94Hoog aan de hemel straalt – gedicht 98Voorpret 99Was er geen licht, geen ster in een leeg heelal – gedicht 103Welkom 104U die met sneeuw de aarde kleedt – gedicht 107

Melodieën 109

18062 Als een ster is Hij verschenen.indd 6 21-08-18 09:46

Page 7: 18062 Als een ster is Hij verschenen...Ik heb een ster ontdekt. Een oude ster: Jezus, de dálende ster van Betlehem. Ik was het bijna vergeten… Ik was bijna gaan geloven dat Jezus

• 7

ALS EEN STER IS HIJ VERSCHENEN

Ik heb een ster ontdekt! Een eeuwenoude ster. Dat is merk-waardig, want de meeste mensen ontdekken een níeuwe ster. Het is bovendien merkwaardig omdat het hier niet om een rijzende ster gaat, maar om een dálende, een val-lende ster.

De vallende ster die ik op het oog heb, heet Jezus.In de loop van de jaren heb ik me laten wijsmaken dat

Jezus een rijzende ster zou zijn. Een Joodse jongen, gebo-ren in Betlehem. Jezus werd rabbi. Een heel bijzondere rabbi. Hij genas zieken, Hij dreef demonen uit. Men ver-telde zelfs van Hem dat Hij doden opwekte. Hij verkon-digde dat het koninkrijk van God nu wel erg dichtbij gekomen was.

‘Een prettige profeet!’ zeiden de volwassenen.‘Een leuke leraar!’ zeiden de kinderen.‘Een rijzende ster!’ riepen ze allemaal. Dat verhaal is de wereld in gegaan, tot op de dag van

vandaag: Jezus is een bijzonder kind – en dat is ’ie. Jezus is echt een ster!

Jezus, een succesvolle, rijzende ster? Jezus, de Joodse jongen, die de hele wereld wint voor de God van Israël?

18062 Als een ster is Hij verschenen.indd 7 21-08-18 09:46

Page 8: 18062 Als een ster is Hij verschenen...Ik heb een ster ontdekt. Een oude ster: Jezus, de dálende ster van Betlehem. Ik was het bijna vergeten… Ik was bijna gaan geloven dat Jezus

• 8

Ja, zo zou je het kunnen zien. Het is nog een mooie gedachte ook… Maar is dat het enige wat je over Hem vertellen kunt? Is het verhaal van Jezus alleen maar het succesverhaal van een Joodse jongen die ondanks een beetje tegenwerking dan toch maar de hele wereld voor zich inneemt: Jezus, die rijzende Davidster?

Ik heb een ster ontdekt. Een oude ster: Jezus, de dálende ster van Betlehem. Ik was het bijna vergeten… Ik was bijna gaan geloven dat Jezus niet méér was dan alleen een sympathieke, succesrijke Joodse jongen, een goede gids, een lichtende leraar, een ster voor de volken.

Maar ik heb mijn bijbel weer eens gepakt, en ik heb nog eens heel aandachtig gelezen wat evangelisten en apostelen over Hem schrijven.

Ze doen dat allemaal met hun eigen accent. De een legt de nadruk op Jezus’ menselijkheid, de ander op Jezus’ goddelijkheid. Maar over één ding zijn ze het allemaal eens: Jezus is veel meer dan een omhooggevallen rabbi. Jezus is de Zoon van de mensen, de bijzondere Zoon van David, de unieke Bode van de Eeuwige, zijn evenbeeld – een pláátje, een prentje, een print van God.

Zeker, Jezus moest ‘gehoorzaamheid leren’. Maar die gehoorzaamheid hééft Hij ook geleerd. Volkomen gehoor-zaam aan zijn Vader was Hij trouw aan de Thora. Hij was de Rechtvaardige bij uitstek.

Lucas vertelt dat Hij als twaalfjarige jongen naar de tempel in Jeruzalem ging en daarna groeide in goedheid, ‘toenam in wijsheid en grootte en genade bij God en men-sen’. In Hem kwam de hemel naar onze aarde. Jezus, de dálende ster!

En nu ben ik precies bij wat ik eigenlijk zeggen wilde. Jezus was juist helemaal geen rijzende ster! Jezus was een val-

18062 Als een ster is Hij verschenen.indd 8 21-08-18 09:46

Page 9: 18062 Als een ster is Hij verschenen...Ik heb een ster ontdekt. Een oude ster: Jezus, de dálende ster van Betlehem. Ik was het bijna vergeten… Ik was bijna gaan geloven dat Jezus

• 9

lende ster. Hij kwam bij God vandaan. Als het evenbeeld van Gods liefde sluimerde Hij als het ware in Gods gedach-ten. Hij bestond al voordat Hij geboren werd, bij God.

En kerst wil zeggen: nu valt de ster! Nu kan God zich niet meer inhouden: het Hoge Woord moet eruit! Jezus, de Heer, redt. Hij is Immanuël, God bij de mensen.

Kerst, dat is: er valt een licht uit de hemel, naar de aarde toe. God maakt zich klein, God gaat door de knieën, God ‘buigt zich over het bestaan van hen die door de diepte gaan. Geeft onze God de ere!’

Hoe het met die ster verder gegaan is? Hij is na zijn ver-schijning kleiner en kleiner geworden.

Ze hebben Hem – om een lang verhaal kort te maken – uiteindelijk zelfs onzichtbaar gemaakt. Ze hebben zijn licht gedoofd.

Zij? Wij! Wij hebben Hem in de aarde weggestopt, die dalende ster van Betlehem. En zo was de Ster van David bij de doden!

Zo heeft Hij zelfs in het aardeduister zijn licht laten schijnen – opdat doden herleven zouden.

Vanaf dat moment is zijn ster gaan rijzen: Pasen, verrijze-nis uit de dood! Als een licht is zijn ster gaan stralen: over Israël, over de volken, over heel de wereld.

Noem mij één werelddeel, noem mij één land waarin het licht van deze Ster nog niet scheen. Niet lang zal het duren, dan geldt dat zijn licht zelfs de donkerste uithoek heeft bereikt.

Jezus, de ster van David. Waarom is Hij uit de hemel gedaald? Waarom is zijn licht na Pasen verrezen?

Omdat Hij de wereld bevrijden wil. Hij komt als de Grote Bevrijder ons redden uit de hand van wie ons haten.

18062 Als een ster is Hij verschenen.indd 9 21-08-18 09:46

Page 10: 18062 Als een ster is Hij verschenen...Ik heb een ster ontdekt. Een oude ster: Jezus, de dálende ster van Betlehem. Ik was het bijna vergeten… Ik was bijna gaan geloven dat Jezus

• 10

Dus als een soort superpresident, een ideaal-generaal? Nee, Hij komt als licht: hartverwarmend, hoopgevend, moed schenkend. Hij komt als voorproef van Gods toe-komst, waarin alle tranen worden afgewist. Hij komt als aarzelend morgenlicht, als veelbelovende dageraad. Hij komt als een licht dat verdwaalden op de levenszee veilig naar de haven leidt.

Ik heb een ster ontdekt. Een eeuwenoude, maar altijd weer nieuwe ster. Van Hem zong Luther al:

Gij daalt van de Vader neer,tot de Vader keert Gij weer,die de hel zijt doorgegaanen hemelwaarts opgestaan.

Uw kribbe blinkt in de nachtmet een ongekende pracht.Het geloof leeft in dat lichtwaarvoor al het duister zwicht.

Kerst – we vieren het feest van een Ster die straalde omdat Hij dáálde…

18062 Als een ster is Hij verschenen.indd 10 21-08-18 09:46

Page 11: 18062 Als een ster is Hij verschenen...Ik heb een ster ontdekt. Een oude ster: Jezus, de dálende ster van Betlehem. Ik was het bijna vergeten… Ik was bijna gaan geloven dat Jezus

• 11

•• 11 •

ALS EEN STER IS HIJ VERSCHENEN

Als een ster is Hij verschenen,als een vlam van lange duur;laat geen mens ter wereld menen:heden slaat mijn laatste uur!Soms onzichtbaar, nooit verdwenen:licht van boven, hemels vuur.

Als een ster is Hij verschenen,als een lichtpunt in de nacht,die ons bijstand zal verlenen –wie verdwaalt, wordt thuisgebracht.Soms onzichtbaar, nooit verdwenen:licht dat naar de morgen lacht.

Als een ster is Hij verschenen,als een stormlamp in de dood;om te troosten al wie wenen,schenkt Hij wijn en breekt Hij brood.Soms onzichtbaar, nooit verdwenen:licht als dageraad, zo rood.

Als een ster is Hij verschenen –zie wie wachten op het strand:Hij zal ons met hen verenen,zie de haven, zie het land!Soms onzichtbaar, nooit verdwenen:Christus – licht dat eeuwig brandt!

18062 Als een ster is Hij verschenen.indd 11 21-08-18 09:46

Page 12: 18062 Als een ster is Hij verschenen...Ik heb een ster ontdekt. Een oude ster: Jezus, de dálende ster van Betlehem. Ik was het bijna vergeten… Ik was bijna gaan geloven dat Jezus

• 12

DE AVONDSTER EEN KERSTVERHAAL

In mijn beste Engels sprak ik hem aan.Ik was moe. De hele dag had ik door New York

gedwaald. Niets wilde ik missen. De Trump Tower, de Brooklyn Bridge – de beroemde hangbrug die Brooklyn met Manhattan verbindt, bijna twee kilometer lang! En vanzelfsprekend het Vrijheidsbeeld, aan de andere kant van de stad, al van ver over het water te zien: 93 meter hoog, als je de sokkel meerekent.

Natuurlijk was ik ook op de plek geweest waar ooit het World Trade Center was, waar de Twin Towers ston-den, 110 verdiepingen, maar liefst 417 meter hoog... De hoogste gebouwen op aarde in die tijd! Twee door terro-risten gekaapte passagiersvliegtuigen zagen kans ze met de grond gelijk te maken. Een dag om nooit te vergeten: 11 september 2001.

Maar nu: Central Park! Een oase, midden in die hectische stad. Even niet al die toeterende taxi’s. Even niet uit alle luidsprekers non-stop Silent Night en Jingle Bells. Even rust. Even zitten.

Het begon zowaar al een beetje te schemeren. Boven de flats straalde de avondster. Winter in New York. Geen

18062 Als een ster is Hij verschenen.indd 12 21-08-18 09:46

Page 13: 18062 Als een ster is Hij verschenen...Ik heb een ster ontdekt. Een oude ster: Jezus, de dálende ster van Betlehem. Ik was het bijna vergeten… Ik was bijna gaan geloven dat Jezus

• 13

temperatuur om lekker op een bankje neer te strijken. Maar de zon maakte veel goed en liet de sneeuw schitte-ren. Toch maar even zitten… Ik had weinig keus. Ik zag zo gauw geen restaurant en mijn benen wilden niet meer.

Hoe oud hij precies was, kon ik moeilijk raden, maar de oude man op het bankje was in elk geval de tachtig ver gepasseerd. Wandelstok tussen de benen, winterjas hoog opgetrokken, bontmuts op, dikke handschoenen aan: klaar voor de winter.

‘Yes, sir! No problem! It’s Christmas, everyone is wel-come.’ Hij gebaarde dat er nog plaats genoeg was op zijn bankje. Ik zakte naast hem neer. ‘Relax, man!’ zo advi-seerde de oude man mij vriendelijk. ‘Relax!’

De oude man had gelijk. Niet wat betreft kerst: dat duurde nog een paar dagen. Maar wel werd het hoog tijd dat ik een beetje tot rust kwam. Ik moest wijzer zijn. Dit was toch geen vakantie meer?

Onwillekeurig moest ik denken aan de zangeres Madonna, die in New York moest wonen. Ze schijnt ooit gezegd te hebben: ‘Vakantie? Vakantie is voor mensen die hun werk niet leuk vinden…’

Veel zin in een gesprek had ik niet. Eerlijk gezegd was ik er net iets te moe voor. Maar de oude man gaf me weinig kans te blijven zwijgen.

‘Kerstvakantie, mijnheer? Ja, ik mag dan stokoud zijn, maar dat Christmas weer voor de deur staat, dat ontgaat me niet! Je ziet ze weer, overal: de kerstbomen, de lichtjes, de mensen die met grote kerstpakketten zeulen… Ik zie en hoor dat al zolang ik leef, mijnheer. Hier ben ik thuis, hier ben ik geboren en getogen.’

Ik knikte en keek hem zo vriendelijk mogelijk aan. Wat zou hij gedaan hebben al die jaren? Het leek me niet alleen een krasse, maar ook een intelligente man.

18062 Als een ster is Hij verschenen.indd 13 21-08-18 09:46

Page 14: 18062 Als een ster is Hij verschenen...Ik heb een ster ontdekt. Een oude ster: Jezus, de dálende ster van Betlehem. Ik was het bijna vergeten… Ik was bijna gaan geloven dat Jezus

• 14

‘Heel verstandig om even uit te rusten, mijnheer! De mensen jagen maar door, tegenwoordig. Ik moet vaak denken aan wat een neuropsycholoog hier in Amerika ooit zei. “De kernramp van Tsjernobil, de bijna-ramp met de kernreactor op Three Mile Island, de milieuramp door de olietanker Exxon Valdez en het verlies van het ruimte-veer Challenger werden allemaal veroorzaakt door men-sen die te weinig hadden geslapen.” Mij dunkt: de spijker op de kop, mijnheer! De mensen gaan maar door, in hun razende jacht naar goud en goed. Hebt u weleens gehoord van de sadhu Sundar Singh, een oosterse volgeling van Jezus? Die zei: “De woorden van de Meester ‘Kom tot Mij, allen die belast en beladen zijn, en Ik zal je rust geven’, zijn waar in het oosten. Ik denk echter dat Hij in hier Amerika zou zeggen: ‘Kom tot mij, u die met goud beladen bent, en Ik zal je rust geven.’”’

Ik knikte instemmend en stopte mijn handen diep in mijn jaszak, bang dat mijn bankgenoot weleens commentaar zou kunnen leveren op mijn gouden trouwring en goud-kleurige horloge. Hij had gelijk, vast en zeker. Zelfs in onze vakanties jagen wij maar door. En als die vol geprogram-meerde vakantiedagen op zijn, hebben we onze handen weer vol met allerlei opdrachten die geld in het laatje moe-ten brengen om de volgende vakantie te kunnen betalen.

‘Rare wezens, zijn wij, mijnheer. Ik denk weleens: veel goud wordt ginds in Afrika gedolven en later hier in Ame-rika weer begraven. In bankkluizen, als u begrijpt wat ik bedoel. Ginds halen we het weg en hier bergen we het weer op…

En intussen doen we nog veel meer wat God en mensen verboden hebben. Neem nou de politiek. Voor een politi-cus is liegen geen zonde. Dat vond in elk geval president Richard Nixon. In een interview voor de televisie zei hij indertijd dat oneerlijkheid onderdeel is van de politiek.

18062 Als een ster is Hij verschenen.indd 14 21-08-18 09:46

Page 15: 18062 Als een ster is Hij verschenen...Ik heb een ster ontdekt. Een oude ster: Jezus, de dálende ster van Betlehem. Ik was het bijna vergeten… Ik was bijna gaan geloven dat Jezus

• 15

Oneerlijkheid is noodzakelijk om te worden gekozen, zei hij! We beleven vreemde tijden, mijnheer.’

In de verte klonk het geluid van een loeiende sirene. Een ongeluk? Brand? Een moord?

‘Je hoort ze aan de lopende band, mijnheer. De sirenes. In een stad als New York is er constant iets mis. Maar wist u dat er hier in Amerika een plaatselijke krant is die met kerst op de voorpagina alleen goed nieuws afdrukt? Dat is mooi, vindt u niet?

Weet u, als je zoals ik nog de Tweede Wereldoorlog hebt meegemaakt, dan weet je drommels goed wat ellende is. Dan blijf je zolang je leeft, hunkeren naar betere tijden, naar de Invasie van een hemels leger, als u begrijpt wat ik bedoel. Wat mij betreft mag Jezus vandaag nog komen. Er is geen president die de wereld redden kan. Obama kon het niet. En Trump…

Soms denk ik: ze moesten op de voorpagina’s van alle kranten elke dag het portret van Jezus zetten! Weet u, ik kreeg als kind ooit met kerst een moeilijke legpuzzel van alle Staten in Amerika. Het lukte me niet alle stukjes te leggen. Toen zei mijn moeder: je moet die puzzel omkeren. En warempel: achterop stond het portret van George Washington. Dat was veel gemakkelijker dan al die rechte lijntjes van de Amerikaanse Staten! Als je dat portret had, kwamen die staten vanzelf voor de dag!’

Ik knikte weer. ‘En zo valt alles op z’n plek als je Jezus voor ogen houdt.’

‘Precies, mijnheer. Dat is exact wat ik bedoel! Weet u, jaren na de Tweede Wereldoorlog brachten de burgemees-ters van Hiroshima en Nagasaki een bezoek aan Amerika. Ze namen geschenken mee: kruisen gemaakt van het hout van een boom die tijdens de explosie van de atoombom vernietigd was. Dat zegt wat, mijnheer. Dat spreekt boek-delen: liefde is machtiger dan haat.’

18062 Als een ster is Hij verschenen.indd 15 21-08-18 09:46

Page 16: 18062 Als een ster is Hij verschenen...Ik heb een ster ontdekt. Een oude ster: Jezus, de dálende ster van Betlehem. Ik was het bijna vergeten… Ik was bijna gaan geloven dat Jezus

• 16

Ik herhaalde halfluid de wijze woorden van de oude man. ‘Liefde is machtiger dan haat.’

‘Zo is het maar net. Ik zal u vertellen: toen men hier in Amerika de Zwitserse theoloog Karl Barth eens vroeg naar de kern van zijn talloze publicaties, beantwoordde hij die vraag met een citaat uit een zondagsschoolliedje: “Ik weet dat Jezus mij bemint, want zo staat het in de Schrift.” Kijk, dat bedoel ik.’

Even was het stil. De oude man viste een zakdoek uit zijn broekzak en snoot omstandig zijn neus.

‘Ik zal u vertellen, mijnheer: tijdens de Tweede Wereld-oorlog hing menig gezin waarvan een zoon in het leger meevocht, hier in New York een lichtgevende ster voor het raam. Op een heldere avond liep ik met mijn vader door de straten. Ik was nog maar een klein jochie. Mijn vader heeft het me later allemaal verteld. Geboeid door zo veel sterren achter de ramen klapte ik telkens in mijn handen: “Kijk eens, pappa, weer een huis dat een zoon heeft gege-ven voor de oorlog!”

Eindelijk kwamen we bij een open plek tussen de flats. Aan de hemel stond de avondster. Spontaan heb ik toen uitgeroepen: “Kijk eens, pappa, God heeft zeker ook zijn Zoon voor de oorlog gegeven!”’

Weer gierde in de verte een sirene. De oude man naast mij maakte aanstalten om op te stappen.

‘Ik krijg het nu wel erg koud. Ik moest maar eens op huis aan gaan. Het wordt trouwens zo langzamerhand ook echt donker. Veel plezier in New York, mijnheer!’

De oude man klemde zich vast aan zijn wandelstok, trok zich op en liep in de richting van de flats, aan de rand van het park.

Aan de hemel ontwaarde ik steeds meer sterren. De mooiste was de avondster.

18062 Als een ster is Hij verschenen.indd 16 21-08-18 09:46

Page 17: 18062 Als een ster is Hij verschenen...Ik heb een ster ontdekt. Een oude ster: Jezus, de dálende ster van Betlehem. Ik was het bijna vergeten… Ik was bijna gaan geloven dat Jezus

• 17

•• 17 •

KIND, KLEIN KRIBBEKIND

Kind, klein kribbekindster onooglijkonhoorbaar kwetsbaarmensonder de mensen.

Vuur van de hemelvonk op aardelicht als de morgenwarm als de zonstralend vertalendwat geen engelzeggen kon –welsprekendmensonder ons mensen.

Minste van allenmeesterlijkmeer dan het gewonegaf je weg – liefde delendschonk je geloofwekte je hoopop een rijk van vrede.

Kind, klein kribbekindminste van allensterdie nooit verdwijnt –nog altijd schijntde hemelop aarde.

18062 Als een ster is Hij verschenen.indd 17 21-08-18 09:46

Page 18: 18062 Als een ster is Hij verschenen...Ik heb een ster ontdekt. Een oude ster: Jezus, de dálende ster van Betlehem. Ik was het bijna vergeten… Ik was bijna gaan geloven dat Jezus

ALS EEN STER IS HIJ VERSCHENEN

Proza en poëzie voor advent en kerst

André F. Troost

ALS EEN STER IS H

IJ VERSCHEN

ENAndré F. Troost

HELDERE STER, DIEP IN DE NACHT,

ZAAI UW LICHT IN ONZE DROMEN,

ZAAI DE HOOP DAT EENS ZAL KOMEN

WAAR DE WERELD STIL OP WACHT.

Deze bundel biedt een verzameling van inspirerende tek-

sten voor de tijd van advent en kerst. Korte en iets langere

verhalen voor jong en oud, afgewisseld door nieuwe en

eerder ontstane liedteksten, die ook uitstekend als gedicht

kunnen worden (voor)gelezen. Vooral in de poëtische bijdra-

gen licht de ster van de geboren Verlosser steeds weer op.

Dr. André F. Troost publiceerde tal van dagboeken, verhalen,

theologische boeken en liedbundels. Hij woont als emeritus

predikant in Ermelo.

9 789023 955641

ISBN 978 90 239 5564 1 | NUR 713

www.kokboekencentrum.nl