Download - Vernieuwing CAR UWO

Transcript
Page 1: Vernieuwing CAR UWO

Vernieuwing CAR UWO

Naar een verbeterde en vereenvoudigde arbeidsvoorwaardenregeling…

Page 2: Vernieuwing CAR UWO

Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Opzet bijeenkomst

Presentatie Roelianne Wevers• Korte historische terugblik• Stand van zaken• Plan van aanpak en doelstelling• Rol van de klankbordgroep

Presentatie Eveline Vat• Rol en positie van vakorganisaties in dit project• Verhouding tot andere CAO-afspraken (CAO van de toekomst)

Page 3: Vernieuwing CAR UWO

Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Waarom doen we dit eigenlijk?

Beleidsplan 2004-2005Met de leden is afgesproken dat het CvA een nieuw model van

arbeidsvoorwaardenvorming zal uitwerking dat beter tegemoet komt aan de wensen van de sector. Belangrijk uitgangspunt is dat arbeidsvoorwaarden die concreet op geld waardeerbaar zijn zoveel mogelijk (op hoofdlijnen) centraal worden afgesproken.

Afspraak CAO gemeenten 2004-200• Nieuw arbeidsvoorwaardenmodel• Rechtspositie voor alle gemeenten, incl. de G4• Onderscheid CAR en UWO vervalt• Lokaal maatwerk blijft mogelijk.• Aandacht voor de positie van het GO en de OR,

Page 4: Vernieuwing CAR UWO

Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Waarom vernieuwing

Knelpunten in het systeem!

• Wirwar van lokale regelingenDoor het systeem van gelaagdheid en het uitgangspunt van lokaal tenzij.. zijn er (soms grote) onderlinge lokale verschillen in arbeidsvoorwaarden.

• Niet efficiëntVeel lokaal overleg noodzakelijkResultaat van lokaal overleg voldoet niet aan verwachtingen; centrale resultaat is minimum

• Haasje – over – effectGemeenten concurreren met elkaar op arbeidsvoorwaarden en dat heeft een prijsopdrijvend effect voor de hele sector.

Page 5: Vernieuwing CAR UWO

Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Hoe zijn die knelpunten ontstaan?

Decentralisatie arbeidsvoorwaardenoverleg (1993)

De gedachte was destijds dat het primaat van de arbeidsvoorwaardenvorming bij het lokale overleg moest liggen, om goed aan te kunnen sluiten bij de lokale situatie.

Gelaagde structuurHet systeem kent een gelaagdheid in de mate van gebondenheid aan centraal

vastgestelde regelingen. De CAR/de UWO/model-verordeningen/lokale regelingen.

Positie G4Eigen positie; slechts op onderdelen gebonden aan de CAR.

Page 6: Vernieuwing CAR UWO

Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Wat is er in de tussentijd gebeurd

• Pilot gestart met hoofdstuk over salaris enbezoldiging.

• Afspraken in het LOGA over uitvoering project.• Wetgevingsdeskundige ingeschakeld.• Klankbordgroep van deskundigen geformeerd.• Nieuw hoofdstuk geformuleerd.

Page 7: Vernieuwing CAR UWO

Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Belemmeringen en hindernissen

• Vernieuwd hoofdstuk 3 was begin 2009 gereed.

• Bonden hadden andere samenstelling en trapten op de rem.

• Bonden verwachtten grote weerstand bij de eigen achterban en konden gevolgen niet overzien.

• Resultaat: impasse!

Page 8: Vernieuwing CAR UWO

Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

En toen….

College voor Arbeidszaken heeft het vernieuwde hoofdstuk 3 onderdeel gemaakt van de inzet voor de CAO gemeenten 2009-2011

Moeizame onderhandelingen vanwege slechte economische vooruitzichten .

Resultaat: geen invoering van het vernieuwde hoofdstuk 3, maar wel concrete afspraken over het vervolg van het project.

Page 9: Vernieuwing CAR UWO

Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Wat is er afgesproken in de CAO

In de CAO 2009- 2011 is afgesproken dat gedurende de looptijd van de CAO gewerkt wordt aan vereenvoudiging van de CAR UWO. Het resultaat hiervan vormt de basis voor het overleg dat in de volgende CAO zal leiden tot concrete afspraken voor de CAO van de toekomst. De introductie van een nieuw en vereenvoudigd hoofdstuk 3 over de bezoldiging, waarvoor al de nodige voorbereidingen zijn getrokken maakt onderdeel uit van de nieuwe CAO. Deze CAO afspraak bevestigt de afspraak uit de CAO 2004-2005, waarin staat dat LOGA-partijen willen komen tot een vereenvoudigde rechtspositieregeling voor alle gemeenten, inclusief de vier grote steden. Het onderscheid tussen de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt opgeheven.

Page 10: Vernieuwing CAR UWO

Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Afspraken over aanpak

Augustus 2010: afspraken in het LOGA over doel en uitgangspunten:

Een arbeidsvoorwaardenregeling voor alle gemeenten inclusief de G4.

Ruimte voor lokaal maatwerk. Car en Uwo worden geintegreerd. In hoofdstuk 3 wordt ook de model-

bezoldigingsverordening opgenomen. Bestaande aansprakenniveau uit CAR en UWO is

(zoveel als technisch mogelijk) het uitgangspunt.

Page 11: Vernieuwing CAR UWO

Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Werkwijze

• Projectteam vanuit het College voor Arbeidszaken doet de inhoudelijke voorbereiding.

• Afstemming met achterban via klankbordgroepen en informatiebijeenkomsten

• Zeswekelijks overleg met de bonden.• Vier tot zes nieuwe hoofdstukken aftikken in het

komende CAO overleg.• Op onderdelen kan er uitruil met andere CAO

onderwerpen noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld het begrip bezoldiging of overgangsrecht)

Page 12: Vernieuwing CAR UWO

Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Volgorde der dingen…..

Hoofdstuk 3 is in concept klaar en daarover is met de (voormalige) klankbordgroep uitvoering van gedachten gewisseld.

Over hoofdstuk 3 vindt nu overleg plaats met de bonden.

Tegelijkertijd worden er voorbereidingen getroffen voor vereenvoudiging van hoofdstuk 8 (ontslag) en hoofdstuk 16 (disciplinaire maatregelen).

Vervolgens komen de hoofdstukken 6 (vakantie en verlof), 2 (aanstelling en overeenkomst), 4 (werktijden), 4a (uitwisselen van arbeidsvoorwaarden) aan de orde. Volgorde kan veranderen afhankelijk van externe omstandigheden.

Page 13: Vernieuwing CAR UWO

Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Hoe komt vernieuwing materieel tot stand?• Aanpak per hoofdstuk.• Inhoud nieuwe hoofdstuk bepalen.• Onderwerpen toevoegen/schrappen/verplaatsen.• Checken digitaal bestand. CvA houdt opmerkingen over

en fouten in de verschillende CAR UWO hoofdstukken bij in een bestand.

• Deze signalen komen van collega’s, maar ook opmerkingen van gemeenten worden geregistreerd.

• Teksten herschrijven.

Page 14: Vernieuwing CAR UWO

Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Betrokkenheid gemeenten

InformatiebijeenkomstenVeel reacties n.a.v. oproep om deel te nemen aan de klankbordgroep. Daarom besloten om voor alle belangstellende een informatieochtend te houden. Idee is om dit periodiek te organiseren (twee keer per jaar).

KlankbordgroepAlle geregistreerde belangstellen ontvangen na de informatiebijeenkomst per email het verzoek met de keuze voor deelname klankbordgroep of bijwonen informatiebijeenkomsten. Bij te grote belangstelling maakt CvA een selectie.

Klankbordgroep grote vier gemeenten

Page 15: Vernieuwing CAR UWO

Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Functie van de klankbordgroep

Input leveren• Lokale regelingen.• Ervaring van knelpunten.• Vragen uitzetten in netwerken of binnen eigen organisatie.

Meedenken en meelezen• Meedenken over – varianten in – oplossingen voor knelpunten.• Meelezen met nieuwe teksten.

UitdragenBelang van dit project binnen eigen organisatie en netwerk uitdragen.

Page 16: Vernieuwing CAR UWO

Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Profiel ☺

• Deskundigheid op het terrein van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

• Deskundigheid op het terrein van arbeidsvoorwaardenvorming binnen de gemeentelijke sector.

• Affiniteit met regelgeving.• Sectorbelang kunnen onderscheiden van

lokaal belang.• Oog voor werkgeversbelangen.

Page 17: Vernieuwing CAR UWO

Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Zie ik mijn inbreng terug in het eindresultaat? In het LOGA moet overeenstemming bereikt

worden over een voorstel tot vernieuwing van een CAR UWO hoofdstuk.

Door het overleg in het LOGA kan het eindresultaat er uiteindelijk heel anders uitzien dan de inzet van het College voor Arbeidszaken.

Page 18: Vernieuwing CAR UWO

Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Zie ik dan mijn inbreng terug in de inzet voor het LOGA-overleg? Diversiteit in lokale regelingen

De onderlinge verschillen tussen gemeenten zijn soms groot. Keuzes zijn daarom noodzakelijk. Keuzes moeten passen binnen het plan van aanpak

Verschillende wensenGehechtheid aan eigen regelingen is begrijpelijk, maar wensen zijn verschillend. Keuzes worden gemaakt op basis van plan van aanpak van het project.

Huidige aansprakenniveau CAR UWO is het uitgangspunt

Page 19: Vernieuwing CAR UWO

Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Ik wil graag betrokken worden bij het ontwerpen van teksten, kan dat?• Suggesties zijn welkom

Best practices toezenden.

• Meelezen is gewenstDiscrepantie schrijver en lezerInterpretatiediscussies

• Voortgangsbewaking is noodzakelijkOver teksten en taalgebruik raak je bijna niet uitgediscussieerd.

Page 20: Vernieuwing CAR UWO

Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Tijdsbesteding klankbordgroep

• Ongeveer eenmaal per zes weken een bijeenkomst in Den Haag; een dagdeel.

• Voorbereiding van de bijeenkomst.

• Verzamelen, verwerken en verspreiden van informatie.

Page 21: Vernieuwing CAR UWO

Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Hoe meld ik mij aan?

Vanwege het aantal aanmeldingen en vragen deze informatiebijeenkomst

Na de bijeenkomst krijgt elke belangstellende/ deelnemer per email bericht.

Te veel aanmeldingen voor de klankbordgroep dan selectie.

Page 22: Vernieuwing CAR UWO

Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO23 november 2010

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vragen…