Vernieuwing CAR UWO

Click here to load reader

 • date post

  11-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  46
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Vernieuwing CAR UWO. Naar een verbeterde en vereenvoudigde arbeidsvoorwaardenregeling…. Opzet bijeenkomst. Presentatie Roelianne Wevers Korte historische terugblik Stand van zaken Plan van aanpak en doelstelling Rol van de klankbordgroep Presentatie Eveline Vat - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Vernieuwing CAR UWO

 • Vernieuwing CAR UWONaar een verbeterde en vereenvoudigde arbeidsvoorwaardenregeling

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Opzet bijeenkomstPresentatie Roelianne WeversKorte historische terugblikStand van zakenPlan van aanpak en doelstellingRol van de klankbordgroep

  Presentatie Eveline VatRol en positie van vakorganisaties in dit projectVerhouding tot andere CAO-afspraken (CAO van de toekomst)

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Waarom doen we dit eigenlijk?Beleidsplan 2004-2005Met de leden is afgesproken dat het CvA een nieuw model van arbeidsvoorwaardenvorming zal uitwerking dat beter tegemoet komt aan de wensen van de sector. Belangrijk uitgangspunt is dat arbeidsvoorwaarden die concreet op geld waardeerbaar zijn zoveel mogelijk (op hoofdlijnen) centraal worden afgesproken. Afspraak CAO gemeenten 2004-200Nieuw arbeidsvoorwaardenmodelRechtspositie voor alle gemeenten, incl. de G4Onderscheid CAR en UWO vervaltLokaal maatwerk blijft mogelijk.Aandacht voor de positie van het GO en de OR,

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Waarom vernieuwingKnelpunten in het systeem!

  Wirwar van lokale regelingenDoor het systeem van gelaagdheid en het uitgangspunt van lokaal tenzij.. zijn er (soms grote) onderlinge lokale verschillen in arbeidsvoorwaarden.Niet efficintVeel lokaal overleg noodzakelijkResultaat van lokaal overleg voldoet niet aan verwachtingen; centrale resultaat is minimumHaasje over effectGemeenten concurreren met elkaar op arbeidsvoorwaarden en dat heeft een prijsopdrijvend effect voor de hele sector.

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Hoe zijn die knelpunten ontstaan?Decentralisatie arbeidsvoorwaardenoverleg (1993)De gedachte was destijds dat het primaat van de arbeidsvoorwaardenvorming bij het lokale overleg moest liggen, om goed aan te kunnen sluiten bij de lokale situatie.Gelaagde structuurHet systeem kent een gelaagdheid in de mate van gebondenheid aan centraal vastgestelde regelingen. De CAR/de UWO/model-verordeningen/lokale regelingen.Positie G4Eigen positie; slechts op onderdelen gebonden aan de CAR.

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Wat is er in de tussentijd gebeurdPilot gestart met hoofdstuk over salaris enbezoldiging.Afspraken in het LOGA over uitvoering project.Wetgevingsdeskundige ingeschakeld.Klankbordgroep van deskundigen geformeerd.Nieuw hoofdstuk geformuleerd.

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Belemmeringen en hindernissenVernieuwd hoofdstuk 3 was begin 2009 gereed.Bonden hadden andere samenstelling en trapten op de rem. Bonden verwachtten grote weerstand bij de eigen achterban en konden gevolgen niet overzien.Resultaat: impasse!

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  En toen.College voor Arbeidszaken heeft het vernieuwde hoofdstuk 3 onderdeel gemaakt van de inzet voor de CAO gemeenten 2009-2011Moeizame onderhandelingen vanwege slechte economische vooruitzichten .Resultaat: geen invoering van het vernieuwde hoofdstuk 3, maar wel concrete afspraken over het vervolg van het project.

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Wat is er afgesproken in de CAOIn de CAO 2009- 2011 is afgesproken dat gedurende de looptijd van de CAO gewerkt wordt aan vereenvoudiging van de CAR UWO. Het resultaat hiervan vormt de basis voor het overleg dat in de volgende CAO zal leiden tot concrete afspraken voor de CAO van de toekomst. De introductie van een nieuw en vereenvoudigd hoofdstuk 3 over de bezoldiging, waarvoor al de nodige voorbereidingen zijn getrokken maakt onderdeel uit van de nieuwe CAO. Deze CAO afspraak bevestigt de afspraak uit de CAO 2004-2005, waarin staat dat LOGA-partijen willen komen tot een vereenvoudigde rechtspositieregeling voor alle gemeenten, inclusief de vier grote steden. Het onderscheid tussen de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt opgeheven.

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Afspraken over aanpakAugustus 2010: afspraken in het LOGA over doel en uitgangspunten:Een arbeidsvoorwaardenregeling voor alle gemeenten inclusief de G4.Ruimte voor lokaal maatwerk.Car en Uwo worden geintegreerd.In hoofdstuk 3 wordt ook de model-bezoldigingsverordening opgenomen.Bestaande aansprakenniveau uit CAR en UWO is (zoveel als technisch mogelijk) het uitgangspunt.

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  WerkwijzeProjectteam vanuit het College voor Arbeidszaken doet de inhoudelijke voorbereiding.Afstemming met achterban via klankbordgroepen en informatiebijeenkomstenZeswekelijks overleg met de bonden.Vier tot zes nieuwe hoofdstukken aftikken in het komende CAO overleg.Op onderdelen kan er uitruil met andere CAO onderwerpen noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld het begrip bezoldiging of overgangsrecht)

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Volgorde der dingen..Hoofdstuk 3 is in concept klaar en daarover is met de (voormalige) klankbordgroep uitvoering van gedachten gewisseld.Over hoofdstuk 3 vindt nu overleg plaats met de bonden.Tegelijkertijd worden er voorbereidingen getroffen voor vereenvoudiging van hoofdstuk 8 (ontslag) en hoofdstuk 16 (disciplinaire maatregelen).Vervolgens komen de hoofdstukken 6 (vakantie en verlof), 2 (aanstelling en overeenkomst), 4 (werktijden), 4a (uitwisselen van arbeidsvoorwaarden) aan de orde. Volgorde kan veranderen afhankelijk van externe omstandigheden.

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Hoe komt vernieuwing materieel tot stand?Aanpak per hoofdstuk.Inhoud nieuwe hoofdstuk bepalen.Onderwerpen toevoegen/schrappen/verplaatsen.Checken digitaal bestand. CvA houdt opmerkingen over en fouten in de verschillende CAR UWO hoofdstukken bij in een bestand.Deze signalen komen van collegas, maar ook opmerkingen van gemeenten worden geregistreerd.Teksten herschrijven.

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Betrokkenheid gemeentenInformatiebijeenkomstenVeel reacties n.a.v. oproep om deel te nemen aan de klankbordgroep. Daarom besloten om voor alle belangstellende een informatieochtend te houden. Idee is om dit periodiek te organiseren (twee keer per jaar).KlankbordgroepAlle geregistreerde belangstellen ontvangen na de informatiebijeenkomst per email het verzoek met de keuze voor deelname klankbordgroep of bijwonen informatiebijeenkomsten. Bij te grote belangstelling maakt CvA een selectie.Klankbordgroep grote vier gemeenten

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Functie van de klankbordgroepInput leverenLokale regelingen.Ervaring van knelpunten.Vragen uitzetten in netwerken of binnen eigen organisatie.

  Meedenken en meelezenMeedenken over varianten in oplossingen voor knelpunten.Meelezen met nieuwe teksten.

  UitdragenBelang van dit project binnen eigen organisatie en netwerk uitdragen.

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Profiel Deskundigheid op het terrein van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.Deskundigheid op het terrein van arbeidsvoorwaardenvorming binnen de gemeentelijke sector.Affiniteit met regelgeving.Sectorbelang kunnen onderscheiden van lokaal belang.Oog voor werkgeversbelangen.

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Zie ik mijn inbreng terug in het eindresultaat?In het LOGA moet overeenstemming bereikt worden over een voorstel tot vernieuwing van een CAR UWO hoofdstuk.

  Door het overleg in het LOGA kan het eindresultaat er uiteindelijk heel anders uitzien dan de inzet van het College voor Arbeidszaken.

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Zie ik dan mijn inbreng terug in de inzet voor het LOGA-overleg?Diversiteit in lokale regelingenDe onderlinge verschillen tussen gemeenten zijn soms groot. Keuzes zijn daarom noodzakelijk. Keuzes moeten passen binnen het plan van aanpak

  Verschillende wensenGehechtheid aan eigen regelingen is begrijpelijk, maar wensen zijn verschillend. Keuzes worden gemaakt op basis van plan van aanpak van het project.

  Huidige aansprakenniveau CAR UWO is het uitgangspunt

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Ik wil graag betrokken worden bij het ontwerpen van teksten, kan dat?Suggesties zijn welkomBest practices toezenden.Meelezen is gewenstDiscrepantie schrijver en lezerInterpretatiediscussiesVoortgangsbewaking is noodzakelijkOver teksten en taalgebruik raak je bijna niet uitgediscussieerd.

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Tijdsbesteding klankbordgroepOngeveer eenmaal per zes weken een bijeenkomst in Den Haag; een dagdeel.

  Voorbereiding van de bijeenkomst.

  Verzamelen, verwerken en verspreiden van informatie.

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Hoe meld ik mij aan?Vanwege het aantal aanmeldingen en vragen deze informatiebijeenkomst

  Na de bijeenkomst krijgt elke belangstellende/ deelnemer per email bericht.

  Te veel aanmeldingen voor de klankbordgroep dan selectie.

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Vragen

  Informatiebijeenkomst Project Vernieuwing CAR UWO