Download - Ouderenpsychiatrie en al haar complexiteit

Transcript

State of the Art Ouderenpsychiatrie

Ouderenpsychiatrie en al haar complexiteit

NKOP Symposium 3 november 2016Trimbos-instituut UtrechtIn één dag bent u weer helemaal bij! Sprekers vertellen over recente bevindingen over verschillende onder­werpen binnen ons vakgebied. Naast interessante lezingen staan een pro contra, een paneldiscussie en drie parallelsessies op het programma.

ProgrammaDagvoorzitter Jurgen Verbeeck, Parnassia

09.30 Inloop met koffie/thee

10.00 Welkom en introductie programma

10.15 Generieke module ouderen met psychische aandoeningen Ton Dhondt, GGZ Noord-Holland-Noord

Een generieke module die zorgprofessionals en zorg­gebruikers in de ouderenpsychiatrie ondersteuning biedt in het geven en ontvangen van de best passende behande­ling en zorg is in ontwikkeling. Wat houdt deze generieke module in? Wat is de stand van zaken en wat verwachten we van het veld? Dit zijn vragen die aan bod komen.

10.30 Eigenheid van de ouderenpsychiatrie en gevolgen voor praktijk en onderzoek Mirjam van Soest-Poortvliet, Trimbos-instituut

Het NKOP heeft het initiatief genomen om samen met de betrokken GGZ en VVT organisaties een kennisagenda ouderenpsychiatrie op te stellen. We presenteren de uit­komsten van de eerste stappen die we hiertoe hebben gezet en laten veldpartijen aan het woord over de priori­teiten die zij zien voor praktijk en onderzoek.

10.55 Depressie en ouderen: een update Annette Hegeman, St. Antonius Ziekenhuis

Er vindt veel onderzoek plaats naar depressie bij ouderen, onder andere in de NESDO (Nederlandse studie naar depres­sie bij ouderen) studie. Deze studie verzamelt gegevens die het mogelijk maken om relevante vragen omtrent het beloop van depressie, de interactie tussen depressie en somatische aandoeningen, en het zorggebruik te beantwoorden. De lezing gaat in op recente NESDO bevindingen. 11.15 Pauze

11.35 Meer aandacht voor ouderen met psychiatrische problematiek in VVT binnen het NKOP

Bernadette Willemse, Trimbos-instituut

11.45 Specifieke leefmilieus op gerontopsychiatrische afdelingen in VVT: Doen of laten?

Sprekers nog niet bevestigd

Twee zorgverleners gaan in een pro contra met elkaar in debat en daarbij peilen we uiteraard ook de mening van het publiek.

12.10 Lunch en posters

13.10 Paneldiscussie over de toekomst van de ouderenpsychiatrie in praktijk en onderzoek

Deelnemers zullen vanuit verschillende perspectieven worden gevraagd om hun visie te geven over de toe­komst van de ouderenpsychiatrie.

13.40 Parallelsessies

15.10 Pauze

15.30 Uitreiking NKOP Award

15.45 Interview over Boek ‘Ouderen met Karakter’ Noud Engelen (Mondriaan Ouderen) & een praktijkdeskundige

In het recent verschenen boek ‘Ouderen met Karakter’ staat de samenhang van persoonlijkheid en ouder worden cen­traal. Noud van Engelen, één van de auteurs, zal worden geïnterviewd over dit boek door een praktijkdeskundige.

16.10 Behandeling van ouderen met persoonlijk-heidsstoornissen

Arjan Videler, PersonaCura, GGZ breburg

Arjan Videler is psychotherapeut en manager behandelza­ken van PersonaCura. Tevens doet hij promotieonderzoek naar behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. De focus van zijn promotieonderzoek ligt op het onderzoeken van de effectiviteit van psychotherapie en in het bijzonder schematherapie bij ouderen met persoonlijk­heidsstoornissen.

16.30 Afronding en borrel

Parallel sessies

1. Shared Decision Making met ROM als informatiebron Margot Metz (GGZ Breburg, Trimbos-instituut), Saskia Bollen (Mondriaan ouderen), Maud Bocken (Mondriaan ouderen) & Arjan Videler (PersonaCura, GGZ Breburg) Bij Shared Decision Making (SDM) nemen zorgverlener en cliënt gezamenlijk beslissingen over gezondheids­ en behandeldoelen. In het project Doorbraak ROM (Rou­tine Outcome Monitoring) is ROM als informatiebron gebruikt voor SDM. In deze parallelsessie worden de achtergronden en resultaten van dit initiatief gepresen­teerd. Professionals vanuit Mondriaan en GGZ Brebrug, die hebben deelgenomen aan Doorbraak ROM, vertel­len over hun praktijkervaringen met SDM & ROM.

2. Ouderen met een bipolaire stoornis Annemieke Dols (GGZ in Geest), Sigfried Schouws (GGZ in Geest), Moniek van Dijk (GGZ in Geest) & Margot Triebels (Athena Institute VU University) In deze parallelsessie worden recente bevindingen van wetenschappelijke onderzoeken naar bipolaire stoor­nissen, opgezet vanuit GGZ in Geest, gepresenteerd en worden naar aanleiding van de bevindingen aanbe­velingen gegeven voor de praktijk. Het meest recente onderzoek onderzocht de visie van patiënten en hun mantelzorgers op “herstel”.

3. Verslaving en ouderen Marjolein Veerbeek (Trimbos-instituut), Roelof Risselada (VNN), derde spreker heeft nog niet bevestigd Alcohol en stoornissen in het gebruik van andere middelen zijn een toenemend gezondheidsprobleem bij ouderen. Maar hoe hoog is nu eigenlijk het gebruik van verslavende middelen bij ouderen? En wat merkt de zorgverlening hiervan? Hangt verslaving bij oude­ren samen met bepaalde factoren zoals depressie of ingrijpende levensgebeurtenissen? De sprekers in deze parallelsessie zullen onder andere op deze vragen ingaan.

Posters

Nieuw tijdens het NKOP symposium is de postermarkt. Dit biedt onderzoekers de mogelijkheid hun werk te presenteren. De posters zullen de hele symposiumdag te bezichtigen zijn. Tijdens de lunch is er een postersessie en zijn de onderzoe­kers aanwezig bij hun poster. Onderzoekers die een poster willen presenteren kunnen dit voor 3 oktober 2016 via [email protected] laten weten. De onderzoekers kunnen de poster zelf afdrukken of dit via het NKOP laten doen.

Aanvullende informatie

NKOP AwardTijdens de dag wordt de ‘NKOP Award’ uitgereikt aan diegene die het afgelopen jaar veel heeft betekend voor de professionals in de Ouderenpsychiatrie. Suggesties indienen bij [email protected].

KostenDe kosten voor het symposium bedragen € 245. Voor medewerkers van de NKOP Sponsorinstellingen geldt dat 1 medewerker gratis deel kan nemen en vervolgens per deelnemer € 175.

AccreditatieAccreditatie NIP, NVvP en V&VN is aangevraagd.

Locatie Zaalverhuur 7, Boothstraat 7 3512 BT Utrecht. In ver­band met beperkte parkeermogelijkheden adviseren wij u om gebruik te maken van het openbaar vervoer.

AanmeldingVoor dit symposium kunt u zich aanmelden via de web­site www.nkop.nl. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een factuur. Bij annulering tot 1 oktober vindt restitutie plaats. Daarna worden de kosten van deelname in rekening gebracht. Een vervanger kan gebruik maken van uw inschrijving, indien haar of zijn naam vooraf wordt doorgegeven aan [email protected].

Vragen?Mirjam van [email protected]

Kijk op www.nkop.nl voor de meest recente informatie over het programma, de sprekers

en aanmelding.