Download - JouRRRnaal september 2011

Transcript
Page 1: JouRRRnaal september 2011

COLUMN:

Alles blijft voorbij gaan.

‘Hemd-Van-Het-Lijf’

‘Alleen NU telt!’

REPORTAGE:

‘Nooit te oud om te leren!’

Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam - jaargang 18 - nummer 9 - september 2011

Leren in de pRRRaktijk!

Page 2: JouRRRnaal september 2011

September Deze maand veel jeugd op de voorpagina! Alle opleidingen zijn weer gestart en in het RRR kunnen vele praktijksta-ges plaatsvinden. Alle mede-werkers kunnen op de werk-vloer stagiaires begeleiden. In-terne opleiders begeleiden alle leerprocessen. De wisselwer-king tussen stagiaires en erva-ren medewerkers is interes-sante input voor het werk- en leerproces. Dit jaar vallen de stagiaires meer op dan anders. Zij zijn de eersten die de nieu-we dienstkleding mogen dra-gen. Vanaf eind september is de nieuwe kleding voor de ove-rige medewerkers pas in huis. Per afdeling wordt de kleding uitgereikt. Veel leesplezier!

Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam Van Beethovenlaan 60 3055 JD Rotterdam Telefoon 010 - 278 12 78 E-mail [email protected] www.rrr.nl Redactie: Ellen Freen, Lydia Evers, Ilona van der Giessen Eindredactie: Dodo Cossee Opmaak: Jan Roeffel Bijdragen voor de volgende uitgave kunt u tot 20 sept.’11 inleveren: [email protected] of Postvak 48 (naast receptie).

Inloop Bewonersraad In het RRR spreken we nog steeds van Bewonersraad. In andere organisaties wordt vaak van Cliëntenraad gesproken maar wordt hetzelfde bedoeld. Voor ons klinkt ‘bewonersraad’ beter. Charlotte Franke (Mozart 2), Aat de Bruin (Mozart 1) en Wouter Hoogstadt (Strauss 3) wonen ook écht in het RRR. Samen met Betty Brizee als ver-tegenwoordiger van klinische en poliklinische revalidatie en met onze secretaris Wilhelmien van ’t Veer komen wij voor u op. Wij vinden het een hele klus om op de hoogte te zijn van wat er speelt. Cliënttevredenheid is ons doel. Vanaf september reserveren we daarom elke 1e dinsdag van de maand voor u. Van 11.30 tot 12.00 uur zijn we in het Trefpunt en overleg-gen we actief met u. Welke min- en verbeterpunt komt u tegen? Wat zijn uw adviezen aan de bewonersraad? Dinsdag 6 sep-tember geven we de aftrap. Ontruimingsoefening De directie heeft het advies van bewoners- en ondernemings-raad om in het najaar een ont-ruimingsoefening te doen over-genomen. Zoals wij al eerder vertelden hebben wij vertrou-wen in het calamiteitenplan van het RRR maar willen we graag zelf ervaren wat er gebeurd bij brand. Het plan voorziet erin dat cliënten en bezoek bij brand alleen instructies opvolgen van medewerkers! Voor ons geldt dus NIKS DOEN. Een rare ge-dachte maar wel begrijpelijk.

‘Dan kijk ik even.’

Wie? Annie Boom Hoe oud? 82 jaar Doet wat? helpt elke vrijdag de tandarts. 'Ik haal en breng cliënten van de afdeling en help waar ik helpen kan. Op andere dagen ga ik met cliën-ten mee naar het ziekenhuis.' Met wie? Tandarts Frans Rooijakker Hoe is dat? 'Ik vind het erg leuk en gezellig werk maar ik leer er ook veel van. Ik weet nu bijvoorbeeld hoe je bij anderen de tanden moet poetsen en waarop je moet letten. Ik doe dit vrijwilligerswerk nu al meer dan tien jaar en nog steeds kom ik iedere vrijdag met veel plezier naar het RRR. Als bewoners mij zien zeggen ze soms 'Annie kijk eens in m'n mond ik heb kiespijn'. Ik kijk, help ze met poetsen en neem ze mee naar Frans! Soms zijn mensen bang voor de tandarts. Ik houd dan hun handvast en stel ze gerust. Het contact met mensen boeit mij het meest. Ik ken het RRR en -bijna- iedereen die er woont of werkt. Alleen met revalidanten heb ik minder contact. Ik hoop nog lang vrijwilliger te kunnen zijn!'

Page 3: JouRRRnaal september 2011

Veel jonge mensen U ziet veel jonge mensen in het RRR. Jonge gediplomeerde krachten, maar ook bijna zes-tig leerlingen en stagiaires die in het RRR ervaring opdoen. Vooral jonge dames en heren die vaak al verantwoordelijk werk kunnen doen. Niemand werkt zonder opleiding en/of instructie. Op verpleegafdelingen werken leerlingen of stagiaires van bij-voorbeeld de opleidingen Ver-zorgende Individuele Gezond-heidszorg, Verpleegkundige, HBO-verpleegkunde en Me-dewerker Maatschappelijk Zorg. Daarnaast volgen vaste mede-werkers verschillende oplei-dingen ter verdieping of ver-breding van hun kennis. De opleiding Eerst Verantwoorde-lijk Verzorgende is daarvan een voorbeeld. Bij de behan-deldiensten zijn er stagiaires van de Huisartsen Opleiding, Fysiotherapie, Ergotherapie, Bewegingsagogie en Logope-die. De stagiaires die in week 34 en 35 zijn gestart staan allemaal op de voorpagina. Een groot deel van deze groep loopt straks als eerste in de nieuwe dienstkleding. Een witte broek met bijpassend shirt. Vanaf eind september is de nieuwe dienstkleding ook voor de vas-te medewerkers beschikbaar.

Optreden

Shantykoor IJgenweiss treedt op 10 september a.s. voor u op in het Trefpunt van 15.00-17.00 uur. IJgenweiss uit Berkel en Ro-denrijs zingt al 8 jaar met el-kaar. Van ieder optreden ma-ken zij een feest waaraan luiste-raars en zangers plezier bele-ven. Shanty’s zijn werkliederen die tussen 1820 en 1930 op zeil-schepen werden gezongen. Eén matroos was shantyman. Hij zong hard en ritmisch een cou-plet. Alle matrozen zongen het refrein en werkten in hoogtem-po. Snel werken was het doel van het zingen.

‘Wees niet bang om langzaam voor-waarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan.’ Chinese wijsheid

Eerste paal 2012

Het plan om in 2012 de eerste paal van de nieuwbouw RRR te slaan is nog steeds actueel. In het verlengde van de Mo-zartvleugel wordt een nieuwe vleugel gebouwd. De gemeente heeft hiervoor de benodigde goedkeuringen verleend. Ar-chitectenbureau Cepezed pro-beert nog vóór het komende najaar samen met de directie en de gebruikers het pro-gramma van eisen te realise-ren binnen de geplande bui-tenmuren. In de tweede bouw-fase wordt het gebouw aan de Molenlaan afgebroken en her-bouwd.

21

Kilometer fietsen cliënten op

één dag

Page 4: JouRRRnaal september 2011

‘Hoe was je eerste date?’ Vanuit een natuurlijke mix van crea-tiviteit en be-trokkenheid is Lizzy Nieu-wenhuis twee keer per week als creatief begeleider in het RRR.

Hoe was je eerste date? Met knipoog en serieuze on-dertoon heeft Lizzy al menig ijs gebroken. Zij is beeldend kunstenaar, docent en creatief begeleider. Het RRR heeft haar leren kennen als een betrokken mens met de gave te luisteren, te begrijpen en te geven! Twee jaar geleden maakte Lizzy via een bevriende arts kennis met het RRR. Van dichtbij kende zij al de beperkingen en afhanke-lijkheid die een beroerte met zich meebrengt. Lizzy’s talen-ten pasten prima bij het RRR waar kunst een niet weg te denken onderdeel is van het healing environment. Lizzy vertelt hoe zij de eerste keer met een verzameling schildersspullen op een afde-lingshuiskamer binnenkwam.

‘We stelden ons aan elkaar voor. Later realiseerde ik mij dat cliënten zich met hun voornaam aan mij voorstelden. Dit blijkt (nog steeds) uniek in het RRR. Bij verpleging, thera-peuten en artsen is (bijna) iedereen Mevrouw of Meneer.’ Lizzy vertelt hoe zij snel tot een waardevolle dialoog komt met cliënten. ‘Ik vraag naar ‘de mens’. Ik vraag bijvoorbeeld: ‘Welke visualisatie geeft u kracht?’ Vaak begin ik het ge-sprek met een kwinkslag naar ‘het leukste feestje’ of ‘de eerste lover’. Maar centraal staat al-tijd: ‘wie bent u’. Ik merk dat daardoor ook het contact tus-sen cliënten onderling gemak-kelijker wordt. Zij gaan vanuit hun vroegere leven met elkaar in gesprek. In gesprekken hel-pen zij elkaar in hun revalida-tie- of rouwproces. Vanuit een woord of kort verhaal leg ik di-rect een herinnering of sugges-tie vast. Daarna hang ik deze visualisatie boven het bed. Zo zijn er al veel kamers met schilderingen. Verf en kwasten zijn prachtig middel voor een positieve herinnering.’ Lizzy verteld over de dialoog in haar andere activiteiten als beeldend kunstenaar. ‘Ik werk regelmatig in opdracht en laat mij bewust inspireren door de ander. Het meest interactieve voorbeeld hiervan is een pro-ject op Schiphol.

Page 5: JouRRRnaal september 2011

‘Verf en kwasten, een middel voor positieve herinneringen!’

Ik stond tussen de vertrek-kende passagiers en schilderde hun associaties (bijvoorbeeld hun reisdoel). Hun suggesties verwerkte ik direct in het werk. Natuurlijk nodigt Lizzy ook steeds uit om zelf bezig te zijn. Joke Baggerman (ex cliënt) herinnert zich dat moment nog goed. Joke was altijd erg crea-tief maar door een beroerte weigerde haar schrijfhand. ‘Lizzy’, zo vertelt Joke, ‘gaf mij een kwast in m’n hand en liet

mij lijnen voelen. Daarmee haalde zij mij over de drempel. Ik ben gaan oefenen en nu sta ik nog bijna dagelijks versteld van wat ik met mijn andere hand bereik.’ Lizzy wordt er verlegen van, zij benoemt de rol die Joke maar ook Joop Heniger spelen. Samen met hen heeft zij een soort kunste-naarskring waarvan voor ande-ren een grote aantrekkings-kracht uitgaat. Lizzy consta-teert dat juist het gesprek met

‘lotgenoten’ uitnodigt en moti-veert. Bent u nieuwsgierig naar Lizzy? Ga gerust ‘ns langs op Mozart 2 of in het Trefpunt. Natuurlijk kunt u ook via de verpleegafdeling een afspraak met haar maken.

BIO: Naam: Lizzy Nieuwenhuis Geboortejaar: 1963 Opleiding: Kunstacademie in Utrecht, docentenopleiding Werk: in opdracht van bedrijven, gemeente en krant, docent, geeft lezingen work-shops, ontwerp en uitvoering van gevelkunst Wat doe je in RRR: creatief begeleider In RRR sinds: sinds 2 jaar Lijfspreuk: Alleen maar NU! Ik leef NU en probeer NU voor mijn medemens van betekenis te zijn. Mijn talenten zijn daarvoor een middel.

Page 6: JouRRRnaal september 2011

UITSTAP

Tweede Maasvlakte Met de driekwart van het be-nodigde zand al voor de deur krijgt de havenuitbreiding van Rotterdam al bijna zijn nood-zakelijke vorm. Ruim 180 miljoen kuub zand is elders van de zeebodem ge-zogen om voor de kust van Rotterdam Maasvlakte 2 mee aan te leggen. Dat zijn meer dan honderd Feijenoord stadions! Naast de ingang van de Rot-terdamse haven ligt al een flink stuk nieuw Nederland. Dag en nacht wordt met man en macht gewerkt om in 2013 het eerste schip te kunnen ontvangen. Niets wijst erop dat deze mijl-paal niet gehaald wordt. Ga er zelf is kijken! Een groep-je Rotterdamse meisjes en jongens op leeftijd ging u voor! Zin in een uitstap? Neem con-tact op met Ellen Freen ([email protected] of bel 010 278 1 293).

FEIJENOORD

Wie gaat er mee?

Speciaal voor cliënten heeft het RRR zes seizoenskaarten voor Feyenoord. Al enkele jaren gaan drie cliën-ten met begeleiding naar de thuiswedstrijden van Feijen-oord. De RRR-bus kan dicht bij de ingang parkeren. De speciale plekken voor rolstoelen in het stadion hebben goed zicht op het veld. Wilt u ook naar een wedstrijd? Neem contact op met Ellen Freen ([email protected] of bel 010 278 1 29

WIST U DAT?

Fietsen In beweging blijven is voor iedereen van belang, ook wan-neer u van een rolstoel gebruik maakt. Het RRR heeft daarom specia-le fietsen waarop u, zittend in uw rolstoel, toch kunt bewe-gen! De fietsen staan in de multifunctionele ruimte op de begane grond. Wilt u ook fiet-sen, meldt u zich dan aan bij Bennie Vormeer ([email protected] of toestel 264) hij bepaalt of u in aanmerking komt om te fietsen. Samen met u stelt hij een programma op. Wekelijks op maandag, woensdag en vrijdag van 11.00-12.15 uur kunt u in de multifunctionele ruimte fiet-sen. Suzanne Buijk begeleidt. Vanuit uw rolstoel worden uw voeten op de pendalen van de fiets geplaatst en vastgezet. Suzanne stelt uw programma in en u fietst in 10 minuten een bepaalde afstand. De af-standen wordt bijgehouden dus u kunt zien hoe ver u komt! (zie ook: RRR- cijfer)

Page 7: JouRRRnaal september 2011

CHIO

Dankzij de Stichting ‘Zonder Hindernissen konden cliënten en hun familie maar ook medewerkers in augustus genieten van het CHIO in Rotterdam. Foto’s van de regen hebben we niet opgenomen. Regen was er wel, zo nu en dan! Onze cliënten zaten altijd droog. De beelden van intensief sprin-gen en één voorbeeld van een genietende mevrouw Illidge zijn veel leuker om naar te kijken.

Page 8: JouRRRnaal september 2011

Donderdag 1 september 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur

Hobbyinstuif Bridgen

Trefpunt Trefpunt

Vrijdag 2 september 10.30 - 12.00 uur

Schilderen met Lizzie ( Moz. 2 of buiten ) Krantlezen

Mozart 1 (huiskamer)

Zaterdag 3 september

Zondag 4 september 18.30 - 19.15 uu

Protestants-christelijke kerkdienst: olv. Ds. G.v.d. Dool

Fysiotherapie

Maandag 5 september 10.00 - 12.00 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 19.15 uur

Hobbyinstuif Zanggroep Rooms- Katholieke eucharistieviering olv. pastoor: H. Egging

Trefpunt Mozart 1 (huiskamer) Fysiotherapie

Dinsdag 6 september De hele dag 13.30 - 15.30 uur 14.00 - 16.00 uur

Schilderen met Lizzie ( revalidatie ) Verkoop sieraden Bibliotheek ( mobiel ) Bloemschikken

Hal Door het hele huis Trefpunt

Woensdag 7 september De hele dag 10.30 - 12.00 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur

Verkoop div. artikelen Krant lezen Bingo Kaartavond

Hal Mozart 2 (huiskamer) Trefpunt Trefpunt

Donderdag 8 september 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur

Schilderen met Lizzie ( Trefpunt of buiten ) Hobbyinstuif Bridgen DAGTOCHT MIDDELBURG

Trefpunt Trefpunt

Vrijdag 9 september 10.30 - 12.00 uur

Krant lezen

Mozart 1 (huiskamer)

Zaterdag 10 september 14.30 - 16.30 uur

OPTREDEN SHANTYKOOR

Trefpunt

Zondag 11 september 18.30 - 19.15 uur

Protestants-christelijke kerkdienst: olv. Ds. J. de Jong

Fysiotherapie

Maandag 12 september 10.00 - 12.00 uur 13.00 - 16.30 uur 15.00 - 17.00 uur

Hobbyinstuif Verkoop Kloostermode Zanggroep

Trefpunt Trefpunt Mozart 1 (huiskamer)

Dinsdag 13 september 13.30 - 15.30 uur 14.00 - 16.00 uur

Schilderen met Lizzie ( revalidatie ) Bibliotheek ( mobiel ) Bloemschikken

Door het hele huis. Trefpunt

Woensdag 14 september De hele dag 10.30 - 12.00 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur

Verkoop kaarten Krant lezen Bingo Kaartavond

Hal Mozart 2 (huiskamer) Trefpunt Trefpunt

Donderdag 15 september 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur

Hobbyinstuif Bridgen

Trefpunt Trefpunt

Vrijdag 16 september 10.30 - 12.00 uur

Schilderen met Lizzie ( Moz. 2 of buiten ) Krant lezen

Mozart 1 (huiskamer)

Page 9: JouRRRnaal september 2011

Zaterdag 17 september 20.45 uur

DAGTOCHT GINKELSE HEIDE FEYENOORD – DE GRAAFSCHAP

DE KUIP

Zondag 18 september 18.30 - 19.15 uur

Protestants-christelijke kerkdienst: olv. Ds. G. Koelman

Fysiotherapie

Maandag 19 september 10.00 - 12.00 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 19.15 uur

Hobbyinstuif Zanggroep Rooms- Katholieke eucharistieviering olv. pastoor: H. Egging

Trefpunt Mozart 1 (huiskamer) Fysiotherapie

Dinsdag 20 september 13.30 - 15.30 uur 14.00 - 16.00 uur

Bibliotheek ( mobiel ) Bloemschikken

Door het hele huis. Trefpunt

Woensdag 21september 10.30 - 12.00 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur

Krant lezen Bingo Kaartavond

Mozart 2 (huiskamer) Trefpunt Trefpunt

Donderdag 22 september 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur

Hobbyinstuif Bridgen

Trefpunt Trefpunt

Vrijdag 23 september 10.30 - 12.00 uur

Krant lezen

Mozart 1 (huiskamer)

Zaterdag 24 september

Zondag 25 september 18.30 - 19.15 uur

Protestants-christelijke kerkdienst: olv. Dhr. G. Zaaijer

Fysiotherapie

Maandag 26 september 10.00 - 12.00 uur 15.00 - 17.00 uur

Hobbyinstuif Zanggroep

Trefpunt Mozart 1 (huiskamer)

Dinsdag 27 september 13.30 - 15.30 uur 14.00 -16.00 uur 18.45 uur

Schilderen met Lizzie ( revalidatie ) Bibliotheek ( mobiel ) Bloemschikken Gespreksgroep olv. Humanistisch raadsvrouw, Liesbeth Gerritsen

Door het hele huis. Trefpunt Huiskamer Strauss 3

Woensdag 28 september De hele dag 10.30 - 12.00 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur

Verkoop oud Hollands snoep Krant lezen Bingo Kaartavond

Hal Mozart 2 (huiskamer) Trefpunt Trefpunt

Donderdag 29 september De hele dag 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur

Verkoop kleding Hobbyinstuif Bridgen

Trefpunt Trefpunt Trefpunt

Vrijdag 30 september De hele dag 10.30 - 12.00 uur 15.30 uur

Schilderen met Lizzie ( Moz. 2 of buiten ) Verkoop sieraden Krant lezen Bijbelkring olv. Ds. Duisterhof

Hal Mozart 1 (huiskamer) Huiskamer Strauss 3

Zaterdag 1 oktober

Page 10: JouRRRnaal september 2011

TERUG VAN WEGGEWEEST!

Het RRR is het enige centrum in Nederland dat zich heeft gespeciali-seerd in revalidatie voor ouderen. Een vaak ge-hoorde uitspraak is: ‘Het heeft toch helemaal geen zin om op je oude dag nog zoveel poespas te uit te halen.’ Mw. De Vries is 90 jaar en is hét voor-beeld dat revalideren op oudere leeftijd heel goed mogelijk en ook zeer zin-vol is. Sinds 1 juni ver-blijft mw. De Vries op een revalidatieafdeling en binnenkort vertrekt ze naar haar nieuwe wo-ning, maar zeker niet om daar achter de gerani-ums te gaan zitten!

Page 11: JouRRRnaal september 2011

‘Nooit te oud om te leren!’ Waarom moest u revalideren in het RRR? ‘Ik heb een heftige epileptische aanval gehad, waarna ik 4 dagen in een soort coma heb gele-gen. Ik heb ook 12 uur op de grond gelegen voordat een nichtje mij thuis vond. Door de val had ik allerlei wonden o.a. in mijn gezicht. Ik heb 19 dagen in het Erasmus Medisch Cen-trum gelegen. Mijn linker been was erg pijn-lijk van de val en ik was mijn evenwicht kwijt waardoor ik moest revalideren. Ik was veel te zwak om voor mezelf te kunnen zorgen.’ Hoe lang heeft de revalidatie geduurd? ‘Van 1 juni 2011 tot heden. Nu is het wachten tot mijn nieuwe woning klaar is en dan kan ik naar huis.’ Wat hebt u allemaal gedaan? ‘Vooral hard werken! In het begin werd er door allerlei therapeuten gekeken en beoor-deeld wat ik wel en niet kon. Mijn conditie en balans waren het meest aangedaan. Ik heb ge-fietst, geroeid en krachtoefeningen gedaan in de fitnesszaal. Tijdens de één op één behande-lingen heb ik bijvoorbeeld op een even-wichtsmat gestaan. Met de ergotherapie heb ik gelopen met een volle tas boodschappen en de vaat opgeruimd, net als thuis. Maatschap-pelijk werk heeft me geholpen met de aan-vraag van aanpassingen in mijn nieuwe wo-ning. Naast alle therapieën vond ik het heel leuk om contacten op te doen met andere mensen op de afdeling. In contact komen en blijven met anderen is goed voor de terug-komst in de maatschappij. Misschien komt er ooit wel een reünie!’ Wat was het moeilijkst voor u? ‘Soms was de fitness wel erg pittig. Verder vond ik verblijf niet moeilijk, omdat ik wist dat het voor een goed doel was. Dit heb ik al-tijd voor ogen gehad.’

Wat heeft u het meest geholpen? ‘Ik denk dat mijn bereidwilligheid tot mee-werken een grote bijdrage heeft geleverd. Zonder motivatie kom je er niet. Sommige re-validanten vinden het bijvoorbeeld kinderach-tig met balspelen mee te doen, ik zie het nut er wel van in. Verder heb ik veel steun gehad van bezoek van vrienden, familie en kennis-sen.’

Waar kijkt u het meest naar uit als u weer thuis bent? ‘Helaas kan ik niet terug naar mijn oude wo-ning, dit is namelijk een 60 jaar oude woning met trappen en niets is aangepast. Over 4 jaar gaat de woning tegen de vlakte, dus het heeft ook geen zin om nog te verbouwen. Nu krijg ik een mooie aangepaste flatwoning. Hier hoop ik allemaal dingen te doen, die ik voorheen deed. Ik volg al 15 jaar een cursus kunstge-schiedenis en ga hier weer mee verder als ik thuis ben. Ik kijk er ook naar uit weer naar een museum te gaan.’

Wat zal u missen? ‘Ik denk dat ik aan de therapeuten en al het personeel zal terugdenken met dankbaarheid, maar echt iets missen is een groot woord.’

Wat is uw tip aan andere revalidanten? ‘Blijf bezig en denk positief. Neem als het kan een hobby van thuis mee naar het RRR. Dan kan je tussen de therapieën door ontspanning zoeken. Ik maakte een puzzel of las een goed boek.’

Page 12: JouRRRnaal september 2011

ALLES BLIJFT VOORBIJ GAAN Werkelijk leven is leven in het hier en nu. Juist de aandacht voor de dingen die er nu zijn, maakt je bewust van dat wat verandert en dat wat blijft.

o aan het einde van een zomer die maar geen zomer wilde worden reali-seer ik me dat hij toch wel weer heel snel voorbij is gegaan. Misschien heb

je dat gevoel ook wel eerder bij een slechte zomer dan bij een goede want eigenlijk is er dan voortdurend de hoop dat het toch nog be-ter zal worden. Tot het ineens echt herfst blijkt te zijn, wat het in de praktijk al een hele tijd was. Zo kan het ook met het leven zijn: je hoopt, verlangt en wacht op de dingen die nog gaan komen. En terwijl je dat doet glijdt het leven aan je voorbij. Of zoals John Lennon het formuleerde: “het leven is wat je gebeurt ter-wijl je andere plannen maakt”. Het is dus de kunst je leven te leven in het hier en nu zonder je te al teveel te laten aflei-den. Dat is een opvatting die in het Boed-dhisme al eeuwenlang centraal staat en het is ook het principe achter “mindfullness”, een stroming waarover je de laatste tijd veel hoort. Onze Rotterdamse dichter Jules Deelder schreef het gedicht “Land- en tuinbouw” waarin hij dat op een mooie manier onder woorden brengt. Als je het hem zelf in zijn kenmerkende snelle spreektempo hoort voordragen heeft het nóg meer impact:

Voor het eerst een merel horen zingen. Het eerste witte viooltje gevonden. De kastanjes in bloei. Het eerste speenkruidbloempje gezien. De eerste zwaluw waargenomen. Voor het eerst gegeten zonder lamp. Bloeiend klein hoefblad gevonden. Voor het eerst een koekoek gehoord. Het eerste gras gemaaid. De kersenbomen bloeien. De peren in bloei. De appels in bloesemtooi. De eerste aardbeien. De aalbessen rijp. De kersen rijp. De haver op het veld rijp. De eerste peren. De laatste maaltijd zonder lamp. De eerste appels. De eerste druiven. Het laatste bad in de open lucht. Het vertrek van de zwaluwen. Het laatste gras gemaaid. Voor het eerst de kachel aan. De eerste rijp. De laatste roos. De eerste sneeuw gevallen.

ALLES Alles blijft Alles gaat voorbij Alles blijft voorbijgaan

Z

Page 13: JouRRRnaal september 2011

EXPOSITIE IN RRR

Wim Chabot ( 1907-1977 )

1933 Zelfportret Wim 26 jaar oud Op 3 september is het zover. De expositie van Wim Chabot wordt geopend. Na de overwel-digende beelden van ‘zomer’ kunt u genieten van de werken van een ‘oude’ kunstschilder. Wim Chabot werd in 1907 geboren. Van zijn broer Henk leerde hij het restauratievak. Sa-men werkten zij in hun atelier aan de Wijn-straat. Rond 1936 verhuizen zij naar de Wijn-haven. Al hun werk staat in dat atelier opge-slagen. Ook het bekroonde schilderij Schoen-lapper (1937). Bij het bombardement in 1940 wordt het atelier getroffen. Alle werken van de twee broers verbranden. Om die reden is er van vóór 1940 nauwelijks werk bewaard ge-bleven. In de beginjaren van de oorlog maakt Wim een aantal muurschilderingen op muren van noodwinkels. In 1949 maakt hij deel uit van een groep jon-ge kunstenaars “de Autonomen”, met een ex-positie in het Schielandhuis. Na de oorlog werkt hij om in zijn levensonderhoud te kun-nen voorzien in het kader van de BKR (Beel-dende Kunstenaars Regeling) en als restaura-teur van oude schilderijen. Kunsthandelaren uit het hele land wisten hem te vinden.

ZOETE HERINNERING

Jan en Piet Al bijna twintig jaar buurmannen en beste vrienden. Piet is 100% Griek. Zijn naam is zo moeilijk uitspreekbaar dat hij zich gewoon Piet noemt: ‘Griekse Piet’. Ook in het RRR delen Jan en Piet vele uren van de dag. Soms terugdenkend aan het leven vóór de ziekte van Jan. Maar vaak ook gewoon genietend van NU. Lizzy schilderde hen op zo’n moment. Aan het eind van een mooie zomerdag. Terwijl de zon steeds verder achter de bomen ver-dween poseerden Jan en Piet. Samen zagen zij de schaduwen steeds langer worden, keken zij naar de lichtvlekken op het gras. Op dat moment werd ‘een zoete herinne-ring’ geboren. Een moment van geluk om in de winter op terug te kijken.

Page 14: JouRRRnaal september 2011

Teamwork op de poli-kliniek.

Op de polikliniek is een multidisciplinair team werkzaam met als doel cliënten zo goed mogelijk te laten functioneren in de thuissituatie. Mevrouw Pannekoek en twee specialisten vertel-len hun verhaal. Revalidatiegeneeskunde is bij uitstek een vak waarbij samenwerking essen-tieel is gezien de multidisciplinaire be-handeling. De revalidatiearts is dan ook afhankelijk van alle andere leden van het behandelteam om een revali-datie te laten slagen. Deze maand ver-telt hij welke rol secretariële onder-steuning voor hem heeft.

SPECIALIST: DR. LEO DEN HARTOG

Wat is uw specialisatie? ‘Ik ben revalidatiearts.’ Waarom dit vak? ‘Als militair huisarts kwam ik in de gelegen-heid om opgeleid te worden in de revalidatie-geneeskunde. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in het houding en bewegingsappa-raat.’ Wat mag je van de revalidatiearts in het RRR verwachten? ‘Naast deskundigheid en aansturing van het multidisciplinaire team, vind ik eerlijkheid heel belangrijk. Ik wil samen met de cliënt realistische doelen bepalen voor het behan-delplan. Zo heb ik aan het begin van het tra-ject een gesprek gehad met mw. Pannekoek om te bepalen of dit revalidatietraject meer-waarde voor haar zou hebben.’ Met wie werkt u veel samen? ‘Ik werk veel met Ria samen; zij is voor mij voorwaardenscheppend om mijn werk op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren. Als er wat voor een cliënt geregeld moet worden, doet zij dat.’ Wat is uw persoonlijke gezondheidstip? ‘Rust roest, daarom: dagelijks bewegen!’

Page 15: JouRRRnaal september 2011

SPECIALIST: RIA VAN GALEN

Wat is jouw specialisatie? ‘Ik zorg voor de secretariële ondersteuning en ben het eerste aanspreekpunt voor cliënten.’ Waarom dit vak? ‘Ik vind het fijn als cliënten zich op hun ge-mak voelen. Daarnaast is het een afwisselende en verassende baan.’ Wat mogen cliënten van jou verwach-ten? ‘Ontvankelijkheid en klantvriendelijkheid. Daarnaast regel ik allerlei zaken voor cliënten. Voor mevrouw Pannekoek was dat gezien haar zelfstandigheid niet nodig, maar zij vond het wel fijn om af en toe even haar verhaal bij mij kwijt te kunnen.’ Waarom is samenwerken belangrijk voor jou? ‘Omdat je elkaar aanvult. Het is aan mij te zorgen dat alle afspraken vanuit de revalida-tiearts bij de planning terecht komen.’ Wat is jouw persoonlijke gezond-heidstip? ‘Wees je ervan bewust dat er een balans nodig is tussen draagkracht en draaglast.’

REVALIDANT: Mw. PANNEKOEK Waarom bent u hier onder behande-ling?

‘Na opname in de kliniek vervolg ik mijn reva-lidatie hier op de polikliniek. Ik was te goed om langer opgenomen te zijn, maar niet goed genoeg om volledig thuis te zijn.’ Welke therapieën krijgt u? ‘Onder andere fietstraining en cognitietrai-ning (voor mijn verminderde concentratie).’ Ervaart u de samenwerking in het team? ‘Ja, ik weet dat als ik iets bij Ria neerleg, het op de goede plek terecht komt.’ Wat heeft u tot nu toe bereikt? 'Ik kan weer 30 km. fietsen! verder heb ik geleerd rust te nemen tussendoor en heb ik andere manieren geleerd om met mijn beperkingen om te gaan.’ Wat is uw persoonlijke gezondheidstip? ‘Ga ook poliklinisch revalideren als je daarvoor in aanmerking komt.’

Page 16: JouRRRnaal september 2011

…. doe ik mee aan een activi-teit? U bent overal welkom, mits het in uw therapieprogramma past!

Op de twee middenpagina’s van het JouRRRnaal staan alle activiteiten. Wanneer u hulp nodig heeft om ergens te ko-men geeft u uw wens door aan uw EVV’er. Op de afdelingen Intensieve Zorg kunt u zich ook bij de activiteitenbegelei-ding aanmelden: Ella den Hond (Mozart 1), Ellen Freen (Mozart 2) en Suzanne Buijk (Strauss3). Bij deze dames maakt u ook uw wensen ten aanzien van uitstapjes bekend.

Fit met Wii Met de fit programma’s van de Wii kunt u op een leuke, ont-spannen manier aan uw condi-tie werken. In de fitnessruimte wordt hiermee aan de balans gewerkt

Klacht Ik wil tussen de maaltijden door fruit eten en ik weet niet hoe ik hieraan kom. De oplossing In het Trefpunt en in het Per-soneelsrestaurant kunt u dage-lijks losse appels, sinaasappels e.d kopen. In het weekend is alleen het Trefpunt geopend. Wanneer uw favoriete fruitkeu-ze niet aanwezig is meldt de gastvrouwen dan wat u graag zou willen. Meestal kunnen zij via de keuken ook ander fruit regelen. Zeker voor de volgende dag. Fruit is ook een vaste keu-ze component van de warme maaltijd. U kiest hiervoor bij het onderdeel ‘dessert’. Uw tips zijn welkom Heeft u tips voor ons om ons werk voor u beter te organise-ren? Graag. Ga in gesprek met degene die volgens u verant-woordelijk is of neem contact op met vertrouwenspersoon Ellen Buijs. Via de receptie in de centrale hal kunt u met haar een afspraak maken.

Vrijwilligers In het RRR werken bijna hon-derd mensen op vrijwillige ba-sis. Deze vrijwilligers worden ingezet door (ook vrijwillig werkende) kantoormedewer-kers en begeleid door een vrij-willigersraad. Jan Bruinsma is voorzitter van de raad. Hij heeft regelmatig overleg met de directie en/of leidingge-venden in het RRR. Het alge-mene doel is dat vrijwilligers zoveel mogelijk vrijheid heb-ben om in te spelen op de vra-gen van cliënten of hun fami-lie. Zij kunnen via het ‘kan-toor’ om hulp vragen maar ook medewerkers kunnen voor een cliënt een vrijwilliger aanvra-gen. Daarnaast worden vrijwil-ligers ook gevraagd voor cen-trale activiteiten zoals bingo, bloemschikken, krant lezen en uitstappen. Op 7 september zet de bewonersraad en RRR alle vrijwilligers in het zonne-tje. Na informatie over de nieuwbouwplannen krijgen zij een heerlijk diner geserveerd!