Zwijndrecht infomagazine september 2014

15
1 ZWIJNDRECHT INFOMAGAZINE SEPTEMBER 2014

description

 

Transcript of Zwijndrecht infomagazine september 2014

Page 1: Zwijndrecht infomagazine september 2014

1

Zwijndrecht Infomagazineseptember 2014

Page 2: Zwijndrecht infomagazine september 2014

3

Ooit van John M. Keynes gehoord? Keynes (1883-1946) was een Brits econoom die met zijn boek “Algemene theorie van werkgelegenheid, interest en geld” tot diep in de jaren zeventig een grote invloed uitoefende op de wereldeconomie. Zijn boek was een pleidooi voor een gemengde economie waarin zowel de overheid als ook de privésector een belangrijke rol speelde en die leidde tot de verzorgingsstaat zoals wij die nu kennen. Hij stond voor een beleid waar de overheid een grote rol werd toegekend als oplossing van een economische crisis. In plaats van te besparen, stelde hij dat een overheid moet investeren.

Dit geldt ook op lokaal niveau. Iedereen wil goed uitgeruste straten, allerlei gemeenschapsvoorzieningen, sport- en culturele infrastructuur, openbaar vervoer, toelagen, e.d.

Om dit te kunnen realiseren moet een overheid over de nodige middelen beschikken. De basis hiervoor is solidariteit en niet het individueel belang.

Deze middelen moeten niet gehaald worden bij een alleenstaande ouder die een woning of een appartement huurt en met een nettoloon van 1300 euro moet rondkomen, maar wel bij die groepen die kunnen bijdragen in functie van hun vermogen.

Investeren in de overheid stimuleert de economie. Enkel besparen op de overheid leidt hoe dan ook tot banenverlies en vermindering van de koopkracht.

Om het met de prins uit Assepoester te zeggen: “Wie het schoentje past, trekke het aan”.

André Van de Vyverburgemeester

Besparen of investeren?COLUMN

1

ZWIJNDRECHT

INFOMAGAZINESEPTEMBER 2014

Multimove voor kinderen biedt 3- tot 8-jarigen een gevarieerd bewegings-programma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen, wordt hun motorische ont-wikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal. 

Tijdens de multimovelessen komen twaalf basisbewegingsvaardigheden aan bod. Dit zijn bewegingsvaardigheden die een kind reeds op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te bevor-deren. alle bewegingen die een kind nu, en later als volwassene, zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd. De basisbewegings-vaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.   waar kan mijn kind multimoven?De sportdienst organiseert lessenreeksen multimove op woensdag en zaterdag in de sporthal, Fortlaan 10 in zwijndrecht. De deelnameprijs is 25 euro per reeks.

multimove op woensdagIn samenwerking met buitenschoolse kinderopvang Kobbe en Kozze

Reeks 1: van 24 september tot 17 december ‘14

Reeks 2:van 4 februari tot 20 mei ‘15

Uren: 3-5 jarigen: van 14 tot 15 u. en van 15 tot 16 u.6-8 jarigen: van 15 tot 16 u.

multimove op zaterdagIn samenwerking met Gezinsbond Zwijndrecht

Reeks 1: van 13 september tot 20 december ‘14Reeks 2: van 7 februari tot 30 mei ‘15

Uren: van 10 tot 11u.

inschrijVenvrijetijdsbalie, Binnenplein 1 of de sportdienst, Fortlaan 10

COVER

multimoVe Voor 3- tot 8-jarigen De start van een gezonde levensstijl, je hele leven lang

meer inFowww.multimove.be - 03 250 49 74 - [email protected]

BIN-Z Zwijndrecht

Sinds november 2013 is het buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen (BIN-Z) actief. Via dit netwerk ontvangen handelaars meldingen van de politie bij verdachte situaties (vb. winkeldief). De verschillen-de partners wisselen informatie uit om het veiligheidsgevoel in de omgeving te verhogen.

Op zes invalswegen van de gemeente staan nu ook borden die aanduiden dat er in Zwijndrecht een BIN-netwerk is. Ze hebben een ontradend en waarschuwend effect.Er zijn al 96 leden, maar je kunt nog altijd lid worden van BIN-Z. Download het inschrijvingsformulier op www.zwijndrecht.be en bezorg het aan de dienst Lokale Economie.

MEER INFO03 250 48 15 [email protected]

2

ConTaCTgegevens

Gemeente Binnenplein 103 250 48 [email protected]

elke werkdag 09.00 - 12.00 u.dinsdagavond 17.30 - 19.30 u.woensdag 14.00 - 16.00 u.

Je kunt ook vooraf een afspraak maken.

Burgemeester Als je burgemeester André Van de Vyver wil spreken, neem je contact op met het kabinet op 03 250 48 14.

oCMW Dorp Oost 4503 250 18 18 [email protected]

elke werkdag 09.00 - 12.00 u.dinsdagavond 17.30 - 19.00 u.

Je kunt ook vooraf een afspraak maken.

oCMW-voorzitter Als je OCMW-voorzitter Chris Vermeulen wil spreken, neem je contact op met het onthaal van het OCMW, 03 250 18 18.

Lokale Politie Pastoor Coplaan 22203 250 64 [email protected]

weekdagen 07.00 - 22.00 u.zaterdag & zondag 07.00 - 13.00 u.

COLOFON

Gemeentelijk informatieblad, verschijnt 11x per jaar

RedactieadresCommunicatiedienstGemeente ZwijndrechtBinnenplein 1, 2070 Zwijndrecht03 250 49 [email protected]

Verantwoordelijke uitgeverAndré Van de VyverMolenstraat 208, 2070 Zwijndrecht

Oproep huldiging sportlaureaten

Op vrijdag 26 september hul-digt de gemeente de laureaten van de parasporten (biljart, liggende wip, tafeltennis).  Iedereen die sinds september 2013 een individuele of groep-stitel behaalde, kan zijn/haar schriftelijke kandidatuur vóór 18 september binnenbrengen. 

Op vrijdag 28 november wor-den de overige sportlaureaten gehuldigd. Als je denkt dat jij of je sportclub hiervoor in aan-merking komt, richt dan vóór 7 november een schriftelijke kandidatuur aan de gemeente, Binnenplein 1. De aanvraag moet vergezeld zijn van de uitslagen (krantenartikel of ander schriftelijk bewijs).

Het reglement voor de huldiging vind je op www.zwijndrecht.be.

MEER INFO03 250 49 75 [email protected]

Repair Café zoekt vrijwilligers

Het Repair Café zoekt nog handige vrijwilligers om één of meerdere keren mee te draaien. Wil je graag een kapotte mixer nieuw leven inblazen? Een oude koffiezet terug op gang krijgen of de levensduur van een defect strijkijzer drastisch verlengen? Dan ben jij de geschikte persoon om het elektrischeapparatenteam te vervolledigen. Het Repair Café garandeert je een leerrijke zaterdagnamiddag in een leuke sfeer.  zaterdag 27 september en/of 29 november, telkens van 13 tot 17 u.Ibogem, Schaarbeekstraat 27, Beveren

MEER INFOCarine Van Remoortere [email protected] 03 775 44 84

De leesgroep leest Vertedering van Jamal Ouariachi

Een weifelende bijna-dertiger met een aantal ontgoochelingen achter de rug vindt een doos met jonge katjes. Hij voelt vertedering voor de kleine verschoppelingen en ontfermt zich over één van hen. Daardoor ont-moet hij een nieuwe liefde, neemt de draad van zijn studies weer op en krijgt zijn leven weer op de sporen. Tot het toch weer misgaat. Iedereen die graag leest, is welkom in de leesgroep. Je kunt het boek ontlenen in de bib, er zijn voldoende exemplaren.

maandag 22 september om 20 u. in de bibliotheek. Begeleider is Diana Van Strijdonck.

MEER INFO03 250 49 40 [email protected] www.zwijndrecht.bibliotheek.be

Page 3: Zwijndrecht infomagazine september 2014

5

heel veel water op heel korte tijdop 10 augustus hadden we te maken met een enorme regenval op zeer korte tijd. De riolering kon al dat water niet snel genoeg verwerken. Het resultaat is dan dat straten onder water komen te staan en helaas ook dat enkele woningen overstroomden. Het water trok snel weer weg, maar in de ondergestroomde woningen was het kwaad geschied. De gemeente werkt samen met de provincie en aquafin aan een aantal oplossingen. sommige ingrepen zijn al gebeurd, andere staan nog op stapel.

bredere riolen voor VromenhoveDe gemeente heeft samen met het bedrijf aquafin het type regenbuien van de laatste tientallen jaren geanalyseerd en op basis hiervan nieuwe berekeningen gemaakt voor de capaciteit van de rioleringen. De aanpassingen aan de riolering en de grachten in deze buurt zijn gepland en een aannemer zal met de werken starten op 6 oktober. Tot dan is er een noodoplos-sing besproken met de direct betrokkenen.

minder regenwater door riolen antwerpsesteenwegDe antwerpsesteenweg is ter hoogte van café ‘ons Huis’ letterlijk het laagste punt van onze gemeente en van ouds-her zeer watergevoelig. De gemeente heeft al verschillende maatregelen genomen om de waterhoeveelheid in de riolen te beperken. eerder dit jaar werden de straatkolken van de oude gentweg afgekoppeld, zodat het regenwater van die straat niet langer in de riolen terechtkomt. eerder werden ook al meerdere straatkolken afgekoppeld. Bij de regenbui op 10 augustus bleek dit echter nog steeds onvoldoende. De definitieve oplossing voorzien we bij de ontwikkeling van de oude sidal-gronden.

wateroVerlast de knelpunten en de oplossingen

De plotse hevige stortregen op zondag 10 augustus drukte ons nog eens met de neus op het belang van een goede water-huishouding met een efficiënt rioleringsstel-sel en goed onderhouden waterlopen. Op 10 augustus stonden enkele straten onder water, waarbij de bewoners het water met een bang hart zagen stijgen. Gelukkig trok het water in de meeste gevallen snel weg zonder schade te veroorzaken.

Veel erger was het waar het water in de tuinen of zelfs tot in de woningen stroom-de. Dat was het geval op de laagstgelegen punten van Zwijndrecht: aan de Antwerp-sesteenweg, de Burchtsestraat en in de wijk Vromenhove. Voor een aantal mensen kwam het water niet voor de eerste keer in de woning. De gemeente heeft al een aantal maatregelen uitgevoerd en andere staan nog op de planning. Bovendien waren de omstandigheden deze keer zeer extreem.

Wanneer de riolen bij hevige regenval overbelast worden, stroomt het overtollige water via overstorten naar de waterlopen.

Heel onze gemeente is aangesloten op het waterzuiveringsstation ter hoogte van Burchtse Weel.

4

De gemeente heeft de medewerking van aquafin gevraagd om nog voorstellen te formuleren om de wateroverlast te voorko-men. Dit gaf echter nog geen resultaat.

meer capaciteit voor de laarbeekin de Burchtsestraat is de wateroverlast te wijten aan de Laar-beek. Die kan het water niet tijdig afvoeren zodat de Burcht-sestraat en de alfred oststraat onderlopen. op zondagmiddag was de brandweer hier zeer snel ter plaatse en heeft kunnen voorkomen dat het water in de woningen liep.na de analyses van de regenbuien werden ook hier ingrepen voorgesteld die gedeeltelijk al zijn uitgevoerd. De gemeente heeft achteraan de Torenstraat gronden aangekocht en hier een bufferbekken aangelegd. De riolering van de Burchtsestraat is met dit bufferbekken verbonden, zodat het extra water daar kan worden opgevangen.De geplande aanpassing van de brug ter hoogte van de zand-straat, waardoor de inbuizing zal verdwijnen, zal de capaciteit van de Laarbeek nog verder verhogen. Dit gebeurde eerder al en dat heeft wellicht al veel onheil voorkomen, maar blijkt toch nog onvoldoende te zijn.

geen pompen nodigHeel onze gemeente is aangesloten op het zuiveringsstation van Burcht. Het natuurlijk terrein van onze gemeente watert volledig af richting het waterzuiveringsstation. er moeten bij overlast geen kleppen of pompen bediend worden. enkel in de omgeving van de Krijgsbaan werden pompstations voor het afvalwater geplaatst dus niet voor het regenwater. op meerdere plaatsen zijn bovendien overstorten voorzien. Wanneer de riolen bij hevige regenval uitzonderlijk overbelast worden, kan het overtollige water via die overstorten naar de waterlopen.

wat te doen bij wateroverlast?

Verwittig indien nodig de brandweerHeb je last van een ondergelopen kelder of garage, neem dan contact op met de brandweer. Dat kan via het formu-lier op het e-loket van de brandweer (https://brandweerelo-ket.antwerpen.be) of via het nummer 03 338 13 38.

Neem contact op met je verzekeraarJe brandverzekering dekt ook schade door natuurrampen. zelfs als de overheid de overstroming niet erkent als na-tuurramp, komt de verzekering tussenbeide. verwittig je verzekeraar zo snel mogelijk. maak foto’s van de schade en probeer te voorkomen dat de schade erger wordt.

Rioleringenzijn verstopte rioleringen of straatkolken de oorzaak van het probleem? neem dan contact op met de dienst open-bare Werken.

Waterlopenveroorzaken waterlopen, grachten, beken overlast in of rond je woning? De beheerder van die waterloop is steeds het juiste aanspreekpunt. als je niet weet wie de beheerder van een bepaalde waterloop is, neem dan even contact op met de technische dienst van de gemeente.

meer inFo03 250 48 [email protected]

Page 4: Zwijndrecht infomagazine september 2014

76

Er zijn mensen die door omstandigheden meer restafvalzakken verbruiken dan anderen. Dit weegt op het gezinsbudget. De gemeente wil hier een handje helpen en geeft elk jaar twee rollen restafvalzakken gratis aan gezinnen met jonge kinderen en aan mensen met bepaalde medische aandoeningen.

Woon je in Zwijndrecht en heb je een medische aandoening waardoor je veel restafval hebt? Doe dan bij de gemeente een aanvraag voor gratis restafvalzakken. Je kunt het formulier afhalen bij de dienst Sociale Zaken of laten opsturen. Vul dit in samen met je huisarts. Kom je in aanmerking dan krijg je jaarlijks twee gratis rollen restafvalzakken (60 of 30 l).

Heb je een gezin met jonge kinderen? Dan hoef je niets te doen. Je krijgt een brief waarmee je de gratis huisvuilzakken kunt afhalen. De gemeente baseert zich voor deze jaarlijkse actie op de gezinssituatie op 1 januari 2014. 

De gemeente ontving de jongste tijd enkele meldingen van pluimveeroof door vossen. In heel Vlaanderen worden steeds meer vossen gesignaleerd.

De vossen bejagen is echter geen oplossing om je kleinvee te behoeden. vossen zijn territoriale dieren. als een vos sterft of verdwijnt, neemt een andere het vrijgekomen gebied gewoon weer in.

beschermingstipsvossen zijn nachtdieren. Breng je kippen, eenden, ganzen of konijnen ’s nachts onder in een goed afgesloten nachthok met een degelijke omheining van minstens 2 m hoog. Let er op dat de mazen maximaal 3 tot 4 cm breed zijn. Plooi bovenaan 40 cm van de draad naar buiten, onder een hoek van 120° of bevestig één of enkele schrikdraden aan de buitenkant. Leg rondom de buitenzijde van de omheining een rij tegels, planken of gaas van 50 cm breed.

als je toch schade ondervindt, kun je mits bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Kijk op www.natuurenbos.be/schade.

de Vos terug van weggeweest

6

meer inFo 03 250 49 30 - [email protected]

gratis huisvuilzakkenVoor ouders van jonge kinderen en mensen met medische aandoening

meer inFowww.zwijndrecht.be > Brochure: Hoe zit dat - Pest dat dier mij? www.natuurpunt.be/vossen

heraanleg stationsomgeVing infovergadering

Het gemeentebestuur plant een grondige heraanleg van de stationsomgeving. Het doel van deze heraanleg is in de eerste plaats om de verkeersveiligheid aan het station en aan het kruispunt Statiestraat – Laarstraat – Fortlaan te verbeteren. In de tweede plaats wil de gemeente een veiligere schoolomgeving in de Laarstraat realiseren. Er komt een fietspad langs de spoorweg tussen de Fortlaan en de Bareelstraat. De heraanleg zal een grote impact hebben op de volledige verkeerssituatie in de omgeving Statiestraat en Laarstraat.

Om dit project vooraf toe te lichten, ben je welkom op de bewonersvergadering op woensdag 17 september om 20 uur in het administratief centrum, tweede verdieping.

meer inFo03 250 48 70 – [email protected]

De gemeente ontving de voorbije maanden heel wat meldingen over onkruid. De gemeentelijke arbeiders en de aannemers voor groenonderhoud stellen alles in het werk om het onkruid zo veel mogelijk te beperken. Dit doen ze zonder gebruik van pesticiden want “zonder is gezonder”.

help een handjeWat veel inwoners niet weten, is dat je zelf de bermen, voetpa-den, goten en rioolroosters voor je eigendom moet onderhou-den. Dit geldt niet alleen voor eigenaars, maar ook voor (vrucht)gebruikers en huurders. in appartementsgebouwen rust deze verplichting op de onderste bewoner. is de gelijkvloerse verdie-ping onbewoond of zijn de bewoners afwezig, dan moet de bewoner van de eerste verdieping ervoor instaan. Dit is bepaald in het politiereglement, artikel 2.5.3.

zelfs met wat onkruid tussen de tegels, kan een straat proper zijn. onkruid is een natuurlijke begroeiing en is dus nog altijd te verkiezen boven het gebruik van pesticiden. Regelmatig borste-len, voorkomt al heel wat onkruid. zie je onkruid verschijnen, trek het dan gewoon uit.

meer inFo03 250 48 85 - [email protected] www.zonderisgezonder.be

de strijd tegen onkruid

Page 5: Zwijndrecht infomagazine september 2014

8 98

atletiek met Zwatspecifieke trainingen per disciplineRecreatief lopen volgens niveauInfo: www.zwat.be - [email protected] [email protected] 611 026

badminton met gezinsbond Zwijndrechtmeespelen op recreatief niveauza om 10 u. en/of 11 u. sporthal zwijndrechtRackets en shuttles ter beschikking.Info: 03 755 26 [email protected]

badminton met badmintonclub ‘t Fortje Zwijndrechtmeespelen met begeleiding van trainerszo om 10 u. sporthal zwijndrechtRackets en shuttles ter beschikking.Info: [email protected] 890 985

curve bal met de raakbaldi en vr van 14 tot 16 u. sporthal zwijndrechtiedereen welkom, materiaal en begeleiding zijn voorzien.Info: [email protected] 252 90 72 René Truyman - 03 253 16 41

petanque met de topvriendenma en do van 14 tot 17 u. petanqueterreinen achter sporthal zwijndrechtiedereen welkom, materiaal en begeleiding zijn voorzien.Info: Roger Platinck - 03 252 98 20 - [email protected]

Week van de sportclub Wij willen jou erbij van 13 tot 21 september

De Zwijndrechtse sportclubs zetten deze week hun deuren open voor alle nieuwsgierigen die een sport willen proberen. Kinderen ontvangen het programma via de school, het aanbod voor volwassenen lees je hier. Alles is gratis, dus proberen maar!

“De Zwijndrechtse sportclubs zetten hun deuren open. „

“Vond je nog geen vaste sportstek? Ontdek dan snel jouw ideale sportclub! „

8

dans (Vlaamse en internationale folkloredans) met ‘t Veerke vzwvr van 20 tot 22 u. internationale dans voor 12+ en volwassenenturnzaal sint-martinusschool, idsteinlaan (toegang speelplaats achterzijde)Info: [email protected] - 0486 119 216 0479 387 733

dans met vzw dans!wo 20.30 u. jazzdans (sint-martinus)vrij 19.30 u. zumba (mouterij)basisschool sint-martinus, idsteinlaan (toegang speelplaats achterzijde)Info: [email protected] 56 18 46 - www.vzwdans.be

dans met dansstudio jazz & joy vzwHiphop, jazzdans, zumba, BBB, body-workoutgedetailleerd uurooster en plaats: www.jazzandjoy.beInfo: [email protected] 0474 91 43 10

ju-jitsu met ippon ju-jitsu club Zwijndrechtopen trainingen met initiatiema en do om 19.30u. vr om 20.30 u. Lokaal ippon, Dorp West 74, zwijndrecht Info: [email protected] - 0495 535 632 www.ippon.be

Volleybal met gezinsbond Zwijndrechtontspannend spelen op recreatief niveaudo om 21 u. sporthal zwijndrechtInfo: Dave vermeulen - 03 253 19 01 [email protected]

turnen met gym burcht nreVdi van 21 tot 22 u. gymoefeningen voor dames. Lokaal ons Huis, antwerpsesteenweg 11Info: www.gymburcht.be - [email protected] 39 50 87 - 03 252 91 76

Page 6: Zwijndrecht infomagazine september 2014

111110 111010 HELPT U GRAAG VERDER MET UW PATIËNTENRECHTEN.

IN EEN GOEDE RELATIE WEET JE WAT JE AAN ELKAAR HEBT Ook in een relatie

tussen zorgverleneren patiënt is dit belangrijk.

Omdat de zorgverlener jeprivacy

vertrou�nbeschermt, kan je elkaar

De zorgverlener informeert je

samen�rken dan kunnen jullie beter over je gezondheid,

DIALOOGDIALOOGverhoogtDE KWALITEIT VAN ZORGDE KWALITEIT VAN ZORG

Metduidelijke informatie

over een behandeling kom je samen tot de beste beslissing

i i

Een g�de

Verneem alles op www.patientenrechten.be

V.U.

: DIR

K CU

YPER

S, V

ICTO

R HO

RTAP

LEIN

40

BUS

10, 1

060

BRUS

SEL

10

infosessie patiëntenrechten

workshop herFstbloemstuk

op donderdag 25 september kunnen de creatievelingen om 14 u. in Houtmere hun handen uit de mouwen steken. Je kunt dan onder begeleiding een mooi herfstbloemstuk maken.Wie benieuwd is naar wat je kunt maken, kan al eens langs-komen in Houtmere. Je krijgt er meer info aan de balie.

2 euro per persoon, inclusief een kop koffie of thee.De prijs van het materiaal is niet inbegrepen. Bij inschrijving krijg je een materiaallijstje mee.

inschrijVen (vanaf 1 september)aan de balie van dienstencentrum Houtmere - Houtmere 2703 250 18 36 - [email protected]

Als patiënt heb je niet alleen plichten hebt, maar ook rechten. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vertrou-wenspersoon, recht op inzage in je patiëntendossier en vrije keuze van zorgverstrekker.

Tijdens deze infosessie kom je meer te weten over al je rechten als patiënt. De info wordt gegeven door marc vanryckeghem, directeur van het woonzorgcentrum Her-leving. De infosessie wordt aangevuld met beeldmateriaal uit het echte leven.

dinsdag 30 september om 14 u.dienstencentrum Houtmere, Houtmere 27 gratis toegang

meer inFo03 250 18 36 - [email protected]

erfgoedkofferdonderdag 2 oktober om 14 u.een koffer vol nostalgie en gevuld met verhalen, foto’s, voorwerpen, geuren, geluiden en smaken die het leven van vroeger terug voor de geest halen.2 euro inclusief kop koffie of thee, 1 euro met vrijetijdspasin samenwerking met vormingplus antwerpeninschrijven vanaf 1 september

workshop openbaar vervoer – theoriedonderdag 9 oktober om 14 u.Tijdens deze workshop krijg je tips over het gebruik van het openbaar vervoer en

in houtmere is er altijd iets te beleven

11

leer je zelf een rit te plannen met de (bel)bus, trein, tram of metro. Het nieuwe 65-plus abonnement en de beste tarieven en voordelen voor senioren komen ook aan bod.2 euro inclusief kop koffie of thee, 1 euro met vrijetijdspasin samenwerking met TreinTramBusinschrijven vanaf 1 september

seniorenquizdinsdag 14 oktober om 14 u. inschrijven kan per groepje van vier personen.2 euro per persooninschrijven vanaf 1 september

workshop juwelen maken voor kinderendonderdag 30 oktober van 14 tot 16 u.nog op zoek naar een leuke activiteit voor je (klein)kinderen in de herfstvakantie? Tijdens deze workshop leren de kinderen zelf armbanden maken die ze mee naar huis mogen nemen.10 euro per kind inclusief drankje en versnapering inschrijven vanaf 29 september

praktische inFoalle activiteiten vinden plaats in het lokaal dienstencentrum Houtmere, Houtmere 27.inschrijven doe je op weekdagen aan de balie van Houtmere. Betalen bij inschrijving.

meer inFo03 250 18 36 - [email protected]

activiteiten voor jong en oud in oktober

Iedereen is welkom in het Lokaal Dienstencentrum Houtmere. Je kunt er terecht voor een hapje en een drankje en voor de kaart- en bingonamiddagen. Je vindt het overzicht in de activiteitenkalender achteraan. Daarnaast staan er regelmatig ook cursussen, infosessies, workshops, optredens of feestmaaltijden op het pro-gramma. Ook in oktober. Maak je keuze en reserveer tijdig om zeker te zijn van een plaats.

Page 7: Zwijndrecht infomagazine september 2014

131212

Jaarlijks viert Zwijndrecht de bevrijding van de Duitse be-zetter op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Rond 9 september bliezen de Duitsers definitief hun aftocht. Om dit te vieren werd beslist om sportwedstrijden te organiseren. Het verenigingsleven speelde zich toen voornamelijk in cafés af, een gebruik dat tot op heden in ere gehouden wordt.

Van 26 augustus tot 23 september: biljartkampioenschap ‘vrij spel’ Kampioenschap Burcht-zwijndrecht

Zaterdag 30 augustus: tafeltenniskampioenschap van zwijndrecht

Zondag 14 september: duivenprijskamp uit Quiévrain met jonge, jaarse en oude duiven

Zondag 14 september: 24e prijs Burchtse beiaard: wielerwedstrijd elite zonder contract en beloften

Zondag 21 september: kampioenschap handboogschieten liggende wip

Zondag 21 september: pierbolkampioenschap

Vrijdag 26 september: prijsuitreiking in oC ‘t Waaigat

Het gedetailleerde programma vind je op de affiches in de lokalen van de deelnemende verenigingen en op www.zwijndrecht.be.

meer inFo03 250 49 72 - [email protected]

Geef een toffe draai aan je zomerin de Groene Gordel van juni tot oktober

GORDELFESTIVAL

TOPDAG zondag

7 september

www.gordelfestival.be

Op zondag 7 september kun je weer sporten, be-wegen, proeven en genieten in de Brusselse rand met heel wat fiets- en wandeltochten, feestelijke optredens, varend erfgoed, reuzen, streekproduc-ten, sportinitiaties en kinderanimatie.

Je kunt vertrekken vanuit het Bloso-centrum Hofsta-de, het provinciedomein Huizingen of focusgemeente vilvoorde. op www.gordelfestival.be vind je alle info over het programma, de verschillende trefpunten en de parcours. Je kunt hier ook tickets kopen in voorverkoop tegen 4 euro per persoon of 8 euro voor een familietic-ket. Kinderen jonger dan 12 jaar komen gratis naar het gordelfestival.

Het gordelfestival zet de rijkdom en het karakter van de streek graag in de verf en staat symbool voor gastvrijheid en openheid. iedereen is welkom om de groene gordel en zijn veelzijdigheid te ontdekken!

meer inFo en ticketswww.gordelfestival.be

gordelfestival 2014

6

sportwedstrijden gemeentedag

strapdag = naar school stappen en trappenNaar jaarlijkse gewoonte vindt de Week van de Mobiliteit plaats van 16 tot en met 22 september. Twee Zwijndrechtse scholen nemen tijdens deze week deel aan de Strapdag, de autovrije schooldag voor basisscholen. Een aantal schoolstraten is dan auto- en parkeervrij. De scholen organiseren allerlei activiteiten op straat.

autovrije straten• RegenbooglaanvanafSchoolstraattotaan

Woonzorgcentrum De Regenboog: dinsdag 16 september van 8 tot 17 u.

• LaarstraatvanafkruispuntStatiestraattothuisnummer 66: vrijdag 19 september van 8 tot 16 u.

De auto gaat aan de kant voor een veiligere schoolroute en schoolpoort. De Strapdag toont op een leuke wijze aan dat te voet of met de fiets naar school gaan, bijdraagt tot een betere mobiliteit en verkeersveiligheid, maar ook de impact op vlak van mobiliteit, milieu en gezondheid is zeer groot.

inschrijVenwww.strapdag.be

De kinderen lopen per leeftijd, jongens en meisjes apart. De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar lopen 600 m, het derde tot zesde leerjaar 1 000 m. Het eerste leerjaar start om 14 u., het einde is voorzien rond 16.15 u.

ook voor oudersnaast leerlingen en leerkrachten kunnen ook ouders deel-nemen. mama’s en papa’s lopen samen 1 000 m. er wordt wel een aparte rangschikking gemaakt. Deze wedstrijd start om 15 u.

Parking, kleedkamers en douches zijn ter plaatse beschik-baar. gelieve je bij aankomst aan te melden aan het secreta-riaat op de atletiekpiste. Je kunt je sportspaarkaart tussen 13 en 14 u. laten afstempelen bij het secretariaat.

inschrijVenbij de turnleerkracht voor 12 septemberof ter plaatse vanaf 13 u.

meer inFo03 250 49 75 – [email protected]

scholenveldloop woensdag 24 september om 14 u. sportpark de wallen, heirbaan

Page 8: Zwijndrecht infomagazine september 2014

1514

op zoek naar een nieuwe hobby? In september starten weer heel wat creatieve, sportieve en leerrijke lessenreeksen en bijeenkomsten. Grasduin snel even in het aanbod, misschien vind je hier wel een nieuwe uitdaging.

cursussen en reeksen

ma 08.09 tot ma 15.12

Cursus lijndansenorganisatie: markant en KvLvvan 14 tot 16 u.cafetaria van de sporthal2 euro per les. enige danservaring is wel vereistinfo: Frieda van Camp, 03 252 97 29 [email protected] tweede reeks start op 05.01

do 11.09

Bokwa voor volwassenenorganisatie: sportdienst19.30 - 20.30 u. / 20.30 - 21.30 u.turnzaal van basisschool De Krinkel, schoolstraat 32 (ingang poort schooldam)gratis proefles, tienbeurtenkaart 50 euro

inschrijven: sportdienst, 03 250 49 74, [email protected]

info: voor bokwa moet je enkel het alfabet kennen en tot tien kunnen tellen. Je ‘tekent’ de letters en cijfers met de voeten tijdens een energetische cardiotraining op hedendaagse muziek. vanaf 16 jaar. geen les in de vakantie en op feestdagen tenzij aangekondigd.

za 13.09

Knuffelturnen voor peutersorganisatie: gezinsbond zwijndrecht-Burchtvan 10 tot 11 u.oC ‘t Waaigatlid gezinsbond 20 euro per kind + ouder, niet-lid 30 euro

inschrijven: griet Defloor, 0476 56 07 11, [email protected]

info: ook op 20.09 en 4, 11 en 18.10. voor maximaal tien kindjes tussen 1 en 3 jaar en één ouder of grootouder.via speelse ontspannings- en behendig-heidsoefeningen bewegen de kinderen samen met (groot)ouder in vertrouwde sfeer. We gaan samen heel veel voelen, ontspannen, beleven en genieten onder deskundige begeleiding.

di 16.09

Breilesorganisatie: gezinsbond zwijndrecht-Burchtvan 19.30 tot 22 u.oud gemeentehuislid gezinsbond 30 euro, niet-lid 40 euro

inschrijven: griet Defloor, 0476 56 07 11, [email protected] op 23 en 30.09, 14 en 21.10. Wol en priemen zelf meebrengen en eventueel een patroon. voor beginners en gevor-derden. Wat is fijner dan zelf een muts, een sjaaltje, wanten of een trui maken? in deze reeks leer je hoe je aan de slag gaat.

vr 19.09

Hippe rokjes maken met naaimachineorganisatie: KvLv zwijndrecht19.30 u. oud gemeentehuis

inschrijven: Carinne De Roeck, 03 253 01 46Reeks van vijf lessen.

wo 24.09

Cursus beleggen met Paul Van Den Eyndeorganisatie: markant van 20 tot 22 u.zaaltje van café Centrum

info: veerle van Wetteren, 0496 61 86 55 [email protected] laatste woensdag van de maand. enkel toegankelijk voor vrouwen.

ma 13, 20 en 27.10 en 3, 10, 17.11

Zilverwijzer organisatie: dienstencentrum Houtmere i.s.m. Logo antwerpen13.30 u.Houtmere 274 euro per sessie, inclusief kop koffie of thee, 2 euro met vrijetijdspasinschrijven vanaf 1 september: aan de balie, 03 250 18 36, [email protected] kunt de sessies ook apart volgen.

ma 13.10: oud is niet out

nadruk op een positieve beeldvorming van het ouder worden. als oudere kom je voor nieuwe uitdagingen te staan: pen-sionering, kleinkinderen… Je krijgt allerlei tips om hiermee om te gaan en te kunnen genieten.

ma 20.10: Geven en nemen

Focus op het belang van een gezond even-wicht tussen geven en nemen. Het is belan-grijk om tijd en ruimte voor jezelf te nemen. op een assertieve manier “neen” kunnen zeggen, is hier ook een voorbeeld van.

ma 27.10: In beweging

investeer in een actieve levensstijl. Lichaamsbeweging heeft heel wat te bieden op verschillende vlakken.

ma 03.11:

De boog kan niet altijd gespannen staan verdriet, teleurstelling en tegenslag zijn een deel van ons leven. in deze sessie kun je ervaringen en tips uitwisselen om met moeilijke momenten om te gaan.

ma 10.11: Samen sterk

verschillende levensgebeurtenissen ver-anderen je sociale netwerk. Toch blijft het belangrijk om aandacht te hebben voor sociale contacten.

ma 17.11: nooit te oud om te leren

Het doet goed om een doel na te streven, omdat dit een richting aan het leven geeft.

za 20.09

Kalligrafie: Cancellarescaorganisatie: De anglaisevrienden zwijndrechtvan 9.30 tot 12.30 u.oud gemeentehuis75 euro, leden 60 euro

Inschrijven: monique moenssens, 03 252 57 05, [email protected] op 27.10 en 4, 11, 18, 25.11 en 15, 22.12

Je leert stap voor stap een historisch ltal-icschrift, gebaseerd op één van de grote meesters uit de renaissance in italië. voor al wie van mooie letters houdt. en van schrijven!

wekelijkse activiteiten

okra Zwijndrechtelke dinsdag: fietsen om 13.30 u. aan de Heilig Kruiskerk

elke woensdag: hobbyclub om 13.30 u. in het oud gemeentehuis

elke donderdag: kaarting om 13.30 u. in Houtmere

elke donderdag: koorrepetitie om 18 u. in De Regenboog

info: nicole Coppens, 03 254 11 79, 0475 68 71 31

elke maandag vanaf 01.09

Hobbyhandwerknamiddagorganisatie: viva-svv Burchtons Huis, antwerpsesteenweg 1113 tot 16 u.

info: Jeannine Peeters, 03 252 91 76 of 0493 78 87 92

elke dinsdag

Speelbabbelorganisatie: Huis van het Kindvan 13 tot 16 u.oude Pastorij, Dorp oost 42gratis

info: Huis van het Kind, 03 250 49 84, [email protected] voor ouders met kinderen tot 3 jaar. inschrijven is niet nodig.

elke dinsdag vanaf 02.09

Wekelijkse fietstochtenorganisatie: markant en KvLvstart aan de sporthal13.30 u.

Info: Frieda van Camp, 03 252 97 29 of [email protected]

elke dinsdag vanaf 16.09

Kalligrafie: vrije ateliersorganisatie: De anglaisevriendenvan 13.30 tot 17 u. en van 19.30 tot 22.30 u.oud gemeentehuis5 euro met beurtenkaart, 7 euro per atelier. Koffie en koekjes inbegrepen. inschrijven: monique moenssens, 03 252 57 05, [email protected]

voor al wie samen wil oefenen of van elkaar wil leren. ook nieuwe mensen altijd welkom.

elke donderdag vanaf 11.09

Leningheidsoefeningenorganisatie: viva-svv Burcht14 tot 15 u.ons Huis, antwerpsesteenweg 1116 euro per semester (niet-leden), 8 euro (leden)

info: Jeannine Peeters, 03 252 91 76 of 0493 78 87 92

elke donderdag of vrijdag

Teken- en schilderatelierorganisatie: alizarine do van 19 tot 22 u., vr van 13 tot 16 u.Kerkstraat 5040 euro lidgeld

info: myriam van goey, 03 219 67 56, 0474 55 94 85, [email protected] Cornillie, 03 252 41 46, 0475 13 50 15, [email protected] 

met eigen materiaal en naar eigen kunnen mag je een onderwerp naar keuze uitvoeren. voor beginners en gevorderden. Kom gerust eens kijken en meer inlichtingen vragen. We maken regelmatig een groepsuitstap naar een museum of een tentoonstelling.

elke vrijdag vanaf 12.09

Wekelijks zwemmen in Temseorganisatie: sportdienst in samenwerking met sportiva Burcht en sportiva zwijndrecht

19.45 u. aan de sporthal, 20 u. aan id-steinlaan t.h.v. sint-martinusschool. extra opstap Kruibeeksesteenweg t.h.v. Xella.scheldebad Temsevolwassene 2,50 euro – kind tot 16 jaar, senioren en mindervaliden 1,50 euro (groepstarief)

info: sportdienst - 03 250 49 74 - [email protected] busvervoer. Kinderen jonger dan 14 jaar moeten vergezeld worden door een volwassene.

ma 08.09

Start turnlessenorganisatie: soc.Turnkring naar Recht en vrijheid Burcht vzwzaal ons Huis, antwerpsesteenweg 11

maandag

18-19.45 u. meisjes en jongens 10-14 jaar (2e groep)

19.45-21.30 u. meisjes en jongens +14 jaar (4e groep)

dinsdag

18-19 u.  meisjes en jongens 5-9 jaar (1e groep)

19-21 u. meisjes en jongens gevorderden (3e groep) - enkel na selectie

21-22.30 u. dames (5e groep)

donderdag

18-19 u. meisjes en jongens 5-9 jaar (1e groep)

19-21 u. aCRo enkel na selectie

vrijdag

17.30-20 u. aCRo enkel na afspraak met leidinginfo: François van Kerckhove, 03 252 91 76, 0474 698 052

Page 9: Zwijndrecht infomagazine september 2014

16

erFgoed Vroeger, nu en in de toekomstZondag 14 september mag je al dubbel onderstrepen op de kalender want dan is het weer tijd voor de jaarlijkse hoogmis van het onroerend erfgoed. De Open Monumentendag 2014 staat in het teken van het bewaren, herbe-stemmen en van de toekomstperspec-tieven van ons erfgoed. Hoe bepaal je of een oud gebouw waardevol is en het bewaren waard is? Ga je dat renoveren, restaureren en een nieuwe bestemming geven of ga je voor de vaak gemakkelijkere en goedkopere keuze door het toch maar plat te gooi-en om er iets nieuws te zetten? Zowat iedereen is het er wel over eens dat wat waardevol is, bewaard, gekoesterd en doorgegeven moet worden. Maar de vraag die daar altijd aan vast hangt, is natuurlijk “Wat mag dat kosten en wie gaat dat betalen?”

open monumentendag

17

Nathalie combineert haar twee passies: fotografie en muziek. Haar werk was al te zien op Suikerrrock en Rock Werchter. Blood, sweat and tears voor en achter de lens.

Ook in Jans werk is het element muziek belangrijk. In zijn collages mixt hij materialen met een eigen karakter en een eigen verleden. Zo vormt hij een nieuw en natuurlijk beeld. C’mon everybody!

van 1 tot 29 september in de bibliotheek

De Bibliotheekweek viert dit jaar haar dertigste editie. Daarom de volgende oproep: teken, schilder, boetseer, schik met bloemen, knip of plak iets waar ‘dertig’ in verwerkt is. Breng je creatie mee op de verwendag op 11 oktober, het openingsweekend van de Bibliotheekweek. een klein cadeautje ligt voor je klaar, je werkje wordt tentoongesteld en de maker van de mooiste creatie maakt kans op een boekenbon.

meer inFo03 250 49 40 [email protected]

dertig jaar bibliotheekweek! Vier jij mee?

meer inFo 03 250 49 40 - [email protected] www.zwijndrecht.bibliotheek.be

tentoonstelling van de maand

‘c’mon everybody’

nathalie Van riel (foto’s) en jan d’olieslager (collages)

wat zit er achter de gevels van drie burchtse gebouwen?Stof tot nadenken dus, dat we in de praktijk proberen om te zetten door het centrum van Burcht eens van dich-terbij te bekijken. We wandelen langs, in en door de oude broederschool, de oude pastorij van Burcht en de Villa Hortensia. Drie gebouwen, elk met een eigen verhaal en een eigen rijk verle-den, maar hoe zit het met het heden en hoe liggen de kaarten voor mor-gen? Het ene gebouw is het andere niet. Daar waar het ene met een gerust gemoed naar de toekomst mag kijken, rijzen soms pertinente en prangende vragen bij de andere over zin en onzin van bewaren en herbestemmen. Een samenwerking tussen gemeente, Rode Kruis en Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht.

gidsbeurtenTussen 10 en 17 uur vertrekt ieder uur een gids vanaf OC ’t Waaigat voor een rondleiding met tekst en uitleg langs de drie gebouwen. De rondleiding duurt ongeveer een uur en eindigt in de Villa Hortensia, waar Het Rode Kruis je met open armen verwelkomt (lees meer op pagina 23). Inschrijven is niet verplicht, maar als je zeker wil zijn van je plaatsje op een bepaald uur dan is het wel aangewezen. Het aantal plaatsen per rondleiding is beperkt tot 20 personen.

meer inFo

03 250 49 52 - [email protected] www.openmonumenten.be

1716

De Oude Pastorij van Burcht ligt goed verscholen aan het Kaaiplein. Tijdens de Open Monumentendag krijg je de unieke kans om het gebouw te bezoeken.

Page 10: Zwijndrecht infomagazine september 2014

theater

the truth about kateFrascati Producties/Davy Pieters

vrijdag 19 september om 20 u. oc ‘t waaigat

in het digitale tijdperk staat veel in dienst van het imago: selfies, Facebook, tweets en allerlei apps moeten ons daarbij helpen. Bv’s gebruiken hun identiteit als een zorgvuldig opgezet merk. aan haar keukentafel waant Kate zich een ster. Daar hoort een fantastisch verhaal bij, vol fake-emoties en traumatiserende nepervaringen. De grenzen tussen fictie en realiteit vervagen.een herkenbaar en ook schrijnend portret.

voorstelling in het nederlands. in het kader van Circuit X, met nabespreking. Deze voorstelling werd geselecteerd door de jury van het Theaterfestival als een meer dan bijzondere voorstel-ling van een jonge theatermaakster.

concept & regie: Davy Pieters tekst: Jibbe Willemsspel: naomi velissariou in coproductie met sTUK Leuven. mede mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten. met steun van Wacco.

6 euro (strippenkaart/-26/+60/waccobon/groepen), 7 euro (vvk), 10 euro (kassa)

inFo en reserVatiesoC ‘t Waaigat, 03 250 49 90, [email protected]

Film

the lunchboxStudio Rubens, Statiestraat 86

woensdag 17 september om 20 u. De liefde van een man gaat door de maag, dat weten nogal wat vrouwen. Daarom verzorgt Ila de dagelijk-se ‘brooddoos’ van haar man met heel wat attenties. In de Indiase stad Mumbai bestaat een indrukwek-kend lunchboxsysteem, zodat elke werknemer de juiste lunch krijgt. Op een dag faalt dit systeem en de lunchbox van Ila belandt bij een bijna gepensioneerde ambtenaar. Via die bewuste brooddoos ontspint zich een relatie. Beiden ontsnappen even aan hun eenzaam leven vol muizenissen. Deze Indische debuutfilm van Ritesh Batra is een heuse exotische feelgoodfilm, niet al te zeer gekruid. Elk detail klopt en de brooddoos is een pareltje.

Regisseur: Ritesh Batra

3 euro (vvk/waccobon/-26/+60/groepen), 4 euro (kassa)

inFo en reserVatiesOC ‘t Waaigat 03 250 49 90 [email protected]

18

Familie 5+

kus!Compagnie Circus Krak!

zondag 21 september om 15 u.

Chantal houdt van dansen, zingen en mooi zijn.                                                                  Jérome houdt van… Chantal!Een man en een vrouw. Hij wil haar kussen. Zij hem niet. Veel verhaal, decor en woorden hebben ze niet nodig, want zonder een verstaan-baar woord brengen ze een eeuwenoud verhaal. Twee clowneske personages nemen jong en oud mee in een wonderbaarlijke, prettig gestoorde wereld. En de vraag blijft: krijgt hij zijn zoen?

Visuele en absurde humor voor de hele familie.Idee en spel: Els Degryse en Dieter MissiaenCoach: Tom Roos (Wurre Wurre)

kind: 3 euro (vvk/waccobon/groepen), 4 euro (kassa)volwassene: 6 euro (strippenkaart/-26/+60/wacco-bon/groepen), 7 euro (vvk), 10 euro (kassa)

inFo en reserVatiesOC ‘t Waaigat - 03 250 49 90 [email protected]

humor

ecodiVaVeerle Malschaert

zaterdag 27 september om 20 u.

Dit is de 3e avondvullende onewoman comedyvoorstelling van een toch nog redelijk goed bewaard geheim, al kun je dit moeilijk stil houden. ze was een meer dan opvallende verschijning bij de Queens of Comedy. veerle malschaert wil een voorbeeld stellen. misschien niet het allerbeste voorbeeld, maar wel het leukste. een voorbeeld voor haar kinderen, haar man, haar schoonmoeder, haar buren, haar 3 456 facebookvrienden, die andere 7 miljard mensen en zelfs helemaal speciaal voor u. ecoveerle recy-cleert alles gaande van haar stofzuiger tot haar partner.veerle malschaert is niet in één vakje te plaatsen: ze is meer dan comedy, meer dan theater. veerle heeft haar eigen unieke en boeiende stijl gecreeërd.Tekst en spel: veerle malschaertCoach: Colette notenboom en Walter Janssens

6 euro (strippenkaart/-26/+60/groepen/waccobon), 7 euro (vvk) en 10 euro (kassa)

inFo en reserVatiesoC ‘t Waaigat, 03 250 49 [email protected]

19(c) Jochem Jurgens

Page 11: Zwijndrecht infomagazine september 2014

2120

Eerste verdieping

Fred bervoetszaalFred Bervoets (12.05.1942), nog levende ereburger van onze gemeente, hoeven we niet voor te stellen. Hij had reeds een zaal in de huidige afdeling De Luwte, waar hij zelf aanwezig was bij de inhul-diging. Het lijkt ons dus passend deze naam te behouden.

alfred ostzaalDe familie ost was afkomstig uit Burcht, maar vestigde zich in zwijndrecht in 1880. alfred ost (14.02.1884-09.10.1945) woonde geruime tijd in zwijndrecht maar overleed in antwerpen.

sterk gedreven door idealen maakte hij vele werken waarin hij probeerde abstracte gevoelens naar het concrete te vertalen.

tweede verdiepingmaria Verbraekenzaalmaria verbraeken (26.10.1913-20.01.1995) was een Burchtse jeugd-schrijfster die onder andere een trilogie schreef over haar jeugd in Burcht tijdens het interbellum: mariekes memoires, ma-rieke over de stroom en marieke in volle zee. ook in andere boeken beschreef ze soms plaatsen en gebeurtenissen uit het Burcht van haar jeugd.

lieve moenssenszaalLieve moenssens (09.06.1939-28.12.1968) was een jonge Burchtse dichteres die ook sprookjesboeken schreef. Bij de geboorte van haar zoontje kreeg ze multiple sclerose waardoor ze enkel nog kon ‘schrijven’ door met een hoofdknik de letters aan te geven die de verpleging voor haar reciteerde.

gelijkvloerse verdieping

john tulpinckzaalJohn Tulpinck (5.12.1863-1.10.1954) was net als zijn vader scheepsbouwer/be-vrachter en woonde bijna zijn hele leven in de Kerkstraat. Hij groeide uit tot een controversieel figuur. op zijn visitekaartje stond ‘uitvinder op verzoek’. maar hij leeft nog steeds in de herinnering voort omwille van het grote aantal foto’s in de vorm van 600 glasnegatieven waarin hij vooral het leven in Burcht tussen het ein-de van de 19e en begin 20e eeuw heeft vastgelegd. zijn foto’s geven een kijk op het gewone leven uit die tijd.

nieuw woonzorgcentrum craeyenhof

naamgeving deel 3In dit infomagazine zoomen we in op de naamgeving van de verschillende dagzalen. In deze zalen kunnen de bewoners samen eten en elkaar ontmoeten. Samen met de Heemkundige Kring Zwijndrecht-Burcht gingen we te rade bij beeldende en schrijvende kunstenaars die hun roots in Burcht en Zwijndrecht hebben.

8 jaar den trechter

Groot feest! Het favoriete jeugdhuis van Zwijndrecht, Den Trechter wordt 8 jaar. Reden te meer voor een dol weekend op 19, 20 en 21 september.

heroes night all star editionJe bent meer dan welkom op vrijdag en zaterdag voor de Heroes Night all star edition. Heroes Night is al enkele jaren een bekend feestconcept in het jeugdhuis. Lokale supertalenten kruipen in de huid van hun heroes en geven een supershow. Dit gaat van Rammstein tot Led Zeppelin, van Rihanna tot Lady Gaga. Beide avonden worden afgesloten met een knal-dj van formaat.

barbecueEr is nog meer te beleven. Op zondag is er een gezellige barbecue met tal van randanimatie. Bovendien wordt de alom bekende “put” in een nieuw jasje gestopt. Trommel je vrienden op en kom gezellig meevieren. Tot dan!

meer inFowww.dentrechter.be

Begin oktober schiet het derde jaar van het muziekatelier uit de startblokken. Het muziekatelier is de ideale weg om zonder muziektheorie akoestische of elektrische gitaar te leren. De voorbije twee jaar hebben de leerlingen en begeleiders samen gelachen, gespeeld en geleerd. Want het gaat in de eerste plaats om het plezier.

Het muziekatelier ziet je graag terugkomen en ontvangt nieuwe gezichten met open armen. zie jij een toekomst vol gitaar in je leven? vraag dan meer informatie aan de vrijetijdsbalie in het administratief centrum.

er zijn 10 lesweken voorzien. vanaf 7 jaar kun je deelnemen.

meer inFo03 250 49 65 [email protected]

het muziekatelier gaat weer van start

Page 12: Zwijndrecht infomagazine september 2014

23

LETSEen dagje in de

Help-Mekaar straat

Een uitgave van met tekeningen van

150 jaar belgische rode kruis

75 jaar afdeling Zwijndrecht

Het Rode Kruis is de grootste humanitaire organisatie ter wereld. De missie is nog steeds dezelfde: de kwetsbaarheid van de bevolking verminderen. De fundamentele principes zijn menselijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhan-kelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en universaliteit.

Het Rode Kruis geeft opleidingen eerste hulp, staat paraat bij rampen, is op evenementen aanwezig met hulpposten en staat in voor de bloedinzamelingen. Minder bekend zijn de zorgbib, de aangepaste vakanties voor mensen met een beperking en de vakantiekampen voor maat-schappelijk kwetsbare kinderen. Het Rode Kruis biedt ook internationale noodhulp.

opendeurdag op zondag 14 septemberDe afdeling Zwijndrecht geeft je een blik achter de scher-men. Er zijn demonstraties eerste hulp, informatiehoekjes en de voorstelling van de splinternieuwe ambulance. Kinderen kunnen meespelen met het Rode Kruis Spel. Je kunt de opendeurdag combineren met de Open Mo-numentendag. Villa Hortensia staat die dag immers ook open voor het publiek.

zondag 14 september van 10 tot 18 u.Villa Hortensia, Dorpstraat 41

22

lets2070 bestaat één jaar en wil groeien

Eva doet iets voor mij. Ik doe iets voor Richard. Richard en Theo helpen Marko. Marko doet iets voor Eva. Zo werkt LETS.

Lets2070 bestaat sinds één jaar en telt 30 leden. Als lid kun je bovendien ook kennismaken met andere letsers tijdens een inspiratieavond of letskletsen (dit is een ongedwongen babbel met andere letsers op café). Een tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief houdt je op de hoogte van het reilen en zeilen.

ook interesse?Ben jij ook nieuwsgierig naar wat een letsgroep juist is, en hoe dat in zijn werk gaat? Kom op 30 augustus tussen 15 en 18 u. kennismaken aan de infostand tijdens het dorpsfeest KLEUR! op het Kerkplein in Burcht. Een uitgebreidere uitleg krijg je op de volgende introduc-tieavond op donderdag 11 september om 20 u. in de bibliotheek van Zwijndrecht. meer inFosites.google.com/site/2070letswww.facebook.com/lets2070

2323

dankjewel vrijwilligers!

Het was weer een schitterende speelzomer. Er vonden tientallen grabbelpasactiviteiten plaats, wekelijks sportkampen, cultuuractiviteiten, jeugdbewegingskampen en zes weken speelplein. Kortom, elke dag was er voor onze kinderen en jongeren vanalles te beleven. En al dat is onmogelijk zonder de tientallen vrijwilligers die dit waarmaken. Een enthousiaste ploeg van vooral 16-25 jarigen die van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat, week na week, in de weer zijn om de Zwijndrechtse kinderen een topzomer te bezorgen.

Dus bedankt aan alle vrijwilligers die zich ook deze zomer weer hebben ingezet.

En hopelijk tot de volgende vakantie.

Eerste spadesteek nieuwe KSA-lokalen

zaterdag 20 september nieuwe KSA-terreinen, R. Orlentstraat

Zaterdag 20 september schiet een nieuw KSA-jaar weer uit de startblokken. Die dag wor-den nieuwe leden en leiding verwelkomd aan de vertrouwde KSA-lokalen aan het Binnen-plein.

Na de startdag trekken de leden van de oude lokalen naar de nieuwe KSA-terreinen. Daar worden ze om 16.30 u. verwacht. KSA nodigt alle sympathisanten uit voor de eerste spadesteek van de nieu-we KSA-lokalen. Na een korte receptie is er eten, drank en amusement tot in de vooravond.

INSCHRIJVENlokalen.ksazwijndrecht.be

Afwijkingen wekelijkse rustdag en openingstijden 2015

In oktober stelt de gemeente de lijst met vijftien mogelijke afwijkingen op de wekelijkse rustdag voor handelaars voor 2015 vast. De periodes zoals eindejaar, moederdag, vader-dag, communies en Valentijn zijn standaard opgenomen. In-dien je nog een andere periode als afwijking wil, dien je voor 30 september een aanvraag in. Je kunt ook een afwijking op de openingstijden aanvragen als je na 20 of 21 u. open wil blijven. Ook hier zijn er vijftien periodes beschikbaar.De definitieve lijst verschijnt in december. De goedgekeurde periodes zijn, ongeacht de aanvrager, geldig voor elke handelaar in Zwijndrecht.

MEER INFO03 250 48 15 - [email protected]

Algemene verga-dering Adviesraad Lokale Economie Zwijndrecht

Als zelfstandige, ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep gevestigd in Zwijndrecht, ben je automatisch lid van de Adviesraad Lokale Economie Zwijndrecht. Alle leden zijn wel-kom op de statutaire algemene vergadering op woensdag 24 september om 19.30 u. bij Bilf-inger ROB, Boereveldseweg 6.

Programma- Verslag werkingsjaar 2013-2014

- Voorstelling Bilfinger ROB- Versterk uw verkoopstalent. Salestraining voor elke onder-nemer door Yves Roelens

- Netwerkreceptie

Je kunt je tijdens deze verga-dering kandidaat stellen als verkiesbaar bestuurslid. Als bestuurslid neem je één keer per maand deel aan de bestuursver-gadering van de adviesraad.

meer inFoGodelieve Thomas Statiestraat 88 - 0474 761 568 [email protected]

Wil jij een kraampje op de veejaarmarkt?

Op maandag 6 oktober van 9 tot 13 u. vindt de veejaarmarkt plaats op de parking van de sporthal. Horeca-uitbaters en vereni-gingen krijgen de kans om een drank- en of eetstand op te stellen. Als land- of tuinbouwer of als hobbyteler uit Zwijndrecht kun je de bezoekers laten kennismaken met je producten. De standplaatsen zijn gratis maar beperkt in aantal en oppervlakte. Dien voor 15 september je kandidatuur in. Vermeld het soort snacks, drank of producten dat je wil aanbieden. De gemeente wijst de standplaatsen toe op basis van een evenredige verdeling tussen handelaars en verenigingen en een geva-rieerd productenaanbod. Bij overaanbod wordt er beslist door loting.

MEER INFOsportdienst03 250 49 [email protected]

Page 13: Zwijndrecht infomagazine september 2014

24

Uit in Zwijndrecht

24

Zo 14.09Infoavond Zorg in de wijkorganisatie: zewopa en thuiszorgdienst De Regenboog Waar: administratief centrum Uur: 20 u. Inschrijven: zewopa, 03 443 20 92

Zo 14.09open Monumentendag: rondleidingenErfgoed vroeger, nu en in de toekomstorganisatie: gemeente Waar: vertrek aan oC ‘t Waaigat Uur: ieder uur tussen 10 en 17 u. Info: 03 250 49 51, [email protected], www.openmonumenten.be

geleid bezoek aan oude Broederschool, villa Hortensia en pastorij van Burcht

Zo 14.0975 jaar Rode Kruis Zwijndrecht opendeurdagWaar: villa Hortensia, Dorpstraat 41 Uur: van 10 tot 18 u.

Demonstraties eerste hulp, infohoekjes en nieuwe ambulance. Breng een bezoekje tijdens de open monumentendag!

ma 15.09Bezoek aan Drukkerij Kerk en Levenorganisatie: okra zwijndrecht Plaats: Blancefloerlaan 92, antwerpen LinkeroeverUur: 14 u.Inschrijven: nicole Coppens, 03 254 11 79, 0475 68 71 31

di 16.09

Bloemschikkenorganisatie: Femma zwijndrecht Waar: Kerkstraat 50 Uur: 13.30 u. en 19.30 u. Info: Herna smet, 03 252 57 36, [email protected]

di 16.09Bloemschikkenorganisatie: Femma Burcht Waar: Kerkstraat 50 Uur: 19.30 u.Info: Lea stuer, 03 252 49 07

We maken een mooi bloemstuk naar gelang het jaargetij. Je kunt deelnemen aan één proefles.

wo 17.09film: The Lunchboxorganisatie: oC ‘t Waaigat Waar: studio Rubens Uur: 20 u. Info: 03 250 49 90, [email protected], www.waaigat.be

wo 17.09Bingonamiddagorganisatie: Dienstencentrum Houtmere i.s.m. okra zwijndrechtWaar: Houtmere 27Uur: 14 u.Inschrijven: 03 250 18 36, [email protected]

wo 17.09Hobbynamiddagorganisatie: KvLv zwijndrechtWaar: strijkatelierUur: 13.30 u.Info: Hilde Heyrman, 03 252 61 20

wo 17.09Infovergadering heraanleg stationsomgevingorganisatie: gemeente zwijndrechtWaar: administratief centrumUur: 20 u.Info: 03 250 48 70, [email protected]

do 18.09Voordracht: ouder worden, een gaveorganisatie: KvLvWaar: strijkatelierUur: 13.30 u.Info: L. adriaenssens, 03 252 46 47

spreker: Karel van gompel

Vr 19.09Theater: The truth about Kate frascati Producties/Davy Pietersorganisatie: oC ‘t WaaigatWaar: oC ‘t WaaigatUur: 20 u.Info: 03 250 49 90, [email protected], www.waaigat.be

Vr 19.09 en za 20.09Plantjesverkoop Kom op tegen Kankerorganisatie: gemeente i.s.m. okra zwijndrecht en okra BurchtPlaats: zwijndrecht en Carrefour BurchtUur: 19.09 vanaf 13 u., 20.09 vanaf 9 u.Info: 03 250 49 30 – [email protected]

vrijwilligers zetten zich in om plantjes te verkopen ten voordele van ‘Kom op tegen Kanker’.

Za 20.09Eerste spadesteek nieuwe KSA-lokalenorganisatie: Ksa zwijndrechtPlaats: Richard orlentstraatUur: 16.30 u.Info: lokalen.ksazwijndrecht.be

Zo 21.09Wandeling in Massenhoven

organisatie: Wandelclub De stormvogelsWaar: massenhoven Uur: 14 u. kerk massenhoven of 13.15 u. carpooling parking FortlaanInfo: Dolf goossens, 03 252 55 06

Zo 21.09familie 5+: Kus! Compagnie Circus Krak!organisatie: oC ‘t WaaigatWaar: oC ‘t WaaigatUur: 15 u.Info: 03 250 49 90, [email protected], www.waaigat.be

di 23.09Hulp bij inschrijven groepsaankoop groene energieorganisatie: gemeente i.s.m. provincieWaar: administratief centrumUur: van 9 tot 12 en van 17.30 tot 19.30 u.Info: 03 250 48 07, [email protected]

Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en/of gas mee.

di 23.09najaarsdagreis naar Halle, streek van Witseorganisatie: okra BurchtWaar: gewone opstapplaatsenUur: 8.20 u.Info: Lea van der meiren, 0474 40 46 40, [email protected]

inschrijven voor 16 september. Prijs: leden 55 euro, niet-leden 60 euro.

wo 24.09

Koffie- en wijnkaartingorganisatie: Dienstencentrum Houtmere i.s.m. okra zwijndrechtWaar: Houtmere 27Uur: 14 u.Info: 03 250 18 36, [email protected]

25

het overzicht van cursussen, lessenreeksen en wekelijkse activiteiten die in september starten, vind je op bladzijden 14 en 15.

ma 01.09 tot di 30.09Tentoonstelling van de maandC’mon everybody: nathalie Van Riel en Jan D’olieslagerWaar: bibliotheek Info: 03 250 49 40, [email protected], www.zwijndrecht.bibliotheek.be

ma 01.09Kippenkaartingorganisatie: Dienstencentrum Houtmere i.s.m. okra zwijndrecht Waar: Houtmere 27 Uur: 13.30 u. Info: 03 250 18 36, [email protected]

di 02.09Startvergadering ‘Tasty Tales’ door Sandrita Van Kemsekeorganisatie: markant Plaats: mouterij Uur: 19 u. Info: marleen inghelbrecht, 03 252 62 76 of [email protected]

zinnenprikkelende uiteenzetting met drank en hapjes

di 02.09Teelt van sla organisatie: veLT Den Bumpt Waar: t Fakkeltje, Kazernestraat 15 Uur: 20 u. Info: ingrid melis, 03 254 17 74 of [email protected]

wo 03.09Crea afwerklesorganisatie: Femma Burcht Waar: Kerkstraat 50 Uur: 19.30 u. Info: nel De groot, 03 252 64 96

Za 06.09Gezelschapsspellenavondorganisatie: KWB + gezinsbond zwijndrecht Waar: WzC De Regenboog Uur: 19.30 u. Info: g. Buytaert, 03 755 84 14 of [email protected]

Zo 07.09Concert ‘We‘ve got talent’organisatie: saxofoonorkest Waar: zaal amuz, Kammenstraat 81, antwerpen Uur: 15 u. Info: Danny van Hove, 0498 52 07 07 of [email protected]

Jaarlijks concert te antwerpen. Je kunt proeven van werken van plaatselijke componisten waarvan twee van het saxofoonorkest zelf. Joke Kempeneers zorgt voor een pittig intermezzo en een opmerkelijk duo trakteert je op een prachtig instrumentaal toetje. Basisingrediënt is het saxofoonorkest dat zoals steeds zorgt voor een heerlijke notenmix.

Zo 07.09Wandeling in overijseorganisatie: Wandelclub De stormvogels Waar: overijse Uur: 14 u. Begijnhofplein overijse of 13 u. carpooling parking Fortlaan Info: Dolf goossens, 03 252 55 06

di 09.09Hulp bij inschrijven groepsaankoop groene energieorganisatie: gemeente i.s.m. provincie Waar: administratief centrum Uur: van 9 tot 12 en van 17.30 tot 19.30 u. Info: 03 250 48 07, [email protected]

Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en/of gas mee.

di 09.09Bezoek Eugeen van Mieghemmuseumorganisatie: Hvv grijze geuzen Waasland Waar: ernest van Dijckkaai 9, antwerpen Uur: 14 u. Info: R. maes, [email protected]

geleid bezoek aan eerste en tweede verdieping met de van mieghemverzameling over Wo i en de Red star Line Kamer van Het Redershuis. afsluitdrankje in stadscafé inbegrepen.

do 11.09Lets introductieavondorganisatie: Lets2070 Waar: bibliotheek Uur: 20 u. Info: sites.google.com/site/2070lets, www.facebook.com/lets2070

do 11.09Daguitstaporganisatie: KvLv zwijndrecht Waar: sporthal, Fortlaan Uur: 8.30 u. info: Karine Buts, 03 252 46 46

Bezoek aan azaleabedrijf in Lochristi en de begraafplaats Campo santo in gent.

do 11.09Crea: Wenskaarten in 3Dorganisatie: Femma Burcht Waar: Kerkstraat 50 Uur: 19.30 u. Inschrijven: nel De groot, 03 252 64 96

Za 13.09Vertellegem: voorleesuurtjeorganisatie: BibliotheekPlaats: Bibliotheek Uur: 11 tot 12 u.Info: 03 250 49 40 [email protected] toegang. voor kinderen van 3 tot 6 jaar. De kinderen blijven onder toezicht van de (groot)ouders.

Za 13.09 en zo 14.09

Scoutsfeesten 2014 organisatie: scouts zwijndrecht Waar: kubb: Binnenplein, alle andere activiteiten: scoutsdam Info: [email protected] en [email protected]

zaterdag: kubbtoernooi, scouts zingt en streekbierenavond.

zondag: mosselen en optreden g. moonskin.

Page 14: Zwijndrecht infomagazine september 2014

26

Uit in Zwijndrecht

26

juli 2014GoUDEn BRUILofT / 50 JAAR

Van Raemdonck Dirk & Baert Mariagehuwd 04.07.1964 (smoutpot 41)

De Vogel Leonard & De Gendt Jeanninegehuwd 11.07.1964 (Koning albertstraat 21)

De Sadeleer Désiré & De Maeyer Christianegehuwd 15.07.1964 (Boomgaardstraat 111)

Van der Stock Paul & De Metsenaere Lea gehuwd 18.07.1964 (antwerpsesteenweg 300)

Stoop Etienne & Schippers Christianagehuwd 25.07.1964 (Heirbaan 72)

Stoks André & Van nauw Christianne gehuwd 25.07.1964 (Jozef Cardijnstraat 24)

augustus 2014DIAMAnTEn BRUILofT / 60 JAAR

Cant Armand & De Caluwé Madeleine gehuwd 07.08.1954 (Richard orlentstraat 113)

Reyns Marcellus & Van Campe Coletagehuwd 07.08.1954 (schoolstraat 1)

Lambrechts Jozef & Abbeel Joannagehuwd 11.08.1954 (Jan Baptist Tassynsstraat 25)

GoUDEn BRUILofT / 50 JAAR

De Groot Armand & Pyl Augusta gehuwd 01.08.1964 (Hendrik Consciencestraat 59)

Van Mieghem Guido & Van Broeck Stephaniagehuwd 05.08.1964 (Pastoor Coplaan 267)

Heyrman Joseph & Kosters Mariette gehuwd 08.08.1964 (Prins Leopoldstraat 9 / B001)

Van Raemdonck Roger & Dierick Kristianne gehuwd 22.08.1964 (neerstraat 89)

Van Hoogendorp Hector & Van den Poel Jacqueline gehuwd 22.08.1964 (Brouwerstraat 56)

Vergauwen Roger & De Boey Agnes gehuwd 29.08.1964 (Beversebaan 63)

27

wo 24.09Creales: sjaals in de knoop met Gerda Van De Venorganisatie: KvLvWaar: HoutmereUur: 19.30 u.info: Carinne De Roeck, 03 253 01 46

wo 24.09Workshop olifantjeorganisatie: Femma BurchtWaar: Kerkstraat 50Uur: 19.30 tot 22.30 u.Info: Paula vluymans, 03 219 13 77 of 0486 21 49 22

een gastendoekje en een washandje worden een leuk olifantje. Bel Paula voor het materiaallijstje.

do 25.09Workshop herfstbloemstukorganisatie: Dienstencentrum HoutmereWaar: Houtmere 27Uur: 14 u.Info: inschrijven vanaf 1 september: 03 250 18 36, [email protected] euro, exclusief materiaal. Je krijgt een materiaallijst mee bij inschrijving.

do 25.09Gemeenteraadorganisatie: gemeentebestuurWaar: administratief centrumUur: 20 u.Info: 03 250 48 00 - [email protected] enkele dagen vooraf op www.zwijndrecht.be voor de agendapunten. Vr 26.09Jaarlijkse Quizorganisatie: viva-svv BurchtWaar: ons Huis, antwerpsesteenweg 11Uur: 20 u. Info: Jeannine Peeters, 03 252 91 76 of 0493 78 87 92

maximaal vier deelnemers/ploeg. Prijs: 10 euro

Za 27.09Comedy: Ecodiva met Veerle Malschaertorganisatie: oC ‘t Waaigat Waar: oC ‘t Waaigat Uur: 20 u. Kaarten: 03 250 49 90 [email protected]

Zo 28.0922e Mosselfeestorganisatie: saxofoonorkest Waar: m. vergauwenstraat 5 Uur: 12 u.Inschrijven: Luc Wauters, 0485 37 24 38, [email protected]

Ten voordele van de jeugdwerking. naast de overheerlijke mosselen met friet en brood is er ook zalm of stoofvlees met friet of brood te krijgen.

Zo 28.09Garageverkoop in Zwijndrecht-Burchtorganisatie: KWB zwijndrecht Waar: infostand aan de kerk van zwijndrecht Uur: van 9 tot 16 u. Info: gunther Buytaert, 0489 41 17 14, [email protected]

di 30.09Infosessie patiëntenrechtenorganisatie: Dienstencentrum Houtmere Waar: Houtmere 27 Uur: 14 u. Info: 03 250 18 36, [email protected] gratis toegang

di 30.09Uitstap Scherpenheuvelorganisatie: Femma zwijndrecht Waar: parking sporthal, Fortlaan Uur: van 8.30 tot 20 u. Inschrijven: gaby van Roeyen 03 252 94 95, [email protected]

di 30.09Sportdag Blankenberge

organisatie: Bloso, okra en gemeente Waar: Blankenberge Uur: 8 u. Info: nicole Coppens, 03 254 11 79, 0475 68 71 31

100-JARIGE

Proficiat voor Umelda (Imelda) Van As.op 12 juli vierde ze haar honderdste verjaardag.

Page 15: Zwijndrecht infomagazine september 2014

28

KLEUR 2014 zaterdag 30 augustus | 15 u. Kerkplein Burcht | gratis

Tijdens deze 15e editie van KLEUR besteden we aandacht aan voedsel. Er zijn nogal wat landen met overschotten en er wordt heel wat weggegooid. Maar er zijn landen die hun eigen bevolking niet kun-nen voeden. Toch voeren ze soms voedselproducten uit.

DOE MEE AAN HET WERELDMAALTIJDSPEL

Indien alles eerlijk verdeeld zou worden en goed ge-bruikt, hoeveel eten zou er dan per persoon per dag beschikbaar zijn ?

KLEUR gaat eveneens over het leven in onze dorps-straat. Nuancering ver-dwijnt op de achtergrond, steeds opnieuw wordt gezocht naar de zonde-bok. Werklozen, homo’s, gekleurde medemensen, mensen met een niet zo juist cv, spelende kinde-ren… ze zijn de oorzaak van alle problemen.

Jazz & JoyHet enthousiasme van deze jonge bende werkt terecht zeer aanstekelijk.

Toeters & BellenFeestelijke, dansbare en verrassende muziek uit alle windstreken.

Een Zwijndrechtse verrassing

Céline en haar KatersNederlandstalige muziek, een vrolijke mix van pop, reggae, ska en jazz.

Het Genootschap der Edele DelenMannen dansen! Hedendaagse dans met een hoek af of aan.

HALVE NEUROHiphopband in Seefhoekstijl: sappig, grappig en cultureel onver-antwoord.

Pas ce soir chériEen fanfare met uitsluitend vrouwen in opvallende kostuums.

KlezmicnoiZAntwerpse niet-Joden brengen zeer dynamische interpretaties uit het repertoire van de klezmer.

Pas ce soir chéri

VUURWERK op de Scheldeter hoogte van Kaaiplein en Kerkplein

CAFE CON LECHEEen stevig gezelschap in een show vol fun, groovy deuntjes en opzwepende ritmes.

Paul Schrijvers

Grime, glittertattoo’s, karikaturen

Aminata (Senegal), Guali, Rode Kruis, Opvangcentrum, pro-ject Malawi, Wereldwinkel, ACV Antwerpen, Klim-Op Brazilië, From Darkness To Light (Sri Lanka), Vrienden van Senegal, Actiecomité Roemenië, Broederlijk Delen, Welzijnsraad, Vrien-den van Papoea, Fair Trade, Pro Avalanche, Seds India, Lets Zwijndrecht, Natuurpunt.

Marokko, Roemenië, Sri Lanka, Cambodja, Chili, Thailand, België

15.00 u.

15.30 u.

16.30 u.

16.45 u.

17.30 u.

18.30 u.

19.30 u.

20.20 u.

21.30 u.

22.00 u.

22.15 u.

Infostands

Gastheer

Eten & drinken

Kinderen

DORPSFEEST

Een initiatief van de welzijnsraad, derdewereldraad, cultuurraad i.s.m. de gemeente en de Socialistisch gepensioneerden Burcht, Wereldwinkel, Broederlijk Delen, Okra-Burcht, OVM, Femma-Burcht, Masereelfonds, milieuraad en vele vrijwilligers.

MEER INFO - 03 250 49 51 - [email protected] - www.zwijndrecht.be