Waterlandmagazine najaar 2013

of 28/28
WaterlandMagazine Herfst 2013 p a s s i e v o o r z o r g “Nieuws & Praktische informatie voor patiënten van het Waterlandziekenhuis” 25.13.01 Inclusief opname informatie met service katern Meeneem exemplaar Opname- informatie vanaf pag. 12
 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  236
 • download

  5

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Waterlandmagazine najaar 2013

 • WaterlandMagazine Herfs

  t 2013

  p a s s i e v o o r z o r g

  Nieuws & Praktische informatievoor patinten

  van het Waterlandziekenhuis

  25.13.01

  Inclusief opname informatie met service katern

  Meeneem exemplaar

  Opname-informatie

  vanaf pag. 12

 • W a t e r l a n d M a g a z i n e 2 0 1 3 / 3

  Beste lezer,

  Namens alle medewerkers: Welkom in het Waterlandziekenhuis. Een ziekenhuisopname is voor ieder mens ingrijpend. Wij allen doen ons uiterste best om u voor, tijdens en na uw verblijf de best mogelijke zorg te bieden. Het geven van duidelijke informatie vinden wij belangrijk. Om u vertrouwd te maken met ons ziekenhuis, hebben wij dit magazine samengesteld. U vindt hierin algemene informatie om u voor te bereiden op uw opname in het Waterlandziekenhuis. Daarnaast kunt u dit blad gebruiken als naslagwerk tijdens uw opname.

  Informatie over uw ziekte, behandeling of onderzoeken vindt u niet terug in dit blad. Hiervoor verwijzen wij u naar uw behandelend arts of de verpleegkundigen op uw afdeling. Heeft u nog vragen of wensen, aarzelt u dan niet om een beroep te doen op n van onze medewerkers, zij helpen u graag verder.

  Voor meer informatie kunt u ook onze website www.waterlandziekenhuis.nl bezoeken. Ook hier vindt u informatie over opname, polikliniekbezoek en nog veel meer.

  Voorzitter raad van bestuur Voorzitter medische staf

  1 Voorwoord, agenda, inhoudsopgave, colofon 3 Kort Nieuws: - Onderzoek naar samenwerking - Regels voor een verwijsbrief - Nieuwe specialisten 5 Kwaliteit en Veiligheid: - Niaz heraccreditatie - Kwaliteit loont 6 Voor patinten: - Informatieavond Borstkanker - Wifi op alle afdelingen - Avondspreekuren 8 Kort Nieuws: - Terugblik Open dag - Kleren maken de man 9 Kaart Medicatieoverzicht 10 Uitgelicht Werkgroep Kind in Nood

  10 Opname informatie

  16 Service-informatie

  19 Patintveiligheid 20 Medische staf 21 Telefoonnummers 22 Adressen 23 Routebeschrijving 24 Puzzel

  Colofon

  Redactie Waterlandziekenhuis, afdeling communicatie - Postbus 250 1440 RN Purmerend Redactieadres 0299 457 203, [email protected] BC Uitgevers BV - Postbus 416 - 8600 AK Sneek E-mail [email protected] - Tel.: 0515 429 429 - Fax: 0515 429 422 Bladmanager/advertenties Dennis de Kam - Tel. 0515 429 428 Vormgeving/opmaak Nanno van Leeuwen - Tel. 0515 429 421 Druk SMG Groep 1

  Agenda

  September

  19 Rondleiding in het geboortehotel en afdeling verloskunde22 Maandviering met de Dienst Geestelijke Verzorging

  oktober

  2 Informatieavond Borstvoeding*16 Informatieavond over Borstkanker17 Informatieavond Bevallen in het Waterlandziekenhuis20 Maandviering met de Dienst Geestelijke Verzorging

  november

  5 Informatieavond Borstvoeding14 informatieavond Continentieproblemen

  Tijden en locatie

  Op onze website onder agenda kunt u altijd deactuele informatie vinden. Ook nieuwe avondenen bijeenkomsten worden hier gepubliceerd. U bent van harte welkom!Voor nadere informatie over aanvangstijden en locatie kunt u terecht op de website:www.waterlandziekenhuis.nl/agenda.

  *Omdat wij graag voor iedereen de tijd nemen,kunnen wij maximaal 25 personen ontvangen tijdens de informatieavonden voor borstvoeding.Daarom is aanmelding verplicht. Inschrijving kan via de website.

 • 2

 • W a t e r l a n d M a g a z i n e 2 0 1 3 / 3

  Kort Nieuws Zorgverzekeraarszien strenger toeop verwijsbrieven

  3

  Sinds begin dit jaar verkennen het Waterlandziekenhuis in Purmerend en het Westfriesgasthuis in Hoorn demogelijkheden om intensiever te gaansamenwerken. Meerwaarde voor patinten is het uitgangspunt voor samenwerking.

  De ziekenhuizen willen samen toegankelijke en kwalitatief goede zorg blijven bieden. Ook maakt samenwerking mogelijk dat complexezorg binnen de regio aangeboden kanworden. Patinten moeten voor demeeste medisch specialistische zorg

  in de buurt terecht kunnen vindenbeide ziekenhuizen.

  De afgelopen tijd hebben artsen, verpleegkundigen en andere mede-werkers uit de twee ziekenhuizen onderzocht welke vormen van samenwerking in de zorg mogelijk zijn.Na deze eerste verkennende fase,welke deze zomer is afgerond, zienbeide ziekenhuizen goede kansenvoor samenwerking om zo zorg in deregio dichtbij te houden. Een definitiefbesluit volgt naar verwachting eindevan dit jaar.

  Onderzoek naar mogelijke intensievere samenwerking

  Nieuwe specialisten

  Er soms wat onduidelijkheid over het gebruik van een verwijsbrief.Wanneer heb je nu een verwijsbriefnodig en wanneer niet?

  Wanneer heeft u een verwijsbrief nodig?- Indien u voor een onderzoek of

  eerste afspraak op de polikliniek van het Waterlandziekenhuis komt n

  - indien de kosten onder de voorwaarden van uw verzekering vallen n

  - indien u wilt dat de verzekeraar deze kosten betaalt.

  Wanneer heeft u geen verwijsbrief nodig?- Indien het een tweede of volgende

  afspraak op een polikliniek betreft (dus als u al eerder op de poli-kliniek voor dezelfde klacht bent geweest) of

  - indien u een acute zorgvraag heeft (dus als u met de ambulanceof via de Spoedeisende Hulp binnenkomt) of

  - indien u door een specialist in het Waterlandziekenhuis een verwijzing krijgt voor een andere specialist in het Waterlandziekenhuis of

  - indien u zelf de kosten betaalt.

  We verzoeken u dringend altijd eenverwijsbrief te vragen aan uw huis-arts, verloskundige of tandarts endeze ook mee te nemen naar hetWaterlandziekenhuis. Zorg-verzekeraars gaan strenger toezienof iemand een verwijsbrief heeft.

  Ziekenhuizen zijn verplicht de verwijsbrief op te slaan in het dossier. Zonder verwijsbrief kan hetzijn dat u de rekening van de zorg-kosten thuisgestuurd krijgt n zelfmoet betalen.

  Het Waterlandziekenhuis heeft een aantal nieuwe specialisten aangetrokken. Vanwege het bereikenvan de pensioengerechtigde leeftijdheeft cardioloog Slob na 32 jaar afscheid genomen van het zieken-huis. Zijn werkzaamheden zullen per oktober worden overgenomen door dr. M.R. Mac Gillavry.

  Ook gynaecoloog W. Van der Veldeis met pensioen gegaan. De

  maatschap heeft versterking gevonden in de persoon van de heer dr. A.H. Knauff. Daarnaast hebben zowel de maatschap orthopedie als de maatschap chirurgie uitbreiding gekregen vanresp. de heer D.A. van Kampen en de heer dr. R. Schouten.

  Per september start er ook een nieuwe neuroloog: mevrouw J.M.W Segers-van Rijn.

  dr. A.H. Knauff dr. R. Schouten.

 • Naar het oordeel van het NIAZ heefthet Waterlandziekenhuis genoegzaamen aantoonbaar gemaakt dat: de cultuur gericht is op voortdurende

  verbetering van de kwaliteit en op borging van de doorgevoerde verbeteringen;

  de besturing en organisatie van de (zorg)processen zo zijn ingericht dat zij redelijkerwijs en reproduceerbaar leiden tot verantwoorde zorg;

  de veiligheid van patinten/clinten, medewerkers, bezoekers en omgeving naar behoren is geborgd.

  Het gaat om een belangrijke erkenningvoor de dienstverlening van zorg-instellingen die gaat over kwaliteit,kwaliteitsverbetering en veiligheid. Dr. Michel Galjee, voorzitter raad van bestuur: We zien het als een belangrijke erkenning van de inspanningen van onze medewerkersen specialisten om de mensen in Purmerend en omstreken van debeste zorg te voorzien. In 2008 behaalde ons ziekenhuis voor heteerst de NIAZ-accreditatie. Met deze heraccreditatie hebben we latenzien dat we op hoog niveau blijven presteren en kwalitatief goede zorgbieden.

  Good practiceOm de accreditatiestatus te behoudenen te verhogen, worden ziekenhuizenregelmatig getoetst op de normen die

  beschrijven aan welke voorwaardeneen ziekenhuis moet voldoen om duurzaam goede kwaliteit van zorg te bieden. De door het NIAZ afgevaardigde auditoren (onafhankelijke (zorg)professionals)lichtten in mei 2012 een week lang hetziekenhuis door. Zij bezochten diverseafdelingen en voerden gesprekkenmet tientallen medewerkers teneindete toetsen of we aan de normen voldoen. Het interne auditsysteem en de ok-rondes, waarmee de afdelingen elkaar beoordelen op kwaliteit en veiligheid werden al directna de audit bestempeld als good practice en kunnen dus als voorbeeldvoor andere ziekenhuizen gelden. De apotheek van het Waterlandzieken-huis is voorloper op het gebied vanmedicatie verificatie (een van de VMSthemas) en is door het NIAZ dan ookvoorgedragen als good practice.

  Verscherpte eisen De eisen voor de heraccreditatie liggen nu aanzienlijk hoger dan bij deeerste accreditatie van het Waterland

  ziekenhuis in 2008. Een ziekenhuismoet allerlei zaken beschrijven enaantonen: varirend van de visiewaarop de organisatie ingericht wordt,tot doelstellingen op het gebied vanklantgerichtheid en -tevredenheid.Door middel van het toetsen of het ziekenhuis ook daadwerkelijk voldoetaan de normen kan er bepaald wordenwaar verbeterpunten liggen. Daarnaast zijn de veiligheidsnormenverhoogd, waarbij ook voldaan moet worden aan de aangescherpteeisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

  De verlenging van de accreditatie-status geeft aan dat onafhankelijkedeskundigen oordelen dat het Waterlandziekenhuis voldoet aan alle eisen van de Kwaliteitsnorm Zorg-instelling die het NIAZ heeft gesteld en dat de medewerkers en medischspecialisten er alles aan doen om dekwaliteit en veiligheid van de zorg-verlening in het ziekenhuis te garanderen.

  Kwaliteit loont!

  De chirurgen van het Waterland-ziekenhuis zijn voor het komendejaar wederom beloond met tweegroene vinkjes voor de kwaliteit van de darmkanker- en stomazorg.Door de Nederlandse Federatie van Kankerpatintorganisaties wordt in de patintenwijzer darm-kanker aangegeven dat het Waterlandziekenhuis voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen voor darmkankerzorg. Eveneenswordt door de Nederlandse Stomavereniging in de Stoma Zorgwijzer deze zelfde goede kwaliteit van zorg kenbaar gemaakt.De patintenwijzers op de website

  van het NFK geven inzicht in de kwaliteitsverschillen tussen de Nederlandse ziekenhuizen.

  4

  kwaliteit en veiligheid

  Waterlandziekenhuis behaalt NIAZ-heraccreditatie

  Het Waterlandziekenhuis heeft opnieuw bewezen uitstekende en veilige zorg te leveren door de ziekenhuis-brede heraccreditatie te behalen van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Met de toegekende accreditatie spreekt het NIAZ zijn vertrouwen uit over de kwaliteit van de zorg die het Waterland-ziekenhuis biedt.

 • W a t e r l a n d M a g a z i n e 2 0 1 3 / 3

  5

  Voor patinten

  Bijzondere avondTruus: Ook dit jaar belooft het weereen bijzondere avond te worden. We nodigen sprekers uit die alles kunnen vertellen over borstkanker en die graag alle vragen willen beantwoorden. Daarnaast zullen erook verschillende kraampjes staanwaar informatie verkrijgbaar is over onder andere diverse

  nabehandelingen, reconstructie, protheses, huidverzorging en pruiken.

  De informatieavond vindt plaats opwoensdagavond 16 oktober in de multifunctionele ruimte op verdiepingB1. Voor nadere informatie over tijdeneen aanmelden verwijzen wij u naaronze website.

  Informatieavond Borstkanker

  Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen: 1 op de 7 vrouwen krijgt de ziekte. Wanneer iemand borstkanker heeft, brengt dit vele vragen met zich mee. Verpleegkundig specialist Truus Smit en haar mamma-team organiseren daarom elk jaar een informatieavond voor (ex-) patinten en overigegenteresseerden in het Waterlandziekenhuis.

  Het Waterlandziekenhuis heeft hetWiFi-netwerk, dat vrije toegang geefttot internet, flink uitgebreid. Sindskort zijn ook alle verpleegafdelingen(met uitzondering van de PAAZ)aangesloten op het netwerk zodatiedereen met een smartphone, laptop of tablet nu gratis gebruik kan maken van internet. De kinderafdeling bood deze service al. Daarmee wordt internetten, e-mailen,of thuiswerken vanuit het zieken-huisbed mogelijk. Voor patinten ishet op deze manier ook gemakkelijkerom contacten te onderhouden methet thuisfront, vrienden en familie. In de loop van het jaar zal het netwerk worden uitgebreid naar de poli-

  klinieken en wachtruimtes.

  BeheerHet WiFi-netwerk van het Waterland-ziekenhuis is voorzien van een disclaimer, die gebruikers eerst moeten accepteren voordat de internetverbinding wordt vrijgegeven.In deze disclaimer staan de spel-regels voor het gebruik van het WiFi-netwerk. Het WiFi-netwerk wordt beheerd door de afdeling ICT. Wanneer iemand misbruik maakt van het netwerk en daarmee andere patinten hindert, bijvoorbeelddoor films te downloaden, kan de verbinding voor die gebruiker verbroken worden.

  Wifi op afdelingenHet Waterlandziekenhuis lanceerde in april een nieuwe website die gebruiksvriendelijk en compleet is ingericht, met de patint in gedachten. Elke bezoeker is met maximaal drie clicks bij de gewensteinformatie, aldus voorzitter Michel Galjee van de raad van bestuur.

  Wist u dat u bij een aantal poli-klinieken ook in de avonduren terecht kunt? De poliklinieken vanGynaecologie, KNO en Revalidatiehebben een avondpoli en ook de afdelingen Radiologie en het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Waterlandziekenhuis hebben een wekelijkse avond-openstelling.

  De avondopenstelling van het lab is een samenwerking tussen het regionale huisartsenlaboratoriumSALT en het WLZ. Iedere dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 uur kunnen patinten geprikt worden op B0.

  De afdeling Radiologie, poli 17(bouwdeel A0) is op dinsdag-avond tot 21.00 uur geopend. Patinten kunnen op afspraak terecht. Deze avondopenstelling is het gevolg van het feit dat steedsmeer mensen in de polikliniek vanhet ziekenhuis vragen om een afspraak in de avonduren.

  Per september is ook de poli van Orthopedie gestart met een avond-spreekuur op dinsdag van 17.00 - 19.00 uur. Ook onze neurochirurg, de heer Selen houdt dan spreekuur. U kunt bij hem terecht voor rug-klachten.

  s Avonds geopend

  Al drie achtereenvolgende jaren ontvangt het Waterlandziekenhuis voor haar goede borstkankerzorg het roze lintje van de Nederlandse Borstkankervereniging.

 • Al bij aankomst op het parkeerterreinwerd duidelijk dat er in het ziekenhuisvan alles te beleven was: kinderenmochten roeien in een kano van Spurdof meedoen aan een skelterrace en bijde achteringang stond een ambulancewaarin iedereen een kijkje mochtnemen. De speciale jubileumeditie van de open dag trok meer dan duizend mensen naar het Waterland-ziekenhuis.Stichting Vrienden van het Waterland-ziekenhuis organiseerde een loterijwaarbij de opbrengst ten goede kwamaan een speelplaats op de kinderpoli-kliniek. De hoofdprijs - een fiets! - werd gewonnen door een gelukkigebezoeker wier zoon in het ziekenhuiswas opgenomen. Moeder en zoonnamen samen de fiets in ontvangst.

  Afdeling Chirurgie had de hand weten

  te leggen op een grote dikke darmwaar de bezoekers doorheen kondenlopen terwijl ze driedimensionale informatie kregen over poliepen, aambeien en tumoren. Op de OK konden mensen een kijkoperatie uitvoeren. Dit werd door veel bezoekers heel leuk maar ook lastig

  gevonden, omdat het in spiegelbeeldgebeurt. Het poppenziekenhuis op de Spoedeisende Hulp had het drukmet alle beren en poppen en de gips-verbandmeester heeft tientallen gezonde polsen in het gips gezet.

  RenieMeer dan honderd oud-medewerkersen -specialisten spraken elkaar vervolgens tijdens de renie, waar zij herinneringen ophaalden aan de periode van de fusie tussen het Sint Lidiuinaziekenhuis en het Stadsziekenhuis en zelfs aan de tijddaarvoor.

  De festiviteiten gingen de rest van defeestweek door: maandag vond er eensymposium plaats, de opgenomen patinten werden op taart getrakteerden vrijdag 21 juni vierden ruim achthonderd medewerkers een personeelsfeest.

  6

  Kort Nieuws

  De collegas van de afdeling Logistiek hebben sinds kort een nieuwe look. Zien zij er niet patent uit?

  Kleren maken de man

  Meer dan duizend bezoekers op de Open dag

  In de zomer van 1988 werd het Waterlandziekenhuis geopend. 25 jaar later vierde het ziekenhuis op zaterdag15 juni haar verjaardag met een open dag en aansluitend een renie.

 • W a t e r l a n d M a g a z i n e 2 0 1 3 / 3

  7

  Medicatieoverzicht

 • 8

 • 9W a t e r l a n d M a g a z i n e 2 0 1 3 / 3

  Uitgelicht

  Sinds 1 juli jl. heeft de overheid eenveldnorm voor kindermishandeling enhuiselijk geweld ingesteld. Binnen de nieuwe veldnorm is iedere zorg-verlener zelf verantwoordelijk voor hetsignaleren van kindermishandeling.Het is dan ook van groot belang dat iedereen in het ziekenhuis leert signalen van kindermishandeling te herkennen en vermoedens van mishandeling meldt. Het blijft echterlastig om vermoedens van kinder-mishandeling uit te spreken of er ietsmee te doen.

  Kinderarts Leontien Wafelman: Ook ik vind het soms moeilijk om kinder-mishandeling bij ouders aan te kaarten,maar ik houd mezelf altijd voor ogendat het gaat om een weerloos kind datzelf niet in staat is weerstand te biedentegen de mishandeling. Ook SEH-artsJelle Wijnands heeft ervaring: Als jeouders vertelt over de vermoedens die je hebt van kindermishandeling,dan is er vaak een grote angst: uit huis plaatsen van het kind. Uiteraardvertellen wij de ouders dat dit niet het doel is, maar dat we ervoor willenzorgen dat het kind weer in een veiligeomgeving kan opgroeien.

  Werkgroep Kind in NoodBeide artsen vormen samen met een gipsmeester, een SEH-verpleeg-kundige, twee kinderverpleeg-

  kundigen, een kind- en jeugd-psycholoog, een maatschappelijk werker en de juridisch medewerkervan de werkgroep Kind in Nood.Deze werkgroep bestaat al een aantaljaar en richt zich op het signaleren enmelden van kindermishandeling. Jelle: De leden van onze werkgroep en verpleegkundigen op de kinder-afdeling zijn speciaal geschoold in het herkennen van kinder-mishandeling, maar dus ook in het uiten van vermoedens. Daarin kunnen wij onze collega`s dus ook adviseren. Leontien: Je merkt dat veel collegas hetprettig vinden om even te sparren. Vaak als het niet helemaal duidelijk is of het echt mishandeling is, vragen ze ons om even mee te denken.

  Niet alleen bevindingen bij kinderenkunnen een signaal voor kinder-mishandeling vormen. Jelle: Als wijvolwassenen op de SEH krijgen metalcoholvergiftiging, tekenen van huiselijk geweld of een zelfmoord-poging dan gaat de behandelaar actief na hoe de thuissituatie is. Als er kinderen in het spel zijn, wordt hierextra aandacht aan besteed en gaanwe na of er voldoende hulpverleningaanwezig is. Zo niet, dan wordt in eerste instantie met de huisarts enJeugdzorg gesproken. Bij aanhoudende twijfel over de veiligheid, onwil tot meewerken vanouders of een acuut onveilige situatievan het kind in dit gezin wordt eenAMK-melding gedaan. Het Advies- enMeldpunt Kindermishandeling geeftadvies en onderzoekt (vermoedelijke)situaties van kindermishandeling enbrengt zonodig de juiste hulp op gang.

  Kind in Nood

  Jaarlijks worden in Nederland naar schatting 100.000 kinderen mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Soms belanden deze kinderen in het ziekenhuis. Hoe gaan artsen en verpleegkundigen hiermee om?

  Ik vermoed kindermishandeling, wat nu?- Ga op zoek naar (meer) aanwijzingen en leg dit vast op papier- Vraag zonodig advies bij het Advies- en meldpunt Kindermishandeling- Bespreek je vermoedens met ouders/verzorgers- Werken de ouders mee? Bespreek samen een manier om het probleem

  aan te pakken- Werken de ouders niet mee? Maak een melding bij het Advies- en meldpunt

  Kindermishandeling

 • 10

  O p n a m e i n f o r m a t i e

  VoorbereidingOpnamedatumIn samenspraak met uw arts is beslotendat u opgenomen gaat worden in het Waterlandziekenhuis. Als we de opname-datum niet meteen vast kunnen leggen,wordt er telefonisch contact met u opgenomen, zodra de opnamedatum bekend is. Bij het vaststellen van de opnamedatum houden we uiteraard zoveel mogelijk rekening met uw wensen.Soms kan een geplande opname nietdoorgaan door bijvoorbeeld een grootaantal spoedopnames. In dat geval krijgt u zo snel mogelijk bericht en een nieuweopnamedatum.

  Wat neemt u mee?Wij vragen u uw afsprakenkaart, identiteitsbewijs en uw bewijs van inschrijving van uw zorgverzekeringmee te nemen op de dag van opname.Indien de adresgegevens op uw afsprakenkaart niet meer kloppen, verzoeken wij u om dit zo spoedig mogelijk te melden bij de inschrijfbalie.Dit is niet alleen voor het ziekenhuis van belang, maar ook voor u. Als uw gegevens niet kloppen, bent u niet goed bereikbaar en kunnen wij u eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld de tijd van uw opname niet adequaatdoorgeven.

  Op een rijtje: Pyjama of andere nachtkleding Kamerjas Toiletspullen (geen handdoeken) Pantoffels of slippers Ondergoed Een medicatieoverzicht van medicatie die u van uw apotheek krijgt (op te vragen bij uw eigen apotheek) De medicijnen die u thuis regelmatig gebruikt (ook als deze van de drogisterij komt) in hun originele verpakking Klein geldbedrag Iets te lezen/spelen/puzzelen

  Als u onverwacht opgenomen wordtzorgt het Waterlandziekenhuis voor tijdelijke nachtkleding en toiletspullen.Wij adviseren u geen kostbare of waardevolle spullen mee te nemen.

  IdentificatieplichtDe Wet fraudebestrijding zorg-verzekeringswetten verplicht ziekenhuizende identiteit van hun patinten te controleren. Dit is de reden dat u zich, alsu het ziekenhuis bezoekt voor opname ofbehandeling, op verzoek van een mede-werker moet kunnen legitimeren met eenverzekeringsbewijs of officieel identiteits-bewijs. Als u zich meldt voor opnamewordt uw identiteit altijd gecontroleerd. U kunt zich legitimeren met de volgendedocumenten: Geldige reisdocumenten in de zin van

  de paspoortwet, te weten: Nationaal paspoort Diplomatiekpaspoort Dienstpaspoort Reisdocument voor vreemdelingen Reisdocument voor vluchtelingen Nooddocument Ander, door de minister vast te stellen reisdocument Nederlandse identiteitsbewijs Een document waarover een vreemdeling ingevolge de vreemdelingenwet 2000 beschikt ter vaststelling van nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie Geldig rijbewijs

  MRSA-bacterieMRSA is een bacterie die niet met gebruikelijke antibiotica te behandelen is.Ontstekingen veroorzaakt door deze bacterie, zijn dan ook moeilijk te genezen.Voor gezonde mensen kan de bacterieweinig kwaad. Maar mensen met een verminderde weerstand, bijvoorbeeld ziekenhuispatinten, lopen meer risico omziek te worden. De MRSA-bacterie komtgelukkig in Nederland weinig voor. Helaasdaarentegen in het buitenland veel vaker.Om de MRSA-bacterie zoveel mogelijkbuiten onze ziekenhuisdeuren te houden,vragen wij u het volgende: Bent u in de drie maanden voorafgaand aan uw opname in het Waterland- ziekenhuis minimaal 24 uur opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis? Heeft u in de drie maanden voorafgaand aan uw opname in het Waterlandziekenhuis een behandeling ondergaan in een buitenlands zieken- huis, waarbij huid- of bloedcontact is geweest, bijvoorbeeld een injectie, infuus of hechtingen? Heeft u beroepsmatig contact met levende varkens of vleeskalveren of woont u op een varkensboerderij?Beantwoordt u n van deze drie vragenmet ja, neemt u dan zo spoedig mogelijkcontact op met uw huisarts. Voor uw eigenveiligheid en die van andere patinten, ishet zeer belangrijk dat u dit echt doet vooruw opname in het Waterlandziekenhuis.Uw huisarts onderzoekt of u drager bentvan de MRSA-bacterie. Is dit het geval,dan wordt uw opname uitgesteld. Wanneerdit om medische redenen niet mogelijk is,gaat de geplande opname vanzelfspre-kend door. Wij nemen dan wel extra veiligheidsmaatregelen in acht. Wanneer uniet bij uw huisarts terecht kunt, neemt udan contact op met de ziekenhuishyginistvan het Waterlandziekenhuis, telefoonnummer (0299) 45 73 17.

  Financile informatieWanneer u voor opname naar het Waterlandziekenhuis komt, neemt u dan een bewijs van uw geldige ziekte-kostenverzekering mee. Indien u niet (aantoonbaar) verzekerd bent, verzoekenwij u de geschatte kosten voor opnamevooruit te betalen op de financile administratie van het Waterlandzieken-huis. De financile administratie van het

  Waterlandziekenhuis is geopend tijdenskantooruren en te vinden op B1.Sinds januari 2005 gebruiken zieken-huizen de Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) om vast te leggenwelke aandoening patinten hebben (diagnose), welke behandeling zij krijgenen wat de kosten daarvan zijn. Dit betekent dat verrichtingen, consulten enverpleegdagen niet meer afzonderlijk inrekening worden gebracht. Hiervoor in deplaats wordt een volledig behandeltrajectonder n declaratiecode gezet en ook alszodanig in rekening gebracht. Meer informatie hierover kunt u vinden opwww.nza.nl

  Behandelingen in de ziekenhuizen waaruw zorgverzekeraar afspraken mee heeftgemaakt, worden, wanneer het in uw polisvoorwaarden is vermeld, altijd vergoed. Voor behandelingen in zieken-huizen waarmee uw verzekeraar geencontract heeft afgesloten, stelt de zorg-verzekeraar zelf een vergoeding vast in de polisvoorwaarden. Raadpleeg dus uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding vande kosten.

  Rechten enplichtenIn de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijnde rechten en plichten van de patint enzijn behandelaar vastgelegd. Daarnaastheeft de patint een aantal rechten opgrond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Deze wettenbieden een basis voor een gelijkwaardigerelatie tussen beide partijen. Naast hetgeen beschreven wordt in deze wetten,zijn natuurlijk openheid en wederzijds vertrouwen in deze relatie heel belangrijk.

  Recht op informatieUw behandelaar moet u in begrijpelijketaal informatie geven over: Uw ziekte of aandoening De aard van voorgestelde behandeling of onderzoek De mogelijke risicos en complicaties hiervan Hetgeen u mag en kan verwachten van voorgestelde behandeling of voorgesteld onderzoek Eventuele andere behandelingen of onderzoeksmogelijkheden Consequenties van niet behandelen of onderzoeken Eventuele bijwerkingen medicijngebruik

  U heeft deze informatie nodig om weloverwogen een beslissing te kunnennemen over de manier waarop u wel ofniet behandeld of onderzocht wilt worden.Omdat uw behandelaar in principe geenenkele vorm van behandeling en geenenkel onderzoek kan starten zonder dezeweloverwogen beslissing hierover van u,is het belangrijk dat u het aangeeft wanneer u nog niet alle informatie

 • 11

  begrepen heeft en wanneer u nog meerwilt weten. Uw behandelaar zal de informatie altijd geheel op uw situatie toespitsen, u bent immers degene die deinformatie moet kunnen begrijpen.

  Toestemming voor een behandelingof onderzoekWanneer u voldoende informatie heeft gekregen kunt u beslissen of en hoe u onderzocht en/of behandeld wilt worden.U mag alleen onderzocht of behandeldworden als u hiervoor toestemming geeft.Bij zeer ingrijpende behandelingen zal een behandelaar uitdrukkelijk om uw toestemming vragen. Zonodig wordt ditschriftelijk vastgelegd. In alle andere gevallen en tijdens de duur van de behandeling wordt uw toestemming nietsteeds gevraagd, maar wordt uitgegaanvan uw instemming gedurende het traject.Tenzij u natuurlijk anders aangeeft. In acute situaties mag en moet de behandelaar soms zonder uwtoestemming handelen.

  MinderjarigenKinderen tot 12 jaar mogen nog nietvoor zichzelf beslissen. Wel moet ook aanjonge kinderen op een begrijpelijke manier worden verteld wat er gaat gebeuren en waarom. De beslissing voor onderzoek of behandeling wordt genomen door hun ouders of voogd.

  Kinderen van 12 tot 16 jaar zijn overhet algemeen goed in staat hun eigen situatie te overzien en een eigen meningte hebben. Voor hun onderzoek en behandeling is daarom toestemming nodigvan zowel het kind als van ouders ofvoogd. Als ouders of voogd en het kind het niet met elkaar eens zijn, zal debehandelaar in principe doen wat het kindvraagt.

  Kinderen vanaf 16 jaar worden in deWGBO gelijkgesteld met volwassenen. Zijmogen dus zelf beslissen. Toestemmingvan ouders of voogd is niet nodig. Aan ouders of voogd wordt ook zonder toestemming van het kind geen informatiegegeven.

  Wetenschappelijk onderzoekNaast de reguliere onderzoeken en behandelingen wordt er in het Waterland-ziekenhuis ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dit is nodig om kenniste vergroten en betere medicijnen en behandeltechnieken te vinden. Voor sommige onderzoeken is de medewerkingvan patinten nodig. Deze onderzoekenzijn goedgekeurd door de medisch ethische commissie van het Waterland-ziekenhuis. Wanneer uw medewerking wordt gevraagd, heeft u recht op goede voorlichting vooraf. U ontvangt ook schriftelijke patinteninformatie over het onderzoek. De keus om aan weten-schappelijk onderzoek mee te werken ligt geheel bij u. Wij respecteren uw keuze.Als u besluit niet mee te werken, heeft ditgeen gevolgen voor de relatie met uw artsof behandeling. Voor deelname is altijdvooraf uw toestemming nodig.

  Als u niet zelf kunt beslissenWanneer u (tijdelijk) niet zelf in staat bentom toestemming te geven, zal de behandelaar er een naaste van u bij betrekken. Bijvoorbeeld uw partner of eenfamilielid. Als u in het bezit bent van eenwilsverklaring, wordt deze door de behandelaars nageleefd. Een wils-verklaring is een schriftelijke verklaringwaarin u, in uw eigen bewoording en opuw eigen manier, duidelijk aangeeft hoe uwilt dat er in bepaalde situaties gehandeldwordt. U kunt bijvoorbeeld uw partner, familieleden of uw huisarts laten weten dat u over een wilsverklaring beschikt,maar u kunt deze verklaring ook aan uwbehandelend arts geven die de verklaringin uw dossier bewaart. De wilsverklaringmoet voorzien zijn van een recente datumen uw handtekening. Vanzelfsprekendmoet de inhoud van uw wilsverklaring binnen de in ons land geldende juridischekaders blijven, anders is het voor uw behandelend artsen onmogelijk de wils-verklaring na te leven.

  Medisch dossierVan iedere patint worden medische gegevens vastgelegd in een dossier. Ditkunnen bijvoorbeeld zijn rntgenfotos,brieven aan huisarts en specialisten, verwijsbrieven en resultaten van onder-zoeken. Als geheel vormt uw dossier eenbeschrijving van het gehele verloop vanuw ziektegeschiedenis. U heeft het rechtuw dossier in te zien. Bovendien heeft urecht op kopien uit uw medisch dossieren van rntgenfotos. Hier zijn wel kostenaan verbonden. Een standaard aanvraagformulier kunt uterugvinden op de website van het Waterlandziekenhuis. www.waterlandziekenhuis.nl

  Het recht op privacyAlle medewerkers van het Waterland-ziekenhuis zijn tot geheimhouding verplicht over alle zaken waarvan zij beroepshalve kennis nemen. Gegevensdie worden vastgelegd in een dossier worden uitsluitend gebruikt door degenedie u behandelt. Behandelaars die bij uwbehandeling betrokken zijn mogen onderling gegevens uitwisselen. Meestalontvangt uw huisarts een brief, waarvanandere artsen die u behandelen (binnen of buiten het ziekenhuis) zo nodig eenkopie krijgen. De 24-uurs apotheek Waterland vraagt overzichten van uw geneesmiddelen op en verstrekt deze aanmedebehandelaars.

  Informed consentWanneer uw medische behandeling aaneen andere hulpverlener wordt over-gedragen, worden uw medische gegevensdoorgegeven. Wij gaan er vanuit dat uhiermee instemt, doet u dat niet, verzoeken wij u dit van tevoren bij uw behandelend specialist kenbaar te maken.U kunt er van uit gaan dat uw persoonlijkemedische gegevens niet zonder uw toestemming aan anderen worden verstrekt.

  Opname-informatie

 • Het Waterlandziekenhuis levert een bijdrage aan regionale en landelijke registratie-systemen. Voorbeelden zijn: Verloskundige registratie Financile gegevens aan ziektekosten- verzekeraars (dit is iets anders dan de declaraties bij uw eigen verzekerings- maatschappij) Kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA) Registratie orgaandonatie De 10 veiligheidsthema's uit het landelijke VMS Veiligheidsprogramma De gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en statistieken. De registraties uit de VMS-thema's worden ook gebruikt ter verankering van de patintveiligheid in hetWaterlandziekenhuis. Alle gegevens voorwetenschappelijk onderzoek, statistieken,en (infectie-)registraties worden in anonieme vorm opgestuurd en zijn niet te herleiden tot individuele patinten.

  Wet Infectie PreventieIn het kader van het recht op privacy dienen wij u nog te wijzen op de Wet Infectie Preventie. Deze wet verplicht behandelend specialisten bepaalde infectieziekten aan de GG&GD te melden.

  Orgaan- en weefseldonatieOrgaan- en weefseldonatie is gebondenaan de wet op orgaandonatie en kent eenvolledig-beslissysteem. Iedereen vanaf 12 jaar en ouder kan zijn of haar wens watbetreft orgaandonatie laten opnemen inhet landelijk Donorregister. Uw arts kan ubij opname hier naar vragen. Indien de toestand van de patint daar aanleidingtoe geeft, zal de arts het Donorregisterraadplegen. Wanneer iemand geen gebruik heeft gemaakt van de registratie-mogelijkheid, wordt de nabestaanden om toestemming voor donatie gevraagd.Het is dus van belang dat u uw keuzedoorgeeft aan uw nabestaanden.

  VerbeteringenWij werken voortdurend aan de verbeteringvan onze dienstverlening en vinden hetdaarom waardevol als u uw ervaringen,suggesties, tips of vragen met ons wiltdelen. Wij adviseren u dan in eerste instantie contact op te nemen met de betreffende afdeling of medewerker. Kuntu op de afdeling niet terecht, dan kunt uook uw verhaal of vragen kwijt op het

  Patinten Servicepunt in de centrale halvan ons ziekenhuis. (zie ook pagina 21).

  KlachtenWanneer u niet tevreden bent over eenbepaald aspect van uw behandeling ofverblijf in het Waterlandziekenhuis, vindenwij het ook fijn als u dit meldt. U kunt bij de medewerkers van de afdeling uw ervaringen kwijt. Het kan echter zijn dat u uw ontevredenheid niet kunt of wilt bespreken met de betreffende persoon(personen) of dat u er samen niet uitkomt.In dat geval kunt u contact opnemen metde klachtenfunctionaris en/of de klachten-commissie. Meer informatie kunt u vindenin de folder Wegwijzer bij klachten. Opelke afdeling kunt u er eentje opvragen.

  PlichtenDe relatie tussen een patint en een behandelaar is, juridisch gezien, gebaseerd op een overeenkomst. Dit geeft u als patint naast uw rechten ook een aantal plichten.

  Plicht tot medeverantwoordelijkheidTegenover uw recht om goed genformeerd te worden staat voor u deverplichting uw behandelaar duidelijk en volledig te informeren over uw gezondheidstoestand, maar ook overbijvoorbeeld uw thuissituatie als dit vooruw behandeling van belang kan zijn. U dient zoveel mogelijk mee te werkenaan uw behandeling door het opvolgenvan de door uw behandelaar aan u gegeven adviezen en voorschriften.

  Financile plichtenU wordt geacht er voor te zorgen dat uwbehandelaar tijdig door u of door uw zorgverzekeraar wordt betaald voor deverrichtingen. Op de behandelings-overeenkomst is het Nederlands recht vantoepassing, evenals de algemenebetalingsvoorwaarden van het ziekenhuis.Voor een behandeling in het Waterland-ziekenhuis moet u in het bezit zijn van geldige verzekeringspapieren. Indien uniet of onvoldoende verzekerd bent,neemt u dan vooraf contact op met uwzorgverzekeraar. Of, als u helemaal nietverzekerd bent, met de sociale dienst vanuw woonplaats. Bij opname stelt het Waterlandziekenhuis uw ziektekosten-verzekeraar op de hoogte van uw opname

  en later van uw ontslag. Notas gaan, afhankelijk van de met de zorgverzekeraargemaakte afspraken, rechtstreeks naar deverzekeraar of eerst naar uzelf. Notas diebetrekking hebben op verpleegkostengaan rechtstreeks naar de verzekerings-maatschappij. Het ziekenhuis vraagt daarvoor bij uw verzekeringsmaatschappijeen garantieverklaring aan. Het is dan ook van belang dat u uw persoonlijke en verzekeringsgegevens goed aan ons doorgeeft.

  MedicijnenOm een goede behandeling te kunnenbieden is het belangrijk dat onze behandelaars weten welke medicijnen u thuis gebruikt. Tijdens uw opname worden uw medicijnen verstrekt door deziekenhuisapotheek, niet door de 24-uursapotheek in de centrale hal van het Waterlandziekenhuis. Het is aan te radeneen medicatieoverzicht mee te nemen.Zon overzicht kunt op opvragen bij uweigen apotheek. Ook horen wij graag vanu welke medicatie u thuis gebruikt. Ookals dit paracetamol is uit de drogisterij. Wij vragen u uw medicijnen in origineleverpakking mee te nemen en te laten zienaan de verpleegkundige of de zaalarts.Geef het ook aan als uw medicijngebruikanders is dan op het etiket staat vermeld. Neem tijdens uw verblijf nooit medicijnenin zonder overleg met de verpleegkundigeof zaalarts. Een verkeerde combinatie van verschillende medicijnen kan gevaarlijk voor u zijn. Het kan zijn dat een geneesmiddel tijdens uw opname vervangen wordt door een ander genees-middel met dezelfde werking. Indien u inhoudelijke vragen hebt over uw medicatiekunt u deze ook stellen aan de ziekenhuis-apotheker.

  Als u weet dat u overgevoelig of allergischbent voor bepaalde medicijnen of stoffen,laat het uw behandelend specialist en verpleegkundige weten. Specialist en apotheker kunnen hier dan rekening mee houden bij het voorschrijven van medicijnen in het ziekenhuis en bij ontslag. Als u niet bent opgenomen kunt u met uw recepten naar de 24-uurs apotheek Waterland gaan. De zieken-huisapotheek en de 24-uurs apotheek Waterland kunnen gegevens over uw medicijngebruik opvragen bij uw eigen12

  O p n a m e i n f o r m a t i e

 • 13

  apotheek. Dit gebeurt voor uw eigen veiligheid. Heeft u hier bezwaar tegen?Neem dan minimaal een week voor de opname contact op met het Apotheek Service Punt, telefoonnummer (0299) 45 79 00 (maandag t/m vrijdag tussen 20.00 en 21.00 uur).

  ContactpersoonOm uw privacy zo goed mogelijk te kunnen waarborgen geven wij geen (medische) informatie over u aan anderen.Natuurlijk kunt u wel zelf iemand uit uw familie of vrienden aanwijzen die optreedt als uw contactpersoon.

  De door u aangewezen contactpersoonkan bij ons terecht voor medische informatie over u, hij of zij krijgt van onsbericht na afloop van een operatieve ingreep en wordt door ons gebeld indiendaar onverhoopt aanleiding toe is. We vragen u dan ook overige familie envrienden geen contact op te laten nemenmet de verpleging of de arts. Uw contact-persoon is de enige die zelf inlichtingenover u mag inwinnen. Familie en vrienden kunt u voor informatie over uwgezondheidstoestand verwijzen naar decontactpersoon.

  Opname AankomstWij raden u aan op de dag van opnamesamen met uw contactpersoon naar hetziekenhuis te komen. U meldt zich op hetafgesproken tijdstip bij de betreffende verpleegafdeling, waar u wordt ontvangendoor een verpleegkundige. Zij leidt u rondover de verpleegafdeling en uw kamer. De verpleegkundige vertelt u kort over wat u tijdens de opname te wachten staat. Na het opnamegesprek kunt uw contactpersoon weer naar huis.

  Poli-afspraken tijdens u opname Soms valt een eerder gemaakte poli-afspraak samen met uw ziekenhuis-opname.Meldt dit bij uw opnamegesprek op de afdeling. Zodat u weet of uw poli-afspraakdoor kan gaan of afgezegd zal worden.

  PolsbandjeEen van de veiligheidsmaatregelen binnenhet Waterlandziekenhuis is dat u bij opname een polsbandje om krijgt. Udraagt dit polsbandje tijdens uw geheleverblijf in het Waterlandziekenhuis. Uwnaam, geboortedatum en verpleeg-afdeling staan hierop vermeld. Dit maakteen ieder onder alle omstandigheden duidelijk wie u bent.

  KamerNaast uw bed vindt u een nachtkastje.Verder beschikt iedere patint over eeneigen smalle kledingkast. Vanuit uw bedkunt u uw leeslamp, radio en de bel voor het oproepen van een verpleegkundigebedienen. In de verlichtingsbalk boven uwhoofd bevindt zich een klein nachtlampje.

  Het Waterlandziekenhuis beschikt over koelplafonds. Deze zorgen ervoor dat detemperatuur in de kamer ook in de zomeraangenaam blijft.

  Gemengd verplegenHet aantal bedden op uw kamer kan variren van n tot vier. Om de wacht-tijden voor opname in het Waterland-ziekenhuis zo kort mogelijk te houden,wordt er gemengd verpleegd. Dit houdt in dat er geen aparte kamers voor mannen en vrouwen zijn.Wanneer u bezwaar heeft tegen gemengdverplegen kunt u dit vanzelfsprekend kenbaar maken. Wij proberen dan een oplossing te vinden.

  Screening voor patienten van 70+Een groot deel van onze patinten-populatie bestaat uit de groep 70+. Steedsvaker gaat het om zorgverlening aankwetsbare ouderen. Vaak is er sprake van meer dan een aandoening, meer lichamelijke beperkingen en een moeilijkervoorspelbaar verloop van de ziekenhuis-opname. Ook is de kans op complicatiesbij deze groep hoger.

  Om die reden worden patinten van bovende 70 jaar gescreend op kwetsbaarheid door middel van vragenlijst. Deze vragenlijst ontvangt de patint bij binnenkomst via de pre-operatieve poli (pre-op poli), SEH of bij een acute

  opname op de verpleegafdeling. Wanneer dat uit de vragenlijst nodig blijktzal de verpleegkundige ouderenzorg vanhet Waterlandziekenhuis contact opnemenmet de patint. Op die manier werken wij er actief aan eventuele complicatieseerder zichtbaar te hebben zodat het verblijf zo goed mogelijk verloopt.

  BezoektijdenHet Waterlandziekenhuis hanteert doorlopende bezoektijden. In verbandmet de rust en privacy van patinten,laten wij alleen bezoek toe tijdens dezebezoekuren. Bezoek is leuk, maar ook vermoeiend, vooral voor net geopereerde of ernstig zieke patinten.Daarom mogen er maximaal twee bezoekers per patint aanwezig zijn.Het is in het belang van al onze patinten, dat het bezoekuur zo rustigmogelijk verloopt.

  Wanneer uw bezoek niet tijdens de bezoektijd kan komen, of als u alleenwilt zijn met uw bezoek, overleg daneven met de verpleegkundigen. Wellichtkunt u, als uw situatie dit toelaat, evenmet uw bezoek naar het restaurant inde centrale hal van het ziekenhuis.

  Alle verpleegafdelingen (met uitzondering van onderstaande afdelingen)dagelijks van 14.00 - 20.00 uurweekend en feestdagen ook van11.00 - 12.00 uur (IC uitgezonderd)

  Dagbehandeling geen bezoek mogelijk.

  Kinderafdelingdagelijks van:15.30 - 17.00 uur en 18.00 - 19.00 uur (bezoek voor tieners tot 20.00 uur)

  weekend en feestdagen ook van

  11.00 - 12.00 uurOuders beschouwenwij niet als bezoek, zij zijn24 uur per dag welkom.

  PAAZdagelijks van:18.30 - 20.00 uur weekend en feestdagen ook van 11.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

  Verloskunde/gynaecologiedagelijks van:11.00 - 12.00 uur en 15.00 - 20.00 uur

  RegelsDoorlopende bezoektijden betekent meer keuzevrijheid voor patinten en hun naasten. Deze vrijheid mag niet ten koste gaan van de zorg aan onzepatinten. Om die reden gelden er enkele regels voor het bezoek:

  Elke patint mag maximaal 2 bezoekerstegelijkertijd ontvangen. (uiteraard mag u afwisselen tijdens het bezoekuur).

  De verpleging kan te allen tijde bezoekers vragen om (even) de zaal te verlaten. Bijvoorbeeld wanneer de patint verzorgd moet worden of een onderzoek moet ondergaan.

  In het belang van al onze patinten is het noodzakelijk dat het bezoek-uur zo rustig mogelijk verloopt.

  Opname-informatie

 • 14

  Verblijf

  BehandelingUw behandelend specialist voert overlegmet u over welke behandelingen en/of onderzoeken er nodig zijn. Voor een operatieve ingreep streeft uw arts er naareven langs te komen. Bereid gesprekkenmet uw arts goed voor en geef alle informatie over uw gezondheidstoestand.Deze gesprekken verlopen het beste als u het zelf aangeeft wanneer iets u niet duidelijk is. Vraag gerust om verduidelijking of herhaling van de informatie. Als u geopereerd wordt, zal de arts vooraf het verloop van de operatiemet u doornemen. Ook kunt u vragen stellen over hoe u zich het beste kuntvoorbereiden en welke pijn en ongemakken u direct na de operatie kunt verwachten. Het is daarnaast ook verstandig op te schrijven welke medicijnen u gebruikt en vragen te stellenals de medicijnen er anders uitzien dan uverwacht. Volg tenslotte instructies en adviezen van de behandelend arts goedop. Naast de behandelend arts, kunt u altijd bij de verpleegkundigen en anderemedewerkers terecht met uw vragen ofopmerkingen.

  DagverblijfElke verpleegafdeling heeft een dagverblijfwaar u kunt zitten. U kunt hier boeken entijdschriften lezen of een spelletje spelen.Roken is hier, zoals in het gehele zieken-huis niet toegestaan.

  Verlaten van de afdelingAls u van de verpleegafdeling af gaat, om een stukje te lopen bijvoorbeeld, wilt u dit dan doorgeven aan de afdelings-secretaresse of de verpleegkundige. Het kan namelijk altijd zo zijn dat u onverwacht opgeroepen wordt voor onderzoek of doktersvisite. In dat gevalweten wij dan dat u even van de afdelingbent.

  Met wie krijgt u te makenTijdens uw verblijf krijgt u te maken metverschillende medewerkers van het ziekenhuis. Als u door alle verschillendegezichten niet meer weet welke functie iemand uitoefent, vraag het gerust.

  Medisch specialistn van de medisch specialisten is uwhoofdbehandelaar en verantwoordelijkvoor uw medische zorg. Wanneer de specialist onderzoek laat doen, beoordeelt hij de resultaten en bespreektdeze met u. De behandelend arts zal ookafspraken met u maken over medicijn-gebruik, dieet, onderzoek etc.

  Arts-assistenten en co-assistentenTijdens uw verblijf kan het voorkomen dat sommige taken van de specialist overgenomen worden door arts-assistenten en/ of co-assistenten. Dit zijnrespectievelijk artsen in opleiding tot specialist en studenten in opleiding tot

  artsen. Wanneer u het niet hier niet meeeens bent, overlegt u dit met uw specialist, hij blijft eindverantwoordelijkvoor uw medische zorg.

  AnesthesioloogWanneer u een grotere operatie ondergaat, verzorgt de anesthesioloog de pijnstilling (ruggenprik) of narcose.Wanneer u niet op het preoperatievespreekuur van de anesthesioloog bent geweest, komt hij meestal een dag voorde operatie langs om uw medische gegevens en de gang van zaken met udoor te nemen.

  VerpleegkundigenU heeft tijdens uw opname het meest temaken met de verpleegkundigen. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor deverpleging en verzorging en stemmen de zorg af met de artsen en andere hulpverleners. Voor vragen en/ of opmerkingen over de verpleging of verzorging kunt u bij hen terecht. Ook kunt u aan een verpleegkundige vragenom een gesprek te regelen met bijvoorbeeld de geestelijk verzorger ofmaatschappelijk werker.

  Focus zorgondersteunersFocus zorgondersteuners zijn medewer-kers die speciaal zijn opgeleid om diversezorgondersteunende taken uit te voeren.

  De verpleegkundigen kunnen zich daardoor nog intensiever richten op hunverpleegkundige taken. Op uw afdelingziet u elke dag dezelfde focus medewerker, waardoor dit een vertrouwd gezicht voor u wordt. De focus mede-werker voert geen medische taken uit,maar kan wel medische hulp voor u inschakelen. Zij verzorgt uw maaltijden en drankjes en maakt dagelijks uw kameraan kant.

  VrijwilligersIn het Waterlandziekenhuis zijn 140 vrijwilligers werkzaam. Zij kunnen u van dienst zijn bij uiteenlopende activiteiten: het in de centrale hal ontvangen en wegwijs maken van patinten en bezoekers; het verzorgen van bloemen op de verpleegafdelingen, het maken van een praatje; het opvangen van patinten die worden opgenomen; het serveren van koffie, thee en limonade in de wachtkamers van de poliklinieken; het opvangen van ouders van kinderen die een KNO operatie ondergaan; het verzorgen van actuele lectuur in de wachtkamers; het vervoeren van patinten die opgenomen zijn naar onderzoek- of behandelafdeling; gratis vervoer in onze Waterlandmobiel op het parkeerterrein; het bijhouden van de bibliotheek van de verpleegkundig specialisten; het vervoeren van middelen en materialen naar het Behandelcentrum Waterland Oost; het, in overleg met de behandelaars, bieden van een massage aan patinten die opgenomen zijn.Uiteraard houden ook onze vrijwilligerszich aan de geheimhouding. Voor informatie over vrijwilligerswerk kuntu terecht bij Hilda Onverwagt, telefoon(0299) 45 72 96.

  O p n a m e i n f o r m a t i e

 • 15

  Overige medewerkersNaast bovengenoemde personen werkener natuurlijk nog veel meer mensen in ons ziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan de ditisten, de fysiotherapeuten, de apothekers en het administratievepersoneel.

  Mobiele telefoonsIn het Waterlandziekenhuis is het gebruikvan mobiele telefoons beperkt toegestaan.U kunt bij de verpleegkundigen op uw afdeling navragen welke regels er voormobiel telefoneren gelden op uw afdeling.

  MaaltijdenUw maaltijden worden geserveerd door de focus zorgondersteuners. Hierondervindt u de tijden. Meer informatie over demaaltijden vindt u in het service katern.

  Vermissing/diefstal goederenHet Waterlandziekenhuis is niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen. Laat uw eigendommenniet zonder toezicht achter. Bij vermissingvan of schade aan uw eigendommen kunt een meldingsformulier invullen. Ukunt hiernaar vragen bij de verpleging. Met dit formulier kunt u zelf officieel aangifte doen bij de politie.

  Naar huis

  WanneerMeestal hoort u voor opname hoe lang uwverblijf in het ziekenhuis ongeveer gaatduren. Wanneer u daadwerkelijk met ontslag gaat, is afhankelijk van het verloop van uw herstel. Uw behandelendspecialist zal u hier zo goed mogelijk overinlichten.

  NazorgVoor uw vertrek bespreekt uw behandelend specialist de verdere behandeling na ontslag. Misschien moet u nog een dieet volgen, is fysio-therapeutische behandeling nodig of moet u bepaalde medicijnen gebruiken. In de meeste gevallen volgt er na eenaantal weken nog een poliklinische

  controle. Mocht u iets niet begrijpen, ofnog een keer willen horen, vraag het gerust. Onze medewerkers vertellen ugraag alles wat u wilt weten.Het is belangrijk voorafgaand aan uw ontslag na te gaan of u thuis of eldersaanvullende zorg of voorzieningen nodigheeft. Indien nodig kan de transfer-verpleegkundige ingeschakeld wordenvoor het regelen van de nazorg, bijvoorbeeld thuiszorg of (tijdelijke) zorg in een verzorgingstehuis of verpleeghuis. Tijdens uw ontslaggesprek kunt u hieroveralle informatie krijgen die u nodig heeft.

  OntslagpakketVoor u naar huis gaat, krijgt u van de verpleegkundige een ontslagpakket.Hierin vindt u een afspraak voor controleop de polikliniek, instructies voor thuis eneen enquteformulier. De enqute wordtanoniem afgenomen. Voor het ziekenhuisis uw informatie een hulpmiddel om eventuele tekortkomingen te besprekenen indien mogelijk op te lossen. Wij hopendat u het formulier invult, wij kunnen er alleen maar beter van worden. U kunt deformulieren inleveren bij de verpleging, ofgratis opsturen naar het Waterlandzieken-huis, postbus 250, 1141 RN Purmerend.

  Let op!Bent u verhinderd op de dag en/of het tijd-stip dat u een afspraak heeft? Zorg dandat u 24 uur van te voren uw afspraak verzet of annuleert. Wanneer u zonder berichtgeving wegblijft zijn wij genoodzaakteen wegblijftarief van 50,- euro bij u in rekening te brengen.

  Informatie voor uw huisartsDe specialist informeert uw huisarts overuw behandeling en de nazorg, zodat dehuisarts u verder kan begeleiden.

  Vervoer naar huisHet is verstandig uw vervoer naar huis optijd te regelen. In veel gevallen is het nietaan te raden alleen naar huis te gaan.Soms kan het om medische redenennoodzakelijk zijn dat u per ambulance of

  taxi naar huis wordt vervoerd. De kostenhiervan worden door de vervoerder bij u ofbij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Het is in dit geval gebruikelijkdat u zelf een vervoersbewijs aan uw

  behandelend arts vraagt. Dit bewijs heeft u nodig om de kosten te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar.

  PatinttevredenheidsonderzoekSinds het najaar van 2007 voert Prismantin opdracht van het Waterlandziekenhuistweemaal per jaar een patinttevreden-heidsonderzoek uit. De resultaten van dit onderzoek worden door medisch managers, de afdelingshoofden en deraad van bestuur gebruikt om de dienst-verlening aan onze patinten te optimaliseren. Ook worden de resultaten vergeleken met zestien algemene ziekenhuizen in Nederland.

  Het is dus mogelijk dat u door Prismantbenaderd wordt om uw mening over onzezorgverlening kenbaar te maken door hetinvullen en insturen van een vragenlijst. Wij stellen het zeer op prijs als u hieraanuw medewerking wilt verlenen, zodat wij nog beter op uw wensen in kunnenspelen.

  Uiteraard hebben wij de nodige maat-regelen getroffen om uw privacy te beschermen en om misbruik van gegevens te voorkomen, overeenkomstigde daartoe bestaande wetgeving. Zo worden de resultaten geanonimiseerd.Hierdoor zijn wij niet in staat om bepaaldeopmerkingen te herleiden of te reagerenop uw persoonlijke klachten. De selectievoor deelname van patinten vindt plaatsvia een steekproef.

  Indien u op geen enkel moment benaderdwilt worden voor een dergelijke enqutevanuit ons ziekenhuis, kunt u dit kenbaarmaken door contact op te nemen met: Afdeling Klachten, Postbus 250, 1440 AG Purmerend of telefoon (0299) 457 315.

  DagindelingDe tijden kunnen per afdeling verschillen, maar onderstaand tabelgeeft u een idee van de dagindeling.

  Tijd Handeling 07.15 uur Ontbijt 10.00 uur Drankenronde12.00 uur Lunch13.00 - 14.00 uur Rustuur14.00 uur Drankenronde17.00 uur Diner18.30 uur Drankenronde20.00 uur Drankenronde

  Opname-informatie

 • S e r v i c e i n f o r m a t i e

  16

  Voorzieningen/ faciliteiten op de afdelingBloemenhoekBloemenvazen, en alles wat u voor hetschoonmaken van bloemen nodig heeft, vindt u in de bloemenhoek op de verpleeg-afdelingen. In verband met infectiegevaar vragen wij uw bezoek geen stukjes ofplanten met aarde mee te brengen.Op de IC zijn bloemen en planten helaasniet toegestaan.

  Draadloze communicatieapparatuurIngeschakelde draadloze communicatie-apparatuur en andere apparaten kunnen storingen veroorzaken aan (medische) apparatuur. Daarom is het noodzakelijkeen afstand van 1,5 meter te bewaren totdeze medische apparatuur. Deze commu-nicatiemiddelen zijn niet toegestaan opplaatsen waar dat staat aangegeven. Op afdelingen en ruimten met een verbod-sticker geldt een verbod op het gebruikvan een mobiele telefoon. Bij het betredenvan de onderstaande ruimten moet de mobiele telefoon volledig worden uitgeschakeld. Ook de stille stand en trilfuncties zenden signalen uit die apparatuur kunnen verstoren. Dit verbond op gebruik van mobiele telefoon geldt op: Operatieafdeling IC en CCU Spoedeisende Hulp Neonatologie Hartkatheterisatie MRI Rntgenafdeling Poliklinische operatiekamers Laboratorium

  Patinten mogen mobiel bellen met huneigen mobiele telefoon. Wij vragen u niette bellen tijdens na 22.00 uur s avonds inverband met de rust op de afdeling.

  Eten en drinkenHet Waterlandziekenhuis besteedt elkedag de grootste zorg aan de maaltijdenvoor patinten. Met speciale rijdende buffetten, brengt de focuszorg-ondersteuner u het ontbijt, de lunch, dewarme maaltijd en uw drinken. Per daghebt u als patint de keuze uit twee soorten vlees, drie soorten zetmeel-producten (aardappelen, rijst en pasta) en drie soorten groente, U kunt zelf dehoeveelheid bepalen en er wordt zoveelmogelijk rekening gehouden met uw wensen. Uiteraard wordt rekening gehouden met diverse diten maar ookbijvoorbeeld een gemalen maaltijd.

  Om 17.00 uur wordt de warme maaltijd geserveerd, om 07.00 en om 12.00 uurkomen de broodwagens langs. Op debroodwagens vindt u: 3 soorten brood (wit/volkoren/bruin) 8 soorten zoetbeleg 4 soorten vleeswaren 4 soorten kaas

  5 soorten zuivel (melk/chocolademelk/ karnemelk/yoghurt/vla) op dinsdag, donderdag en zondag een luxe broodsoort (bijvoorbeeld krenten brood) op woensdag en zondag gekookte eieren op zaterdag croissants diverse fruit

  Als u een dieet heeft, vegetarisch wilt etenof geen rund- of varkensvlees gebruikt,kunt u dit doorgeven aan de focus zorg-ondersteuner. Daarnaast kunt u Halal of Koosjere maaltijden aanvragen. In overleg metdeze zorgondersteuners is het ook mogelijk speciale menus voor verjaardagenen/of kinderen te bestellen. Ook voor suggesties, klachten en wensen kunt u bij hen terecht. Wanneer u in het ziekenhuis een dieetkrijgt voorgeschreven, komt de ditist ditmet u bespreken.

  Etenswaren meebrengenHet meebrengen van etenswaren voor patinten is toegestaan, maar aangezien het ziekenhuis zich houdt aan de hygine-wetgeving, vragen wij u wel de onderstaande regels in acht te nemen. Onze medewerkers mogen geen meegebrachte voedingsmiddelen bewaren of opwarmen. U zorgt zelf voor weggooiborden, - bekers en - bestek. De afdelingskeuken is alleen toegankelijk voor medewerkers. Warme gerechten mogen meegenomen worden, maar dienen direct gegeten te worden. Warme gerechten mogen niet in de koelkast bewaard worden, ook geen restjes. Het nuttigen van meegebrachte etens waren gebeurt op eigen risico. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen.

  MaaltijdbonnenHet is mogelijk dat uw familieleden ofvrienden met u mee-eten, wanneer u ditvr 15.30 uur bij een onze focus zorg-ondersteuners aanmeldt. De hiervoor benodigde maaltijdbonnen voor 5 euro perstuk (warme maaltijd, bakje rauwkost endessert) zijn tijdens kantooruren op maandag t/m vrijdag bij de financile administratie (afdeling B1) te koop metpinkaart of contant geld. Wanneer u niet in de gelegenheid bent, zijn er tegen contacten betaling ook maaltijdbonnen beschikbaar bij de focus zorgondersteuner.

  PostDe post wordt iedere dag op de afdelingenrondgebracht.

  Uw postadres is:Waterlandziekenhuist.a.v: ...Afdeling , kamer ...Postbus 2501440 AG PurmerendIn de centrale hal staat een brievenbus

  voor uw uitgaande post. U kunt uw postook gefrankeerd meegeven aan een verpleegkundige. Post die aankomt als patinten naar huis zijn, wordt nagezonden.

  Telefoon/televisieDe meeste bedden zijn voorzien van televisie en telefoon. Uitzondering hieropzijn een aantal bedden op de IntensiveCare, hartbewaking en de dag-behandeling. Het gebruik van televisie en telefoon is niet gratis. Op de televisie bij uw bed krijgt u uitlegover het gebruik van de telefoon en de televisie en de kosten hiervoor. De kop-telefoon is gratis. Wilt u gebruik makenvan de telefoon en TV, draai dan een 9voor nadere informatie. Mag u weer naarhuis, vergeet u zich dan niet af te melden.Daar hiervoor ook weer een 9.

  Radio / ziekenomroep Waterland RadioU kunt gratis naar de radio luisteren metde hoofdtelefoon bij uw bed. Met de afstandsbediening kunt u de gewenste kanalen 23 t/m 33 op de televisie instellen.kanaal 23: Radio 1kanaal 24: Radio 2kanaal 25: Radio 3kanaal 26: Radio 4kanaal 27: Radio Noord-Hollandkanaal 28: Radio 100% NL kanaal 29: Radio Veronica kanaal 30: Radio 538 kanaal 32: Ziekenomroep P.R.O.kanaal 33: Kerkkanaal

  De Purmerender Radio Omroep (P.R.O.)zendt maandag tot en met vrijdag van 20:00 tot 22:00 uur uit. Ochtend-programmas zijn te beluisteren op dederde woensdag en de eerste en derdezondag van de maand. Bovendien staat de P.R.O. op de eersteen derde zaterdagochtend op locatie bijde leestafel in de hal, waar een ieder welkom is.

  Patinten zijn tijdens alle uitzendingen vanharte welkom in de studio op de eerste verdieping, gebouw D. Voor informatie en reacties: www.ziekenomroeppurmerend.nl.Tijdens de uitzendingen is de P.R.O. telefonisch bereikbaar op telefoonnummer(0229) 45 76 03 of intern 87603 (gratis)voor bijvoorbeeld verzoekplaatjes.

  Overige voorzieningen/faciliteiten binnen het ziekenhuis

  Beeld- en geluidsopnamenHet maken van beeld- en geluidsopnamen is niet toegestaan mits er uitdrukkelijke toestemming is verkregen van de betrokkenen en van de afdeling Communicatie. Het Waterlandziekenhuis respecteert de

 • W a t e r l a n d M a g a z i n e 2 0 1 3 / 3

  privacy. Voor veiligheidsdoeleinden maakt het Waterlandziekenhuis gebruik van videobewaking. Hiervoor geldt een apartreglement. De afdeling communicatie is bereikbaarop telefoonnummer (0299) 457 203.

  ConcertenIn de hal van het ziekenhuis staat eenvleugel. Deze wordt regelmatig door vrijwilligers bespeeld. Naast pianomuziekkunt u ook met enige regelmaat genietenvan andere muzikale evenementen. Ziekenomroep P.R.O. maakt het veelal mogelijk dat deze muzikale evenementenvia kanaal 31 te beluisteren zijn op de verpleegafdelingen.

  DierenHonden, katten en andere dieren hebbenin verband met mogelijke infectieziektenhelaas geen toegang tot het Waterland-ziekenhuis. Hulphonden vormen hieropeen uitzondering.

  FietsenstallingAan de voorzijde van het ziekenhuisbevinden zich enkele plekken waar u uwfiets kwijt kunt. Ook aan de achterzijde bevindt zich een fietsenrek. Deze stallingen zijn onbewaakt.

  Geestelijke verzorgingBrengt uw ziekte met zich mee dat u voormoeilijke beslissingen komt te staan en moet u een keuze maken omtrent een behandeling? Bent u bang voor een risicovolle operatie? Voelt u zich als gevolg vande opname eenzaam en onzeker omdat uniet weet wat u te wachten staat? Wilt uop uw kamer de communie ontvangen?

  De dienst Geestelijke Verzorging staat open voor alle patinten en hebben geheimhoudingsplicht waarbij onze uitgangspunten zijn: empathie, respect en professionaliteit. Wanneer patinten behoefte hebben aan een gesprek vanmens tot mens kunnen zij via een verpleegkundige op de afdeling een afspraak maken en vragen naar onzegeestelijk verzorger Jetske Miedema.

  KapsalonIn het ziekenhuis bevindt zich in de centrale hal op de begane grond een kapsalon. De salon is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 15.00 uur. De kapster kan ook bij u op de afdeling komen. Voor afspraken belt u intern telefoonnummer 7698.

  Maatschappelijk werkVeranderingen in uw leefsituatie doorziekte of behandeling, praktische problemen als tijdelijk niet voor uzelf kunnen zorgen, problemen in uw relatie,gezin of werksituatie kunnen invloed hebben op uw functioneren, zowel lichamelijk als geestelijk. Bij problemen die samenhangen met uw ziekte of behandeling, kunt u een beroep doen op de maatschappelijk werkers

  van het Waterlandziekenhuis. Als uw behandelend specialist van mening is dateen gesprek met een maatschappelijkwerker voor u van belang zou kunnen zijnkan deze dit aan u voorstellen.

  MassageWanneer u zich angstig of gespannenvoelt, slecht slaapt of als u pijn heeft, kunt u - in overleg met uw behandelendspecialist - gebruik maken van een erkende massagetherapeut. De massageis gratis en wordt gegeven op uw kamer.Via een verpleegkundige op uw afdelingkunt u een afspraak maken. Voor meer informatie kunt u de folder Massage in hetWaterlandziekenhuis lezen of bellen mettoestel 7400. U kunt hiernaar vragen bij deverpleging.

  ParkerenAan de voor- en achterzijde van het Waterlandziekenhuis bevinden zich twee betaalde parkeerterreinen. Voor bezoekers van de polikliniek psychiatrie iser een aparte parkeerplaats bij de poli-kliniekingang psychiatrie. Deze is alleentijdens kantooruren geopend.

  parkeertariefHet tarief geldt vanaf het moment dat u een kaartje bij de slagboom hebt getrokken. Wanneer u het terrein daarna binnen eenhalf uur verlaat, hoeft u niets te betalen.Anders geldt het tarief van 1 euro per uur.Voor elk deel van een volgend uur betaaltu 1 euro met een maximum van 5 europer dag. Tussen 23.00 - 07.00 uur is parkeren gratis (slagbomen zijn wel gesloten, maar openen automatisch).

  Hoe werkt het? bij de slagboom trekt u een kaartje neem dit kaartje mee naar binnen na uw bezoek kunt u bij n van de

  betaal automaten in de centrale hal, de achteringang en de spoedeisendehulp/ huisartsen post van het ziekenhuis betalen

  na betaling heeft u 20 minuten de tijd om met uw auto het parkeerterrein te verlaten

  Parkeerkaart kwijtOp alle betaalautomaten zit een verlorenkaart knop. Een uitrijdkaart kost in ditgeval 5,- (24-uurstarief).

  InvalidenparkeerplaatsenHet Waterlandziekenhuis beschikt aan de Waterlandlaan over 10 invalidenparkeer-plaatsen en aan de Veenweidestraat over 8 parkeerplaatsen.Houders van een invalidenparkeerkaart ontvangen op vertoon van een geldigekopie met een duidelijk zichtbare foto eengratis uitrijdkaart bij de receptie bij dehoofdingang.

  AansprakelijkheidHet Waterlandziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren op onze parkeerplaatsen is voor eigen risico.

  Patinten ServicepuntEen ziekenhuis is een complexe organisatie. Het is daarom niet altijd evenmakkelijk om de juiste informatie te vindenof antwoord op uw vraag te krijgen. Informatie over ziekte, onderzoeken en behandeling krijgt u in de eerste plaatsvan een arts of verpleegkundige. Het kan echter zijn dat u met vragen blijft zitten of aanvullende informatie zoekt. Bij hetPatinten Servicepunt helpen wij u graagverder.

  Bij het Patinten Servicepunt kunt u terecht voor: algemene informatie over voorzieningen in het ziekenhuis adressen en contactgegevens van patintenverenigingen en andere zorg instanties die gezondheidsvoorlichting verzorgen aanvullende informatie over onderzoeken, aandoeningen en behandelingen; 17

 • 18

  folders en brochures over ziekten/ behandelingen. hulp bij het aanvragen van digitale rntgenbeelden op cd-rom inzage in of een kopie van uw medisch dossier complimenten, tips, suggesties en eerste klachtenopvang. De medewerkers van het Patinten Servicepunt staan ook klaar voor bezoekers die hun verhaal kwijt willen.

  Het Patinten Servicepunt is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30 tot 17.00 uur. Het bureau is ooktelefonisch bereikbaar via (0299) 457 999of per e-mail via [email protected] de openingstijden kunt u uw vraagof opmerking achterlaten op een contact-kaart of een e-mail sturen. Wij nemen danzo spoedig mogelijk contact met u op.

  PedicureU kunt gebruik maken van de pedicure.Via een verpleegkundige op uw afdelingkunt een afspraak maken. De pedicurekomt dan langs op de afdeling.

  PinautomaatWilt u geld opnemen? Dan kan dat bij de pinautomaat in de hal bij de hoofdingang.

  ReceptieIn de centrale hal, bij de hoofdingang aande Waterlandlaan vindt u de receptie. Dereceptie is 7 dagen per week en 24 uurper dag geopend. Bij de receptie kunt uzich laten inschrijven voor uw eerste poli-kliniekbezoek. Ook kunnen de receptie-medewerkers u naar de juiste afdelingverwijzen, algemene vragen beantwoorden en een taxi voor u bellen.

  RokenHet Waterlandziekenhuis is een rookvrij ziekenhuis. Roken is alleen toegestaan op

  het daarvoor bestemde rookterras. Dezebevindt zich buiten, op de begane grondaan de zijkant van het gebouw.

  RolstoelenBij de hoofdingang en de ingang van de Spoed Eisende Hulp/ Huisartsenpostvindt u rolstoelen. Bezoekers en patintenkunnen gebruik maken van deze rolstoelen tegen betaling van 2 euro borg.

  SchoonmaakdienstHet sanitair, de algemene ruimtes op de kliniek en de polikliniek worden dagelijksschoongemaakt. Voor vragen of klachtenover de schoonmaak kunt u contact opnemen met de focuszorgondersteunerof bellen met het facilitair servicepunt optoestel 0299 - 457 777.

  StiltecentrumOp de eerste verdieping in bouwdeel Abevindt zich een stiltecentrum. Wanneer u behoefte heeft aan rust of bezinning tijdens uw verblijf, kunt u zich in dezeruimte terugtrekken. Ook ligt er religieuzelectuur. Het stiltecentrum is 24 per dag geopend.

  TolkVoor buitenlandse patinten kan het nodigzijn een tolk in te schakelen. Het is voorhet zorgproces bijzonder van belang datiedere patint goed genformeerd wordt.Het Waterlandziekenhuis kan hiervoor eentolk laten komen.

  Verloren en Gevonden voorwerpenHet komt soms voor dat tijdens uw verblijf in het ziekenhuis eigendommenkwijtraken/beschadigd raken of wordenvergeten. In het algemeen geldt dat het ziekenhuis niet verantwoordelijk is voor verlies of beschadiging van eigendommen van

  patinten.Bent u iets kwijt dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot de verpleegkundigen van uw afdeling. Wij raden u aan geen waardevolle spullen zoals sieraden of contanten mee te nemen naar het zieken-huis.

  WaterlandmobielTijdens kantooruren rijdt op het parkeerterrein aan de voorzijde van hetziekenhuis de Waterlandmobiel. In de Waterlandmobiel wordt u door vrijwilligersvan het Waterlandziekenhuis van uw autonaar de ingang en weer terug gereden.Deze service geldt natuurlijk ook voor uwbezoekers. U kunt hem wenken als u meewilt.

  WiFi op verpleegafdelingenHet Waterlandziekenhuis heeft op alle verpleegafdelingen (met uitzondering van de PAAZ) een WiFi-netwerk, dat vrijetoegang geeft tot internet. Wilt u gebruikmaken van het WiFi-netwerk dan moet ueerst een disclaimer accepteren voordatde internetverbinding wordt vrijgegeven. Zie ook de aparte flyer over het gebruikvan WiFi-netwerk op de afdeling

  Winkel en petit-restaurant VermaatIn de centrale hal bevindt zich een winkelen het bezoekersrestaurant van Vermaat.Geniet van de lekkerste belegde broodjesof vers bereide schotels. Sluit uw maaltijdaf met ambachtelijk schepijs of een geurige kopje koffie. In het restaurant vindtu ook de lekkerste vruchtensappen en tussendoortjes. Het restaurant en de winkel zijn open op:maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.30 uurzaterdag, zon- en feestdagen van 11.00 tot 20.30 uur.

 • 19

  W a t e r l a n d M a g a z i n e 2 0 1 3 / 3

  Op de kaart staan tips die patinten als geheugensteuntje kunnen gebruiken tijdens het gesprek met artsen en verpleegkundigen tijdens en over hun behandeling. Bijvoorbeeld: geef aan als u iets niet begrijpt, of schrijf op welke medicijnen u gebruikt. Zo kunnen de zorgverleners en de patinten elkaar beter helpen. Ook in het Waterlandziekenhuisis deze kaart ingevoerd. De kaart wordt tijdens het opnamegesprek met de patint besproken.

  Patintveiligheid

 • 20

  AnesthesistenP.L. DupainC.C. HengstmanP. la GuardiaG.O. NavisA.H.L. OeyI. PtackovaJ. PovkhMw. M. Ustamujic-Hadzovic

  ZiekenhuisapothekersMw. C. Kluft-van DrielR.J. de JongW.J. Keijer

  CardiologenM.J.J.A. Bokerndr. M.R. Mac Gillavry (per 1/10/2013)M. MihciokurMw. L. OosteromMw. N.R.C. Telgt

  ChirurgenM.I. Amirdr. Th.A.A. van den BroekP. Heresdr. P. Poortmandr. R. SchoutenG.A. VosMw. L.M. de Widt-Levert

  DermatologenMw. R.E. BrandsenP. KempermanJ.R. Wikler

  Geestelijke verzorgersMw. J. MiedemaMw. R. van Osnabrugge

  GeriaterMw P. Genet

  GynaecologieF.W. BouwmeesterC. van KatwijkA.H. Knauff Mw. A.M.G. van de Swaluw W. de Wit

  IntensivistenE.S. BoonC.J. Gowrising R. PietersMw. T. Pistekova

  InternistenJ.A.C. BrakenhoffMw. R.E. BroersMw. L.J. Eichweber-LammersY. ElingP.R. Oosting

  F.A.J. Verburgmw. M. Vleugel

  KaakchirurgTh.B.M. de Rijcke

  KinderartsenMw. L. AyDemirW. H.C. de BoomMw. A. BouwmanMw. E. van Lie Peters (tijdelijk) Mw. C. LimMw. C.G. MassarMw. L. WafelmanMw. N. Weggelaar

  Klinisch chemicusMw. dr. Y.Y. van der Hoek

  Klinisch psychologenR. KolJ. van Luykmw. R. Nicolaas

  PsychologenMw. M. Smit, PsychotherapeutMw. M. Van der Goot, GZ-psycholoog KP in opleidingMw. P.M. Willemse-Huybrechtse, GZ-psycholoog

  KNO-artsenMw. H.A.J. BrokP.I. DoornenbalM.P. Kosdr. C.F.G.M. Smit

  Medisch microbiologendr. C.A.P.M.J. FijenDr. S.A. de JagerMw. J.H. OudbierMw. J. SpaargarenMw. dr. B.F.M. Werdmuller

  NeurologenMw. D.G. HoeksemaN.K. MaliepaardA. Prazsky (tijdelijk)J.W.C. Reindersmw J.M.W. Segers-van Rijndr. C.P. Zwetsloot

  NeurochirurgTh.W. Selen

  OogartsenH.A. KhalilMw. dr. F.L. Njoo

  OrthopedieM. Bouman

  P.J. DamenR.J. HillenD.A. van Kampen

  Patholoog anatomenI. AmbroseMw. dr. J.G. van den Bergdr. M.J. Flensdr. N.M. JiwaMw. dr. M.K. Koopmans-VinkMw. N.W. de KrakerMw. M.M.S. MulderM. Visser

  PsychiatersY. BijpostJ.P.A. van Eckdr. G.M.G.I. RamaekersG.F. SchreuderMw. M.P. Stuijvenberg

  PulmonologenB. AlbertsMw. D.M. van DiepenMw. K.I. Maassen van den BrinkG. Rootmensen

  RadiologenS.T. BodewitzD. DuterlooA.D. MoolhuijzenJ.M. SalaMw. L.H. Vogelpoel-SieV.C.R. Williams-Snijders

  ReumatoloogJ.C. van Denderen

  RevalidatieartsenMw. L. CorporaalMw. A.M. KnottnerusMw. J. SchniedersMw. M. van Unnik-Stibbe

  SEH-artsen KNMGMw. A. DeylE. EngelenR.A.M. VerbeekJ. Wijnands

  Artsen SEHMw. A. Bokern-de JongeP. GuikemaMw. J. KijMw. J. Weber

  UrologenMw. M. BrenninkmeijerR.V. GordijnH.J. Ubels

  Medische Staf Waterlandziekenhuis

 • W a t e r l a n d M a g a z i n e 2 0 1 3 / 3

  Contact met de polikliniek

  U kunt telefonisch contact opnemen met de polikliniek op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Wilt u een afspraak maken? Dan zijn de volgende gegevens nodig: Uw naam Uw geboortedatum Voor welk specialisme u een afspraak wilt Is het uw eerste bezoek aan de specialist of een vervolgbezoek

  Meer informatie kunt u vinden op onze website www.waterlandziekenhuis.nl

  Telefoonnummers voor het maken van een afspraak

  Pijnbestrijding 0299 457 135CARA-verpleegkundige 0299 457 127Cardiologie 0299 457 146Chirurgie 0299 457 134Dermatologie 0299 457 141Diabetesverpleegkundige 0299 457 126Ditetiek 0299 457 630Ergotherapie 0299 457 630Functieonderzoeken 0299 457 525Fysiotherapie 0299 457 630Geriatrie 0299 457 143Gipskamer 0299 457 620Gynaecologie 0299 457 138Hartverpleegkundige 0299 457 128Interne Geneeskunde 0299 457 148Kaakchirurgie Voor uw afspraak verzoeken wij u een intakeformulier in te vullen. 0299 457 137Keel-, neus- en oorheelkunde 0299 457 144Kindergeneeskunde 0299 457 145Logopedie 0299 457 630Longziekten 0299 457 147Maatschappelijk werk 0299 457 243Medische psychologie 0299 457 243Neurologie 0299 457 142Oogheelkunde 0299 457 136Orthopedie 0299 457 132Psychiatrie 0299 457 380Radiologie 0299 457 535Reumatologie 0299 457 149Revalidatie 0299 457 133Transferbureau 0299 457 491Urologie 0299 457 139

  Online afspraak makenTenzij u wordt uitgenodigd voor uw afspraak of een combinatieafspraakheeft, kunt u bij de poli's chirurgie, dermatologie, kaakchirurgie, KNO, neurologie, oogheelkunde, orthopedieen urologie tot 48 uur van tevoren uwafspraak online maken, verzetten ofannuleren. Via onze website kunt u direct een afspraak inplannen. Zie www.waterlandziekenhuis.nl onderde tab Patinten/ afspraak maken.

  Verhinderd voor een afspraak?Bent u verhinderd voor uw afspraak,dan verzoeken wij u zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden viaonderstaande afsprakennummers. Is de polikliniek gesloten, dan kunt uook uw afbericht doorgeven via hetalgemene telefoonnummer 0299 457457.

  Bericht u niet tijdig af, dan ontvangt u een nota met een wegblijftarief van 50 euro. U kunt deze nota niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

  21

  Oplossing puzzel

  Oplossing: ZORGPARTNER

  B A N A A N T O M A A TP I L S Z H P I O NA D A V I A E I K R E IR E R O E K E L O O S T EO T T E R S I K G E E S TO R U S T S G E N E IL E E T O R W E L R A G

  D U O K O L O M A L GE E R B I S K A R A A RE I G L O K K E R N OR E G I O T I N N O G A LS T F O T O M O D E L A LT A P T E E L E T M I EE G E L R Z M O E R

  E N I G M A Z E L D E N

 • Adressen & routebeschrijvingen

  22

  Route WaterlandziekenhuisWaterlandziekenhuisWaterlandlaan 2501441 RN PurmerendTelefoonnr. (0299) 457 457Faxnr. (0299) 457 555

  Openbaar vervoer (Reisinformatie 0900 - 9292, 50 ct per minuut)

  Per trein Van NS -station Purmerend aan het Beatrixplein is het 10 minuten lopen naar het Waterlandziekenhuis. U kunt ook buslijn 110 vanaf het Beatrixplein nemen; uitstappen bij halte Waterlandlaan (behalve op zondag).

  Per busBusverbindingen vanuit Amsterdam,Hoorn, Enkhuizen, Beemster, Volendam, Edam, Monnickendam. lijn 103 (vanuit Monnickendam, halte Veenweidestraat) lijn 105 (vanuit Amsterdam-Noord, halte Waterlandlaan) lijn 118 (vanuit Volendam/Edam, halte Basisveenstraat) lijn 124 (vanuit Landsmeer) halte Waterlandlaan lijn 306 (vanuit Amsterdam-CS, halte Gorslaan/Waterlandlaan) lijn 413 Buurtbus Zeevang, halte Waterlandaan lijn 416 Buurtbus Beemster, halte Waterlandlaan

  Per autoVanuit Amsterdam (Coentunnel)Via knooppunt Coenplein en knoop-punt Zaandam richting Purmerend(A8/A7). Neem afrit 4 Purmerend-Zuid/Purmer. Aan het eind van de afritrechtsaf (Laan der Continenten). Bij de rotonde rechtdoor. Sla bij de stoplichten linksaf (Azilaan). Rechtdoor de brug over (Gorslaan). Bij het derde stoplicht rechtsaf. Na 100meter ziet u het Waterlandziekenhuisaan de rechterzijde.

  Vanuit Amsterdam (Zeeburgertunnel)Na de tunnel neemt u afrit S116, Volendam. Eerste richting Volendam(N247) en na 2 km linksaf Purmerend(N235). Niet afslag Purmerend-Zuid/Purmer nemen, maar rechtdoorrichting Centrum. Bij het volgendestoplicht rechtsaf (Gorslaan). Bij hetderde stoplicht rechtsaf. Na 100 meter

  ziet u het Waterlandziekenhuis aan derechterzijde.

  Vanuit Hoorn (A7)Richting Amsterdam via de A7. Neemafrit 5 Purmerend, Aan het eind van deafrit linksaf (Zuiddijk). Steeds recht-door (Zuiddijk gaat over in GedempteWhere, Purmersteenweg en Water-landlaan). U gaat onder het spoorweg-viaduct door en na 750 meter ziet u het Waterlandziekenhuis aan derechterzijde.

  Vanuit Behandelcentrum WaterlandOost (Volendam)Vanaf de parkeerplaats rechtsaf (Heideweg). Op de rotonde rechtsaf(N517). Op de T-splitsing rechtsaf(N247). Na 1,8 km linksaf richting Purmerend (N244). Op de volgendekruising linksaf (Oosterweg). Na 2,5 km rechtsaf (Purmerenderweg).Op de T-splitsing linksaf (Groten-huysweg). Neem de tweede wegrechtsaf (IJsselmeerlaan, gaat over in Waterlandlaan). Na 1 km ziet u het Waterlandziekenhuis aan de linkerzijde.

 • W a t e r l a n d M a g a z i n e 2 0 1 3 / 3

  23

  Route Behandelcentrum Waterland OostBehandelcentrum Waterland OostHeideweg 1b1132 DA VolendamTelefoonnr. (0299) 457 001Faxnr. (0299) 457 092

  Openbaar vervoer Uitstappen bij halte Zeddeweg (tegenover Don Boscocollege) De bussen 110 (vanuit Amsterdam CS, sneldienst), 112 (vanuit Amsterdam-CS, sneldienst) stoppen hier. Bus 118 vanaf de Waterlandlaan (vanuit Purmerend) wordt in Edam (busstation) bus 110 (u kunt blijven zitten). Ook de bussen 116, 118, 210, 213, 373, 378, 610, 613 en 614 stoppen hier.

  Per auto Vanuit richting Amsterdam Volg de borden naar Volendam Vanaf N247, rechtsaf (N517) - bij motel Katwoude Neem rotonde 3/4 (links) 1e straat links de parkeerplaats op Behandelcentrum staat naast Bowlingcentrum De Zedde en tegenover het Don Boscocollege

  Per autoVanuit het Waterlandziekenhuis Bij de stoplichten (politiebureau) rechtsaf (Waterlandlaan) Bij T-splitsing linksaf (Grotenhuysweg) 1e straat rechtsaf (Purmerenderweg) Eind van de weg linksaf (Oosterweg)

  Kruispunt rechtsaf (N244) T-splitsing rechtsaf (N247) Linksaf N517 (Zeddeweg) - bij motel Katwoude Neem rotonde 3/4 (links) 1e straat links de parkeerplaats op Behandelcentrum staat naast Bowlingcentrum De Zedde en tegenover het Don Boscocollege

 • 24

  Kruiswoordraadsel

  Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderendenummer.

  Horizontaal:1 vrucht 5 vrucht 10 bier-soort 11 schaakstuk 13 gravin van Holland 14 langs 16 boom 18 koordans 19 zangnoot20 onvoorzichtig 23 voorzetsel 24 viseter26 baardje 27 spook 29 kalmte 31 verlegenheid32 watering 34 insect 36 bron 37 spinsel 39 tweetal 40 zuil 41 wier42 voordat 43 nogmaals44 voertuig 46 bloeiwijze48 ijshut 51 pit 53 land-streek 55 metaal 57 tamelijk 59 heilige 60 beroep 63 reeds 64 kraan 66 afslagplaatsbij golf 67 Europeaan 68 Chinese deegwaar 69 insecteneter 71 vrouwelijk dier 72 raadsel 73 bijna nooit.

  Verticaal: 1 zitbad 2 op de wijze van3 Nederlandse Spoor-wegen 4 werelddeel 6 staat in Amerika 7 a priori 8 houding 9 test 10 devies 12 gering 14 heerser 15 grote bijl 16 ieder 17 munitie 20 mannelijk dier 21 vordering 22 vreemdemunt 25 droevig 28 binnenkort 30 pl. inJapan 31 gerief 33 pl. inGelderland 35 paard 36 kookgerei 38 Turks bevelhebber 42 rang-telwoord 43 naakt 45 soortappel 47 grote golf 49 venijn 50 horizon 52 cilinder 54 verdieping55 gesloten 56 zandheuvel58 strelen 61 uitdrukking62 aanwijzend vnw. 65 schrijfgerei 68 afgemat70 Chinese munt 71 metdank.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  10 11 12

  13 14 15 16 17 18

  19 20 21 22 23

  24 25 26 27 28

  29 30 31

  32 33 34 35 36 37 38

  39 40 41

  42 43 44 45 46 47

  48 49 50 51 52

  53 54 55 56 57 58

  59 60 61 62 63

  64 65 66 67 68

  69 70 71

  72 73

  www.puzzelpro.nl

  73 6 45 31 10 58 20 55 12 33 53

  PUZZEL MEE!

 • Krijgt u straks een recept van uw specialist?

  Kom even langs bij de 24-uurs apotheek

  in de centrale hal en ga goed genformeerd

  met passende medicatie door naar huis.

  t Barbertje haarwerken heefteen luisterend oor voor de wens van

  de klant. Belangrijkis discretie en

  volledige privacy.

  Kapsalon t Barbertje

  Kennedyplein 171443 EA Purmerend

  Tel.: 0299 426 819

  www.kapsalontbarbertje.nl

  [email protected]

  Levering via alle zorgverzekeraars

  Eigen atelier voor maatwerk en onderhoud

  Bezoek aan huis of ziekenhuis mogelijk

  Persoonlijk advies en begeleiding

 • H o o r b i j o n sGebouw De PurmerpoortLooiersplein 2 en 4, 1441 DG PurmerendTel: 0299 47 93 33

  Winkelcentrum WeidevenneVan Damplein 7, 1448 NB PurmerendTel: 0299 41 46 11 (maandags gesloten)

  Volendam, bij Basseleur optiekDe Stient 12, elke dinsdag en donderdag

  Monnickendam, zitting in de SwaensborghSwaensborgh 11, elke vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

  w w w . s c h a g e n - a u d i c i e n s . n l

  " U w p r a k t i j k a d r e s v o o r h o o r r e v a l i d a t i e e n a a n v e r w a n t e a p p a r a t u u r "