Waterlandmagazine najaar 2013

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  236
 • download

  5

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Waterlandmagazine najaar 2013

 • WaterlandMagazine Herfs

  t 2013

  p a s s i e v o o r z o r g

  Nieuws & Praktische informatievoor patinten

  van het Waterlandziekenhuis

  25.13.01

  Inclusief opname informatie met service katern

  Meeneem exemplaar

  Opname-informatie

  vanaf pag. 12

 • W a t e r l a n d M a g a z i n e 2 0 1 3 / 3

  Beste lezer,

  Namens alle medewerkers: Welkom in het Waterlandziekenhuis. Een ziekenhuisopname is voor ieder mens ingrijpend. Wij allen doen ons uiterste best om u voor, tijdens en na uw verblijf de best mogelijke zorg te bieden. Het geven van duidelijke informatie vinden wij belangrijk. Om u vertrouwd te maken met ons ziekenhuis, hebben wij dit magazine samengesteld. U vindt hierin algemene informatie om u voor te bereiden op uw opname in het Waterlandziekenhuis. Daarnaast kunt u dit blad gebruiken als naslagwerk tijdens uw opname.

  Informatie over uw ziekte, behandeling of onderzoeken vindt u niet terug in dit blad. Hiervoor verwijzen wij u naar uw behandelend arts of de verpleegkundigen op uw afdeling. Heeft u nog vragen of wensen, aarzelt u dan niet om een beroep te doen op n van onze medewerkers, zij helpen u graag verder.

  Voor meer informatie kunt u ook onze website www.waterlandziekenhuis.nl bezoeken. Ook hier vindt u informatie over opname, polikliniekbezoek en nog veel meer.

  Voorzitter raad van bestuur Voorzitter medische staf

  1 Voorwoord, agenda, inhoudsopgave, colofon 3 Kort Nieuws: - Onderzoek naar samenwerking - Regels voor een verwijsbrief - Nieuwe specialisten 5 Kwaliteit en Veiligheid: - Niaz heraccreditatie - Kwaliteit loont 6 Voor patinten: - Informatieavond Borstkanker - Wifi op alle afdelingen - Avondspreekuren 8 Kort Nieuws: - Terugblik Open dag - Kleren maken de man 9 Kaart Medicatieoverzicht 10 Uitgelicht Werkgroep Kind in Nood

  10 Opname informatie

  16 Service-informatie

  19 Patintveiligheid 20 Medische staf 21 Telefoonnummers 22 Adressen 23 Routebeschrijving 24 Puzzel

  Colofon

  Redactie Waterlandziekenhuis, afdeling communicatie - Postbus 250 1440 RN Purmerend Redactieadres 0299 457 203, patientenservice@wlz.nlUitgever BC Uitgevers BV - Postbus 416 - 8600 AK Sneek E-mail administratie@bcuitgevers.nl - Tel.: 0515 429 429 - Fax: 0515 429 422 Bladmanager/advertenties Dennis de Kam - Tel. 0515 429 428 Vormgeving/opmaak Nanno van Leeuwen - Tel. 0515 429 421 Druk SMG Groep 1

  Agenda

  September

  19 Rondleiding in het geboortehotel en afdeling verloskunde22 Maandviering met de Dienst Geestelijke Verzorging

  oktober

  2 Informatieavond Borstvoeding*16 Informatieavond over Borstkanker17 Informatieavond Bevallen in het Waterlandziekenhuis20 Maandviering met de Dienst Geestelijke Verzorging

  november

  5 Informatieavond Borstvoeding14 informatieavond Continentieproblemen

  Tijden en locatie

  Op onze website onder agenda kunt u altijd deactuele informatie vinden. Ook nieuwe avondenen bijeenkomsten worden hier gepubliceerd. U bent van harte welkom!Voor nadere informatie over aanvangstijden en locatie kunt u terecht op de website:www.waterlandziekenhuis.nl/agenda.

  *Omdat wij graag voor iedereen de tijd nemen,kunnen wij maximaal 25 personen ontvangen tijdens de informatieavonden voor borstvoeding.Daarom is aanmelding verplicht. Inschrijving kan via de website.

 • 2

 • W a t e r l a n d M a g a z i n e 2 0 1 3 / 3

  Kort Nieuws Zorgverzekeraarszien strenger toeop verwijsbrieven

  3

  Sinds begin dit jaar verkennen het Waterlandziekenhuis in Purmerend en het Westfriesgasthuis in Hoorn demogelijkheden om intensiever te gaansamenwerken. Meerwaarde voor patinten is het uitgangspunt voor samenwerking.

  De ziekenhuizen willen samen toegankelijke en kwalitatief goede zorg blijven bieden. Ook maakt samenwerking mogelijk dat complexezorg binnen de regio aangeboden kanworden. Patinten moeten voor demeeste medisch specialistische zorg

  in de buurt terecht kunnen vindenbeide ziekenhuizen.

  De afgelopen tijd hebben artsen, verpleegkundigen en andere mede-werkers uit de twee ziekenhuizen onderzocht welke vormen van samenwerking in de zorg mogelijk zijn.Na deze eerste verkennende fase,welke deze zomer is afgerond, zienbeide ziekenhuizen goede kansenvoor samenwerking om zo zorg in deregio dichtbij te houden. Een definitiefbesluit volgt naar verwachting eindevan dit jaar.

  Onderzoek naar mogelijke intensievere samenwerking

  Nieuwe specialisten

  Er soms wat onduidelijkheid over het gebruik van een verwijsbrief.Wanneer heb je nu een verwijsbriefnodig en wanneer niet?

  Wanneer heeft u een verwijsbrief nodig?- Indien u voor een onderzoek of

  eerste afspraak op de polikliniek van het Waterlandziekenhuis komt n

  - indien de kosten onder de voorwaarden van uw verzekering vallen n

  - indien u wilt dat de verzekeraar deze kosten betaalt.

  Wanneer heeft u geen verwijsbrief nodig?- Indien het een tweede of volgende

  afspraak op een polikliniek betreft (dus als u al eerder op de poli-kliniek voor dezelfde klacht bent geweest) of

  - indien u een acute zorgvraag heeft (dus als u met de ambulanceof via de Spoedeisende Hulp binnenkomt) of

  - indien u door een specialist in het Waterlandziekenhuis een verwijzing krijgt voor een andere specialist in het Waterlandziekenhuis of

  - indien u zelf de kosten betaalt.

  We verzoeken u dringend altijd eenverwijsbrief te vragen aan uw huis-arts, verloskundige of tandarts endeze ook mee te nemen naar hetWaterlandziekenhuis. Zorg-verzekeraars gaan strenger toezienof iemand een verwijsbrief heeft.

  Ziekenhuizen zijn verplicht de verwijsbrief op te slaan in het dossier. Zonder verwijsbrief kan hetzijn dat u de rekening van de zorg-kosten thuisgestuurd krijgt n zelfmoet betalen.

  Het Waterlandziekenhuis heeft een aantal nieuwe specialisten aangetrokken. Vanwege het bereikenvan de pensioengerechtigde leeftijdheeft cardioloog Slob na 32 jaar afscheid genomen van het zieken-huis. Zijn werkzaamheden zullen per oktober worden overgenomen door dr. M.R. Mac Gillavry.

  Ook gynaecoloog W. Van der Veldeis met pensioen gegaan. De

  maatschap heeft versterking gevonden in de persoon van de heer dr. A.H. Knauff. Daarnaast hebben zowel de maatschap orthopedie als de maatschap chirurgie uitbreiding gekregen vanresp. de heer D.A. van Kampen en de heer dr. R. Schouten.

  Per september start er ook een nieuwe neuroloog: mevrouw J.M.W Segers-van Rijn.

  dr. A.H. Knauff dr. R. Schouten.

 • Naar het oordeel van het NIAZ heefthet Waterlandziekenhuis genoegzaamen aantoonbaar gemaakt dat: de cultuur gericht is op voortdurende

  verbetering van de kwaliteit en op borging van de doorgevoerde verbeteringen;

  de besturing en organisatie van de (zorg)processen zo zijn ingericht dat zij redelijkerwijs en reproduceerbaar leiden tot verantwoorde zorg;

  de veiligheid van patinten/clinten, medewerkers, bezoekers en omgeving naar behoren is geborgd.

  Het gaat om een belangrijke erkenningvoor de dienstverlening van zorg-instellingen die gaat over kwaliteit,kwaliteitsverbetering en veiligheid. Dr. Michel Galjee, voorzitter raad van bestuur: We zien het als een belangrijke erkenning van de inspanningen van onze medewerkersen specialisten om de mensen in Purmerend en omstreken van debeste zorg te voorzien. In 2008 behaalde ons ziekenhuis voor heteerst de NIAZ-accreditatie. Met deze heraccreditatie hebben we latenzien dat we op hoog niveau blijven presteren en kwalitatief goede zorgbieden.

  Good practiceOm de accreditatiestatus te behoudenen te verhogen, worden ziekenhuizenregelmatig getoetst op de normen die

  beschrijven aan welke voorwaardeneen ziekenhuis moet voldoen om duurzaam goede kwaliteit van zorg te bieden. De door het NIAZ afgevaardigde auditoren (onafhankelijke (zorg)professionals)lichtten in mei 2012 een week lang hetziekenhuis door. Zij bezochten diverseafdelingen en voerden gesprekkenmet tientallen medewerkers teneindete toetsen of we aan de normen voldoen. Het interne auditsysteem en de ok-rondes, waarmee de afdelingen elkaar beoordelen op kwaliteit en veiligheid werden al directna de audit bestempeld als good practice en kunnen dus als voorbeeldvoor andere ziekenhuizen gelden. De apotheek van het Waterlandzieken-huis is voorloper op het gebied vanmedicatie verificatie (een van de VMSthemas) en is door het NIAZ dan ookvoorgedragen als good practice.

  Verscherpte eisen De eisen voor de heraccreditatie liggen nu aanzienlijk hoger dan bij deeerste accreditatie van het Waterland

  ziekenhuis in 2008. Een ziekenhuismoet allerlei zaken beschrijven enaantonen: varirend van de visiewaarop de organisatie ingericht wordt,tot doelstellingen op het gebied vanklantgerichtheid en -tevredenheid.Door middel van het toetsen of het ziekenhuis ook daadwerkelijk voldoetaan de normen kan er bepaald wordenwaar verbeterpunten liggen. Daarnaast zijn de veiligheidsnormenverhoogd, waarbij ook voldaan moet worden aan de aangescherpteeisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

  De verlenging van de accreditatie-status geeft aan dat onafhankelijkedeskundigen oordelen dat het Waterlandziekenhuis voldoet aan alle eisen van de Kwaliteitsnorm Zorg-instelling die het NIAZ heeft gesteld en dat de medewerkers en medischspecialisten er alles aan doen om dekwaliteit en veiligheid van de zorg-verlening in het ziekenhuis te garanderen.

  Kwaliteit loont!

  De chirurgen van het Waterland-ziekenhuis zijn voor het komendejaar wederom beloond met tweegroene vinkjes voor de kwaliteit van de darmkanker- en stomazorg.Door de Nederlandse Federatie van Kankerpatintorganisaties wordt in de patintenwijzer darm-kanker