Warehouse & logistics 064 nl

Click here to load reader

 • date post

  04-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  367
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Warehouse & Logistics 64 NL

Transcript of Warehouse & logistics 064 nl

 • BELGIQUE-BELGIEP.P - P.B.

  4099 AwansBC 30805

  HET VAKBLAD VOOR DE PROFESSIONELEN VAN DE LOGISTIEK

  www.warehouseandlogistics.com

  Nr64

  MMM Business Med

  ia & co - Drie

  maand

  elijkse pub

  licatie van in

  form

  atie - P

  rijs: 13

  EUR

  - S

  eptembe

  r-Oktob

  er-Novem

  ber 2

  014 - N

  ederland

  stalige uitgave - Kantoor: A

  wans - P9148

  74

  PRESTATIE p.18 VASTGOED p.28 TECHNOLOGIE p.42

  REPORTAGEDSV besteedtzijn personeels -planning uit

  BELGI IS VOLAannemerspessimistischoverperspectievenlogistiekvastgoed

  HANDLINGGUIDEStapelaars

  DB Schenker in Willebroek

  MET

  PORTS &

  BUSINESS

  Apartopslaan, samenvervoeren

  TOP 250 van de opslag

  p.22

  W&L064_c1_nl_reflash0000_C1234 12/09/14 15:53 Page1

 • W&L064_c1234_nl_03_flash_C1234 12/09/14 09:21 Page2

 • INHOUD EDITO

  MMM BUSINESS MEDIA & co sa/nvComplexe Arrobas Parc Artisanal 11-13 4671 BLEGNY-Barchon (Belgium)Phone: 00 32 (0)4 387 87 87 Fax: 00 32 (0)4 387 90 87 [email protected] www.mmm-businessmedia.com

  EDITORIAL TEAMEditorial Director: Claude Yvens ([email protected]) Team: Peter Ooms (Final Editor), Astrid Huyghe, Hendrik De Spiegelaere, Erik Duckers (photographer),Luk Weyens, Erwin Vanvuchelen, Jean-Louis Vandevoorde

  SALES & MARKETING TEAMSales Director: Marleen Neukermans ([email protected])Account Manager: Dirk Van Schuylenbergh ([email protected])Sales Assistant: Patricia Lavergne ([email protected])Marketing Coordinator: Sophie Demeny ([email protected])

  PRODUCTIONProduction Manager: Sonia Counet

  EDITORCEO: Jean-Marie BeckerManaging Director: Herv Lilien

  SUBSCRIPTIONSwww.warehouseandlogistics.com/shopPrice: 47 EUR - 1yearPrice: 79 EUR - 2 yearsParc Artisanal 11-13 - 4671 BLEGNY-Barchon (Belgium)Phone: 00 32 (0)4 387 87 87([email protected])

  Reproduction rights (texts, advertisements, pictures) reserved for allcountries. Received documents will not be returned. By submitting them, the author implicitly authorizes their publication.

  DENKEND AAN HOLLAND

  De TOP 250 van de opslag het overzicht van de magazijnruimte

  die de logistieke dienstverleners aanbieden is dit jaar slechts licht

  gewijzigd. De wijzigingen die we nu nog zien, zijn van een

  beperkte omvang. Vaak gaat het om magazijnen die van de ene

  naar de andere speler worden doorgegeven. Aannemers en

  makelaars specialisten van de markt van het logistieke vastgoed

  zien wel nog een gezonde activiteit, maar wel op een veel

  lager niveau dan voor de crisis. Bedenkelijk is echter de

  pessimistische ondertoon die in de analyses sluipt. De huurprijzen

  zijn te laag, te veel concessies verstoren de normale marktwerking,

  de goede locaties zijn volgebouwd, de nog beschikbare ruimte

  is niet goed ontsloten voor het transport, de noodzakelijke

  vergunningen zijn niet klaar en het duurt te lang voor ze worden

  uitgereikt

  De argumenten die nu naar boven komen zijn talrijk en goed

  onderbouwd. Ze wijzen allemaal op een moeilijke situatie in de

  komende jaren waardoor de bouw van nieuwe magazijnen sterk

  onder druk zal komen te staan. Sommige aannemers hebben zich

  al aangepast en mikken niet meer in de eerste plaats op logistiek

  vastgoed, maar eerder op de voedingssector of de autoconcessies.

  Om de markt van het logistiek vastgoed terug vlot te trekken, zijn

  creatieve maatregelen en moedige beleidsmensen nodig om ze

  in te voeren. Daarbij kijkt haast iedereen met bewondering naar

  Nederland waar alles klaar staat voor een periode van

  hoogconjunctuur.

  Sommige aannemershebben zich al aangepasten mikken niet meer in deeerste plaats op logistiekvastgoed.

  Peter Ooms, Editieverantwoordelijke

  PRESTATIES

  20 Review

  22 Geven en nemen (TOP 250 van de opslag)

  28 Belgi is vol (trends in magazijnbouw)

  35 Dreigende schaarste (rapport CBRE)

  VASTGOED

  38 Review

  42 Handling Guide: Uitstekende allrounders (stapelaars)

  44 Naar n magazijn (Rode Kruis)

  TECHNOLOGIE

  04 Review

  06 Apart opslaan, samen vervoeren (DB Schenker)

  12 Nieuwe wind voor Prologistics

  14 LITC uit de startblokken

  16 Inspanningen bekroond (Camal Barchon)

  18 Personeelsplanning uitbesteed (DSV en Manpower)

  W&L064_p03-03_edisom_nl_03_flash_editosommaire 12/09/14 09:20 Page3

 • 4 Warehouse & Logistics 64

  REVIEW

  KUEHNE + NAGELCONTRACT LOGISTICS INGEEL BEHAALT STATUUTKNOWN CONSIGNOR

  Kuehne + Nagel in BRUCARGO was eerder al erkend alsRegulated Agent en de samenwerking tussen beideorganisaties garandeert de beveiliging van de keten.De goedkeuring en erkenning werd voorafgegaan dooreen controle ter plaatse door inspecteurs van het direc-toraat-generaal Luchtvaart (DGLV) en is geldig voor eenperiode van vijf jaar.Het voordeel voor alle klanten van Kuehne + Nagel inGeel is het vermijden van de screeningkosten op deluchthaven en resulteert in een kortere doorlooptijd voorluchtvrachtzendingen. De Kuehne + Nagel medewerkerswerden onderworpen aan een pre-employment checken hebben een passende opleiding genoten.

  DP WORLD NEEMT ALLEAANDELEN VAN EUROPORTSIN TRILOGIPORT (LUIK) OVER

  Na eerdere investeringen in de Beverdonk ContainerTerminal in Grobbendonk neemt DP World nu ook alleaandelen van Euroports in Trilogiport, de containerter-minal in Luik, over. Hierdoor neemt deze internationaleterminaloperator de volledige verantwoordelijkheidvoor de uitbouw van de containerterminal Trilogiport inLuik. DP World bevestigt hiermee het vertrouwen inBelgi als logistieke hub en uitvalsbasis voor het hinter-land.Emile-Louis Bertrand, Directeur Generaal van het Luikshavenbestuur legt uit: " DP World steunt onze strategieom Antwerpen en Rotterdam via Luik te verbinden metDuitsland, Nederland en Frankrijk."Voor DP World vormt haar betrokkenheid in dit projecteen logische stap in haar uitbreiding in de Benelux eneen versterking van haar aanwezigheid op hetAlbertkanaal. "Het Albertkanaal is een van de meest be-langrijke verkeersaders voor multimodaal transport vanen naar de haven van Antwerpen en een alternatief voorde toenemende verkeersdruk op de snelwegen. Op hetkanaal baat DP World reeds sinds eind 2011 een termi-nal uit in Grobbendonk, de Beverdonk ContainerTerminal. Door het opereren van 2 terminals, aan het be-gin en het einde van het kanaal, kunnen synergin ge-realiseerd worden op het vlak van optimalisering vanlichtertransport en het bieden van passende oplossin-gen voor de klanten."Rob Harrison, CEO DP World Antwerp: Zo slaan we me-teen ook de brug van de haven van Antwerpen naar hetWaalse landsgedeelte en vervolgens naar de rest vanEuropa."

  COOLBLUE INTRODUCEERTGRATIS LEVERING OP ZONDAG

  Coolblue verzorgt samen met PostNL vanaf 30 augustus dezondaglevering in Belgi en Nederland. Daarmee is het de eer-ste grote webwinkel die 7 dagen op 7 pakjes gaat bezorgen.Voor alle bestellingen geldt dan: voor zaterdag 23.59 uur be-steld, zondag tussen 12.00 en 18.00 uur gratis in huis.

  LOGISTIEKE CONSULENTEN IN HET VLAAMS REGEERAKKOORD

  De rol van de logistieke consulenten in Vlaanderen zal na twee jaar worden gevalueerd. Die consulenten ondersteunen delogistieke actoren om efficintiewinsten en kostenbesparingen te realiseren door logistieke stromen op een meer duurzamemanier te organiseren. Bij een positieve evaluatie kan die dienstverlening nog uitgebreid worden. Dat staat in het regeerak-koord dat de nieuwe Vlaamse regering zopas heeft gepubliceerd.

  Voor DP World vormt de betrokkenheid in het projectTrilogiport een logische stap in haar uitbreiding in deBenelux.

  Coolblue is de eerstgrote webwinkel die7 dagen op 7 pakjesgaat bezorgen.

  W&L064_p04-19_presta_nl_02_flash_prestation 12/09/14 09:17 Page4

 • W&L064_p04-19_presta_nl_02_flash_prestation 12/09/14 09:17 Page5

 • Het distributiecentrum van Schenker in Willebroek

  voor FMCG-klanten is90.000 m2 groot.

  Schenker nv

  REPORT

  6 Warehouse & Logistics 64

  In Willebroek baat DB Schenker een groot logistiekplatform uit waar leveranciers van consumentengoederenhun goederen opslaan om ze vandaar samen naar dedistributeurs te brengen. De consolidatie van detransporten naar de supermarktketens wordt steedsbelangrijker voor de fabrikanten.

  Apart opslaan, samenDB SCHENKER

  W&L064_p04-19_presta_nl_02_flash_prestation 12/09/14 09:18 Page6

 • DB Schenker organiseert regelmatig ver-gaderingen met alle klanten die goederenin het magazijn van Willebroek laten ops-lagen om door het uitwisselen van erva-ringen de gebundelde transporten te bli-jven verbeteren. Dat gaat dan in de eers-te plaats om het vervoer van goederennaar de distributiecentra en de winkelsvan de retailers, maar we zijn ook gestartmet een systeem om de pallets weer te-rug naar de centrale te brengen. Ook daarwil iedereen in de keten dat het transportzo veel mogelijk gebeurt met volle vracht-wagens. Op die manier kan men besparenop brandstof n op de uitstoot van CO2.In deze vergaderingen gelden wel eenaantal regels om de concurrentie tussende bedrijven niet te verstoren. Anderzijdskomen er wel cijfers op tafel over de aan-tallen pallets op die gebundelde transpor-ten, zegt Geert Vanderoy, branch mana-ger. Alle producenten van fast moving consu-mer goods (FMCG) willen hun prestatiesverbeteren op het vlak van milieu en zebeseffen goed dat ze die inspanningenniet mogen beperken tot hun eigen ma-gazijnen of trucks. De grote sprong voor-waarts zal er pas komen door goederens-tromen te bundelen met collegas uit desector. Die samenwerking waarbijconcurrenten toch samen goederen in n

  truck stoppen is nu aan de gang en mendoet grote inspanningen om de efficin-tie daarvan te verbeteren. Het multiclientplatform van DB Schenker in Willebroekspeelt daarin een cruciale rol. De logistie-ke dienstverlener maakt zich sterk datdaardoor de CO2-uitstoot kan ingeperktworden. Voor dat transport worden dage-lijks trucks besteld bij een aantal vaste on-deraannemers die dan voor de afgespro-ken periode alleen voor DB Schenker rij-den. De planning gebeurt ook volledigdoor DB Schenker in Willebroek.

  Focus op elke klant apartDe manier waarop wij dat invullen vattenwe samen met het motto multicustomerwarehouse with dedicated client focus. Deproducten van n klant worden samen

  opgeslagen in een apart compartiment.Dat stuk van het magazijn wordt ook beheerd door een dedicated client ware-house responsible. De klant behoudt devoordelen van een apart magazijn met eenaangeduide contactpersoon die voor hemalles beheert in het magazijn. Dat houdtbijvoorbeeld ook in dat we de rekken pre-cies afstemmen op de behoeften van deklant. De pallets van verschillende klantenhebben gewoonlijk ook verschillendehoogten. Om te vermijden dat we teveelopen ruimte hebben in de rekken, makenwe palletpositie precies op maat van elke klant en kunnen we ons magazijnvo-lume zo efficint mogelijk invullen. Het ispas op het moment vlak voor het trans-port dat de goederen van meerdere bedrijven bij elkaar komen om samen ver-

  Vereisten voor voeding

  DB Schenker beschikt over een resem certificaten en goedkeuring om te kunnenwerken in de voedingssector. Geert Vanderoy: Al onze medewerkers, inclusief alleleidinggevenden, hebben een HACCP-opleiding gevolgd om alle richtlijnen in ver-band met voedselbehandeling te kunnen volgen. Daarnaast heeft Schenker eenISO 9001-kwaliteitscertifaciaat, een OHSAS 18001 veiligheidsmanagementcertifi-caat en volgen we 5S-programma voor orde en netheid. Het hele magazijn wordtvoortdurend schoongemaakt met een schrobmachine zodat minstens elke weekelk magazijn met water is schoongemaakt.

  Warehouse & Logistics 64 7

  n vervoeren

  De goederen van de verschillende klanten worden striktgescheiden opgeslagen. Pas vlak voor het transport kunnen zesamengevoegd worden. Schenker nv

  Geert Vanderoy, branch manager logistics van Schenker: Alle partijen in de keten willen dat het transport zo veel mogelijkgebeurt met optimaal beladen vrachtwagens. Ralf Kreuels

  W&L064_p04-19_presta_nl_02_flash_prestation 12/09/14 09:18 Page7

 • voerd te worden, zegt Geert Vanderoy. Naast de mogelijkheid om goederen samen te vervoeren, is het grote voordeelvan een multiklantsite dat de middelen enmensen efficinter kunnen worden inge-zet. Zo kunnen de magazijniers van de enezone naar de andere gaan in functie vande noden van het moment. Ook reach-trucks en andere hulpmiddelen kunnenvan de ene naar de andere klanten-zones worden door-geschoven indiennodig. Door de goe-derenstromen vanmeerdere klanten teverzamelen op nl o c a t i e , k a n DB Schenker eenk r i t i s ch vo l umecreren waardoor het zijn middelen effi-cinter kan inzetten. Geert Vanderoy:Dagelijks ontvangen we hier gemiddeld80 vrachtwagenladingen en vertrekken ereen 100 120 weer. Dat zijn 3000 palletsper dag. In ons magazijn van 90.000 mhebben we verschillende klimaatzones:diep vries (-21C), gekoeld (9C), tempe-ratuurgecontroleerd (8-14C) en ambient (6-20C). Er werken 85 magazijniers. Wehanteren een A voor C strategie: een bes-telling die op dag A binnenkomt, wordt opdag B klaargemaakt en komt op zijn bestemming aan op dag C. Rushordersbehandelen we een dag sneller.

  IT in functie van traceerbaarheidEen magazijn vol voedingsproductenmoet onder meer voldoen aan de regelsdie zijn opgesteld door het FederaalVoedingsagentschap. Dat houdt onderander in dat de traceerbaarheid van alleproducten in het magazijn moet zijn ge-waarborgd. Een belangrijk hulpmiddeldaarbij is het SSCC-label dat op elke pal-

  let dat binnenkomt of buitengaat is gek-leefd. Soms hangt het er al op en kan hetbehouden blijven. Als dat niet het geval is,moeten we het zelf printen. Op dat labelstaat alle vereiste informatie zoals hetbatchnummer, productiedatum en verval-datum. Aan de hand van die gegevenskunnen we ook onze opslag beheren infunctie van de vragen van de klant. Daarbijis het Fefo-principe het meest voorko-mend: first expired first out wat het eerstvervalt, moet het eerst verscheept wor-den. Klanten kunnen hier ook bijkomendeeisen op leggen in functie van de houd-baarheidsperiode die de producten mins-

  tens moeten hebben op het schap in dewinkel. Andere fabrikanten willen danweer dat hun producten in ons magazijnwachten tot ze goedgekeurd zijn door dekwaliteitscontrole. Sommige productenzijn nog warm als ze hier aankomen enmoeten eerst afkoelen tot op de gewens-te temperatuur. Al die verschillende toes-tanden beheren wij met ons WMS.

  DB Schenker is netbezig om het oudeWMS op AS400 tevervangen door hetnieuwe GWS van SAP.De eerste helft van deklanten is intussenovergeschakeld en la-ter dit jaar volgen deanderen. Zijn er geenproblemen geweest

  met het invoeren van een SAP-systeem?Geen noemenswaardige. Enkel kleineopstartproblemen zoals bij elke grote ITaanpassing. De goede voorbereiding washierbij van groot belang. In 2012 hebbenwe de eerste analyse uitgevoerd en hetaanbod van pakketten bekeken. Een jaarnadien hebben we de knoop doorgehakten hebben we n pilootklant overgezetop het nieuws systeem. We hebben de tijdgenomen om dat te evalueren en hetzelf-de jaar nog n klant naar SAP gebracht.Na weer een evaluatieperiode hebben wedit jaar dan de eerste helft afgewerkt,zegt Geert Vanderoy.

  REPORT

  8 Warehouse & Logistics 64

  Medewerkers van twee beschuttewerkplaatsen zijn bezig met het maken van displays, het aanbrengen van stickers, het toevoegen vankortingbonnen, enzovoort. Schenker nv

  FMCG-producenten beseffen dat zede inspanningen rond duurzaamheidniet mogen beperken tot hun eigenmagazijnen of trucks.

  Schenker nv

  W&L064_p04-19_presta_nl_02_flash_prestation 12/09/14 09:18 Page8

 • W&L064_p04-19_presta_nl_02_flash_prestation 12/09/14 09:18 Page9

 • Met de overgang naar de nieuwe softwa-re wil DB Schenker komen tot een paper-less warehouse waar geen afgedruktepicklijsten of andere papieren documen-ten nog nodig zijn. Alles zal met RF-scan-ners op de computers worden verwerkt.Uiteindelijk zullen we zo ook onze tracea-bility nog verbeteren. Het proces wordtnog intensiever met bijvoorbeeld een ge-detailleerde ingangscontrole zodat wenog beter weten wat het magazijn binnen-komt. Ook de picking van gemengde pal-lets zal gemakkelijker gaan omdat het sys-teem automatisch het SSCC-label zal aan-maken.Het SSCC-label is ook gelinkt aan de elek-tronische berichten - vaak via EDI die allepartijen in de supply chain van de consu-mentengoederen hanteren of straks zul-len hanteren. Zo is er de elektronischepakbon of DesADV (de afkorting vanDespatch Advice) dat de verzender voo-raf aan de ontvanger stuurt zodat hij weetwelke goederen er in de truck zitten. Eenfull DesADV maakt het mogelijk om doorn scan van de pallet bij aankomst goe-derenontvangst in n keer te bevestigen.Bij een partial DesADV moet men alle in-formatie van het SSCC label op elke pal-let gescand worden. Wij streven ernaarom die standaard hulpmiddelen zo effi-cint mogelijk in te zetten en zoudengraag willen dat de distribiteurs een leve-ring snel bevestigen en eventueel achte-raf een volledige controle uitvoeren aande hand van de informatie in de DesADV,zegt Geert Vanderoy.

  Co-packingIn het FMCG-magazijn van Willebroek or-ganiseert DB Schenker ook co-packingac-tiviteiten voor zijn klanten op twee apar-te locaties. In n magazijn is er een acti-viteit gericht op de producten van nklant die meerdere dozen van zijn productin n shrinkwrap verpakking wil hebbenvoor specifieke winkels. Op een andereplaats worden de producten van de ande-re klanten behandeld indien nodig. Daarzijn medewerkers op drie verdiepingenbezig met het maken van displays, hetaanbrengen van stickers, het toevoegenvan kortingbonnen, enzovoort. Hiervoorwerkt DB Schenker samen met twee bes-chutte werkplaatsen die elke dag een vi-jftigtal medewerkers naar het magazijnbrengen. Ze worden begeleid door eenviertal monitoren die het werk organise-ren. In piekperioden (Pasen, eindejaar,Moederdag, terug-naar-school, enzo-voort) hebben we nog meer mensen no-dig en dan schakelen we nog bijkomende

  resources in. We hebben beslist om ditwerk in ons magazijn uit te voeren omwillevan de efficintie. De goederen moetenniet vervoerd worden zodat er ook min-der kans is op beschadigingen. Het uits-paren van het transport is op zich weereen beperking van de CO2-uitstoot.Omdat al het benodigde materiaal ookrond die werkplaatsen is opgeslagen, ishet ook gemakkelijk om de bestelde hoe-veelheden aan te passen aan de gewijzig-de omstandigheden en creren we zo-doende een grotere flexibiliteit en korte-re doorlooptijden.Deze projecten passen in de DB strategie2020 For people. For markets. For tomor-row. Vanuit de visie om s werelds groots-te aanbieder te worden van mobiliteits- enlogistieke oplossingen, werden er bij DB Schenker drie duurzame pijlers gede-

  finieerd, waarop de onderneming zal steunen. En van deze pijlers toont onzeambitie om eco-pionier te worden: DB Schenker wil zijn leidende milieuvrien-delijke positie versterken door op eenmeer efficinte manier met grondstoffenom te gaan en geluidsoverlast en CO2-uitstoot te beperken. AdministratieDe opvolging naar elke klant gebeurt ookweer door een specifieke aanspreekspart-ner per klant die dagelijks rapporteertover de logistieke prestaties. Met de klan-ten zijn key performance indicators afges-proken die nauwgezet opgevolgd wor-den. Klanten kunnen die resultaten trou-wens on line opvolgen en weten het altijdmeteen wanneer er een incident is ge-weest.

  Peter Ooms

  REPORT

  Het automatisch lossen van trucks gebeurt aan de hand vankettingbanen in de vrachtwagen en op de loskade. Schenker nv

  Een geautomatiseerdeheftruck verplaatst de

  pallets weg van de kade,zonder dat een magazijnier

  moet ingrijpen. Schenker nv

  Automatisch lossen

  Voor n klant hanteert DB Schenker een automatisch systeem (Ancra) trucks telossen. De vrachtwagen uitgerust met een kettingsysteem koppelt zich aan nbepaalde poort zodat de pallets er uitgeduwd worden tot op de kettingbaan opde kade van het magazijn. Een geautomatiseerde pallettruck komt daar de pal-lets ophalen om ze een eindje verderop te plaatsen. Op die manier is het moge-lijk om tijdens een nacht tot tien trucks te lossen zonder dat er n magazijnieraan te pas komt.

  10 Warehouse & Logistics 64

  W&L064_p04-19_presta_nl_02_flash_prestation 12/09/14 09:18 Page10

 • W&L064_p04-19_presta_nl_02_flash_prestation 12/09/14 09:18 Page11

 • PUBLIREPORTAGE

  Het concept van de achtste editie vanPrologistics zal een opmerkelijke aanpas-sing vertonen. De beurs is van oudsherbekend als een platform voor alles watmet magazijninrichting, IT en interntransport te maken heeft, maar op 24 en25 september zullen bezoekers ook heelwat logistieke dienstverleners kunnenontmoeten. Het gaat dan om aanbiedersvan diensten rond opslag en transport,maar ook van alle value added servicesdie een hedendaagse logistiek compleetmaken: co-packing, co-manufacturing,contract logistiek in al zijn facetten, en-zovoort. Dat is ook wat de bezoekers ver-wachten. Uit onze ondervraging blijkt datongeveer de helft specifiek genteres-seerd is in material handling, maar daar-naast ook belangstelling vertoont voorandere themas binnen de logistiek, zegtexhibition manager Patrick Jacobs. Daarbij gaat dit jaar specifieke aandachtnaar de luchtvracht. Brucargo treedt opals partner van de beurs en is de gastheervan Brucargo Village waar een resem be-drijven die actief zijn op de luchthavenzich komen presenteren. Centraal staatde stand van Brussels Airport Companywaarmee de luchthaven ook op buiten-landse beurzen altijd goed heeft ges-coord. Patrick Jacobs: De vrachtlucht-haven van Zaventem focust op eendienstverlening voor sectoren die be-de r fba re wa renover verre afstan-den vervoeren, metname dan farma enverse voeding.

  BelevingDe beursorganisa-tor zorgt voor nogmeer activiteiten dan vorige keer. Teneerste is er het seminarieprogramma metspecifieke aandacht voor duurzaamheid,logistiek van de koude keten en retail(met de focus op e-commerce). De offi-

  cile opening van de beurs gaat gepaardmet een presentat ie van MichaelBraungart, pionier van de Cradle-to-Cradle gedachte die het zal hebben overde impact op de logistiek van zijn filoso-fie die afgedankte producten niet wil re-cycleren, maar upcycleren waardoor zemeer waarde krijgen in hun tweede leven.Een andere topspreker is GunnarMichielsen met zijn presentatie Afkickenvan e-mail.Het Vlaams Instituut van de Logistiekhielp als kennispartner bij de samenstel-ling van het programma (zie kader). In depauzes tussen de presentaties zijn ersteeds netwerkdrinks voorzien waar deaanwezigen elkaar kunnen leren kennenen informatie uitwisselen. De eersteavond woensdag wordt samen metde exposanten en bezoekers van de ver-pakkingsbeurs Empack - afgesloten metde Happy Wednesday netwerkborrel. Op dat ogenblik komen ook de 250 ge-nodigden van de uitreiking van de TrendsGazellen naar de beurs voor de receptie.De uitreiking zelf vindt plaats in deCindoc-zaal. De ingang aan parking C zal meteen detoon zetten met magazijnrekken vol brochures, informatiemateriaal en pro-ducten van de standhouders. Er is eenhoek met een stand waar alle knowledgepartners (de Belgische logistieke kennis-

  instituten en federaties) aanwezig zijn envragen van de bezoekers kunnen beant-woorden. Er is een demo-ruimte voorzienvan Febelsafe waar met miniatuurvoer-tuigen (schaal 1/15) een parcours in alle

  veiligheid, maar toch zo snel mogelijkmoet afgelegd worden. Centraal op debeursvloer de Plaza zijn er demonstra-ties voorzien van AGVs, poetsmachines,conveyors n drones. Met de Green Track krijgt de bezoeker een uitgestippel-de route met duurzame logistieke oplos-

  singen en innovaties. Bij het afsluiten van ditnummer had easyFairsal 110 standhoudersgenoteerd, meer danbij de vorige editie. De o rgan i s a to ren hebben extra inspan-ningen geleverd om

  bezoekers uit de sectoren van de farma-logistiek en de retail aan te trekken omnaar de beurs te komen. Die worden ookextra in de watten gelegd met seminariesvoor hun sectoren.

  Beursorganisator easyFairs lanceert een nieuw conceptvoor de beurs Prologistics. Die aanpak past trouwens ineen strategische visie voor alle logistieke beurzen dieeasyFairs organiseert in de Benelux.

  Nieuwe wind voor ProEASYFAIRS

  EasyFairs is meer dan ooit overtuigdvan het belang van de logistiekesector in de Benelux.

  Patrick Jacobs, exhibition manager

  W&L064_p04-19_presta_nl_02_flash_prestation 12/09/14 09:18 Page12

 • EasyFairs en logistiekPrologistics is de eerste beurs met eennieuwe aanpak, maar ook de andere logistieke beurzen van easyFairs volgenvoo r tdu rend de n i e uwe t rend s .EasyFairs is meer dan ooit overtuigd van het belang van de logistieke sectorin de Benelux. De goede ligging in hethart van de grootste consumentenmarktin Europa, de aanwezigheid van grotezeehavens, de uitstekende infrastructuurvoor binnenvaart en vrachttreinen, n deluchthavens die zich specialiseren opluchtvracht zijn evenveel troeven vandeze regio. Wij zijn als beursorganisatordan ook zeker dat de bedrijven uit de sector behoefte hebben aan vakbeurzendie inspelen op de lokale eigenheden.

  Transport & Logistics Rotterdam

  (11-13 november 2014) zal een nieuwe

  impuls krijgen door de samenwerkingmet de beurs Intermodal. De twee beur-zen zullen deze keer tegelijk doorgaanin dezelfde locatie om zo een synergie-effect te creren.

  Transport & Logistics Lige (29-30 april2015) speelt in op de unieke troeven vande regio. Luik is als grote Europese bin-nenhaven volop in uitbreiding met hetproject Trilogiport. Andere troeven zijnhet hoge niveau van de andere modi luchtvracht (Lige Airport) en spoor(met oa EuroCarex) en de nabijheid totde Nederlandse en Duitse markt.

  Transport & Logistics Antwerpen

  (22-24 september 2015) heeft de direc-te band met de Antwerpse haven en datuit zich ook in het partnership met hetGemeentelijk Havenbedrijf dat op-

  treedt als host port. Deze beurs is intus-sen aan zijn tiende editie toe met om enbij de 10.000 bezoekers. We willen nuverder groeien door een internationaledimensie toe te voegen aan het beurs-concept. We hebben een akkoord metEnterprise European Network dat op debeurs een internationale meet & greetwil organiseren met logistieke topmen-sen uit alle Europese lidstaten, zegtPatrick Jacobs.

  Peter Ooms

  Nieuwe wind voor Prologistics

  Michael Braungart geeft een presentatieover Upcycling, de nieuwste trend die hijlanceert na Cradle to Cradle.

  Patrick Jacobs, exhibition manager:Brucargo treedt op als partner van de beurs.

  Bezoekers van Prologisticszullen dit keer ook heel watlogistieke dienstverleners

  kunnen ontmoeten.

  LEARNSHOPS

  Het seminarieprogramma vanPrologistics is te vinden op de websitevan de beurs onder de knop ShowProgramme.

  W&L064_p04-19_presta_nl_02_flash_prestation 12/09/14 09:18 Page13

 • TREND

  14 Warehouse & Logistics 64

  Rond deze tijd krijgt het LITC ook zijntweede werknemer die in de eerste plaatszal focussen op de werking naar de scho-len en jonge mensen. En van de doel-stelling van LITC is talent aantrekken naarlogistieke opleidingen en het heeft op datvlak heel ambitieuze doelstellingen ge-formuleerd. Het wil in het volgende jaarniet minder dan 3500 leerlingen en stu-denten in het centrum hebben ontvan-gen voor informatie-, opleiding- of trai-ningssessies. We hebben een ruimte in-gericht als magazijn die heel goed weer-geeft hoe het er in het echt aan toe gaat.Leerlingen, maar ook medewerkers vanbedrijven uit de buurt, kunnen hier voorhet eerst aanvoelen hoe het er echt aantoe gaat in een magazijn. Op die manierwillen we leerlingen al vanop heel jongeleeftijd warm maken voor een job in delogistiek, zodat ze ook een studierichtingkiezen die hen daarop voorbereidt, zegtBen Beddegenoots, development ma-nager van het LITC.Daarnaast zal ook het aanbod naar be-drijven worden uitgebreid. Aanvankelijkrekende LITC vooral op externe partnersdie inhoudelijke programmas rond duur-zame logistiek en innovatie brachten. Nade zomer start het centrum ook met eenaantal eigen seminaries en workshops.Het gaat dan bijvoorbeeld over elektri-sche mobiliteit en over innovatieve tech-

  nologien in het kader van duurzame lo-gistiek. Tegelijk blijft LITC nauw samen-werken met andere partijen. Een eerstethemareeks wordt georganiseerd samenmet het VIL: Best practices in sustainablesupply chain management met onder an-dere sessies over de problematiek van delaatste kilometer, afvallogistiek, her-nieuwbare energie, enzovoort. Daarnaastkomt er een andere themareeks overMensvriendelijk personeelsbeleid in delogistiek. Die richt zich specifiek op per-soneelsmanagers in de logistiek.In al deze acties concentreert het LITCzich op een lokaal doelpubliek in de provincies Antwerpen, Limburg enVlaams-Brabant. Maar voor volgende zomer plant Ben Beddegenoots evengoed e e n S umme r S c hoo l ove rSustainable Supply Chain Managementwaarbij het ook samenwerkt met Vlerick,

  Cranfield University, Khne LogisticsUniversity en de European LogisticsAssociation. Daarbij wordt voluit de internationale kaart getrokken.

  Peter Ooms

  Na de officile opening vanhet nieuwe gebouw infebruari wil het LogistiekInnovatie & TrainingCentrum (LITC) nu van startgaan met enerzijds een heelactieve communicatie naarscholieren en studenten enanderzijds training- enseminarieprogrammas voorde professionals uit supplychain.

  LITC uit destartblokken

  Leerlingen kunnen in hetLITC aanvoelen hoe heter echt aan toe gaat ineen magazijn.

  TRAINING & INNOVATIE

  VZW LITC

  Het Logistiek Innovatie & TrainingCenter werd opgericht door Nike, dehogeschool Thomas More en de KULeuven. Voor zijn werking rekent hetop subsidies, maar ook op bijdragenvan gebruikers van de faciliteitenvan het gebouw, op entreegeldenvoor seminaries en op de inbrengvan de partners. LITC werkt nauw sa-men met Voka, VDAB, Randstad,VITO, VIL en andere.

  W&L064_p04-19_presta_nl_02_flash_prestation 12/09/14 09:18 Page14

 • W&L064_p04-19_presta_nl_02_flash_prestation 12/09/14 09:18 Page15

 • 16 Warehouse & Logistics 64

  We hebben altijd grote inspanningengeleverd om de lostijd van een voertuigzo kort mogelijk te houden. Maar nuwordt onze knowhow voor het eerst er-kend met een prijs, aldus een tevredenAlain Houben, afgevaardigd bestuurdervan Camal. Deze onderneming werd op-gericht in 1918. Ze kon zich onmiddellijkonderscheiden in de distributiesector enis snel buiten onze landsgrenzen getre-den. Vanuit het logistieke centrum vanBarchon staat Camal vandaag in voor hetbeheer van meer dan 2.000 referentiesvan Europese verse producten die ver-voerd worden naar twee bestemmingen:Wal loni en het GroothertogdomLuxemburg. Met onze vloot, die bestaatuit 9 vrachtwagens en een bestelwagen,leveren we aan meer dan 800 klanten.Uiteraard in de grootdistributie maar ook

  in scholen, ziekenhuizen, de horecasec-tor, zuivelhandels, detailhandel enz.Gezien het type producten dat we trans-porteren en het aantal klanten, zijn we hetaan onszelf verplicht om een uitmuntendtijdsbeheer en een snelle uitvoering tegaranderen. Die twee troeven zijn dus bekroond metde Speed Docking prijs. Twaalf wekenlang werden onze verblijfstijden gechro-nometreerd, i.e. de tijd tussen de aan-komst en het vertrek van de vrachtwagenmet goederen. Dat is inclusief het dok-ken, het lossen en de controle van de goe-deren. Al die transacties gebeuren bijCamal in een gemiddelde tijdspanne diealle records breekt. Wij leveren dagelijksinspanningen om onze lostijden te verbe-teren en een operationele efficintie van100% te behalen, verzekert AlainHouben. Deze prijs sterkt ons in de idee

  dat we de ontvangst van de productencorrect afhandelen. Maar dit is slechtseen klein deel van onze logistieke keten.Wij steken evenveel energie in de ande-re facetten van ons beroep.

  Astrid Huyghe

  Met een recordtijd per gemiddelde lossing sleept deonderneming Camal, gevestigd in Barchon, de eersteplaats in de wacht bij de wedstrijd Speed Docking in decategorie Verse voeding. De distributeur vanmelkproducten levert momenteel meer dan 2.000referenties bij 800 klanten. Een ontmoeting met dezespecialist in de fresh food-sector.

  Inspanningenbekroond

  Camal levert aan meerdan 800 klanten in

  Walloni en hetGroothertogdom

  Luxemburg.

  CAMAL BARCHON

  Wie is Camal?

  Camal telt 40 werknemers. Het lo-gistieke centrum in Barchon bestrijkt4.500 m, waarvan er 3.500 bes-temd zijn voor isotherme opslaghal-len. Als het gaat om ultra-verse pro-ducten en Belgische kazen, behoortCamal bij de leiders op nationaalvlak. De onderneming hangt af vanMilcobel, een coperatieve die demelk van bij de producenten koopten vervoert en activiteiten ontplooitdie een duurzame verkoop en eeneerlijke verkoopprijs waarborgen. Milcobel is georganiseerd als hol-ding die, naast de aankoop en ver-koop van melk, de enige aandeel-houder is van meerdere bedrijvenmet elk een specifieke activiteit inhet domein van melkproducten. Diebedrijven zijn verspreid over 9 pro-ductiesites in Belgi, Frankrijk enNederland.Camal SA is een van de bedrijven dieinstaan voor het luik distributie.

  TREND

  W&L064_p04-19_presta_nl_02_flash_prestation 12/09/14 09:18 Page16

 • W&L064_p04-19_presta_nl_02_flash_prestation 12/09/14 09:18 Page17

 • HR

  18 Warehouse & Logistics 64

  De beslissing om te starten met een nieu-we planning gebaseerd op competentieswas een reactie op een bestaande situa-tie. Vier jaar geleden had DSV in Gent zon620 vaste en losse werknemers in dienst.De planning van de bezetting gebeurdedoor de teamleaders zelf en zij hanteer-den daarbij allemaal andere methodes.Uiteindelijk bezorgden zij een lijstje aanhet management dat alles bij elkaarbracht in een rekenblad. Bas Fraanje, ma-nager operations: Maar ze telden alleende koppen en onvoldoende de compe-tenties van de medewerkers. Er warenveel klachten over de kennis en ervaringvan uitzendkrachten. Ook gebeurde hetdat de interimmers gewoon niet kwamenopdagen zodat er tekorten optraden. Alsreactie daarop bestelden teamleadersdan weer extra mensen, maar dat leiddedan weer tot overbezetting.Om al die redenen besliste DSV daaromte investeren in een nieuwe competentie-

  gerichte planning. In een bevraging aande markt stelde Manpower zich kandi-daat en heeft het de opdracht binnenge-haald. Cruciaal is dat de Manpower deplanning doet van het geheel, dus zoweluitzendkrachten n vaste werknemers.Het uitzendkantoor heeft n persoon terplaatse die binnen het bedrijf de planningverzorgt en voortdurend in contact is metde teamleaders.

  Sturen op competentiesDe kerndoelstelling van de nieuwe tool Power Planning is om aan elke werkposteen persoon toe te wijzen met de juistecompetenties. Bij de start van het projectkwam het er dan op aan om eerst de vol-ledige catalogus op te stellen van de aan-wezige competenties in het bedrijf. BienVanderstappen, national account mana-ger van Manpower: Bij DSV Solutions inGent hebben we zo 120 verschillendecompetenties geregistreerd. Elke werk-

  nemer kan een aantal van die competen-ties toegekend krijgen, met daarbij eenscore op 10 die zijn ervaring weergeeft.Een teamleader moet dus voortaan op-geven hoeveel mensen hij nodig heeftmet welke competenties. De planner kandie dan toewijzen op een objectieve ma-nier. Dit wordt extra belangrijk wanneerer onvoldoende juiste mensen aanwezigzijn en er een backup moet worden voor-zien.Bas Fraanje: Wij kiezen ervoor om men-sen dan te laten invallen in een functie netboven hun niveau. De plaats die zij danachterlaten waar minder competentiesvoor nodig zijn kan makkelijker ingevuldworden. Bijvoorbeeld als er een heftruck-chauffeur ziek is, vervangen we hem dooreen orderpicker. Die krijgt daardoor meerervaring als chauffeur. Tegelijk is een or-derpicker makkelijker om te vervangen.Die manier van werken past in een alge-mene personeelsstrategie om de werk-nemers voortdurend te blijven ontwikke-len. We verzorgen zelf opleidingenwaarbij we ernaar streven om de mensenheel polyvalent te maken, ook de uitzend-krachten. De opleidingen organiseren wepuur in functie van de competenties die

  DSV heeft de planning van zijn personeelsleden uitbesteedaan Manpower. Het begon enkel in de Automotive divisie inGent, maar wegens succes ligt de mogelijke uitbreidingnaar alle Belgische vestigingen op tafel.

  Personeelsplanning uitbesteedDSV SOLUTIONS

  DSV levert just in time n just in sequence aan de band vanVolvo Cars en krijgt daarbij stringente kwaliteitseisen opgelegd.

  W&L064_p04-19_presta_nl_02_flash_prestation 12/09/14 09:19 Page18

 • we nodig hebben. Maar we mikken er te-gelijk op dat we een vaste kern van men-sen hebben die het werk aankunnen, zo-dat we minder beroep moeten dan opnieuwe onervaren werknemers. Dat heefteen grote impact op de kwaliteit en hetrendement.

  Motivatie vereistNaast een algemene strategie voor allepersoneelsleden, heeft Manpower ookeen aantal maatregelen ingevoerd speci-fiek voor de uitzendkrachten. BienVanderstappen: We wilden namelijk eenoplossing vinden voor een aantal proble-men zoals het niet komenopdagen op de eerstedag, het grote verloop nade eerste dagen oplei-ding, enzoverder.Bas Fraanje: Kandidaatuitzendkrachten wordenbij een eerste contact ge-selecteerd en kr i jgendaarna een hele dag infor-matie over het werken bij DSV. Alleen wiedie twee contacten op een gengageer-de manier doormaakt, komt in aanmer-king om effectief aan de slag te gaan. Er

  wordt dus wel wat engagement verwachtvan een uitzendkracht. Op dat vlak kun-nen we belangrijke resultaten voorleg-gen. In 2013 is er geen enkele no-showgeweest. Tegelijk hebben we het verlooptijdens de eerste week verminderd met58%. Dat laatste cijfer is heel belangrijkomdat op die manier de initiatie en oplei-ding aan het begin van het traject nietverloren gaan.

  Resultaten DSV is erg tevreden over de resultatenvan dit initiatief en bekijkt nu samen metManpower of de oplossing die is uitge-

  werkt dezelfde voordelen zal opleverenin andere vestigingen in Belgi. Het gaatdan om een besparing door een correc-tere planning waarbij de overstaffing is

  verminderd. Daarnaast heeft de inzet vande juiste mensen met de correcte com-petenties een goed effect op de werkingvan het bedrijf zelf met minder schade-gevallen en een betere efficintie. DSVmoet namelijk just in time n just in se-quence leveren aan de band van VolvoCars en krijgt daarbij stringente kwaliteit-seisen opgelegd. Contractueel mag DSVniet meer dan 30 fouten per miljoen on-derdelen leveren en het kan nu een voort-durende daling voorleggen. Sinds het be-gin van 2014 ligt het gemiddeld op 12. BasFraanje: Voor DSV is dit heel belangrijk.We communiceren hierover met het per-

  soneel in regelmat igezeepkistsessies. Dagelijkshouden we ook een ther-mometer bij in de refterwaar iedereen kan zien hoehet staat met de schades.Wanneer we er onder dedoelstelling blijven, trak-teert het bedrijf alle werk-nemers op frieten.

  Peter Ooms

  Warehouse & Logistics 64 19

  Als een heftruckchauffeur ziek is, vervangen we hemdoor een orderpicker. Die kan dan ervaring opdoen.Tegelijk is een orderpicker makkelijker om te vervangen.

  Bas Fraanje en Bien Vanderstappen: de samenwerkingtussen DSV en Manpower.

  De inzet van de juiste mensenmet de correcte competentiesheeft een goed effect op dewerking van het bedrijf zelf.

  Personeelsplanning uitbesteed

  W&L064_p04-19_presta_nl_02_flash_prestation 12/09/14 09:19 Page19

 • REVIEW

  SKECHERS WILMORT: 25.000 M2 EXTRA

  Het Amerikaanse hoofdkwartier van Skechersheeft aangekondigd dat het zijn EDC in Milmortzal vergroten met een extra 25.000 m2. Daarmeezal het magazijn een totale oppervlakte krijgenvan 70.000 m2. "De uitbreiding is het resultaatvan onze ongelooflijke groei in Europa. We ziendat die groei zich kan voortzetten en breiden hetEDC uit om tegemoet te komen aan die continuestijging in de vraag naar onze producten," zeiDavid Weinberg, COO en CFO van Skechers.Sophie Houtmeyers, verantwoordelijk voor hetEDC, wijst erop dat op dit ogenblik in Wilmortnog een groot automatiseringsproject loopt dattegen eind 2014 moet zijn afgerond.

  NEUFCHTEAU: CHARLIERLOGISTICS BOUWT EENMAGAZIJN MET 35 KAAIENVOOR ZIJN CROSS DOCKING OPERATIES

  Charlier Logistics SA bouwt momenteel een nieuw ma-gazijn in Ardenne Logistics (Neufchteau). Dit maga-zijn met 35 kaaien zal instaan voor 'cross docking' ope-raties (van internationale goederenstromen) en de be-handeling van paletten en pakketten voor fijnmazigedistributie in het Groothertogdom Luxemburg. Hetcentrum zal 24/24 en 6 dagen per week draaien.Het magazijn kan volgende volumes aan:- voor regionale distributie (GroothertogdomLuxemburg en het zuiden van Belgi): meer dan1.000 orders per dag- voor internationale operaties: 200 ton goederen perdagHet nieuwe magazijn bevat ook een opslagruimte.10.000 paletplaatsen zijn al gereserveerd voor de in-dustrie (goederen bestemd voor de export). Het nieu-we magazijn is gelegen op het kruispunt van de E411met de E25 ter hoogte van Molinfaing. "Deze vestiginglaat ons toe om rechtstreeks verbonden te zijn met debelangrijkste verkeersassen van ons land en om onzebelangrijkste Belgische klanten in maximaal 2 uur en30 minuten te bereiken", zegt Eric Charlier, afgevaar-digd-beheerder van Charlier Logistics SA.

  LIGE LOGISTICS: TTS BOUWTEEN MAGAZIJN VAN 15.000 M2

  Transport- en logistiekspecialist TTS zal binnenkort over eennieuwe opslaghal beschikken. Die wordt momenteel ge-bouwd op de hoofdsite van Lige Logistics in Grce-Hollogne. De toekomstige hal D4 (zichtbaar op het planhieronder, in het verlengde van hal C3) is bestemd voor goe-deren uit de voedingssector. Dit nieuwe magazijn heeft eenoppervlakte van 15.000 m2, wat de totale opslagruimte vanTTS op 41.000 m brengt. De hal, waar sinds juni aan wordtgebouwd, zou eind oktober operationeel moeten zijn.

  20 Warehouse & Logistics 64

  Hal D4 is bestemd voor goederen uit de voedingssector.

  Het nieuwe pakjesmagazijn is gebouwd met recycleerbarematerialen en beschikt over een warmtepomp.

  GLS OPENT ECOLOGISCH MAGAZIJN IN DEINZE

  GLS Belgium nam onlangs zijn nieuwe pakjesmagazijn in Deinzein gebruik. De groep heeft er bijna 10 miljoen euro genvesteerdin een site die tot 35.000 pakjes per dag zal kunnen behandelen.Dit magazijn beschikt over een sorteermachine met drie lijnen eneen modern bewakingssysteem voor de pakjes. De pakjesbehan-delingshal, die 4.000 m2 oppervlakte heeft en beschikt over120 poorten, werd gebouwd met recycleerbare bouwmaterialenen wordt verwarmd via een warmtepomp. Een recuperatiesys-teem voor het regenwater zorgt voor het water van de sanitaireinstallatie. De site stelt 40 werknemers tewerk, die zich bezighou-den met de ontvangst en de behandeling van de pakjes. De pak-jesafdelingen van de oude sites in Merelbeke, nabij Gent, en inRonse verhuisden naar Deinze. GLS zal de vrachtbehandelingvoor de volledige streek in de toekomst groeperen in Merelbeke,terwijl de vestiging van Ronse zijn deuren zal sluiten.

  W&L064_p20-37_immo_nl_02_flash_immo 12/09/14 09:15 Page20

 • W&L064_p20-37_immo_nl_02_flash_immo 12/09/14 09:15 Page21

 • VASTGOED

  Aan de top zien we weinigwijzigingen in dezerangschikking van delogistieke dienstverleners metde magazijnoppervlakte die zeter beschikking stellen vanderden. Het is pas vanaf plaats8 dat er zich veranderingenvoordoen. Grote spelers zoalsDHL Solutions, Schenker enVLS krimpen hunmagazijnruimte in tenopzichte van de vorige editie.Andere hebben noggenvesteerd in eenuitbreiding van hun logistiekegebouwen. Voorbeelden zijnVan Moer Group en ODTH.

  Geven en nemenTOP 250 VAN DE OPSLAG

  1 Katoen Natie www.katoennatie.com 1752000 Antwerpen (429000), Doel (29514), Feluy (6264), Genk(43200), Gent (300000), Kallo (891263), Laakdal(30000), Tessenderlo (11752), Wilrijk (10000)

  2 Tabak Natie www.tabaknatie.be 804000 Antwerpen (242000), Kallo (102000), Verrebroek(460000)

  3 H. Essers en Zonen Internationaal Transport www.essers.com 594000 Boom (50000), Courcelles (41000), Genk (234000),Heule (45000), Kampenhout (20000), Lommel(29000), Tessenderlo (44000), Wilrijk (107000),Zeebrugge (3000), Zemst-Eppegem (21000)

  4 Sea Invest www.sea-invest.be 467000 Antwerpen (300000), Gent (90000), Zeebrugge(77000)

  5 Molenbergnatie www.molenbergnatie.com 425000 Antwerpen (425000)6 Distrilog Group www.distrilog.be 303500 Aarschot (10000), Bornem (25000), Breendonk

  (40000), Geel (15000), Hulshout (3000), Ninove(25000), Vilvoorde (80000), Willebroek (105500)

  7 Kuehne + Nagel Logistics www.kn-portal.com 268500 Eindhout (45000), Geel (65000), Grimbergen (3000),Kontich (60000), Middelkerke (3500), Nivelles(85000), Wellen (7000)

  8 DSV Solutions www.dsv.com 223000 Brussel (18000), Eupen (8000), Gent (110000), Puurs(36000), Rekkem (14000), Sint-Niklaas (20000)

  9 DHL Solutions Belgium www.dhl.be 215800 Bornem (58000), Huizingen (17000), Londerzeel(5000), Lot (11500), Mechelen (37000), Meer (48010),Opglabbeek (27000), Willebroek (32000)

  10 Vollers Belgium www.vollers.com 213350 Antwerpen (213350)11 Norbert Dentressangle Logistics Belgium www.norbert-dentressangle.com 191829 Antwerpen (130000), Asse (23000), Bornem (11329),

  Dendermonde (8500), Veurne (19000)12 De Rijke Opslag www.derijke.com 181000 Antwerpen (70000), Gent (11000), Meer (100000)13 Ziegler www.zieglergroup.com 177144 Antwerpen (7000), Asse (17000), Brussel (22900),

  Gent (8000), Herstal (5000), Jumet (11428), Montzen(28000), Rekkem (3000), Strombeek-Bever (8000),Welkenraedt (21578), Zaventem (5500)

  14 Tailormade Logistics www.tailormade-logistics.com 160000 Gent (160000)15 Jost Logistics www.jostgroup.com 150000 Athus (28000), Aubange (50000), Battice (15000),

  Herstal (25000), Malmedy (32000)

  DE GROOTSTE LOGISTIEKE DIENSTVERLENERS VAN BELGI

  Na het vertrek van DHL uit dit magazijn van 34.000 m2 in Willebroek, heeft WDP hetverhuurd aan de European Food Transport (onderdeel van Bakker Logistiek).

  Wij hebben de gelegenheid te baat genomen om de gegevens van bepaalde oudeen leegstaande gebouwen aan te passen, zodat de nieuwe rangschikking in dezebladzijden beter overeenstemt met de werkelijkheid op het terrein. Als u toch nogeen fout opmerkt, laat u het dan weten aan de redactie? Vergeet ook niet de Top 250 op het internet te bekijken. Op de site www.warehou-sandlogistics.com is onze opsomming van de logistieke operatoren verrijkt, die deinhoud nog verbetert en het opzoekwerk veel gemakkelijker maakt.

  PeterOoms

  PLAATS BEDRIJF WEBSITE OPPERVLAKTE SITES

  22 Warehouse & Logistics 64

  W&L064_p20-37_immo_nl_02_flash_immo 12/09/14 09:15 Page22

 • DE GROOTSTE LOGISTIEKE DIENSTVERLENERS VAN BELGIPLAATS BEDRIJF WEBSITE OPPERVLAKTE SITES

  16 Ceva Logistics Belgium www.cevalogistics.com 147000 Boom (17000), Courcelles (20000), Tongeren (20000),Vilvoorde (75000), Willebroek (15000)

  17 Magazijnen Hendrickx & Zonen www.tr-hendrickx.be 146200 Meer (6200), Westerlo (140000)18 Schenker Belgium www.dbschenker.be 144000 Antwerpen (5000), Eupen (20000), Mechelen (27000),

  Steenokkerzeel (2000), Willebroek (85000), Zwevegem(5000)

  19 Van Moer Group www.vanmoergroup.com 142500 Kallo (76500), Zwijndrecht (66000)20 VLS Group www.vls-group.com 132500 Antwerpen (30000), Antwerpen (84000), Gent

  (4500), Kallo (14000)21 Mexico Natie www.mexiconatie.be 126000 Antwerpen (126000)22 Wijngaard Natie www.wijngaardnatie.be 123000 Antwerpen (81000), Kallo (42000)23 ODTH www.odth.be 120000 Mechelen (11000), Rumst (65000), Willebroek (44000)24 Neovia Logistics Services www.neovialogistics.com 117170 Bornem (22330), Houthalen (27140), Lummen (32700),

  Puurs (35000)25 De Clercq Gilbert Int. Transport www.gdeclercq.be 114000 Sint-Niklaas (65000), Temse (49000)26 Stukwerkers www.stukwerkers.com 10190027 DP World Antwerp www.dpworld.com 97883 Antwerpen (97883)28 Van Mieghem Logistics www.vanmieghem.eu 95000 Fleurus (30000), Saintes (50000), Tubize (15000)29 Wim Bosman Expeditie www.wimbosman.be 94000 Genk (14000), Oostende (80000)30 Fiege www.fiege.com 92000 Puurs (42000)31 VRD Opslag & Distributie www.vrd.be 88400 Arlon (10000), Bornem (7150), Temse (38000)32 Colfridis www.colfridis.be 87000 Bornem (9500), Londerzeel (47200)33 Belspeed www.belspeed.com 85000 Beveren-Leie (20000), Eupen (2000), Grobbendonk

  (25000), Kruishoutem (20000), Mendonk (18000)34 Michel Logistics www.michellogistics.be 85000 Houdeng-Goegnies (68000), Strpy-Bracquegnies

  (15000)35 Sedis Logistics Belgium www.sedis-logistics.com 83158 Blandain (61650), Marquain (33508)36 Eurobrokers www.eurobrokers.be 83000 Ternat (10000), Zellik (73000)37 Vincent Logistics www.vincentlogistics.com 83000 Eynatten (10000), Herstal (48000), Milmort (35000)38 C. Steinweg Belgium www.steinweg.be 79000 Antwerpen (79000)39 Ewals Cargo Care www.ewals.com 77500 Genk (76000), Zeebrugge (1500)40 Yusen Logistics Belgium www.yusen-logistics.com 75400 Courcelles (6400), Genk (20000), Herentals (6000),

  Melsele (53000)41 Intertrans www.intertrans.eu 70373 Aubange (5000), Houdeng (25000), Rekkem (15373),

  Vilvoorde (12000), Welkenraedt (13000)42 Euroports Inland Terminals www.euroports.com 68200 Angleur (8200), Couillet (13000), Lige (25000),

  Seraing (22000)43 Deufol Logistics Tienen www.deufol.com 67500 Heist-op-den-Berg (42500), Tienen (27000)44 Charlier Logistics www.ncharlier.be 67000 Arlon (6000), Messancy (40000), Neufchteau

  (15000), Recogne (6000)45 Gosselin Group www.gosselingroup.eu 66000 Deurne (30000)46 BLC - Belgian Logistic Center www.gheys.com 65000 Beringen (45000), Mol (20000)47 Verkooijen-Veem www.verkooijen.be 63000 Hoogstraten (63000)48 Trans-Continental Logistics www.tcl.be 63000 Antwerpen (63000)49 Jugetra Logistics www.jugetra.be 61000 Heist o/d Berg (5000), Herentals (4000), Herenthout

  (11000), Heultje (15000), Oevel (1000), Olen (18000)50 2XL www.2xl.be 60000 Zeebrugge (30000), Zeebrugge (30000)51 ADPO www.adpo.com 60000 Antwerpen (30000), Kallo (17000), Stabroek (13000)52 Werf & Vlasnatie www.werf-en-vlasnatie.be 60000 Antwerpen (60000)53 Rhenus Ocean www.rhenus.com 60000 Kallo (60000)54 Ghent Transport & Storage www.gtsghent.be 56400 Gent (56400)55 Norbert Dentressangle Logistics Welkenraedt www.norbert-dentressangle.com 55000 Welkenraedt (55000)56 Lannutti www.lannutti.com 53000 Marchienne-au-Pont (53000)57 UTi Logistics www.go2uti.com 53000 Houdeng (18500), Oevel (23500), Schoten (11000)58 SKF Logistics Services Belgium www.skflogisticsservices.com 50700 Tongeren (50700)59 Ghent Warehousing Systems www.gwsghent.be 50000 Desteldonk (11300), Gent (38700)60 Dematra www.dematra.be 46000 Kortrijk (11000), Nazareth (10000), Roeselare (25000)61 Sany Logistics www.sanylogistics.be 46000 Essen (22000), Hoboken (6000), St. Job in t Goor

  (18000)62 Aertssen Transport www.aertssen.be 45000 Antwerpen (20000), Zeebrugge (25000)63 Forlog www.forlog.be 45000 Willebroek (52000)64 Remitrans www.remitrans.eu 43750 Ninove (18000)65 Snel Logistic Solutions www.gsnel.net 42500 Deinze (12500), Ham-Kwaadmechelen (30000)66 Sodemaf www.sodemaf.com 41000 Tournai (16000), Vaulx (25000)67 Gilleman Logistics www.gillemanlogistics.com 41000 Tournai (41500)

  Warehouse & Logistics 64 23

  W&L064_p20-37_immo_nl_02_flash_immo 12/09/14 09:15 Page23

 • VASTGOED

  68 Verbrugge Terminals www.verbrugge.nl 4100069 Tyres Logistics International www.tliherstal.be 40000 Herstal (40000)70 Castelein Vervoer www.castelein.com 39100 Mechelen (11000), Veurne (28100)71 Vanguard Logistics Services www.vanguardlogistics.com 38750 Antwerpen (38750)72 Renory www.renory.be 38500 Angleur (15500), Athus (12000), Montignies-s-Sambre

  (6000), Sclessin (5000)73 Eutraco www.eutraco.be 38500 Chatelineau (12000), Roeselare (26500)74 Verhelst Logistics www.verhelstlogistics.be 38000 Oostende (38000)75 Gobo www.gobo.eu 36000 Lanaken (36000)76 Sumitomo Warehouse Europe www.sumitomo-wh.eu 35919 Grobbendonk (13919), Wilrijk (22200)77 Powerline www.verbessem.be 35000 Waarloos (35000)78 Dockx Logistics www.dockx-logistics.be 35000 Drogenbos (5000), Gent (5000), Herent (5000),

  Machelen (5000), Wilrijk (15000)79 Gilis Opslag www.gilisturnhout.com 35000 Turnhout (35000)80 Jodifrost 35000 Puurs (35000)81 Food Warehousing and Distribution www.fwdnv.be 34000 Geel (34000)82 Luiknatie Storage www.luiknatie.be 33000 Kallo (33000)83 Panalpina World Transport www.panalpina.com 32800 Antwerpen (32800)84 Gondrand www.gondrand.be 32500 Antwerpen (2500), Bornem (27500), Brucargo (2500)85 Ahlers Belgium www.ahlers.com 32500 Antwerpen (2000), Evergem (30500)86 European Food Transport www.eftnv.be 32000 Willebroek (32000)87 GMB www.bauwens-logistics.be 32000 Beringen (3000), Houthalen (3000), Olen (6000),

  Stekene (10000), Turnhout (10000)88 Damco (Belgium) www.damco.com 31264 Antwerpen (15000), Willebroek (16264)89 Van Aerde Gebroeders www.vanaerde.be 31000 Kallo (31000)90 Talke Belgi www.talke.com 30000 Kallo (30000)91 Geodis Logistics Belgium www.geodis.com 30000 Antwerpen (8000), Kallo (22000)92 TTS Logistics www.tts.be 27470 Grce-Hollogne (27470)93 Van Rooijen Logistiek www.vanrooijen.be 27000 Turnhout (27000)94 Galliker Transports www.galliker.com 26500 Herstal (16500), Messancy (10000)95 Universal Express www.universal-express.be 26500 Aalst (19500), Antwerpen (3500), Brucargo (3500)96 ES & S www.ess-logistics.be 26500 Westerlo (16500)97 Euroterminal www.euroterminal.be 26500 Mouscron (26500)98 Food Logistics www.groupdebrandt.com 26000 Dendermonde (26000)99 Vedrova Transport www.vedrova.be 26000 Geel (17000), Herentals (9000)100 Europal Logistics www.europal-group.com 26000 (5000), Mouscron (6000), Oostende (15000)101 Vos Logistics Belgi www.voslogistics.com 26000 Meer (14000), Westerlo (12000)102 Smet www.smet.biz 25000 Brussel (25000)103 ECS European Containers www.ecs.be 25000 Zeebrugge (25000)104 Nortraffic www.northfreeze-group.com 25000 Evergem (25000)105 Middlegate Europe www.middlegate.eu 24500 Grce-Hollogne (6000), Zeebrugge (18500)106 Avnet Logistics logistics.avnet.com 24200 Tongeren (24200)107 Benmar www.benmar.be 24000 Brecht (24000)108 DHL Global Forwarding www.dhl.be 23129 Brucargo (23129)109 Fabry G. et H. Transports www.fabry.com 23000 Thimister (23000)110 Nova-Veg Logistics www.univeg.com 22500 Sint-Katelijne-Waver (22500)111 Rogister Logistik www.offergeld.de 22400 Welkenraedt (22400)112 Gillemot Transport www.gillemot.com 22000 Kampenhout (22000)113 GDL Transport www.gdl.be 22000 Rekkem (22000)114 Van De Pol Vervoer www.vandepol.be 21800 Turnhout (16800), Weelde (5000)115 Ice Nation - Frozenbound Worldwide www.icenation.be 21500116 Braecke Trading Company www.braecke.com 21450 Bavikhove (10000), Gent (10000), Oostrozebeke (1450)117 Vanden Avenne Vrieshuis www.vda-vrieshuis.be 21300 Buggenhout (21300)118 Menlo Worldwide Logistics Belgium www.menloworldwide.com 21000 Genk (16000), Ghlin (5000)119 Macharis Transportbedrijf www.transport-macharis.be 20000 Dendermonde (20000)120 Gheeraert Int. Transport www.gheeraert.be 20000 Brugge (5000), Loppem (10000), Zwijnaarde (20000)121 Arcese Transport www.gruppoarcese.com 20000122 Hoeben Transport www.hoeben.be 20000 Hamont-Achel (20000)123 Couptrans www.coupetrans.be 20000 Rijkevorsel (24000)124 AAD Speed Colli www.speed-colli.be 20000 Wilrijk (20000)125 Qualitrans 20000 Gent (20000)126 Stockhabo www.stockhabo.be 20000 Mouscron (20000)127 Intercargo Logistics www.intercargo.be 20000 Wondelgem (20000)128 Potiez-Deman Logistics www.potiez-deman.be 20000 Brussel (15500), Drogenbos (4500)129 Transuniverse Cargo www.transuniverse.be 20000 Wondelgem (20000)130 Pierre Logistic www.groupepierre.com 20000 Grez Doiceau (20000)131 Seabridge www.seabridge.eu 19900132 Trans Europe Express www.transeurope-express.com 19000 Erpe Mere (19000)133 Dachser Transport Belgium www.dachser.com 18280 Manage (5680), Mouscron (9000), Willebroek (3800)134 TDL Group Freshlogistics www.freshlogistics.be 18200 Lummen (18200)135 LBC Antwerpen www.lbctt.com 18000 Antwerpen (18000)136 Dossche Logistics Services www.leclusenv.be 18000 Evergem (18000)137 Eurofrost www.frigolanda.com 16100 Kortrijk (16100)138 Hendrickx Vervoer 16000 St Truiden (16000)139 Cardon Logistique www.cardon-logistique.be 16000 Blandain (5500)140 De Vreese Logistics www.devreese-logistic.be 16000 Wortegem-Petegem (16000)141 Dandoy Transport www.dandoy.be 15000 Asse (15000)142 Stogema www.byl.be 15000 Tournai (15000)

  DE GROOTSTE LOGISTIEKE DIENSTVERLENERS VAN BELGIPLAATS BEDRIJF WEBSITE OPPERVLAKTE SITES

  24 Warehouse & Logistics 64

  W&L064_p20-37_immo_nl_02_flash_immo 12/09/14 09:15 Page24

 • W&L064_p20-37_immo_nl_02_flash_immo 12/09/14 09:15 Page25

 • VASTGOED

  143 Carga www.carga.be 15000 Antwerpen (15000)144 CMN Antwerp www.cmnantwerp.com 15000 Antwerpen (15000)145 Transmet Vervoer www.transmet.eu 15000 Boutersem (8000)146 Stef Logistics Saintes www.stef.com 15000 Saintes (15000)147 Haven Genk www.havengenk.be 15000 Genk (15000)148 Luiknatie Coldstore www.luiknatie.be 15000 Kallo (15000)149 RLLS www.groupdewolf.com 15000150 Rima International www.rima-transport.be 15000 Lommel (15000)151 Devagel www.devagel.be 15000 Mouscron (15000)152 Frigologix www.frigologix.com 15000 Lommel (15000)153 Pack Center www.packcenter.be 15000 Seneffe (15000)154 ShipIt www.shipit.be 15000155 Euro Trafic www.euro-trafic.be 14800 Heppignies (11800)156 Hoyer Belgium www.hoyer-group.com 14560 Antwerpen (14560)157 Nadin Messageries www.demenagement-nadin.be 14000 Bastogne (14000)158 Oostvogels Logistics www.oostvogels.nl 14000 Meer (14000)159 N.L.D.C. (Noord Limburgs Distributie Center) 14000 Bocholt (14000)160 Sud-Fresh www.sud-fresh.com 14000 Grce-Hollogne (10000)161 Kennis Logistics Belgium www.kennistransport.com 14000 Meer (14000)162 Herfurth Logistics www.herfurth-logistics.com 13750 Antwerpen (11500), Brucargo (1650), Chaineux (600)163 Bellekens www.bellekens.be 13000 Heist-Op-Den-Berg (13000)164 RCT Stevedoring www.rct-verbeke.com 12000 Willebroek (12000)165 De Decker www.dedeckertransport.be 12000 Wondelgem (12000)166 JET (Janssen Expeditie en Transport) www.jetlogistics.eu 12000 Opglabbeek (12000)167 Cremer Ren Translogistics www.crt.eu 12000 Eupen (12000)168 KDL Trans www.kdltrans.be 11500 Cargovil-Vilvoorde (11500)169 Transterminal 11000 Grobbendonk (11000)170 De Vos 11000 Hemiksem (11000)171 Handico International www.sdsbo.com 11000 Antwerpen (11000)172 Van Steenbergen Logistics www.van-steenbergen.be 11000 Arendonk (11000)173 Your Mover Logistics www.yourmoverlogistics.be 11000 Vilvoorde (11000)174 Besteldienst Herman 11000 Erembodegem (12000)175 Pierret Transport www.transport-pierret.be 11000176 Geerts Corneel Transport Group www.cgeerts.be 10000 Maasmechelen (5000), Wijnegem (5000)177 DVH Logistics 10000 Lichtervelde (10000)178 Sitra www.sitra-group.com 10000 Ieper (10000)179 Lamcoo 10000 Lier (10000)180 MGM - Magasins Gnraux Manutention www.mgm-logistique.be 10000 Hermalle-sous-Huy (10000)181 DH Logistics 10000 Berlare (10000)182 Agility Logistics www.agilitylogistics.com 10000183 Security Storage www.securitystorage.com 10000 Aubange (10000)184 Parts Express www.partsexpress.eu 10000 Mechelen (10000)185 Widem Corporation www.widem.be 10000 Rekkem (10000)186 Laakdal Logistics 10000 Laakdal (10000)187 Dufour Transports et Manutentions www.dufour.be 10000 Marquain (10000)188 Apmex Int. Forwarding www.apmex.be 10000189 Movianto Belgium www.movianto.com 10000 Aalst (8000), Drongen (2000)190 Deny Logistics www.deny-worldwide.com 10000 Menen (10000)191 Getax www.getax.be 10000192 Freeze & Store www.freeze-store.be 10000 Zedelgem (10000)193 Frigo Fernelmont www.frigofernelmont.be 10000 Fernelmont (10000)194 Cometrans Belgium 10000195 Lierse Warehousing & Handling 10000 Lier (16000)196 KTO www.kto.be 9500197 Sotiaux M. www.sotiaux.be 9500 Brussel (9500)198 Hamann International Logistics www.hamann.be 9500 Wetteren (9500)199 MVT Michel Verscheure www.verscheure.be 9500 Ruddervoorde (4500), Zwevezele (5000)200 Vortex Logistics Genk www.vortexgenk.be 9500201 Partner Logistics www.partnerlogistics.eu 9200 Ieper (9200)202 Sterima Vanguard Logistics Services www.malysse-sterima.be 9000 Bissegem (2000), Heule (7000)203 Deschieter Transports et Manutention www.deschieter.be 9000 (12000)204 Sivafrost www.sivafrost.be 9000 Dendermonde (9000)205 Jennesco www.jennesco.be 9000 Lontzen (9000)206 Somef www.somef.be 9000 Bressoux (9000)207 Steenbergen www.steenbergentransport.com 9000 Petit-Rechain (3000), Wommelgem (6000)208 Cross Channel Storage Services www.crosschannel.be 9000 Oostende (9000)209 Mattheeuws Eric Transport www.mattheeuws.com 9000 Veurne (9000)210 Zeebrugge Food Logistics www.zfl.be 9000 Zeebrugge (9000)211 Fraber Logistics 8950 Zulte (8950)212 Traffic www.trafficzele.be 8500 Zele (8500)213 GTTrans www.gtt-logistics.com 8192 Brussel (8193)214 Huybrechts Vervoer 8000 Hoogstraten (8000)215 Transwest www.transwest.be 8000 Oostkamp (8000)216 Delta Warehousing www.delta-warehousing.be 8000 Overpelt (8000)217 Socit Industrielle du Hainaut www.group-portier.be 8000 Montignies-sur-Sambre (3000), Strepy-Bracquegnies

  (5000)218 BET Belgium - Brit-European Transport www.bet.be 8000 Zeebrugge (8000)219 Deny Cargo www.denycargo.be 8000 Vilvoorde (7000), Zaventem-Brucargo (1000)220 Vanneste Transport www.vanneste.be 8000 Moen (8000)221 Benelux Trans www.beneluxtrans.be 8000 Groot-Bijgaarden (8000)

  DE GROOTSTE LOGISTIEKE DIENSTVERLENERS VAN BELGIPLAATS BEDRIJF WEBSITE OPPERVLAKTE SITES

  26 Warehouse & Logistics 64

  W&L064_p20-37_immo_nl_02_flash_immo 12/09/14 09:15 Page26

 • 222 Vanelderen www.vanelderen.be 8000223 Meys A. & Zn www.meys.be 8000 Brasschaat (8000)224 Geertrans Hellings www.essers.com 8000225 Vandenbroeck Logistics www.vdbroeck.be 8000 Herent (8000)226 Van den Anker www.vandenanker.com 8000227 ADC Warehousing www.adcnv.be 8000228 SMIW www.smiw.be 8000 Milmort (8000)229 Krismar www.krismar.com 7500 Wingene (7500)230 Euro Flanders Logistics 7500231 De Bock Gebr. Transport www.debock.be 7400 Kieldrecht (5000), Zeebrugge (2400)232 Trucking www.trucking.be 7250 Evergem (7250)233 Reheul et Fils www.reheul-transports.com 7000 Warcoing (7000)234 Stanssens www.stanssens.be 7000 Zulte (7000)235 Wybo Transport www.wybo.be 7000 Poperinge (7000)236 Eddie Stobart Belgium www.stobart.co.uk 7000 Lokeren (7000)237 Weerts Supply Chain www.weerts.be 7000 Herstal (7000)238 Metro www.metro-trans.be 6500 Izegem (6500)239 Bruyer Transports www.bruyer.be 6500 Mettet (6500)240 Staro Trans www.starotrans.eu 6500 Eupen (2500)241 Sandermans Transports www.sandermans.be 6000242 Rotrafic www.rotrafic.be 6000243 Gefco Benelux www.gefco.be 6000 Ath-Ghislenghien (1000), Ghlin (5000)244 Transdemo 6000 Moorslede (6000)245 Verstraete Handel en Vervoer 6000 Moorslede (5000)246 TDS Logistics www.tdslogistics.be 6000 Tessenderlo (6000)247 Terminal ECE 6000 Flmalle (6000)248 Trans Cargo Care www.transcargocare.be 6000 St. Job int Goor (6000)249 DAV Trans 6000250 De Sauter www.desauter.be 6000251 Van Loon Paul 6000252 Sacotte www.sacotte.be 6000253 RPO www.group-herinckx.be 6000254 Trade & Transport Corporation www.ttctransport.be 6000 Zwijndrecht (6000)255 Veurink A.J. www.ajveurink.com 5800 Roeselare (5500)256 Reibel www.reibel.com 5800 Brussel (5800)257 Trans RD Logistics www.transrd.be 5800 Boortmeerbeek (6000)258 GTT Transport www.gtt.be 5500 Dilbeek (5500)259 Fri-agra www.friagra.be 5500 Brussel (5500)260 Roosens M. Transport www.roosens.be 5449261 Maes Transport www.jostgroup.com 5000262 TDS www.tds.be 5000263 Frisaye www.frisaye.com 5000 Flmalle (5000)264 LuxWarehousing www.transport-lux.be 5000 Borgloon (5000)265 TSCP www.tscpal.com 5000 Wingene (5000)266 Continental Cargo Carriers www.ccctransport.com 5000 Oostende (5000)267 Transmeer Logistics 5000 Hoogstraten (5000)268 Haels 5000 Opitter (5000)269 Extra Logistics www.extra.ch 5000 Vilvoorde (5000)270 Storofic www.traffic.be 5000 Zele (5000)271 Simons Bulk Storage www.simonsbulk.nl 5000 Geel (5000)272 Nabuurs www.nabuurs.nl 5000 Oevel (5000)273 Aaldoet www.aaldoet.be 5000274 Coldway Express www.tdlgroup.be 5000275 Wertz Iwan Transports www.transports-wertz.be 5000276 Frigoway www.frigoway.com 5000277 Havi Logistics www.havi-logistics.com 5000 Olen (5000)278 Van Overloop Transport 4800 Stekene (4800)279 PACO www.le-paco.be 4800280 De Cock Transport 4600 St Niklaas (4600)281 Van Roosbroeck-Maes J. www.vrcargo.be 4500 Onze-Lieve-Vrouw-Waver (4500)282 Verzele Donald 4400 Bornem (4400)283 CAT Benelux www.groupecat.com 4300 Vilvoorde (4300)284 Trans Europ www.trans-europ.be 4300 St Truiden (4300)285 Palifor Logistics www.palifor.eu 4000 Hermalle sous Huy (4000)286 Blomme & Zn Transport 4000 Brugge (4000)287 Van Der Vlist Belgium www.vandervlist.com 4000 Zeebruges (4000)

  DE GROOTSTE LOGISTIEKE DIENSTVERLENERS VAN BELGIPLAATS BEDRIJF WEBSITE OPPERVLAKTE SITES

  Warehouse & Logistics 64 27

  W&L064_p20-37_immo_nl_02_flash_immo 12/09/14 09:15 Page27

 • VASTGOED

  28 Warehouse & Logistics 64

  Er treedt ook stilaan een tekort op vangeschikte locaties om grote magazijnente bouwen. In de Antwerpse haven ver-huist men daarom naar linkeroever, inGent is er ook nog een nieuwe mogelijk-heden in de Kanaalzone, maar op de E313heeft Nike intussen de laatste goede per-celen aangekocht, zegt Luc Ysebaert,commercieel directeur van de WillyNaessens Industriebouw. Bij Cordeel ziet men een groot verschilmet de activiteiten bij onze noorderbu-ren. De markt in Belgi is heel wat kal-mer dan in Nederland. We zien dat voorprojecten wel gekeken wordt naar Belgien Nederland, maar we zien dat het ge-bouw toch aan de andere zijde van degrens wordt opgetrokken. Canon enAction zijn twee recente voorbeelden,zegt Paul Theunis. Kurt Geens, gedelegeerd bestuurder vanAannemingen Verelst, is heel pessimis-tisch over de situatie in de bouwsectorvoor magazijnen. De vraag naar logistie-ke gebouwen is enorm afgenomen delaatste tijd. Zeker grote distributiecentraworden er bijna niet meer opgericht. Ikweet uit het blote hoofd geen enkele werfwaar men nog meer dan 50.000 m2 lo-gistieke ruimte gaat neer-zetten. Verelst heeft on-langs nog een aantal klei-nere projecten afgewerkt,maar daarbij ging het meerom crossdocks van onge-veer 6000 m2 (voor GLS).Die toestand heeft ver-schillenden oorzaken. Teneerste zijn er geen grote bouwrijpe ter-reinen meer voorhanden in Belgi op lo-caties die geschikt zijn voor de logistiek.Belgi l i jkt verzadigd op dat vlak.

  Ondanks onze goede ligging in Europaen de nabijheid van de haven vanAntwerpen, zie ik geen ontwikkeling in delogistieke sector. Toegegeven, er zijn noggrote terreinen beschikbaar in Limburg

  bijvoorbeeld maar de ontsluiting laatdan weer zo danig te wensen over datgeen enkele logistieke dienstverlenerzich daar wil vestigen. Zonder een bete-

  re wegverbinding ligt Lommel bijvoor-beeld in een uithoek van ons land. Ookde situatie op het vlak van mobiliteit iserg slecht en ik zie geen verbetering. Data l les staat in groot contrast met

  Nederland waar de over-heid tijdens de crisis ende crisis heeft er veel har-der toegeslagen dan bijons gewerkt heeft aanhet oplossen van dezelfdepijnpunten die wij ookkennen: locaties en mobi-liteit. Daar vindt men nu

  grote oppervlakten waar een genteres-seerd bedrijf meteen kan bouwen. De fi-leproblemen in Nederland zijn nog niethelemaal opgelost, maar de verkeerssitu-

  Het enthousiasme bij deaannemers gespecialiseerdin logistieke gebouwen isflink achteruitgegaan. De mooie jaren liggenblijkbaar achter ons en hetziet er niet naar uit dat hetsnel zal veranderen.

  Belgi is volTREND

  De markt in Belgi is heel watkalmer dan in Nederland.

  Paul Theunis, commercieel directeur van Cordeel

  Het nieuwe gebouw vande Belgian New FruitWharf in Antwerpen(door Willy NaessensIndustriebouw).

  W&L064_p20-37_immo_nl_02_flash_immo 12/09/14 09:15 Page28

 • atie is wel aanzienlijk verbeterd door ge-richte ingrepen van de overheid. Van zodra de crisis achter de rug is, verwachtik een echte boom van logistieke bouw-projecten in Nederland, terwijl men inBelgi dan nog moet beginnen met devoorbereidingen. En we weten allemaaldat die administratieve procedures nooit snel gaan in ons land, zegt KurtGeens, afgevaardigd bestuurder vanAannemingen Verelst.Paul Theunis is het niet helemaal eensmet het strenge oordeel over de perce-len in Limburg. Maar ook wij merken datklanten heel veeleisend worden op hetvlak van locatie. Ik heb vroeger nog eenAmerikaanse klant gehad die ons vroegom ergens een stuk grond te vinden tus-

  sen Rijsel en Keulen. Dat zou nu niet meergebeuren. Klanten weten heel goed watde impact is van de afstand ten opzichtevan het afzetgebied. Locatie kan echterook een impact hebben op het bouwpro-ject zelf. Men mag niet vergeten dat bijde bouw van een magazijn heel grote kolommen en draagbalken nodig zijn dieook ter plaatse moeten geraken, zegtPaul Theunis.

  SnelheidVoor Luc Ysebaert is de snelheid van hetbouwproces de belangrijkste trend in desector. De vragen die we nu krijgen zijnbijna niet meer haalbaar. We zitten daarecht tegen de limiet. Tegelijk zien we datde gesprekken tussen de opdrachtgever

  voor het bouwproject en zijn huurderheel veel tijd in beslag nemen. Het lijkterop dat men de tijd die daar verlorengaat wil recupereren tijdens het bouw-proces.Dat heeft natuurlijk te maken met deenorme risicoaversie van alle ontwikke-laars. Zij bouwen geen enkel magazijnmeer vooraleer ze een ondertekend huur-contract in handen hebben. Paul Theunis,commercieel directeur van Cordeel: We zien ook dat de extra tijd die menneemt om te onderhandelen, niet bijge-voegd wordt bij het bouwproject. Maaranderzijds moet je dat ook begrijpen. Indie contracten staan clausules over hettijdstip dat de huurder in het pand kanbeginnen werken. Als die termijn niet ge-

  Warehouse & Logistics 64 29

  Werven van Willy Naessens Industriebouw

  Sonoco in Willebroek voor MG Real Estate, 14.000 m2

  Caterpillar in Grimbergen in opdracht van WDP/Montea, 15.000 m2

  Belspeed in Grobbendonk in opdracht van Group Heylen 30.000 m2

  Colruyt Ghislenghien 50.000 m2

  Werven van Cordeel

  Xtratherm : Fleurus, 15000 m2

  Lidl : Genk, 12000 m2

  Nippon Express : Zaventem, 6000 m2, bouwheer Montea Febelco : Lummen, 25.000 m2

  Cordeel werkt inFleurus aan eennieuw magazijnvoor Xtratherm van 15.000 m2.

  W&L064_p20-37_immo_nl_02_flash_immo 12/09/14 09:15 Page29

 • haald wordt, gaat dat altijd gepaard metcompensaties. Dat wil de opdrachtgeverte allen prijze vermijden.

  HoogteMagazijnen worden steeds hoger. PaulTheunis: Het is vooral opvallend dat alser leegstand is van logistieke gebouwen,het meestal gaat om oude en dus lagegebouwen.Tien jaar geleden had een distributiecen-trum een standaard hoogte van 10 meter.Luc Ysebaert: Nu is dat eerder 11,5 me-ter, maar klanten willen ook nog hoger.De beperking die er bestaat voor dehoogte van de gebouwen heeft te makenmet de regels rond brandveiligheid en denormen voor sprinklers. In functie van dieregels denk ik dat men standaard nietmeer veel hoger zal bouwen omdat menanders bijkomende sprinklers moet in-stalleren en dat zal de kosten snel opdrij-ven. Anderzijds zijn er bedrijven die ab-soluut een magazijnruimte nodig hebbenin een bepaalde locatie. Zo hebben wevoor Samsonite een magazijn van 25 me-ter hoogte gebouwd vlakbij hun bestaan-de distributiecentrum.

  StructuurDe normen rond brandveiligheid hebbenook een impact op de materiaalkeuzevoor de draagstructuur. Wij bouwen zo-wel in beton als in staal, maar ik denk dater van de twintig projecten 19 gebouwdworden in beton. Ik moet wel zeggen datniet alleen de brandnormering hier voorverantwoordelijk is. Ook het milieube-wustzijn, de trend naar duurzaamheid ende normering daarrond maken dat dekeuze voor beton meer voor de hand ligt,zegt Luc YsebaertCordeel blijft zowel bouwen in beton ofstaal. Ik zie daar eerder verschillen in ge-woontes per regio. Het is wel zo dat debrandweer inderdaad een zeer grote im-pact heeft op een bouwproject. Maar datis ook terecht. Ze dragen een zeer groteverantwoordelijkheid en de brandweer-commandant moet zijn zeg hebben overde compartimentering, de brandwaar-den van materialen, vluchtwegen enzo-verder. Ook in deze materie voeren wij alsaannemer gewoon uit wat men ons op-draagt. Hier is het zaak om de brandweertijdig te betrekken bij het voorontwerp,zodat het verkrijgen van de vergunningdaarna vlot kan verlopen, zegt PaulTheunis.

  Peter Ooms

  VASTGOED

  30 Warehouse & Logistics 64

  Automatische diepvriesmagazijnen

  Koelmagazijnen worden steeds meer gebouwd volgens het siloprincipe waar-bij de draagstructuur de rekken zelf zijn. Om energie te besparen moet bij debouw zo weinig mogelijk opslagvolume in aanraking komen met de buitenwand.In principe moet je dan een kubusvormig gebouw maken want zo creer je veelinhoud, met weinig schil. Die magazijnen worden voorlopig nog steeds hoger,maar stilaan worden wel de grenzen van wat haalbaar is bereikt. Met een hoog-te van 40 meter tast je niet alleen de technische grenzen af, maar kom je ook opde limiet van wat logistiek nog efficint is. Ook het effect in het landschap stootop weerstand bij de overheden. Een andere tendens is helemaal afhankelijk vande markt. Voedingfabrikanten verkopen steeds meer verschillende productenzodat er meer SKUs komen in het magazijn, met minder volume. Multidiepe rek-ken worden daarom minder diep. De komst van de lange en zware voertuigenin Nederland zal op termijn ook de voorbereidingszones aan de loskades ver-groten. Nu voorzien we daar gewoonlijk plaats voor 1 vrachtwagenlading of 33pallets. Met die nieuwe voertuigen hebben we daar straks meer en flexibelerecapaciteit nodig, zegt Jan van Riel, internationaal projectmanager van PartnerLogistics, specialist in koellogistiek met magazijnen onder andere in Bergen-op-Zoom en Ieper.

  Koelmagazijnen worden steeds meer gebouwd volgens het siloprincipe waarbij dedraagstructuur de rekken zelf zijn.

  Er zijn geen grote bouwrijpe terreinenmeer voorhanden in Belgi op locaties diegeschikt zijn voor de logistiek, zegt Kurt Geens, gedelegeerd bestuurdervan Aannemingen Verelst.

  Luc Ysebaert, commercieel directeur van Willy Naessens Industriebouw: De vraag om steeds sneller te bouwen isbijna niet meer haalbaar. We zitten daarecht tegen de limiet.

  W&L064_p20-37_immo_nl_02_flash_immo 12/09/14 09:15 Page30

 • W&L064_p20-37_immo_nl_02_flash_immo 12/09/14 09:15 Page31

 • W&L064_p20-37_immo_nl_02_flash_immo 12/09/14 09:15 Page32

 • W&L064_p20-37_immo_nl_02_flash_immo 12/09/14 09:16 Page33

 • W&L064_p20-37_immo_nl_02_flash_immo 12/09/14 09:16 Page34

 • De leegstand in de markt van de logistieke en semi-industrilegebouwen bedraagt op dit ogenblik slechts 4,7% volgens het re-searchteam van CBRE. Dat is haast de helft minder dan vier jaargeleden toen nog 8,5% werd opgetekend. Uit een grafiek in hetrapport blijkt bovendien duidelijk dat de leegstand in de groteregios (Brussel, E19/A12, E 313 en Luik) naar een zelfde niveauevolueert. Luc Kiebooms, senior director logistics & industrial

  van CBRE Belgi wijst er op dat die situatie ook niet snel zal wij-zigen. Er worden gewoon geen nieuwe magazijnen meer ge-bouwd. Ontwikkelaars beginnen pas met bouwen wanneer zeeen ondertekend huurcontract in handen hebben. Op die ma-nier beperken ze maximaal het risico. Het gebrek aan specula-tieve investeringen in nieuwe magazijnen, maakt dat er een te-kort dreigt voor moderne logistieke gebouwen. Voor bestaan-

  Dreigende schaarsteCBRE

  Warehouse & Logistics 64 35

  In het jongste economische verslag van makelaar CBRE is er sprake van eengezonde activiteit in de markt van delogistieke gebouwen. De opname in heteerste kwartaal is meer dan het dubbeledan in dezelfde periode vorig jaar. De makelaars wijzen echter ook op eengroeiende schaarste aan modernemagazijnen.

  REPORT

  De concessies in de havens enaan de kanalen hebben eengrote invloed op de prijs vanhet commercieel vastgoed.

  VACANCY RATE EVOLUTIONPER SUBMARKET (2009-1H2014)

  In deze grafiek is duidelijk te zien dat de leegstand in degrote regios (Brussel, E19/A12, E 313 en Luik) naar eenzelfde lage niveau evolueert.

  W&L064_p20-37_immo_nl_02_flash_immo 12/09/14 09:16 Page35

 • de, oude magazijnen is er wel nog een voorraad. Die situatiezorgt er trouwens voor dat de huurprijzen voor moderne en oudemagazijnen verder uit elkaar lopen.

  Te goedkoopDie gemiddelde huurprijzen zouden ook lichtjes stijgen tot48 euro per m in het Brusselse, 46 euro rond de E19/A12, 42 euroaan de E313 en 39 rond Luik. Maar die prijzen blijven toch heeldicht bij een langjarig gemiddelde. Luc Kiebooms herinnert zichnog dat vierkante meter1600 frank kostte in 1991toen hij begon als makelaar.Dat is 40 euro. Zeker als jerekening houdt met de in-flatie, zijn de prijzen nuspotgoedkoop te noemen.De logistieke huurprijzenzijn ook een stuk lager danin de buurlanden zeker inNederland. De lage huren,gecombineerd met eenverminderde vraag van eindgebruikers, hebben intussen ook eeneffect op de grondprijs die niet meer stijgt. Het is precies het ge-brek aan een goede prijsevolutie die ontwikkelaars verhindertom voluit te investeren in nieuwe projecten.

  De oorzaak van de situatie is echter niet zo gemakkelijk aan tewijzen. Traditioneel wordt gewezen op de hoge loonkosten inBelgi, waardoor huurders grote druk uitoefenen op verhuur-ders om op een andere manier de kosten te drukken. Xavier VanReeth: De lonen wegen veel zwaarder door in het kostenplaat-je van een logistiek bedrijf dan de huurprijs van het magazijn.Het heeft Belgische makelaars al vaak parten gespeeld als we inconcurrentie waren met locaties in Nederland. Hoewel de hurendaar tot 20% duurder zijn, verkiezen bedrijven toch om aan deoverzijde van de grens te blijven om de dure lonen te vermijden.Het bekendste voorbeeld daarvan is Action dat zijn distributievoor Belgi toch vanuit Nederlands Limburg organiseert.Voor Luc Kiebooms is er nog een bijkomende reden voor de prijs-druk: de concessies van openbare gronden in onze havens enlangs verschillende kanalen. In een klein land als Belgi heeftdat specifieke aanbod een groot effect op de rest van de markt.In andere landen gebeurt dat natuurlijk ook, maar daar is er ruim-te genoeg. Bij ons werken goedkopere concessies marktversto-rend ten opzichte van aan te kopen terreinen.

  Een speciaal gevalDe kern van de analyse van CBRE is dat de Belgische logistiekemarkt een speciaal karakter heeft dat afwijkt van dat in de buur-landen. Je ziet dan ook dat het niet de grote multinationals zijndie dominant zijn bij ons, maar wel de lokale spelers die zich heb-ben gespecialiseerd in logistiek vastgoed. WDP en Montea zijnnu beide heel succesvolle bevaks met een heel hoge waardering.Toch krijgen ze nog steeds meer krediet van de investeerders.We zien dat bijvoorbeeld de verzekeraars vroeger zelf belegdenin vastgoed, maar nu liever een participatie nemen in een bevak.

  Dat maakt dat de financi-le middelen blijven toe-s t romen n a a r d i eBelgische nichespelers diedan ook hun portefeuilleverder uitbreiden door be-staande projecten over tenemen.Ook buitenlandse specia-listen zoals Prologis enGoodman doen het blijk-baar goed. Een Noors

  pensioenfonds heeft onlangs een kapitaalinjectie van 1,5 miljarddollar gedaan in Prologis, zegt Luc Kiebooms.

  Peter Ooms

  REPORT

  Niet de grote multinationals zijndominant in Belgi, maar wel delokale spelers die zich hebbengespecialiseerd in logistiekvastgoed.

  Luc Kiebooms

  36 Warehouse & Logistics 64

  Luc Kiebooms, seniordirector logistics &industrial van CBREBelgi: Het gebrek aanspeculatieveinvesteringen in nieuwemagazijnen, maakt dater een tekort dreigt voormoderne logistiekegebouwen.

  E-Commerce en distributie

  Belgi verliest de strijd om de e-commerce big box. De grote magazijnen van Amazon, Zalando of Wehkampgaan thans allemaal naar de buurlanden. We verwachtendus zeker geen Europees distributiecentrum in Belgi vanwaaruit de rest van Europa zal beleverd worden.Daartegenover staat dat de groei van e-commerce ook inons land toch de distributieactiviteiten zal aanwakkeren.Dat kan ertoe leiden dat er kleinere distributiemagazijnenzullen geopend worden door de grote internationale e-commercespelers. Voor hen blijft de aanwezigheid van11 miljoen consumenten een aantrekkelijk gegeven.Die distributieactiviteiten zijn nu geconcentreerd tussenBrussel en Antwerpen, met Willebroek in de hoofdrol.Luc Kiebooms: Die locatie wordt algemeen gezien als demeest ideale voor de distributie van consumentengoede-ren in Belgi. Dat moet ook een invloed hebben op de prijzen en de verkoop. Binnenkort komt er een bestaandgebouw van Dachser op de markt in Willebroek Noord. Het zal een test worden om te zien of die marktanalyse ook klopt.

  "Belgi verliest de strijdom de e-commerce bix

  box. De grote magazijnen van Amazon, Zalando ofWehkamp gaan allemaal

  naar de buurlanden."

  W&L064_p20-37_immo_nl_02_flash_immo 12/09/14 09:16 Page36

 • W&L064_p20-37_immo_nl_02_flash_immo 12/09/14 09:16 Page37

 • 38 Warehouse & Logistics 64

  PIEK-CERTIFICAAT VOOR LINDE ELEKTRISCHE PALLETTRUCKS

  De Linde elektrische pallettrucks T16 en T18 kunnen nu ookworden voorzien van het Piek- certificaat. Het Piek-certificaatis ontworpen om de geluidshinder in stedelijke gebieden enandere locaties te verminderen wanneer de pallettruck volle-dig operationeel is. Om dit Piek-certificaat te behalen zijn klei-ne aanpassingen aan de trucks nodig. Vervolgens wordt elketruck akoestisch gemeten. De meting dient op 7.5 meter vande functionerende geluidsbron plaats te vinden. Daarbij dientde gemeten waarde onder de 60dB te zijn (60dB is te verge-lijken met een normaal gesprek).

  ZETES VERNIEUWT DE MOBIELE INFRASTRUCTUURVAN DE ZWITSERSE POST

  De Zwitserse Post heeft Zetes in het kader van een aanbe-steding de hernieuwing van zijn mobiele infrastructuur toevertrouwd. Zetes zal alle mobiele toestellen en de bijbe-horende Zetes TotalCare onderhoudsdiensten leveren aan denationale post- en koeriersdienst van Zwitserland. Het con-tract treedt in werking op 1 september 2014. De uitrol zal gefinaliseerd worden in 2015 en de onderhoudsdiensten zullen gedurende een periode van vijf jaar worden geleverd.

  Een step meteen bak: ookgeschikt voorlogistiek.

  REVIEW

  NIMBLE LANCEERT DE LOGISTIEKE STEP

  Nimble start ook in ons land met de verkoop van de cargo scooters. Het zijn steps waar een plastic bak opis gemonteerd om kleine vrachten in te vervoeren. Hetvoertuigje is geschikt voor privdoeleinden (zoals bood-schappen doen), maar kan ook tot zijn recht komen inde logistieke sector wanneer medewerkers vaak moe-ten stoppen om goederen op te pikken en af te leveren.

  Tijdens revisie en ombouw van apparatuur kiezen steedsmeer bedrijven ervoor om back-up koelapparatuur te hu-ren. Ruud van Mierlo, commercieel manager vanCoolworld: Zeker in de sectoren van voeding en farmawordt het zorgeloze karakter van huren als een voordeelgezien. Je hebt n aanspreekpunt en kunt rekenen op ex-pertise. Ook horen we van zowel directe klanten als instal-lateurs dat de flexibiliteit van huren als een groot pluspuntwordt ervaren. Ons heel assortiment komt hiervoor in aan-merking: verplaatsbare koel-vriescellen, klimaatbeheer-sing (en verwarming) en proceskoeling.Loont het voor een bedrijf dan niet meer om zelf tijdelij-ke back-upapparatuur aan te kopen? Dat denk ik niet,zegt van Mierlo. Je moet die apparatuur continu onder-houden en beschikbaar hebben. Dat kost geld. En wat alser toch iets hapert? Een kleine storing in de processen kanaanzienlijke kosten met zich meebrengen. Bij huur speeltdit niet. Het is onze kerncompetentie om continu geteste,gereinigde en gekeurde apparatuur beschikbaar te heb-ben en direct te kunnen plaatsen als de situatie daaromvraagt. We zijn erop ingesteld om 24/7 te kunnen insprin-gen.

  DE VOORDELEN HUREN:KOELING EN KLIMAATBEHEERSING

  Het huren van koeling is een flexibele oplossing tijdenspiekperioden en revisies.

  W&L064_p38-45_techno_nl_02_flash_techno 12/09/14 09:14 Page38

 • W&L064_p38-45_techno_nl_02_flash_techno 12/09/14 09:14 Page39

 • 40 Warehouse & Logistics 64

  REVIEW

  EGEMIN INSTALLEERT 35 METER HOGE KRANEN BIJ IVC

  Egemin is gestart met de werkzaamheden aan het nieu-we hoogbouwmagazijn van IVC in Avelgem. De silobouw-constructie is intussen afgewerkt. Rond deze tijd wordende 35 meter hoge en 13 ton zware magazijnkranen in hunpositie gehesen tussen de rekken. Die zullen instaan voorde automatische opslag van pallets met afgewerkteModuleo-vinylvloeren. Het magazijn biedt in totaal plaatsvoor 10.600 pallets en telt 30 niveaus voor pallets met ver-schillende hoogte. De kraangangen hebben elk een leng-te van 78 meter.

  E-KANBAN: MATERIAALBESTELLEN MET DE DRUKOP EEN KNOP

  Voor de informatievoorziening over de voorraadaan de productielijn zijn kanbankaarten tegen-woordig niet meer nodig, omdat de terugkoppe-ling van ' container leeg' nu plaatsvindt via de com-puter. Dit soort elektronische reconstitutie volgenshet pull principe staat bekend als e-Kanban.Identytec GmbH & Co KG heeft juist voor deze taakintelligente hard- en software oplossingen ontwik-keld. Een van de hardware componenten is de IDTag: een mobiele toets die assemblagemedewer-kers in staat stelt om goederen of onderdelen opte vragen. Met de druk op de toets weet het ERPsysteem zo dat het betreffende montagestationweer moet worden bevoorraad met het gewensteproduct.

  In het IVC-magazijn installeert Egemin de nieuwe kranen.

  Eenelektronischeknop moet dekanbankaartenvervangen.

  W&L064_p38-45_techno_nl_02_flash_techno 12/09/14 09:14 Page40

 • W&L064_p38-45_techno_nl_02_flash_techno 12/09/14 09:14 Page41

 • HANDLING GUIDE

  42 Warehouse & Logistics 64

  STAPELAARS

  Uitstekende allrounde

  Stapelaars hebben wat van pallet trucks en zijn er ook quabouwvorm sterk mee te vergelijken. Er zijn modellen met eendissel en meelopende operator, modellen met een platformwaar de operator op kan staan tot modellen waarbij de opera-tor een zetel heeft, dwars op de rijrichting om compact te zijn.Wat stapelaars onderscheidt van pallet trucks is dat ze een hef-mast hebben waarmee ze hun last kunnen optillen. De bereik-bare hoogte bedraagt bij de meeste toestellen 2 of 5 meter, vol-doende om vrachtwagens te laden en te lossen en om palettenin stellingen te plaatsen. In dit artikel hebben we het over elek-trisch aangedreven stapelaars maar er bestaan ook nog steedsmanueel aangedreven toestellen. Bij de elektrische machineszien we dat zowat overal de wisselstroommotor de standaardgeworden is. Deze is onderhoudsvriendelijker dan een gelijk-stroommotor en is ook beter te regelen waardoor leveranciers

  de performantie, vooral dan op hetvlak van energie-efficintie,

  hebben kunnenverbeteren.

  Breedspoor en dubbele stapelaarsOm bij een compact toestel als een stapelaar, die geen tegen-gewicht heeft, een last van een paar ton op een veilige manierin de hoogte te kunnen steken, wordt er gebruikgemaakt vanwielarmen die voor de truck uitsteken. Wanneer een last in dehoogte gestoken wordt, blijft het zwaartepunt dankzij de aan-wezigheid van de wielarmen steeds binnen de wielbasis, zodatde truck niet omkantelt. Bij de meeste toestellen zijn deze wiel-armen in neutrale toestand niet te zien omdat de vorken er oprusten. Maar ze verdienen wel aandacht bij de selectie van eentoestel omdat ze mee de toepasbaarheid bepalen. Wie namelijk gesloten paletten of paletten langs de zijkant wilmanipuleren, kan hierbij gehinderd worden door de wielarmen.Bij dergelijke paletten bevindt zich aan de onderkant een planken als de wielarmen zich net onder de vorken bevinden kan eenpallet die op hoogte opgenomen wordt, niet op de grond neer-gezet worden omdat de plank dan op de wielarmen komt terusten. Voor dergelijke toepassingen moet men kiezen voor eenbreedspoor stapelaar. Bij dit type toestel staan de wielarmenverder uit elkaar, op een afstand die breder is dan een pallet zo-dat men alle types van paletten zonder problemen op